دفتـرتمبر مصرفی وکلاوبرگ مطالبه حق تمبر

قانون

جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا دفترخدمات مودیان فرم 27) ت-83 (دفتر خدمات مودیان جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارائی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا مشخصات دارنده دفتر نام ونام خانوادگی: شماره پرونده: شماره شناسنامه: شماره ملی: تاریخ صدور: روز ماه سال شماره پروانه وکالت تاریخ صدور محل صدور پروانه حوزه وکالت نشانی دفتر وکالت: تلفن شماره پستی: نشانی محل سکونت: تلفن شماره پستی: این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل خواهدشد این دفتر را که داراي صفحه میباشد و تمام صفحات آن به مهر و امضاء اداره امورمالیاتی رسیده است درتاریخ به آقاي /خانم تسلیم نمودم. مسئول مربوط: پست سازمانی نام ونام خانوادگی مهروامضاء صفحه 1 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 2 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 3 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه …. صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء مــاده 188-قــانون مالیاتهــاي مســتقیم مصــوب اسفندماه 1366 واصلاحیههاي بعدي آن متصدیان فروش وابطال تمبر مکلفنـد براسـاس مقـررات ایـن قانون بمیزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبـر باطـل ومیـزان آن را دردفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی بایـد بوسـیله هریک از وکلا نگهداري شود، ثبت وگواهی نمایند. دفتر مزبور باید درموقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل بـه اداره امورمالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتـر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

جمهوري اسلامی ایران برگ مطالبه حق تمبر وزارت اموراقتصادي ودارایی موضوع ماده 48 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: سازمان امورمالیاتی کشور تاریخ: اداره کل امورمالیاتی: اداره امورمالیاتی: واحدمالیاتی: شماره پرونده: نشانی: تلفن نام شخص حقوقی: شماره پستی: نشانی: شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت شماره شناسایی تلفن چـون به موجب مـاده 48قـانون مالیاتهاي مستقیم مکـلف به پرداخت …………………………………………………………………………………………………… ریال حـق تمـبربـابت سرمایه ثبت شده زمان تاسیس/ افزایش سرمایه، تا تاریخ …………………………………… بوده اید . که ظرف مهلت مقررمبلغ مذکور را پرداخت ننموده اید . لذا به موجب این برگ حق تمبر و جریمه متعلقه ( ماده 51 ق. م.م ) به شرح زیر تعیین و مطالبه می گردد: سرمایه اولیه / میزان افزایش سرمایه اصل حق تمبر (دو در هزار) جریمه ماده 51 جــمع کل خواهشمنـد است حـداکثر ظـرف ده روز از تـاریـخ ابلاغ این بـرگ با مـراجعه به اداره امورمـالیاتی نسبـت به پـرداخت مبـلغ …………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ریال (بحروف) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ریال اقدام فرمائید. درغیراینصورت به استناد ماده 210 قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام به صدور برگ اجرائی خواهدشد. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی / مأمور رسیدگی کننده نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مخصوص مودي مهروامضاء مهر وامضا اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء مخصوص مامورابلاغ اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء مخصوص مامور پست اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء *توجه: مامور ابلاغ یا مامورپست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابلاغ را به حروف وعدد قید نماید. فرم63) ت-83( دفتر خدمات مالیاتی ماده 48 -سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکتهاي تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100( ریـال هـم (100 ( ریـال محسـوب می شود. تبصره- حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شـرکت در مورد افزایش سرمایه و سهام افزایش از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تـا میزانی که حق تمبر آنهـا پرداخت شـده اسـت مشمول حـق تمبـر مجدد نخواهد بود . ماده 51 – در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد . ماده 210 – هرگاه مودي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نـنماید اداره امور مـالیاتی به مو جب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بـدهی خـود را بپـردازد یـا ترتیـب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .

