داراییهای مالی آماده برای فروش

داراییهای مالی آماده برای فروش

داراییهای مالی آماده برای فروش

داراییهای مالی  آماده برای فروش شامل اوراق بدهی و مالکامیشود . سرمایه گذاری های مالکانه طبقه بندی شده به عنوان آماده برای فروش آن دسته از سرمایه گذاری ها هستند که نه به عنوان نگهداری شده برای معامله طبقه بندی شده اند و نه به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان تعیین شده اند. اوراق بدهی مندرج در این دسته بندی ،اوراقی هستند که قصد نگهداری آنها برای یک دوره زمانی نامعین وجود دارد و ممکن است در پاسخ به نیازهای موجود برای نقدینگی یا تغییرات رخ داده در شرایط حاکم بر بازار فروخته شوند.

داراییهای مالی آماده برای فروش پس از شناخت اولیه منصفانه اندازه گیری میشوند وسود و زیان تحقق نیافته آنها نیز در سایر اقلام سود و زیان جامع منعکس میشود. منافع کسب شده در نتیجه نگهداری سرمایه گذارهای آماده برای  فروش بااستفاده از نرخ بهره موثر به عنوان درآمد بهره گزارش میشود . سودسهام کسب شده هنگام نگهداری سرمایه گذاریهای آماده برای فروش ،در صورت احراز حق پرداخت،در صورت سود یا زیان به عموان درآمد سرمایه گذاری شناسایی میشود.هنگام قطع شناخت یا کاهش ارزش دارایی،سود و زیان تجمیع شده از سود وزیان جامع به صورت سود یا زیان تجدید طبقه بندی میشود.

گروه مناسب بودن توان و قصد خود برای فروش داراییهای مالی برای فروش در آینده ای نزدیک را مورد ارزیابی قرار میدهد.در مواردی نادر و هنگامی که گروه به دلیل عدم وجود بازارهای  فعال،قادر به معامله این داراییهای مالی نیست و هنگامی که مدیریت توان و قصد نگهداری  این داراییها را تا آینده ای معلوم یا تا سررسید آنها داشته باشد. گروه میتواند داراییهای  مزبور را تجدید طبقه بندی کند.

تجدید طبقه بندی به وامها و دریافتنی ها هنگامی مجاز است که دارایی مالی تعریف  ارائه شده برای وامها و دریافتنی ها  را احراز کرده باشد و مدیریت توان و قصد نگهداری این داراییها را تا آینده ای معلوم یا تا سررسید آنها داشته باشد.

تجدید طبقه بندی به نگهداری شده تا سررسید تنها هنگامی مجاز است که واحد تجاری توان و قصد نگهداری دارایی مالی را تا سررسید داشته باشد.

درخصوص دارایی مالی که در دسته ای به غیر از آماده  برای فروش تجدید طبقه بندی شده است ،مبلغ دفتری  ارزش منصفانه در تاریخ تجدید طبقه بندی ،به عنوان بهای تمام شده مستهلک شده جدید آن درنظرگرفته میشود و هرگونه سودیا زیان قبلی حاصل از این دارایی که در حقوق مالکانه شناسایی شده است،بااستفاده از نرخ بهره موثر و طی عمر باقی مانده سرمایه گذاری ،به سود یا زیان دوره منظور میشود. هرگونه تفاوت میان بهای تمام شده مستهلک شده جدید و مبلغ سررسید نیز بااستفاده از نرخ بهره موثر طی عمر مفید دارایی مستهلک میشود. چنانچه دارایی بعدا کاهش ارزش یابد،مبلغ ثبت شده در حقوق مالکانه،به سود یا زیان دوره تجدید طبقه بندی میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...