جزوه حسابدار حقوق و دستمزدحقوق و دستمزد کارگران تولیدی

مامور ابلاغ

جزوه حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد کارگران تولیدی
سیستم حقوق و دستمزد به مجموعه اجزاء به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که دادههای مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل مینماید، یک سیستم حقوق و دستمزد گفته میشود. ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد: به طور کلی سیستم حقوق و دستمزد باید به گونهای طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و همچنین از ویژگیهای زیر برخوردار باشد: – برای امرار معاش کافی باشد؛ – ایجاد انگیزه نماید؛ – اقتصادی و مؤثر باشد؛ – منصفانه و عادلانه باشد؛ – سازمان را قادر سازد با سازمانهای دیگررقابت کند؛ – منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند.

عوامل مؤثر در طراحی سیستم حقوق و دستمزد: ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبی کارکنان، سطح حقوق و دستمزدهای رایج در صنعت، نقش اتحادیهها و سندیکاهای کارگری و اوضاع اقتصادی کشور.
اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کداماند؟ – دایره کارگزینی؛ – دایره ثبت ورود و خروج پرسنل؛ دایره حسابداری حقوق و دستمزد. وظیفه دایره کارگزینی چیست؟ واحد کارگزینی در هر مؤسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آییننامهای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای مؤسسه و موارد مشابه را برعهده دارد. وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست؟ وظیفه این بخش جمعآوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در مؤسسات و واحدها میباشد که به طرق و روشهای خاصی این کار صورت میپذیرد. وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟ این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را بر عهده دارد. در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری میشود.
افرادی که برای استخدام وارد مؤسسه میشوند ابتدا در بخش کارگزینی مؤسسه اقدام به انعقاد قرارداد کار نموده و با توافقهایی در ارتباط با نحوه و شرایط کار و زمان و مدت و سایر مواردی که طبق قوانین کار مشخص شده، به عنوان یکی از پرسنل آن مؤسسه شروع به کار مینمایند. سپس اطلاعات توافقهای کار شامل زمان و مدت کار، میزان حقوق و دستمزد و نرخ دستمزد و سایر موارد در اختیار واحد حسابداری حقوق و دستمزد قرار میگیرد و از طرف دیگر فرد مذکور پس از کار در مؤسسه واحد ثبت ورود و خروج اطلاعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدت کار را ثبت مینماید که معمولا پس از یک ماه کارکرد، زمان ورود و خروج در اختیار واحد حسابداری قرار میگیرد. واحد حسابداری پس از محاسبه مدت کارکرد فرد مورد نظر با لحاظ قرارداد و شرایط قانون کار، حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذکور و کسورات قانونی ایشان را تعیین و اقدام به ثبت در حسابها مینماید.

مشمولان قانون کار: شامل کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنها، کارآموزان و کارگاهها میباشند. قرارداد کار چیست؟ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد. شرایط لازم برای صحت قرارداد کار: – مشروعیت مورد قرارداد؛ – معین بودن موضوع قرارداد؛ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
چه مواردی در قرارداد کار ذکر میشود؟ – مشخصات دقیق طرفین؛ – نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد؛ – حقوق یا مزد مبنا؛ – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها؛ – محل انجام کار؛ – تاریخ انعقاد قرارداد؛ – مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد؛ – مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب مینماید.
راههای خاتمه قرارداد کار: – فوت، استعفا، بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگر؛ – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

حقوق یا مزد مبنا چیست؟ حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی و یا به وسیلهی عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد،(برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاماهانه پرداخت میشوند را حقوق یا مزد مبنا میگویند. کارمزد: اگر مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد(پارچهکاری) پرداخت شود، اصطلاحا به آن کارمزد گویند. دستمزد: بهایی که در برابر استفاده از نیروی انسانی پرداخت میشود هزینه کار یا دستمزد نامیده میشود. حقالسعی: تمام دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، هزینههای مسکن، ایاب و ذهاب،مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، کمک عائلهمندی و نظایر آنها دریافت مینمایدرا حقالسعی مینامند. مزد: عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.
منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟ شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبلغی دیگر را(نقدی یا غیرنقدی)، به عنوان مزایا دریافت میکند. بنابراین دریافت هرگونه وجه نقد یا غیرنقد علاوه بر مزد اصلی، مزایای شغلی است. نمونه بارز این مزایا حق مسکن، خواروبار، حق جذب و سایر موارد مشابه میباشد. این مزایا میتوانند مستمر یا غیرمستمر باشند. مزایای مستمر مزایایی میباشند که هر ماهه کلرگر دریافت میکند و مزایایی که دائمی نمیباشند و با توجه به شرایط، کارگر دریافت میکند را مزایای غیرمستمر مینامند. از جمله مزایای غیرمستمر ، حق مأموریت، پاداش و … میباشد. تفاوت حقوق و دستمزد: – منظور از دستمزد، مبلغی است که بر مبنای ساعت، روزانه، هفتگی،ماهانه یا به شکل پارچهکاری و بر مبنای تولید به کارکنان تولیدی پرداخت میشود که متداولترین شیوه پرداخت به کارگران است. – منظور از حقوق، پرداخت مبلغی ثابت است که به طور منظم و در فواصل زمانی معین و در ازای خدمات مدیریت یا کارهای دفتری به کارکنان پرداخت میگردد، که متداولترین شیوه پرداخت به کارکنان است.
کارگر کیست؟ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

کارفرما کیست؟ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر(بیمه شده) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. کارگاه: محلی است که به دستور کارفرما یا نمایندهی او در مقابل دریافت دستمزد در آنجا کار میکند. تعریف کار: کوششی است فکری یا دستی که صرف ساخت و فروش محصولات یا ارائه محصولات میشود. قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور 51 مدت کار: بر اساس ماده ساعت در شبانهوز تجاوز نماید. در کارهای 8 انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. ساعت کار کارگران نباید از ساعت در هفته تجاوز نماید.36 ساعت در روز و6 سخت و زیانآور و زیرزمینی، ساعت کار نباید از کارهای سخت و زیانآور، به کارهایی اطلاق میشود که در اثر اشتغال، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی(جسمی و روانی) کارگردر وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. شب میباشد. 22 بامداد تا 6 کار روز: کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ارجاع کار اضافی ، بامداد قرار دارد. طبق قانون 6 تا 22 کار شب(شب کاری): کارهایی است که زمان انجام آن بین به کارگرانی که شبانه(کارشب) یا کارهای خطرناک و زیانآور انجام میدهند، ممنوع است. کار مختلط: کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود. در کارهای % فوقالعاده شبکاری تعلق میگیرد. 35 مختلط، به ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود، کار نوبتی: کاری که در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود. % ، نوبت کار صبح و عصر و شب 10 چنانچه نوبتکار یک کارگر در صبح و عصر واقع شود، فوقالعاده نوبتکاری وی % خواهد بود. 22/5 % و نوبت کار صبح و شب یا عصر و شب 15 زمان عادی انجام کار: عبارت از مدت زمانی است که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است. زمان استاندارد انجام کار: عبارتست از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین. زمان استاندارد، از طریق زمانسنجی حرکات لازم برای تولید و با درنظرگرفتن اوقات استراحت، توقف و تأخیرات احتمالی به دست میآید. ساعات کار عادی: مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد.

ساعت، ساعت کار عادی 176 ساعت، ساعت کار چهار هفته 44 ساعت، ساعت کار هفتگی 8ساعت کار عادی روزانه 19 روزه(مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند در سالهای کبیسه) 30 در ماههای ساعت و ساعات کار عادی در ماههای 2 ساعت میباشد. 200 روزه(فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور) 31
اضافه کاری :انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار را اضافه کاری میگویند. اضافهکاری چه شرایطی دارد؟ در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود: – موافقت کارگر؛ % اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی؛ 40 – پرداخت ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین؛4 – ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از – روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد. کارگرانی که به هر عنوان در ایام تعطیل(جمعه یا % اضافه بر مزد دریافت خواهند نمود. 40تعطیلات رسمی) کار کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل، برای ثبت دستمزد، مبلغ دستمزد عادی به بدهکار حساب کالای در جریان ساخت و فوقالعادهها به حساب کنترل سربار ساخت بدهکار میشوند. همچنین به ازای دستمزد استحقاقی، حساب کنترل حقوق و دستمزد بستانکار می به استناد کارت ساعت می باشد. حضور هریک از پرسنل ، شود. محاسبه زمان کار انجام شده جهت پرداخت دستمزد . توسط کارت ساعت نشان داده می شود ، در محل کار و ساعت شروع و پایان کار آنها
ساعت کار 50 ریال میباشد. چنانچه این کارگر در یک هفتهی گذشته 4،000 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 1 مثال کرده باشد، مطلوبست محاسبه و ثبت دستمزد استحقاقی وی. 50 – 44 = 6 ساعت اضافهکار 50 × 4،000 = 200،000دستمزد عادی 6× 4،000 × % 40 = 9،600 فوق العاده اضافهکار 200،000 + 9،600 = 209،600 دستمزد استحقاقی 200،000کالای در جریان ساخت 9،600کنترل سربار ساخت 209،600 کنترل حقوق و دستمزد

ساعت کار انجام داده 200 ریال میباشد. ایشان طی چهار هفته گذشته 5،000 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 2 مثال است. مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی و ثبت آن. 200 – 176 = 24 ساعت اضافهکار 200 × 5،000 = 1،000،000دستمزد عادی 1،000،00 + 48000 = 1،048،000دستمزد استحقاقی 24 × 5،000 × % 40 = 48،000 فوق العاده اضافه کار 0 1،000،000کالای در جریان ساخت 48،000کنترل سربار ساخت 1،048،000 کنترل حقوق و دستمزد
ساعت کار کرده است که 44 ریال میباشد. ایشان طی یک هفته گذشته 3،500 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 3 مثال صبح بوده است.مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی وی. 6 تا 22 ساعت از آن در ساعات بین 8 44 × 3،500 = 154،000 دستمزد عادی 3،500 × 8 × % 35 = 9،800 فوق العاده شبکاری 163 دستمزد استحقاقی ،800 = 9،800 +154،000 154،000کالای در جریان ساخت 9،800کنترل سربار ساخت 163،800 کنترل حقوق و دستمزد
ساعت کار انجام داده 54 ریال میباشد. ایشان طی یک هفته گذشته 7،000 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 4 مثال ساعت از کار عادی وی بین 4 ساعت از کار عادی خود را در روز جمعه انجام داده است. همچنین 8است. ایشان صبح انجام شده است.مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی وی. 6 تا 22ساعات 54 – 44 = 10 ساعات اضافه کار 54 × 7،000 = 378،000دستمزد عادی 4× 7،000 × % 35 = 9،800 فوق العاده شبکاری 8 × 7،000 × % 40 = 22،400فوق العاده روز جمعه 10 × 7،000 × % 40 = 28،000 فوق العاده اضافه کار 438 دستمزد استحقاقی ،200 = 28،000 +22،400 +9،800 +378،000

378،000 کالای در جریان ساخت 60،200کنترل سربار ساخت 438،200 کنترل حقوق و دستمزد
ریال میباشد. ایشان 5،000 : آقای احمدی کارگر نوبتکار شرکت تولیدی میباشد. نرخ دستمزد ساعتی ایشان 5 مثال نوبتکار صبح و عصر هستند. مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی یک هفته وی. 5،000 × 44 = 220،000 دستمزد عادی 5،000 × 44 × % 10 = 22،000 فوق العاده نوبتکاری 220،000 + 22،000 = 242،000دستمزد استحقاقی 220،000 کالای در جریان ساخت 22،000کنترل سربار ساخت 242،000 کنترل حقوق و دستمزد
100 میباشد. چنانچه ایشان غیرنوبتکار بوده و طی دو هفته گذشته 2،600 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 6 مثال ساعت از 4 صبح انجام داده و 6 تا 22 ساعت از کار عادی خود را بین ساعات 6 ساعت کار انجام داده باشد، همچنین کار عادی در روز جمعه انجام شده باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی وی. 1 ساعات اضافه کار 100 × 2،600 = 260،000دستمزد عادی 2 =88 – 100 6× 2،600 × % 35 = 5،460 فوق العاده شبکاری 4 × 2،600 × % 40 = 4،160فوق العاده روز جمعه 1 × 2،600 × % 40 = 12،480 فوق العاده اضافه کار 2 260،000+ 5،460 + 4،160 + 12،480 = 282،100دستمزد استحقاقی 260،000 کالای در جریان ساخت 22،100کنترل سربار ساخت 282،100 کنترل حقوق و دستمزد

صبح 6 تا 22 ساعت از کار عادی وی بین ساعات 18 ساعت کار انجام داده است، 215 : آقای حبیبی در تیر ماه 7 مثال ، ریال باشد وکارگرغیرنوبتکار باشد 45،000روز بعد بوده است . چنانچه نرخ دستمزد ساعتی کارگر مطلوبست: محاسبه دستمزد استحقاقی و ثبت آن . 9 دستمزد عادی ساعات ،675،000= 45،000 × 2 215 -200 =15 ساعات اضافهکار 15 18 × 45،000× %35 = 283،500 فوقالعاده شبکاری 15 × 45،000×% 40=270،000 فوقالعاده اضافهکار 10 دستمزد استحقاقی ،228،500 =9 ،675،000 +270 ،000 + 283،500 9،675،000کالای در جریان ساخت 553،500 کنترل سربار ساخت 10 کنترل حقوق و دستمزد ،228،500
حداقل دستمزد: حداقل دستمزد، پایینترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون یا مذاکره و گفتگوهای سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار در اقتصاد و یا بخشهای مختلف آن تعلق میگیرد. معیارهای کلی تعیین حداقل دستمزد: – سطح عمومی دستمزدها در کشور؛ – استانداردهای نسبی زندگی سایر گروههای اجتماعی؛ – نیازهای کارگران و خانوادههای آنها؛ – هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن؛ – مزایای تأمین اجتماعی؛ – عوامل اقتصادی شامل ضرورتهای توسعه اقتصادی، سطح بهرهروی و سطح بهرهوری و سطح اشتغال.

تعطیلات و مرخصیها: – طبق قانون کار، روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد. کارگرانی که به هر عنوان در روز % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. 40 جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه، ریال در کارگاهی مشغول به کار میباشد. چنانچه روز تعطیل این 20،000مثال: آقای کیانی با نرخ دستمزد ساعتی ساعت کار کرده باشد، مطلوبست محاسبهی 44کارگاه به جای جمعه، روز دوشنبه باشد و ایشان طی هفته گذشته دستمزد استحقاقی. 20،000 × 44 = 880،000دستمزد عادی 20،000 × 8 × % 40 = 64،000فوق العاده روز جمعه 880،000 + 64،000 = 944،000دستمزد استحقاقی
– طبق قانون کار در ایام تعطیلات رسمی مانند جمعه، عید نوروز، عید مبعث و …. بایستی مزد کارگران به طور کامل به آنان پرداخت شود. در ضمن مزد تعطیلات رسمی جزء هزینههای سربار است. ریال میباشد. چنانچه در هفته گذشته روز سهشنبه عید مبعث و 15،000مثال: نرخ دستمزد ساعتی آقای اکبری تعطیل بوده باشد و ایشان هیچگونه اضافه کاری نداشته باشد، مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی هفته گذشتهی ایشان. 15،000 × 44 = 660،000 دستمزد استحقاقی
– چنانچه با توافق به عمل آمده، در کارگاهی روزی غیر از جمعه تعطیل توافقی اعلام شود، در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی، از آنجا که کارگران کار روز تعطیل را در روزهای دیگر انجام دادهاند، از این رو ساعت اضافهکاری را خواهند داشت. 8استحقاق دریافت ساعت کار قانونی خود را انجام میدهند(این کارگاهها از دو روز تعطیل 44 روز کار، 5 – کارگاههایی که به انجام استفاده میکنند) مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
2 : آقای رضایی با نرخ دستمزد ساعتی 8 مثال ریال در کارگاهی مشغول به کار میباشد. چنانچه روز تعطیل 2،000 توافقی این کارگاه به جای جمعه، روز دوشنبه باشد و دوشنبه تعطیل رسمی بوده باشد، مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی.

22،000 × 44 = 968،000 دستمزد عادی 2 *دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کار روز دوشنبه 46،400 =140 % × 8 × 22،000 2 × 8 × % 40 = 70،400 فوق العاده روز جمعه 2،000 1 دستمزد استحقاقی ،284،800 = 70،400 + 2 46،400 +968،000
: با توجه به اطلاعات داده شده دستمزد استحقاقی خانم نوابی را محاسبه کنید. 9 مثال ایام تعطیل کارگاه دو روز در هفته (روز پنجشنبه تعطیل – ساعت 44 کارکرد هفته – ریال 115،000دستمزد ساعتی این هفته روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده است. –توافقی) 44 – 8 = 36 ساعات کار عادی هفته با یک روز تعطیل رسمی 44 – 36 = 8 ساعات اضافه کار 115،000 × 44 = 5،060،000 دستمزد عادی هفته 115،000 × 8 × % 140 = 1،288،000 *دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کار روز پنجشنبه 5،060،000 + 1،288،000 = 6،348،000 دستمزد استحقاقی
مرخصی استحقاقی: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه یک ماه است، سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود. همچنین مرخصی کمتر از یک روز کار(مرخصی ساعتی)، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود. – مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند، پنج هفته میباشد. روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.9 – طبق قانون کار، کارگر نمیتواند بیش از – کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: ) فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان. 2)ازدواج دائم 1 ماه میباشد. 24 ماه و مدت شیردهی تا 6 – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن،

: میزان مرخصی استحقاقی یک کارگر که نیمی از سال را کار کرده است، چند روز میباشد؟ 10مثال ) 30 – 4 ( ÷ 2 = 13 مرخصی روزهای عادی 4 ÷ 2 = 2 روز با احتساب دو روز جمعه مرخصی روز جمعه 15
عیدی وپاداش: عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیأت دولت تعیین میگردد. کلیه روز آخرین مزد(دو 60 معادل ،کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار ماه)، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. بنابراین عیدی کارگران برای یک سال عبارتست از دو تا سه برابر حداقل دستمزد همان سال. – مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارکنانی که کمتر از یک سال کار کردهاند، به مأخذ شصت روز مزد، به نسبت ایام کارکرد به کل سال محاسبه میشود.
1 مثال ریال باشد، مطلوبست محاسبهی: 6،000،000 مبلغ 93 :چنانچه حداقل دستمزد ماهیانه سال 1 6،000،000 × 2 = 12،000،000 الف) حداقل عیدی قابل پرداخت به کارگرانی که به طور کامل فعالیت کردهاند. 6،000،000 × 3 = 18،000،000 ب) حداکثر عیدی قابل پرداخت به کارگرانی که به طور کامل فعالیت کردهاند. ? = 4،000،000 ج) حداقل عیدی کارگری از اول آذرماه شروع به کار کرده باشد. ?? × 2× 6،000،000
ریال میباشد. حق عائلهمندی در بخش خصوصی همان حق 608،880 مبلغ 93حق اولاد به ازای هر فرزند در سال فرزند خانوار تعلق میگیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان 2 اولاد است. طبق قانون کار، حق اولاد تنها به بیشتری باشند، دیگر حقوق جدیدی به آنها پرداخت نمی شود. به صورت کلی، با افزایش حداقل دستمزد سالیانه، به حق اولاد افراد نیز افزوده می شود.
کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور 50 مأموریت: مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارمند برای انجام کار حداقل شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. فوقالعاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

فوق العاده مأموریت در موارد زیر تعلق میگیرد: – محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد؛ – اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر مؤسسات معلوم؛ – اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی.
********************

