حسابداری پیمانهای بلند مدت

حسابداری پیمانهای بلند مدت

  حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page1

حسابداري پيمانهاي بلند مدت مقدمه تعاریف: کارفرما پيمانکار قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد دست دوم صورت وضعيت پيمان در جریان پيشرفت کارگواهی شده کار گواهی نشده: قرارداد امانی قرارداد مقطوع ناظر مقيم: کارگاه:

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page2

طرح عمرانی موضوعات اساسی حسابداري پيمانکاري روشهاي حسابداري پيمانهاي بلند مدت روش تکميل کار:  . روش تکميل کار پذیرفته شده نيست9  در استاندارد حسابداري شماره روش درصد پيشرفت کار: مرور مراحل اصلی پيمانکاري: -مطالعات مقدماتی 1

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page3

-دعوت از پيمانکاران براى اجراى طرح 2  ثبت خریداري اسناد شرکت در مناقصه   -شرکت در مناقصه 3

ثبت مربوط به کارمزد و ضمانت نامه و وثيقه شرکت در مناقصه          مناقصه عمومی مناقصه محدود ترک تشریفات مناقصه

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page4

-انعقاد قرارداد 4 ثبت هاي مربوط به انعقاد قرارداد با پيمانکار الف: آزاد سازي ضمانت نامه شرکت در مناقصه ب : ضمانت نامه حسن انجام تعهدات: مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات سپرده نقدي وثيقه مبلغ ضمانت نامه – پيمان در جریان پيشرفت پ: انتقال هزینه هاي انجام شده به حساب پيمان در جریان پيشرفت   -پيش پرداخت به پيمانکار : 5

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page5

ثبت هاي بابت پيش پرداخت به پيمانکار سپرده نقدي  وثيقه مبلغ ضمانت نامه پيش پرداخت – اجراي عمليات اصلی  – تحویل و تجهيز کارگاه 6   ثبت مربوطه به ایجاد کارگاه   ثبت مربوط به تخصيص تنخواه به کارگاه

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page6

ثبت مربوط به مخارج طرح بوسيله کارگاه ثبت مربوط به نصفيه و شارژ مجدد تنخواه گردان – تهيه صورت وضعيت کارهاي انجام شده 7 الف: ارائه صورت وضعيت توسط پيمانکار   کار گواهی شده حسابهاي دریافتنی-مبالغ بازیافتنی پيمانها ب:  زمان دریافت وجه صورتحساب توسط پيمانکار ثبت زیر زده می شود. نکته: مطالب مربوط به بيمه و ماليات پيمانکاري در ضميمه جزوه به تفصيل آورده شده.

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page7

پ:  درخواست آزاد سازي ضمانت نامه پيش دریافت -تحویل موقت 8   ثبت هاي مربوط به برچيدن کارگاه ثبت هاي تحویل موقت به کارفرما

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page8

-تهيه صورت وضعيت قطعی 9                                                                               -دوره تضمين 11  -تحویل قطعی 11

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page9

-صورتحساب نهایی 12  ثبت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد X XX  کل بيمه پرداختنی توسط پيمانکار دستمزد خالص XXX % بيمه سهم کارفرما23 حساب پيمان در جریان پيشرفت شركت ايران بتون ساز صورت تجزية دستمزد  23شمارة  32 x  3دي ماه 23هفته منتهي به   ) خلاصه 2 ) پيمان شماره ( 3 ) پيمان شماره ( 3پيمان شماره ( شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ شمارة كارگر ساعات كاركرد مبلغ 33 32 31 33 32 33 23 33 5 33 3533 0333 2333 3333 3533 33 33 33 5 – 33 5 5 35 – 0333 3353 3353 2533 – 32 31 33 31 33 33 03 33 33 5 0333 33333 3333 3353 3533 3 3 2  15 55 15 30333 033 20153 – 15 30333 – 55 0333 – 15 20153 – 335 51153

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page10

مثال: مبلغ ضمانت نامه سپرده نقدي مبلغ وثيقه نزد بانك – مبلغ پيش پرداخت سپرده نقدي مبلغ وثيقه نزد بانك – XXXXX

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page11

حسابهاي مربوط به مواد، دستمزد، ماشين آلات و سربار

حساب مواد

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page12

ماشين آلات سربار

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page13

اقلامی که می توان در سمت بدهکار پيمان منظور کرد: اقلامی که می توان در سمت بستانکار حساب پيمان منظور کرد:

