حسابداری حقوق و دستمزد

درآمدکتمان شده وهزینه غیرواقعی

حسابداری حقوق و دستمزد

فصل اول: حقوق و دستمزد کارگران تولیدی

سیستم حقوق و دستمزد:

به مجموعه اجزاء به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که دادههای مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا

ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل مینماید، یک سیستم حقوق و دستمزد گفته میشود.

ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد:

به طور کلی سیستم حقوق و دستمزد باید به گونهای طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات

لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و همچنین از ویژگیهای زیر

برخوردار باشد:

برای امرار معاش کافی باشد؛ –

ایجاد انگیزه نماید؛ –

اقتصادی و مؤثر باشد؛ –

منصفانه و عادلانه باشد؛ –

سازمان را قادر سازد با سازمانهای دیگررقابت کند؛ –

منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند. –

3

عوامل مؤثر در طراحی سیستم حقوق و دستمزد:

ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبی کارکنان، سطح حقوق و دستمزدهای رایج در صنعت، نقش

اتحادیهها و سندیکاهای کارگری و اوضاع اقتصادی کشور.

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کداماند؟

دایره کارگزینی؛ –

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل؛ –

دایره حسابداری حقوق و دستمزد. –

وظیفه دایره کارگزینی چیست؟ واحد کارگزینی در هر مؤسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آییننامهای

استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی

وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال

پرسنل به سایر بخشهای مؤسسه و موارد مشابه را برعهده دارد.

وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست؟ وظیفه این بخش جمعآوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل

و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در مؤسسات و واحدها میباشد که به طرق و روشهای خاصی این کار

صورت میپذیرد.

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟ این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین

مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را بر عهده دارد. در واقع اسناد و مدارک

حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری میشود.

افرادی که برای استخدام وارد مؤسسه میشوند ابتدا در بخش کارگزینی مؤسسه اقدام به انعقاد قرارداد کار نموده و با

توافقهایی در ارتباط با نحوه و شرایط کار و زمان و مدت و سایر مواردی که طبق قوانین کار مشخص شده، به عنوان

یکی از پرسنل آن مؤسسه شروع به کار مینمایند. سپس اطلاعات توافقهای کار شامل زمان و مدت کار، میزان حقوق

و دستمزد و نرخ دستمزد و سایر موارد در اختیار واحد حسابداری حقوق و دستمزد قرار میگیرد و از طرف دیگر فرد

مذکور پس از کار در مؤسسه واحد ثبت ورود و خروج اطلاعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدت کار را ثبت می-

نماید که معمولا پس از یک ماه کارکرد، زمان ورود و خروج در اختیار واحد حسابداری قرار میگیرد. واحد حسابداری

پس از محاسبه مدت کارکرد فرد مورد نظر با لحاظ قرارداد و شرایط قانون کار، حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذکور

و کسورات قانونی ایشان را تعیین و اقدام به ثبت در حسابها مینماید.

4

مشمولان قانون کار: شامل کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنها، کارآموزان و کارگاهها میباشند.

قرارداد کار چیست؟ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق-

السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.

شرایط لازم برای صحت قرارداد کار:

مشروعیت مورد قرارداد؛ –

معین بودن موضوع قرارداد؛ –

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. –

چه مواردی در قرارداد کار ذکر میشود؟

مشخصات دقیق طرفین؛ –

نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد؛ –

حقوق یا مزد مبنا؛ –

ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها؛ –

محل انجام کار؛ –

تاریخ انعقاد قرارداد؛ –

مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد؛ –

مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب مینماید. –

راههای خاتمه قرارداد کار:

فوت، استعفا، بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگر؛ –

پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ –

انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. –

5

حقوق یا مزد مبنا چیست؟ حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی و یا به وسیلهی عقد قرارداد که

مخالف قانون کار نباشد،)برای کارگران قراردادی( برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به

صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاماهانه پرداخت میشوند را حقوق یا مزد مبنا میگویند.

کارمزد: اگر مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد)پارچهکاری( پرداخت شود،

اصطلاحا به آن کارمزد گویند.

دستمزد: بهایی که در برابر استفاده از نیروی انسانی پرداخت میشود هزینه کار یا دستمزد نامیده میشود.

حقالسعی: تمام دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، هزینههای مسکن، ایاب و

ذهاب،مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، کمک عائلهمندی و نظایر آنها دریافت مینمایدرا حقالسعی مینامند.

مزد: عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟ شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبلغی دیگر را)نقدی یا

غیرنقدی(، به عنوان مزایا دریافت میکند. بنابراین دریافت هرگونه وجه نقد یا غیرنقد علاوه بر مزد اصلی، مزایای

شغلی است. نمونه بارز این مزایا حق مسکن، خواروبار، حق جذب و سایر موارد مشابه میباشد. این مزایا میتوانند

مستمر یا غیرمستمر باشند. مزایای مستمر مزایایی میباشند که هر ماهه کلرگر دریافت میکند و مزایایی که دائمی

نمیباشند و با توجه به شرایط، کارگر دریافت میکند را مزایای غیرمستمر مینامند. از جمله مزایای غیرمستمر ، حق

مأموریت، پاداش و … میباشد.