سؤالات تستی: – به مجموعه اجزاء به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که دادههای مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات 1 یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل مینماید، یک …………………….. گفته میشود. الف) تبدیل کننده ب) بنگاه ج) سیستم حقوق و دستمزد د) تولیدی – ساعت ورود و خروج کارکنان به محل کارخانه توسط کارت ………………….. مشخص میگردد. 2 الف) کارت ساعت ب) کارت حضور و غیاب ج) کارت اوقات کار د) موارد الف و ب – محاسبهی حقوق و دستمزد وظیفهی کدام دایره میباشد؟ 3 الف) حسابداری صنعتی ب) حقوق و دستمزد ج) کارگزینی د) برنامهریزی تولید – کدام یک از موارد زیر جزء وظایف دایره کارگزینی میباشد؟ 4 الف) طبقهبندی مشاغل ب) تهیهی آییننامههای استخدامی ج) تنظیم برنامههای آموزشی د) همه موارد – کدام یک جزء وظایف دایره حقوق و دستمزد نمیباشد؟ 5 الف) طبقهبندی و تخصیص هزینه حقوق و دستمزد ب) تهیه لیست حقوق و دستمزد و چکها ج) تهیه مدارک مربوط به دریافتهای کارکنان د) تعیین نرخ دستمزد – قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا 6 غیرموقت برای کارفرما انجام دهد ………………. میگویند. الف)قرارداد کار ب) توافق ج) کار موقت د) قرارداد آزمایشی – بهایی که در برابر استفاده از نیروی انسانی پرداخت میشود …………………. نامیده میشود. 7 الف)حقوق ب) بهای اولیه ج)دستمزد د) بهای تولید – کدام گزینه از عوامل مؤثر در طراحی سیستم حقوق و دستمزد است؟ 8 الف) سطح حقوق و دستمزد کارکنان دولت ب) ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان ج) ارزش نسبی کارگاه د) اوضاع فرهنگی کشور

– کدام گزینه از ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد نیست؟ 9 الف) برای امرار معاش کافی باشد؛ ب) ایجاد انگیزه نماید؛ ج) اقتصادی و مؤثر باشد؛ د) شرایط سازمان را از نظر نقدینگی بهبود سازد. – تمام دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائلهمندی و نظایر آنها را 10 دریافت میکند ……………….. مینامند. الف) حقالسعی ب) مزد ساعتی ج) کارمزد د) کارمزد ساعتی – وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود را چه میگویند؟ 11 الف) حقالسعی ب) مزد ج) کارمزد د) کارمزد ساعتی – چنانچه مزد بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، این نوع مزد را چه گویند؟ 12 الف)مزد ساعتی ب)کارمزد ساعتی ج)کارمزد د)مزد ثابت 13 – ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از……………. ساعت تجاوز نماید. ساعت12 ) ساعت د 10) ساعت ج 8 ) ساعت ب 6الف) – به کاری که قسمتی از آن در روز و قسمتی در شب انجام شود، چه نوع کاری میگویند؟ 14 الف)کار اضافه ب)نوبتکاری ج)کارمختلط د)کار عادی – طبق قانون کار، حداکثر فرزندانی که حق اولاد به آنها تعلق میگیرد، چند فرزند است؟ 15 الف) یک ب)دو ج)سه د)چهار – کاری که در طول ماه گردش داشته باشد را …………………… میگویند. 16 الف)کار اضافه ب)نوبتکاری ج)کارمختلط د)کار عادی – ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای شبانه یا خطرناک و سخت و زیانآور انجام میدهند، ……… ……….. است. 17 الف)لازم ب)ممنوع ج)بلامانع د)کافی – درصد مربوط به نوبتکاری صبح و عصر، عصر و شب، صبح و عصر و شب و یا صبح و شب به ترتیب(از راست به 18 پ) کدام گزینه است؟ % 22/5 – % 15- % 22/5 – % 10 % ب) 15 -% 10 – % 22/5 – % 10الف)

% 22/5 – % 10 – % 22/5 – % 15 % د) 22/5 – % 15- % 10- % 22/5ج) – انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار چه نام دارد؟ 19 الف)کار مختلط ب) کار متناوب ج) اضافه کاری د) نوبتکاری – مدت زمانی که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد را …………… گویند. 20 الف)ساعات استاندارد کار ب) ساعات عادی کار ج) ساعت اضافه کاری د) ساعت کار – در کارهای سخت و زیانآور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از………….. ساعت در روز و ………… ساعت در هفته 21 تجاوز نماید.(از راست به چپ) 36 – 8 د) 36 – 6 ج) 44 – 6 ب) 44 – 8الف) – کدام یک از گزینههای زیر، از شرایط قرارداد کار نمیباشد؟ 22 الف) محل انجام کار ب) تعداد فرزندان ج) تاریخ انعقاد قرارداد د) حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن – کدام گزینه از مصادیق تعریف مأموریت میباشد؟ 23 الف) محول شدن وظیفهی موقت به مستخدم غیر از وظیفهی اصلی که در پست سازمانی خود دارد. ب) اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر مؤسسات معلوم. ج) اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی. د) همهی موارد. – امور مربوط به ترفیعات و مرخصی ها از وظایف کدام دایره است؟ 24 الف) کارگزینی ب )ثبت اوقات کار ج) زمان سنجی د )حسابداری بهای تمام شده – کدام گزینه از وظایف واحد کارگزینی یک مؤسسه نمیباشد؟ 25 الف) توافق شرایط کار ب) نقل و انتقال پرسنل ج) تعیین شرح وظایف د) محاسبهی حقوق و دستمزد – وظیفه تهیه و تدوین، اصلاح دستورالعملها، آییننامهها و فرمهای استخدامی به عهده کدام دایره میباشد؟ 26 الف) کارگزینی ب) ثبت ورود و خروج ج) دایره حسابداری حقوق و دستمزد د) دایره تدارکات

– کدام یک از گزینههای زیر، از دلایل خاتمه قرارداد کار نمیباشد؟ 27 الف) فوت کارگر ب) خدمات نظام وظیفه کارگر ج) استعفای کارگر د )بازنشستگی کارگر – کدام گزینه از اجزاء وعناصر سیستم حقوق ودستمزد نمیباشد؟ 28 الف )دایره کارگزینی ب )دایره تدارکات ج )دایره ثبت ورود وخروج پرسنل د )دایره حسابداری حقوق ودستمزد – مرخصی استحقاقی سالانهی کارگران برای کارهای عادی چند روز است؟ 29 الف) بدون احتساب چهار روز جمعه یک ماه ب) با احتساب چهار روز جمعه یک ماه ج) بدون احتساب جمعهها پنج هفته د) با احتساب جمعهها پنج هفته – مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است را …………………………… میگویند. 30 الف) زمان عادی انجام کار ب) زمان استاندارد انجام کار ج) زمان کار انجام شده د) هیچ کدام روزه چند ساعت میباشد؟ 31 – طبق قانون کار، میزان ساعات کار در ماههای 31 17 الف) ساعت192 ساعت د) 176 ساعت ج) 200 ساعت ب) 4 – کدام گزینه از شرایط اضافهکاری نمیباشد؟ 32 % فوقالعاده اضافهکاری 40 الف) موافقت کارگر ب) پرداخت ساعت نباشد.4 ج) موافقت کارفرما د) ساعات اضافهکاری بیش از – کدام گزینه از مواردی است که مشمول فوقالعاده سختی کار نمیشود؟ 33 الف) کارهای تحقیقاتی ب) کار با بیماران روانی ج) کار با اشعه و مواد شیمیایی د) کار با مواد سمی و آتشزا – پایینترین سطح دستمزدی که بر اساس قانون یا مذاکرات و گفتگوهای سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران، 34 به نیروی کار، در اقتصاد و یا بخشهایی از اقتصاد، تعلق میگیرد، ………………………… میگویند. الف) حقوق پایه ب) مزد نقدی ج) حداقل حقوق د) کارمزد – کدام گزینه از ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد میباشد؟ 35 الف) شرایط سازمان را از نظر اقتصادی بهبود بخشد. ب) بر روی عرضه و تقاضای کالا اثر نداشته باشد. ج) بر میزان سود شرکت تأثیرگذار باشد. د) برای امرار معاش کافی باشد.

– کدام گزینه، از مشمولان قانون کار نمیباشد؟ 36 الف)کارگران ب) کارفرمایان ج) بازنشستگان د) کارآموزان – کارگر نوبت کار صبح و شب، چند درصد فوقالعاده نوبتکاری دریافت میکند؟ 37 % 15 % د) 22/5 % ج) 35 % ب) 10الف) – فوق العاده شب کاری کارگران به کدام حساب بدهکار می شود؟ 38 الف)کنترل سربار ساخت ب )کالای در جریان ساخت ج )کنترل حقوق و دستمزد د)حقوق پرداختنی ریال باشد و ایشان در یک 40،000 – آقای احمدی کارگر نوبتکار عصر و شب است. چنانچه نرخ دستمزد ساعتی 39 ساعت کار کرده باشد، دستمزد استحقاقی یک هفتهی وی چه مبلغی است؟ 44هفته 1 الف) 39 ریال ب) ،760،000 ریال2،615،000 ریال د) 2،156،000 ریال ج) 6،000 ، فوق العاده نوبتکاری آقای احمدی چه مبلغی است؟ 39 – با توجه به سؤال 40 ریال2،615،000 ریال د) 2،156،000 ریال ج) 396،000 ریال ب) 1،760،000الف) فاصله محل کار تا محل مأموریت باید حداقل چند کیلومتر باشد؟ ، – برای دریافت حق مأموریت 41 45 ) د 50 ) ج 60 ) ب 55 ) الف – کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، تا چند روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را میتوانند ذخیره کنند؟ 42 2 ب) 27الف) 9 د) 18 ج) 0 – ساعت عادی کار کارگرانی که در کارهای سخت و زیانآور مشغول هستند، در شبانه روز از …………… ساعت 43 نمیبایست تجاوز نماید. 6 ) د 12 ) ج 8 ) ب 10الف) ساعت اضافه کاری 3 ریال است. اگر این کارگر در یک روز 25،000 – نرخ ساعتی دستمزد یک کارگر خط تولید 44 داشته باشد، مبلغ فوقالعاده اضافه کاری او چند ریال است؟ 30،0 ب) 26،250الف) 105،000 د) 75،000 ج) 00

– کدام مورد جزو حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نمی باشد؟ 45 الف) دستمزد اوقات تلف شده ب) بازنشستگی ج) بیمه حوادث د) دستمزد ایام بیماری ریال باشد، دستمزد استحقاقی 8000 ساعت کار انجام داده است. اگر دستمزد ساعتی 60 – کارگری طی یک هفته 46 وی چند ریال است؟ 480 الف) 403 ) ب ،000 531 ج) ،200 540 ) د ،200 ،000 ریال و نوبت کار صبح و عصر می باشد. دستمزد وی طی چهار هفته چند ریال 9200 – نرخ ساعتی دستمزد کارگری 47 است؟ 1 الف) 1 ) ب ،619،200 1 ج) ،781،120 1 ) د ،862،080 ،983،520 ساعت شب کاری داشته است. اگر نرخ دستمزد ساعتی 8 به قرار هفته ای ، – کارگری طی دوهفته کار عادی خود 48 7 وی دستمزد استحقاقی وی چند ریال است؟، ریال باشد ،850 694 ) ب 734،760الف) 169 ) ج ،300 690 ) د ،560 ،800 ، چه مبلغی به حساب کنترل سربار ساخت بدهکار میشود؟ 48 – با توجه به سؤال 49 694 ) ب 734،760الف) 690 ) د 43،960 ج) ،300 ،800 – کدام گزینه از شرایط قانونی اضافه کار نمی باشد؟ 50 . ساعت در روز نباید تجاوز کند4الف) ساعت کار اضافی به کارگران از . % اضافه بر مزد هر ساعت عادی 40 ب) پرداخت . ساعت اضافه کار محسوب می شود6ج) ساعت کار بیش از د) موافقت کارگر مبنی بر انجام اضافه کار. – کدام گزینه صحیح است؟ 51 . باشد کار روز است20 تا 14الف) کاری که از ساعت ب) کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود. ج) کار مختلط کاری است که بخشی از آن نوبتی و بخشی از آن در شب واقع می شود. . کار نوبتی است، د) کاری که بخشی از آن در روز و بخشی در شب واقع شود

ریال باشد، دستمزد هر ساعت شبکاری ایشان چند ریال خواهد بود؟ 5000 – اگر دستمزد عادی فردی هر ساعت 52 5 الف) 6 ) ب ،000 1 ) ج ،750 5 د) ،750 ،750 : – زمان عادی انجام کار عبارت است از 53 الف )میزان کار مورد نیاز و انتظار از هر کارگر در زمان معین. ب) مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار مورد نیاز است. ج )زمانی که برای انجام کار در یک مدت معین پرداخت یا تعهد می شود. د )هیچکدام – در مقابل عدم استفاده از روز تعطیل چنددرصد اضافه بر مزد دریافت می ، – افرادی که در روز جمعه کار میکنند 54 کنند؟ %35 ) % د 40 % ج) 10 ) % ب 22/5الف) 12 برمبنای حقوق پایه ، – نرخ دستمزد ساعتی کارگری آقای شادمانی 55 ریال است. چنانچه جمع کارکرد او در ،500 ساعت از کار عادی وی در شب انجام شده باشد 8 فوق العاده اضافهکاری نامبرده در صورتیکه ، ساعت باشد64هفته (غیر نوبت کار) چه مبلغ است؟ 13 الف) 13 ) ب ،500 100 ج) 0،500 18 ) د ،000 ،750 – فرمول حداکثر عیدی و پاداش پایان سال، کدام مورد میباشد؟ 56 90 × ب) حداقل دستمزد روزانه 60 ×الف) حداقل دستمزد روزانه 3 × د) حداقل دستمزد روزانه 2 ×ج) حداقل دستمزد ماهانه …………….. – برای کار کمتر از یک سال، مرخصی …….. 57 الف) به صورت کامل منظور میشود. ب) به صورت نصف محاسبه میشود. ج) به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود. د) اصولا مرخصی منظور نخواهد شد. – فوق العاده مأموریت : 58 الف) کمتر از مزد مبنای روزانه کارگران است. ب) نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.

ج) نباید از دو برابر مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران کمتر باشد. د) نباید از نصف مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران کمتر باشد. . -میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین را ………… گویند 59 الف) دستمزد غیرمستقیم ب) دستمزد مستقیم ج) زمان عادی انجام کار د) زمان استاندارد انجام کار – از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ 60 الف) کارگزینی ب) کنترل کیفیت و بازرسی ج) زمان سنجی د )ثبت اوقات کار – به کدام موارد زیر حق ماموریت تعلق می گیرد؟ 61 شب در محل ماموریت توقف نماید.1 کیلومتر از محل کار دور شود و ناگزیر 50 الف) کارگری که برای انجام کار حداقل . کیلومتر از محل کار دور باشد40ب) کارگری که برای انجام کار ج) کارگری که نصف روز در بیرون از محل کار باشد. د) همه موارد فوق . – مجموع ساعات کار عادی کارگران جمعا در یک هفته نمی بایست از ……… تجاوز نماید 62 ساعت44 ) ساعت د 56 ساعت ج) 42 ) ساعت ب 30الف) – واحدی که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها وآئین نامه های استخدامی پرسنل را باتوجه به قوانین کار 63 واموراجتماعی را عهده دارد کدام است؟ الف )ثبت ورود وخروج ب )حسابداری حقوق ودستمزد ج ) کارگزینی د )خدمات – کدام گزینه ازموارد مذکور در قرارداد کار نمی باشد؟ 64 الف) محل انجام کار ب )تاریخ انعقاد قرارداد ج ) ساعات کار و تعطیلات و مرخصی د )اظهارنامه حق بیمه 15 – اگر دستمزد ساعتی کارگری در ساعت 65 870 ریال باشد و دستمزد استحقاقی وی در یک هفته ،000 ریال ،000 باشد. کارکرد وی در طول یک هفته چند ساعت است؟ ساعت54 ) ساعت د 48 ) ساعت ج 50) ساعت ب 58 الف)

ریال حقوق دریافت نموده است. دستمزد یک ساعت 220،000 مبلغ، ساعت کار عادی44 – کارگری در یک هفته با 66 این کارگر چند ریال است؟ ریال1250 ) ریال د 4500 ) ریال ج 5000 ) ریال ب 4400الف) ریال می باشد، دستمزد یک ساعت کار، کارگر فوق چند ریال 1،340،000 روزه 31 – حقوق ماهیانه کارگری در ماه 67 است؟ 6 الف) 8 ) ریال ب ،700 32 ) ریال ج ،125 7 ) ریال د ،500 ریال ،448 ، ریال می باشد، چنانچه نامبرده در نوبت صبح و عصر مشغول کار باشد 7500 – دستمزد یک ساعت کارگری 68 دستمزد ساعتی و فوق العاده مربوطه چند ریال است؟ ریال10500 ) ریال د 8625 ) ریال ج 8250 ) ریال ب 7500الف) ساعت بوده است. اگر این کارگر نوبت کار در نوبتهای صبح و عصر 44 – تعداد ساعات کاری کارگری در طول هفته 69 دستمزد استحقاقی او چند ریال خواهد بود؟، ریال باشد2000 بوده باشد و نرخ دستمزد ساعتی وی 217 ) ب 96،800الف) 219 ج) ،200 328 ) د ،000 ،900 نرخ هر ساعت شب کاری وی چند ریال است؟ ، ریال باشد2400 – اگر نرخ دستمزد ساعتی کارگری 70 3360 ) د 3240 ) ج 2940 ) ب 2640الف) – اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از وظایف کدام دایره است؟ 71 الف) کنترل کیفیت ب )زمان سنجی ج) کارگزینی د )حسابداری – حداقل توقف شبانه جهت تحقق ماموریت کدام است؟ 72 الف) یک شب ب )دوشب ج) سه شب د )چهارشب – امور مربوط به ترفیعات و مرخصی ها از وظایف کدام دایره است؟ 73 الف) کارگزینی ب )ثبت اوقات کار ج) زمان سنجی د )حسابداری بهای تمام شده – حضور هریک از پرسنل در محل کار و ساعت شروع و پایان کار آنها توسط ………. نشان داده می شود 74 الف) لیست حقوق و دستمزد ب )کارت ساعت ج) دایره کارگزینی د )دایره حسابداری حقوق و دستمزد -کارگرانی که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند، مرخصی سالانه آنها چند روز است؟ 75 روز45 روز د) 40 روز ج) 35 روز ب) 30الف)

– کارگران در چه صورت حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند؟ 76 الف) ازدواج دائم ب) فوت همسر ج)فوت فرزندان د) همه موارد شب انجام شود، کار …………………… گویند.10 بامداد تا 6 – کاری که از ساعت 77 الف) کار روز ب) کار شب ج)کار مختلط د) فوقالعاده ریال باشد، 708،400 – اگر دستمزد استحقاقی دو هفته یک کارگر نوبتکار، با نوبت کاری صبح و عصر و شب، مبلغ 78 نرخ یک ساعت دستمزد وی چه مبلغی است؟ ریال6،000 ریال د)7،000 ریال ج)8،000 ریال ب)9،000الف)

مسائل:
ریال است . در هفته مورد 1500 ساعت کار کند . نرخ ساعتی دستمزد 50 – کارگری در مدت یک هفته توانسته است 1 بحث علاوه بر روز جمعه یک روز تعـطیل رسمی نیز وجود داشته است . با استفاده از اطلاعات داده شده مطلوب است: محاسبه دستمزد استحقاقی وی در پایان هفته. 10 ساعت از کار عادی خود را بین ساعت 40 ساعت کار کرده است کارگر مذکور 220 -کارگری در طول بهمن ماه 2 ریال باشد مطلوب است: محاسبه دستمزد 2500 بامداد انجام داده است اگر نرخ ساعتی این کارگر 6شب تا استحقاقی وی در پایان بهمن ماه. بامداد 6 تا 22 ساعت از کار عادی وی بین ساعت 15 ساعت کار انجام داده است که 110 -کارگری در مدت دوهفته 3 ریال بوده و کارگر غیر نوبت کار باشد مطلوب است :2000روز بعد انجام گرفته است اگر نرخ دستمزد هر ساعت الف ) محاسبه دستمزد استحقاقی کارگر؛ ب)ثبت مربوط به دستمزد استحقاقی.
ریال است. حقوق وی را در پایان مهرماه 2500 ساعت کارکرده است و حقوق ساعتی ایشان 210 – کارگری از مهرماه 4 حساب کنید.
ریال 40،000 – دستمزد استحقاقی کارگر نوبتکار، با نوبت کاری عصر و شب، در طی دو هفته با نرخ دستمزد ساعتی 5 را محاسبه و ثبت کنید.
ماه است که در یک کارگاه مشغول شده است. تعداد روزهای مرخصی استحقاقی وی را محاسبه 10 – کارگری مدت 6 کنید.

