حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

مهندسین مشاور در انجام عملیات ساختمانی دخالتی نداشته و به عنوان مشاور پیمانکاران عمل می­نمایند. کار اصلی مهندسین مشاور عبارتست از نقشه­برداری، نقشه­ کشی،‌محاسبات فنی، طرح،‌مشاوره و نظارت و بعضاً انجام تشریفات مناقصه پیمان که مسلماً‌برای انجام این قبیل امور نیازی به کاربرد ماشین­ آلات و تجهیزات و پرداخت هزینه­های سنگین نیست و هزینه عملیاتی آنها عمدتاً شامل حقوق پرداختی به مهندسین و تکنسین­ها و سایر کارکنان و خرید لوازم­التحریر و مخارج چاپ و دیگر هزینه­های اداری است.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

‌به طوری که در شرایط اشتغال کامل این مؤسسات،‌ فقط جزئی از درآمد آنها صرف هزینه­های اداری و خدماتی مذکور می­شود لذا درآمد مشمول مالیات این گروه حتی­الامکان باید از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک واقعی تعیین گردد و توجه شود که ضرایب مندرج در جدول ضرایب ممکن است همیشه با وضعیت و عایدی همه واحدهای مهندسی مشاور منطبق نباشد. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص رابطه بین مجریان طرحهای ساختمانی و مهندسین مشاور می­باشد که این رابطه منبع اطلاعاتی مفیدی برای شناسایی مهندسین مشاور و تا حدودی میزان درآمد آنها خواهد بود.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

۲- بساز بفروشان

الف)‌طبق مفاد ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل­وانتقال قطعی موضوع ماده 59 قانون مذکور مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات دیگری بابت درآمد نخواهند بود.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

ب) در صورتی که ساخت­وساز املاک مشمول ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه گردد (انبوه­سازان) در طول اجرای قانون برنامه سوم بایستی مطابق آن عمل گردد.حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

بسازوبفروش­ها به طرق مختلف عمل می­نمایند از جمله ممکن است فعالیت آنها به طور مستقل باشد و یا به صورت مشارکت مدنی، در خصوص احتساب سود حاصل از بسازوبفروشی (به منظرو تعیین درآمد مشمول) و مواردی که مؤدی به طور مستقل فعالیت می­نماید، به مثال زیر توجه فرمایند:

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

آقای الف که به فعالیت بسازوبفروشی اشتغال دارد، در اول سال 1375 یک ساختمان قدیمی را که مساحت زمین آن ۵۰۰ متر مربع می­باشد،‌به مبلغ هزیه­های ثبتی و نیز مبلغ 4.200.000 ریال بابت حق دلالی به بنگاه معاملات ملکی می­پردازد. ضمناً مبلغ 000/450/1 ریال عوارض عقب­افتاده ساختمان را هم تقبل و به حساب شهرداری پرداخت می­نماید. او پس از خرید، ساختمان قدیمی را خراب و مبلغ 000/500/3 ریال هزینه تخریب پرداخت می­کند و مصالح به دست آمده از ساختمان مذکور را به مبلغ 000/800 ریال می­فروشد.

خدماتی مالیاتی مهندسی مشاور خبره

خدمات مالیاتی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

اطلاعات مربوط به عملکرد سال 1375 به قرار زیرا ست:

خرید مصالح ساختمانی       000/000/94 ریال

دستمزد پرداختی            000/400/58 ریال

سایر هزینه­های ساخت (سربار)     000/870/26 ریال

در زمین فوق جمعاً ۱۰ دستگاه آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی ساخته می­شود که در پایان سال 1375 دو دستگاه آپارتمان به طور 100٪ سه دستگاه آپارتمان تا 60٪ و پنج دستگاه آپارتمانم دیگر تا حد 40٪ تکمیل شده­اند. ضمناً ارزش مصالح مصرف نشده در پایان سال مبلغ 000/600/8 ریال برآورد می­شود و طلب از پیمانکاران طرف قرارداد بابت پیش­پرداختها (مازاد بر ارزش کارهای انجام شده) مبلغ 000/500/4 ریال می­باشد. آپارتمانهای آماده دشه در پایان سال 1375 از قرار هر متر مربع 000/600 ریال بفروش می­رسد.