تفاوت حقوق و دستمزد:

منظور از دستمزد، مبلغی است که بر مبنای ساعت، روزانه، هفتگی،ماهانه یا به شکل پارچهکاری و بر مبنای تولید –

به کارکنان تولیدی پرداخت میشود که متداولترین شیوه پرداخت به کارگران است.

منظور از حقوق، پرداخت مبلغی ثابت است که به طور منظم و در فواصل زمانی معین و در ازای خدمات مدیریت یا –

کارهای دفتری به کارکنان پرداخت میگردد، که متداولترین شیوه پرداخت به کارکنان است.

کارگر کیست؟ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر

مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

6

کارفرما کیست؟ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر)بیمه شده( به درخواست و به حساب او در مقابل

دریافت حقالسعی کار میکند.

کارگاه: محلی است که به دستور کارفرما یا نمایندهی او در مقابل دریافت دستمزد در آنجا کار میکند.

تعریف کار: کوششی است فکری یا دستی که صرف ساخت و فروش محصولات یا ارائه محصولات میشود.

مدت کار: بر اساس ماده 51 قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور

انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. ساعت کار کارگران نباید از 8 ساعت در شبانهوز تجاوز نماید. در کارهای

سخت و زیانآور و زیرزمینی، ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.

کارهای سخت و زیانآور، به کارهایی اطلاق میشود که در اثر اشتغال، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای

طبیعی)جسمی و روانی( کارگردر وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

کار روز: کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 شب میباشد.

کار شب)شب کاری(: کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. طبق قانون، ارجاع کار اضافی

به کارگرانی که شبانه)کارشب( یا کارهای خطرناک و زیانآور انجام میدهند، ممنوع است.

کار مختلط: کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود. در کارهای

مختلط، به ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود، 35 % فوقالعاده شبکاری تعلق میگیرد.

کار نوبتی: کاری که در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود.

چنانچه نوبتکار یک کارگر در صبح و عصر واقع شود، فوقالعاده نوبتکاری وی 10 % ، نوبت کار صبح و عصر و شب

15 % و نوبت کار صبح و شب یا عصر و شب 5 / 22 % خواهد بود.

زمان عادی انجام کار: عبارت از مدت زمانی است که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است.

زمان استاندارد انجام کار: عبارتست از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین. زمان استاندارد، از طریق

زمانسنجی حرکات لازم برای تولید و با درنظرگرفتن اوقات استراحت، توقف و تأخیرات احتمالی به دست میآید.

ساعات کار عادی: مدت زمانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می-

دهد.

7

ساعت کار عادی روزانه 8 ساعت، ساعت کار هفتگی 44 ساعت، ساعت کار چهار هفته 176 ساعت، ساعت کار عادی

در ماههای 30 روزه)مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند در سالهای کبیسه( 192 ساعت و ساعات کار عادی در ماههای

31 روزه)فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور( 200 ساعت میباشد.

اضافه کاری: انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار را اضافه کاری میگویند.

اضافهکاری چه شرایطی دارد؟

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود:

موافقت کارگر؛ –

پرداخت – 40 % اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی؛

ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از – 4 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین؛

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد. کارگرانی که به هر عنوان در ایام تعطیل)جمعه یا –

تعطیلات رسمی( کار کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل، 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند نمود.

برای ثبت دستمزد، مبلغ دستمزد عادی به بدهکار حساب کالای در جریان ساخت و فوقالعادهها به حساب کنترل

سربار ساخت بدهکار میشوند. همچنین به ازای دستمزد استحقاقی، حساب کنترل حقوق و دستمزد بستانکار می-

شود. محاسبه زمان کار انجام شده جهت پرداخت دستمزد، به استناد کارت ساعت می باشد. حضور هریک از پرسنل

در محل کار و ساعت شروع و پایان کار آنها، توسط کارت ساعت نشان داده می شود.

مثال 1 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 4،000 ریال میباشد. چنانچه این کارگر در یک هفتهی گذشته 50 ساعت کار

کرده باشد، مطلوبست محاسبه و ثبت دستمزد استحقاقی وی.

دستمزد عادی 200،000 = 4،000 × 50 ساعت اضافهکار 6 = 44 – 50

دستمزد استحقاقی 209،600 = 9،600 + 200،000 فوق العاده اضافهکار 9،600 = 40 × % 4،000 × 6

کالای در جریان ساخت 200،000

کنترل سربار ساخت 9،600

کنترل حقوق و دستمزد 209،600

8

مثال 2 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 5،000 ریال میباشد. ایشان طی چهار هفته گذشته 200 ساعت کار انجام داده

است. مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی و ثبت آن.