28 – آقای جوان نیروی کار بخش تولید شرکت توان است .دستمزد ساعتی ایشان 7 ریال است. ایشان در خرداد ،200 ساعت اضافه کاری داشته است. مطلوبست: محاسبه دستمزد استحقاقی وی و انجام ثبت مربوط به 12 ماه سال جاری آن. روزکارکرده است و پنجشنبه و جمعه تعطیل بوده است. در صورتیکه دستمزد ساعتی 5 – کارگری در یک هفته 8 42 کارگر . ریال باشد، مزد ایام تعطیل را حساب نمایید ،000 ریال باشد، 34،560،000 – خانم مبینا کارگر خط تولید شرکت نماد است. اگر دستمزد عادی وی برای نیمه اول سال 9 دستمزد یک ساعت کار ایشان را حساب کنید . ساعت کار ایشان در شب انجام 10 ریال کارکرده است. اگر 25000 ساعت با حقوق ساعتی 60 – کارگری در یک هفته 10 شده است.مطلوب است محاسبه دستمزد استحقاقی و ثبت آن.
: هفته به شرح زیر است2 کارگر نوبت کار شرکت تولیدی برای مدت 3 – اطلاعات بدست آمده کارت ساعت 11 کارگر دوم نوبت کار عصر و شب و کارگر سوم نوبت کار صبح و شب است. اگر نرخ ، کارگر اول نوبت کار صبح و عصر ریال باشد، مطلوب است : محاسبه دستمزد استحقاقی ایشان و انجام ثبت مربوط به آن. 15000 نوبت کاری ایشان
10 ساعت از کار عادی خود را بین ساعت 40 ساعت کار کرده است. کارگر مذکور 220 – کارگری در طول خرداد ماه 12 مطلوب است محاسبه دستمزد ، ریال باشد2500 صبح روز بعد انجام داده و نرخ ساعتی دستمزد این کارگر 6 شب تا استحقاقی او در پایان ماه.
2 ساعت از کار عادی وی بین ساعات 15 ساعت کار انجام داده است، که 110 – کارگری در مدت دو هفته 13 6 تا 2 مطلوب ، ریال بوده و کارگر مورد بحث غیر نوبت کار باشد2000بامداد انجام گرفته است. اگر نرخ دستمزد هر ساعت است: محاسبه دستمزد استحقاقی کارگر و ثبت آن.
ریال تعیین شده است .در صورتی که این کارگر در آبانماه علاوه بر ساعات 4،800،000 – حقوق پایه ماهانه کارگری 14 : ساعت نیز اضافه کاری داشته باشد مطلوب است 40 موظفی خود،

الف) محاسبه نرخ ساعتی دستمزد؛ ب) محاسبه دستمزد استحقاقی وی و ثبت آرتیکل مربوط به دستمزد. نفر از کارگران نوبت کار شرکت تولیدی الوند در مدت دو هفته متوالی در 4 – اطلاعات به دست آمده از ساعات کار 15 دست است: نام کارگر زمان انجام کار نرخ ساعتی دستمزد 1200 قادری صبح و شب 1300 سعیدی عصر و شب 1000 ملک زاده صبح و عصر 900 غفاری صبح و عصر و شب مطلوب است: الف) محاسبه دستمزد عادی کارگران مورد بحث در مدت مذکور؛ ب)محاسبه فوق العاده نوبت کاری؛ ج)محاسبه دستمزد استحقاقی و ثبت آرتیکل مربوطه.
استخدام شده است. تعداد روزهای مرخصی 93/7/1 -آقای محسنی کارگر کارگاه الف میباشد. ایشان در تاریخ 16 چند روز است؟93 استحقاقی وی با احتساب روز جمعه، در سال
– آقای زمانی کارگر کارگاه الف میباشد. طبق قرارداد روز یکشنبه به عنوان روز تعطیل توافق شده است. در ماه 17 روز یکشنبه تعطیل بوده است. اگر دستمزد روزانه 4 روز غیرجمعه کار نموده است و 24 روز جمعه و 3گذشته، ایشان ریال باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی وی.200،000

: – آقای خاکپور کارگر شرکت الف می باشد ساعات کار او در یک ماه گذشته به صورت زیر است 18 ساعت و بقیه ساعت تا سقف قانونی در عصرو شب. در صورتیکه نرخ 125 صبح و عصر و شب ، ساعت25صبح و عصر 28 دستمزد هرساعت آقای خاکپور . ریال باشد محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آقای خاکپور 000
استخدام شده است. تعداد روزهای مرخصی 93 /4/1 – آقای حسینی کارگر کارگاه بوستان میباشد که در تاریخ 19 چند روز است؟93 استحقاقی وی بدون احتساب روز جمعه، برای سال ساعات کارکرد او به صورت ذیل بوده ،هفته گذشته4 – آقای برادران کارگر شرکت تولیدی یاس میباشد. در 20 است.(آقای برادران کارگر نوبتی کار نبوده است.) ساعت22 بامداد6 تا 22بین ساعت ساعت130 ظهر14 تا 7بین ساعت ساعت24 شب21 تا 14بین ساعت 8 آقای برادران در سال ریال است .مطلوبست محاسبه حقوق و دستمزد 320،000 استخدام شده و مزد هرروز او 7 آقای برادران در چهار هفته گذشته و ثبت مربوط به آن.
ساعت کار انجام داده 60 ساعت کار روزانه می باشد. نامبرده در یک هفته 8 ریال برای 480،000 – دستمزد کارگری 21 است. این کارگر نوبت کار نبوده و در هفته مزبور از یک روز تعطیل رسمی به غیر از جمعه استفاده نموده است، ضمنا . ساعت از کار عادی خود را در شب انجام داده است6نامبرده مطلوبست: محاسبه دستمزد ساعات کار عادی ودستمزد ساعات اضافه کاری و فوق العاده اضافه کاری.
ساعت کار انجام داده است با توجه به اینکه در 50 -کارگری در بخش غیر دولتی مشغول به کار بوده و در یک هفته 22 ساعت از کار عادی خود را با توجه به اینکه نوبت کار 10هفته مذکور دو روز تعطیل رسمی وجود داشته و نامبرده نبوده در شب انجام داده است. . ریال بوده است 1400 مطلوبست: محاسبه حقوق و فوق العاده مزایای نامبرده با توجه به اینکه حقوق ساعتی نامبرده

– آقای محسنی کارگر کارگاه ج می باشد. طبق قرارداد روز سهشنبه بعنوان روز تعطیل توافق شده است. در ماه 23 روز سه شنبه تعطیل بوده است. همچنین 4 روز غیر جمعه کار نموده است و 24 روز جمعه و 3گذشته آقای محسنی ریال باشد مطلوبست : حقوق و 280،000 یک روز سهشنبه عید مبعث و تعطیل رسمی بوده است. اگر حق روزانه دستمزد آقای محسنی.

فصل دوم: قوانین بیمه، بازنشستگی و مالیات مشمولان قانون خدمات کشوری(بخش دولتی) و مشمولان قانون کار(بخش خصوصی)
الف) مشمولان قانون مدیریت (خدمات) کشوری:
وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. مؤسسه دولتی :واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وشرکتهای دولتی منفرد ا یا مشترک ا ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرد ا . شرکت دولتی است ، یا مشترک ا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکتهای دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، دستگاه اجرایی:: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند. پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص )ثابت و موقت( پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظرگرفته می شود. پستهای ثابت صرف ا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد، ایجاد خواهد شد.

کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود. کارکنان دولت : به کلیه افراد مشمول قانون استخدام کشوری، که بیمه گزار آنها دولت بوده و در حکم کارگزینی دارای شماره مستخدم می باشند، اطلاق می گردد. نظام پرداخت کارکنان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد. – ارشد، خبره و عالی طبقهبندی می ، هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه گردند و اختصاص می یابد .رتبههای خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص مییابد.
میزان، شاغلین مربوط در بدو استخدام، در رتبه مقدماتی قرار میگیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار وخلاقیت ارزیابی و با ، افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع توجه به امتیاز کسب شده و همچنین طی حداقل مدت تجربه(سابقه کار) به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند.
حقوق اشخاص مشمول قانون خدمات کشوری شامل موارد زیر است: – حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ – فوقالعادهها شامل فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوقالعاده بدی آب و هوا، فوقالعاده سختی کار، فوقالعاده اشتغال خارج از کشور،کمک هزینه عائلهمندی و اولاد، فوقالعاده هزینه سفر و مأموریت، نوبتکاری، اضافهکار و ….. .

کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون (قانون خدمات کشوری) که دارای همسر می باشند و حداکثر سه فرزند تعلق میگیرد. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد 25 ، بند استفاده میکنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند اناث (دختر) خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای ، کمک هزینه عائلهمندی بهرهمند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی، به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند. ریال میباشد. 977،670 ریال و عائلهمندی 253،470 مبلغ 93 – حق اولاد به ازای هر فرزند در سال
15 روز حق مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق ومزایای مربوط را دارند و حداکثر 30 – کارمندان دولت، سالیانه از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است. ساعت در هفته می باشد وکلیه دستگاههای اجرائی موظفند ساعات کار خود را در 44 – ساعات کار کارمندان دولت شش روز هفته تنظیم نمایند.
شرکتها و مؤسسات دولتی موظف هستند از حقوق و دستمزد ناخالص متعلق به کارکنان خود ، طبق قوانین و مقررات موضوعه، مبالغی را تحت عنوان حق بازنشستگی، حق بیمه سهم کارمند و مالیات حقوق و دستمزد کسر و وجوه مربوط را ظرف مهلت مقرر به حساب سازمانهای ذیربط واریز نماید.
شرایط بازنشستگی کارمندان: دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: با ، الف( حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر؛ ب( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
سال است.70 نکته: سقف سنی برای بازنشستگی مشمولان قانون خدمات کشوری در مشاغل تخصصی

(ماه) مبنای تعیین حقوق ماهانه بازنشستگی 24 نکته: جمع کسورات پرداخت شده دوسال پایانی خدمت تقسیم بر قرار می گیرد .در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال %) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده 2/5 خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد( سنوات پرداخت حق بیمه و حقوق و ، محاسبه و پرداخت خواهد گردید. در تعیین میزان مستمری بازنشستگی مزایای مبنای کسر حق بیمه نقش اساسی دارند.
15،00 : رقم تعیین شده حقوق بازنشسستگی برای آقای اکبری، ماهیانه 1 مثال ریال محاسبه شده است. چنانچه 0،000 ایشان با سی و سه سال خدمت بازنشسته شوند، مبلغ حقوق بازنشسستگی ایشان چقدر خواهد بود؟ 375،000 = 5/2 % × 15،000،000 1،125،000 = 3 × 375،000 1 مبلغ حقوق بازنشستگی 6،125،000 = 1،125،000 +15،000،000
کسور بازنشستگی: درصدی از حقوق و مزایا است که بر حسب مقررات مربوطه به طور ماهانه به صندوق بازنشستگی کشور واریز میشود. مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان ، حقوق – % سهم کارفرما (دولت) می 13/5 % حقوق مزایا سهم کارمند و 9 ثابت و فوق العادههای مستمر میباشد. از این مقدار، باشد.
موارد مشمول مبنای محاسبه کسور صندوق بازنشستگی کارکنان: – حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ – فوقالعادههای مستمر شامل فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده اشتغال خارج از کشور، فوق العاده ویژه.
موارد معاف از مبنای محاسبه کسور صندوق بازنشسستگی کارکنان: – فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا، حق اولاد و عائله مندی، هزینه سفر و مأموریت، مزایای غیرنقدی، مزایای غیرمستمر و مزایای غیرنقدی.

:آقای هادی حقوقبگیر مشمول قانون خدمات کشوری میباشد. با توجه به اطلاعات زیر، مبلغ کسور 2 مثال بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را محاسبه کنید. ریال 1،650،000 ریال ـ اضافهکار 2،300،000 ریال ـ حق مدیریت 3،700،000 ریال ـ فوقالعاده شغل 6،000،000حق شغل ریال.250،000 ریال ـ عائلهمندی 1،300،000ـ هزینه سفر 6،000،000 + 3،700،000 + 2،300،000 = 12،000،000 حقوق و مزایای مشمول بازنشستگی 12،000،000 × %9 = 1،080،000 صندوق بازنشستگی سهم کارمند 12،000،000 × %13/5 = 1،620،000 صندوق بازنشستگی سهم کارفرما
? نکته: در فاصله برقراری حقوق بازنشستگی، معمولا تا سه ماه، معادل – آخرین حقوق کارمند بازنشسته، به طور علی ? الحساب، توسط سازمان بازنشستگی به وی پرداخت میشود.
ریال در پایان خردادماه سال جاری بازنشسته میشود. مبلغی که وی 15،000،000 : آقای اکبری با حقوق پایهی 3 مثال به عنوان حقوق بازنشستگی در پایان مردادماه دریافت میکند، چقدر است؟ ? = 10،000،000 علیالحساب بازنشستگی ? × 15،000،000
مستمری چیست؟ وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون، به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد، به بیمه شده و در صورت فوت او، برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.
شرایط پرداخت مستمری: – در صورت فوت مستخدم، نصف حقوق او به وراث پرداخت میگردد؛ – هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود، نصف حقوق بازنشستگی پرداخت میشود؛ – هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود، تمام حقوق وی به وراث پرداخت میشود.

حق بیمه :عبارت از وجوهی است که به حکم قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن، از حقوق کارکنان کسر و به سازمان بیمه پرداخت میگردد. حق بیمه کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری: – بیمه شده اصلی(سرپرست) : فردی است که رأسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی باشد و پس از پرداخت حق السهم ، مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد. – بیمه شده تبعی : خانواده ، شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرست و یا کفالت بیمه شده اصلی ، از مزایای بیمه درمان برخوردار می گردند . 1 – بیمه شده تبعی : به افرادی که در هر خانوار براساس ضوابط، مشمول دریافت سهم دولت ازحق سرانه می شوند، اطلاق می گردد و شامل کارمند، همسر و سه فرزند اول دارای شرایط تکفل ماهانه میباشد. (سهم کارمند معادل % حقوق و مزایای مستمر سهم دولت) 1/7 % حقوق و مزایای مستمر و 1/65 :به افرادی که با پرداخت حق سرانه کامل از طرف بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار می گیرند، 2 – بیمه شده تبعی اطلاق می گردد و شامل فرزندان چهارم به بعد میباشد. 3 – بیمه شده تبعی : به کلیه افراد معرفی شده از جانب بیمه شده اصلی (براساس دستورالعمل اجرایی)که مشمول حق سرانه، مازاد بر حق سرانه کامل می باشند، اطلاق گردد و شامل پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان 2/9پرداخت فاقد شرایط تکفل میباشد.
صندوق اجرا(اجرائیات): به مبالغی اطلاق میشود که براساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی، باید توسط کارفرما از حقوق کارمند کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.

مالیات: مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سودها را فراهم ساخته است.
انواع مالیات: – مالیات مستقیم: به طور مستقیم از دارائی و درآمد افراد وصول میشود و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد میباشد. – مالیات غیر مستقیم: مالیاتهایی که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل میگردد و بر دو نوع است :مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف.
درآمد مشمول مالیات: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال، بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق( مقرری، مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر، قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
موارد مشمول مالیات حقوق و مزایا: – حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ – فوقالعادههای مستمر شامل فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده اشتغال خارج از کشور، فوق العاده ویژه، فوق العاده نوبتکاری، تفاوت تطبیق، حق مسکن، حق مدیریت و …..

موارد معاف از مالیات حقوق و مزایا: – حق اولاد و عائلهمندی، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، ? – مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات میباشد. ?? (20،000،00 0 = ? ?? ×120،000،000 .) ? – عیدی سالانه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان معافیت مالیاتی سالانه، معاف از مالیات میباشد. ?? (10،000،000 =? ?? × 120،000،000 .) – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد. – حقوق بازنشستگی، مستمری، مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مستمری پرداختی به وراث از پرداخت مالیات معاف میباشد.
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق: برای محاسبه درآمد مشمول مالیات،باید درآمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن تقویم و سپس به درآمدهای نقدی اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد. به همین منظور درآمدهای غیرنقدی به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود: % حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این 20 % و مسکن بدون اثاثیه 25 – مسکن با اثاثیه بابت از حقوق کارمند کسر میشود. % حقوق و مزایای مستمر 5 % و بدون راننده 10 – استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما، با راننده نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. – سایر مزایای غیرنقدی مستمر از قبیل خواروبار و بن و… معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای مشمولان قانون خدمات کشوری: ریال) معاف است 120،000،000 ریال (سالانه 10،000،0000، ماهانه تا سقف 93حقوق مزایای کارکنان این بخش، برای سال % از مابهالتفاوت این مبلغ تا حقوق دریافتی، مالیات کسر 10 و برای حقوق و مزایای بیشتر از این مبلغ، با نرخ ثابت میشود. % محاسبه میشود. 10 نکته: مالیات اضافهکار به نرخ % مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم، اعم از آنکه پرداخت کننده بخش 50نکته: دولتی یا غیردولتی باشد، بخشوده میشود.
:آقای رضایی حقوقبگیر مشمول قانون خدمات کشوری میباشد. با توجه به اطلاعات زیر، موارد خواسته شده 4 مثال را محاسبه کنید. 7 حق شغل 4 ریال ـ فوقالعاده شغل ،000،000 ریال 3،500،000 ریال ـ اضافهکار 2،300،000 ریال ـ حق مدیریت ،700،000 1 ـ هزینه سفر 6 ریال ـ عائلهمندی ،000،000 ریال. 00،000 مطلوبست محاسبه: الف) حقوق و مزایای مشمول مالیات ماهانه؛ ب) مبلغ مالیات ماهانه. 1 حقوق و مزایای مشمول مالیات ماهانه 4،000،000 = 2،300،000 + 4 ،700،000 + 7 ،000،000 1 – 10،000،000 =4،000،000 حقوق ومزایای مستمر پس از کسر معافیت ماهانه 4،000،000 4،000،000 × %10 = 400،000 مالیات مستمر ماهانه 3،500،000 × %10 = 350،000 مالیات اضافهکار 400،000 + 350،000 = 750،000 جمع مالیات حقوق و اضافهکار
– : اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد شهریورماه آقای بهاری، مشمول قانون خدمات کشوری، به شرح زیر می 5 مثال باشد: 8 حق شغل 5 ریال ـ فوقالعاده شغل ،000،000 4 ریال ـ اضافهکار 2،300،000 ریال ـ حق مدیریت ،500،000 ریال ،600،000 ریال – ایشان همچنین از مسکن با اثاثیه استفاده مینماید. 1،200،000 ریال ـ عائلهمندی 1،000،000ـ هزینه سفر

