دلایل تدوین استاندارد

دلایل تدوین استاندارد

دلایل تدوین استاندارد

حصول اطمینان از عدم گزارش داراییها به مبلغی بیش از مبلغ بازیافتنی،
رفع ابهامات موجود در مورد آزمون کاهش ارزش دارایيها به ویژه واحدهاي مولد وجه نقد، ایجاد یکنواختی در گزارشگری مالیِ کاهش ارزش داراییهای منفرد و واحدهای مولد وجه نقد. بهبود اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان صورتهاي مالي؛هماهنگي با استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي؛آگاهی از دامنه کاربرد استاندارد؛ • آگاهی از نحوه تشخیص یک دارایی مشمول کاهش ارزش؛ • آگاهی از نحوه اندازه گیری مبلغ بازیافتنی • ؛ آگاهی از نحوه شناسایي و انداز هگيري زیان کاهش ارزش • ؛ آگاهی از نحوه برخورد با واحدهاي مولد وجه نقد و سرقفلي؛ • آگاهي از نحوه برگشت زیان کاهش ارزش؛ • . آگاهي از نحوه افشا موارد مرتبط با این استاندارد •اهداف آموزشی3موجودی مواد و کالا؛دارایيهاي ایجاد شده از طریق پيمانهاي بلند مدتسرمایه گذاریهاي جاري .دارایيهاي زیستي غير مولد که به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردي زمان فروش انداز هگيري م يشوند. داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده .دامنه کاربرداین استاندارد برای کلیه دارایی ها به جز موارد زیر کاربرد دارد:5بازار فعال :عبارت است از بازاري که کليه شرایط زیر را دارد: الف .اقلام مبادله شده در بازار متجانس هستند، ب .معمولاً خریدداران و فروشدندگا ن مایل در هر زمان وجود دارند، و ج .قيمتها براي عموم قابل دسترس است.دارایيهاي مشترك :دارایيهایي بجز سرقفلي اسدت کده در ایجداد جریانهداي نقدد ي آتد ي واحد مولد وجه نقد مورد بررسي و نيز سایر واحدهاي مولد وجه نقد نقش دارد .زیان کاهش ارزش :مازاد مبلغ دفتري یک دارایي یا واحد مولد وجه نقد نسدبت بده مبلدغ بازیافتني آن است. واحد مولد وجه نقد :کوچكترین مجموعه دارایيهاي قابل شناسدایي ایجداد کنندده جریدان ورودي وجه نقدي که به ميدزان عمدده اي مسدتقل از جریانهداي ورودي وجده نقدد سدایر دارایيها یا مجموعه اي از دارایيها باشد.6تشخيص یک دارایي مشمول کاهش ارزشواحد تجاري باید در پایان هر دوره گزارشگري ، در صورت وجود هرگون ه نشانه اي دال بر امكان کاهش ارزش یک دارایي، مبلغ بازیافتني دارایي را برآورد کند.واحد تجاري همچنين باید بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه اي دال بر کاهش ارزش الزامات زیر را رعایت نماید: الف .آزمون سالانه کاهش ارزش یک دارایي نامشهود با عمر مفيد نامعين و یا دارایي نامشهودي که در حال حاضر آماده استفاده نيست. ب .آزمون سالانه کاهش ارزش سرقفلي تحصيل شده در ترکيب تجارينکات برجستهمنابع اطلاعاتی برون سازمانیمنابع اطلاعاتی درون سازمانیشواهد امکان وجود کاهش ارزشارزیابي وجود نشانه اي دال بر امكان کاهشارزش دارایيمنابع اطلاعاتی برون سازمانیکاهش قابل ملاحظه در ارزش بازار دارایی؛تغییرات قابل ملاحظه با آثار نامساعد بر واحد تجاری در محیط فناوری، بازار، اقتصادی یا قانونی حوزه فعالیت واحد تجاری. افزایش در نرخ بهره یا سایر نرخ های بازده بازار که روی بازده مورد انتظار دارایی ها تاثیرگذاراند .