حسابرسی به درخواست قسمت مورد رسیدگی

گزارش حسابرس

حسابرسی به درخواست قسمت مورد رسیدگی

بسیاری اوقات، قسمتهای مورد رسیدگی نیز ممکن است نگرانیهای درباره عملیات خود داشته باشند. در مواردی که قسمتهای مورد رسیدگی با حسابرسان داخلی روابط خوبی دارند و همچنین، حسابرسان نیز مهارتهای لازم را دارا می­باشند، حسابرسان داخلی ممکن است تصمیم بگیرند حسابرسی درخواستی را انجام دهند. حسابرسان باید نسبت به حفظ استقلال خود در این گونه موارد هشیار باشند و خود را درگیر فرایند تصمیم­گیری نکنند. تصمیم­گیری درباره توقف یا قطع جدول کار حسابرسی به خطر مشاهده شده بستگی دارد. حسابرسان می­توانند خطر حسابرسی درخواستی را تجزیه و تحلیل کنند، همان گونه که برای تدوین جدول کار حسابرسی بودجه شده انجام داده­اند. سپس حسابرسی درخواستی و سایر قسمتها را اولویت­بندی کنند. جمع امتیاز خطر بیشتر معمولاً به زودتر انجام شدن حسابرسی مینجامد. جمع امتیاز کمتر نیز معمولاً به دیرتر انجام شدن حسابرسی مینجامد، یا در برخی موارد، به نپذیرفتن مودبانه حسابرسی توسط حسابرسان مینجامد

مطالعه نمودار و بیان دلیل انتخاب محل و چرخه­های معاملات و رویدادها به عنوان عوامل انتخاب توسط رییس واحد حسابرسی داخلی

ب- بیان دست کم یک استراتژی دیگر که شما فکر می­کنید در این مورد می­تواند برای تشخیص قسمتهای بالقوه قابل حسابرسی مناسب باشد دلیل یا دلایل استراتژی یا استراتژیهای خود را بیان کنید.

2- نمودار صفحه 259 بخشی از نمودار چرخه فروش وصول هر یک از فروشگاه­های شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای بدخشان را نشان می­دهد که در تمرین 1 مطرح شد.

مطلوب است:

با توجه به نمودار سازمانی تمرین 1 و این نمودار شناسایی واحدهای عملیاتی که احتمالاً در حسابرسی فروش و وصول هر فروشگاه منظور می­شود.

3- توصیف مختصری از دو شرکت در زیر می­آید:

شرکت الف

این شرکت تولید کننده نرم افزارهای کامپیوتری و با سرعت رو به رشد است. گرچه 15 سال پیش به عنوان یک شرکت کوچک و تولید کننده لوازم جانبی کامپیوتر به وجود آمد اما توسط یکی از بزرگترین شرکتهای کامپیوتری خریداری شد. سه سال پیش و به دستور شرکت اصلی تولید این شرکت به نرم افزار کامپیوتری تغییر کرد. این شرکت با وجود رقابت شدیدی که در این صنعت وجود دارد خیلی خوب کار کرده است. شرکت اصلی به منظور ایجاد این تغییر (در خط تولید)، مدیریت این شرکت را تجدید سازمان کرد. در نتیجه تقریباً تمام کارکنان آن تغییر کردند.

اینک، دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد، گرچه با اثر متضاد. یکی، سوداوری شرکت با فلسفه «تنگ نظرانه» مدیریت گره خورده است. هزینه­ها، به ویژه حقوق و دستمزد، در حداقل نگهداشته می­شود. مدیریت شرکت، همانند کشتیرانی، «تعداد اندکی افراد خوب» را بکار می­گمارد. با وجودی که زیاد کار می­کنند، اما به نظر می­رسد که همیشه از برنامه­هایشان عقب می­باشند. مدیریت شرکت این موضوع را با این استدلال رد می­کند که همه شرکتهای نظیر شرکت ما، چنین وضعی را دارند و اضافه می­کند «به علاوه، ما با موفقیت بحثی نداریم، داریم؟ شرکت که سوداور است و پول می­سازد». دیگر، مطلبی است که مدیریت شرکت اصلی عنوان می­کند و آن این که صنعت نرم افزارسازی دارد کوچک می­شود (چون شرکتهای آن به تدریج از دور رقابت خارج می­شوند) و تنها، شرکتهای برتر این صنعت باقی می­مانند. این شرکت در زمان حاضر، پانزدهمین شرکت این صنعت است.