مطلوبست محاسبهی: الف) مالیات شهریور ماه ایشان، در صورتی که هیچ وجهی بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر نشود. 1 ب) مالیات شهریور ماه ایشان، در صورتی که مبلغ ریال بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان ،250،000 کسر شود.
الف)
8،000،000 + 5،500،000 + 2،300،000 = 15،800،000 حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات 15،800،000 × % 25 = 3،950،000 تقویم درآمد غیرنقدی 15،800،000 + 3،950،000 = 19،750،000حقوق و مزایای مستمر ماهانه مشمول مالیات 19،750،000 – 10،000،000 = 9،750،000 حقوق و مزایای مستمر ماهانه پس از کسر معافیت 9،750،000 × % 10 = 975،000 مالیات مستمر ماهانه 4،600،000 × % 10 = 460،000 مالیات اضافهکار 975،000 + 460،000 = 1،435،000 جمع مالیات حقوق و اضافهکار
ب)
8،000،000 + 5،500،000 + 2،300،000 = 15،800،000 حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات 15،800،000 × % 25 = 3،950،000 – 1،250،000 = 2،700،000 تقویم درآمد غیرنقدی 15،800،000 +2،700،000 = 18،500،000 حقوق و مزایای مستمر ماهانه مشمول مالیات 10،000 = 8،500،000 حقوق و مزایای مستمر ماهانه پس از کسر معافیت ،000 – 18،500،000 8،500،000 × % 10 = 850،000 مالیات ماهانه 4،600،000 × % 10 = 460،000 مالیات اضافهکار 850،000 + 460،000 = 1،310،000 جمع مالیات حقوق و اضافهکار

ب) مشمولان قانون کار(قانون تأمین اجتماعی یا بخش خصوصی:)
کسور حقوق و دستمزد: شرکتها و مؤسسات غیردولتی موظفند از حقوق و دستمزد ناخالص متعلق به کارکنان خود طبق قانون، و همچنین بر اساس توافق به عمل آمده بین کارگر و کارفرما، مبالغی را به عنوان کسور حقوق و دستمزد،کسر و وجوه مربوط را ظرف مهلت مقرر به سازمانهای ذیربط واریز نمایند. این مبالغ را میتوان به دو گروه کسور قانونی و کسور اختیاری تقسیم نمود. کسور قانونی: عبارت از مبالغ یا وجوهی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبات قانونی، باید از حقوق کارگر کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید. کسورات قانونی شامل حق بیمه قانون مالیاتهای 131 % حقوق و مزایای مشمول بیمه)، مالیات حقوق و دستمزد، بر اساس ماده 7 سهم کارگر(معادل مستقیم وصندوق اجرا میباشد. % آن به 7 % حقوق و دستمزد ناخالصی است که 30 مطابق قانون کار، حق بیمههای اجتماعی کارگران جمعا معادل % به وسیلهی کارفرما پرداخت شده، که این 20 وسیلهی کارگر پرداخت میشود و از حقوق او کسر میشود. همچنین – %) توسط دولت پرداخت می 3( مبلغ علاوه بر حقوق و دستمزد بوده و برای کارفرما هزینه محسوب میگردد و مابقی شود که بایستی در بودجه سالانه کل کشور منظور شود. کسور توافقی: مبالغی است که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا بر اساس توافق بین آنها، در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر میشود. مهمترین کسور توافقی عبارتند از: اقساط وام مسکن، بدهی به شرکت تعاونی، اقساط وامهای ضروری، مساعده، پیشپرداخت حقوق و …. . به مبلغی که معمولا در طی ماه به علت نیاز کارگر به وی پرداخت می شود، مساعده میگویند.
مشمولین قانون تأمین اجتماعی: – افرادی که به هرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند. – صاحبان حرف و مشاغل آزاد که به صورت اختیاری بیمه شدهاند. – دریافتکنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت.

حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه از حقوق و دستمزد: – دستمزد و حقوق، کارمزد و حقالزحمه، حقالمشاوره؛ – فوق العادهها شامل فوق العاده شغل، فوق العاده اضافهکاری، فوق العاده شبکاری، فوق العاده اشتغال خارج از مرکز، فوق العاده سختی کار، فوق العاده جذب، کارانه، ایاب و ذهاب، خواروبار و حق مسکن نقدی؛ – مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی و پوشاک(معادل قیمت تمام شده)؛ – مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
مزایای معاف از کسر حق بیمه: – بازخرید ایام مرخصی، کمک عائلهمندی و حق اولاد، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، حق شیر، خسارت اخراج و ذخیره مزایای پایان کار.
مشمولان قانون بیمه بیکاری: کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند، مشمول مقررات بیمه بیکاری میشوند. بیکار کیست؟ بیکار بیمه شدهای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد. % حقوق و مزایای مشمول بیمهی فرد بیمه شده میباشد که 3 حق بیمهی بیکاری: حق بیمهی بیکاری به میزان توسط کارفرما پرداخت میشود.
ماه سابقهی پرداخت حق بیمه را داشته باشد تا واجد شرایط 6نکته: بیمه شده قبل از بیکار شدن، باید حداقل دریافت مقرری بیمهی بیکاری گردد و زمانی که بیمهشده مجددا به کار اشتغال یابد، مقرری قطع میشود. جمع مدت ماه، بر اساس 50 ماه و برای افراد متأهل یا متکلف حداکثر 36 پرداخت مقرری بیمهی بیکاری، برای مجردین حداکثر سابقهی کلی پرداخت حق بیمه میباشد.

شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی (حق اولاد )به مشمولان قانون کار: – حق عائلهمندی در بخش خصوصی همان حق اولاد است.کمک هزینه عائلهمندی منحصرا تا دو فرزند به بیمهشده .) ریال608،880 به ازای هر فرزند 93 پرداخت میشود.(برای سال سال) را داشته باشد.2 روز کار(حدود 720 – بیمه شده حداقل سابقهی پرداخت حق بیمهی یا به تحصیل اشتغال داشته و یا اینکه معلول باشد.، سال کمتر باشد18 – سن فرزندان او از
بازنشستگی: عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. ? × سنوات پرداخت حق بیمه × میزان حقوق بازنشستگی = متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ?? ریال 12،000،000 سال سابقه پرداخت حق بیمه، 28 : در صورتی که متوسط مزد ماهانه دو سال آخر کارگری با 6 مثال باشد، مطلوبست محاسبهی حقوق بازنشستگی وی. ? × 28 × 12،000،000 = 11،200،000 حقوق بازنشستگی ??
درآمد مشمول مالیات حقوق: عبارتست از حقوق(مقرری، مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. – مزایای مستمر نقدی شامل: دستمزد عادی ماهانه، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، کارانه، حق اولاد و عائلهمندی، و …. . – مزایای مستمر غیرنقدی شامل: استفاده از مسکن واگذاری از طرف کارفرما(با اثاثیه و بدون اثاثیه)، استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما(با راننده و بدون راننده)، سایر مزایای مستمر غیرنقدی از قبیل خواروبار و بن.

موارد معاف از مالیات حقوق و مزایا: – هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، ? – مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات میباشد. ?? (20،000،000 = ? ?? ×120،000،000 ) ? – عیدی سالانه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان معافیت مالیاتی سالانه، معاف از مالیات میباشد. ?? (10،000،000 = ? ?? × 120،000،000 ) – حقوق بازنشستگی، مستمری، مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مستمری پرداختی به وراث از پرداخت مالیات معاف میباشد.
نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات: برای محاسبه درآمد مشمول مالیات،باید درآمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن تقویم و سپس به درآمدهای نقدی اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد. به همین منظور درآمدهای غیرنقدی( مشابه موارد ذکر شده برای مشمولان قانون خدمات کشوری)تقویم میگردد.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد: نرخ مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد در مورد مشمولان قانون کار، پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون، بر خواهد بود.131طبق ماده

:)1393 قانون مالیاتهای مستقیم(سال 131ماده ریال) معاف از مالیات؛ 10،000،000ریال (ماهانه 120،000،000 – درآمد سالانه تا مبلغ %؛ 10ریال، به نرخ 120،000،000 ریال)نسبت به مازاد 80،000،000 ریال(ماهانه تا 960،000،000 – درآمد سالانه تا ریال به نرخ 960،000،000 ریال) نسبت به مازاد 80،000،000 ریال بیشتر(ماهانه بیشتر از 960،000،000 – درآمد سالانه از 20 % .
محاسبهی مالیات حقوق و مزایای مستمر ماهانه: برای محاسبهی مالیات حقوق و مزایای مستمر ماهانه، نخست حقوق ومزایای مستمر ماهانه هر یک از کارکنان را تقسیم شده تا 12 مالیات سالانه محاسبه شده و این مبلغ بر 131 برابر نموده، سپس با اعمال نرخ ماده 12محاسبه و مالیات بر درآمد حقوق و مزایای مستمر ماهانه محاسبه گردد.
محاسبهی مالیات مزایای غیرمستمر و اضافه کار: ) محاسبه شده، سپس مزایای غیرمستمر و 12 ×در این حالت نخست حقوق و مزایای مستمر سالانه(حقوق ماهانه اضافه کار هر یک از کارکنان با حقوق و مزایای مستمر سالانه جمع شده، سپس با مبلغ به دست آمده بر اساس ماده تقسیم میشود تا مالیات ماهانه محاسبه شود. 12 ، مالیات سالانه محاسبه شده و بر 131 ?مالیات مزایای غیرنقدی: مزایای غیرنقدی مشمولان قانون کار، مازاد بر مبلغ معاف(حداکثر معادل معافیت مالیاتی ?? 131 سالیانه، معاف از مالیات میباشد)، به مجموع درآمد سالانه حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ ماده قانون مالیات مستقیم خواهد شد. محاسبه مالیات عیدی یا پاداش آخر سال :پاداشهای بین سال به مجموع درآمد مشمول مالیات مستمر و غیر مستمر محاسبه میشود. عیدی و پاداش آخر سال مشمولان قانون کار، مازاد بر مبلغ 131اضافه شده و مالیات آن به نرخ ماده ?معاف(حداکثر معادل معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات میباشد)، به مجموع درآمد سالانه مشمول مالیات ?? قانون مالیات مستقیم خواهد شد. بدیهی است چنانچه طی 131حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ ماده سال چند بار پاداش به هر یک از کارکنان پرداخت شود، فقط پاداش آخر سال مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.

مشمولان قانون مدیریت کشوری مشمولان قانون کار تفاوت – کمک هزینه اولاد حداکثر تا سه فرزند. – حق اولاد و عائلهمندی معاف از مالیات است. 253،470 مبلغ 93 – حق اولاد به ازای هر فرزند در سال ریال میباشد. 977،670 ریال و عائلهمندی – روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را می 15 – حداکثر توانند ذخیره کنند. 10 – نرخ مالیات پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون، % خواهد بود. % حقوق و مزایای 1/65 – حق بیمه سهم کارمند معادل % حقوق و مزایای مستمر سهم دولت است. 1/7مستمر و – کمک هزینه اولاد حداکثر تا دوفرزند. – حق اولاد و عائلهمندی مشمول مالیات است. 608،880 مبلغ 93 – حق اولاد به ازای هر فرزند در سال ریال میباشد. حق عائلهمندی در بخش خصوصی همان حق اولاد است. – روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را می 9 – حداکثر توانند ذخیره کنند. قانون مالیاتهای 131 – مالیات حقوق بر اساس ماده مستقیم. % حقوق و مزایای مشمول بیمه و 7 – حق بیمه سهم کارگر % است. 20سهم کارفرما %و سهم کارفرما است. 3 – بیمه بیکاری
شباهت
موارد معاف از مالیات حقوق و مزایا: )93 ریال(سال 120،000،000 ریال و معافیت سالانه 10،000،000 -معافیت ماهانه – هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، ? – مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل ریال).20،000،000( معافیت مالیاتی سالیانه?? ? – عیدی سالانه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان ریال). 10،000،000( معافیت مالیاتی سالانه?? – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد. % مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی 50 باشد، بخشوده میشود.

درآمدهای غیرنقدی به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود: % حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از 20 % و مسکن بدون اثاثیه 25 – مسکن با اثاثیه حقوق کارمند کسر میشود. % حقوق و مزایای مستمر نقدی در 5 % و بدون راننده 10 – استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما، با راننده ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. – سایر مزایای غیرنقدی مستمر از قبیل خواروبار و بن و… معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
:اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد خردادماه آقای نیکمنش، کارگر یک شرکت تولیدی، به شرح زیر است: 7 مثال حق اولاد – ریال 1،000،000 مأموریت – ریال 3،000،000 فوق العاده جذب – ریال 9،500،000دستمزد عادی ماهانه ریال.3،400،000 حق مدیریت – ریال 600،000 مطلوبست: الف) محاسبهی مالیات ماهانه ایشان. ب) چنانچه ایشان در مناطق کمتر توسعه یافته مشغول خدمت باشند، مالیات حقوق ماهانه چقدر است؟
الف)
9،500،000 + 3،000،000 + 3،400،000 + 600،000 = 16،500،000 دستمزد ماهانه مشمول مالیات 16،500،000 × 12 = 198،000،000 دستمزد سالانه مشمول مالیات 198،000،000 – 120،000،000 = 78،000،000 دستمزد سالانه مشمول مالیات پس از کسر معافیت 78،000،000 × % 10 = 7،800،000 مالیات سالانه 7،800،000 ÷ 12 = 650،000 مالیات ماهانه
650،000 × % 50 = 325،000 ب) مالیات پس از بخشودگی منطقه کمتر توسعه یافته

استخدام شده است. طبق حکم استخدامی حقوق مزایای 93/1/1 : آقای زمانی در یک شرکت غیر دولتی در 8مثال نامبرده به شرح زیر می باشد: 4 پایه حقوق 2،4 ریال – حق جذب ،100،000 2 ریال – فوق العاده شغل 600،000 ریال – عائله مندی 00،000 ،500،000 9 ریال – حق مسکن ریال.800،000 – حق ایاب و ذهاب ماهانه 00،000 3 چنانچه در بهمن و اسفند ماه بابت پاداش بهره وری نامبرده به ترتیب 5 و ،000،000 ریال پرداخت شده و ،000،000 مجموع مالیات پرداختی نامبرده از تاریخ ، ریال به وی تعلق گرفته باشد 6،000،000عیدی پایان سال نیز معادل . را محاسبه کنید93استخدام تا پایان سال 80 = 11،300،000 دستمزد ماهانه مشمول مالیات 0،000 +900،000 +2،500،000 +600،000 +2،400،000 +4،100،000 11،300،000 × 12 = 135،600،000 دستمزد سالانه مشمول مالیات 135،600،000 + 5،000،000 + 3،000،000 = 143،600،000 مجموع دستمزد سالانه و پاداش 143،600،000 – 120،000،000 = 23،600،000 دستمزد سالانه مشمول مالیات پس از کسر معافیت 23،600،000 × % 10 = 2،360،000 مالیات پرداختی سالانه عیدی پایان سال کمتر از مبلغ معافیت سالانه است، بنابراین مشمول مالیات نمیباشد.

سؤالات تستی: – اولین رتبه برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در بدو استخدام کدام است؟ 1 الف) پایه ب) مقدماتی ج) ارشد د) خبره – به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تا چند فرزند حق اولاد تعلق میگیرد؟ 2 5 د) 4 ج) 3 ب) 2الف)
– چند درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته، بخشوده میشود؟ 3
% 20 % د) 30 % ج) 50 % ب) 40الف)
– حقوق و مزایای مستمر غیرنقدی سالانه، حداکثر معادل …………….. معافیت حقوق سالانه، از پرداخت مالیات معاف 4 میباشد.
الف) سه ماه ب) دو دوازدهم ج) یک دوازدهم د) یک ماه
– کدام گزینه برای تقاضای بازنشستگی کارمندان دستگاه اجرایی از شرایط لازم میباشد؟ 5
الف( حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصص؛
ب) سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر؛
ب( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق؛
د) همه موارد.
– در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد 6 بر سی سال، چند درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید؟
% 12 % د) 10 % ج) 5 % ب) 2/5الف)
– در چه صورتی کل حقوق مستخدم رسمی، به وراث وی پرداخت میشود؟ 7
الف) فوت مستخدم قبل از بازنشستگی ب) فوت مستخدم بعد از بازنشستگی

ج) فوت مستخدم در زمان انجام وظیفه د) بازخرید مستخدم
– به آن بخش از سود فعالیتهای اقتصادی مؤسسات که نصیب دولت میشود، ……………… میگویند. 8
الف) سود ب) درآمد ج) اجرائیات د) مالیات
– در فاصله برقراری حقوق بازنشستگی، معمولا علیالحساب پرداختی توسط سازمان بازنشستگی تا چند ماه 9 پرداخت میشود؟
الف) یک ماه ب) دو ماه ج) سه ماه د) چهار ماه
– کدام یک از موارد زیر در محاسبهی سهم صندوق بازنشستگی حقوق کارکنان دولت، معاف میباشد؟ 10
الف) حق شغل ب) حق شاغل ج) فوقالعاده سختی کار د) فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته
– در لیست حقوق و دستمزد، مالیات جزء کدام یک از موارد زیر میباشد؟ 11
الف) کسورات ب) مزایا ج) اضافات د) فوقالعادهها
– – …………….. وجوهی است که طبق حکم دادگاه، توسطط کارفرما از حقوق کارگر کسر و به صندوق اجرا واریز می 12 شود.
الف)مالیات ب)اجرائیات ج) بیمه د)کسورات
– بابت سهم صندوق بازنشستگی کارکنان، چه درصدی از حقوق کارمند کسر میشود؟ 13
% 7 % د) 8/5 % ج) 13/5 % ب) 9الف)
– در صورت فوت مستخدم قبل از بازنشستگی، چه بخشی از حقوق وی به وراث تعلق میگیرد؟ 14
الف) تمام حقوق بازنشسستگی ب) تمام حقوق ج) نصف حقوق بازنشستگی د) نصف حقوق
– مسکن بدون اثاثیه، معادل ………….. حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از 15 حقوق کارمند کسر میشود، تقویم میگردد.
% 25 % د) 20 % ج) 10 % ب) 5الف)

– سقف سنی برای بازنشستگی مشمولان قانون خدمات کشوری در مشاغل تخصصی چند سال است؟ 16
سال 75 سال د) 70 سال ج) 65 سال ب) 60الف)
– کدام گزینه از کسورات قانونی مربوط به مشمولان قانون کار میباشد؟ 17
الف) مالیات، بیمه سهم کارفرما، اجرائیات ب) مالیات، بیمه سهم کارگر، اجرائیات
ج) مالیات، مساعده، بیمه د) بیمه سهم کارگر، اجرائیات، اقساط وام تعاونی
– در چه صورتی کارفرما وجوهی را از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز مینماید؟ 18
الف) بر اساس حکم دادگاه ب)بر اساس توافق با کارگر ج) بر اساس توافق با اشخاص ثالث د)هیچ کدام
– کدام گروه مشمول مقررات قانون بیمهی بیکاری میشوند؟ 19
الف) مشمولین قانون تأمین اجتماعی ب) بازنشستگان و از کارافتادگان
ج) اتباع خارجی د) صاحبان حرف و مشاغل آزاد
– کدام گزینه در محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کاربرد دارد؟ 20
الف) خسارت اخراج ب) فوق العاده مأموریت ج) فوق العاده جذب د) هزینه سفر
– حق بیمههای اجتماعی کارگران جمعا معادل ………………… حقوق و دستمزد مشمول بیمه میباشد که …………. آن 21 به وسیلهی کارگر و …………. توسط کارفرما و به همراه …………… بیمهی بیکاری به حساب ………….. واریز میگردد.
% – اداره دارایی 3 – % 20 – % 7 – % 27 % – سازمان تأمین اجتماعی ب) 3 – % 20 – % 7 – % 27الف )
% – اداره دارایی 3 – % 23 – % 7 – % 30 % – سازمان تأمین اجتماعی د) 3 – % 23 – % 7 – % 30ج)
– جمع مدت پرداخت مقرری بیمهی بیکاری برای مجردین حداکثر چند ماه است؟ 22
ماه30 ماه د) 36 ماه ج) 24 ماه ب) 50الف )
– کدامیک از گزینه های زیر مشمول کسر حق بیمه می شود؟ 23
الف) حق شغل و شاغل ب )بازخرید ایام مرخصی ج) عائله مندی د )خسارت اخراج