مبلغ دفتری خالص داراییهای واحد تجاری، بیشتر از ارزش بازار آن باشد.منابع اطلاعاتی درون سازمانیوجود شواهدی حاکی از نابابی یا خسارت فیزیکی دارایی؛وقوع تغييرا ت قاب ل ملاحظه اي با آثار نامساعد بر واحد تجاري در ميزان یا چگونگي استفاد ه از دارایي ط ي دوره ؛ وجود شواهد ي از گزارشگري داخل ي دال بر پائين تر از حد انتظار بودن عملكرد اقتصادي دارایي .اندازه گیری مبلغ بازیافتنیارزش فعلی جریان های نقدی آتیفروش منهای هزینه های فروشارزش اقتصادیخالص ارزش فروشمبلغ بازیافتني هر دارایي، جداگانه تعيين مي شود، مگر اینكه آن دارایي جریانهاي نقدي ورودي مستقل از سایر دارایيها یا گروهي از دارایيها ایجاد نكند .در این صورت، مبلغ بازیافتني براي واحد مولد وجه نقدي تعيين م يشود که دارایي متعلق به آن است .نکات برجستهپيش بيني جریانهاي نقدي ورودي حاصل از کاربرد مستمر دارایيپيش بيني جریانهاي نقد ي خروجي مورد نيا ز براي ایجا د جریانهاي نقدي ورودي حاصل از کاربرد مستمر دارای يخال ص جریانهاي نقد ي قابل دریاف ت یا پرداخت ، هنگا م واگذار ي دارای ي در پایان عمرمفيد آن .برآورد جریانهاي نقدي ورودي و خروجي آتي15جریانهاي نقددي آتدي بایدد بدا توجده بده وضدعيت فعلدي دارایدي برآورد شود .برآورد جریانهاي نقدي آتي نباید شامل جریانهداي نقدي ورودي یا خروجي آتي باشد که انتظار مي رود از موارد زیر ناشي شود: الف .تجدید ساختار آتي کده واحدد تجداري هندوز نسدبت بده آن تعهدي ندارد. ب .بهبود یا ارتقاي عملكرد دارایي.نکات برجستهبرآورد جریانهاي نقدي آتي نباید موارد زیر را شامل شود: الف .جریانهاي نقدي ورودي یا خروجي ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي و ، ب .پرداخت یا دریافت ماليات بردرآمد( .زیدرا کده ندرت تنزیدل قب ل از ماليات است)نکات برجستهبطور خلاصه پیش بینی جریان های نقددی بدرای انجدام آزمدون کداهش ارزش باید:شامل کلیه جریان های نقدی مربوط به آن دارایی یا واحد مولد وجه نقد شود.نمایانگر دارایی یا واحد مولد وجه نقد در شرایط حال باشد.شامل جریان های نقدی حاصل از مالیات و فعالیت های تامین مالی نشود.با بودجه ها و طرح های به روز هم خوانی داشته باشد.18ارزش زماني پول،ریسكهاي مختص دارایي که جریانهاي نقدي آتي برآوردي بابت آن تعدیل نشده است.نر ت نر ت تنزیل (نرخهاي )تنزیل باید نر ت (نرخهاي )قب ل از ماليات باشد که منعكس کنند ه ارزیابيهاي جاري بازار از موارد زیر است :19شناسایي و اندازه گير ي زیان کاه ش ارزشمبلغ بازیافتنیمبلغ دفتریزیددا ن کدداهش ارزش بایددد بلافاصددله در سددود و زیددا ن شناسایي گردد، مگر اینكه طبدق اسدتاندارد حسدابداري دیگري، نحوه برخورد متفاوتي توصيه شده باشد.نکات برجستهپس از شناسایي زیان کداهش ارزش ، اسدتهلاك دارایدي در دوره هاي آتي باید با توجده بده مبلدغ دفتدري جدیدد منهدددددددداي ارز ش باقيمانددددددددده آ ن (در صددددددددور ت بر مبنایي سيستماتيک و طي عمرمفيد باقيمانده ،)وجود آ ن محاسبه گردد.نکات برجستهریال 10ر200ر000ماشین آلاتی به ارزش منصفانه 1390در ابتدای سال .

