اجاره های عملیاتی و استهلاک و مخارج استقراض درآمدها و هزینه ها

درآمدها و هزینه ها

اجاره های عملیاتی و استهلاک و مخارج استقراض درآمدها و هزینه ها

اجاره های عملیاتی

پرداختهای اجاره عملیاتی باید طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 13به حساب گرفته شود. پرداختهای اجاره عملیاتی باید به عنوان هزینه در صورت عملکرد مالی،بر مبنای روش خط مستقیم در طی مدت اجاره شناسایی شود

استهلاک

همه داراییهای ثابت مشهود استهلاک پذیر باید مستهلک شوند .

استهلاک برای هر دوره باید به عنوان هزینه دوره شناسایی شود مگر اینکه به مبلغ دفتری دارایی دیگری منظور شده باشد.

داراییها باید طبق روشها و نرخهای نشان داده شده در زیر مستهلک شوند. هرواحد گزارشگرروشها و نرخهایی را برای گروههای داراییها مشخص میکند- این موضوع ممکن است در بین واحدها و دربین دولتها بسته به نوع استفاده ،میزان نگهداری و شرایط جغرافیایی متفاوت باشد

بهسازی اموال استیجاری باید در طی دوره باقیمانده مدت اجاره یا عمر مفید بهسازیها هرکدام کوتاه تر است ،مستهلک شود.

مخارج استقراض

مخارج استقراض شامل:هرواحد گزارشگر فهرستی از انواع مخارج استقراض مربوط،برای مثال ،بهره اضافه برداشتهای بانکی و استقراضها را تهیه میکند.

مخارج استقراضی که ویژگی سرمایه ای شدن را بهعنوان بخشی از بهای تمامش  شده دارایی واجد شرایط دارند باید طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره5 مخارج استقراض سرمایه ای شوند.

دیگر مخارج استقراض باید در همان دوره گزارشگری که واقع میشوند به عنوان هزینه شناسایی شوند..

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...