– کدام گزینه از کسورات توافقی حقوق کارگران میباشد؟ 24
الف) پیشپرداخت حقوق ب) مالیات ج)بیمه بیکاری د)کسورات صندوق اجرا
– جمع مدت پرداخت مقرری بیمهی بیکاری برای کارگران متأهل حداکثر چند ماه است؟ 25
ماه30 ماه د) 36 ماه ج) 24 ماه ب) 50الف )
– کارفرما در کدام مورد میتواند از مزد کارگر برداشت نماید؟ 26
الف)اگر کارفرما وجهی به عنوان مساعده به کارگر داده باشد.
ب) اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده باشد.
ج) مواردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
د) همه موارد
– مبالغی را که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط بر اساس مصوبههای قانونی از دستمزد کارگران و 27 کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت مینماید ………………….. گویند.
الف ) هزینه ب) برداشت از حقوق ج) مساعده د) کسورات قانونی
– کدامیک از گزینه های زیر مشمول پرداخت مالیات می باشد؟ 28
الف) دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی ب) مزایای پایان خدمت
ج) بن کارگری ماهانه د) خسارت اخراج
چه می گویند؟، – به مبلغی که معمولا در طی ماه به علت نیاز کارگر به وی پرداخت می شود 29
الف) اجرائیات ب )پاداش ج) کارآموزی د) مساعده
– درآمد حقوق کدام گروه از کارکنان دولت از پرداخت مالیات معاف است؟ 30
الف) وزارت بازرگانی ب) نیروهای مسلح ج) سازمان تامین اجتماعی د )آموزش و پرورش

– کدام مورد از حقوق و مزایای کارکنان قانون خدمات کشوری مشمول مالیات نمی باشد؟ 31
الف) کمک هزینه عائله مندی ب )حقوق مبنا ج) افزایش سنواتی د )بدی آب و هوا
– کدام یک از گزینه های زیر جزء کسورات حقوق و دستمزد است؟ 32
الف) ذخیره ایام مرخصی ب )بیمه بیکاری ج) بیمه سهم کارفرما د) مالیات حقوقی
– کدام یک از گزینه های زیر جزء کسور توافقی نیست؟ 33
الف) مساعده ب) اقساط بدهی شرکت تعاونی ج) بدهی کارگر به صندوق اجرا د) اجاره بهای خانه های سازمانی
کدام یک از گزینههای زیر میباشد؟ ، – شرایط پرداخت حق اولاد به کارگر بیمه شده 34
. سال کمتر باشد .ب) به تحصیل اشتغال داشته باشد 18الف) سن فرزند او
ج) تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو قادر به کارکردن نباشد . د) همه موارد
– کدام گزینه در هنگام تهیه لیست حقوق دستمزد مؤسسات مشمول قانون کار از حقوق کارگر کسر نمی شود ؟ 35
الف )حق بیمه سهم کا رگر ب )مالیات حقوق ج )بدهی کارگر وشرکت تعاونی د )دستمزد ایام مرخصی
آیا کلیه مزایای غیرنقدی غیرمستمر حقوق بگیر مشمول مالیات است؟ ، – طبق قانون 36
. % حقوق پایه معاف است 30 ) % مزایای غیر نقدی مشمول مالیات است. د 5 الف) بله ب )خیر ج)
)93 ریال است .مالیات حقوق و مزایای نامبرده کدام گزینه است؟(سال 8،000،000 – حقوق پایه کارگری 37
400،000 ) د 1،600،000 ج) 800،000 ) الف) معاف از مالیات ب – دایره حسابداری موظف است در زمان تنظیم هرلیست حقوق و دستمزد و باتوجه به قانون و توافق به عمل آمده 38 با کارگر یا کارمند مبالغی را از حقوق و دستمزد کارگران کسر نماید این کسورات شامل: الف) کسری کار و تاخیر حضور ب )کسور قانونی و توافقی ج) کسری کار بابت غیبت غیر موجه د )کسور قانونی -حق بیمه بیکاری معادل چند درصد حقوق مشمول بیمه می باشد؟ 39 %23 ) % د 3 ) % ج 20 ) % ب 7الف)

جهت پرداخت کمک هزینه عائلهمندی، باید کارگر حداقل سابقه پرداخت چند روز ، – مطابق قانون تأمین اجتماعی 40 حق بیمه داشته باشد؟ 742 ) د 720 ج) 360 ) ب 365الف) – حق عائله مندی (اولاد) پرداختی در بخش خصوصی حداکثر تا چند فرزند می باشد؟ 41 فرزند د )کلیه فرزندان 4 فرزند ج) 2 ) فرزند ب 3الف) – تا چند درصد از مالیات حقوق شاغلین در روستاها و مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ 42 %5 ) % د 50 ) % ج 25 ) % ب 10الف) – کدامیک از گزینه های زیر مشمول پرداخت مالیات می باشد؟ 43 الف) دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی ب) مزایای غیر نقدی از جمله ایاب و ذهاب ج) فوق العاده هزینه سفر و مأموریت د) فوق العاده پاداش تولیدی – برای دریافت مقرری بیمه بیکاری حداقل سابقه پرداخت حق بیمه چند ماه است؟ 44 ماه6 ماه د) 12 ماه ج) 9 ماه ب) 3الف) – در تعیین میزان مستمری بازنشستگی چه عواملی نقش اساسی دارند؟ 45 الف) سنوات پرداخت حق بیمه ب )میزان کمک هزینه ها ج) حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه د )الف و ج – کدام یک از حق بیمههای زیر بایستی در بودجه سالانه کل کشور منظور شود؟ 46 % بیمه بیکاری 3 % بیمه سهم کارگر د) 7 % بیمه سهم کارفرما ج) 20 % بیمه سهم دولت ب) 3الف) ساعت میباشد. اگر کارگران مجموعا در این ماه فقط 4،192 – جمع ساعات کارکردکارگران یک کارگاه در آبانماه، 47 ساعت اضافه کاری داشته باشند، تعداد آنها چند نفر است؟ 352 نفر 22 نفر د)24 نفر ج)20 نفر ب) 26الف) – با توجه به اطلاعات زیر حقوق و مزایای خالص چند ریال است؟ 48 36 بیمه سهم کارگر – ریال 304،000 مالیات – ریال 5،200،000جمع حقوق و مزایا بیمه سهم کارفرما – ریال 4،000 ریال.320،000 اقساط وام مسکن – ریال 250،000 بدهی تعاونی – ریال 1،040،000

ریال 2،278،000 ریال د)2،922،000 ریال ج)3،962،000 ریال ب) 5،200،000الف)

مسائل:
ریال باشد، 10،500،000 – اگر حقوق و مزایای مشمول بازنشستگی آقای احمدی، مشمول قانون خدمات کشوری، 1 صندوق بازنشستگی سهم کارگر و کارفرما را محاسبه کنید.
139 /1/1 – خانم نویدی مدیر اداری شرکت دولتی است که از تاریخ 2 مشغول به کار است، چنانچه حقوق و مزایای 3 وی طبق حکم به شرح زیر باشد: 4 حق شغل و شاغل 152 ریال – فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ،500،000 2 ریال – فوق العاده شغل ،000 ،840،000 270 ریال – بدی آب و هوا 1 – اضافه کاری فروردین ماه ،000 9 ریال-حق عایله مندی ،880،000 ریال- فوق العاده 00،000 540 کارایی ریال350000 ریال- بن غیر نقدی ،000 مطلوب است : الف)محاسبه صندوق بازنشستگی سهم کارمند و سهم کارفرما در فروردین ماه؛ ب) محاسبه مالیات حقوق فروردین ماه.
– اطلاعات حقوقی آقای موسوی، مشمول قانون خدمات کشوری، به شرح زیر است 3 : 3 حق شغل و شاغل 5 ریال- حق اولاد ،050،000 1 ریال- فوق العاده شغل 00،000 250 ریال- بدی آب و هوا ،200،000 ،000 400 ریال – هزینه سفر 4،600،000 ریال – حق مدیریت ریال – حق مسکن 540،000 ریال- فوق العاده کارایی ،000 97 ریال-عائله مندی 500،000 2 ریال- اضافه کاری 0،000 . ریال ،000،000 مطلوبست :محاسبه مالیات حقوق و دستمزد آقای موسوی.

9 – اطلاعات آقای سعیدی در خرداد ماه 4 به شرح زیر است 3 : 5 حق شغل و شاغل 680 ریال-فوق العاده جذب ،897،000 6 ریال- حق اولاد ،000 ریال – حق مدیریت 00،000 350 ریال- بن نقدی مستمر ماهانه 3،400،000 . ریال180000 ریال-پاداش افزایش تولید ،000 مطلوب است: محاسبه سهم بیمه کارگر و کارفرما. به عنوان منشی یک شرکت دولتی، با حقوق و مزایای زیر استخدام شده است:93/2/1 – آقای هادی از تاریخ 5 ریال900،000 فوق العاده اشتغال خارج از مرکز – ریال 1،350،000 فوق العاده شغل – ریال 4،850،000حق شغل و شاغل ریال .1،500،000 هزینه سفر – ریال 970،000 عائلهمندی – ریال 500،000 حق اولاد – مطلوبست: محاسبه بازنشستگی سهم آقای هادی ؛ محاسبه مالیات حقوق اردیبهشت ماه ایشان.
13 – آقای نجفی با حقوق پایه 6 ، با سی سال سابقه خدمت بازنشسته میشود. مبلغی 93 تیرماه 25 ریال در ،500،000 که به عنوان حقوق بازنشستگی در شهریورماه به صورت علیالحساب دریافت خواهند کرد، چقدر است؟
15،380،000 مبلغ 93 – چنانچه دستمزد مشمول مالیات آقای خویشوند، مشمول قانون خدمات کشوری، در تیرماه 7 ریال باشد، مطلوبست: الف) محاسبهی درآمد مشمول مالیات؛ ب) محاسبهی مالیات تیرماه.
– حقوق و مزایای خانم مهربانی، کارمند شاغل در بخش دولتی شامل موارد زیر است: 8 فوق العاده کارایی و عملکرد – ریال 600،000 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته – ریال 6،100،000حق شغل و شاغل نرخ یک ساعت اضافه – ساعت 50 ریال – ساعات اضافه کاری 2،000،000 فوق العاده سختی کار – ریال 3،300،000 ? کاری معادل حق شغل و شاغل .??? مطلوبست محاسبهی: بازنشستگی سهم کارمند، بازنشستگی سهم دولت، مالیات حقوق ماهانه.

– حقوق و مزایای آقای کیانی، کارمند مشمول قانون خدمات کشوری، شامل موارد زیر است: 9 9 فوق العاده جذب – ریال 5،400،000 حق شغل و شاغل 3 فوق العاده کارایی و عملکرد – ریال 00،000 – ریال ،000،000 9 ریال – ساعات اضافه کاری 500،000 حق اولاد – ریال 970،000 عائلهمندی – ریال 1،500،000فوق العاده سختی کار 0 ? نرخ یک ساعت اضافه کاری معادل –ساعت حق شغل و شاغل . مطلوبست محاسبهی: بازنشستگی سهم کارمند و ??? کارفرما، مالیات حقوق. – حقوق و مزایای سالانه مشمول مالیات آقای بیات که در یک شرکت غیردولتی مشغول کار میباشد، مبلغ 10 . ریال میباشد. مالیات ماهانه و سالانه حقوق ایشان را محاسبه کنید 250،000،000
مشغول به کار شده است. چنانچه حقوق 90/1/1 – آقای شافعی مدیر امور اداری یک شرکت دولتی است که از تاریخ 11 به شرح زیر باشد، مطلوبست محاسبهی مالیات ماهانه، بازنشستگی و بیمه 93/1/1و مزایای وی طبق حکم استخدامی سهم کارمند. 9 فوق العاده شغل – ریال 4،900،000حق شغل و شاغل 2 فوق العاده کارایی و عملکرد – ریال 50،000 – ریال ،500،000 2 ریال – فوق العاده سختی کار 800،000فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ریال 970،000 عائلهمندی – ریال ،500،000 25 حق اولاد – . ریال 0،000
ریال باشد و مبلغ 12،000،000 – در صورتی که دستمزد ماهانه مشمول مالیات آقای ذکایی، کارمند بخش دولتی، 12 – ریال می850،000 ریال ، حق مسکن نقدی 900،000 ریال ، حق مأموریت 500،000برخی از مزایای وی شامل حق اولاد باشد. مطلوبست محاسبه حقوق و مزایای کامل وی.
ریال میباشد. 90،000،000 – حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران شرکت تولیدی اروم آدا در خردادماه سال جاری 13 مطلوبست محاسبهی: حق بیمه اجتماعی سهم کارگران و کارفرما.
در یک شرکت خصوصی، با حقوق و مزایای ماهانه زیر استخدام شده است.90/7/1 – آقای نیکخو از تاریخ 14 – ریال 600،000 حق اولاد – ریال 1،000،000 حق جذب – ریال 3،400،000 فوق العاده شغل – ریال 5،700،000پایه حقوق ریال .900،000 حق مسکن – ریال 800،000بن غیرنقدی ماهانه مطلوبست محاسبهی حق بیمه اجتماعی سهم کارگر و کارفرما و بیمه بیکاری.

به عنوان منشی شرکت خصوصی با حقوق و مزایای زیر استخدام شده است: 93/1/1 – آقای زرگر از تاریخ 15 حق اولاد – ریال 800،000 فوق العاده اشتغال خارج از مرکز – ریال 2،400،000 حق جذب – ریال 5،500،000پایه حقوق ریال. مطلوبست محاسبهی: بازنشستگی سهم 500،000 حق مسکن – ریال 1،000،000 هزینه سفر – ریال 1،200،000 کارگر و کارفرما، حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و مالیات دستمزد.
15،6 – آقای نجفی با حقوق پایهی 16 آذرماه بازنشسته میشود. مبلغی که به عنوان حقوق 15 ریال در 00،000 بازنشستگی دی ماه به صورت علیالحساب دریافت خواهند نمود، چقدر است؟
– با توجه به اطلاعات زیر، کسور قانونی آقای سامی، شاغل در بخش خصوصی، را محاسبه کنید. 17 حق اولاد – ریال 1،000،000 فوق العاده مأموریت – ریال 1،700،000 فوق العاده شغل – ریال 6،000،000دستمزد پایه ریال.1،000،000 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته – ریال 1،500،000 حق جذب – ریال 600،000
– آقای امیری در یک شرکت خصوصی مشغول به کار است. حقوق و مزایای نام برده طبق حکم استخدامی به شرح 18 زیر است: 5 دستمزد پایه 1 فوق العاده شغل – ریال ،300،000 1 فوق العاده مأموریت – ریال ،400،000 حق اولاد – ریال ،500،000 1 حق جذب – ریال 1200،000 600،0 پاداش افزایش تولید – ریال 900،000 حق مسکن – ریال ،700،000 ریال -فوق 00 1 العاده مناطق کمتر توسعه یافته ریال. ،200،000 ریال بوده است . مجموع اضافه کاری پرداختی تا ابتدای بهمن ماه 2،500،000اضافه کاری ایشان در بهمن ماه ریال بوده است. مطلوبست:18،300،000 الف) محاسبه مالیات حقوق و دستمزد بهمن ماه وی. ب) محاسبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما.
ریال باشد و ایشان از مسکن با اثاثیه و ماشین 11،530،000 – چنانچه جمع حقوق و مزایای مستمر یکی از کارکنان 19 بدون راننده استفاده کند، مطلوبست محاسبهی: درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی.

-آقای کیانی در یک شرکت تولیدی مشغول هستند. چنانچه ایشان دارای سه فرزند باشند، حق اولاد ایشان در 20 چه مبلغی است؟93سال
ریال است. 12،000،000 – اگر جمع حقوق و مزایای مستمر نقدی ماهانه یکی از کارکنان شرکت گلریز در سال جاری 21 ریال کالای اساسی به وی تعلق گیرد، 850،000چنانچه ایشان از مسکن بدون اثاثیه استفاده نماید و در هر ماه معادل مطلوبست محاسبهی درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی.
1 سال سابقه پرداخت حق بیمه، 26 – در صورتی که متوسط مزد ماهانه دو سال آخر کارگری با 22 ریال باشد، 0،000،000 مطلوبست محاسبهی حقوق بازنشستگی وی.
– اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تیرماه آقای ذکایی، مشمول قانون کار، به شرح زیر میباشد: 23 7 حق شغل 6 ریال ـ فوقالعاده شغل ،530،000 3 ریال ـ حق مدیریت ،500،000 5 ریال ـ اضافهکار ،370،000 ،200،000 1 ریال ـ هزینه سفر ریال – ایشان همچنین از مسکن با اثاثیه استفاده مینماید. 1،200،000 ریال ـ عائلهمندی ،200،000 مطلوبست محاسبهی: الف) مالیات تیر ماه ایشان، در صورتی که هیچ وجهی بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر نشود. 1 ب) مالیات تیر ماه ایشان، در صورتی که مبلغ ریال بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر ،450،000 شود.
– حقوق و مزایای ماهانه دو کارگر کارگاه تولیدی فلز کار در اردیبهشت ماه به شرح زیرمی باشد: 24 84 ساعت – خوار و بار و مسکن 90 ریال- اضافه کاری 4،000،000 : حقوق پایه ماهانه 1کارگر شماره ریال – پاداش 0،000 9 ریال – ایاب و ذهاب 500،000 کارکرد ماهانه 2 ریال – حق جذب 00،000 . ریال ،300،000 1 ساعت – خواروبار و مسکن 100 ریال – اضافه کاری 4،300،000 :حقوق پایه ماهانه 2کارگر شماره – ریال ،280،000 9 ایاب و ذهاب 2 ریال – حق جذب 00،000 ریال.600،000 ریال – حق عائلهمندی ،500،000

مطلوبست: محاسبه حقوق دستمزد مشمول مالیات سالانه و مالیات ماهانه هریک به طور جداگانه و محاسبه حقوق و دستمزد مشمول بیمه و حق بیمه سهم کارگر، سهم کارفرما و بیمه بیکاری هرنفر به طور جداگانه با توجه به این که ? نرخ هر ساعت اضافهکار حقوق مستمر ماهانه است.???
استخدام شده است. طبق حکم استخدامی حقوق مزایای نامبرده 93/1/1 – مدیر ادارای یک شرکت غیر دولتی در 25 به شرح زیر می باشد: 51 پایه حقوق 15 ریال – حق جذب 00،000 23 ریال – فوق العاده شغل 600،000 ریال – عائله مندی 00،000 ریال 00،000 8 – حق مسکن 250 – حق ایاب و ذهاب ماهانه 00،000 ریال. ،000 37 چنانچه در بهمن و اسفند ماه بابت پاداش بهره وری نامبرده به ترتیب 4 و 00،000 ریال پرداخت شده و 000،000 45 عیدی پایان سال نیز معادل مجموع مالیات پرداختی نامبرده از تاریخ ، ریال به وی تعلق گرفته باشد 00،000 . را محاسبه کنید93استخدام تا پایان سال
. – حقوق و مزایای کارمندی از یک موسسه تولیدی به شرح ذیل است 26 7 حقوق پایه 30 ریال، فوق العاده تسهیلات زندگی 000،000 120 ریال، فوق العاده بدی آب و هوا 00،000 ریال، فوق 0،000 . ریال، استفاده از مسکن با اثاثیه600،000 ریال، حق عائله مندی 800،000العاده حق مرزی همچنین در این کارخانه کارگری حقوق و مزایای خود را به شرح زیر دریافت می نماید: 5،0 حقوق پایه ریال، فوق العاده بدی آب و 1،200،000 ریال، حق عائله مندی 1،800،000 ریال، خواروبارو مسکن 00،000 88 هوا . ریال2،000،000 ریال، فوق العاده تسهیلات زندگی 0،000 مطلوبست: محاسبه حقوق و مزایای ناخالص دونفر و محاسبه مالیات و حق بیمه و خالص دریافتی هریک از آنان.
. – کارمندی در بخش دولتی مشغول به کار می باشد 27 4 حقوق پایه نامبرده مبلغ 3 ریال می باشد – فوق العاده شغل ،300،000 ریال – فوق العاده سختی شرایط کار ،200،000 – ریال 650،000 ریال – فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 1،500،000 ریال – فوق العاده بدی آب و هوا 830،000 670،000 ریال، – فوق العاده حق جذب 500،000 ریال – کمک هزینه اولاد 970،000کمک هزینه عائله مندی ریال.مطلوبست: محاسبه مالیات ماهانه ایشان.

