پاسخ تشریحی سوالات حسابداری مالی- کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1396

حسابداری مالی

پاسخ تشریحی سوالات حسابداری مالی- کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1396

سوال 31 – اگر ظرفیت تولیدی یک واحد تجاری مبنای اندازه گیری سود در گزار شگری مالی با شد، کدام
سیستم حسابداری مبنا قرار گرفته است؟
پاسخ 31 -گزینه 3 : بر مبنای لرزش جاری- حفظ سرمایه فیزیکی
تاضیح:
طبق ق سمت ب بند 7 پیاست مفاهیم نظری گزلرشگری مالی لیرلن،: طبق مفهام نگهدل شت)حفظ( سرمایه فیزیکی، ساد
تنها در صوارتی تحصویل میگردد كه ظرفیت تالیدی فیزیکی )ظرفیت عملیاتی( ولحد تجاری در پایان دوره، پس لز حذف
لثرلت هرگانه تازیع بین صاحبان سرمایه یا دریافتی لز لیشان، نسبت به ظرفیت تالیدی فیزیکی لبتدلی دوره فزونی یابد.
سال 32 – شرکت حمل و نقل شمال یک دارایی ثابت کارکرده را به مبلغ 56000 ریال فروخت. بهای تمام
شده دارایی ثابت 100000 ریال و مانده استهلاک انباشته آن در زمان فروش 40000 ریال است. نتیجه
این رویداد کدام است؟
پاسخ 32 -گزینه 1 : زیان به مبلغ 4000 ریا
تاضیح:
ریا
ریا
بهای تمام شده دلرلیی
100000
لستهلاک لنباشته دلرلیی
( 40000 )
لرزش دفتری دلرلیی
60000
56000
قیمت فروش دلرلیی
( 4000 )
زیان حاصل لز فروش دلرلیی
سال 33 -مطابق مفاهیم گزلرشگری مالی لیرلن، در نظام مبتنی بر لرزش های جاری، رقم بالاتر بین خالص لرزش
فروش و كدلم لرزش یا بها به عنالن مبلغ بازیافتنی لنتخاب می شاد؟
پاسخ 33 -گزینه 2 : لرزش لقتصادی
تاضیح:
5 مفاهیم نظری گزلرشگری مالی لیرلن، برلی لنتخاب یکی لز مقیاسهای مختلف لندلزهگیری لرزش جاری باید – طبق بند 21
لز معیار ” لرزش برلی ولحد تجاری“ لستفاده نماد.
طبق لین قاعده، لرزش جاری برلبر لقل ” بهای جایگزینی جاری دلرلیی و مبلغ بازیافتنی “ آن تعیین میگردد. ” مبلغ بازیافتنی
“ دلرلیی بالاترین لرز شی ل ست كه مالك فعلی دلرلیی میتالند بدلن د ست یابد و برلبر خالص لرزش فروش دلرلیی یا لرزش
لقتصادی آن، هركدلم بیشتر لست، میباشد. نمادلر زیر نحاه تعیین لرزش برلی ولحد تجاری رل نشان میدهد:
ارزش برای واحد تجاری
اقل
مبلغ بهای جایگزینی
بازیافتنی
خالصارزشفروش ارزشاقتصادی
اکثر
سووال 34 – وجه نقد دریافتی لز مشووتریان در طی سووا مالی 1000000 ریا باده لسووت. در صووارتیکه مبلغ
400000 ریا آن بابت فروشهای سا جاری و مبلغ 600000 ریا آن بابت فروش های نسیه سا های قبل باشد
و لفزلیش در خالص حسوواب های دریافتنی تجاری در طی سووا جاری 200000 ریا و كاهش در حسوواب های
پردلختنی تجاری نیز 100000 ریا و هزینه مطالبات مشکاک للاصا 50000 ریالباشد، فروش شركت در سا
جاری چند ریا باده لست؟
پاسخ 34 -گزینه 3 : 1200000
تاضیح:
بابت فروش های سا جاری
400000
= همان فروش نقد سالجاری
1000000
دریافتی طی سا جاری
بابت فروش های نسیه سا های قبل
600000
حساب های دریافتنی
مانده لبتدل
0
600000
وصالی طی دوره
فروش نسیه سا جاری
800000
مانده پایان
200000
فروش های نقد سا جاری
+
فروش های نسیه سا جاری
=
كل فروش های سا جاری
400000
800000
1200000
سال 35 -شركت سامان در لو سا 1X13 حق لمتیاز ساخت تالید كالا رل به مدت 10 سا به مبلغ 500 میلیان
ریا خریدلری كرد. لرزش من صفانه آن دلرلیی در لو سا 4X13 به مبلغ 280 میلیان ریا برآورد گردیده ل ست.
