حقوق ایام بیکاری (بیمه بیکاری) چگونه محاسبه می شود ؟

حقوق ایام بیکاری (بیمه بیکاری) چگونه محاسبه می شود ؟ ?میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکـار معـادل (55%) متوسـط مـزد یـا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر (4)

حقوق ایام بیکاری (بیمه بیکاری) چگونه محاسبه می شود ؟

?میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکـار معـادل (55%) متوسـط مـزد یـا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنهـا بـه میـزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریـافتی مقـرری بگیـر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط مـزد یـا حقـوق وی بیشـتر باشد.

?مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .

?متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظـور محاسـبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبـل از شـروع بیکـاری تقسـیم بـر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مـزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمـه دریافـت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90) در صـورتی کـه بیمه شده کارمزد، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نمـوده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قـرار گرفتـه بـه منزلـه دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

?افراد تحت موضوع اين ماده عبارتند از:

1⃣همسر (زن يا شوهر)

2⃣فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

3⃣فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعی ، ازكارافتاده كلی باشند.

4⃣پدر و مادر كه سن پدر از (60) سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تامين اجتماعی ازكارافتاده كلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بيمه شده تامين گردد.

5⃣خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور، مذكور در بندهای (2) و (3) اين تبصره .

————————————————————–

❌نکات :

?در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.

?بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مـدت دریافـت مقـرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضـوع بنـدهاي “الـف” و “ب” مـاده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

?مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تأمین اجتمـاعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...