به استخدام شرکت مزبور درآمده است حقوق و 93/1/1 – آقای فریبرز کارمند یک شرکت خصوصی که از تاریخ 28 مزایای نامبرده طبق حکم استخدامی عبارتند از: 600 پایه حقوق 150 ریال – تفاوت تطبیق 2،000،000 ریال – فوق العاده شغل 1،300،000 ریال – حق جذب 0،000 0،000 ساعت بوده و نرخ هر ساعت اضافه 130 و120 ریال – اضافه کار فروردین ماه واردیبهشت ماه نامبرده به ترتیب معادل حقوق و مزایای مستمر یک ساعت میباشد. 1/4کار .93 مطلوبست: محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و مزایای آقای فریبرز در فروردین و اردیبهشت ماه سال

حسابداری دستمزد در شرکتهای تولیدی
حسابداری دستمزد در شرکتهای تولیدی معمولا مستلزم انجام سه فعالیت مشخص به شرح زیر میباشد: ثبت اوقات کار، محاسبهی جمع هزینه دستمزد، تخصیص هزینهی دستمزد
الف) ثبت اوقات کار: وظیفه این بخش گردآوری ساعات کار انجام شده توسط کارکنان خط تولید کارخانه است. اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده با استفاده از دوکارت حضور و غیاب(کارت ساعت) و کارت اوقات کار کارکنان، مشخص و نگهداری میشود. کارت حضور و غیاب: این کارت حضور هر یک از پرسنل را در محل کارخانه همراه با ساعت شروع و پایان کار آنها در هر روز یا هر نوبت کاری و همچنین جمع ساعات کار، ساعات اضافه کاری، مرخصی ساعتی و ساعت ورود و خروج هر کارگر را به محل کار نشان میدهد. کارت اوقات کار: در این کارت تعداد ساعات کار انجام شده روی هر سفارش و یا در هر یک از خطوط تولید، شرحی از کار انجام شده و نرخ دستمزد کارکنان مربوط درج میشود.جمع هزینه دستمزد و ساعات کار انجام شده برای سفارشهای مختلف و یا در خطوط مختلف تولید برای یک دورهی معین باید برابر با جمع هزینه دستمزد و ساعات کار انجام شده بررای آن دوره باشد.
ب)محاسبهی جمع هزینه دستمزد: وظیفه اولیه دایره حقوق و دستمزد، محاسبهی جمع هزینه دستمزد شامل مبلغ دستمزد ناخالص و مبلغ دستمزد خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان بعد از لحاظ کردن کسور مربوطه شامل مالیات، سهم کارکنان بابت بیمه اجتماعی، اقساط وام و نظایر آن است. دستمزد تولیدی: عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت یا تعهد میگردد. دستمزد مستقیم: عبارتست از هزینه کار انجام شدهای که مستقیما به جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد میگردد. ج) تخصیص هزینه دستمزد: دایره حسابداری صنعتی با استفاده از کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار کارکنان به عنوان مبنا، جمع هزینه دستمزد( شامل حقوق و دستمزد ناخالص و سهم کارفرما بابت بیمههای اجتماعی و بیکاری کارکنان و نظایر آن) را به تک تک سفارشها و خطوط تولید و یا محصولات تخصیص میدهد.

روشهای پرداخت حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی عبارتند از: – پرداخت دستمزد برمبنای زمان و ساعت کار ؛ – پرداخت دستمزد برمبنای پارچه کاری؛ – پرداخت دستمزد برمبنای سهیم کردن در سود.
انواع طرحهای تشویقی دستمزد: طرحهای تشویقی دستمزد را میتوان به صورت فردی و یا جمعی اجرا نمود. مهمترین طرحهای تشویقی دستمزد عبارتند از: طرح پارچهکاری مستقیم، طرح پاداش صد در صد، طرح پاداش دستهجمعی. طرح تشویقی پارچهکاری مستقیم: در این طرح برای تولید محصول، تعداد یا مقدار استاندارد در ساعت و برای کارگر یک نرخ حداقل دستمزد در ساعت تعیین میگردد.کارگرانی که نتوانند تولید خود را در ساعت به میزان استاندارد تعیین شده برسانند، حداقل دستمزد ساعتی پرداخت خواهد شد ولی کارگرانی که میزان تولیدی بیش از استاندارد داشته باشند، مشمول طرح بوده و دستمزد بیشتری دریافت میکنند. در این طرح ابتدا نرخ دستمزد به ازای تولید یک واحد محصول محاسبه شده و سپس در تعداد تولید ضرب میشود تا دستمزد استحقاقی کارگر محاسبه شود.
دقیقه باشد 12 ریال میباشد. چنانچه زمان استاندارد تولید یک واحد کالا 2،000 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 1 مثال واحد کالا تولید کرده باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی این کارگر با استفاده 8و این کارگر در یک ساعت از طرح پارچهکاری. =تعداد تولید در یک ساعت 60 ÷ 12 = 5 = دستمزد تولید یک واحد 2،000 ÷ 5 = 400 = دستمزد استحقاقی 400 × 8 = 3،200
ریال میباشد. چنانچه 4،000 دقیقه میباشد. نرخ دستمزد ساعتی کارگری 15 : زمان استاندارد تولید یک کالا 2مثال ساعت وی.8 واحد کالا تولید کند، مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی 40 ساعت کار 8یک کارگر در 1،000 = 4 ÷ 4 = تعداد تولید در یک ساعت 60 ÷ 15 =4 = دستمزد تولید یک واحد ،000 = دستمزد استحقاقی 40 × 1،000 = 40،000

از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد، عبارتند از: ،وظایف حسابداری بهای تمام شده – درج زمان کار انجام شده و هزینه دستمزد مستقیم در گزارش بهای تمام شده محصول؛ – طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد برحسب نوع کار دوایر و مراحل تولید؛ – ارائه گزارشها و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد.
دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری: هزینه دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری، هنگامی مطرح میشود که کارکنان آماده برای انجام کار هستند و دستمزد نیز دریافت میکنند اما کاری برای انجام دادن ندارند.اوقات بیکاری به علل گوناگون از جمله خرابی ماشینآلات، نبود سفارش، عدم دسترسی به موقع مواد اولیه، قطع برق، آمادهسازی ماشینها،استفاده از مواد نامرغوب و نظایر آن ناشی میشود. دستمزد اوقات تلف شده جزء هزینههای سربار ساخت محاسبه میشود.
) ثبت لیست هزینه حقوق و دستمزد: 1 ×××حساب هزینه(کنترل) حقوق و دستمزد ××× ذخیره دستمزد ایام مرخصی ××× مالیات پرداختنی ××× )% 7( حق بیمه پرداختنی ××× صندوق اجرائیات ××× مساعده ××× بدهی به شرکت تعاونی ××× اقساط وام ××× حقوق و دستمزد پرداختنی

) ثبت حق بیمههای اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما 2 ××× )% 20( هزینه بیمه اجتماعی ××× )% 3( هزینه بیمه بیکاری ××× حق بیمه پرداختنی
) ثبت پرداخت حقوق و دستمزد 3 ××× حقوق و دستمزد پرداختنی ××× بانک
) ثبت مربوط به تخصیص هزینه حقوق و دستمزد 4 ××× )1( کنترل کالای در جریان ساخت ××× )2( کنترل سربار ساخت ××× )3(کنترل سربار فروش ××× )4(کنترل سربار اداری ××× هزینه (کنترل) حقوق و دستمزد
)1( = دستمزد مستقیم –دستمزد اوقات تلف شده )2( = + مستقیم و غیرمستقیم تولیدی + دستمزد غیرمستقیم تولیدی فوق العاده اضافه کار + فوق العاده شب کاری+ فوق العاده نوبت کاری+ فوق العاده روز جمعه+دستمزد اوقات تلف شده + هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولیدی +دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد )3( = هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم قسمت فروش+ دستمزد مرخصی سهم قسمت فروش+دستمزد فروش )4( = هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم قسمت اداری+دستمزد مرخصی قسمت اداری+دستمزد قسمت اداری

) ثبت پرداخت کسورات قانونی5 ××× صندوق اجرائیات ××× حق بیمه پرداختنی ××× مالیات پرداختنی ××× بانک
) ثبت پرداخت کسور توافقی 6 ××× بدهی به شرکت تعاونی ××× اقساط وام ××× بانک
:شرکت سهامی آذراب اطلاعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد اسفندماه سال جاری را به شرح زیر اعلام 3مثال نموده است. ریال است. 3،800،000 ریال و جمع دستمزد غیر مستقیم مبلغ8،200،000 – جمع دستمزدمستقیم مبلغ % از دستمزد غیر مستقیم مربوط به کارخانه است و باقیمانده به طور مساوی بین بخش های اداری وتوزیع و 70 فروش سرشکن گردیده است. ریال است که باید به جمع حقوق ودستمزد اضافه گردد. 1،200،000 – دستمزد ایام مرخصی مربوط به اسفندماه مبلغ %حقوق و دستمزد ناخالص می باشد. 3 %و حق بیمه بیکاری معادل 20 % و سهم کارفرما 7 – حق بیمه سهم کارگر – سایر کسورمربوط به حقوق ودستمزد عبارت است از: صندوق اجرا – ریال 400،000 ریال – اقساط وام 200،000 ریال – شرکت تعاونی 250،000مالیات بر حقوق و دستمزد ریال.1،500،000 مساعده – ریال 150،000 ریال اوقات تلف شده وجود داشته است. 550،000 – در اسفند ماه معادل مبلغ مطلوبست:

الف)ثبت عملیات مربوط به لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه؛ ب) ثبت مربوط به تسهیم هزینه حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه؛ ج)تهیه لیست حقوق و دستمزد کارگران.
الف)
3،800،000 + 8،200،000 = 12،000،000 کل حقوق و دستمزد 12،000،000 × % 7 = 840،000 بیمه سهم کارگر 12،000،000 + 1،200،000 = 13،200،000 حقوق و دستمزد با ذخیره ایام مرخصی
13،200،000 کنترل حقوق و دستمزد 840،000 بیمه سهم کارگر 250،000 مالیات 1،200،000 ذخیره ایام مرخصی 400،00 اقساط وام 0 1،500،000 مساعده 200،000 شرکت تعاونی 150،000 اجرائیات 8 حقوق پرداختنی ،660،000 ثبت لیست حقوق و دستمزد ب) 3،800،000 × % 70 = 2،660،000 دستمزد غیرمستقیم کارخانه 3،800،000 × % 15 = 570،000 دستمزد غیرمستقیم بخش اداری 3،800،000 × % 15 = 570،000 دستمزد غیرمستقیم بخش توزیع و فروش

8،200،0 × % 23 = 1،886،000 بیمه بیکاری و اجتماعی دستمزد مستقیم 00 2،660،000 × % 23 = 611،800 بیمه بیکاری و اجتماعی دستمزد غیرمستقیم کارخانه 570،000 × % 23 =131،100 بیمه بیکاری و اجتماعی بخش اداری 570،000 × % 23 = 131،100 بیمه بیکاری و اجتماعی بخش توزیع و فروش ? = 820،000 سهم دستمزد مستقیم از دستمزد ایام مرخصی ,???,??? ??,???,??? × 1،200،000 ???? = 380،000 سهم دستمزد غیرمستقیم از دستمزد ایام مرخصی ,??? ??,???,??? × 1،200،000 380،000 × % 70 = 266،000 سهم بخش کارخانه از دستمزد ایام مرخصی 380،000 × %15 = 57،000 سهم بخش اداری از دستمزد ایام مرخصی 380،000 × % 15 = 57،000 سهم بخش توزیع و فروش از دستمزد ایام مرخصی 12،000،000 × % 20 = 2،400،000 هزینه بیمه اجتماعی 12،000،000 × % 3 = 360،000هزینه بیمه بیکاری

)1( = دستمزد مستقیم – = دستمزد اوقات تلف شده 8،200،000 – 550،000 = 7،650،000 )2( = +دستمزد اوقات تلف شده + دستمزد غیرمستقیم تولیدی + هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولیدی +دستمزد ایام مرخصی سهم دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولیدی 6،793،800 = 611،800 +1،886،000 +266،000 +820،000 + 550،000 +2،660،000 = (2) )3( = هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم قسمت فروش+ دستمزد مرخصی سهم قسمت فروش+دستمزد فروش 758،100 = 57،000 +131،100 +570،000 = (3) )4( = هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری قسمت اداری+دستمزد مرخصی سهم قسمت اداری+دستمزد قسمت اداری 758،100 = 57،000 +131،100 +570،000 = (4)

7،650،000 )1(کنترل کالای در جریان ساخت 6،793،800 )2(کنترل سربار ساخت 758،100 )3(کنترل سربار اداری 758،100 )4(کنترل سربار توزیع و فروش 2،400،000 هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما 360،000 هزینه بیمه بیکاری سهم کارفرما 13 کنترل حقوق و دستمزد ،200،000 ثبت تسهیم حقوق و دستمزد
ج) تهیه لیست حقوق و دستمزد: کسورات حقوق و دستمزد خالص پرداختی نام و نام خانوادگی جمع حقوق و مزایا حقوق مشمول بیمه بیمه مالیات اقساط وام مساعده اجرائیات شرکت تعاونی حقوق پرداختنی 2 840،000 12،000،000 13،200،000 کارگران 50،000 400،000 1،500،000 150،000 200،000 8،660،000
139 :اطلاعات زیر مربوط به لیست حقوق و دستمزد شرکت تولیدی گیلان در پایان آبان ماه 4مثال : میباشد 3 ریال 75،000،000 – کل حقوق و دستمزد آبان ماه ریال60،000،000 – حقوق و دستمزد مشمول بیمه ریال 2،183،500 – مالیات حقوق و دستمزد % کل حقوق و مزایا میباشد. 3 – دستمزد ایام مرخصی برآورد شده معادل ریال ـ اقساط وام 1،200،000 ریال ـ صندوق اجرا 8،000،000 – سایر کسورات حقوق و دستمزد: مساعده ریال 3،000،000

مطلوبست محاسبه: الف) ثبت و تهیه لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه، ب) محاسبه و ثبت حق بیمههای اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما، ج) ثبت پرداخت حقوق، د)ثبت پرداخت حق بیمه.
60،000،000 × %7 = 4،200،000بیمه سهم کارگر 75،000،000 × % 3 = 2،250،000ذخیره دستمزد ایام مرخصی
30/8/9 77،250،000 کنترل حقوق و دستمزد 3 2،250،000 ذخیره ایام مرخصی 4،200،000 حق بیمه پرداختنی 2،183،500 مالیات پرداختنی 1،200،000 صندوق اجرا 8،000،000 مساعده 3،000،000 اقساط وام 56،416،500 حقوق و دستمزد پرداختنی
کسورات حقوق و دستمزد خالص پرداختی نام و نام خانوادگی جمع حقوق و مزایا حقوق مشمول بیمه بیمه مالیات اقساط وام مساعده اجرائیات حقوق پرداختنی 56،416،500 1،200،000 8،000،000 3،000،000 2،183،500 4،200،000 60،000،000 77،250،000 کارگران

ب)
60،000،000 × % 20 = 12،000،000 حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما 60،000،000 × %3 = 1،800،000 حق بیمه بیکاری
30/8/9 12،000،000 هزینه بیمه اجتماعی 3 1،800،000 هزینه بیمه بیکاری 13،800،000 حق بیمه پرداختنی ثبت حق بیمههای بیکاری و اجتماعی سهم کارفرما
9 /8/30ج) 56،416،500 حقوق و دستمزد پرداختنی 3 56،416،500 بانک ثبت پرداخت حقوق
12،000،000 + 4،200،000 + 1،800،000 = 18،000،000 د) کل حق بیمه پرداختنی 30/8/9 18،000،000 حق بیمهی پرداختنی 3 18،000،000 بانک ثبت پرداخت حق بیمه محاسبه و ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی: چنانچه در واحدها و مؤسسات تولیدی هزینه دستمزد ایام مرخصی، پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی، یک جا به حساب هزینههای سربار مربوطه، منظور گردد، باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولید شده در ماههایی که کارکنان از مرخصی استفاده نمودهاند، میشود. چرا که هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود. همچنین در زمان مرخصی کارگر، از حجم تولید کاسته شده و با کاهش حجم تولید، به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه، بهای تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش مییابد. بنابراین برای رفع این اشکالات، از روش ایجاد ذخیره برای دستمزد ایام مرخصی استفاده میشود. در این روش، در ابتدای هر دورهی

تقسیم میشود هزینه حقوق و دستمزد 12 مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برای یک سال محاسبه و بر ایام مرخصی هر ماه محاسبه شود. در پایان هر ماه، در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد ثبت زیر انجام میشود.
××× کنترل حقوق و دستمزد ××× ذخیره دستمزد ایام مرخصی ××× حقوق و دستمزد پرداختنی ثبت (لیست) هزینه دستمزد ×××کنترل کالای در جریان ساخت ×××کنترل سربار ساخت(ذخیره مرخصی) ××× کنترل حقوق و دستمزد ثبت تخصیص هزینه دستمزد
هنگامی که کارگر از مرخصی استحقاقی استفاده مینماید، دستمزد وی از محل ذخیره دستمزد ایام مرخصی انباشته شده پرداخت و به صورت زیر ثبت خواهد شد: ×××ذخیره دستمزد ایام مرخصی ××× بانک ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی ریال دستمزد دریافت میکند و 10،800،000 :آقای رادمنش یکی از کارکنان خط تولید کارخانه، ماهیانه مبلغ 5 مثال مستحق استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی سالانه میباشد. مطلوبست ثبت لیست حقوق و دستمزد وی در پایان مهرماه. 10،800،000 ÷ 12 = 900،000 دستمزد ایام مرخصی ماهیانه 10،800،000 + 900،000 = 11،700،000 کنترل دستمزد

11،700،000 کنترل حقوق و دستمزد 900،0 ذخیره دستمزد ایام مرخصی 00 10،800،000 حقوق و دستمزد پرداختنی ثبت (لیست) هزینه دستمزد
10،800،000 کنترل کالای در جریان ساخت 900،000 کنترل سربار 11،700،000 کنترل حقوق و دستمزد ثبت تخصیص هزینه دستمزد : با توجه به مثال قبل، چنانچه در دی ماه، آقای رادمنش از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده باشد، 6مثال مطلوبست ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی وی. 900،000ذخیره دستمزد ایام مرخصی 900،000 بانک ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی
هزینه پاداش سالانه: در ابتدای هر دورهی مالی ، هنگام برآورد بودجه دستمزد، مبلغ پاداش سالانه بر اساس تجربیات سال گذشته و حداقل دستمزد برآورد و ثبت میشود. چنانچه مبلغ پاداش در آخرین ماه دورهی مالی در حسابها منعکس شود، بهای تمام شده محصول در آن ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت. به همین دلیل مبلغ پاداش را در طول دورهی مالی، به طور یکسان در هر ماه محاسبه و ثبت میشود.(مشابه ذخیره ایام مرخصی)

