ارزش داراییهای عملیاتی نقدینگی و اوراق بهادار قابل فروش

داراییهای عملیاتی

ارزش داراییهای عملیاتی نقدینگی و اوراق بهادار قابل فروش،وسایرداراییهای غیرعملیاتی که تحت مالکیت شرکت هستند

را تخمین زده اید . ارزش شرکت را میتوانید با جمع کردن این سه عنصر بدست آورید. برای رسیدن به ارزش دارایی خالص یک شرکت ،میبایست مطالبات ناخالص آن را کسرکنید.مطالبات ناخالص میتواند شامل بدهی و سهام ممتاز باشد،اگرچه مورد دوم معمولا به عنوان دارایی خالص در صورتهای مالی تلقی میشود.کدام بدهی باید کسر گردد؟بدهی که شما در محاسبه هزینه سرمایه لحاظ کردید،بدهیخواهد بود که برای بدست آوردن ارزش دارایی خالص،باید از ارزش شرکت کسر کنید.برای عدم تناقض ،بایدبرای هر دو،از ارزش بازاری تخمینی استفاده کنید.
اگر شرکتی که ارزش گذاری میکنید دارای سهام ممتاز باشد،لازم است از ارزش بازاری سهم استفاده کنید و یا ارزش بازاری را اگر سهاممورد معامله قراردنمیگیرد تخمین بزنید وآن را از ارزش شرکت کسر کنید،تاارزش سهم عادی مشخص شود
ارزش فعلی را با استفاده از هزینه سرمایه مرکب شده در زمان ،محاسبه میکنید .
وقتی شرکتی دارای نقدینگی و اوراق بهادار قابل فروش است. بتای غیراهرمی می بایست روبه پایین تصحیح شود تا ایمن بودن این داراییها را منعکس کند.
توجه کنید که اگر نقدینگی در داراییهای بدون ریسک مانند اسناد خزانه سرمایه گذاری شود،نرخ بدون ریسک،نرخ بازده متوسط خواهدبود.
شرکتها از التزامات ادغام ،بانگه داشتن نسبت مالکیت خود در سایر شرکتها در محدوده زیر ۵۰درصد طفره میروند.
اگر شرکت مادر و شرکت فرعی در زمینه های تجاری،متفاوت با سطوح ریسک مختلف باشند ،میبایست از یک هزینه سرمایه ای که این تفاوتها را منعکس کند،استفاده کنید.
رویکرد دیگر این است که از نسبت قیمت به ارزش دفتری برای بخشی که این شرکتها بهآن تعلق دارند،استفاده کرده و ارزش دفتری را دراین نسبت ضرب کنیم.نتیجه ارزش بازاری،تخمینی خواهدبود.در رابطه با شرکتی که اززش گذاری میشوداگر سرمایه گذاری بزرگ باشند ،این شیوه برای بدست آوردن ارزش این سرمایه گذاری موثرترخواهد بود.
تخمین زدن ارزش بازاری برایزسهام نسبتا ساده است. سهام ممتاز عموما دائمی بوده و ارزش بازاری تخمینی برای سهام ممتاز بدین گونه است
ارزش سهام ممتاز مساوی با ارزش سهام ممتاز تقسیم بر سود تقسیم شده
ارزش سهام ممتاز میبایست بیشتر از ارزش بدهی قبل از مالیات باشد،زیرا بدهی ،نسبت به جریانهای نقدی و داراییهای شرکت دارای تقدم است.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...