حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

 

 • حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

 • مطالبات ازنظر امکان وصول یا عدم وصول به ۳ دسته تقسیم میشه :

 

 • الف ) حتمی الوصول : حتما وصول می شوند وامکان عدم وصول آنها صفر است.

 • ب ) لاوصول : امکان وصول آنها تقریبا صفر وناممکن است.

 • ج ) مشکوک الوصول :دروصول یاعدم وصول آنها مشکوک ومردودیم.

 

 • شیوه های حذف مطالبات سوخت شده از دفاتر وحسابها:

 • الف ) روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده.

 • ب ) روش استفاده از حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

 • روش حذف مستقیم : دراین روش هرگاه تمام یا قسمتی از مطالبات موسسه سوخت شده واز دفاتر حذف شود ثبت زیر در دفاتر انجام می شود.

 

 • هزینه مطالبات سوخت شده ****

 

 • حسابهای دریافتنی ****

 • هزینه مطالبات سوخت شده درپایان دوره در ردیف سایر هزینه ها وبه سود ( زیان) بسته می شود.مطابق این روش هرگاه مطالبات سوخت شده ای که از دفاتر حذف شده اند مجددا وصول شوند لازم است ثبت های زیر صورت پذیرد:

 • ثبت امکان وصول مطالبات سوخت شده :

 • حسابهای دریافتنی ****

 • هزینه مطالبات سوخت شده *

 

 • ثبت وصول آن مطالبات :

 • صندوق/بانک ****

 • حسابهای دریافتنی ****

 • حال در صورت وصول این مطالبات سوخت شده در سال یا سالهای مالی بعد از دوره مالی می بایست ثبت زیر انجام شود:

 

 • ثبت احیای مجدد مطالبات سوخت شده:

 • حسابهای دریافتنی ****

 • سایر درآمدها ****

 • و جهت وصول آن ثبت زیر:

 • صندوق/بانک ****

 • حسابهای دریافتنی ****

 

 • روش حذف مستقیم روش ساده ای است که در بسیاری از موسسا ت کوچک قابل اجرا است ولی با اصول حسابداری مغایراست .این روش دواصل واقعیت وتطابق را خدشه دار می کنه یعنی اصول را در نظر نمی گیرد.

 • تذکر:درتمام موسسات بزرگ وکوچک درسال اول تاسیس روش مورد استفاده برای حذف مطالبات سوخت شده روش حذف مستقیم است.

 

 • روش حذف مطالبات سوخت شده با استفاده از حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول : مطابق این روش هرگاه تمام یا قسمتی ازمطالبات موسسه ای سوخت شود جهت حذف آن حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بدهکار و حسابهای دریافتنی را بستانکار می کنیم.

 

 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ****

 • حسابهای دریافتنی ****

 

 • براساس این روش هرگاه مطالبات سوخت شده قبلی مجددا وصول شوند ( چه در این دوره مالی وچه در دوره های ملی آتی ) لازم است ثبت ها زیر انجام شوند:

 

 • ثبت احیای مجدد مطالبات سوخت شده باتوجه به این روش:

 • حسابهای دریافتنی ****

 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

 

 • ثبت وصول آن مطالبات :

 

 • بانک/صندوق **

 • حسابهای دریافتنی ****

 

 • ⭕️روش های محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

 • به چهار روش امکان پذیر است :

 • الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی

 • ب )  روش روش درصدی از فروش های نسیه

 • ج ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی

 • د ) روش  بررسی موردی

 • الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی :

 • براساس این روش رپایان دوره مالی معمولا درصدی از حسابهای دریافتنی باتوجه به تجارب سالهای گذشته به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاص می یابد.

 

 • ⭕️مثال: مانده حسابهای دریافتنی موسسه بازرگانی ایران درپایان دوره مالی ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال است .این موسسه همه ساله معادل ۵ درصد مانده حسابهای دریافتنی خود برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره ذر نظر می گیرد .مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم برای حسابهای دریافتنی ؟

 

 • ۷۰۰۰۰۰=۵% * ۱۴۰۰۰۰۰۰

 • هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۷۰۰۰۰۰

 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۷۰۰۰۰۰

 • تذکر اول : هزینه مطاالبات مشکوک الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است ولازم است درپایان دوره مالی به منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در دردیف هزینه های عمومی واداری به سود وزیان منتقل میشود.

 

 • تذکر دوم : حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دارای مانده بستانکار است وبه منظور رعایت اصل واقعیت می بایستی درترازنامه درردیف داراییهای جاری به صورت کاهنده درزیر حساب های دریافتنی نوشته شود.

 • ب )  روش روش درصدی از فروش های نسیه :

 • مطابق این روش درپایان دوره مالی درصدی ازفروش های نسیه موسسه جهت مطالبات مشکوک الوصول درنظر گرفته میشود.

 • مثال : مجموع فروش های سالانه موسسه ای ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال است که ۳۰درصد آن نقدومابقی نسیه است .این موسسه همه ساله معادل ۳ درصد فروش های نسیه خود رابرای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره درنظر می گیرد.مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم ؟

 • ۱۱۲۰۰۰۰۰=۷۰% * ۱۶۰۰۰۰۰۰

 • ۳۳۶۰۰۰= ۳% * ۱۱۲۰۰۰۰۰

 • هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۳۳۶۰۰۰

 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۳۳۶۰٠٠

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...