ریال میباشد. طبق پیشبینی در ابتدای دوره 15،000،000 :متوسط حقوق ثابت ماهانه کارخانه تولیدی سپیدار 7مثال برابر متوسط حقوق ثابت ماهانه میباشد. نسبتهای مرتبط با بخشهای متفاوت حقوق و 2/5مالی، پاداش سالانه % 8 % قسمت فروش و 12 %دستمزد غیرمستقیم تولیدی، 15 %دستمزد مستقیم، 65 . دستمزد به شرح زیر میباشد قسمت اداری. مطلوبست: الف) محاسبه و ثبت ذخیره پاداش آبان ماه، ب) ثبت تخصیص(تسهیم) پاداش و دستمزد در آبان.
15،000،000 × 2/5 = 37،500،000پاداش سالانه 37،500،000 ÷ 12 = 3،125،000پاداش ماهانه
18،125،000 کنترل حقوق و دستمزد 93/8/30 3،125،000 ذخیره پاداش 15،000،000 دستمزد پرداختنی ثبت پاداش فروردین ماه
9،750،00 = 65 % ×15،000،000 2،031،250 = 65 % ×3،125،000 2،250،000 =15 % ×15،000،000 468،750 = 15 % ×3،125،000 1،800،000 = 12 % ×15،000،000 375،000 = 12 % ×3،125،000 1،200،000 = 8 % ×15،000،000 250،000 = 8 % ×3،125،000 = کنترل سربار ساخت 2،250،000 + 2،031،250 + 468،750 = 4،750،000 = کنترل سربار فروش 1،800،000 + 375،000 = 2،175،000 = کنترل سربار اداری 1،200،000 + 250،000 = 1،450،000
9،750،000 کنترل کالای در جریان ساخت 91/1/31 4،750،000 کنترل سربار ساخت 2،175،000 کنترل سربار فروش 1،450،000 کنترل سربار اداری 18،125،000 کنترل حقوق و دستمزد

سؤالات تستی: – هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی، به ………………… اضافه میگردد. 1 الف)هزینههای عملیاتی ب) هزینههای غیرعملیاتی ج) قیمت تمام شده کالا د) هزینههای تجاری – هزینه کار انجام شده که مستقیما در جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد میگردد را ………. ……گویند. 2 الف) سربار ساخت ب )اضافه کاری ج) مزایای کار د) دستمزد مستقیم دستمزد غیرمستقیم عبارتست از:– 3 الف) دستمزدی که در ارتباط مستقیم با تولید مشخص و معینی باشد. ب) هزینه کار انجام شدهای است که به طور مستقیم در ساخت محصول صرف نشده است. ج) وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت میشود. د)زمانی که طبق روال عادی کار لازم است. – کدام گزینه از دلایل اتلاف وقت در کارخانهها نمیباشد؟ 4 الف) خرابی ماشینآلات ب) قطع جریان برق ج)استفاده از مواد نامرغوب د) رسیدن بهموقع مواد به کارخانه – زمان پرداخت دستمزد ایام مرخصی به کارکنان چه حسابی بدهکار می شود ؟ 5 الف ) هزینه دستمزد ایام مرخصی ب )بانک ج )کنترل سربار ساخت د )ذخیره دستمزد ایام مرخصی چه حسابی بدهکار خواهد شد؟، – در موسسات تولیدی برای تخصیص هزینه حقوق و دستمزد به حساب تولید 6 الف) کنترل حقوق و دستمزد ب )کنترل سربار ج) حساب کالای در جریان ساخت د )حساب هزینه حقوق . – در موسسات تولیدی هزینههای غیر مستقیم تولید اصطلاحا ………. گفته میشود 7 الف) هزینه های عمومی ب )هزینه های تولید ج) هزینه د )سربار – کدام گزینه از روشهای پرداخت حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی نمی باشد؟ 8 الف) پرداخت دستمزد برمبنای زمان و ساعت کار . ب) پرداخت دستمزد برمبنای پارچه کاری. ج) پرداخت دستمزد برمبنای سهیم کردن در سود.

د) پرداخت دستمزد برمبنای تناوب آزاد. – هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنان که به طور مستقیم در تولید کار می کنند به چه حسابی بدهکار می شود؟ 9 الف) سربار اداری و تشکیلاتی ب )سربار توزیع و فروش ج) هزینه حقوق و دستمزد د )سربار ساخت – در ثبت تسهیم هزینه حقوق کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمی شود؟ 10 الف) حق بیمه سهم کارفرما ب) حق بیمه سهم کارگر ج) دستمزد ایام مرخصی د )فوق العاده اضافه کاری – در کارگاههای تولیدی فوق العاده اضافه کاری با چه حسابی بدهکار می شود؟ 11 الف) کنترل کار در جریان ساخت ب) کنترل سربار اداری ج) کنترل سربار ساخت د) هزینه حقوق و دستمزد – کدام مورد از وظایف حسابداری بهای تمام شده از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ 12 الف) درج زمان کار انجام شده و هزینه دستمزد مستقیم در گزارش بهای تمام شده محصول. ب) ثبت و تخصیص هزینه دستمزد غیر مستقیم در برگه های تجزیه و تحلیل. ج) طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد برحسب نوع کار دوایر و مراحل تولید. د) ارائه گزارشها و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد. – فوق العاده اضافه کاری کارگران در کدام یک از طبقات زیر قرار می گیرد؟ 13 الف) سربار ثابت مستقیم ب )سربار ثابت غیر مستقیم ج) سربار متغیر غیر مستقیم د )سربار متغیر مستقیم 600 – اگر دستمزد مستقیم جمعا 14 200 ریال و دستمزد غیرمستقیم ،000 مبلغی که باید به حساب ، ریال باشد ،000 هزینه بیمه اجتماعی منظور گردد کدام است؟ 184 الف) 160 ) ب ،000 216 ) ج ،000 120 ) د ،000 ،000 1 – جهت تهیه گزارش کارکرد ابتدا به کدام از موارد زیر می بایست مراجعه نمود؟ 5 الف) لیست حقوق ماه قبل ب )بایگانی ج) کارت ساعت د )اطلاعات پرسنلی ریال باشد و پاداش سالیانه معادل 90،000،000 – در صورتی که جمع حقوق و مزایای ماهانه کارگران یک کارگاه مبلغ 16 دو ماه حقوق و مزایایی ماهانه کارگران پیش بینی شود،ذخیره پاداش یک ماه کارگران عبارت است از : 180،00 الف) ریال1،250،000 ریال د) 7،500،000 ریال ج) 15،000،000 ریال ب) 0،00

– کدام یک از موارد زیر دستمزد مستقیم تولیدی محسوب میشود؟ 17 الف) دستمزد سرکارگران ب) دستمزد ساعات اضافهکاری و فوقالعاده آن ج) دستمزد ایام مرخصی د) دستمزد عادی ساعات اضافهکاری کارگران خط تولید – هنگام ایجاد ذخیره دستمزد ایام مرخصی کارگران، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار میشوند؟ 18 ذخیره دستمزد ایام مرخصی – بانک ب) کنترل حقوق و دستمزد –الف) هزینه حقوق ذخیره دستمزد ایام مرخصی– بانک د) بانک –ج) ذخیره دستمزد ایام مرخصی -در طرح تشویقی پارچهکاری، ……………. 19 الف) یک نرخ ساعتی برای تولید هر واحد محصول تعیین میشود. ب) یک زمان واقعی برای تولید هر واحد محصول محاسبه میشود. ج) استاندارد در قالب زمان لازم برای تولید کل مشخص میشود. د)حداقل دستمزد به کارگران پرداخت میشود. ریال میباشد. اگر 2،000 دقیقه تعیین شده است و نرخ هر ساعت کار 12 – زمان لازم برای ساخت یک محصول 20 واحد محصول تولید کند، دستمزد استحقاقی یک ساعت این کارگر چقدر است؟4کارگری در هر ساعت ریال2،500 ریال د) 2،200 ریال ج) 2،000 ریال ب) 1،800الف) – هنگام پرداخت حقوق و دستمزد، کدام حساب بستانکار میشود؟ 21 الف) بانک ب) کنترل حقوق و دستمزد ج) سربار ساخت د) کالای در جریان ساخت – هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خط تولید، در زمان تسهیم به چه حسابی بدهکار میشوند؟ 22 الف) مساعده ب) کالای در جریان ساخت ج) سربار اداری د) سربار توزیع و فروش واحد 680 ساعت 8 واحد از محصول معینی، یک ساعت تعیین شده است. اگر کارگری در مدت 80 – برای ساخت 23 ریال باشد، مبلغ دستمزد این کارگر کدام است؟1000محصول تولید کند و نرخ دستمزد ساعتی آن ریال8،200 ریال د) 8،000 ریال ج) 6،800 ریال ب) 8،500الف) – هنگام پرداخت دستمزد ایام مرخصی کارگران، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار میشوند؟ 24 ذخیره دستمزد ایام مرخصی – بانک ب) کنترل حقوق و دستمزد –الف) هزینه حقوق

ذخیره دستمزد ایام مرخصی– بانک د) بانک –ج) ذخیره دستمزد ایام مرخصی – – برای ثبت تسهیم حقوق و دستمزد در کارگاههای تولیدی، دستمزد ساعت کار عادی به چه حسابی بدهکار می 25 شود؟ الف) کنترل سربار ساخت ب) کنترل سربار فروش ج) کالای در جریان ساخت د) کنترل سربار اداری – در ثبت تسهیم هزینه حقوق کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمیشود؟ 26 الف) فوقالعاده اضافهکاری ب) فوقالعاده نوبتکاری ج) حق بیمه سهم کارفرما د) حق بیمه سهم کارگر – در مؤسسات تولیدی معمولا برای ثبت هزینه حقوق و دستمزد مربوط به لیست حقوق، از چه حسابی استفاده 27 میشود؟ الف) حساب تولید ب) هزینه حقوق و دستمزد ج) کنترل حقوق و دستمزد د) سربار ساخت ریال میباشد. دایره زمانسنجی، زمان لازم برای تولید یک واحد محصول را 1،200 – نرخ دستمزد ساعتی کارگری 28 واحد کالا تولید کند، بر اساس پارچهکاری، 8 ساعت کار خود، 6 ساعت تعیین نموده است. اگر یک کارگر در 1/5 ساعت چه مبلغی است؟6دستمزد کارگر در ریال10،000 ریال د) 14،400 ریال ج)9،600 ریال ب) 8،400الف) – هنگام ثبت لیست حقوق و دستمزد، کدام حساب بدهکار میشود؟ 29 الف)کالای در جریان ساخت ب) کنترل سربار ج) کنترل حقوق و دستمزد د) الف و ب – آرتیکل حسابداری کترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره پاداش بستانکار، بیانگر کدام گزینه میباشد؟ 30 الف) پرداخت پاداش به کارکنان ب) محاسبه و برآورد پاداش کارکنان و ثبت در حسابها ج) انتقال هزینه پاداش به حساب تولید د) همه موارد % به واحد 20 % به دایره تولیدی، 50 ریال میباشد که 400،000 – هزینه حقوق و دستمزد تیرماه شرکت تولیدی خزر 31 اداری و مابقی به واحد فروش تعلق دارد. در زمان تسهیم، کالای در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار میشود؟ ریال1،200،000 ریال د) 800،000 ریال ج) 4،000،000 ریال ب) 2،000،000الف) – کدام گزینه در ارتباط با ثبت و انتقال هزینه حقوق و دستمزد به حساب تولید صحیح است؟ 32 دستمزد پرداختنی بستانکار – الف) کنترل حقوق و دستمزد بدهکار کنترل حقوق و دستمزد بستانکار–ب) کالای در جریان ساخت و کنترل سربار بدهکار

کنترل حقوق و دستمزد بستانکار– ج) کالای در جریان ساخت بدهکار کالای در جریان ساخت بستانکار–د) کنترل حقوق و دستمزد بدهکار – در ابتدای هر دورهی مالی ، هنگام برآورد بودجه دستمزد، مبلغ پاداش سالانه بر اساس ……………….. برآورد و 33 ثبت میشود. الف) تجربیات سال گذشته و حداقل دستمزد ب) دوبرابر حداقل دستمزد ماهانه ج) تصمیم هیأت وزیران و حداقل دستمزد د)همه موارد – کدام فعالیتها معمولا در حسابداری دستمزد شرکتهای تولیدی انجام میشود؟ 34 الف) ثبت اوقات کار ب) محاسبه جمع هزینه دستمزد ج) تخصیص هزینه دستمزد د) هر سه مورد – کدام یک از موارد زیر به حساب کالای در جریان ساخت بدهکار می ، – در ثبت تسهیم هزینه حقوق و دستمزد 35 شود؟ الف) دستمزد غیرمستقیم ب) حق بیمه اجتماعی ج) دستمزد مستقیم د) دستمزد ایام مرخصی 4 – هزینه حقوق و دستمزد تیرماه شرکت تولیدی خزر 36 % به 20 % به دایره تولیدی، 50 ریال میباشد که ،000،000 ریال دستمزد اوقات تلف شده، در زمان 67،000 واحد اداری و مابقی به واحد فروش تعلق دارد. در صورت وجود تسهیم، کالای در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار میشود؟ ریال4،067،000 ریال د) 2،000،000 ریال ج) 1،933،000 ریال ب) 2،067،000الف) – هنگام تخصیص پاداش به حساب کارگران، در دفاتر چه ثبتی انجام میشود؟ 37 حساب بانک بستانکار –الف) حساب ذخیره پاداش بدهکار ذخیره پاداش بستانکار –ب) بانک بدهکار ذخیره پاداش بستانکار–ج) کنترل حقوق و دستمزد بدهکار کنترل حقوق و دستمزد بستانکار – د) ذخیره پاداش بدهکار 12 – نرخ دستمزد ساعتی آقای شادمانی برمبنای حقوق پایه 38 64 ریال است. چنانچه جمع کارکرد او در هفته ،500 ساعت از کار عادی وی در شب انجام شده باشد (غیر 8 ساعت باشد فوق العاده اضافه کاری نامبرده در صورتیکه نوبت کار) چه مبلغ است؟ 13 الف) 1 ) ب ،500 140 ج) 00،000 18 ) د ،000 ،750

دستمزد استحقاقی آقای شادمانی چه مبلغی خواهد بود؟، 38 – با توجه به سؤال 39 865 الف) 887 ) ب ،000 935 ) ج ،500 940 ) د ،000 ،000 600 – اگر دستمزد مستقیم جمعا 40 200 ریال و دستمزد غیرمستقیم ،000 مبلغی که باید به حساب ، ریال باشد ،000 کدام است؟،هزینه بیمه اجتماعی منظور گردد 56 الف) 160 ) ب ،000 216 ) ج ،000 120 ) د ،000 ،000 پرداخت دستمزد مربوطه به کدام حساب بدهکار می شود؟ ، – هنگام استفاده از مرخصی استحقاقی 41 الف) کار در جریان ساخت ب )سربار ساخت ج) ذخیره ایام مرخصی د )هزینه دستمزد ساعت آن 50 ساعات بوده است که 1200 – تعداد ساعات کاری کارگران در واحد تولیدی کیان در طی آذرماه بالغ بر 42 چه مبلغی در ثبت تسهیم ، ریال باشد 2000 اوقات تلف شده بوده است. اگر متوسط نرخ دستمزد ساعتی کارگران هزینه حقوق و دستمزد به بدهکار یا بستانکار حساب کالای در جریان ساخت منظور می شود؟ 2400 الف) کنترل کالای در جریان ساخت 2400 ریال بدهکار ب) کنترل کالای در جریان ساخت ،000 ریال ،000 بستانکار 2300 ج) کنترل کالای در جریان ساخت 2300 ریال بدهکار د) کنترل کالای در جریان ساخت ،000 بستانکار ،000 – هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگران خط تولید و سرپرستان دوایر تولیدی به ترتیب به چه حسابهایی سرشکن 43 می شود؟ کنترل سربار ساخت ب) هردو به حساب کنترل کالای در جریان ساخت –الف) کنترل کالای در جریان ساخت کنترل کالای در جریان ساخت د) هردو به حساب کنترل سربار ساخت –ج) کنترل سربار ساخت – در ثبت تسهیم هزینه کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمی باشد؟ 44 الف) حق بیمه سهم کارفرما ب )حق بیمه سهم کارگر ج) حق بیمه بیکاری د )فوق العاده اضافه کاری – کدام گزینه ثبت حق بیمه سهم کارفرما را در دفتر نشان میدهد؟ 45 بانک بستانکار– حق بیمه پرداختنی بستانکار ب)حق بیمه پرداختنی بدهکار –الف)هزینه بیمه اجتماعی بدهکار بانک بستانکار– حق بیمه پرداختنی بستانکار د) حساب پرداختنی بدهکار –ج)هزینه حقوق بدهکار 150 – حساب ذخیره ایام مرخصی 46 ریال بستانکار. این ثبت مربوط به کدام 150،000 ریال بدهکار و حساب بانک ،000 رویداد زیر میباشد؟

الف) محاسبه و برآورد حقوق ایام مرخصی پرسنل در حسابها ب) انتقال هزینه ایام مرخصی در حسابهای تولید ج) محاسبه و برآورد پاداش پرسنل در حسابها د) انتقال هزینه پاداش در حسابهای تولید – زمان پرداخت هزینه بیمه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار 47 میشوند؟ بیمه پرداختنی – بیمه پرداختنی ب) بانک –الف) هزینه بیمه هزینه بیمه د) بیمه پرداختنی – بانک – ج) بیمه پرداختنی واحد تولید کند و نرخ 7 دقیقه است. اگر کارگری در یک ساعت 12 – زمان لازم برای ساخت یک واحد محصول 48 ریال باشد، دستمزد ساعتی وی بر اساس پارچهکاری چقدر است؟ 1،000دستمزد ساعتی وی ریال1،600 ریال د) 1،400 ریال ج) 1،200 ریال ب) 1000الف) – جهت استفاده از طرحهای تشویقی، تعداد تولید استاندارد یک ساعت، توسط کدام دایره مشخص میشود؟ 49 الف) برنامهریزی تولید ب) دایره زمان سنجی ج)حسابداری بهای تمام شده د) حسابداری حقوق و دستمزد – اگر حقوق بر اساس تعداد تولید شده ضرب در نرخ دستمزد هر واحد تولید، محاسبه و پرداخت شود، به این روش 50 پرداخت چه میگویند؟ الف) کارمزد ب)طرح تشویقی ج) کارمزد ساعتی د) پارچهکاری 24 – دستمزد کارگران یک کارگاه سالانه 51 برابر حقوق ماهانه 2/5 ، است. اگر عیدی و پاداش سالانه 1،920،000 پرداخت شود، ذخیره پاداش هر ماه چه مبلغی ثبت میشود؟ ریال6،000،000 ریال د)5،200،000 ریال ج)5،000،000 ریال ب) 4،200،000 الف) – اوقات تلف شده در کدام یک از طبقات زیر قرار دارد؟ 52 الف) سود و زیان ب) حقوق و دستمزد ج) سربار اداری و تشکیلاتی د) سربار ساخت ریال بستانکار. این ثبت مربوط به 200،000 ریال بدهکار و حساب ذخیره پاداش 200،000 – کنترل حقوق و دستمزد 53 کدام رویداد زیر است؟ الف) پرداخت پاداش به کارکنان ب) محاسبه و برآورد پاداش کارکنان و ثبت در حسابها ج) انتقال هزینه پاداش به حساب تولید د) هیچ کدام از موارد فوق.

