حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت   چهار شرکت را که به نظر شما استفاده کنندگان مهم از اطلاعات مدیریت هزینه هستند،نام ببریدو توضیح دهید چرا؟

شرکتهای استفاده کننده از مدیریت هزینه. پاسخ های ممکن زیادی وجود دارد، برای نمونه:

 • Wal-mart پایین نگه داشتن هزینه ها با ساده و موثر کردن تهیه و فروش

 • COMPAQ پایین نگه داشتن هزینه ها با بهبود عملکرد تولید، استفاده از هزینه یابی هدف و سایر تکنیک های مدیریتی

 • Citicorp پایین نگه داشتن هزینه ها با استفاده از تجزیه و تحلیل فعالیت (مسئله 31-1)، شناسایی فعالیت های کلیدی و فعالیتهای کم ارزش یا فاقد ارزش.

 • حوزه یک آموزشگاه محلی یا دفتر نمایندگی عمومی: پایین نگه داشتن هزینه ها تا اینکه بهترین خدمت ممکن را با توجه به وجوه در دسترس ارائه نمایند.

 • Procter & Gamble سود آوری محصولات متفاوتش را ارزیابی می کند.

 • سایر تولید کنندگان متنوع و بزرگ مثل Procter & Gamble که نیاز دارند با استفاده از مدیریت هزینه ، سودآوری نسبی محصولات متفاوت را تجزیه و تحلیل کنند.

 • یک کارگاه ماشینی کوچک: برای تصمیم گیری در مورد اینکه یک ماشین را تعمیر یا جایگزین کنند ، به مدیریت هزینه نیاز دارند.

1-2                 . سه شرکت را نام ببرید که به نظر شما استفاده کننده مهم از اطلاعات مدیریت هزینه نیستند. چرا؟

شرکت هایی که انتظار نمی رود استفاده کننده مهم از اطلاعات مدیریت هزینه باشند:

 1. Microsoft: بر تشکیلاتحادهایاستراتژیک، نوآوری و رقابت تمرکز دارد؛ مدیریت هزینه برای سایر شرکتهای فعال در تجارت فن آوریاطلاعات مهم تر است. مانند COMPAQ، Hewlett Packard و IBM که نه تنها در زمینه نوآوری بلکه در زمینه قیمت نیز رقابت می کنند.

 2. Versace: یک شرکتمد عالی استکه درنوآوری ورهبریمحصول رقابت می کند. کلیدموفقیترقابتیرا به جای مدیریت هزینه،در پیشرفت و ارتباطایده های جدیدوجذابمی داند.

 3. شرکت هایدیگر درصنعت مد، مانندChanel، Givency و Armani: به دلایلیمشابه Versace هستند.

 4. لیگهای برتر ورزشی: دردرجهاولبهحمایت طرفداران، دستیابی به مربی خوب و خرید بازیکن خوب اهمیت می دهند.

1-3                 اصطلاح مدیریت هزینه به چه معناست؟چه کسی در شرکت یا سازمانمسئول مدیریت هزینه است؟

اطلاعات مدیریت هزینه یک مفهوم گسترده است. اطلاعات مدیریت هزینه اطلاعاتی است که مدیر برای اداره موثر شرکت یا سازمان غیر انتفاعی نیاز دارد. هم اطلاعات مالی درباره هزینه ها و در آمدها و هم اطلاعات غیر مالی مربوط در مورد بهره وری ، کیفیت و سایر عوامل کلیدی موفقیت برای شرکت مورد نیاز است. به طور معمول، مدیریت هزینه مسئولیت مدیر کل مالی است، که اغلب عمده این مسئولیت را به کنترولر تفویض می نماید.

1-4                 . سه سازمان حرفه ای مدیریت هزینه را نام برده و درباره نقش ها و اهدافشان توضیح دهید.