دستمزد عادی 1،000،000 = 5،000 × 200 ساعت اضافهکار 24 = 176 – 200

دستمزد استحقاقی 1،048،000 = 48000 + 1،000،000 فوق العاده اضافه کار 48،000 = 40 × % 5،000 × 24

کالای در جریان ساخت 1،000،000

کنترل سربار ساخت 48،000

کنترل حقوق و دستمزد 1،048،000

مثال 3 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 3،500 ریال میباشد. ایشان طی یک هفته گذشته 44 ساعت کار کرده است که

8 ساعت از آن در ساعات بین 22 تا 6 صبح بوده است.مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی وی.

فوق العاده شبکاری 9،800 = 35 × % 8 × 3،500 دستمزد عادی 154،000 = 3،500 × 44

دستمزد استحقاقی 163،800 = 9،800 + 154،000

کالای در جریان ساخت 154،000

کنترل سربار ساخت 9،800

کنترل حقوق و دستمزد 163،800

مثال 4 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 7،000 ریال میباشد. ایشان طی یک هفته گذشته 54 ساعت کار انجام داده

است. ایشان 8 ساعت از کار عادی خود را در روز جمعه انجام داده است. همچنین 4 ساعت از کار عادی وی بین

ساعات 22 تا 6 صبح انجام شده است.مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی وی.

دستمزد عادی 378،000 = 7،000 × 54 ساعات اضافه کار 10 = 44 – 54

فوق العاده روز جمعه 22،400 = 40 × % 7،000 × 8 فوق العاده شبکاری 9،800 = 35 × % 7،000 × 4

فوق العاده اضافه کار 28،000 = 40 × % 7،000 × 10

دستمزد استحقاقی 438،200 = 28،000 + 22،400 + 9،800 + 378،000

9

کالای در جریان ساخت 378،000

کنترل سربار ساخت 60،200

کنترل حقوق و دستمزد 438،200

مثال 5 : آقای احمدی کارگر نوبتکار شرکت تولیدی میباشد. نرخ دستمزد ساعتی ایشان 5،000 ریال میباشد. ایشان

نوبتکار صبح و عصر هستند. مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی یک هفته وی.

فوق العاده نوبتکاری 22،000 = 10 × % 44 × 5،000 دستمزد عادی 220،000 = 44 × 5،000

دستمزد استحقاقی 242،000 = 22،000 + 220،000

کالای در جریان ساخت 220،000

کنترل سربار ساخت 22،000

کنترل حقوق و دستمزد 242،000

مثال 6 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 2،600 میباشد. چنانچه ایشان غیرنوبتکار بوده و طی دو هفته گذشته 100

ساعت کار انجام داده باشد، همچنین 6 ساعت از کار عادی خود را بین ساعات 22 تا 6 صبح انجام داده و 4 ساعت از

کار عادی در روز جمعه انجام شده باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی وی.

دستمزد عادی 260،000 = 2،600 × 100 ساعات اضافه کار 12 = 88 – 100

فوق العاده روز جمعه 4،160 = 40 × % 2،600 × 4 فوق العاده شبکاری 5،460 = 35 × % 2،600 × 6

فوق العاده اضافه کار 12،480 = 40 × % 2،600 × 12

دستمزد استحقاقی 282،100 = 12،480 + 4،160 + 5،460 + 260،000

کالای در جریان ساخت 260،000

کنترل سربار ساخت 22،100

کنترل حقوق و دستمزد 282،100

10

مثال 7 : آقای حبیبی در تیر ماه 215 ساعت کار انجام داده است، 18 ساعت از کار عادی وی بین ساعات 22 تا 6 صبح

روز بعد بوده است . چنانچه نرخ دستمزد ساعتی کارگر 45،000 ریال باشد وکارگرغیرنوبتکار باشد،

مطلوبست: محاسبه دستمزد استحقاقی و ثبت آن.

دستمزد عادی ساعات 9،675،000 = 45،000 × 215 ساعات اضافهکار 15 = 200 – 215

فوقالعاده اضافهکار 270،000 = 40 ×% 45،000 × 15 فوقالعاده شبکاری 283،500 = 35 × % 45،000 × 18

دستمزد استحقاقی 10،228،500 = 9،675،000 + 270،000 + 283،500

کالای در جریان ساخت 9،675،000

کنترل سربار ساخت 553،500

کنترل حقوق و دستمزد 10،228،500

حداقل دستمزد: حداقل دستمزد، پایینترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون یا مذاکره و گفتگوهای سه

جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار در اقتصاد و یا بخشهای مختلف آن تعلق میگیرد.