دلایل تدوین استاندارد

سال و روش استهلاک خط مستقیم است6 تحصیل شد .عمر مفید اولیه10ر200ر000 ماشين آلات 1390/1/1 10ر200ر000 نقدمثال1ر700ر000 هزینه استهلاك 1390/12/29 1ر700ر000 استهلاك انباشته=مبلغ دفتري 10ر200ر000 – 1ر700ر000 = 8ر500ر000شواهدی مبنی بر کاهش ارزش دارایی مشاهده شده 1390در پایان سال ریال و هزینه 8ر150ر000 است .بهای فروش ماشین آلات در وضعیت فعلی ریال برآورد شده است .همچنین در صورت 200ر000های فروش . ریال جریان ورودی ایجاد خواهد شد2ر250ر000بکارگیری دارایی سالانه ریال وجه نقد 250ر000به منظور نگهداری دارایی در وضعیت مناسب سالانه ریال 850ر000 مورد نیاز است .

دلایل تدوین استاندارد

ارزش اسقاط دارایی در پایان عمر مفید برآورد می شود.مثال=خالص ارزش فروش 8ر150ر000 -200ر000 = 7ر950ر000فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی=خالص جریان هاي ورودي سالانه 2ر250ر000 -250ر000 = 2ر000ر000 =جریان ورودي ناشي از ارزش اسقاط 850ر000=ارزش فعلي خالص جریان هاي نقدي سالانه 2ر000ر000 ×3/791 = 7ر582ر000=ارزش فعلي جریان نقدي ناشي از ارزش اسقاط 850ر000 ×0/6201 = 527ر000=ارزش اقتصادي 7ر582ر000 + 527ر000 = 8ر109ر000اندازه گیری مبلغ بازیافتنیارزش فعلی جریان های نقدی آتیفروش منهای هزینه های فروش8ر109ر000 000 7ر950رشناسایي و اندازه گير ي زیان کاه ش ارزش8ر109ر000 000 8ر500ر391ر000 زیان کاهش ارزش 1390/12/29 391ر000 کاهش ارزش انباشته مثال1ر621ر800 هزینه استهلاك 1391/12/29 1ر621ر800 استهلاك انباشته=مبلغ دفتري 8ر109ر000 -2 ×1ر621ر800 = 4ر865ر4001ر621ر800 هزینه استهلاك 1392/12/29 1ر621ر800 استهلاك انباشتهواحدها ي مولد وجه نقددر صددورت وجددود شددواهد ي حدداکي از احتمددال کدداه ش ارز ش یددک دارایددي، بایددد مبلدد غ بازیددافتن ي آن دارایدد ي بدده طددور جداگاندده بددرآورد شددود .اگددر بددرآورد مبلدد غ بازیافتني یک دارایي منفرد ممك ن نباشد، واحدد تجدار ي باید مبلغ بازیافتني واحد مولد وجه نقدي را کده دارایدي متعلق ب ه آ ن است، تعيين کند .30مبلغ بازیافتني یک دارایي منفرد در موارد زیر قابل تعيين نيست :

دلایل تدوین استاندارد

ارزش اقتصادي دارایي باتوجه به برآوردها بيش از خالص ارزش فروش آن باشد؛جریانهددا ي نقدددي ورودي ناشددي از دارایددي، اساسدداً مسددتقل از جریانهاي نقدي سایر دارایيها نباشد.مبناي تعيين مبلغ دفتري واحد مولدد وجده نقدد بایدد بدا مبناي تعيين مبلغ بازیافتني آن هماهنگ باشد.نکات برجستهتخصيص سرقفلي به واحدهاي مولد وجه نقدبه منظور آزمون کاهش ارزش، سدرقفلي تحصديل شدده در یک ترکيب تجاري باید از تاریخ تحصيل بده هریدک از واحدهاي مولد وجه نقد یا گروههاي مولدد وجده نقدد واحد تجاري تحصديل کنندده تخصديص یابدد کده انتظدار مي رود از هم افزایي ناشي از ترکيب منتفع شوند.34هر واحد یا گروهي که سرقفلي به آن تخصيص داده مي شود :باید بيانگر پایين ترین سطحي در واحد تجاري باشد که سدرقفلي براي اهداف مدیریت داخلي تحت نظارت قرار مي گيرد.نبایددد بزرگتددر از قسددمتي باشددد کدده طبددق اسددتاندارد حسددابداري “ گزارشگري برحسدب قسدمتهاي مختلدف ” ، با عنوان 25 شماره تعيين شده است.

دلایل تدوین استاندارد

چنانچه سرقفلي به یک واحد مولد وجه نقد تخصيص یافته باشد و واحد تجاري اقدام به واگذاري بخشي از عمليات آن واحد کندد، سدرقفلي مربدوط بده بخدش واگذار شده باید: هنگام محاسبه سود یا زیان واگذاري، در مبلغ دفتري آن بخدش منظور شود.بر اساس ارزشهاي نسبي بخش واگذار شده و بخش نگهدداري شدده واحدد مولد وجه نقد اندازه گيري شود،