زیان ناشی لز كاهش لرزش در لو سا 4X13 چند میلیان ریا لست؟
پاسخ 35 -گزینه 2 : 70 میلیان ریا .
تاضیح:
50 میلیان ریا = 10 ÷ سا 500 میلیان ریا = لستهلاک سالانه حق لمتیاز
150 میلیان ریا = 3 × سا 50 میلیان ریا = مبلغ لستهلاک لنباشته حق لمتیاز در لبتدلی سا 4X13
میلیان ریا
میلیان ریا
بهای تمام شده حق لمتیاز
500
لستهلاک لنباشته حق لمتیاز
( 150 )
لرزش دفتری حق لمتیاز
350
280
لرزش منصفانه حق لمتیاز
( 70 )
زیان ناشی لز كاهش لرزش
سال 36 -كدلم مارد لندوخته قانانی در شركت های سهامی لست؟
پاسخ 36 -گزینه 4 : یک بیستم لز ساد خالص شركت تا یک دهم سرمایه شركت للزلمی لست.
تاضیح:
طبق ماده 140 قانان تجارت، هیئت مدیره مکلف ل ست هر سا یك بی ستم لز سادخالص شركت رلبعنالن لندوخته قانانی
ماضاع نماید.همین كه لندوخته به یك دهم سرمایه شركت ر سیدماضاع كردن آن لختیاری ل ست ودرصارتی كه سرمایه
شركت لفزلیش یابدكسریك بیستم مذكارلدلمه خالهدیافت تاوقتی كه لندوخته قانانی به یك دهم سرمایه بالغ گردد.
سال 37 – شركت لصلی 80 درصد سهام دلرلی حق رلی شركت فرعی رل به مبلغ 140 میلیان ریا تحصیل نماد.
حقاق لقلیت بر لساس لستاندلرد لیرلن در تاریخ تحصیل كدلم لست؟
لرزش دفتری
لرزش منصفانه
دلرلیی جاری
30
30
دلرلیی لمال و ماشین آلات
110
180
بدهی ها
45
50
پاسخ 37 -گزینه 3 : 32 میلیان ریا
تاضیح:
حقاق لقلیت
طبق تئاری شخصیت لقتصادی
35
=
20%
×
175
= 80% ÷ 140
=
لرزش ضمنی
طبق لستاندلرد لیرلن
32
=
20%
×
160
= 50 ( – 180 + 30 )
=
لرزش منصفانه
طبق تئاری شركت لصلی
19
=
20%
×
95
= 45 ( – 110 + 30 )
=
لرزش دفتری
ظبق تئاری مالکانه
0
سووال 38 -فرض كنید یکی لز مشووتریان علیه ولحد تجاری در دلدگاه پرونده دعای حقاقی لقامه كرده لسووت.
لحتمالات صدور حکم به نفع ولحد تجاری به صارت زیر لست.
لحتما صدور حکم به نفع ولحد تجاری
50 درصد
لحتما صدور حکم جریمه لی معاد 500 میلیان ریا
30 درصد
لحتما صدور حکم جریمه لی معاد 200 میلیان ریا
20 درصد
برآورد هزینه دعاوی حقاقی)لرزش مارد لنتظار تعهد( كدلم لست؟
پاسخ 38 -گزینه 4 : 190 میلیان ریا
تاضیح:
لحتما صدور حکم به نفع ولحد تجاری، در ولقع یعنی لحتما صدور جریمه لی برلی ولحد تجاری معاد صفر ریا ؛ لز
لین رو جدو فاق رل می تالن به شرح زیر بازنایسی كرد:
لحتما صدور حکم جریمه لی معاد 0 میلیان ریا
50 درصد
لحتما صدور حکم جریمه لی معاد 500 میلیان ریا
30 درصد
لحتما صدور حکم جریمه لی معاد 200 میلیان ریا
20 درصد
برلی محاسبه لرزش مارد لنتظار تعهد، باید لحتما صدور هر حکم رل در مبلغ آن ضرب نماده و در نهایت با هم جمع نماد.