در یک بخش خصوصی هیئت استاندارد های حسابداری مالی به عنوان یک نهاد مستقل و انجمن حسابداران رسمی امریکا درباره شیوه های گزارشگری مالی راهنمایی هایی ارائه کرده اند. هیئت نظارت حسابداری شرکت های عام به موجب قانون ساربینز اکسلی در سال 2002 ایجاد شده که گزارش هایی را به سازمان بورس ارائه می دهد مبنی بر اینکه این سازمان بر شیوه ها و استاندارد های حسابرسی نظارت داشته باشد. انستیتو حسابداران رسمی امریکا همچنین فرصت های آموزشی را مهیا  میکند. در بخش دولتی، هیئت استاندارد های حسابداری بهای تمام شده(حسابداری صنعتی) استاندارد های حسابداری بهای تمام شده را  برای موسساتی کهبا دولت فدرال رابطه تجاری دارند مخصوصا پیمانکاران دفاعی،ارایه می کند .انجمن حسابداران مدیریت یک نهاد اصلی است که در درجه اول به حسابداران مدیریت ایالت متحده توجه می کند.انجمن حسابداران مدیریت  مجلات ،خبرنامه ها،گزارشات تحقیقی،گزارش شیوه های حسابداری مدیریت،سمینارهای توسعه حرفه ایی وجلسات فنی ماهانه را با هدف فراهم نمودن فرصت های آموزشی مداوم برای حسا بداران مدیریتدر اختیار دارد.در کانادا نیز انجمن حسابداران مدیریت نقش مشابهی را ایفا می کند.در حال حاضر سازمانهای مشابهی در بسیاری از کشور های جهان وجود دارد. انجمن مدیران اجرایی مالی خدماتی را که بیشتر شبیه انجمن حسابداران مدیریت است برای مدیران مالی منجمله کنترلرها و خزانه دارها فراهم می کند. به دلیل ماهیت اعضایش، انجمن مدیران اجراییمالی بیشتر تمایل دارد روی مسائل مربوط به مدیریت و کنترل عملیاتی تمرکز داشته باشد و کمترروی هزینه تولید،برنامه ریزی و تصمیم گیری عملیاتی تمرکز می کند.

1-5                 چه نوع گواهینامه های حرفه ای برای حسابداران مدیریت مربوط تر است و چرا؟

گواهینامه حسابداری مدیریت برای حسابداران مدیریتمربوط ترین استزیرا بر مهارتهایی تمرکز دارد که بیشتر مورد تقاضای حسابداران مدیریت است،که شامل: اقتصاد، مالی و مدیریت، گزارشگری و حسابداری مالی، گزارشگری و تحلیل مدیریت و همچنین تحلیل تصمیم گیری و سیستم های اطلاعاتی می شود. از دیگر گواهینامه ها نیز  حسابدار عمومیرسمی(حسابدار خبره رسمی) می باشد.

1-6                 چهار وظیفه مدیریت را نام برده و توضیح دهید که چه نوع اطلاعات مدیریت هزینه ای مناسب هرکدام است.

چهار وظیفه مدیریت عبارتند از:

 1. مدیریت استراتژیک – اطلاعاتی مورد نیاز مدیریت است که در جهت تصمیم گیری استراتژیک صحیح در مورد انتخاب محصولات، روش های تولید ،کانال ها و فنون بازاریابی و دیگر مسائل بلندمدت باشد.

 2. برنامه ریزی و تصمیم گیری – شامل اطلاعات مورد نیاز برای حمایت از تصمیم گیری در مورد جایگزینی تجهیزات، مدیریت جریان نقدی، بودجه  بندی خرید مواد اولیه، برنامه ریزی تولید، و قیمت گذاری است.

 3. مدیریت و کنترل عملیات – شامل اطلاعات مورد نیاز برای ارائه یک مبنای عادلانه و موثر برای شناسایی عملیات ناکارآمدو همچنین برای پاداش  دهی و حمایت از مدیران موثر می باشد.

 4. تهیه صورتهای مالی – شامل اطلاعات مورد نیازبرای حسابداری صحیحدر مورد موجودی و سایر دارایی ها در انطباق با الزامات گزارشگری برای تهیه گزارشهایمالی و برای استفاده در سه وظیفه دیگر مدیریت

1-7                 مهمترين وظیفه مديريت چيست؟چرا؟

مديريت استراتژيك مهمترين وظیفه مديريت است زیرا به طور مستقيم به موفقيت كلي شركت مربوط است. در مديريت استراتژيك، مديران ارشد تصمیم می گیرند که شرکت چگونه رقابت کند و چه اهداف خاصی باید تعیین و اجرا شوند تا به موفقیت دست یابند. تعيين این استراتژيها و اهداف، کل فعاليت هاي دیگر شركت را رهبری می کند.

