مفاد کاربردی پیشنهادی جدید برای توضیح اینکه رعایت اصول اساسی به چه صورتی از به کارگیری تردید

عایت اصول اساسی

الف- مفاد کاربردی پیشنهادی جدید برای توضیح اینکه رعایت اصول اساسی به چه صورتی از به کارگیری تردید

حرفه ای پشتیبانی می کند.

بخش 1- رعایت آیین اخلاقی، اصول اساسی و چارچوب مفهومی

بخش 120

چارچوب مفهومی

الزامها و مفاد کاربردی

ملاحظاتی برای حسابرسی، رسیدگی اجمالی و دیگر خدمات اطمینا نبخشی

استقلال

120.12 ( حسابداران حرفه ای شاغل در حرفه، باید به هنگام انجام حسابرسی، رسیدگی اجمالی، یا دیگر خدمات A1( 120.12 ای 1

اطمینان بخشی، مستقل باشند. استقلال با اصول اساسی بی طرفی و درستکاری مرتبط بوده و موارد زیر را دربر م یگیرد:

الف- استقلال ذهنی- عبارت از یک ویژگی ذهنی است که امکان بیان نتیج هگیری را بدون تأثیرپذیری از اثرهای ناقض قضاوت

حرف های امکا نپذیر کرده و در نتیجه به فرد امکان م یدهد تا با درستکاری کار کرده و از بی طرفی و تردید حرف های استفاده کند.

پی شنویس پیشنهادی:

مفاد برنامه پیشنهادی مرتبط با تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای

ترجمه:مریم گوارا 

دربرگیرنده ،)IESBA( متن پیشنهادی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران

دو مجموعه مفاد کاربردی پیشنهادی است که در مطلب زیر با حروف قرمز رنگ مشخص شد هاند.

این مفاد کاربردی، پیشنهادی برای اضافه شدن به بخش 120 آیین اخلاقی تجدیدساختارشده

است. » چارچوب مفهومی « با عنوان

شماره 90 شهریور 1396

64

ب- استقلال ظاهری- اجتناب از حقایق و شرایطی که آنقدر درخور توجه هستند که به احتمال هر طرف ثالث منطقی و آگاه، با توجه

به آنها نتیجه خواهد گرفت که درستکاری، ب یطرفی یا تردید حرفه ای در مؤسسه حسابرسی یا در یکی از اعضای گروه حسابرسی،

خدش هدار شده است.

استانداردهای بی نالمللی « 4( آیین اخلاقی، دربرگیرنده B( 4( و 4ب A( 120.12 ( بخشهای 4 الف A2( 120.12 ای 2

هستند. بخشهای 4الف و 4ب، الزامها و مفاد کاربردی مربوط به نحوه اعمال چارچوب مفهومی برای حفظ استقلال » استقلال

در هنگام اجرای حسابرسی، رسیدگی اجمالی یا دیگر خدمات اطمینان بخشی را مشخص م یکنند. حسابداران و مؤسس ههای

حرفه ای در هنگام انجام چنین مواردی، برای حفظ استقلال باید از این استانداردها پیروی کنند. چارچوب مفهومی برای

شناسایی، ارزیابی و توجه به تهدید ها برای رعایت اصول اساسی، به طور دقیق همانند رعایت الزامهای استقلال است. گرو ههای

120.6 ( تشریح شده اند، به طور دقیق مشابه با گرو ههای تهدید A3( تهدید برای رعایت اصول بنیادی که در بند 120.6 ای 3

برای رعایت استقلال هستند.

تردید حرف های

120.13 ( استانداردهای حسابرسی، رسیدگی اجمالی و دیگر خدمات اطمینان بخشی، از جمله مواردی که A1( 120.13 ای 1

صادر شده اند و حسابداران حرف های شاغل در )IAASB( از سوی هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابرسی و اطمینان بخشی

حرفه را ملزم م یکنند تا به هنگام برنام هریزی و اجرای حسابرسی، رسیدگی اجمالی و دیگر موارد مرتبط با خدمات اطمینان بخشی،

تردید حرف ها ی را ب ه کار گیرند. رعایت اصول اساسی، از اجرای چنین تردید حرف های حمایت می کند. این مورد برای حسابرسی

صورتهای مالی، در مثالهای زیر به نمایش درآمده است:

  • درستکاری، بدین معنی است که حسابدار حرف های، روراست و صادق باشد. در نتیجه، وقتی حسابدار اطلاع دارد یا مشکوک است

موقعیتی که به وسیله یکی از صاحبکارها پیش گرفته شده، ممکن است باعث شود که صورتهای مالی از اساس نادرست یا گمرا هکننده

باشند، در این هنگام درستکاری از ب هکارگیری تردید حرف های پشتیبانی م یکند. روراست بودن به هنگام بُروز نگرانیها، پیگیری

درخواستها یا جستجو برای شواهد بیشتر پیش از نتیجه گیری در مورد یک مسئله مورد توجه، با ذهن پرسشگر و ارزیابی نقادانه شواهد

حسابرسیِ درگیر در ب هکارگیری تردید حرف های، سازگاری دارد.