شرکت ب

این شرکت که در یک روستا واقع شده، شرکت فرعی یک شرکت اصلی بزرگ است که مرکز آن در مشهد می­باشد. این شرکت سالها پیش تاسیس شده و تنها شرکت از نوع خودش در این روستا(ی کوچک) است. جالب این که مدیریت این شرکت از بدون تاسیس تاکنون بین افراد دو خانواده خوشنام این روستا چرخیده است. این روستا هنگام تاسیس شرکت، دارای تعداد 6804 نفر جمعیت بود و در زمان حاضر، 7967 نفر جمعیت دارد. سوداوری شرکت در سالهای گذشته، خیلی خوب بوده است اما، رکود اقتصادی چند سال اخیر کشور بر سوداوری این شرکت نیز تاثیر گذاشته است. در هر حال، این

حسابرسی به درخواست قسمت مورد رسیدگی

بسیاری اوقات، قسمتهای مورد رسیدگی نیز ممکن است نگرانیهای درباره عملیات خود داشته باشند. در مواردی که قسمتهای مورد رسیدگی با حسابرسان داخلی روابط خوبی دارند و همچنین، حسابرسان نیز مهارتهای لازم را دارا می­باشند، حسابرسان داخلی ممکن است تصمیم بگیرند حسابرسی درخواستی را انجام دهند. حسابرسان باید نسبت به حفظ استقلال خود در این گونه موارد هشیار باشند و خود را درگیر فرایند تصمیم­گیری نکنند. تصمیم­گیری درباره توقف یا قطع جدول کار حسابرسی به خطر مشاهده شده بستگی دارد. حسابرسان می­توانند خطر حسابرسی درخواستی را تجزیه و تحلیل کنند، همان گونه که برای تدوین جدول کار حسابرسی بودجه شده انجام داده­اند. سپس حسابرسی درخواستی و سایر قسمتها را اولویت­بندی کنند. جمع امتیاز خطر بیشتر معمولاً به زودتر انجام شدن حسابرسی مینجامد. جمع امتیاز کمتر نیز معمولاً به دیرتر انجام شدن حسابرسی مینجامد، یا در برخی موارد، به نپذیرفتن مودبانه حسابرسی توسط حسابرسان مینجامد

مطالعه نمودار و بیان دلیل انتخاب محل و چرخه­های معاملات و رویدادها به عنوان عوامل انتخاب توسط رییس واحد حسابرسی داخلی

ب- بیان دست کم یک استراتژی دیگر که شما فکر می­کنید در این مورد می­تواند برای تشخیص قسمتهای بالقوه قابل حسابرسی مناسب باشد دلیل یا دلایل استراتژی یا استراتژیهای خود را بیان کنید.

2- نمودار صفحه 259 بخشی از نمودار چرخه فروش وصول هر یک از فروشگاه­های شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای بدخشان را نشان می­دهد که در تمرین 1 مطرح شد.

مطلوب است:

با توجه به نمودار سازمانی تمرین 1 و این نمودار شناسایی واحدهای عملیاتی که احتمالاً در حسابرسی فروش و وصول هر فروشگاه منظور می­شود.

3- توصیف مختصری از دو شرکت در زیر می­آید:

شرکت الف

این شرکت تولید کننده نرم افزارهای کامپیوتری و با سرعت رو به رشد است. گرچه 15 سال پیش به عنوان یک شرکت کوچک و تولید کننده لوازم جانبی کامپیوتر به وجود آمد اما توسط یکی از بزرگترین شرکتهای کامپیوتری خریداری شد. سه سال پیش و به دستور شرکت اصلی تولید این شرکت به نرم افزار کامپیوتری تغییر کرد. این شرکت با وجود رقابت شدیدی که در این صنعت وجود دارد خیلی خوب کار کرده است. شرکت اصلی به منظور ایجاد این تغییر (در خط تولید)، مدیریت این شرکت را تجدید سازمان کرد. در نتیجه تقریباً تمام کارکنان آن تغییر کردند.

اینک، دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد، گرچه با اثر متضاد. یکی، سوداوری شرکت با فلسفه «تنگ نظرانه» مدیریت گره خورده است. هزینه­ها، به ویژه حقوق و دستمزد، در حداقل نگهداشته می­شود. مدیریت شرکت، همانند کشتیرانی، «تعداد اندکی افراد خوب» را بکار می­گمارد. با وجودی که زیاد کار می­کنند، اما به نظر می­رسد که همیشه از برنامه­هایشان عقب می­باشند. مدیریت شرکت این موضوع را با این استدلال رد می­کند که همه شرکتهای نظیر شرکت ما، چنین وضعی را دارند و اضافه می­کند «به علاوه، ما با موفقیت بحثی نداریم، داریم؟ شرکت که سوداور است و پول می­سازد». دیگر، مطلبی است که مدیریت شرکت اصلی عنوان می­کند و آن این که صنعت نرم افزارسازی دارد کوچک می­شود (چون شرکتهای آن به تدریج از دور رقابت خارج می­شوند) و تنها، شرکتهای برتر این صنعت باقی می­مانند. این شرکت در زمان حاضر، پانزدهمین شرکت این صنعت است.

شرکت ب

این شرکت که در یک روستا واقع شده، شرکت فرعی یک شرکت اصلی بزرگ است که مرکز آن در مشهد می­باشد. این شرکت سالها پیش تاسیس شده و تنها شرکت از نوع خودش در این روستا(ی کوچک) است. جالب این که مدیریت این شرکت از بدون تاسیس تاکنون بین افراد دو خانواده خوشنام این روستا چرخیده است. این روستا هنگام تاسیس شرکت، دارای تعداد 6804 نفر جمعیت بود و در زمان حاضر، 7967 نفر جمعیت دارد. سوداوری شرکت در سالهای گذشته، خیلی خوب بوده است اما، رکود اقتصادی چند سال اخیر کشور بر سوداوری این شرکت نیز تاثیر گذاشته است. در هر حال، این

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...