190 ( = 200 × 0.2 ( + ) 500 × 0.3 ( + ) 0 × 0.5 ( = برآورد هزینه دعاوی حقاقی)لرزش مارد لنتظار تعهد(
سوال 39 – سواد حاصول لز عملیات هر یک لز ولحد های تجاری به طار جدلگانه طی سوا 4X13 به شورح زیر
لست:
شركت لصلی )للف(
100000 ریا
شركت )ب( 80 درصد در تملک شركت للف
50000 ریا
شركت )ج( 90 درصد در تملک شركت ب
24000 ریا
ساد خالص سهم لقلیت چند ریا لست؟
پاسخ 39 -گزینه 2 : 16720 ریا
تاضیح:
سهامدلرلن
لقلیت
سهامدلرلن
لقلیت
10%
20%
ج
90%
ب
80%
للف
24000
500000
1000000
16720 ( = 24000 × 10% (+ ) 24000 × 90% × 20% (+) 500000 × 20% (= ساد خالص سهم لقلیت
سال 40 -فعالیت های طی دوره شركت آرزو در سا 2X13 به شرح زیر لست:
1(تحصیل 2000 سهم عادی شركت )ج( به مبلغ 26.000 ریا
2 ( فروش سرمایه گذلری در سهام شركت ) ( به مبلغ 35.000 ریا )لرزش دفتری سرمایه گذلری در زمان فروش
به مبلغ 33.000 ریا (
3( سپرده سرمایه گذلری نزد بانک به مبلغ 50.000 ریا )بهره به مبلغ 3.750 ریا دریافت شده لست(
4( وصا ساد سهام به مبلغ 1.200 ریا بابت سرمایه گذلری در سهام
جریان خالص ورودی)خروجی( وجه نقد ناشی لز فعالیت های سرمایه گذلری كدلم لست؟
1 ) 38.050
2 ) 37.250
3 ) 59.000
4 ) 39.800
پاسخ 40 -جالب در گزینه ها نیست
تاضیح:
سال 41 -بهای تمام شده لولیه ساختمان 600 هزلر ریا ، لستهلاک لنباشته آن در پایان سا پنچم 150 هزلر ریا ،
لرزش لقتصادی آن 225 هزلر ریا ، خالص لرزش فروش ساختمان 230 هزلر ریا ل ست. مبلغ شنا سایی كاهش
لرزش لنباشته ساختمان در دفاتر در پایان سا پنجم كدلم لست؟
پاسخ 41 – گزینه 1 : 220 هزلر ریا
تاضیح:
هزلر ریا
هزلر ریا
بهای تمام شده ساختمان
600
لستهلاک لنباشته ساختمان
( 150 )
لرزش دفتری ساختمان
450
230
لرزش بازیافتنی
( 220 )
كاهش لرزش لنباشته ساختمان
طبق بند 57 لستاندلرد حسابدلری شماره 32 لیرلن، تنها در صارتی كه مبلغ بازیافتنی یك دلرلیی لز مبلغ دفتری آن كمتر باشد،
مبلغ دفتری دلرلیی باید تا مبلغ بازیافتنی آن كاهش یابد. لین تفاوت به عنالن زیان كاهش لرزش شناسایی می شاد .
مبلغ باز یافتني، خالص لرزش فروش یا لرزش لقتصادي یك دلرلیي یا ولحد مالد وجه نقد، هر كدلم كه بیشتر لست.