  • بی طرفی مستلزم آن است که حسابدار حرف های بپذیرد که تعامل پیشین با صاحبکار، افزو نبر دیگر موارد، ممکن

است خطر سوگیری حسابدار به سمت آن صاح بکار را به وجود آورد. خودآگاهی حسابدار از این جه تگیریش به هنگام

درنظرگرفتن مدارک مرتبط با یک مورد بااهمیت در حسابرسی صورتهای مالی آن صاح بکار و اتخاذ تصمیم برای

برداشتن گامهای بیشتر ب همنظور ارزیابی شواهد مرتبط برای پاسخدهی به این گونه ریسک سوگیری، اقدامهایی سازگار با

ب هکارگیری تردید حرف های است.

  • شایستگی حرف های و مراقبت حرفه ای، مستلزم آن است که حسابدار حرف های برای یک قرارداد حسابرسی معین، سطح

مناسبی از دانش و مهارت مورد نیاز را داشته باشد و در راستای استانداردها، قوانین و مقررات قاب لاعمال، با جدیت فعالیت

کند. این ویژگیها به حسابدار امکان می دهد تا ریسک تحریف مرتبط با صورتهای مالی یک صاح بکار ب هخصوص را

شناسایی کرده و تردید حرف های خود را با پیگیری جدی و سپس ارزیابی نقادانه این مسئله که شواهد حسابرسی در شرایط

موجود، کافی و مناسب هستند یا خیر، انجام دهد.

شماره 90 شهریور 1396

65

ب- مفاد کاربردی پیشنهادی جدید برای تأکید بر اهمیت درک واقعیتها و شرایط مرتبط با به کارگیری قضاوت

حرف های

بخش 1- رعایت آیین اخلاقی، اصول اساسی و چارچوب مفهومی

بخش 120

چارچوب مفهومی

الزامها و مفاد کاربردی

حسابدار حرفه ای، در هنگام اعمال چارچوب مفهومی، باید:

الف- قضاوت حرف های را ب هکارگیرد؛

ب- نسبت به اطلاعات جدید و تغییرها در واقعیتها و شرایط هشیار باشد؛ و

120.6 ( توصیف شده است، بهره گیرد. A1( ج- از آزمون شخص سوم منطقی و آگاه، آن طور که در بند 120.6 ای 1

به کارگیری قضاوت حرف های

120.5 ( قضاوت حرفه ای، دربرگیرنده استفاده از آموزش، دانش و تجربه با توجه به ماهیت و دامنه فعالیت A1( 120.5 ای 1

حرفه ای در حال انجام است. ضروری است که به هنگام ب هکارگیری قضاوت حرفه ای، حسابدار حرف های از واقعیتها و شرایطی که برایش

روشن هستند، درک کافی و مناسبی داشته باشد تا تهدیدهای مربوط به رعایت اصول اساسی را شناسایی و ارزیابی کرده و پاسخ دهد.

در دستیابی به چنین درکی، ممکن است حسابدار، افزو نبر دیگر موارد، موارد زیر را در نظر بگیرد که آیا:

  • بین واقعیتها و شرایط معلوم و انتظارهای حسابدار، ناهمخوانی وجود دارد؛

  • اطلاعات موجود، مبنای مناسبی برای دستیابی به یک نتیجه را فراهم م یکنند؛

  • می توان نتایج منطقی دیگری را با استفاده از اطلاعات موجود، ب هدست آورد؛

  • ممکن است پیش فرض یا جهت گیری خود حسابدار، بر قضاوت او تأثیر بگذارد؛ و

  • تخصص و تجربه خود حسابدار کافی هستند یا لازم است وی با افراد متخصص و باتجربه دیگری مشورت کند.

شخص سوم منطقی و آگاه

120.5 ( آزمون شخص سوم منطقی و آگاه از ملاحظه های یک حسابدار حرفه ای در رابطه با این موضوع A2( 120.5 ای 2

است که آیا یک شخص سوم هم به همان نتیج های خواهد رسید که او رسیده یا خیر؟ چنین ملاحظه ای از زاویه نگاه یک شخص سوم

منطقی و آگاه صورت خواهد گرفت که در زمان نتیج هگیری، از تمامی واقعیتها و شرایط مرتبطی آگاهی دارد که حسابدار هم از آنها

اطلاع داشته یا ممکن بود به شکلی منطقی، انتظار می داشت که از آنها اطلاع داشته باشد. ذکر این نکته ضروریست که لازم نیست

شخص سوم منطقی و آگاه حسابدار باشد، بلکه کافی است دانش و تجربه مربوط را داشته باشد تا مناسب بودن نتیج هگیری حسابدار را

به صورت بی طرفانه درک و ارزیابی کند.

منبع:

International Ethic Standards Board for Accountants )IESBA(, Proposed Application Material Relating to: )a( Professional

Skepticism –Linkage with the Fundamental Principles; and )b( Professional Judgment – Emphasis on Understanding

Facts and Circumstances, www.ifac.org, 2017

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...