مثالی از دفتر روزنامه و کل

حسابرسی

مثالی از دفتر روزنامه و کل

ثبت اطلاعات یه شرکت فرضی در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل
اطلاعات زیر مربوط به شرکت خدماتی شماره یک می باشد:
۱- واریز مبلغ ٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال به حساب بانک توسط مالک , بابت سرمایه گذاری اولیه (تاریخ۷/۱)
۲- خرید ساختمان به مبلغ ١٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال که وجه آن نقدا از حساب بانک پرداخت شد (تاریخ۷/۳)
۳- پرداخت ٢،٧٠٠،٠٠٠ ریال وجه نقد به تنخواه گردان از حساب بانکی (تاریخ۷/۴)
۴- خرید اثاثیه به مبلغ ٤٢،٠٠٠،٠٠٠ ریال که ٣٥ % مبلغ آن نقدا از حساب بانک پرداخت شد, بابت ٤٥ % مبلغ
یک فقره چک صادر گردید و مابقی قرار شد طی روزھای آینده پرداخت شود. (تاریخ۷/۶)
۵- دریافت مبلغ ٥٩،٥٠٠،٠٠٠ ریال از یکی از مشتریان بابت خدمات ارائه شده به ایشان و واریز این مبلغ به
حساب صندوق (تاریخ۷/۹)
۶- دریافت وامی به مبلغ ٩٥،٠٠٠،٠٠٠ ریال که ٣٠ % مبلغ آن به حساب بانک و مابقی به حساب صندوق
شرکت واریز گردید. (تاریخ۷/۱۱)
۷- سرمایه گذاری مجدد مالک شرکت که به صورت زیرمی باشد (تاریخ۷/۱۲)
خرید یک دستگاه وسائط نقلیه به مبلغ ٩٢،٠٠٠،٠٠٠ ریال
واریز ٨٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال به حساب بانک
واریز ٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ریال به حساب صندوق
پرداخت ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال به تنخواه گردان.
۸- پرداخت مبلغ ٢٥٠٠٠٠ ریال بابت آگھی و تبلیغات – ١٧٥٠٠٠ ریال بابت قبوض— ٢٠٠٠٠٠ ریال بابت خرید ملزومات— ٨٠٠٠٠ ریال بابت ایاب و ذھاب— ٥٢٠٠٠٠ ریال بابت پرداخت حق بیمه , توسط تنخواه گردان (تاریخ۷/۱۴)
۹- برداشت مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠٠ ریال از حساب بانک توسط مالک جھت مصارف شخصی (تاریخ۷/۱۶)
۱۰ – ارسال صورتحسابی به مبلغ ٧٤،٠٠٠،٠٠٠ ریال برای آقای احمدی بابت خدمات ارائه شده به ایشان (تاریخ۷/۱۸)
۱۱ – فروش قسمتی از اثاثیه به مبلغ ١٩،٨٠٠،٠٠٠ ریال که ٤٥ % مبلغ آن نقدا دریافت و به صندوق واریز شد
بابت ٢٥ % مبلغ یک فقره چک دریافت گردید و مابقی قرار شد طی روزھای آینده دریافت شود. (تاریخ۷/۲۲)
۱۲- دریافت چکی به مبلغ ٣٢،٥٠٠،٠٠٠ ریال از یکی از مشتریان بابت خدماتی که قرار است در آذرماه به وی
ارائه شود. (تاریخ۷/۲۳)
۱۳- دریافت مبلغ ٨،٠٠٠،٠٠٠ ریال از آقای احمدی بابت مطالبات گذشته و واریز آن به صندوق شرکت (تاریخ۷/۲۴)
۱۴- پرداخت ٢٢٠،٠٠٠ ریال از صندوق بابت تعمیر وسائط نقلیه (تاریخ۷/۲۵)
۱۵- واریز مبلغ ٢٢،٠٠٠،٠٠٠ به حساب صندوق توسط مالک بابت برداشت گذشته (تاریخ۷/۲۶)
۱۶- حقوق کارکنان مؤسسه مبلغ ٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ریال می باشد که قرار شد طی روزھای آینده برداشت شود (تاریخ۷/۲۷)
۱۷- پرداخت ھزینه اجاره مھر, آبان و آذرماه که ماھانه مبلغ ٢،١٠٠،٠٠٠ ریال می باشد در ھمین تاریخ از
حساب صندوق (تاریخ۷/۲۸)
۱۸- پرداخت ١٢،٠٠٠،٠٠٠ ریال از حساب بانک به کارمندان بابت حقوق مھرماه (تاریخ۷/۳۰)- غلامرضا پرچمی

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...