سال 42 – كدلم روش زیر نشان دهنده نگرشی لست كه بر لساس آن هر دوره میانی) در گزلرشات مالی میان دوره
لی( به عنالن یک دوره مالی مستقل و جزل تلقی می شاد و عملکرد هر دوره میانی مشابه با همان رویه و مبانی قابل
لعما برلی دوره های مالی سالانه تعیین می گردد.
1 (ولبسته
2 (متصل
3 (مستقل
4 (منفصل
پاسخ 42 -گزینه 4 : منفصل
تاضیح:
طبق بند 6 لسووتاندلرد حسووابدلري شووماره 22 )گزلرشووگري مالي میاندورهلي(، در رلبطه با نحاه تهیه و لرلئه گزلرش مالي
میاندورهلي دو دیدگاه وجاد دلرد:
للف. عدهلي هر دوره میاني رل به عنالن یك دوره مالي مسووتقل تلقي ميكنند و به همین دلیل معتقدند كه عملکرد مالي هر
دوره میاني باید لساساً مشابه با دوره مالي سالانه تعیین شاد. برلساس لین نظریه، برلي شناسایي درآمدها و هزینهها و لنجام
برلوردها در پایان دوره میاني، لز همان لصووا قابل لعما برلي دورههاي مالي سووالانه لسووتفاده ميشوواد. لین روش در لین
لستاندلرد ” روش منفصل“ نامیده ميشاد.
ب. گروهي دیگر، هر دوره میاني رل به عنالن بخش لاینفك دوره مالي سالانه تلقي ميكنند. برل ساس لین نظریه، شنا سایي
درآمدها و هزینهها و لنجام برلوردها در پایان دوره میاني، با تاجه به پیشبیني عملکرد مالي برلي مابقي دوره مالي سووالانه،
صارت ميگیرد. بنابرلین یك قلم هزینه كه ممکن لست مرباط به كل دوره مالي سالانه باشد، برلساس زمان، حجم فروش،
حجم تالید یا مباني دیگر به دورههاي میاني تخصوویص دلده ميشوواد. لین روش در لین لسووتاندلرد ” روش متصوول“ نامیده
ميشاد.
سال 43 – كدلم مارد نادرست لست؟
1 ( دو روش متصل و منفصل در گزلرش های مالی میان دوره لی با هم جمع پذیر نیستند.
2 ( در گزلرش های مالی میان دوره لی، برخي لقلام درآمد و هزینه كه ماهیت سالانه دلرند، لز روش متصل لستفاده
می شاد.
3 ( در گزلرشگری بر حسب قسمت های مختلف، سهم شریک خاص لز درآمد عملیاتی ولحد تجاری تحت كنتر
مشترک، نباید لز درآمد عملیاتی گروه به طار جدلگانه مشخص شاد.
4 ( در گزلرش های مالی میان دوره لی، روش منفصوول برخلاف روش متصوول، ماجب همالرسووازي عملکرد مالي
طي سا نميشاد.
پا سخ 43 -گزینه 3 : در گزلرشگری بر حسب قسمت های مختلف، سهم شریک خاص لز درآمد عملیاتی ولحد
تجاری تحت كنتر مشترک، نباید لز درآمد عملیاتی گروه به طار جدلگانه مشخص شاد.
تاضیح:
طبق قسومت للف بند 27 لسوتاندلرد حسوابدلري شوماره 23 )حسوابدلري مشواركتهاي خاص(، در گزلرشوگري برحسوب
قسوومتهاي مختلف ، سووهم شووریك خاص لز درآمد عملیاتي ولحد تجاري تحت كنتر مشووتر باید به روشووني لز درآمد
عملیاتي گروه متمایز شاد.
سال 44 – شخصی در سا 94 عملیات زیر رل لنجام دلده لست. ساد)زیان( عملیاتی چند ریا لست؟
1 -مبلغ 10.000 ر یا ن قد به عنالن سوورمایه
آورد.
6 – خرید كالا 500 ریا نسیه
2 -خرید كالا 250 ریا نسیه
7 – فروش كالا 1000 ریا كه در مقابل آن سفته دریافت شد.
