خلاصه اهم رویه های حسابداری الف-طبقه بندی محصولات

رویه های حسابداری

خلاصه اهم رویه های حسابداری

الف-طبقه بندی محصولات

قراردادهای بیمه شامل آن دسته از قراردادهاست که به موجب آنها گروه بیمه گر ریسک بیمه ای قابل ملاحظه ای را از سوی شخص ثالث بیمه گذاران میپذیرد و متعهد میشود تا در صورت تاثیر منفی یک رویداد غیر قطعی مشخص در آینده رویداد بیمه شده بر بیمه گذاران ،خسارتها وارد شده به آنان را جبران کند. به عنوان یک رویه کلی،گروه با مقایسه میان مزایای پرداختنی پس از وقوع یک رویداد بیمه شده  و مزایای پرداختنی در صورت عدم وقوع رویداد بیمه شده وجود یا عدم وجود ریسک بیمه ای قابل ملاحظه ای را مشخص میکند. قراردادهای بیمه همچنین میتوانند منجر به انتقال ریسک مالی شوند.

قراردادهای سرمایه گذاری هستند که به موجب آنها ریسکهای مالی قابل ملاحظه و نه ریسکهای بیمه ای انتقال مییابد. ریسک مالی ریسک تغییر احتمالی آتی در نرخ بهره معین ،قیمت ابزار مالی ، قیمت کالا و نرخ ارز و شاخص قیمتها با نرخهای معین رتبه بندب اعتباری یا متغیری دیگر است،به شرط آنکه درمورد متغیر غیرمالی ،متغیر مزبور مختص به یک طرف قرارداد نباشد.

پس از آنکه یک قرارداد به عنوان قرارداد بیمه طبقه بندی شد،این قرارداد در مابقی عمر خود نیز به عنوان یک قرارداد بیمه باقی  خواهد ماند،حتی اگر سطح ریسک بیمه ای به نحو قابل ملاحظه ای طی این دوره کاهش یابد،مگر آنکه کلیه حقوق  و تعهدات مرتبط باآن ایفا یا منقضی شود،بااین حال میتوان قراردادهای سرمایه گذاری  را در صورت قابل ملاحظه شدن ریسک بیمه ،پس از آغاز آنها به عنوان قراردادهای بیمه تجدید طبقه بندی کرد.

با توجه به ویژگی اختیار مشارکت در منافع ،طبقه بندی بیشتری در خصوص  قراردادهای بیمه و سرمایه گذاری انجام شده است . ویژگی اختیار مشارکت در منافع یک حق قراردادی برای دریافت منافع اضافی  به عنوان مکمل منافع تضمین شده است که ویژگی های آن عبارتند از :

احتمالا بخش قابل ملاحظه ای از کل منافع حاصل از  قرارداد است

مبلغ  یا زمان بندی آن طبق قرارداد در اختیار صادر کننده است

به موجب قرارداد مبتنی براین موارد است:

عملکرد مجموعه مشخصی از قرارداد ها یا نوع خاصی از قرارداد

بازده تحقق یافته و یا تحقق نیافته سرمایه گذاری در مجموعه مشخصی از داراییهای نگهداری شده توسط صادر کننده

سود یا زیان شرکت،صندوق یا واحد تجاری دیگری  که قرارداد را صادر میکند.

تفسیر

به موجب بندهای 34و35 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 4 جزء ضمانت شده از یک قرارداد بیمه یا سرمایه گذاری یا ویژگی اختیار مشارکت در منافع را یا به عنوان جزئی از حقوق مالکانه و یا بدهی در نظر گرفت و یا آن را بین این دو دسته تقسیم کرد. رویه حسابداری اتخاذ شده توسط گروه بدین صورت بوده است که کلیه ویژگیهای اختیار مشارکت در منافع را هم تضمین شده و هم اختیاری به  عنوان بدهی در نظر بگیرد و آنها را به نحو مناسب در بدهیهای قرارداد بیمه یا سرمایه گذاری  در صورت وضعیت مالی درج کند.

مشتقه های تعبیه در یک قرارداد بیمه یا قرارداد سرمایه گذاری با ویژگی اختیار مشارکت در منافع،به صورت جداگانه ارائه میشوند و به غیر از مواردی که به موجب آنها مشتقه تعبیه شده خود یک قرارداد بیمه یا قرارداد سرمایه گذاری با ویژگی اختیار مشارکت در منافع است ،درسایر موارد مشتقه های تعبیه شده به ارزش منصفانه در صورت سود یا زیان ارائه میشوند.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...