خدمات حسابداری

خدمات مالیاتی شرکت حسابداری

خدمات مالیاتی شرکت حسابداری ما برای آماده کردن یا بررسی محاسبات مالیات فعلی و معوق، برای ارائه مالیات و افشا در صورتهای مالی، طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم ایران است. این می تواند به صورت ماهانه، سه ماهه یا سالانه انجام شود تا اطمینان حاصل شود که مبلغ درست مالیات در صورتهای مالی  محاسبه وارائه شده است.
پیروی از مالیات شرکت
شرکت  آرمان پرداز خبره به دنبال کاهش مالیات بر عملکرد شرکتها با روشهای قانونی می باشد.

شرکت حسابداری ما برای آماده کردن یا بررسی محاسبات مالیات فعلی و معوق، برای ارائه مالیات و افشا در صورتهای مالی