دلایل تدوین استاندارد

مگدر اینكده واحدد تجداري بتواندد از روش بهتري براي انعكاس سرقفلي مربوط به بخش واگذار شده استفاده کند.چنانچه یک واحد تجاري سداختار گزارشدگري خدود را به گونه اي تغيير دهد که ترکيب یک یا چند واحد مولدد وجه نقدي که سرقفلي به آن تخصيص داده شدده اسدت تغيير کند، سرقفلي باید مجدداً به واحددهایي تخصديص یابد که تحت تأثير واقع شد هاند.نکات برجستههنگام آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجده نقددي کده سرقفلي به آن تخصيص یافته، ممكن اسدت نشدانه اي از کدداهش ارزش یكددي از دارایيهدداي متعلددق بدده آن واحددد وجود داشته باشد .در این گونه موارد، واحد تجاري ابتدا آزمون کاهش ارزش دارایي را انجام مي دهد و هرگونده زیان کاهش ارزش آن دارایي را پيش از آزمون کاهش ارزش واحد مولد وجه نقد شناسایي م يکند.نکات برجستهتخصيص زیان کاهش ارزش واحد مولد وجه نقدابتدا، صرف کاهش مبلغ دفتري سرقفلي تخصيص یافته به واحد مولد وجه نقد یا گروه واحدها شود، وسپس متناسب با مبلغ دفتري به سایر دارایيهاي واحد یا گروه واحدها، با رعایت موارد زیر تخصيص یابد.39واحد تجاري در تخصيص زیان کاهش ارزش نباید مبلغ دفتري یک دارایي را به کمتر از بالاترین مبلغ از بين مبالغ زیر، کاهش دهد:،) خال ص ارز ش فرو ش (اگر قاب ل تعيي ن باشدو،) ارزش اقتصاد ي (اگر قابل تعيين باشدصفر.40زیان کاهش ارزش شناسایي شده در دوره هاي قبل براي یک دارایي (به جز سرقفلي )تنهدا در صدورتي برگشدت داده مد يشدود کده مبلدغ بازیددافتني دارایددي از زمددان شناسددایي آخددرین زیددان کدداهش ارزش، افزایش یافته باشد . در ایددن صددورت، مبلددغ دفتددري دارایددي بایددد تددا مبلددغ بازیددافتني آن افزایش یابد .این افزایش معرف برگشت زیان کاهش ارزش است.
برگشت زیان کاهش ارزش
41
افددزایش مبلددغ دفتددر ي یددک دارایدد ي (بدده جددز سددرقفلي ) ناشي از برگشت زیان کاهش ارزش ، نباید موجب شدود مبلغ دفتري جدید از مبلغ دفتري محاسبه شده با فرض عدددم شناسددایي زیددا ن کدداهش ارز ش در سددالها ي قبددل ، بيشتر شود.
نکات برجسته
مثال
=مبلغ دفتري در صورت عدم 10ر200ر000 -3 ×1ر700ر000 = 5ر100ر000 شناسایي زیان کاهش ارزش
=مبلغ دفتري 8ر109ر000 -2 ×1ر621ر800 = 4ر865ر400
پس از شناسایي برگشت زیان کاهش ارزش ، اسدتهلا ك دارایددي بایددد در دوره هددا ي آتددي تعدددی ل شددود تددا مبلدد غ دفتري جدید دارایي پدس از کسدر ارزش باقيماندده آن (در صورت وجود )بر مبنایي سيستماتيک طدي سدالهاي باقيمانده عمرمفيد دارایي ، تخصيص یابد.
نکات برجسته
برگشت زیان کاهش ارز ش واحد مولد وجه نقد
برگشت زیان کاهش ارز ش یک واحد مولد وجه نقد باید ،) به تناسب مبالغ دفتري دارایيها ي آن واحد (به جز سرقفلي تخصيص یابد .

دلایل تدوین استاندارد
45
در تخصيص برگشت زیان کاهش ارزش یک واحدد مولدد وجده نقدد، مبلدغ دفتر ي دارایي نباید از اق ل مبالغ زیر، بيشتر شود :
مبل غ بازیافتني آ ن (اگر قاب ل تعيين باشد)
مبلغ دفتري دارایدي بدا فدرض عددم شناسدایي زیان کداهش ارزش بدراي دارایدي در سدالها ي قبل .
مبل غ برگشت زیا ن کاهش ارز ش غيرقابل تخصيص به یک دارایي به دليل فوق، باید به تناسب بين . سایر دارایيها ي واحد مولد وجه نقد (ب هجز سرقفلي)، تخصيص یابد 46
برگشت زیان کاهش ارزش سرقفلي
زیان کاهش ارزش شناسایي شده براي سرقفلي نباید در دوره هاي بعد برگشت شود.
واحد تجار ي باید براي هر یک از طبقات دارایي ، موارد زیر را افشا کند:
مبلغ زیانهاي کاهش ارزش شناسایي شده به عنوان هزینه طي دوره .
مبلغ برگشت زیانهاي کاهش ارزش شناسایي شده به عنوان درآمد طي دوره .
مبلغ زیانهاي کاهش ارزش شناسایي شده طي دوره که به حساب مازاد تجدید ارزیابي منظور شده است، و
مبلغ برگشت زیان کاهش ارزش شناسایي شده طي دوره که به حساب مازاد تجدید ارزیابي .منظور شده است 48

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...