معیارهای کلی تعیین حداقل دستمزد:

سطح عمومی دستمزدها در کشور؛ –

استانداردهای نسبی زندگی سایر گروههای اجتماعی؛ –

نیازهای کارگران و خانوادههای آنها؛ –

هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن؛ –

مزایای تأمین اجتماعی؛ –

عوامل اقتصادی شامل ضرورتهای توسعه اقتصادی، سطح بهرهروی و سطح بهرهوری و سطح اشتغال. –

11

تعطیلات و مرخصیها:

طبق قانون کار، روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد. کارگرانی که به هر عنوان در روز –

جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه، 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

مثال: آقای کیانی با نرخ دستمزد ساعتی 20،000 ریال در کارگاهی مشغول به کار میباشد. چنانچه روز تعطیل این

کارگاه به جای جمعه، روز دوشنبه باشد و ایشان طی هفته گذشته 44 ساعت کار کرده باشد، مطلوبست محاسبهی

دستمزد استحقاقی.

دستمزد عادی 880،000 = 44 × 20،000

فوق العاده روز جمعه 64،000 = 40 × % 8 × 20،000

دستمزد استحقاقی 944،000 = 64،000 + 880،000

طبق قانون کار در ایام تعطیلات رسمی مانند جمعه، عید نوروز، عید مبعث و …. بایستی مزد کارگران به طور کامل به –

آنان پرداخت شود. در ضمن مزد تعطیلات رسمی جزء هزینههای سربار است.

مثال: نرخ دستمزد ساعتی آقای اکبری 15،000 ریال میباشد. چنانچه در هفته گذشته روز سهشنبه عید مبعث و

تعطیل بوده باشد و ایشان هیچگونه اضافه کاری نداشته باشد، مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی هفته گذشته-

ی ایشان.

دستمزد استحقاقی 660،000 = 44 × 15،000

چنانچه با توافق به عمل آمده، در کارگاهی روزی غیر از جمعه تعطیل توافقی اعلام شود، در صورت برخورد –

تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی، از آنجا که کارگران کار روز تعطیل را در روزهای دیگر انجام دادهاند، از این رو

استحقاق دریافت 8 ساعت اضافهکاری را خواهند داشت.

کارگاههایی که به انجام – 5 روز کار، 44 ساعت کار قانونی خود را انجام میدهند)این کارگاهها از دو روز تعطیل

استفاده میکنند( مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

مثال 8 : آقای رضایی با نرخ دستمزد ساعتی 22،000 ریال در کارگاهی مشغول به کار میباشد. چنانچه روز تعطیل

توافقی این کارگاه به جای جمعه، روز دوشنبه باشد و دوشنبه تعطیل رسمی بوده باشد، مطلوبست محاسبهی دستمزد

استحقاقی.

12

دستمزد عادی 968،000 = 44 × 22،000

*دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کار روز دوشنبه 246،400 = 140 × % 8 × 22،000

فوق العاده روز جمعه 70،400 = 40 × % 8 × 22،000

دستمزد استحقاقی 1،284،800 = 70،400 + 246،400 + 968،000

مثال 9 : با توجه به اطلاعات داده شده دستمزد استحقاقی خانم نوابی را محاسبه کنید.

دستمزد ساعتی 115،000 ریال کارکرد هفته – 44 ساعت ایام تعطیل کارگاه دو روز در هفته )روز پنجشنبه تعطیل –

توافقی( این هفته روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده است. –

ساعات اضافه کار 8 = 36 – 44 ساعات کار عادی هفته با یک روز تعطیل رسمی 36 = 8 – 44

دستمزد عادی هفته 5،060،000 = 44 × 115،000

*دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کار روز پنجشنبه 1،288،000 = 140 × % 8 × 115،000

دستمزد استحقاقی 6،348،000 = 1،288،000 + 5،060،000

مرخصی استحقاقی:

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه یک ماه است، سایر روزهای تعطیل

جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه

میشود. همچنین مرخصی کمتر از یک روز کار)مرخصی ساعتی(، جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.

مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند، پنج هفته میباشد. –

طبق قانون کار، کارگر نمیتواند بیش از – 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: –

1(ازدواج دائم 2 ( فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن، – 6 ماه و مدت شیردهی تا 24 ماه میباشد.

13

مثال 10 : میزان مرخصی استحقاقی یک کارگر که نیمی از سال را کار کرده است، چند روز میباشد؟

15 روز با احتساب دو روز جمعه مرخصی روز جمعه 2 = 2 ÷ 4 مرخصی روزهای عادی 13 = 2 ( ÷ 4 – 30 )

عیدی وپاداش:

عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیأت دولت تعیین میگردد. کلیه

کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل 60 روز آخرین مزد)دو

ماه(، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. بنابراین عیدی کارگران برای یک سال عبارتست از دو تا سه برابر حداقل

دستمزد همان سال.

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارکنانی که کمتر از یک سال کار کردهاند، به مأخذ شصت روز مزد، به نسبت –

ایام کارکرد به کل سال محاسبه میشود.