1-8                 انواع مختلف شرکت های تجاری و دیگر سازمان هایی که اطلاعات مدیریت هزینه را به کار می برند شناسایی کرده و توضیح دهید چگونه این اطلاعات به کار برده می شوند.

شرکت های بازرگانی که  کالا را برای فروش مجدد می خرند. بازرگانانی که کالا را به دیگر بازرگانان می فروشند ، عمده فروش نامیده می شوند  در حالیکه کسانی که به مصرف کنندگان مستقیما می فروشند خرده فروش نامیده می شوند. نمونه هایی از شرکت های بازرگانی که خرده فروشی های بزرگی را شامل می شوند عبارتند ازSears ،Wal-Martو Radio Shakeبازرگانان از اطلاعات مدیریت هزینه برای کنترل موجودی، توزیع و خدمات به مشتریان استفاده می کنند.

شرکت های تولیدی از مواد خام،نیروی کار و امکانات و تجهیزات تولیدی برای تولید محصولات استفاده  می کنند. این محصولات به شرکت های بازرگانی یا دیگر تولید کنندگان به عنوان مواد خام لازم برای محصولات اضافی فروخته می شوند. نمونه هایی از تولید کنندگان عبارتند از: IBM،Sony و General Motors . این شرکتها از اطلاعات مدیریت هزینه به منظور کنترل هزینه های تولیدی استفاده می کنند.

شرکت های خدماتی به منظور تامین راحتی،آزادی، امنیت یا آسایشخدماتی را برای مشتریان ارائه می کنند. خدمات مرسوم شامل حمل و نقل، خدمات مالی(بانکداری، حسابداری، بیمه)، خدمات شخصی(تربیت بدنی،اصلاح مو)،خدمات پزشکی، خدمات حقوقی می شوند. این شرکت ها با استفاده از اطلاعات مدیریت هزینه به شناسایی خدمات سود آور و کنترل هزینه های انجام شده در ارائه خدمات می پردازد.

سازمان های دولتی و غیر انتفاعی خدماتی را ارائه میدهند که بیشتر شبیه به صنعتخدمات می باشد، اما خدمت ارائه شده توسط این سازمان ها به گونه ای است که اغلب هیچ رابطه ی مستقیمی میان مبلغ پرداخت شده و خدمات ارائه شده وجود ندارد. در عوض ماهیت خدمات ارائه شده و مشتریانی که این خدمات دریافت می کنند هر دو، توسط دولت یا سازمان های بشر دوستانه تعیین می شوند. این سازمان ها از اطلاعات مدیریت هزینه برای تعیین و کنترل هزینه های خدماتی که ارائه می کنند استفاده می کنند.

1-9                 شرکت یا سازمانی را که حتما به صورت معقولی از مدیریت هزینه استفاده می کند نام ببرید و شرح دهید چرا این کار را انجام می دهد. آیا از رهبری هزینه استفاده می کند یا تمایز؟ چرا؟

پاسخ های متنوعی از تولیدکنندگان بزرگ مانند COMPAQگرفته تا فروشگاه های های خرده فروشی کوچک وجود دارد. اگرکلاس برای شروع مشکل دارد، آموزگار می تواند از شرکت های مذکور در سوال 1-1 استفاده کند یا از تجربه و نظر خود استفاده کند. دوباره اگر دانشجویان مشکل داشتند، آموزگار می تواند از آن ها بخواهد که در مورد شرکت های نزدیک خانه یا شرکت های یک صنعت معین فکر کنند و… .

1-10          هنگامی که شرکتها ازاینترنت برای فروش وخدمت به مشتریان استفاده می کنند،شما انتظاردارید آنهاچگونه استراتژی رقابتی خود راتغییر دهند؟

هنگامیکه شرکتها ازاینترنت برای فروش وخدمت به مشتریان استفاده می کنند،این احتمال وجود دارد که استراتژی ها تغییر کند.برای برخی شرکتها یک وب سایت محبوب می تواند یک عامل تمایز مهم باشد، شرکتهایی مانندAmazon.com،EtradeوEbay  مزیت رقابتی قدرتمند خود رااز طریق قدرت وب سایت خود بدست آورده اند،شرکت های دیگر ممکن است ازاینترنت جهت دستیابی به مزیت هزینه ای،از سیستم های مبتنی بر اینترنت به منظور پردازش معاملات، برنامه ریزی تولید،خرید،استخدام کارکنان و غیره استفاده کنند. به نظر می رسدکه اینترنت می تواند به طور موثری به منظور ارتقاء هردو استراتژی رهبری هزینه و رهبری محصول (تمایز)  مورد استفاده قرار گیرد.

