دستور العمل تعيين حقوق و مزاياي كاركنان

قانون

دستور العمل تعيين حقوق و مزاياي كاركنان

 فصل 1-

تعاريف و اصلاحات:

  • حقوق مبنا :

عبارت است از وجوهي كه بر حسب درجه تحصيلي و سوابق مورد قبول همكار، براساس جدول شماره يك اين دستورالعمل تعيين و برقرار مي گردد و در قبال كاركرد تمام وقت همكار در شركت و به طور ماهيانه به وي پرداخت مي شود.

2-1- فوق العاده شغل :

عبارت است از وجوهي كه برحسب درجه تحصيلي ، سوابق تجربي مورد قبول و گروه شغلي همكار براساس جدول شماره دو اين دستورالعمل و برقرار مي گردد و همراه با حقوق مبنا و به طور ماهيانه و در قبال كاركرد تمام وقت به وي پرداخت مي شود.

3-1-  افزايش سنواتي :

             عبارت است از مبلغي كه به ازاء سنوات خدمت كاركنان در شركت همه ساله در سالگرد استخدام يا مبناي محاسبه شروع كار به كاركنان تمام وقت تعلق مي گيرد. افزايش سنواتي حقوق مبنا از جدول شماره يك و فوق العاده شغل از جدول شماره دو محاسبه خواهد شد.

1

4-1- تفاوت تطبيق مزد يا حقوق :

          عبارت است از تفاوت مبلغ حقوق و فوق العاده شغل ماهيانه همكار ناشي از اجراي مفاد اين دستورالعمل با مبلغ مزد يا حقوق متعلقه ماهيانه وي كه تا كنون دريافت نموده است، كه مبلغ تفاوت حاصله به عنوان تفاوت تطبيق مزد يا حقوق به طور ماهيانه در وجه همكار قابل پرداخت مي باشد.

5-1- حق جذب :

          عبارت است از مبلغي كه علاوه بر حقوق و فوق العاده شغل متعلقه ، به كاركناني كه داراي تخصص هاي خاص مورد نياز شركت مي باشند. و جلب همكاري و جذب و بهره گيري از خدمت آنان در شركت به علت شرايط رقابت در جذب و به كارگيري اينگونه افراد متخصص در بازار آزاد كار، مواجه با مشكل و كمبود شديد مي باشد، به طور ماهانه پرداخت مي گردد.

          پرداخت مزاياي حق جذب با تاييد « كميسيون ارزيابي شغلي» انجام پذير مي باشد و حداكثر آن 100 %  جمع حقوق و فوق العاده شغل خواهد بود.

          « كميسيون ارزيابي شغل مي تواند متشكل از مدير امور اداري و دو نفر نماينده مديريتي عامل باشد. كه حسب مورد براي كارهاي حقوق و دستمزد و مسائل استخدامي اظهار نظر مي نمايند.

6-1- فوق العاده شغل ويژه مديران ( حق سرپرستي):

          عبارت است مبلغي كه براساس جدول شماره سه به طور ماهيانه براي هريك از معاونان شركت ، مديران واحدهاي ستادي ، مديران و سرپر ستان واحدهاي تابعه وكارگاههاي  تحت پوشش شركت تعيين و برقرار مي شود و مادامي كه در سمتهاي مديريت و سرپرستي تعيين شده، به خدمت اشتغال دارند، در وجه آنان قابل پرداخت مي باشد.

تبصره : فوق العاده شغل ويژه مديران درصدي ازمجموع حقوق وفوق العاده شغل آنها ميباشد.

2

7-1- حق مسئوليت :

          عبارت است از مبلغي كه به پيشنهاد مدير واحد و تائيد معاون مربوطه و تصويب كميسيون ارزيابي شغلي به مسئولين دفاتر و دواير قابل پرداخت است و ميزان آن حداكثر 20%  مجموع حقوق و فوق العاده شغل آن كارمند مي باشد.

8-1- مزاياي ويژه :

          عبارت است از مبلغي كه به شاغلين تمام وقت كه ماهيت كار آنها از ويژگيهاي خاص برخوردار است تعلق مي گيرد . اين مبلغ توسط شخص مديرعامل تعيين مي شود.

