حسابرسی به درخواست قسمت مورد رسیدگی

گزارش حسابرس

حسابرسی به درخواست قسمت مورد رسیدگی

بسیاری اوقات، قسمتهای مورد رسیدگی نیز ممکن است نگرانیهای درباره عملیات خود داشته باشند. در مواردی که قسمتهای مورد رسیدگی با حسابرسان داخلی روابط خوبی دارند و همچنین، حسابرسان نیز مهارتهای لازم را دارا می­باشند، حسابرسان داخلی ممکن است تصمیم بگیرند حسابرسی درخواستی را انجام دهند. حسابرسان باید نسبت به حفظ استقلال خود در این گونه موارد هشیار باشند و خود را درگیر فرایند تصمیم­گیری نکنند. تصمیم­گیری درباره توقف یا قطع جدول کار حسابرسی به خطر مشاهده شده بستگی دارد. حسابرسان می­توانند خطر حسابرسی درخواستی را تجزیه و تحلیل کنند، همان گونه که برای تدوین جدول کار حسابرسی بودجه شده انجام داده­اند. سپس حسابرسی درخواستی و سایر قسمتها را اولویت­بندی کنند. جمع امتیاز خطر بیشتر معمولاً به زودتر انجام شدن حسابرسی مینجامد. جمع امتیاز کمتر نیز معمولاً به دیرتر انجام شدن حسابرسی مینجامد، یا در برخی موارد، به نپذیرفتن مودبانه حسابرسی توسط حسابرسان مینجامد

مطالعه نمودار و بیان دلیل انتخاب محل و چرخه­های معاملات و رویدادها به عنوان عوامل انتخاب توسط رییس واحد حسابرسی داخلی

ب- بیان دست کم یک استراتژی دیگر که شما فکر می­کنید در این مورد می­تواند برای تشخیص قسمتهای بالقوه قابل حسابرسی مناسب باشد دلیل یا دلایل استراتژی یا استراتژیهای خود را بیان کنید.

2- نمودار صفحه 259 بخشی از نمودار چرخه فروش وصول هر یک از فروشگاه­های شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای بدخشان را نشان می­دهد که در تمرین 1 مطرح شد.

مطلوب است:

با توجه به نمودار سازمانی تمرین 1 و این نمودار شناسایی واحدهای عملیاتی که احتمالاً در حسابرسی فروش و وصول هر فروشگاه منظور می­شود.

3- توصیف مختصری از دو شرکت در زیر می­آید:

شرکت الف

این شرکت تولید کننده نرم افزارهای کامپیوتری و با سرعت رو به رشد است. گرچه 15 سال پیش به عنوان یک شرکت کوچک و تولید کننده لوازم جانبی کامپیوتر به وجود آمد اما توسط یکی از بزرگترین شرکتهای کامپیوتری خریداری شد. سه سال پیش و به دستور شرکت اصلی تولید این شرکت به نرم افزار کامپیوتری تغییر کرد. این شرکت با وجود رقابت شدیدی که در این صنعت وجود دارد خیلی خوب کار کرده است. شرکت اصلی به منظور ایجاد این تغییر (در خط تولید)، مدیریت این شرکت را تجدید سازمان کرد. در نتیجه تقریباً تمام کارکنان آن تغییر کردند.

اینک، دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد، گرچه با اثر متضاد. یکی، سوداوری شرکت با فلسفه «تنگ نظرانه» مدیریت گره خورده است. هزینه­ها، به ویژه حقوق و دستمزد، در حداقل نگهداشته می­شود. مدیریت شرکت، همانند کشتیرانی، «تعداد اندکی افراد خوب» را بکار می­گمارد. با وجودی که زیاد کار می­کنند، اما به نظر می­رسد که همیشه از برنامه­هایشان عقب می­باشند. مدیریت شرکت این موضوع را با این استدلال رد می­کند که همه شرکتهای نظیر شرکت ما، چنین وضعی را دارند و اضافه می­کند «به علاوه، ما با موفقیت بحثی نداریم، داریم؟ شرکت که سوداور است و پول می­سازد». دیگر، مطلبی است که مدیریت شرکت اصلی عنوان می­کند و آن این که صنعت نرم افزارسازی دارد کوچک می­شود (چون شرکتهای آن به تدریج از دور رقابت خارج می­شوند) و تنها، شرکتهای برتر این صنعت باقی می­مانند. این شرکت در زمان حاضر، پانزدهمین شرکت این صنعت است.

شرکت ب

این شرکت که در یک روستا واقع شده، شرکت فرعی یک شرکت اصلی بزرگ است که مرکز آن در مشهد می­باشد. این شرکت سالها پیش تاسیس شده و تنها شرکت از نوع خودش در این روستا(ی کوچک) است. جالب این که مدیریت این شرکت از بدون تاسیس تاکنون بین افراد دو خانواده خوشنام این روستا چرخیده است. این روستا هنگام تاسیس شرکت، دارای تعداد 6804 نفر جمعیت بود و در زمان حاضر، 7967 نفر جمعیت دارد. سوداوری شرکت در سالهای گذشته، خیلی خوب بوده است اما، رکود اقتصادی چند سال اخیر کشور بر سوداوری این شرکت نیز تاثیر گذاشته است. در هر حال، این