مثال 11 : چنانچه حداقل دستمزد ماهیانه سال 93 مبلغ 6،000،000 ریال باشد، مطلوبست محاسبهی:

الف( حداقل عیدی قابل پرداخت به کارگرانی که به طور کامل فعالیت کردهاند. 12،000،000 = 2 × 6،000،000

ب( حداکثر عیدی قابل پرداخت به کارگرانی که به طور کامل فعالیت کردهاند. 18،000،000 = 3 × 6،000،000

ج( حداقل عیدی کارگری از اول آذرماه شروع به کار کرده باشد. 4،000،000 = ??? × 2 × 6،000،000

حق اولاد به ازای هر فرزند در سال 93 مبلغ 608،880 ریال میباشد. حق عائلهمندی در بخش خصوصی همان حق

اولاد است. طبق قانون کار، حق اولاد تنها به 2 فرزند خانوار تعلق میگیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان

بیشتری باشند، دیگر حقوق جدیدی به آنها پرداخت نمی شود. به صورت کلی، با افزایش حداقل دستمزد سالیانه، به

حق اولاد افراد نیز افزوده می شود .

مأموریت: مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارمند برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور

شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. فوقالعاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا

مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

14

فوق العاده مأموریت در موارد زیر تعلق میگیرد:

محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد؛ –

اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر مؤسسات معلوم؛ –

اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی. –

********************

15

سؤالات تستی:

1 به مجموعه اجزاء به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که دادههای مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات –

یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل مینماید، یک …………………….. گفته میشود.

الف( تبدیل کننده ب( بنگاه ج( سیستم حقوق و دستمزد د( تولیدی

2 ساعت ورود و خروج کارکنان به محل کارخانه توسط کارت ………………….. مشخص میگردد. –

الف( کارت ساعت ب( کارت حضور و غیاب ج( کارت اوقات کار د( موارد الف و ب

3 محاسبهی حقوق و دستمزد وظیفهی کدام دایره میباشد؟ –

الف( حسابداری صنعتی ب( حقوق و دستمزد ج( کارگزینی د( برنامهریزی تولید

4 کدام یک از موارد زیر جزء وظایف دایره کارگزینی میباشد؟ –

الف( طبقهبندی مشاغل ب( تهیهی آییننامههای استخدامی ج( تنظیم برنامههای آموزشی د( همه موارد

5 کدام یک جزء وظایف دایره حقوق و دستمزد نمیباشد؟ –

الف( طبقهبندی و تخصیص هزینه حقوق و دستمزد ب( تهیه لیست حقوق و دستمزد و چکها

ج( تهیه مدارک مربوط به دریافتهای کارکنان د( تعیین نرخ دستمزد

6 قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا –

غیرموقت برای کارفرما انجام دهد ………………. میگویند.

الف(قرارداد کار ب( توافق ج( کار موقت د( قرارداد آزمایشی

7 بهایی که در برابر استفاده از نیروی انسانی پرداخت میشود …………………. نامیده میشود. –

الف(حقوق ب( بهای اولیه ج(دستمزد د( بهای تولید

8 کدام گزینه از عوامل مؤثر در طراحی سیستم حقوق و دستمزد است؟ –

الف( سطح حقوق و دستمزد کارکنان دولت ب( ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان

ج( ارزش نسبی کارگاه د( اوضاع فرهنگی کشور

16

9 کدام گزینه از ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد نیست؟ –

الف( برای امرار معاش کافی باشد؛ ب( ایجاد انگیزه نماید؛

ج( اقتصادی و مؤثر باشد؛ د( شرایط سازمان را از نظر نقدینگی بهبود سازد.

10 تمام دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائلهمندی و نظایر آنها را –

دریافت میکند ……………….. مینامند.

الف( حقالسعی ب( مزد ساعتی ج( کارمزد د( کارمزد ساعتی

11 وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود را چه میگویند؟ –

الف( حقالسعی ب( مزد ج( کارمزد د( کارمزد ساعتی

12 چنانچه مزد بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، این نوع مزد را چه گویند؟ –

الف(مزد ساعتی ب(کارمزد ساعتی ج(کارمزد د(مزد ثابت

13 ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از……………. ساعت تجاوز نماید. –

الف( 6 ساعت ب( 8 ساعت ج( 10 ساعت د( 12 ساعت

14 به کاری که قسمتی از آن در روز و قسمتی در شب انجام شود، چه نوع کاری میگویند؟ –

الف(کار اضافه ب(نوبتکاری ج(کارمختلط د(کار عادی

15 طبق قانون کار، حداکثر فرزندانی که حق اولاد به آنها تعلق میگیرد، چند فرزند است؟ –