) 9 فرمول درصد پيشرفت پيمان (طبق استاندارد حسابداري شماره           روش هزینه به هزینه            درصد پيشرفت کار (روش هزینه به هزینه ) درآمد پيمان در دوره جاري درآمد پيمان در دوره جاري نحوه ثبت درآمد پيمان – نحوه ثبت هزینه هاي پيمان(بهاي تمام شده پيمان) بستن حسابهاي درآمد و هزینه

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page14

مواد و مصالح پاي کار                 درصد پيشرفت کار (روش هزینه به هزینه )

شناسایی زیان مورد انتظار پيمان ذخایر، بدهی های احتمالی و داراییهای احتمالی

:محاسبه درآمد وهزینه پيمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه) 1 مثال  :

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page15

–   –   –   –

Financial Reports گزارش هاي مالی :

در ترازنامه اقلام زیر باید ارائه شود:  – مبلغ بازیافتنی پيمانها در سرفصل حسابهاي دریافتنی به طور مجزا 1 – پيش دریافت  پيمان در سرفصل پيش دریافتها. 2 – مانده پيمانهاي در جریان پيشرفت تحت همين سرفصل. 3 – ذخيره زیان قابل پيش بينی در سرفصل ذخایر 4 – سپرده هاي قابل استرداد در سرفصل حسابهاي دریافتنی. 5

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page16

جدول بهاي تمام شده کار در جریان ساخت :

شركت پيمانكاري ايران بتون ساز  كار در جريان ساخت   32 x3/33/30منتهي به

پيمان شماره           )( ( )پيمان شمارة x    جمع y    ريال   ريال   ريال  ××   ××   ××    خاكبرداري   ××   ××   ××    پس سازي   ××   ××   ××    كرسي چيني  ××   ××   ××    ديوار چيني  ××   –   ××   شناژهاي رليزله گيري ××   –   ××    طاق زني  ××   –   ××    كف سازي  ××   –   ××    نجاري ××   –   ××    كاشيكاري ××   –   ××    لوله كشي نازك كاري داخلي    –   –   –  ××   –   ××    نماسازي  محوطه سازي    –   –   –  ××   ××   ××    ماليات  ××   ××   ××    بيمه   ××   –   ××   كرايه ماشين آلات   ××   ××   ××   هزينه هاي عمومي     ××   ××   ××

گزارش هاي عملياتی :        …

گزارش پيشرفت کار :

…پيمان شماره فعاليت تعداد كارگران ملاحظات   متر مربع 3333 پاك كردن محوطه و تسطيح زمين 33 تجهيزكارگاه    متر مكعب333 كودبرداري 0 خاكبرداري    متر333 قالب بندي و تبن ريزي 2 پي سازي

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page17

صورت حساب سود و زیان :  شركت پيمانكاري ايران پتون ساز  صورت سود و زيان    32 x 3/33/30منتهي به

××    كار گواهي شده ( صورت وضعيت هاي تاييد شده ) در آمد ها كسر مي شود : بهاي تمام شده پيمان :   ××     هزينة مواد و مصاح  ××     هزينه كرايه ماشين آلات   ××     حقوق و دستمزد   )××(      جمع بهاي تما شده پيمان اجرا شده  ××                    سود نا ويژه پيمان   )××(              كسر مي شود : هزينه عملياتي ، تشكيلاتي سود ويژه سال  – قبل از كسر ماليات        *** مثال جامع:  3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page18

– ثبت مخارج پيمان 1 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان  – ثبت پيش دریافتها و علی الحسابها 2 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان  – ثبت صور وضعيت هاي تایيد شده 3 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان  % مبلغ صورت وضعيتهاي تایيد شده پس از کسورات وصول شده است. 81 – وصول صورت وضعيتها (با فرض اینکه 4 3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page19

3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان                                                                                    3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان    3 پيمان 2 پيمان 1 پيمان

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page20

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page21

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page22

– – –

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page23

– بيمه پيمانکاري 1ضميمه   قراردادهاي دستمزدي:     قراردادهاي دستمزد و مصالح:              –

نکته: در پایان هر دوره مالی باید مبلغ حق بيمه کل پيمان متناسب با درآمد شناسایی شده و نرخ حق بيمه مربوط محاسبه شود و در صورتيکه مبلغ آن از جمع مبالغ پرداخت شده بر اساس ليست حقوق و دستمزد بيشتر باشد براي تفاوت آن ذخيره لازم شناسایی شود.

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page24

– ماليات 2ضميمه   (        ) –           –  

حسابداری پیمانهای بلند مدت

Page25

نمودار محتواي عمليات پيمانکاري– 3ضميمه 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...