9-1- كمك هزينه عائله مندي ( حق اولاد) :

          عبارت است از مبلغي معادل سه برابر حداقل مزد مبناي روزانه مصوب شوراي عالي كار وزارت كارو امور اجتماعي ، به ازاء هر فرزند كه حداكثر براي دو فرزند به طور ماهيانه در وجه آن عده كاركناني كه حداقل دو سال سابقه پرداخت بيمه تامين اجتماعي داشته باشند. قابل پرداخت مي باشد.

10-1- كمك هزينه مسكن و خواربار :

          عبارت است از مبلغي كه حسب مورد براساس مصوبات وزارت كار و امور اجتماعي به كاركنان ثابت ( قراردادي تمام وقت) شركت تعلق مي گيرد كه به طور ماهيانه در وجه آنان قابل پرداخت مي باشد.

11-1- فوق العاده اياب و ذهاب:

          عبارت است از مبلغي كه با تاييد مدير عامل شركت به طور ماهيانه و به تناسب مسير منزل تا محل كار كاركنان به شرح زير به كاركنان پرداخت مي گردد:

3

12-1- فوق العاده پرداخت مزاياي كارآئي و بازدهي يا حق كارانه:

          كاركناني كه به طور تمام وقت در شركت اشتغال به خدمت دارند، در صورتيكه در انجام وظائف محوله سعي و كوشش ابزار داشته و لياقت و جديت و خلاقيت يا نوآوري آنان موجب تسريع در پيشرفت كارها، بهبود كمي و كيفي كار، صرفه جويي و كاهش قابل توجه در هزينه ها و باعث افزايش و بالا رفتن درآمد شركت گردد، علاوه بر حقوق و مزاياي تعيين شده ، از مزاياي كارآيي و بازدهي ( حق كارانه) به شرح زير بهره مند خواهند شد:

          1-12-1- پرداخت حق كارانه هر سه ماه يكبار (پايان هر فصل) خواهد بود.

          2-12-1- حق كارانه فقط به كاركنان ثابت ( قراردادي تمام وقت) تعلق مي گيرد.

3-12-1- بودجه تخصيص ماهيانه هر واحد براساس ده تا سي درصد حقوق مبناي ماهيانه كاركنان آن واحد مي باشد.

               (ميزان درصد بودجه تخصيصي هر واحد طبق نظر مديريت عامل خواهد بود).

4-12-1- مابه التفاوت بودجه تخصيصي  تا ميزان بودجه ساليانه در اختيار مديريت عامل است كه حسب تشخيص ايشان علاوه بر تامين اعتبار موارد پيشنهادي  كميته ارزيابي شغلي ، به نحوه مقتضي توزيع نمايد.

5-12-1- درصد بودجه تخصيصي هر واحد به تشخيص مديريت عامل و به نسبت كارآيي آن واحد در سه ماهه گذشته مي باشد و ممكن است ميزان آن با واحدهاي ديگر متفاوت باشد.

6-12-1- حداكثرميزان پرداخت حق كارانه به هركارمند معادل 30%  حقوق مبناي ماهيانه وي مي باشد كه تعيين ميزان درصد آن دراختيار معاون مربوطه ميباشد.

               (حداكثرميزان پرداختي درهر فصل براي هرنفر90%=30% * 3 حقوق مبنا ميباشد)

7-12-1- در صورتيكه براي هر يك از پرسنل توسط معاونت مربوطه بيش از 30% حق كارانه در خواست شود تا 30% آن طبق بند 6 پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن به كميته ارزيابي شغلي ارجاع مي شود كه در صورت تامين اعتبار و تصويب قابل پرداخت خواهد بود.

4

8-12-1- به كاركنانيكه كارآيي مناسب در طي سه ماهه مورد نظر نداشته باشند حق كارانه تعلق نخواهد گرفت.

9-12-1- جمع مبالغ پيشنهادي هر معاونت ( هر واحد) براي پرسنل آن واحد نبايد از سقف بودجه تخصيصي تجاوز نمايد.

10-12-1- حق كارانه به سطوح بعد از معاونين تعلق مي گيرد.

11-12-1- امور اداري مسئول پيگيري تخصيص بودجه ، اعلام به معاونتها و جمع آوري، كنترل و ارسال آن به امور مالي جهت پرداخت مي باشد.

               لازم به توضيح است كه اينگونه مزايا جنبه مستمر نداشته بلكه به طور مقطعي و موردي قابل پرداخت مي باشد.