الف( یک ب(دو ج(سه د(چهار

16 کاری که در طول ماه گردش داشته باشد را …………………… میگویند. –

الف(کار اضافه ب(نوبتکاری ج(کارمختلط د(کار عادی

17 ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای شبانه یا خطرناک و سخت و زیانآور انجام میدهند، ……………….. است. –

الف(لازم ب(ممنوع ج(بلامانع د(کافی

18 درصد مربوط به نوبتکاری صبح و عصر، عصر و شب، صبح و عصر و شب و یا صبح و شب به ترتیب)از راست به –

پ( کدام گزینه است؟

الف( 10 – % 5 / 22 – % 10 – % 15 % ب( 10 – % 5 / 22 – % 15 – % 5 / 22 %

17

ج( 5 / 22 – % 10 – % 15 – % 5 / 22 % د( 15 – % 5 / 22 – % 10 – % 5 / 22 %

19 انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار چه نام دارد؟ –

الف(کار مختلط ب( کار متناوب ج( اضافه کاری د( نوبتکاری

20 مدت زمانی که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد را …………… گویند. –

الف(ساعات استاندارد کار ب( ساعات عادی کار ج( ساعت اضافه کاری د( ساعت کار

21 در کارهای سخت و زیانآور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از………….. ساعت در روز و ………… ساعت در هفته –

تجاوز نماید.)از راست به چپ(

الف( 8 – 44 ب( 6 – 44 ج( 6 – 36 د( 8 – 36

22 کدام یک از گزینههای زیر، از شرایط قرارداد کار نمیباشد؟ –

الف( محل انجام کار ب( تعداد فرزندان ج( تاریخ انعقاد قرارداد د( حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

23 کدام گزینه از مصادیق تعریف مأموریت میباشد؟ –

الف( محول شدن وظیفهی موقت به مستخدم غیر از وظیفهی اصلی که در پست سازمانی خود دارد.

ب( اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر مؤسسات معلوم.

ج( اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی.

د( همهی موارد.

24 امور مربوط به ترفیعات و مرخصی ها از وظایف کدام دایره است؟ –

الف( کارگزینی ب( ثبت اوقات کار

ج( زمان سنجی د( حسابداری بهای تمام شده

25 کدام گزینه از وظایف واحد کارگزینی یک مؤسسه نمیباشد؟ –

الف( توافق شرایط کار ب( نقل و انتقال پرسنل ج( تعیین شرح وظایف د( محاسبهی حقوق و دستمزد

26 وظیفه تهیه و تدوین، اصلاح دستورالعملها، آییننامهها و فرمهای استخدامی به عهده کدام دایره میباشد؟ –

الف( کارگزینی ب( ثبت ورود و خروج ج( دایره حسابداری حقوق و دستمزد د( دایره تدارکات

18

27 کدام یک از گزینههای زیر، از دلایل خاتمه قرارداد کار نمیباشد؟ –

الف( فوت کارگر ب( خدمات نظام وظیفه کارگر ج( استعفای کارگر د( بازنشستگی کارگر

28 کدام گزینه از اجزاء وعناصر سیستم حقوق ودستمزد نمیباشد؟ –

الف( دایره کارگزینی ب( دایره تدارکات ج ( دایره ثبت ورود وخروج پرسنل د( دایره حسابداری حقوق ودستمزد

29 مرخصی استحقاقی سالانهی کارگران برای کارهای عادی چند روز است؟ –

الف( بدون احتساب چهار روز جمعه یک ماه ب( با احتساب چهار روز جمعه یک ماه

ج( بدون احتساب جمعهها پنج هفته د( با احتساب جمعهها پنج هفته

30 مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است را …………………………… میگویند. –

الف( زمان عادی انجام کار ب( زمان استاندارد انجام کار ج( زمان کار انجام شده د( هیچ کدام

31 طبق قانون کار، میزان ساعات کار در ماههای – 31 روزه چند ساعت میباشد؟

الف( 174 ساعت ب( 200 ساعت ج( 176 ساعت د( 192 ساعت

32 کدام گزینه از شرایط اضافهکاری نمیباشد؟ –

الف( موافقت کارگر ب( پرداخت 40 % فوقالعاده اضافهکاری

ج( موافقت کارفرما د( ساعات اضافهکاری بیش از 4 ساعت نباشد.

33 کدام گزینه از مواردی است که مشمول فوقالعاده سختی کار نمیشود؟ –

الف( کارهای تحقیقاتی ب( کار با بیماران روانی ج( کار با اشعه و مواد شیمیایی د( کار با مواد سمی و آتشزا

34 پایینترین سطح دستمزدی که بر اساس قانون یا مذاکرات و گفتگوهای سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران، –

به نیروی کار، در اقتصاد و یا بخشهایی از اقتصاد، تعلق میگیرد، ………………………… میگویند.