1-11          هنگامیکه شرکتهایی که برای فروش وخدمات پس از فروش به اینترنت روی آورده اند، انتظار دارید نیازشان برای اطلاعات مدیریت هزینه چگونه تغییر کند؟

در مورد شرکتهایی که برای فروش و خدمات پس از فروش به اینترنت روی آورده اند این احتمال وجود دارد که تقاضای آنها برای اطلاعات مدیریت هزینه تغییر کند.به عنوان مثال هزینه‌های فرایند سفارش به احتمال زیاد بطور چشمگیری تغییر می‌کنند. در محیط مبتنی بر وب، زمانیکه سرمایه گذاری های جدید انجام می شود هزینه‌ها در ابتدا به سرعت افزایش می یابند اما به نظر میرسدهزینه‌هر واحد(مربوط به هر معامله) تا زمانی که فن‌آوری جدید بکار گرفته شودافزایش یافته و سپس با افزایش حجم تولید کاهش می یابد.از نقطه نظر استراتژیک، برخی مسائل کلیدی از جمله خدمات به مشتریان ،سرعت پاسخ دهی و قابلیت اعتماد می تواند از طریق وب سایت بدست آید.

اینکه چطور و چه زمانی شرکت می‌تواند به این منافع نائل گردد یک پرسش اساسی می باشد.

1-12           برخی از عوامل موثر در محیط تجاری معاصر که باعث تغییر در شرکت های تجاری و سازمان ها می شوند را نام ببرید. تاثیر این تغییر روش ها در استفاده از اطلاعات مدیریت هزینه توسط شرکت ها و سازمان ها چگونه است؟

عوامل موجود در محیط تجاری معاصر که بر شرکت های تجاری و مدیریت هزینه تاثیر می گذارد عبارت اند از :

1 –  افزایش رقابت جهانی ، که عبارت است از یک محیط فزاینده رقابتی برای همه شرکت ها و نیاز به اطلاعات مدیریت هزینه برای رقابتی شدن؛ نیاز به اطلاعات رقابتی غیر مالی علاوه بر اطلاعات مالی در گزارشات مدیریت هزینه؛

2 – تغییرات در فناوری اطلاعات و تولید و در نتیجه نیاز به اطلاعات مدیریت هزینه جهت سهولت در معرفی تولیدات جدید و فناوری تولیدجدید (به عنوان نمونه تعیین اینکه فناوری چه مقدار به سودآوری کمک می کند؟) و گنجاندناطلاعات مورد نیاز برای مدیریت موثر فناوری های جدید در گزارشات مدیریت هزینه، اهمیت هزینه یابی چرخه عمر با توجه به نسبت بهای تمام شده کل محصول یا خدمات به بهای تمام شده کل چرخه عمر از مواد اولیه تا فروش و خدمات پس از ان.

3 – تمرکز روی مشتری، مستلزم گزارشات مدیریت هزینه شامل اطلاعات مهم در مورد رضایت مشتری و تغییر سلیقه مشتری.

4 – تغییرات در ساختار مدیریت،  شناخت شیوه های گزارشگری جدید برای تمرکز روی هماهنگی میان تیم های عملیاتیبه منظور همکاریکارمندان همه بخشهاجهت موفقیت شرکت.

5 – تغییرات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و محیط کسب و کارکه مستلزم توسعه گزارشات مدیریت هزینه استکهبایستی شامل عوامل کلیدی موفقیت مربوط به انتظارات افراد غیر مالک(از جمله کارکنان ، مقامات دولتی محلی و رهبران جامعه)از شرکت باشد.

1-13          محیط کسب و کار حال و گذشته را از جنبه های زیر مقایسه کنید:

مبنای رقابت، فرآیند تولید و فنآوری تولید، مهارتهای مورد نیاز نیروی کار، تاکید برکیفیت، تعداد محصولات، تعداد بازارها، انواع اطلاعات مدیریت هزینه ی موردنیاز، ساختار سازمانی مدیریت و تمرکز مدیریت.