حسابرسی به درخواست قسمت مورد رسیدگی

بسیاری اوقات، قسمتهای مورد رسیدگی نیز ممکن است نگرانیهای درباره عملیات خود داشته باشند. در مواردی که قسمتهای مورد رسیدگی با حسابرسان داخلی روابط خوبی دارند و همچنین، حسابرسان نیز مهارتهای لازم را دارا می­باشند، حسابرسان داخلی ممکن است تصمیم بگیرند حسابرسی درخواستی را انجام دهند. حسابرسان باید نسبت به حفظ استقلال خود در این گونه موارد هشیار باشند و خود را درگیر فرایند تصمیم­گیری نکنند. تصمیم­گیری درباره توقف یا قطع جدول کار حسابرسی به خطر مشاهده شده بستگی دارد. حسابرسان می­توانند خطر حسابرسی درخواستی را تجزیه و تحلیل کنند، همان گونه که برای تدوین جدول کار حسابرسی بودجه شده انجام داده­اند. سپس حسابرسی درخواستی و سایر قسمتها را اولویت­بندی کنند. جمع امتیاز خطر بیشتر معمولاً به زودتر انجام شدن حسابرسی مینجامد. جمع امتیاز کمتر نیز معمولاً به دیرتر انجام شدن حسابرسی مینجامد، یا در برخی موارد، به نپذیرفتن مودبانه حسابرسی توسط حسابرسان مینجامد

مطالعه نمودار و بیان دلیل انتخاب محل و چرخه­های معاملات و رویدادها به عنوان عوامل انتخاب توسط رییس واحد حسابرسی داخلی

ب- بیان دست کم یک استراتژی دیگر که شما فکر می­کنید در این مورد می­تواند برای تشخیص قسمتهای بالقوه قابل حسابرسی مناسب باشد دلیل یا دلایل استراتژی یا استراتژیهای خود را بیان کنید.

2- نمودار صفحه 259 بخشی از نمودار چرخه فروش وصول هر یک از فروشگاه­های شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای بدخشان را نشان می­دهد که در تمرین 1 مطرح شد.

مطلوب است:

با توجه به نمودار سازمانی تمرین 1 و این نمودار شناسایی واحدهای عملیاتی که احتمالاً در حسابرسی فروش و وصول هر فروشگاه منظور می­شود.

3- توصیف مختصری از دو شرکت در زیر می­آید:

شرکت الف

این شرکت تولید کننده نرم افزارهای کامپیوتری و با سرعت رو به رشد است. گرچه 15 سال پیش به عنوان یک شرکت کوچک و تولید کننده لوازم جانبی کامپیوتر به وجود آمد اما توسط یکی از بزرگترین شرکتهای کامپیوتری خریداری شد. سه سال پیش و به دستور شرکت اصلی تولید این شرکت به نرم افزار کامپیوتری تغییر کرد. این شرکت با وجود رقابت شدیدی که در این صنعت وجود دارد خیلی خوب کار کرده است. شرکت اصلی به منظور ایجاد این تغییر (در خط تولید)، مدیریت این شرکت را تجدید سازمان کرد. در نتیجه تقریباً تمام کارکنان آن تغییر کردند.

اینک، دو عامل وجود دارد که بر عملکرد شرکت اثر دارد، گرچه با اثر متضاد. یکی، سوداوری شرکت با فلسفه «تنگ نظرانه» مدیریت گره خورده است. هزینه­ها، به ویژه حقوق و دستمزد، در حداقل نگهداشته می­شود. مدیریت شرکت، همانند کشتیرانی، «تعداد اندکی افراد خوب» را بکار می­گمارد. با وجودی که زیاد کار می­کنند، اما به نظر می­رسد که همیشه از برنامه­هایشان عقب می­باشند. مدیریت شرکت این موضوع را با این استدلال رد می­کند که همه شرکتهای نظیر شرکت ما، چنین وضعی را دارند و اضافه می­کند «به علاوه، ما با موفقیت بحثی نداریم، داریم؟ شرکت که سوداور است و پول می­سازد». دیگر، مطلبی است که مدیریت شرکت اصلی عنوان می­کند و آن این که صنعت نرم افزارسازی دارد کوچک می­شود (چون شرکتهای آن به تدریج از دور رقابت خارج می­شوند) و تنها، شرکتهای برتر این صنعت باقی می­مانند. این شرکت در زمان حاضر، پانزدهمین شرکت این صنعت است.

شرکت ب

این شرکت که در یک روستا واقع شده، شرکت فرعی یک شرکت اصلی بزرگ است که مرکز آن در مشهد می­باشد. این شرکت سالها پیش تاسیس شده و تنها شرکت از نوع خودش در این روستا(ی کوچک) است. جالب این که مدیریت این شرکت از بدون تاسیس تاکنون بین افراد دو خانواده خوشنام این روستا چرخیده است. این روستا هنگام تاسیس شرکت، دارای تعداد 6804 نفر جمعیت بود و در زمان حاضر، 7967 نفر جمعیت دارد. سوداوری شرکت در سالهای گذشته، خیلی خوب بوده است اما، رکود اقتصادی چند سال اخیر کشور بر سوداوری این شرکت نیز تاثیر گذاشته است. در هر حال، این

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...