خدماتی مالیاتی آرمان پرداز خبره

 

محاسبه سود حاصل شده در پایان سال

برای محاسبه قیمت تمام شده آپارتمانهای تکمیل­شده در پایان سال و سود فروش آنها از جدول معادل آحاد تکمیل­شده به شرح زیر استفاده می­شود:‌

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

جدول معادل آحاد تکمیل شده

تعداد آپارتمانها

متراژ هر دستگاه

متراژ کل

درصد تکمیل

متراژ تکمیل­شده

2

100

200

100٪

۲00

3

100

300

60٪

180

5

100

500

40٪

200

10

1000

580

الف) محاسهب قیمت تمام­شده هر متر مربع بنای اعیانی احداث شده:

خدماتی مالیاتی مهندسی مشاور آرمان پرداز خبره

قیمت تمام شده مصالح مصرف شده       000/400/85= 000/600/8-000/000/94

هزینه دستمزد پرداختی           000/900/5۳=000/500/4-000/400-58

جمع هزینه ­های انجام شده در سال 75 ،

000/170/166=000/870/26+000/900/53+000/400/85

ارزش هر متر مربع اعیانی تکمیل شده 500/286=580 ÷ 000/170/166

ب) محاسبه قیمت تمام شده هر متر مربع عرصه (زمین):

000/300/126=000/800-000/450/1+000/500/3+000/200/1+000/950+000/000/120

قیمت زمین (عرصه پس از تخریب ساختمان قدیمی

ارزش هر متر مربع زمین          600/252= 500 ÷ 000/300/126

قدرالسهم زمین به ازاء هر دستگاه آپارتمان        50=10 ÷500

ج) محاسبه قیمت تمام شده هر دستگاه آپارتمان (عرصه و اعیان) و سود فروش:‌

خدمات مالیاتی آرمان

قیمت تمام­شده هر دستگاه آپارتمان        000/280/41=600/252×50+500/286×100

قیمت فروش هر دستگاه آپارتمان       000/000/60=000/600×100

سود فروش هر دستگاه آپارتمان        000/720/18=000/280/41-000/000/60

توجه: در مورد بساز و بفروشانی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه نمی­نمایند، قیمت تمام شده بنای احداث شده از طریق برآورد هزینه و با توجه به تحقیقات محلی و املاک مشابه و بساز و بفروشانی که دفاتر و مدارک دارند به دست می­آید و قیمت فروش نیز بر اساس تحقیقات محلی و با دستیابی به قولنامه­ها که معمولاً از طرف بنگاههای مجاور ملک تنظیم گردیده و سئوال از خریداران معلوم می­گردد.

خدماتی مالیاتی مهندسی مشاور آرمان پرداز

۳- بساز و بفروش از طریق عقد قرارداد (مشارکت مدنی)

این نوع قراردادها معمولاً با تحویل زمین یا خانه­های قدیمی از طرف یکی از شرکاء به عنوان آورده (سرمایه) غیر نقدی و تعهد پرداخت وجوه مربوط به هزینه­های انجام قرارداد (سرمایه­نقدی) و مباشرت در کار از طرف شریک دیگر به صورت مشارکت مدنی منعقد می­گردد. در این صورت طرفین قرارداد نسبت به فروش واحدهای احداث شده به نسبت سهم خود مشمول مالیات بساز و بفروشان می­باشند. برای محاسبه سود مربوط به عملیات بساز و بفروشی به ترتیب فوق، به مثال زیر توجه فرمایید:

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

یک قطعه زمین یا ساختامنی قدیمی که قبلاً به مبلغ 000/000/10 ریال خریداری شده،‌از طرف آقای الف (مالک) به مبلغ توافق­شده 000/000/50 ریال ارزیابی و در اختیار آقای ب (طرف دوم قرارداد) قرار می­گیرد. مطابق این قرارداد توافق می­شود 6 دستگاه آپارتمان 100 مترمربعی وسیله آقای «ب» احداث و پس از تکمیل بنا به طور مساوی بین آنان تقسیم گردد.

خدماتی مالیاتی مهندسی مشاور آرمان پرداز

مخارج تمام شده مربوط به ساخت 6 دستگاه آپارتمان به وسیله آقای «ب» به شرح زیر است.