به قسمت 3-1 که در متن ارائه شده، مراجعه کنیدکه اینجا دوباره آورده شده است.

محیط کسب و کار کنونی

محیط کسب و کار قبلی

 

 

ساخت محصول

 

کیفیت،مرغوبیت، رضایتمندی مشتری

صرفه جویی به مقیاس،

استاندارد کردن

مبنای رقابت

حجم پایین، تولید در کوتاه مدت،تمرکز برکاهش سطوح موجودی و سایر هزینه ها و فعالیتها ی فاقد ارزش افزوده

حجم بالا، تولید در بلند مدت، سطوح قابل توجهی از موجودی کار در جریان و موجودی کالای ساخته شده

فرآیند تولید

روبات، سیستم های انعطاف پذیرتولید، سیستم های تولید یکپارچه متصل به شبکه

اتوماسیون خط مونتاژ،کاربرد فناوری های منحصر به فرد

فنآوری تولید

سرعت تولید به وسیله فرد وتیم تعیین می شود، مهارتها در سطح بالا

همگام باسرعت ماشین آلات، مهارتها در سطوح پایین

مهارت های مورد

نیاز نیروی کار

تلاش برای ضایعات صفر

میزان ضایعات در سطح عادی و قابل قبول

تاکید برکیفیت

بازاریابی

تغییرات زیاد، چرخه عمر محصول کوتاه است

تغییرات نسبتا کم، چرخه عمر محصول طولانی است

محصولات

جهانی

تا حد زیادی بومی

بازارها

مدیریت سازمان

داده های عملیاتی ومالی

عوامل موفقیت استراتژیک شرکت

تقریبا فقط داده های مالی

نوع اطلاعات ثبت و گزارش شده

ساختار مبتنی بر شبکه، تاکید بر کار گروهی، مسئولیت بیش تر وکنترل بر عهده کارکنان، مربیگری به جای فرماندهی و کنترل

سلسله مراتب سازمانی، فرماندهی وکنترلی

ساختار سازمانی مدیریت

تاکید بر دیدگاه بلند مدت، تمرکز بر عوامل کلیدی موفقیت، تعهد به موفقیت شرکت در بلند مدت، شامل افزایش ارزش(ثروت) سهامداران

کوتاه مدت، سنجش عملکرد کوتاه مدت و پاداش، نگرانی برای حفظ قیمت سهام، تصدی کوتاه مدت و جابه جایی زیاد مدیران ارشد

تمرکز مدیریت

1-14          سیزده مورد از روش های مدیریت کنونی را نام ببرید و مختصر شرح دهید؟

13 روش مدیریت در زمان حال عبارتند از :

 1. ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی : ارزیابی متوازن یک گزارش حسابداری است که شامل عوامل کلیدی موفقیت شرکت از چهار منظر می باشد: رضایت مشتری ، عملکرد مالی ، فرایندهای داخلی بنگاه و نوآوری و یادگیری (منابع انسانی). نقشه استراتژی روشی مبتنی بر ارزیابی متوازن است که در یک نمودار علت و معلولی، چهار دیدگاه را به هم پیوند می دهد.

 2. تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش : ابزاری است که به شرکت برای شناسایی گام های خاص مورد نیاز برای فراهم کردن کالا و خدمت کمک می کند .

 3. مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت : هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای بهبود ردیابی هزینه های تولید به محصولات و صحت هزینه های محصول استفاده می شود. مدیریت برمبنای فعالیت ، از تجزیه و تحلیل فعالیت استفاده می کند تا به مدیران برای بهبود ارزش کالاها و خدمات و افزایش توان رقابتی شرکت کمک کند.

 4. هوش تجاری : راهی برای اجرای استراتژی است که در ان حسابدار مدیریت از اطلاعات برای فهم و تحلیل عملکرد بنگاه استفاده می کند .

 5. هزینه یابی هدف : یک روش مدیریتی است که بهای تمام شده ی مطلوب برای یک کالا را بر مبنای قیمت رقابتی معین، مشخص می کند تا این که محصول سود مطلوبی را به دست آورد.