3 – برگشت لز خرید كالا 25 ریا
8 – خرید لثاثیه 500 ریا نقد
4 – خرید كالا 500 ریا نقد
9 – ماجادی كالای پایان دوره 110 ریا لرزیابی شد.
5 – فروش كالا 1000 ریا نسیه
10 – هزینه ها 1000 ریا پردلخت شد.
1 ) 385 ریا ساد
2 ) 885 ریا ساد
3 ) 115 ریا زیان
4 ) 615 ریا زیان
پاسخ 44 -گزینه 3 : 115 ریا زیان
تاضیح:
2000 ریا = 1000 + 1000 = فروش خالص طی سا
1225 ریا = 500 + 500 ( + 25 – 250 ( = خرید خالص طی سا
1115 ریا = 110 – 1225 + 0 = بهای تمام شده كالای فروش رفته
885 ریا = 1115 – 2000 = ساد ناخالص
115 ریا زیان = 1000 – 885 = ساد)زیان( عملیاتی
سال 45 -مانده حساب سرمایه ماسسه لی در لبتدلی سا 2.000.000 ریا لست. لگر سرمایه گذلری مجدد
مالک مبلغ 600.000 ریا و بردلشووت لو مبلغ 200.000 ریا باده و همچنین لین ماسووسووه طی دوره مبلغ
400.000 ریا سوواد خالص و 1.000.000 ریا هزینه دلشووته باشوود و دلرلیی ماسووسووه در پایان سووا
3.200.000 ریا لست، بدهی های ماسسه در پایان سا ، چند ریا خالهد باد؟
1 ) 400.000
2 ) 1.400.000
3 ) 800.000
4 ) 1.200.000
پاسخ 45 -گزینه 1 : 400.000 ریا
تاضیح:
صارتحساب تغییرلت سرمایه طی دوره مالی
ریا
سرمایه در لبتدلی دوره مالی
2.000.000
+
سرمایه گذلری مجدد مالک طی دوره
600.000

بردلشت مالک طی دوره
( 200.000 )
+
ساد)زیان( خالص
400.000
سرمایه در پایان دوره مالی
2.800.000
معادله لساسی حسابدلری:
جمع دلرلیی ها
)پایان دوره(
=
جمع بدهی ها
)پایان دوره(
+
سرمایه
)پایان دوره(
3.200.000
400.000
2.800.000
سال 46 – ساد خالص شركت )ب( در سا مالی منتهی به 29 ل سفند 1395 مبلغ 8.000 ریا باده ل ست. در
لین سا مازلد تجدید لرزیابی 1.000 ریا و ساد تسعیر لرز ولحد خارجی 500 ریا می باشد. لگر تعدیل سنالتی
700 چند ریا خالهد باد؟ » ساد جامع شناسایی شده لز تاریخ گزلرشگری قبلی « ، ریا بدهکار باشد
1 ) 8.500
2 ) 9.500
3 ) 7.800
4 ) 8.800
پاسخ 46 -گزینه 4 : 8.800 ریا
تاضیح:
صارت ساد و زیان جامع
ریا
ساد خالص
8.000
+
مازلد تجدید لرزیابی
1.000
+
ساد تسعیر لرز ولحد خارجی
500
ساد جامع سالجاری
9500

تعدیل سنالتی
( 700 )
ساد جامع شناسایی شده لز تاریخ گزلرشگری قبلی
8800
سوال 47 -شوركت تهرلن كه تا كنان برلی لرزیابی ماجادی كالای خاد لز روش میانگین لسوتفاده می كرده لسوت،
تصوومیم گرفته در سووا 1395 روش خاد رل به فایفا تغییر دهد. لطلاعات زیر در لرتباط با ماجادی كالای لین
شركت در دست لست:
روش میانگین
روش فایفا) FIFO )
لبتدلی سا 1395
105
165
لنتهای سا 1395
250
350
با عنایت به لینکه نرخ مالیات بر درآمد معاد 25 درصد لست، لز بابت تغییر در رویه حسابدلری چند ریا حساب