الف( حقوق پایه ب( مزد نقدی ج( حداقل حقوق د( کارمزد

53 کدام گزینه از ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد میباشد؟ –

الف( شرایط سازمان را از نظر اقتصادی بهبود بخشد. ب( بر روی عرضه و تقاضای کالا اثر نداشته باشد.

ج( بر میزان سود شرکت تأثیرگذار باشد. د( برای امرار معاش کافی باشد.

19

36 کدام گزینه، از مشمولان قانون کار نمیباشد؟ –

الف(کارگران ب( کارفرمایان ج( بازنشستگان د( کارآموزان

37 کارگر نوبت کار صبح و شب، چند درصد فوقالعاده نوبتکاری دریافت میکند؟ –

الف( 10 % ب( 35 % ج( 5 / 22 % د( 15 %

38 فوق العاده شب کاری کارگران به کدام حساب بدهکار می شود؟ –

الف(کنترل سربار ساخت ب (کالای در جریان ساخت

ج (کنترل حقوق و دستمزد د(حقوق پرداختنی

39 آقای احمدی کارگر نوبتکار عصر و شب است. چنانچه نرخ دستمزد ساعتی – 40،000 ریال باشد و ایشان در یک

هفته 44 ساعت کار کرده باشد، دستمزد استحقاقی یک هفتهی وی چه مبلغی است؟

الف( 1،760،000 ریال ب( 396،000 ریال ج( 2،156،000 ریال د( 2،615،000 ریال

40 با توجه به سؤال – 39 ، فوق العاده نوبتکاری آقای احمدی چه مبلغی است؟

الف( 1،760،000 ریال ب( 396،000 ریال ج( 2،156،000 ریال د( 2،615،000 ریال

41 برای دریافت حق مأموریت ، فاصله محل کار تا محل مأموریت باید حداقل چند کیلومتر باشد؟ –

الف( 55 ب( 60 ج( 50 د( 45

42 کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، تا چند روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را میتوانند ذخیره کنند؟ –

الف( 27 ب( 20 ج( 18 د( 9

43 ساعت عادی کار کارگرانی که در کارهای سخت و زیانآور مشغول هستند، در شبانه روز از …………… ساعت –

نمیبایست تجاوز نماید.

الف( 10 ب( 8 ج( 12 د( 6

44 نرخ ساعتی دستمزد یک کارگر خط تولید – 25،000 ریال است. اگر این کارگر در یک روز 3 ساعت اضافه کاری

داشته باشد، مبلغ فوقالعاده اضافه کاری او چند ریال است؟

الف( 26،250 ب( 30،000 ج( 75،000 د( 105،000

20

45 کدام مورد جزو حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نمی باشد؟ –

الف( دستمزد اوقات تلف شده ب( بازنشستگی ج( بیمه حوادث د( دستمزد ایام بیماری

46 کارگری طی یک هفته – 60 ساعت کار انجام داده است. اگر دستمزد ساعتی 8000 ریال باشد، دستمزد استحقاقی

وی چند ریال است؟

الف( 480،000 ب( 403،200 ج( 531،200 د( 540،000

47 نرخ ساعتی دستمزد کارگری – 9200 ریال و نوبت کار صبح و عصر می باشد. دستمزد وی طی چهار هفته چند ریال

است؟

الف( 1،619،200 ب( 1،781،120 ج( 1،862،080 د( 1،983،520

48 کارگری طی دوهفته کار عادی خود، به قرار هفته ای – 8 ساعت شب کاری داشته است. اگر نرخ دستمزد ساعتی

وی 7،850 ریال باشد، دستمزد استحقاقی وی چند ریال است؟

الف( 734،760 ب( 694،300 ج( 169،560 د( 690،800

49 با توجه به سؤال – 48 ، چه مبلغی به حساب کنترل سربار ساخت بدهکار میشود؟

الف( 734،760 ب( 694،300 ج( 43،960 د( 690،800

50 کدام گزینه از شرایط قانونی اضافه کار نمی باشد؟ –

الف( ساعت کار اضافی به کارگران از 4 ساعت در روز نباید تجاوز کند.

ب( پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعت عادی.

ج( ساعت کار بیش از 6 ساعت اضافه کار محسوب می شود.

د( موافقت کارگر مبنی بر انجام اضافه کار.

51 کدام گزینه صحیح است؟ –

الف( کاری که از ساعت 14 تا 20 باشد کار روز است.

ب( کار نوبتی کاری است که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ج( کار مختلط کاری است که بخشی از آن نوبتی و بخشی از آن در شب واقع می شود.

د( کاری که بخشی از آن در روز و بخشی در شب واقع شود، کار نوبتی است.

21

52 اگر دستمزد عادی فردی هر ساعت – 5000 ریال باشد، دستمزد هر ساعت شبکاری ایشان چند ریال خواهد بود؟

الف( 5،000 ب( 6،750 ج( 1،750 د( 5،750

53 زمان عادی انجام کار عبارت است از: –

الف( میزان کار مورد نیاز و انتظار از هر کارگر در زمان معین.