 6. هزینه یابی چرخه عمر محصول : یک روش مدیریتی است که به منظور نظارت بر هزینه های یک محصول در طول چرخه عمرش استفاده می شود.

 7. الگو سازی : فرایندی است که شرکت به وسیله آن عوامل کلیدی موفقیتش را شناسایی می کند، بهترین روشهای اجرایی شرکت های دیگر را (یا سایر واحدهای درون یک شرکت) برای دستیابی به این عوامل کلیدی موفقیت مطالعه می کند و در نهایتپیشرفتهای بدست امده را در فرایندها لحاظ می کند تا شرکت عملکردی همانند یا بهتر از رقبا داشته باشد.

 8. بهبود فرایند کسب و کار : یک روش مدیریتی است که در آن مدیران و کارکنان متعهد به انجام یک برنامه ی بهبود مستمر در کیفیت و سایر عوامل کلیدی موفقیت می شوند.

 9. مدیریت کیفیت جامع : روشی است که در آن مدیریت سیاست ها و روش های اجرایی را توسعه می دهد تا اطمینان یابد، محصولات و خدمات شرکت از انتظارات مشتریان فراتر است .

 10. حسابداری ناب : از جریان های ارزش استفاده می کند تا منافع مالی حاصل از پیشرفت شرکت در اجرای تولید ناب را اندازه گیری کند.

 11. تئوری محدودیت ها : یک روش استراتژیک است و به کمک آن، شرکت به طور موثری، مدت زمانی را که مواد اولیه به کالای ساخته شده تبدیل می شود، بهبود می بخشد .

 12. توسعه پایدار سازمانی : به معنای ایجاد تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در هر سه بعد عملکرد اجتماعی – زیست محیطی و مالی

 13. مدیریت ریسک واحد اقتصادی: چارچوب و فرایندی است که شرکت ها از آن برای مدیریت مخاطراتی که می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر توان رقابتی و موفقیت شرکت داشته باشند، استفاده می کند.

1-15          نمونه ای از یک شرکت موفق را از دیدگاه شخصی خود نام برده و دلیل انرا توضیح دهید.ان شرکت چگونه موفق شده است؟

بسیاری از دانشجویان Wal-Mart یا Target را که در متن درسآمده، نام می برند. البته امکان جواب های متفاوت وجود دارد و بعضی اوقات دانشجویان مخالف خواهند بود. به عنوان نمونه در بحث در مورد رستورانهای فست فودی چون مک دونالد، عده ای استدلال می کنند که آن از استراتژی رهبری هزینه ها استفاده می نماید، زیرا قیمتها در رستوران فست فود عمدتأ پایین است، اما دیگر دانشجویان استدلال می کنند مک دونالد از دیگر رستوران های فست فود متفاوت است و لذا استراتژی تمایز را بکار می گیرد. من از آنها تقاضا کردم تا بر چیزی تمرکز کنند که برای مشتریان به ملاک است،آیا آن قیمت است یا خصوصیات کیفی، بنابرین عده زیادی جوابشان این بود که بیشتر رستورانهای فست فود استراتژی تمایز را بکار می برند. من تقاضا دارم تا هرکس می تواند یک رستوران فست فود را نام ببرد که فقط و فقط بر قیمتها تکیه دارد. البته تعداد نمونه های کمی را خواهم یافت و نه زیاد.

1-16          به نظر شما اصول اخلاقی قوی در شرکت برای شرکت و سهامداران آن ارزش دارد؟

الف) بلی یا خیر، چرا؟

ب) بررسی تازه ای نشان داده است که 29% از نوجوانان در ایالات متحده معتقدند که در تجارت “شخصی که قوانین را بشکند موفق می شود” این نتیجه را تفسیر کنید و در مورد مفهوم آن بحث کنید.

این سوال قرار است پاسخ مثبتی بگیرد و این پاسخی است که معمولا دریافت می کنم. و سپس سعی می کنم که زمانی را صرف برخی مثال ها کنم که چرا اصول اخلاقی قوی مفید خواهد بود و ذکر می کنم که اهمیت اصول اخلاقی از زمان قانون Sarbanes-Oxley افزایش یافته است. همچنین،یک منبع کمکی، مقاله ای است با عنوان” آیا ارزشی در ارزش های شرکت وجود دارد؟” که در جولای2005 درStrategic Financeچاپ شده است. این گزارش یک بررسی است که توسط موسسه Aspen و شرکت مشاور Booz Allen Hamilton انجام گرفته است.

