دفتـرتمبر مصرفی وکلاوبرگ مطالبه حق تمبر

قانون

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا دفترخدمات مودیان فرم 27) ت-83 (دفتر خدمات مودیان جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارائی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا مشخصات دارنده دفتر نام ونام خانوادگی: شماره پرونده: شماره شناسنامه: شماره ملی: تاریخ صدور: روز ماه سال شماره پروانه وکالت تاریخ صدور محل صدور پروانه حوزه وکالت نشانی دفتر وکالت: تلفن شماره پستی: نشانی محل سکونت: تلفن شماره پستی: این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل خواهدشد این دفتر را که داراي صفحه میباشد و تمام صفحات آن به مهر و امضاء اداره امورمالیاتی رسیده است درتاریخ به آقاي /خانم تسلیم نمودم. مسئول مربوط: پست سازمانی نام ونام خانوادگی مهروامضاء صفحه 1 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 2 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 3 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه …. صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء مــاده 188-قــانون مالیاتهــاي مســتقیم مصــوب اسفندماه 1366 واصلاحیههاي بعدي آن متصدیان فروش وابطال تمبر مکلفنـد براسـاس مقـررات ایـن قانون بمیزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبـر باطـل ومیـزان آن را دردفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی بایـد بوسـیله هریک از وکلا نگهداري شود، ثبت وگواهی نمایند. دفتر مزبور باید درموقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل بـه اداره امورمالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتـر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

جمهوري اسلامی ایران برگ مطالبه حق تمبر وزارت اموراقتصادي ودارایی موضوع ماده 48 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: سازمان امورمالیاتی کشور تاریخ: اداره کل امورمالیاتی: اداره امورمالیاتی: واحدمالیاتی: شماره پرونده: نشانی: تلفن نام شخص حقوقی: شماره پستی: نشانی: شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت شماره شناسایی تلفن چـون به موجب مـاده 48قـانون مالیاتهاي مستقیم مکـلف به پرداخت …………………………………………………………………………………………………… ریال حـق تمـبربـابت سرمایه ثبت شده زمان تاسیس/ افزایش سرمایه، تا تاریخ …………………………………… بوده اید . که ظرف مهلت مقررمبلغ مذکور را پرداخت ننموده اید . لذا به موجب این برگ حق تمبر و جریمه متعلقه ( ماده 51 ق. م.م ) به شرح زیر تعیین و مطالبه می گردد: سرمایه اولیه / میزان افزایش سرمایه اصل حق تمبر (دو در هزار) جریمه ماده 51 جــمع کل خواهشمنـد است حـداکثر ظـرف ده روز از تـاریـخ ابلاغ این بـرگ با مـراجعه به اداره امورمـالیاتی نسبـت به پـرداخت مبـلغ …………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ریال (بحروف) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ریال اقدام فرمائید. درغیراینصورت به استناد ماده 210 قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام به صدور برگ اجرائی خواهدشد. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی / مأمور رسیدگی کننده نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مخصوص مودي مهروامضاء مهر وامضا اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء مخصوص مامورابلاغ اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء مخصوص مامور پست اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء *توجه: مامور ابلاغ یا مامورپست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابلاغ را به حروف وعدد قید نماید. فرم63) ت-83( دفتر خدمات مالیاتی ماده 48 -سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکتهاي تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100( ریـال هـم (100 ( ریـال محسـوب می شود. تبصره- حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شـرکت در مورد افزایش سرمایه و سهام افزایش از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تـا میزانی که حق تمبر آنهـا پرداخت شـده اسـت مشمول حـق تمبـر مجدد نخواهد بود . ماده 51 – در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد . ماده 210 – هرگاه مودي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نـنماید اداره امور مـالیاتی به مو جب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بـدهی خـود را بپـردازد یـا ترتیـب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .

فرم های مربوط به حق تمبر

  • دفتـرتمبر مصرفی وکلا

  • برگ مطالبه حق تمبر (موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم)

    جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا دفترخدمات مودیان فرم 27) ت-83 (دفتر خدمات مودیان جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارائی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا مشخصات دارنده دفتر نام ونام خانوادگی: شماره پرونده: شماره شناسنامه: شماره ملی: تاریخ صدور: روز ماه سال شماره پروانه وکالت تاریخ صدور محل صدور پروانه حوزه وکالت نشانی دفتر وکالت: تلفن شماره پستی: نشانی محل سکونت: تلفن شماره پستی: این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل خواهدشد این دفتر را که داراي صفحه میباشد و تمام صفحات آن به مهر و امضاء اداره امورمالیاتی رسیده است درتاریخ به آقاي /خانم تسلیم نمودم. مسئول مربوط: پست سازمانی نام ونام خانوادگی مهروامضاء صفحه 1 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 2 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 3 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه …. صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء مــاده 188-قــانون مالیاتهــاي مســتقیم مصــوب اسفندماه 1366 واصلاحیههاي بعدي آن متصدیان فروش وابطال تمبر مکلفنـد براسـاس مقـررات ایـن قانون بمیزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبـر باطـل ومیـزان آن را دردفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی بایـد بوسـیله هریک از وکلا نگهداري شود، ثبت وگواهی نمایند. دفتر مزبور باید درموقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل بـه اداره امورمالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتـر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

    جمهوري اسلامی ایران برگ مطالبه حق تمبر وزارت اموراقتصادي ودارایی موضوع ماده 48 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: سازمان امورمالیاتی کشور تاریخ: اداره کل امورمالیاتی: اداره امورمالیاتی: واحدمالیاتی: شماره پرونده: نشانی: تلفن نام شخص حقوقی: شماره پستی: نشانی: شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت شماره شناسایی تلفن چـون به موجب مـاده 48قـانون مالیاتهاي مستقیم مکـلف به پرداخت …………………………………………………………………………………………………… ریال حـق تمـبربـابت سرمایه ثبت شده زمان تاسیس/ افزایش سرمایه، تا تاریخ …………………………………… بوده اید . که ظرف مهلت مقررمبلغ مذکور را پرداخت ننموده اید . لذا به موجب این برگ حق تمبر و جریمه متعلقه ( ماده 51 ق. م.م ) به شرح زیر تعیین و مطالبه می گردد: سرمایه اولیه / میزان افزایش سرمایه اصل حق تمبر (دو در هزار) جریمه ماده 51 جــمع کل خواهشمنـد است حـداکثر ظـرف ده روز از تـاریـخ ابلاغ این بـرگ با مـراجعه به اداره امورمـالیاتی نسبـت به پـرداخت مبـلغ …………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ریال (بحروف) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ریال اقدام فرمائید. درغیراینصورت به استناد ماده 210 قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام به صدور برگ اجرائی خواهدشد. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی / مأمور رسیدگی کننده نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مخصوص مودي مهروامضاء مهر وامضا اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء مخصوص مامورابلاغ اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء مخصوص مامور پست اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء *توجه: مامور ابلاغ یا مامورپست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابلاغ را به حروف وعدد قید نماید. فرم63) ت-83( دفتر خدمات مالیاتی ماده 48 -سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکتهاي تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100( ریـال هـم (100 ( ریـال محسـوب می شود. تبصره- حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شـرکت در مورد افزایش سرمایه و سهام افزایش از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تـا میزانی که حق تمبر آنهـا پرداخت شـده اسـت مشمول حـق تمبـر مجدد نخواهد بود . ماده 51 – در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد . ماده 210 – هرگاه مودي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نـنماید اداره امور مـالیاتی به مو جب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بـدهی خـود را بپـردازد یـا ترتیـب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .

    فرم های مربوط به حق تمبر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...