داراییها و بدهیهای مالی

داراییها و بدهیهای مالی

داراییها و بدهیهای مالی

 برخی تعهدات دولتها ممکن است منجر به داراییها و بدهیهای مالی شود. برای مثال وامهای تحصیلی منجر به داراییهای مالی میشود. واحد گزارشگر در تصمیم گیری در مورد  اینکه آیا داراییها و بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی در دامنه استانداردهای ابزارهای مالی  است یا خیر باید توجه کند که آیا شرایط با آن تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی است .  فقط در صورت قراردادی بودن این تعهدات منجر به داراییها و بدهیهای مالی میشود .  استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 28 در خصوص ارزیابی اینکه آیا برای اهداف آن استاندارد تعهدات مزبور قراردادی هستند یا خیر رهنمودی ارائه میکند.

افشای رویه های حسابداری

واحد گزارشگر باید رویه های حسابداری مورد استفاده برای تعهدهای مختلف شامل زمان شناسایی ذخایر و مینای اندازه گیری پذیرفته شده را تدوین مستند و افشا زمان شناسایی ذخایر و مبنای پذیرفته شده را تدوین مستند و افشا کنند.

روشها و بررسی اطمینان در این خصوص که اطلاعات تهیه شده در هر دوره دقیق است یا خیر واحد گزارشگر باید همه ذخایر را به طور منظم بررسی کند. تعدیلات ممکن است برای انعکاس بهترین برآورد یا انعکاس تغییرات در مفروضات بااهمیت در مفروضات زیربنای محاسبات جریانهای نقدی صورت گیرد . بنابر این واحد گزارشگر باید مسئول چنین بررسی هایی را مشخص کند. راهنمایی هایی را در خصوص مباحث مورد نظر در چنین بررسی هایی و سطح مستند سازی مورد نیاز ارائه کند و برسیهای منظم را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که چنین بررسییهایی طبق این رهنمودها صورت گرفته است.

فقط مخارج مربوط به هدفی که برای آن ذخیره در ابتدا ایجاد شده است. ممکن است  با آن ذخیره تهاتر شود. عموما واحد گزارشگ رروشهای اعطای مجوز را تعیین میکند تا اطمینان حاصل کند که هر افزایش در ذخایر با استفاده از ذخایر توسط مناسبی تصویب شده است. این کار با مشخص کردن افراد یا موقعیتها با اعطای مجوز برای  ایجاد یا اصلاح ذخایر و محدود کردن دسترسی به سیستم حسابداری برای آن افراد انجام میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...