مقاله ذکر میکند که بیش تر پاسخگویان بر این باورند که ارزش های قوی شرکت، روابط قوی و شهرت ایجاد می کنند. همچنین مطالعه گزارش کرده است که نزدیک به نیمی از رهبران مالی مورد بررسی بیان کرده اند که ارزش های اجتماعی و زیست محیطی قوی شرکت بر عملکرد مالی آن در کوتاه مدت تاثیر می گذارد. این مطالعه همانند بسیاری بررسی های دیگر، بیان می کند که شرکت Johnson & Johnson ، شاید بهترین نمونه شناخته شده از یک شرکت باشد که ارزش های شرکتی بالا دارد.

1-17          در سال 2004 داروی ویوکس توسط غول دارو سازی مرک اند کو کنار گذاشته شد.دارویی که برای دفع درد مفاصل استفاده می شد و مخصوصا برای بیمارانی که  به یک دارو برای راحتی معده نیاز داشتندمفید بود. اما گزارشات تحقیقاتی نشان می دهد که خطر سکته مغزی و حمله ی قلبی بعد از خوردن داروی ویوکس به مدت 18 ماه وجود دارد. تصمیم شرکت مرک را در زمینه اصول اخلاقی و کسب و کار ارزیابی کنید.

دوباره این سوال برای دستیابی به یک پاسخ مثبت مطرح گردیده است و هدف اصلی من از این سوال این است که یک کلاس فکری از طریق تصمیماتی راجع به هر دو جنبه مسائل اخلاقی و کسب و کار ایجاد کنم.بر طبق مقاله اخیرمجله وال استریت(1 اکتبر 2004) با عنوان”کارشناسان شیوه ای را که شرکت مرک با آناخبار را متوجه خود کردستایش می کنند” این اعلامیه (کنارگذاری دارو)منجر به تبلیغات مثبت برای شرکت شد. جالب توجه است که برخی شرکتهای رسانه ای که روی مبالغی که قرار بود شرکت مرک برای  تبلیغات محصول ویوکس به آنها بپردازد حساب کرده بودند، صدمه زیادی دیدند.

1-18          به نظر شما شرکت کوکا کولا از چه استراتژیی استفاده می کند. رهبری هزینه یا تمایز و چرا؟

مانند اکثر شرکت های نوشابه، یک تمایز قویی وجود دارد. به اطلاعات مسئله ی 41-1 مراجعه کنید که cokeرا به عنوان دارنده بالاترین ارزش نام تجاری نسبت به سایر شرکتها نشان می دهد.برای مثال این کمترین تفاوت ملاحظه شده بینcoke و Sam’s Club cola است. از کلاس بپرسید که اگر آنها می توانند مثالی از رهبری هزینه نوشابه بیاورند و برخی به مارک های ارزان قیمتنوشابه و آبجو اشاره خواهند کرد.

1-19          کالا چیست؟چند مثال از کالاهایی که در نظر دارید، بزنید و توضیح دهید که به نظر شما شرکت برای ساخت آن محصول کالا یا خدمت، رهبری هزینه را به کار می برد یا تمایز؟چرا؟

کالا یک محصول یا خدمت است کهمتمایز کردن آن از کالاهای ارایه شده توسط رقبا مشکل است. بنزین و محصولات کاغذی مثال هایی از این قبیلمی باشند. شما می توانید از کلاس مثال های بیش تری بخواهید. نکته بسیار مهم برای یک کالااینست که آیا دلیلی وجود دارد که شما برای این کالا مبلغ بیشتری بپردازی ؟ به این ترتیب کالاها، محصولات یا خدماتی هستند که طبیعتارهبری هزینهرا می طلبند.

