منابع اطلاعاتی برای سیستم ثبت داراییها عبارتند از:

داراییها

منابع اطلاعاتی برای سیستم ثبت داراییها عبارتند از:

الف-فهرستها و سیستمهای موجود داراییها

ب- لیستهای بیمه

پ-فهرستهای اموالی که یک واحد بابت آنها هزینه مالیات و برق و آب یا هزینه های دیگری پرداخت میکند.

ل-اطلاعات نگهداری شده در خصوص زمین و ساختمانهاتوسط واحدهای دولتی مسئول در قبال پاکسازی یا نگهداری .

این اسناد و مدارک  اغلب میتواند نقطه شروع برای تهیه سیستم  ثبت داراییها باشد. این منابع داده ها ممکن است به عنوان است به عنوان داده های اولیه یا برای تطبیق اطلاعات نگهداری شده راجع به داراییها در سیستمهای مختلف ،مورد استفاده قرار گیرد. چنین اسناد و مدارکی معمولا جزء لاینفک سیستم حسابداری نیستند ، و به جای اینکه با وقوع هر معامله ای به روز شوند. به صورت دوره ای به روز شوند ، به صورت دوره ای به روز میشوند. از این رو ممکن است دربر دارنده اطلاعات غیر صحیح  یا ناقص باشند.

بنابراین ،در صورت استفاده ازآنها برای تعیین ارقام حسابداری،بررسی صحت و کامل بودن منظم آنها  ضرورت دارد.

در تهیه فهرست اولیه داراییها ،اغلب تطبیق اطلاعات در سیستمهای مختلف با همدیگر و با اسناد و مدارک مالی ضرورت دارد. این اطلاعات مورد نیاز حسابرس مستقل خواهد بود.

در مواردی که اطلاعات سیستم ثبت داراییهای ثابت از چندین سیستم مختلف گرفته میشود،ضروری است که اسناد و  مدارک زیربنایی همه اقلام قابل اتکا باشد.برای اینکه با وقوع هر معامله ای به روز شوند ، به صورت دوره ای به روز میشوند. از این رو ممکن است در بر دارنده اطلاعات غیر صحیح یا ناقص باشند. بنابر این ،در صورت استفاده از آنها برای تعیین ارقام حسابداری ،بررسی صحت و کامل بودن منظم آنها ضرورت دارد.

درتهیه فهرست اولیه داراییها ،اغلب تطبیق اطلاعات در سیستمهای مختلف با همدیگر و با اسناد و مدارک مالی ضرورت دارد. این اطلاعات مورد نیاز حسابرس مستقل خواهد شد. در مواردی که اطلاعات  سیستم ثبت داراییهای ثابت از چندین سیستم مختلف گرفته میشود،ضروری است که اسناد و مدارک زیربنایی همه اقلام قابل اتکا باشد. برای اینکه بتوان بر اطلاعات سیستمهای موجود اتکا کرد،جزئیات مربوط به الحاقات و کنارگذاریها باید به طور صحیح در سالهای قبل ثبت شده باشد. لازم است که اشتباهات مشخص شده در سیستمهای موجود،رفع و تصحیح شود.اگر صحت و کامل بودن سیستمهای موجود مورد تردید باشد،اثبات کامل یا جزئی دارایی باید صورت گیرد. در صورت اجرای ضعیف فرایند اثبات،اطلاعات قابل  اتکایی فراهم نمیکنند. انجام درست این مرحله ، مهم است یا برای دستیابی به اطلاعات قابل اتکا و گزارش مقبول حسابرسی ،انجام مجدد این مرحله لازم خواهد بود.

زمانیکه حسابداری تعهدی پذیرفته شد،لازم است اثبات داراییها به طور منظم اجرا شود. بررسی ادواری داراییها میتواند بین انواع داراییها بسته به ریسک و درجه امنیت فیزیکی آنها،متفاوت باشد. نیازی نیست که تمام فرایند اثبات دارایی از طریق بازرسی فیزیکی به صورت دستی انجام شود. این امکان وجود دارد نرم افزاری خریداری یا طراحی شود که اثبات تجهیزات فناوری اطلاعاتی متعلق به یک شبکه محلی یا سایر شبکه ها را به طور خودکار انجام دهد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...