راهنمای ثبت شرکت با مسولیت محدود

آزمون محتوا

راهنمای ثبت شرکت با مسولیت محدود

( بامسئولیت محدود )
تعریف شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تامیزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است ( م 94 ق ت ) دراسم سرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک ازشرکاء باشد والا شریکی که اسم او دراسم شرکت قید شده درمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت ( م 95 ق ت )

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود
1. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2 برگ
2. شرکت نامه 2 برگ
3. اساسنامه 2 جلد
4. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه شرکاء ومدیران برابراصل شود .
6. اخذ وارائه مجوز درصورت نیاز

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1. پس از تکمیل دوبرگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه ( مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معینه مراجعه و فیش پرداختی رابه واحد حسابداری اداره ثبت شرکتهاارائه و واحد مزبوز نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید .
2. چند نام ( باتوجه به اینکه : 1 – نام خارجی نباشد 2- سابقه ثبت نداشته باشد
3- دارای معنا ومفهوم باشد 4- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد ) انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده رادرروی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید درواحد تعیین نام ثبت دفتر شود .
3. مدارک رابا توجه به مواردی که ذکر شد ( 2 برگ تقاضانامه – 2 برگ شرکت نامه
– 2 جلد اساسنامه – فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء – ارائه مجوز درصورت نیاز – 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسن – تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها

داده ورسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه درروز موعد به ( احدی ازشرکاء یاوکیل رسمی شرکت ) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید .
4. درصورتی که کارشناسان اداره ثبت شرکتها ایرادی یانقصی درمدارک ابرازی مشاهده نمایندنسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود . متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که درذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید .
تذکر 1 : قبل ازمراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس درروزنامه کثیرالانتشار واخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج دریک مرحله به بانک پرداخت شود .
تذکر 2 : درصورتی که کارشناسان اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی درمدراک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید .
تذکر 3 : درصورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت رامحتاج مجوز ازمراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضاء ازمسئولین مربوطه دردبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده وبه مراجع مربوطه همراه بایک نسخه فتوگپی ازمدارک تحویل داده شود .
5. پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد نسبت ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید .
6. مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس ازثبت دردفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج برروی اظهار نامه اقدام و درذیل ثبت دفتر ازشخص معرفی شده توسط شرکاء ( که خود ازشرکاء یاوکیل رسمی شرکت می باشد ) با قید جمله ” ثبت با سند برابر است ” امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد . یک نسخه ازمدارک ضبط درپرونده شرکت شده ودربایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد ویک نسخه دیگر ازمدارک ( تقاضانامه – شرکت نامه – اساسنامه – صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس – صورتجلسه هیئت مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی شده وتحویل متقاضی می گردد .
7. متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس ازثبت آگهی دردفتر اندیگاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله راضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد .
8. متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوطه به خود ، نسخه دوم آگهی تأسیس رابه واحد روابط عمومی مستقر دراداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج درروزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تأسیس شرکت را به دفتر
شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع درخیابان بهشت ( خیابان جنوبی پارک شهر ) جهت درج درروزنامه رسمی ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد ) تسلیم می نماید .
تذکر : درصورت نیاز فوری به آگهی تأسیس شرکت قبل از انتشار درروزنامه رسمی باشد چند نسخه فتوکپی تأسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ازآگهی تأسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود .
توجه : قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود ، موارد ذیل را مطالعه فرمائید .
1- حداقل تعداد شرکاء درشرکت با مسئولیت محدود دو نفرخواهد بود
( م 94 ق ت ) .
2- حداقل سرمایه باتوجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد .
3- سعی می شود درنام شرکت ازنام شرکاء استفاده نشود ، اسم شریکی که درنام شرکت قید شود ، حکم شریک ضامن درشرکت ضامن درشرکت تضامنی راداشته و دربدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود . ( م 95 ق ت ) .
4- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقراربه دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی ، نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و ازوجه اعتبار ساقط است ( م 96 ق ت ) .
5- درشرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقدیم شده است وهرشرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل وازدرجه اعتبار ساقط است . ( م 97 ق ت ).
6- کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م 98 ق ت ).
7- سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم وبی اسم و غیر درآید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر بارضایت عده ای ازشرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به َآنها بوده و اکثریت عددی نیزداشته باشند ( م 102 ق ت ) .

8- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م 103 ق ت ) .
9- شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف باغیر موظف که ازبین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نا محدود معین می شوند اداره می گردد ( م 104 ق ت ).
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی واداره شرت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (م 105 ق ت )
11- تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود واگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداٌ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد. (م 106 ق ت )
12- هریک از شرکا< به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامق دارای رأی خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید. (م 107 ق ت ) 13- روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری باری تقسیم سود دارد. (م 108 ق ت ) 14. در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیئت نظاره بوده و هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد ( م 109 ق ت) هیئت نظاره مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و اعضای هیئت نظاره نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند. وظایف هیئت نظاره: الف: تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. ب: در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد. ج: دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده د: اعضاء هیئت نظاره از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود برطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م 167 ق ت ) ه.اعضاء هیئت نظاره دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند. ( م 168 ق ت ) و: تا 15 روز قبل از انعقاد عمومی هر صاحب سهمی می تواند( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظاره اطلاع حاصل کند ( م 170 ق ت ) 15- شرکاء شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء (م 110 ق ت ) 16- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع 4/3 سرمابه را نیز دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد ( م 111 ق ت ) 17- در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نماید. (م112 ق ت ) 18- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی میتواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه ( ذخیره) احتیاطی منظور گردد. 19- شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود. 1- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. 2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. 3- در صورتی که شرکت ور شکست شود. 4- در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش ازنصف سرمایه شرکت باشد. 5- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کراه و محکمه دلائل او موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند. 6- در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد( مواد 93 و 114 ق ت ) 20- اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند: الف: موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقف پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. ب: کسانی به وسایل منقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند. ج: مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند (م 115 ق ت) 21- ثبت کلیه شرکت های مذکور (سهامی عام- سهامی خاص- با مسئولیت محدود- تضامنی- نسبی- مختلط سهامی- مختلط غیر سهامی- تعاونی ) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است (م 195 ق ت) 22- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.(م 196 ق ت) 23- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 (بند 21) و 197 (بند22) لازم الرعایه است.(م 20 ق ت) 24- در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد(م 201 ق ت) 25- در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(م 213 ق ت) 26- هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که برطبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد. قسمتی از م 220 ق ت) 27- انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. 28-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. 29- پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.اداره ثبت .............. شماره ............... *017488 سری الف/74 کد 05- 2 -1 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلیامضاء کنندگان زیر.............................. شرکت ........................... با مسئولیت محدود امضاء کنندگان ثبت شرکت مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم. نمایم 1- نام کامل شرکت و نوع آن شرکت ......................... با مسئولیت محدود 2- موضوع شرکت : موضوع فعالیت شرکت در این قسمت درج گردد. 3- مرکز اصلی و نشانی صحیح آن تهران خیابان کوچه پلاک کد پستی 4- اسامی شرکاء با موسسین (1) نام ونام خانوادگیآقای ................................................... به سمت خانم آقای ................................................... به سمت خانم آقای ................................................... به سمت خانم5- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6- سرمایه شرکت الف- نقدی مبلغ .............................. ريال ب- غیر نقدی مقوم به مبلغ .................... ریالنام ونام خانوادگی در صد شراکت مبلغ شراکتآقای ................................................... به سمت خانم آقای ................................................... به سمت خانم آقای ................................................... به سمت خانم8- مدیر یا مدیران شرکت، اشخاصی که حق امضاء دارند. آقای ................................................... به سمت خانم آقای ................................................... به سمت خانم آقای ................................................... به سمت خانم حق امضاء اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مشترک آقای و آقای همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم خانم 9- ترتیب تقسیم سود شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکاء 10- موقع رسیدگی به حساب سالیانه پایان سال شمسی (طبق اساسنامه) 11- انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت 12- محل ثبت شرکت امضاء ملاحظات: کلیه شرکاء با قید نام و نام خانوادگی و سمت (اصالتاً، وکالتا، ولایتاً) امضاء نمایند.در تاریخ .................. *004889 در دفترشرکتنامه ثبت شرکتها داخلی بشماره .................. ثبت و هویت شرکاء نزد اینجانب محرز گردید. سری الف/74 مسول دفتر............................ کد04 – 4 – 1اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتیشرکت نامه رسمی 1- نام شرکت ونوع آن شرکت ..................................... با مسئولیت محدود 2- موضوق شرکت در این قسمت موضوع فعالیت شرکت قید شود. 3- مرکز اصلی و نشانی کامل آن تهران خیابان کوچه پلاک کد پستی 4- اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها نام ونام خانوادگی شماره شناسنامه تاریخ تولد صادره از آدرس محل اقامتآقای ................................................... به سمت خانم آقای ................................................... به سمت خانم آقای .......................................................... به سمت 5- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6- سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی سرمایه شرکت اگر نقدی باشد مبلغ ........................... ريال نقد سرمایه شرکت اگرغیر نقدی باشد مقوم به مبلغ ........................... ريال 7- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء در این قسمت سرمایه شرکت بصورت سهم الشرکه شرکاء تحریر گردد. آقای ................................................... 50% سهم الشرکه معادل ريال خانم مثلاً آقای ............................................................. 50% سهم الشرکه معادل ريال خانم8- مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضاء دارند در این قسمت نام مدیران شرکت و حق امضاء آنان قید گرددمثلاً آقای ................................................... به سمت رئیس مدیره خانمآقای ................................................... به سمت مدیر عامل خانم آقای .......................................به سمت عضو هیئت مدیره تعیین وحق امضاء کلیه اسناد واوراق خانم تعهد آور شرکت یا امضائ مشترک آقای . و آقای همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم خانم 9- موقع رسیدگی بحساب و ترتیب تقسیم سود شرکت موقع رسیدگی به حساب در پایان هر سال شمسی و ترتیب تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء است که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است. 10- انحال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود. 11- محل شعب فعلی در صورتی که شرکت دارای شعبه است نام شهرستان و آدرس شعبه قید و در صورتی که شرکت فاقد شعبه است قید شود شعبه ندارد. 12- بازرس شرکت انتخاب بازرس در شرکت اختیاری است و در صورتی که بازرس انتخاب شده نام وی قید شود. 13- تاریخ .......................................................................امضاء موسسین شرکتملاحظات: کلیه موسسین اصالتاً و یا ولایتاً و یا وکالتآً با قید نام ونام خانوادگی خود و درج سمت امضاء نمایند.بسمه تعالیوجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود 1- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر ودر شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند. 2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است. 3- در شرکت سهامی خاص حداقل %35 سرماه باید نقداً در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و %65 در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده ومدیر عامل اقرار به دریاقت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد. 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. 5- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند. 6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. 7- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد. 8- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاره در صورتی خواهد بود که تعداد شرکاء آن از 12 نفر بیشتر باشد.9- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت درافزایش سرمایه اختیاری است. 10- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند. 11- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با ومسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود. 12- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند. 13- حق رأی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود. 14- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود. 15- مدارک تأسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از: دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان وصورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره. مدارک تأسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دو جلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه شرکاء و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره. 16- برای کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب قانون تجارت در باب شرکت سهامی و با مسئولیت محدود مراجعه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...