مصالح ساختمانی مصرف شده        000/000/25

دستمزد پرداخت­شده               000/000/15

سایر هزینه­های ساخت (سربار)         000/000/6

جمع                       000/000/46

6 دستگاه آپارتمان ساخته­ شده در پایان سال به مبلغ 000/000/142 ریال به فروش می­رسد و وجه آن به طور مساوی تقسیم می­گردد. نحوه ثبت عملیات در دفاتر طرفین به شرح صفحۀ بعد می­باشد.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

دفتر آقای ب

حساب مشارکت مدنی با آقای الف

(۳)     (50٪) 000/000/48

 (۱)         000/000/50

(۴)              000/000/48

                  000/000/96

(۲)          000/000/46

              000/000/96

۱- حساب مشارکت­ مدنی 000/000/50

حساب آقای الف 000/000/50

حساب آقای الف

(۱)        000/000/50

 (۳)         000/000/50

۲- حساب مشارکت مدنی 000/000/26

حساب بانک 000/000/26

حساب بانک

(۲)        000/000/46

 (۵)         000/000/62

3- حساب آقای الف 000/000/50

حساب مشارکت مدنی 000/000/48

حساب سود مشارکت 000/000/2

حساب ساختمان

(5)        000/000/48

 (۴)         000/000/48

4- حساب ساختمان 000/000/48

حساب مشارکت مدنی 000/000/48

حساب سود مشارکت

(۳)        000/000/۲

(5)        000/000/14

            000/000/16

5- حساب بانک 000/000/62

حساب ساختمان 000/000/48

حساب سود فروش 000/000/12

«دفتر آقای «الف»

حساب مشارکت مدنی با آقای ب

(۳)      000/000/50

 (۱)             000/000/50

حساب زمین 000/000/10

۱- حساب آقای ب 000/000/50

حساب سود مشارکت 000/000/40

حساب زمین

(۱)      000/000/10

                 000/000/10

حساب سود مشارکت

(۱)      000/000/40

(۲)       000/000/12

            000/000/52

2- حساب بانک 000/000/62

حساب آقای ب 000/000/50

حساب سود فروش 000/000/12

توجه: نظیر آنچه قبلاً گفته شد در صورت عدم ارائه دفاتر و مدارک معتبر سود این گروه نیز از طریق تحقیقات محلی و براساس برآورد قیمت تمام شده و قیمت فروش تعیین خواهد شد.حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

مقررات مالیاتی مربوط به پیمانکاران

خدماتی مالیاتی مهندسی مشاور

۱- کارفرما مکلف است از هر پرداخت به پیمانکار ایرانی حداکثر ظرف ۳0 روز و در مورد پیمانکاران خارجی ظرف ۱۰ روز از تاریخ پرداخت 5٪ مبلغ پرداختی را به عنوان مالیات کسر و به واحد مالیاتی مربوط پرداخت نماید.

2- 10٪ سپرده حسن انجام کار تا زمان پرداخت مشمول مالیات نمی­باشد. (در علی­الرأس)

۳- پیش­دریافت پیمانکار در مقابل ضمانت­نامه درآمد نبوده و مشمول مالیات نیست.

خدماتی مالیاتی مهندسی مشاور

۴- علی­الحساب دریافتی در طول سال مشمول مالیات است.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

5- حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاوردر صورتی که موضوع قرارداد وسیله پیمانکار ساخته و یا خریداری شود و پیمانکار طی یک یا چند قرارداد آن را به کارفرما بفروشد و خود مأمور نصب آن باشد، کل مبلغ دریافتی بابت فروش و نصب مشمول مالیات است، به استثنای مشمولین تبصره ۲ ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

6- در صورتی که به موجب قرارداد منعقد مالیات به عهده کارفرما باشد،‌مالیات به مبلغ پیمان اضافه می­شود.

7- در صورتی که بخشی از مبلغ قرارداد ارزی باشد برای محاسبه درآمد مشمول مالیات نرخ ارز تخصیص­یافته در قرارداد ملاک عمل است و در صورتی که در یک سال مالیاتی نرخ ارز تغییر یابد برای آن سال نرخ جدید ملاک عمل خواهد بود.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

8- در صورتی که پیمانکار بخشی از ارز دریافتی را برای پرداخت مالیات با هزینه­های جاری در ایران تبدیل به ریال نماید، مابه­التفاوت حاصل از فروش ارز (تفاوت ریالی) درآمد حاصل از عملیات پیمانکاری بوده و مشمول مالیات است.

حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

9- در صورتی که پیمانکار خارجی طبق قرارداد منعقده درآمد حاصل از راه­اندازی، آموزش و بهره داشته باشد، مالیات درآمدهای فوق باید مطالبه گردد.حسابرسی مالیاتی مهندسی مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...