1-20          بانکی که شما در آن حساب (هایی) دارید را مثال بزنید، فکر می کنید که استراتژی رهبری هزینه یا تمایز را به کار می برد. چرا؟

اکثر دانشجویان استدلال می کنند که به دلیل خدمات و موقعیت مکانی و در نتیجه تمایز، بانک خود را انتخاب کرده اند. برخی نرخ بهتر و بعد احتمالا رهبری هزینه را ذکر می کنند. این مفید است که بهمیان نیاز های بانکی یک دانشجو در مقایسه با یک کسب و کار کوچک تفاوت قایل شویم. مثلایک نمایندگی خودرو کوچک که به تنوع خدمات مشتری بسیار وابسته است احتمالا بانک ها را به عنوان واحد هایی با استراتژی تمایز می پندارد. در چهارم جولای 2007، مقاله ای در مجله Raleigh News & Observerکه توسط David Raniiنوشته شده بود گزارش داد که بیشتر بانک ها ، روابط مشتری را به عنوان وجه تمایزی که به موفقیت آنها کمک می کند، در نظر می گیرند. روی یک بانک منطقه ای مطالعاتی انجام شد و نتیجه این بود که تقریبا نیمی از مشتریان خریداران نرخ بودند حال آن که نیم دیگر رابطه گرا بودند. بانک استراتژی تمرکز بر مشتری را قبول کرده بود تا جنبه ی روابط مشتری را در کسب و کارش گسترش دهد. بانک های کوچکتر، به ویژه بر خدمات مشتری برای جذب و حفظ مشتریان تمرکز می کنند. همچنین Ranii ذکر می کند، عموم بانک ها اندازه شان (کوچکی شان) را به عنوان یک مزیت برای مشتری قلمداد می کنند. آنها به خود مباهات می کنند که می توانند خدمات شخصی بیش تری را نسبت به بانک های بزرگ پیشنهاد و ارائه کنند. بانک های بزرگ خدمات مشتری را نادیده می گیرند، هرچند Wachovia (از بانک های بزرگ) اخیرا به عنوان بانک شماره یک در خدمات مشتری ارزیابی شده بود.

1-21          سه طبقه ی گسترده از شرکت های تولیدی، خرده فروشی، و خدماتی را در نظر بگیرید. مثالی از رهبری هزینه و تمایز در هر سه طبقه بزنید. آیا گرایش بیشتری به استفاده از رهبری هزینه نسبت به تمایز در یک طبقه یا بیش تر وجود دارد ؟

پاسخ های ممکن زیادی وجود دارد. نکته اصلی سوال این است که طبقه بندی رهبری هزینه یا تمایز در انواع مختلفی از شرکتها در صنایع مختلف به کار برده می شود. برخی از صنایع (به ویژه کسانی که با کالا سرو کار دارند) تمایل دارند به عنوان رهبران هزینهشناخته شوند و برخی دیگر (فناوری زیست و غیره) تمایل دارند به عنوان تمایزگراشناخته شوند. صنایع دیگر ممکن است ترکیبی از انواع مختلف رقبا را داشته باشند. من از آنها می خواهم که صنعت خودرو را در نظر بگیرند و رهبران هزینه وتمایزگراها را شناسایی کنند.

1-22          مایکل پورتر استدلال می کند یک شرکت نمی تواند به طور همزمان هم در هزینه ها پیشرو باشد و هم از استرتژی تمایز استفاده کند. به نظر شما آیا یک شرکت می تواند به طور همزمان هم در هزینه ها پیشرو باشد و هم از استراتژی تمایز استفاده کند و یا بالعکس؟

قطعا این احتمال وجود دارد که یک محصول جدید با ویژگی های تکنولوژیکی پیشرفته ممکن است در آغاز از استرتژی تمایز بهره گیرد و سپس به عنوان بازاری برای محصولات در اوج خود عمل کند و بعد از ان رقبا وارد شده و صنعت به طرف استراتژی رهبری هزینه حرکت می کند. به عنوان مثال بازار تلفن های همراه را در نظر بگیرید.

1-23          چه تفاوتی بین برنامه ریزی و استراتژی وجود دارد؟

اغلب مردم فکر می کنند که استراتژی به طور ساده برنامه ریزی،یا برنامه ریزی بلند مدت است، در مفهوم کلی این درست به نظر می رسد،گرچه برنامه ریزی در شکل گیری استراتژی و اجرای آن موضوعی بس پیچیده تر است و شامل توسعه درک محیط کسب و کاری که شرکت در آن فعالیت می کند و هم چنین میزان دسترسی به منابع داخلی و خارجی شرکت جهت کمک به آن به منظور رقابتی موثر می باشد. مراحل اجرای برنامه ریزی استراتژیک در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...