13-1- اضافه كاري:

                        كليه كاركنان تمام وقت شركت از مزاياي دريافت فوق العاده اضافه كار در صورت انجام كار اضافي در خارج از ساعات كار عادي و رسمي شركت ، با تاييد انجام و ضرورت انجام آن توسط مقام مسئول براساس ضوابط مندرج در قانون كار مي توانند استفاده نمايند.

14-1- حق ماموريت:

            فوق العاده ماموريت ، در صورت اعزام همكار به ماموريت خارج از محل جغرافيايي خدمت مستمر وي با ، صدور حكم ماموريت و گواهي انجام ماموريت محوله توسط مقام مسئول ، فوق العاده ماموريت به مامور تعلق خواهد گرفت. پرداخت فوق العاده ماموريت كاركنان براساس دستورالعمل ماموريت هاي شركت ميباشد.

15-1- كمك غير نقدي:

            همه ساله به پيشنهاد امور اداري و در صورت موافقت مدير عامل هدايائي به مناسبت بازگشايي مدارس، ماه رمضان ، عيد نوروز به برخي از كاركنان يا تمامي آنان داده خواهد شد.

5

16-1- تعيين و برقراري حقوق و مزايا در موارد استثنائي:

            در مواردي كاملاً استثنايي كه شركت به بهره گيري از خدمات فرد يا افرادي با ويژگي خاص و نادر نياز داشته باشد، كه با توجه به شرايط و اقتضاي بازار كار براساس ضوابط مندرج در اين دستورالعمل ، قادر به جذب و بهره گيري از خدمات اينگونه فرد يا افراد نباشد، با تصويب مدير عامل مي توان خارج از ضواب اين دستورالعمل جهت جذب نيروي انساني استثنايي مورد نياز شركت نسبت به تعيين و برقراري حقوق ومزايا براي اينگونه افراد اقدام نمود.

17-1- هزينه لباس:

            براي كاركنانيكه وظيفه آنان مستلزم استفاده از لباس كار مي باشد هر شش ماه يكبار لباس مناسب تحويل و يا هزينه آن پرداخت مي شود.

فصل 2

تعيين حقوق مبنا:

  • حقوق ماهيانه پيش بيني شده در اين دستورالعمل براساس حداقل مزد كاركنان مشمول قانون كار در سال خواهد بود عدد ( 400) به عنوان حداقل امتياز پيش بيني شده براي محاسبه حداقل حقوق در قانون مذكور در نظر گرفته شده است.

ضريب ريالي در هر سال از تقسيم حداقل مزد ماهيانه مشمولين قانون كار درآن سال به عدد 400 به دست مي آيد. در جدول براي سوابق و تحصيلات مختلف امتياز مشخصي در نظر گرفته شده كه از ضرب هر يك از امتيازها در ضريب ريالي هر سال مبلغ حقوق متعلقه فرد بدست مي آيد، كه اين مبلغ نشان دهنده حقوق مبناي ماهيانه كاركنان دارنده مدارك مختلف تحصيلي با توجه به سنوات سوابق تجربي آنان ميباشد.

6

2-2- با توجه به موضوع بند 1-1 ، حقوق مبناي كاركنان با در نظر گرفتن ميزان تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط آنان ، براساس جدول شماره يك محاسبه و تعيين خواهد شد.

3-2-سابقه تجربي:

1-3-2- سوابق كار ارائه شده توسط كاركنان مي تواند مرتبط و يا غير مرتبط با شغل وي باشد.

            2-3-2-تشخيص ميزان ارتباط سابقه كار از لحاظ مشابهت و يا قرابت با شغل ارجاعي بر عهده كميته ارزيابي شغلي است .

3-3-2- مدت خدمت وظيفه عمومي جزء سوابق مرتبط منظور مي گردد.

4-3-2- سنوات غير مرتبط حداكثر تا  ميزان ده سال با ضريب  محاسبه مي شود كه نهايتاٌ به سقف 5 سال منتهي خواهد شد.

5-3-4- حداكثر سوابق مورد قبول ( اعم از مرتبط و غير مرتبط ) براي كاركنان 10 سال و براي مديران و معاونين 16 سال قابل پذيرش است.

6-3-2- مبناي تعيين سابقه كار مرتبط ، گواهي اشتغال به كار مستند همكار مي باشد.

