حسابداری پیمانهای بلند مدت

حسابداری پیمانهای بلند مدت

  حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page1

حسابداري پيمانهاي بلند مدت مقدمه تعاریف: کارفرما پيمانکار قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد دست دوم صورت وضعيت پيمان در جریان پيشرفت کارگواهی شده کار گواهی نشده: قرارداد امانی قرارداد مقطوع ناظر مقيم: کارگاه:

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page2

طرح عمرانی موضوعات اساسی حسابداري پيمانکاري روشهاي حسابداري پيمانهاي بلند مدت روش تکميل کار:  . روش تکميل کار پذیرفته شده نيست9  در استاندارد حسابداري شماره روش درصد پيشرفت کار: مرور مراحل اصلی پيمانکاري: -مطالعات مقدماتی 1

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page3

-دعوت از پيمانکاران براى اجراى طرح 2  ثبت خریداري اسناد شرکت در مناقصه   -شرکت در مناقصه 3

ثبت مربوط به کارمزد و ضمانت نامه و وثيقه شرکت در مناقصه          مناقصه عمومی مناقصه محدود ترک تشریفات مناقصه

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page4

-انعقاد قرارداد 4 ثبت هاي مربوط به انعقاد قرارداد با پيمانکار الف: آزاد سازي ضمانت نامه شرکت در مناقصه ب : ضمانت نامه حسن انجام تعهدات: مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات سپرده نقدي وثيقه مبلغ ضمانت نامه – پيمان در جریان پيشرفت پ: انتقال هزینه هاي انجام شده به حساب پيمان در جریان پيشرفت   -پيش پرداخت به پيمانکار : 5

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page5

ثبت هاي بابت پيش پرداخت به پيمانکار سپرده نقدي  وثيقه مبلغ ضمانت نامه پيش پرداخت – اجراي عمليات اصلی  – تحویل و تجهيز کارگاه 6   ثبت مربوطه به ایجاد کارگاه   ثبت مربوط به تخصيص تنخواه به کارگاه

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page6

ثبت مربوط به مخارج طرح بوسيله کارگاه ثبت مربوط به نصفيه و شارژ مجدد تنخواه گردان – تهيه صورت وضعيت کارهاي انجام شده 7 الف: ارائه صورت وضعيت توسط پيمانکار   کار گواهی شده حسابهاي دریافتنی-مبالغ بازیافتنی پيمانها ب:  زمان دریافت وجه صورتحساب توسط پيمانکار ثبت زیر زده می شود. نکته: مطالب مربوط به بيمه و ماليات پيمانکاري در ضميمه جزوه به تفصيل آورده شده.

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page7

پ:  درخواست آزاد سازي ضمانت نامه پيش دریافت -تحویل موقت 8   ثبت هاي مربوط به برچيدن کارگاه ثبت هاي تحویل موقت به کارفرما

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page8

-تهيه صورت وضعيت قطعی 9                                                                               -دوره تضمين 11  -تحویل قطعی 11

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page9

-صورتحساب نهایی 12  ثبت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد X XX  کل بيمه پرداختنی توسط پيمانکار دستمزد خالص XXX % بيمه سهم کارفرما23 حساب پيمان در جریان پيشرفت شركت ايران بتون ساز صورت تجزية دستمزد  23شمارة  32 x  3دي ماه 23هفته منتهي به   ) خلاصه 2 ) پيمان شماره ( 3 ) پيمان شماره ( 3پيمان شماره ( شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ 33 32 31 33 32 33 23 33 5 33 3533 0333 2333 3333 3533 33 33 33 5 – 33 5 5 35 – 0333 3353 3353 2533 – 32 31 33 31 33 33 03 33 33 5 0333 33333 3333 3353 3533 3 3 2  15 55 15 30333 033 20153 – 15 30333 – 55 0333 – 15 20153 – 335 51153

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page10

مثال: مبلغ ضمانت نامه سپرده نقدي مبلغ وثيقه نزد بانك – مبلغ پيش پرداخت سپرده نقدي مبلغ وثيقه نزد بانك – XXXXX

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page11

حسابهاي مربوط به مواد، دستمزد، ماشين آلات و سربار

حساب مواد

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page12

ماشين آلات سربار

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page13

اقلامی که می توان در سمت بدهکار پيمان منظور کرد: اقلامی که می توان در سمت بستانکار حساب پيمان منظور کرد:

) 9 فرمول درصد پيشرفت پيمان (طبق استاندارد حسابداري شماره           روش هزینه به هزینه            درصد پيشرفت کار (روش هزینه به هزینه ) درآمد پيمان در دوره جاري درآمد پيمان در دوره جاري نحوه ثبت درآمد پيمان – نحوه ثبت هزینه هاي پيمان(بهاي تمام شده پيمان) بستن حسابهاي درآمد و هزینه

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page14

مواد و مصالح پاي کار                 درصد پيشرفت کار (روش هزینه به هزینه )

شناسایی زیان مورد انتظار پيمان ذخایر، بدهی های احتمالی و داراییهای احتمالی

:محاسبه درآمد وهزینه پيمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه) 1 مثال  :

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page15

–   –   –   –

Financial Reports گزارش هاي مالی :

در ترازنامه اقلام زیر باید ارائه شود:  – مبلغ بازیافتنی پيمانها در سرفصل حسابهاي دریافتنی به طور مجزا 1 – پيش دریافت  پيمان در سرفصل پيش دریافتها. 2 – مانده پيمانهاي در جریان پيشرفت تحت همين سرفصل. 3 – ذخيره زیان قابل پيش بينی در سرفصل ذخایر 4 – سپرده هاي قابل استرداد در سرفصل حسابهاي دریافتنی. 5

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page16

جدول بهاي تمام شده کار در جریان ساخت :

شركت پيمانكاري ايران بتون ساز  كار در جريان ساخت   32 x3/33/30منتهي به

پيمان شماره           )( ( )پيمان شمارة x    جمع y    ريال   ريال   ريال  ××   ××   ××    خاكبرداري   ××   ××   ××    پس سازي   ××   ××   ××    كرسي چيني  ××   ××   ××    ديوار چيني  ××   –   ××   شناژهاي رليزله گيري ××   –   ××    طاق زني  ××   –   ××    كف سازي  ××   –   ××    نجاري ××   –   ××    كاشيكاري ××   –   ××    لوله كشي نازك كاري داخلي    –   –   –  ××   –   ××    نماسازي  محوطه سازي    –   –   –  ××   ××   ××    ماليات  ××   ××   ××    بيمه   ××   –   ××   كرايه ماشين آلات   ××   ××   ××   هزينه هاي عمومي     ××   ××   ××

گزارش هاي عملياتی :        …

گزارش پيشرفت کار :

…پيمان شماره فعاليت تعداد كارگران ملاحظات   متر مربع 3333 پاك كردن محوطه و تسطيح زمين 33 تجهيزكارگاه    متر مكعب333 كودبرداري 0 خاكبرداري    متر333 قالب بندي و تبن ريزي 2 پي سازي

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page17

صورت حساب سود و زیان :  شركت پيمانكاري ايران پتون ساز  صورت سود و زيان    32 x 3/33/30منتهي به

××    كار گواهي شده ( صورت وضعيت هاي تاييد شده ) در آمد ها كسر مي شود : بهاي تمام شده پيمان :   ××     هزينة مواد و مصاح  ××     هزينه كرايه ماشين آلات   ××     حقوق و دستمزد   )××(      جمع بهاي تما شده پيمان اجرا شده  ××                    سود نا ويژه پيمان   )××(              كسر مي شود : هزينه عملياتي ، تشكيلاتي سود ويژه سال  – قبل از كسر ماليات        *** مثال جامع:  3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page18

– ثبت مخارج پيمان 1 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان  – ثبت پيش دریافتها و علی الحسابها 2 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان  – ثبت صور وضعيت هاي تایيد شده 3 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان  % مبلغ صورت وضعيتهاي تایيد شده پس از کسورات وصول شده است. 81 – وصول صورت وضعيتها (با فرض اینکه 4 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page19

3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان                                                                                    3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان    3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page20

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page21

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page22

– – –

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page23

– بيمه پيمانکاري 1ضميمه   قراردادهاي دستمزدي:     قراردادهاي دستمزد و مصالح:              –

نکته: در پایان هر دوره مالی باید مبلغ حق بيمه کل پيمان متناسب با درآمد شناسایی شده و نرخ حق بيمه مربوط محاسبه شود و در صورتيکه مبلغ آن از جمع مبالغ پرداخت شده بر اساس ليست حقوق و دستمزد بيشتر باشد براي تفاوت آن ذخيره لازم شناسایی شود.

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page24

– ماليات 2ضميمه   (        ) –           –  

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page25

نمودار محتواي عمليات پيمانکاري– 3ضميمه 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...