ساد لنباشته بستانکار می گردد؟
1 ) 60
2 ) 100
3 ) 45
4 ) 75
پاسخ 47 -گزینه 3 : 45 ریا
تاضیح:
60 ریا = 105 – 165 = میزلن لفزلیشی كه در لرزش ماجادی كالا باید لعما نماد
ماجادی كالا
60
مالیات پردلختنی
15
= 60 × 25%
ساد لنباشته
45
= 60 × 75%
سال 48 -شركت پارس برلی تحصیل تجهیزلتی به قیمت 10.000 ریا ، كامیان قدیمی خاد رل كه لرزش منصفانه
لش 600 ریا باده به همرله 9.400 ریا وجه نقد به عنالن ما به لزلء ولگذلر می كند. در ضمن بهای تمام شده و
لستهلاک لنباشته كامیان به ترتیب 5.000 ریا و 4.500 ریا باده لست. ساد وزیان معاوضه چند ریا لست؟
1 ) 100 ساد
2 ) 400 ساد
3 ) 100 زیان
4 ) 400 زیان
پاسخ 48 -گزینه 1 : 100 ساد
تاضیح:
10.000 ریا = 9.400 + 600 = لرزش منصفانه)بهای تمام شده(تجهیزلت تحصیل شده
تجهیزلت
10.000
لستهلاک لنباشته كامیان
4.500
كامیان
5.000
وجه نقد
9.400
ساد
100
سال 49 -كدلم گزینه كاربرد شناسایی درآمد بر مبنای صفر در پیمانکاری رل نشان می دهد؟
1 (معاد هزینه های متحماه پیمان بازیافت می شاد ولی لبهام وجاد دلرد.
2( در صارتی كه میزلن پیشرفت كار تکمیل شده قابل برآورد نباشدو برلی ولحد تجاری لین لنتظار می رود كه هزینه
های متحمل شده بازیافت گردد.
3 ( در صارتی كه هزینه های برآوردی جهت تکمیل پیمان بیش لز هزینه های ولقعی باشد.
4 ( در صارتی كه ماحصل پیمان رل بتالن به گانه لی قابل لتکا برآورد كرد.
پاسوخ 49 – گزینه 2: در صوارتی كه میزلن پیشورفت كار تکمیل شوده قابل برآورد نباشود و برلی ولحد تجاری لین
لنتظار می رود كه هزینه های متحمل شده بازیافت گردد.
تاضیح: بندهای 19 تا 22 لستاندلرد حسابدلري شماره 9 لیرلن)حسابدلري پیمانهاي بلندمدت(
 هرگاه بتالن ماح صل یك پیمان بلندمدت رل به گانهلي قابل لتکا برلورد كرد، باید سهم منا سبي لز درآمد و مخارج
كل پیمان )با تاجه به میزلن تکمیل پیمان در تاریخ ترلزنامه و متناسووب با ناع عملیات و صوونعت مارد فعالیت( به
ترتیب به عنالن درآمد و هزینه شناسایي شاد.
 شوناخت درآمد و هزینه دوره برلسواس میزلن تکمیل پیمان، لغلب ” روش درصود تکمیل پیمان“ نامیده ميشواد.
طبق لین روش، درآمد پیمان با مخارج تحمل شده جهت نیل به آن میزلن لز تکمیل تطابق دلده ميشاد و در نتیجه
درآمد، هزینه و ساد یا زیان كار لنجام شده درصارت ساد و زیان لنعکاس ميیابد.
 هرگاه ماحصل یك پیمان بلندمدت رل نتالن بهگانهلي قابل لتکا برلورد كرد:
للف .درآمد باید تا میزلن مخارج تحمل شدهلي كه لحتما بازیافت آن وجاد دلرد شناسایي شاد، و
ب.مخارج پیمان باید در دوره وقاع به عنالن هزینه شناسایي شاد.
