رویه های حسابداری بخش اول این پیوست

رویه های حسابداری

رویه های حسابداری بخش اول این پیوست ،پیوست حسابداری را برای شناخت اولیه مالیاتها و عوارض و جرائم و مجوزها نشان میدهد

این  رویه ها نمومنه هایی  از رویه های هستند که ممکن است توسط یک واحد مرکزی برای بکارگیریر داخلی توسط همه واحدهای جداگانه وصول کننده چنین درآمدهایی به نمایندگی از واحد گزارشگر در سطح کل دولت  یا از طرف خودآنها تدوین شده باشد.این نمونه ها به دلیل وجود مفروضات مرتبط با ننقطه ای که درآمد به صورت قابل اتکا قابل اندازه گیری است و با نقاط شناخت مطرح شده در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 23 تفاوت داشته باشد.

درآمد مشمول مالیات

مالیات بردرآمد حقوق  و دستمزد افارد که کسورت مربوط به آن  درآمد در منبع کسر میشود باید زمانی شناسایی شود که افراد آن درآمد را کسب میکنند.

مالیات بردرآمد شرکت باید همگام با دریافت اقساط و انجام ارزیابی قابل پرداخت نهایی شناسایی شود.

مالیات بر سفرهای بین المللی باید در تاریخ حرکت  کشتی یا هواپیما شناسایی شود.

مالیات بر زمین باید در زمان شناسایی شود.

درآمد حاصل از مالیات و عوارض و جرایم و مجوزها

عوارض اداره مالیات و گمرک باید در زمانی  شناسایی شود که مالاهای مشمول این عوارض مالیاتها توزیع میشود.

عوارض تمبر باید در زمان عوارض توسط واحد وصول کننده شناسایی شود.

جرایم باید در زمن تحصیل جرایم شناسایی شود.

مجوزهای حرفه ای و تجاری باید در زمان درخواست اولیه و تمدید بعدی آنها شناسایی شود.

بخش دوم”:

این پیوست شامل رویه های  مورد استفاده در صورتهای مالی برنانه غذایی جهانی در 31 دسامبر سال 2008 است که بکارگیری استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 23 را توسط آن واحد گزارشگر نشان میدهد.

مبنای تهیه

طبق الزامات استانداردهای بین المللی  بخش عمومی و جهت انعکاس ماهیت کسب و کار برنامه غذایی جهانی و درآمد حاصل از کمکهای که به صورت مکتوب تایید شده اند به عنوان عملیات غیر مبادله ای  طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره23 شناسایی میشود.

برنامه غذایی جهانی به این موضوع توجه دارد که با وجود محدودیتهای در استفاده از کمکها این محدودیتها با تعریف شروط طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره23 مطابقت  ندارد. این کمکها هنگامی به عنوان دآمد شناسایی میشوند که به صورت کتبی توسط اهداکنندگان تایید شده باشند.

موجودیها

اقلام خوراکی و اقلام غیر خورکی موجود در پایان دوره مالی به عنوان موجودی ثبت میشوند و به اقل بهای تمام شده و بهای جایگزینی جاری شناسایی میشوند.

بهای تمام شده  اقلام خوراکی بهای تمام شده تحصیل یا در صورت اهدایی بودن و ارزش منصفانه و سایر هزینه هایی میشود که در جریان رساندن اقلام خوراکی به نمایند برنامه غذایی جهانی در اولین نقططه ورود به کشور دریافت کننده ای که این کالاها باید توزیع شود، واقع شده باشند. علاوه براین هرگونه هزینه تبدیل قابل ملاحظه نظیر پست و بسته بندی را ینز شامل میشود. بهای تمام شده بر اساس مبنای میانگین موزون تعیین میشوند.

اقلام خوراکی هنگام توزیع مستقیم از طریق برنامه غذایی جهانی یا زمانی که از طریق شرکا تو=زیع میشود به حساب هزینه منظور میشوند ..

کمکها و دریافتنی ها

 کمکها هنگام تایید اهداکنندگان شناسایی میشوند

دریافتنی ها به ارزش اسمی پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برآوردی ارائه میشوند .

کمکهای غیرنقدی خدماتی که مستقسما از عمیلات و فعالیتهای مصوب پشتیبانی میکنند.دارای اثر بودجه ای میشوند . این کمکها شامل استفاده از اموال و تسهیلات و حمل و نقل و پرسنل است.

داراییهای ثابت مشهود اهدایی به ارزش بازار ارزیابی و به عنوان درآمد و دارایی ثابت شناسایی میشوند.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...