فرم های مربوط به حق تمبر

  • دفتـرتمبر مصرفی وکلا

  • برگ مطالبه حق تمبر (موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم)

    جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارایی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا دفترخدمات مودیان فرم 27) ت-83 (دفتر خدمات مودیان جمهوري اسلامی ایران وزارت اموراقتصادي ودارائی سازمان امورمالیاتی کشور دفتـر تمبر مصرفی وکلا مشخصات دارنده دفتر نام ونام خانوادگی: شماره پرونده: شماره شناسنامه: شماره ملی: تاریخ صدور: روز ماه سال شماره پروانه وکالت تاریخ صدور محل صدور پروانه حوزه وکالت نشانی دفتر وکالت: تلفن شماره پستی: نشانی محل سکونت: تلفن شماره پستی: این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل خواهدشد این دفتر را که داراي صفحه میباشد و تمام صفحات آن به مهر و امضاء اداره امورمالیاتی رسیده است درتاریخ به آقاي /خانم تسلیم نمودم. مسئول مربوط: پست سازمانی نام ونام خانوادگی مهروامضاء صفحه 1 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 2 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه 3 صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء صفحه …. صورت تمبر مصرفی وکیل موضوع ماده 188 شماره وتاریخ وکالتنامه مشخصات ابطال کننده تمبر شماره ردیف دفتر ابطال تمبر مبلغتمبرباطلشده ریال جمع اداره امورمالیاتی: نام ونام خانوادگی پست سازمانی مهروامضاء مــاده 188-قــانون مالیاتهــاي مســتقیم مصــوب اسفندماه 1366 واصلاحیههاي بعدي آن متصدیان فروش وابطال تمبر مکلفنـد براسـاس مقـررات ایـن قانون بمیزان مقرر در روي هر وکالتنامه تمبـر باطـل ومیـزان آن را دردفتري که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی بایـد بوسـیله هریک از وکلا نگهداري شود، ثبت وگواهی نمایند. دفتر مزبور باید درموقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل بـه اداره امورمالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتـر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.

    جمهوري اسلامی ایران برگ مطالبه حق تمبر وزارت اموراقتصادي ودارایی موضوع ماده 48 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: سازمان امورمالیاتی کشور تاریخ: اداره کل امورمالیاتی: اداره امورمالیاتی: واحدمالیاتی: شماره پرونده: نشانی: تلفن نام شخص حقوقی: شماره پستی: نشانی: شماره ثبت تاریخ ثبت محل ثبت شماره شناسایی تلفن چـون به موجب مـاده 48قـانون مالیاتهاي مستقیم مکـلف به پرداخت …………………………………………………………………………………………………… ریال حـق تمـبربـابت سرمایه ثبت شده زمان تاسیس/ افزایش سرمایه، تا تاریخ …………………………………… بوده اید . که ظرف مهلت مقررمبلغ مذکور را پرداخت ننموده اید . لذا به موجب این برگ حق تمبر و جریمه متعلقه ( ماده 51 ق. م.م ) به شرح زیر تعیین و مطالبه می گردد: سرمایه اولیه / میزان افزایش سرمایه اصل حق تمبر (دو در هزار) جریمه ماده 51 جــمع کل خواهشمنـد است حـداکثر ظـرف ده روز از تـاریـخ ابلاغ این بـرگ با مـراجعه به اداره امورمـالیاتی نسبـت به پـرداخت مبـلغ …………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ریال (بحروف) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ریال اقدام فرمائید. درغیراینصورت به استناد ماده 210 قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام به صدور برگ اجرائی خواهدشد. کارشناس ارشد مالیاتی رئیس گروه مالیاتی / مأمور رسیدگی کننده نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی مخصوص مودي مهروامضاء مهر وامضا اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء مخصوص مامورابلاغ اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء مخصوص مامور پست اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء *توجه: مامور ابلاغ یا مامورپست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابلاغ را به حروف وعدد قید نماید. فرم63) ت-83( دفتر خدمات مالیاتی ماده 48 -سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکتهاي تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100( ریـال هـم (100 ( ریـال محسـوب می شود. تبصره- حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شـرکت در مورد افزایش سرمایه و سهام افزایش از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تـا میزانی که حق تمبر آنهـا پرداخت شـده اسـت مشمول حـق تمبـر مجدد نخواهد بود . ماده 51 – در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد . ماده 210 – هرگاه مودي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نـنماید اداره امور مـالیاتی به مو جب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بـدهی خـود را بپـردازد یـا ترتیـب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .

    فرم های مربوط به حق تمبر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...