– برای ثبت حق بیمه بیکاری، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار میشوند؟ 54 حق بیمه پرداختنی ب) هزینه بیمه بیکاری – حق بیمه پرداختنی – الف)هزینه بیمههای اجتماعی هزینه بیمه بیکاری– حق بیمه بیکاری د) هزینه بیمه اجتماعی –ج) حق بیمه پرداختنی – محاسبه زمان کار انجام شده جهت پرداخت دستمزد به استناد کدام کارت می باشد؟ 55 الف) کارت اوقات کار ب) کارت ساعت ج) کارت حساب مواد د )کارت هزینه سفارش

مسائل: ریال کار انجام داده است. مطلوبست محاسبه و 80،000 ساعت با دستمزد ساعتی 58 – کارگری در طول یک هفته 1 ثبت هزینه دستمزد.
دقیقه تعیین نموده است. نرخ دستمزد ساعتی 6 – دایره زمانسنجی، زمان لازم برای ساخت یک واحد محصول را 2 – واحد کالا تولید نموده48 ساعت 4 واحد و کارگر دوم در مدت 88 ساعت 8 ریال میباشد. کارگر اول در مدت 2،300 اند. مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی یک ساعت هر کدام از کارگرها با استفاده از طرح تشویقی پارچهکاری.
– با توجه به اطلاعات زیر دستمزد استحقاقی آقای احمدی را محاسبه و ثبت تخصیص دستمزد را انجام دهید. 3 ریال.60،000 ساعت از کار عادی در شب انجام شده است، نرخ دستمزد ساعتی 10 ساعت ، 50کارکرد هفته
ساعت و نوبتکار صبح 44 ریال و ساعات کارکرد وی در هفته 62،000 – در صورتی که نرخ دستمزد ساعتی کارگری 4 و شب باشد، دستمزد استحقاقی وی برای دو هفته محاسبه و ثبتهای هزینه و تخصیص را انجام دهید.
واحد 15 دقیقه میباشد. کارگری در یک ساعت 5 – طبق استاندارد زمان مجاز برای ساخت یک واحد محصول 5 ریال باشد، دستمزد استحقاقی یک ساعت وی را بر 9،000 محصول تولید کرده است. اگر نرخ دستمزد ساعتی وی اساس طرح پارچهکاری مستقیم به دست آورید.
4 – خانم مهرافزا یکی از کارکنان مستقیم خط تولید است که هفتهای 6 ریال دستمزد دریافت میکند و حق ،400،000 استفاده از چهارهفته مرخصی را در سال دارد. ثبتهای حسابداری لازم برای انعکاس هزینه دستمزد ماهانه وی را برای خردادماه در دفتر روزنامه بنویسید.

8 – در آغاز دوره مالی جمع حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم شرکت تولیدی اسفندیار 7 ریال برآورد ،400،000 % مربوط 35 % آن دستمزد مستقیم و بقیه دستمزد غیر مستقیم میباشد .از دستمزد غیر مستقیم 60شده است که % مربوط به سربار اداری و تشکیلاتی و بقیه مربوط به سربار توزیع و فروش است. 40 ، به سربار ساخت 252 برآورد سالانه ایام مرخصی نشان میدهد که هزینه مرخصی کار مستقیم مبلغ ریال و هزینه مرخصی کار ،000 63 غیرمستقیم مبلغ ریال خواهد بود. اطلاعات استخراج شده از لیست حقوق و دستمزد خرداد ماه جمع دستمزد ،000 760 مستقیم و غیر مستقیم را مبلغ – ریال نشان می دهد که به نسبت های فوق به بخشهای مختلف تسهیم می ،000 شوند. با استفاده از اطلاعات فوق مطلوب است : الف)تعیین درصد هزینه مرخصی کار مستقیم و کار غیر مستقیم؛ ب) ثبت حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه؛ ج)تسهیم حقوق و دستمزد به قسمتهای مختلف. 2 حقوق پایه ماهیانه کارگری –8 ریال تعیین شده است . چنانچه این کارگر مستقیما در خط تولید مشغول ،580،000 4 بوده و در آبان ماه علاوه بر کار ساعات موظفی خود ساعت نیز اضافه کاری داشته باشد، مطلوب است : 0 الف ) محاسبه نرخ ساعتی دستمزد؛ ب ) محاسبه مبلغ دستمزد و فوق العاده اضافه کاری؛ ج ) ثبت آرتیکل مربوط به دستمزد این کارگر؛ د ) ثبت تسهیم هزینه دستمزد در دفتر روزنامه.
ریال است. مدیر واحد تجاری تصمیم گرفته است که دستمزد دو هفته 52000 – متوسط دستمزد هفتگی کارگری 9 وی را به عنوان پاداش در پایان سال پرداخت نماید. اگر کار این کارگر به عنوان کار مستقیم تلقی شود مطلوب است: محاسبه و ثبت پاداش و هزینه حقوق و دستمزد یک هفته وی در دفتر روزنامه. ریال می باشد. در 800 نفر کارگر کار می کنند که متوسط دستمزد ساعتی هر کدام 140 – در یک کارخانه تولیدی 10 ساعت از وقت کارگران به علل مختلف تلف شده است. در صورتی که تمام این کارگران 320مدت دو هفته، جمعا مطلوب است: ثبت آرتیکل مربوط به حقوق و دستمزد دو هفته ،مستقیما به تولید محصول اشتغال داشته باشند کارگران در دفتر روزنامه.

ریال میباشد. طبق پیشبینی در ابتدای دوره 210،000،000 – متوسط حقوق ثابت ماهانه کارخانه تولیدی سپیدار 11 برابر متوسط حقوق ثابت ماهانه میباشد. نسبتهای مرتبط با بخشهای متفاوت حقوق و 2مالی، پاداش سالانه دستمزد به شرح زیر میباشد. % قسمت اداری. مطلوبست: 10 % قسمت فروش و 15 %دستمزد غیرمستقیم تولیدی، 25 % دستمزد مستقیم، 50 الف) محاسبه و ثبت ذخیره پاداش تیر ماه، ب) ثبت تخصیص(تسهیم) پاداش و دستمزد در تیر ماه.
: شرکت تولیدی زاینده رود به شرح زیر می باشد 86 – اطلاعات حقوق ودستمزد فروردین ما ه سال 12 2 – جمع حقوق ودستمزد مبلغ . % آن مستقیم و بقیه غیر مستقیم است 75ریال که ،000،000 % مربوط به 10 % مربوط به قسمت اداری و تشکیلاتی و 30 % مربوط به کارخانه، 60 – از دستمزد غیر مستقیم قسمت توزیع و فروش میباشد. . % میباشد 3 % وبیمه بیکاری 20 %،سهم کارفرما 7 – حق بیمه اجتماعی سهم کارگر مطلوبست:ثبت تسهیم هزینه حقوق ودستمزد : – اطلا عات زیر در مورد کارکرد یک هفته دو نفر از کارگران شرکت تولیدی هیرمند در دست است 13 نام کارگر ساعات کارکرد نرخ ساعتی دستمزد نوع کار غیر نوبتکار 5000 44 مهدی نوبتکار صبح وعصر 6000 44 علی
.صبح انجام داده است6شب تا 10ساعت از کار عادی خود را بین ساعت 5توجه: آقای مهدی مطلوب است :محاسبه دستمز د استحقاقی کارگران به طور جداگانه و ثبت مربوط به آن.

– حقوق ودستمزد شرکت تولیدی آتیه در خردادماه سال جاری، شامل اطلاعاتی به شرح زیر است: 14 %آن دستمزد مستقیم و بقیه دستمزد غیر مستقیم است. 70 ریال است که 30،000،000 – جمع حقوق ودستمزد مبلغ – %مربوط به توزیع و فروش می 20 % مربوط به بخش داری و 30 %مربوط به کار خانه و 50 – از دستمزد غیر مستقیم باشد. %حقوق ودستمزد 3 % و حق بیمه بیکاری سهم کارفرما معادل 20 %و سهم کارفرما 7 – مطابق قانون حق بیمه سهم کارگر میباشد. % وبرای دستمزد غیرمستقیم 5 – بر اساس برآوردهای انجام شده نرخ دستمزد ایام مرخصی برای دستمزدمستقیم % می باشد. باتوجه به اینکه دستمزد ایام مرخصی کارگران در جمع حقوق و دستمزد منظور شده است و با همان 3 درصدهای اعلام شده به قسمتهای مختلف سرشکن میگردد. ریال در سال برآورد شده است. 18،000،000 – عیدی و پاداش کارگران معادل مبلغ ریال اوقات تلف شده وجود داشته است.800،000 – طی خردادماه جمعا مبلغ ریال مساعده به کارگران پرداخت شده است. 2،500،000 – مبلغ – سایر کسور حقوق و دستمزد شامل اقلام زیر است. بدهی کارگران به – ریال 410،000 ریال – بدهی کارگران به صندوق اجرا مبلغ 820،000مالیات حقوق ودستمزد مبلغ ریال.640،000 ریال – بدهی کارگران بابت اقساط وام مسکن 370،000شرکت تعاونی مطلوبست: الف)تهیه و ثبت لیست حقوق ودستمزد خردادماه؛ ب)ثبت مربوط به تسهیم دستمزد؛ ج)ثبت های مربوط به پرداخت دستمزد وکسور مربوط به آن. 1
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد و تاثیر پایان خدمت بر آن
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان طبق اصول پذیرفته شده حسابداری هرساله طبق آخرین حکم کارگزینی کارکنان سالی یک حکم بعنوان ذخیره سنوات خدمت کارکنان درحسابها ذخیره می شود. کارکنان پس از اتمام خدمت یاتسویه حساب باشرکت می توانند آن راازشرکت مطالبه نمایند. نحوه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: تاریخ محاسبه ذخیره ۸۸/۰۵/۰۱ ریال تاریخ استخدام ۴.۵۰۰.۰۰۰حقوق و مزایای یک کارمند ۸۸/۱۲/۲۹مزایا ۳.۰۰۰.۰۰۰=۱۲/۸*۴.۵۰۰.۰۰۰ نحوه ثبت در دفاتر شرکت: هزینه حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان۲۹/۱۲/۸۸ ۳.۰۰۰.۰۰۰هزینه سنوات خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳.۰۰۰.۰۰۰۰ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان حقوق و مزایای همین کارمند طبق حکم کارگزینی بالغ بر ۸۹درسال مالی بعدیعنی سال .ریال جهت احتساب ذخیره مزایای خدمت کارکنان می باشد۵.۰۰۰.۰۰۰
2
۳.۳۳۳.۳۳۳=۱۲/۸*۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰=۱۲/۱۲*۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۳۳۳.۳۳۳=۵.۰۰۰.۰۰۰+۳.۳۳۳.۳۳۳ ۵.۳۳۳.۳۳۳=۳.۰۰۰.۰۰۰-۸.۳۳۳.۳۳۳ -کل سنوات خدمت ۸۸ =ذخیره سال ۸۹ذخیره تامین شده در سال هزینه حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان ۲۹/۱۲/۸۹ ۵.۳۳۳.۳۳۳هزینه سنوات خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵.۳۳۳.۳۳۳ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان منظور از کسورات حقوق چیست
کسورات مبالغی است که براساس توافق بین کارگر و کارفرما و یا به موجب قانون از حقوق و مزایای پرسنل کسر می گردد. عمده ترین کسورات حقوق و مزایا به صورت زیر می باشد. بیمه سهم کارگر۱- 7% مالیات حقوق و مزایا۲-
3
مساعده۳- وام۴- اجرائیات ( کسور صندوق اجرا)۵- منظور از کسورات صندوق اجرا ( اجرائیات) چیست اجرائیات به مبالغی اطلاق می شود که براساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی یا قانون باید بوسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد. بنابراین یکی از کسورات حقوق و دستمزد بدهی کارگر به صندوق اجرا می باشد. برخی از مواردی که می تواند موجب صدور حکم دادگاه مبنی بر کسر مبلغی از حقوق کارگر شود به شرح زیر می باشد. الف) عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و ارایه شکایت طلبکار به دادگستری برای دریافت طلب خود ب) محکوم شدن کارگر به پرداخت جریمه یا غرامت به واسطه شکایت کارفرما به دلیل وارد آوردن خسارت به کارخانه یا سایر موارد توسط کارگر، البته باید توجه داشت براساس قانون اگر مبلغ مورد شکایت بیش از یک سوم ( ) حقوق ماهیانه کارگر باشد به موجب حکم دادگاه مبلغ فوق به صورت اقساط ماهانه از حقوق و دستمزد کسر و به حساب صندوق اجرا واریز می گردد. منظور از کسر توافقی چیست مبالغی که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا براساس توافق آنها در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می شود را کسور توافقی گویند که مهمترین آنها را به صورت زیر می توان نام برد.
4
الف) اقساط وام مسکن ب) بدهی به شرکت تعاونی ج) اقساط وامهای ضروری د) مساعده ه ) پیش پرداخت حقوق می دانید منظور از مساعده مبالغی است که بطور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارگران به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق آنها کسر می گردد در واقع باید گفت مساعده پرداخت بخشی از حقوق است قبل از پایان ماه کاری است ولیکن پیش پرداخت، پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام پذیرفته باشد، مثلاً پرداخت وجه در ابتدای ماه به عنوان حقوق ماهیانه کارگر قبل از انجام کار پیش پرداخت محسوب می گردد. درهرحال در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مبالغ پیش پرداخت و یا مساعده به عنوان کسورات از حقوق و دستمزد کسر می گردند. در نهایت جمع کسورات از حقوق و دستمزد ناخالص کسر و مبلغ خالص پرداختنی به هر فرد مشخص می شود. حق بیمه های اجتماعی چیست و منظور از بیمه سهم کارگر به عنوان کسور چیست بیمه شدگان تأمین اجتماعی؛ یعنی کسانی که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند. اهم مزایای بیمه را به شرح زیر می توان نام برد الف) بیمه های درمانی، حوادث و بیماریها
5
ب) بارداری ج) دریافت مستمری که خود شامل از کارافتادگی، بازنشستگی و مرگ می باشد. به طور کلی حق بیمه اجتماعی حقوق و دستمزد ناخالص ( حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) به صورت زیر می باشد بیمه سهم کارگر که به عنوان کسور حقوق و دستمزد کارگر منظور می گردد و براساس ۱- 7% حقوق مزایای مشمول بیمه یعنی ( حقوق و مزایا به غیر از حق اولاد، عیدی و پاداش و غرامت اخراج) محاسبه می گردد و از حقوق کارگر کسر می شود که به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد. نکته اساسی می باشد که باید به آن توجه ۲ بیمه سهم کارفرما که این حق بیمه دارای ۲- ۲۳% داشت. اول آنکه این حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می شود و به عنوان سربار شناسایی می گردد ( که در ادامه در ارتباط با نحوه محاسبه و ثبت آن بحث خواهد شد. ۲ دوم آنکه این حق بیمه خود از بخش تشکیل شده است %حق بیمه اجتماعی ۲۰الف) %حق بیمه بیکاری ۳ب) % حق بیمه اجتماعی محاسبه شده توسط کارفرما به حساب سازمان تأمین واریز می ۲۰باید بدانید حق بیمه بیکار% ی به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز می شود تا بیمه شدگان، تحت ۳شود و حمایت اجتماعی دیگری علاوه بر مزایای بیمه قرار گیرند و آن اینکه در زمان بیکاری تحت شرایط خاصی از این محل حقوق دریافت کنند.
6
حق بیمه سهم % کارگر به عنوان یکی از کسور حقوق و 7بنابراین در پایان مجدداً تأکید می کنیم مزایای درستون بیمه مکسور، لیست حقوق و دستمزد از حقوق و مزایای کارگر کسر می گردد دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کاری، نرخ دستمزد، ساعت کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید. اوقات کارکرد پرسنل و زمان کارکرد آنها و سایر اطلاعات مربوط نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می شود و دایره حسابداری حقوق و دستمزد بالحاظ موارد قانونی در ارتباط اضافه کاری، نوبت کاری و سایر موارد و تعیین کسورات اقدام به تهیه لیست حقوق و دستمزد می نماید و هزینه حقوق و مبلغ خالص پرداختنی هر فرد مشخص می گردد. لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود لیست حقوق و دستمزد فرمی است به شکل صفحه بعد که از بخشها و قسمتهای متفاوت و مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از کارگزینی و دوایر ثبت ورود و خروج و لحاظ قوانین کار تکمیل می گردد باید بدانید لیست حقوق و دستمزد به یک شکل ثابت نمی باشد بلکه بخشهای آن براساس فعالیت شرکت و نوع قراردادهای کار کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز دیگر تهیه می گردد. ولیکن به طور کلی یک لیست حقوق و دستمزد معمولاً دارای محل درج موارد زیر می باشد. نام و نام خانوادگی پرسنل شاغل، دستمزد، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، فوق العاده های حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار، کمکهای غیرنقدی، حق ایاب و ذهاب، جمع حقوق و مزایا، ستون کسورات شامل حق بیمه های اجتماعی، مالیات، وام و سایر کسورات و ستون مبلغ خالص
7
پرداختنی. در ادامه نحوه محاسبه و تکمیل هریک از ستونهای لیست حقوق و دستمزد و روش حسابداری مرتبط را با مثالهای بسیار ساده و در پایان با بیان یک نمونه کامل بیان خواهیم نمود فرمول محاسبه اضافه کاری،تعطیل کاری،شب کاری
%ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۴۰اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۵۹ ماده – – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف موافقت . بر مزد هر %س اعت کار عادی–اضافه ۴۰ کارگر ب پرداخت %ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۴۰تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * . تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد – روز جمعه، روز 6۲ماده کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از . اضافه ب% ر مزد دریافت خواهند کرد ۴۰تعطیل روز جمعه %ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۳۵شب کاری = ساعات شب کاری * %اضافه بر مزد ساعت کار ۳۵ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۵۸ماده عادی تعلق می گیرد. 6 ) تا بامداد می باشد ۲۲ (ساعات شب کاری از سند حقوق و دستمزد در زمان ثبت هزینه حقوق :هزینه حقوق و دستمزد***** % *****23بیمه سهم کارفرما حقوق پرداختنی***** مالیات پرداختنی*****
8
حق بیمه پرداختنی***** (23% +7%) ———————————————————————————-در زمان پرداخت حقوق به کارکنان: حقوق پرداختنی***** بانک***** ———————————————————————————صدور چک مالیات و بیمه: مالیات پرداختنی***** حق بیمه پرداختنی***** بانک***** مزایای پایان خدمت و عیدی در رابطه با محاسبه ی مزایای پایان خدمت و عیدی ؛ روز / حقوق پایه۳6۵سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ……. -کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر ۲۴ماده براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار. عیدی = دو برابر پایه حقوق مشروط به اینکه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد. اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق ۳ /* حداقل پایه حقوق ۳6۵اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد *
قانون کار )۳7نحوه محاسبه حقوق ماهیانه ( ماده
9
روز است، لذا در قانون کار ، مزد و ۳۰ برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ۳۰مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای روزه نیز ۲۹ ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای ۳۱ شده و در عدد ۳۰ روزه تقسیم بر ۳۱ماههای ۳۰ ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه ۲۹ تقسیم شده و در ۳۰بر عدد روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام میگردد. به این معنی که وقتی از سوی روزه ) ۳۰ شورایعالی کار ، حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد. ۳۰ دقیقه میباشد پس هر شخص باید در ماه 7 ۲۰ با توجه به اینکه ساعات کاری در روز ساعت و ساعت حالا اگه جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و سایر ۲۲۰ کار کند که میشود 7.۳۳تا روزهای تعطیل رو ازش کم کنیم میشود خالص کارکرد شخص. ساعت کار میکند و کل حقوق یک ماه را دریافت میکند در واقع ۱۸۰ مثلا وقتی شخصی در ماه قسمتی از حقوق که دریافت میکند بابت ساعاتی است که شخص فعالیتی نداشته. ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت ۴۴در قانون کار میشود پس: . 7 که همان ساعت و بیست دقیقه میشود6 7.۳۳ ساعت / روز کاری = ۴۴ 7.۳۳ خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ۲۲۰ روز ضرب کنید عدد۳۰است و این را در ساعت محاسبه میکنید۲۲۰ روز یا ۳۰ماهانه فرد را بر اساس محاسبات حقوق دستمزد
10
– در شرایط ۵۹ % ساعت / حقوق پایه ماده ۲۲۰ * ۱۴۰اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * –عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب پرداخت . اضافه بر مزد هر % ساعت کار عادی ۴۰ %ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۴۰تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * . تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد – روز جمعه، روز 6۲ماده کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از . %اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد ۴۰تعطیل روز جمعه %ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۳۵شب کاری = ساعات شب کاری * %اضافه بر مزد ساعت کار ۳۵ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۵۸ماده عادی تعلق می گیرد. کارهای نوبت کاری کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد۱ %ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۱۰حقوق = ساعات نوبت کاری * کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد ۲ %ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۱۵حقوق = ساعات نوبت کاری * کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد۳ %ساعت / حقوق پایه۲۲۰ * ۱۲۲.۵حقوق = ساعات نوبت کاری * 6 ) تا بامداد می باشد ۲۲ (ساعات شب کاری از

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...