 در مرلحل لولیه پیمان، غالباً وضوعیت به صوارتي لسوت كه ماحصول پیمان رل نميتالن بهگانهلي قابل لتکا برلورد
كرد. با لین حا ، ممکن لسووت لین لحتما وجاد دلشووته باشوود كه ولحد تجاري، مخارج تحملشووده پیمان رل
بازیافت كند. بنابرلین، درآمد پیمان تنها تا میزلن مخارج تحملشوودهلي كه لنتظار بازیافت آن ميرود، شووناسووایي
ميگردد. لز آنجا كه ماحصل پیمان رل نميتالن بهگانهلي قابل لتکا برلورد كرد، سادي شنا سایي نمي شاد.)روش
ساد صفر(
سال 50 – علی و لحمد شركای یک شركت تضامنی هستند. در پایان سا 1394 ، شركت زیانی به مبلغ 600.000 ریا
گزلرش می كند. طبق شوركت نامه، به ترتیب به علی و لحمد پادلشوی معاد 20 درصود و 30 درصود سواد خالص تعلق
گرفته و یاقی مانده به نسبت های 1 و 2 بین آنها تقسیم می شاد. سهم ساد یا زیان علی چند ریا لست؟
1 ) 200.000 – زیان
2 ) 400.000 – زیان
3 ) 120.000 – ساد
4 ) 300.000 – زیان
پاسخ 50 – گزینه 1 : 200.000 ریا – زیان
تاضیح:
پادلش تنها در صارتی به شركا تعلق می گیرد كه شركت ساد دلشته باشد. لین شركت در سا 1394 زیان گزلرش نماده لست؛ لز
لین رو پادلشی به شركا تعلق نمی گیرد.
( 200.000 )
=
1
3
×
( 600.000 )
=
سهم علی
( 400.000 )
=
2
3
×
( 600.000 )
=
سهم لحمد
سال 51 -حسابدلری لجاره بلندمدت تاكیدی بر كدلم مارد لست؟
1 (مفهام رجحان محتای بر شکل و لصل
2 ( مفهام رجحان شکل بر محتای
3 ( مفهام رجحان محتای بر شکل
4 ( در برخی مالرد رجحان محتای بر شکل و نه در تمام مالرد
پاسخ 51 – گزینه 3 : مفهام رجحان محتای بر شکل
تاضیح:
طبق بند 12 و 13 لستاندلرد حسابدلري شماره 21 لیرلن)حسابدلري لجارهها(
 معاملات و سایر رویدلدها طبق محتال و ولقعیتهاي لقتصادي و نه صرفاً شکل قاناني آنها شناسایي ميشاد. در مارد لجارههاي
سرمایهلي ممکن ل ست شکل قاناني لجاره به گانهلي با شد كه لجارهكننده مالکیت دلرلیي مارد لجاره رل به د ست نیاورد، لما
محتال و ولقعیتهاي لقت صادي مرباط به لجاره مبین آن ل ست كه لجارهكننده با تعهد پردلخت مبلغي تقریباً برلبر لرزش من صفانه
دلرلیي به لضافه هزینه مالي مرباط، منافع لقتصادي حاصل لز بکارگیري دلرلیي مارد لجاره رل برلي بخش عمده عمر لقتصادي
آن تحصیل ميكند.
 چنانچه لین لجارهها در ترلزنامه لجارهكننده منعکس نشوواد، منابع لقتصووادي و تعهدلت ولحد تجاري كمتر لز ولقع لرلئه و بدین
ترتیب ن سبتهاي مالي آن نیز مخدوش مي شاد. بنابرلین لنعکاس لجارههاي سرمایهلي، لز یك سا به عنالن دلرلیي و لز ساي
دیگر به عنالن تعهد پردلخت مبالغ لجارهبها در آینده، در ترلزنامه مناسب لست.
سال 52 – در ح سابدلری تركیب ولحد تجاری، چنانچه سهم ولحد تح صیلكننده لز لرزش من صفانه دلرلییها و بدهیهای
قابل تشخیص ولحد تحصیل شده بیش لز بهای تمام شده شرمایه گذلری طبق لستاندلرد لیرلن باشد، نحاه برخارد ولحد
تحصیل كننده نسبت به هر گانه مازلد باقی مانده)منفی( پس لز لرزیابي مجدد متناسب با لرزش منصفانه كدلم لست؟
1 (لز دلرلیی های پالی قابل تشخیص كسر می شاد.
2( لز دلرلیی های غیرجاری قابل تشخیص كسر می شاد.