7-3-2- چنانچه به عللي همكار نتواند گواهي اشتغال به كار مستند ارائه نمايد ومدت اشتغال به كاروي به تشخيص مدير عامل با شغل مورد تصدي وي در شركت مرتبط شناخته شود، سوابق مذكور به عنوان سابقه مرتبط غير مستند شناخته مي شود ودر تعيين حقوق و فوق العاده شغل همكار ملاك محاسبه خواهد بود.

4-2- مدرك تحصيلي :

                        مدرك تحصيلي مورد قبول براساس ارائه اصل مدرك تحصيلي معتبر و تائيد فتوكپي آن توسط امور اداري خواهد بود.

1-4-2- در صورتيكه همكار در طول مدت كار مدرك تحصيلي بالاتر ارائه دهد، امتياز مدرك تحصيلي جديد از تاريخ ارائه به بعد منظور خواهد شد.

2-4-2- امتياز مدرك تحصيلي آزادگان و جانبازان يك مقطع تحصيلي بالاتر و يا دو سال سنوات بالاتر منظور مي شود.

7

تعيين فوق العاده شغل:

5-2- گروههاي شغلي در شركت به چهار گروه شغلي تقسيم شده است كه عبارتند از:

1-5-2- مشاغل گروه يك : خدمتگزار – باغبان – نامه رسان- كارگر ساده- متصدي حراست- راننده سواري و وانت متصدي فتوكپي و …

2-5-2-مشاغل گروه دو: كارمند (اداري ، مالي، تداركاتي، هماهنگي، اموال ، انبار، دبير خانه، خدمات، روابط عمومي، حراست، پژوهش، آموزش و … ) – كارگرفني  (خياط، جوشكار، نجار، نقاش و …) ماشين نويس- كنترولر- راننده وسائل سنگين( ميني بوس، اتوبوس و …) – بايگان- متصدي آرشيو- تلفنچي- تكنسين- منشي مدير و …

6-2- با توجه به گروههاي شغلي شركت موضوع بند 5-1 فوق العاده شغل كاركنان با در نظر گرفتن ميزان تحصيلات، سوابق تجربي و گروه شغلي طبق جدول شماره دو محاسبه و تعيين خواهد شد.

1-6-2- عدد نشان دهنده در هر گروه و در سوابق مختلف، ميزان امتياز و درصد حقوق مبنا مي باشد.

2-6-2- براي هر 8 سال سابقه كار چهار امتياز اضافي منظور شده است.

3-6-2- در گروه يك و دو براي تحصيلات بيش از ديپلم امتياز منظور مي شود.

4-6-2- در گروه دو براي تحصيلات بيش از فوق ديپلم امتيا فوق ديپلم منظور مي شود.

5-6-2- در گروه سه امتياز دكترا معادل فوق ليسانس منظور مي شود و تحصيلات فوق ديپلم كمتر از 8 سال سابقه كار و تحصيلات ديپلم كمتر از 16 سال سابقه كار مشاغل اين گروه را نمي توانند احراز كنند.

6-6-2- در گروه چهار تحصيلات فوق ليسانس كمتر از 8 سال سابقه كار و ليسانس كمتر از 16 سال سابقه كار مشاغل اين گروه را نمي توانند احراز كنند.

7-2-2- گروه ساير مشاغلي كه عناوين آنها در گروههاي شغلي ذكر نشده با نظر كميته ارزيابي شغلي تعيين خواهد شد.

            به عنوان مثال عدد 20 در گروه 2 و زير ستون ، تا 8 سال براي سطح تحصيلات ديپلم، نشان دهنده بيست درصد حقوق مبنا براي شغل مورد نظر خواهد بود.

8

 

فصل 3- ساير موارد :

 

  • برقراري حقوق ودستمزد بر مبناي حداقل حقوق هر سال شوراي عالي كار وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد و افزايش سنوات سالهاي بعد براساس جداول شماره يك و دو سه خواهد بود.

  • در صورت به كارگير ي نيروهاي جديد در سالهاي بعد برقراري حقوق و دستمزد بر مبناي حقوق و دستمزد همان سال مي باشد و طبق جدولهاي شماره يك و دو سه خواهد بود.

  • كليه مزاياي مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان براساس مصوبات شورايعالي كار وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص جانبازان و آزادگان و خانواده معزز شهدا قابل اجرا ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...