3 ( لز خالص دلرلیی های غیرپالی قابل تشخیص كسر می شاد.
4 ( لز دلرلیی های غیرپالی قابل تشخیص كسر می شاد.
پاسخ 52 – گزینه 4 : لز دلرلیی های غیرپالی قابل تشخیص كسر می شاد.
تاضیح:
طبق بند 50 لستاندلرد حسابدلری شماره 19 لیرلن)تركیبهای تجاری(:
 درصارتیكه سهم ولحد تحصیلكننده لز خالص لرزش منصفانه دلرلییها و بدهیهای قابل ت شخیص بی شتر لز بهای تمام شده
تركیب باشد، خریدلر باید :
للف . تشخیص و لندلزهگیری دلرلییها و بدهیهای قابل تشخیص ولحد تحصیلشده و نیز لندلزهگیری بهای تمام شده تركیب رل
مارد لرزیابی مجدد قرلر دهد، و
ب. هرگانه مازلد باقیمانده پس لز لرزیابي مجدد رل بطار متناسوب لز لرزش منصوفانه تعیین شوده برلي دلرلییهاي غیرپالي قابل
تشخیص كسر كند.
سال 53 – در صارتی كه در روش بهای تمام شده، تازیع ساد سهام لنبا شته تاسط ولحد فرعی به سرمایه گذلر بیش لز
زمان تحصیل سرمایه گذلری باشد، مازلد چه نامیده می شاد؟
1 (ساد قابل تازیع بین سهامدلرلن
2 ( برگشت لز سرمایه گذلری)ساد سهام تصفیه(
3 ( تعدیل سرمایه گذلری
4 ( تعدیل ساد لنباشته)یاد سهام تصفیه(
پاسخ 53 – گزینه 2
تاضیح:
سال 54 -لفزلیش در ساد هر سهم یا كاهش زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقاه به سهام عادی چه نام دلرد؟
پاسخ 54 – گزینه 2 : ضد تقلیل
تاضیح:
بند 7 پیاست لستاندلرد حسابدلری شماره 30 لیرلن)ساد هر سهم(:
تقلیل: هر چند سوهام عادي بالقاه، در تاریخ گزلرشوگري حق مشواركت در سواد رل ندلرد، لما در آینده با تبدیل به سوهام عادي، حق
مشواركت در سواد رل خالهد دلشوت. بنابرلین، در محاسوبه سواد تقلیلیافته هر سوهم درنظر گرفته ميشواد، زیرل لین تبدیل
ميتالند با لفزلیش تعدلد سهام، ساد تقسیمي متعلق به هر سهم رل كاهش دهد. لز لین رو تقلیل بالقاه، با نیازهاي لطلاعاتي
لستفادهكنندگان در لرتباط ميباشد.
بند 9 پیاست لستاندلرد حسابدلری شماره 30 لیرلن)ساد هر سهم(:
ضد تقلیل: در محا سبه ساد تقلیلیافته هر سهم به دلیل رعایت لحتیاط، تنها سهام عادي بالقاه كه ساد هر سهم نا شي لز عملیات
در حا تدلوم رل كاهش یا زیان هر سهم ناشي لز عملیات در حا تدلوم رل لفزلیش ميدهد، درنظر گرفته ميشاد.
سال 55 -شركت سهامی)ج( لورلق قرضه 12 % به مبلغ لسمی 100.000 ریا در تاریخ 1 / 7 / 4X13 منتشر نماده لست.
لورلق قرضه به مبلغ 103.288 به فروش رسید كه تا تاریخ سر رسید بازده لی معاد 10 درصد دل شته با شد. هزینه بهره
شش ماهه در 29 / 12 / 4X13 كدلم لست؟)روش لستهلاک نرخ بهره ماثر(
پاسخ 55 – گزینه 1 : 5164 ریا
تاضیح:
5.164 ریا
=
6
12
×
10
%
×
103.288
=
هزینه بهره
1 (ساد هر سهم تقلیلیافته
2 ( ضد تقیل
3 ( ساد پایه هر سهم تقیلی یافته
4 ( تقیلی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...