ب( مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار مورد نیاز است.

ج( زمانی که برای انجام کار در یک مدت معین پرداخت یا تعهد می شود.

د( هیچکدام

54 – یم راک هعمج زور رد هک یدارفا دننک ، لیطعت زور زا هدافتسا مدع لباقم رد هفاضا دصرددنچ یم تفایرد دزم رب –

؟دننک

)فلا 5 / 22 % ب ) 10 % )ج 40 % د ) 35 %

55 – ینامداش یاقآ یرگراک یتعاس دزمتسد خرن ، هیاپ قوقح یانبمرب 12،500 .تسا لایر رد وا درکراک عمج هچنانچ

هتفه 64 دشاب تعاس ، علا قوف هفاضا هدا یتروص رد هدربمان یراک هک 8 دشاب هدش ماجنا بش رد یو یداع راک زا تعاس

؟تسا غلبم هچ )راک تبون ریغ(

)فلا 13،500 ب ) 130،500 )ج 100،000 د ) 18،750

56 – ،لاس نایاپ شاداپ و یدیع رثکادح لومرف یم دروم مادک ؟دشاب

هنازور دزمتسد لقادح )فلا × 60 هنازور دزمتسد لقادح )ب × 90

هناهام دزمتسد لقادح )ج × 2 هنازور دزمتسد لقادح )د × 3

57 – …….. یصخرم ،لاس کی زا رتمک راک یارب ……………..

یم روظنم لماک تروص هب )فلا .دوش یم هبساحم فصن تروص هب )ب .دوش

یم هبساحم هتفای ماجنا راک تدم تبسن هب )ج .دوش .دش دهاوخن روظنم یصخرم لاوصا )د

58 – : تیرومأم هداعلا قوف

هنازور یانبم دزم زا رتمک )فلا .تسا نارگراک

.دشاب نارگراک هنازور یانبم دزم ای تباث دزم زا رتمک دیابن )ب

22

ج( نباید از دو برابر مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران کمتر باشد.

د( نباید از نصف مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران کمتر باشد.

59 میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین را ………… گویند. –

الف( دستمزد غیرمستقیم ب( دستمزد مستقیم ج( زمان عادی انجام کار د( زمان استاندارد انجام کار

60 از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ –

الف( کارگزینی ب( کنترل کیفیت و بازرسی ج( زمان سنجی د( ثبت اوقات کار

61 به کدام موارد زیر حق ماموریت تعلق می گیرد؟ –

الف( کارگری که برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کار دور شود و ناگزیر 1 شب در محل ماموریت توقف نماید.

ب( کارگری که برای انجام کار 40 کیلومتر از محل کار دور باشد.

ج( کارگری که نصف روز در بیرون از محل کار باشد.

د( همه موارد فوق

62 مجموع ساعات کار عادی کارگران جمعا در یک هفته نمی بایست از ……… تجاوز نماید. –

الف( 30 ساعت ب( 42 ساعت ج( 56 ساعت د( 44 ساعت

63 واحدی که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها وآئین نامه های استخدامی پرسنل را باتوجه به قوانین کار –

واموراجتماعی را عهده دارد کدام است؟

الف( ثبت ورود وخروج ب ( حسابداری حقوق ودستمزد ج ( کارگزینی د( خدمات

64 کدام گزینه ازموارد مذکور در قرارداد کار نمی باشد؟ –

الف( محل انجام کار ب ( تاریخ انعقاد قرارداد ج ( ساعات کار و تعطیلات و مرخصی د ( اظهارنامه حق بیمه

65 اگر دستمزد ساعتی کارگری در ساعت – 15،000 ریال باشد و دستمزد استحقاقی وی در یک هفته 870،000 ریال

باشد. کارکرد وی در طول یک هفته چند ساعت است؟

الف( 58 ساعت ب( 50 ساعت ج( 48 ساعت د( 54 ساعت

23

66 کارگری در یک هفته با – 44 ساعت کار عادی، مبلغ 220،000 ریال حقوق دریافت نموده است. دستمزد یک ساعت

این کارگر چند ریال است؟

الف( 4400 ریال ب( 5000 ریال ج( 4500 ریال د( 1250 ریال

67 حقوق ماهیانه کارگری در ماه – 31 روزه 1،340،000 ریال می باشد، دستمزد یک ساعت کار، کارگر فوق چند ریال

است؟

الف( 6،700 ریال ب( 8،125 ریال ج( 32،500 ریال د( 7،448 ریال

68 دستمزد یک ساعت کارگری – 7500 ریال می باشد، چنانچه نامبرده در نوبت صبح و عصر مشغول کار باشد،

دستمزد ساعتی و فوق العاده مربوطه چند ریال است؟

الف( 7500 ریال ب( 8250 ریال ج( 8625 ریال د( 10500 ریال

69 تعداد ساعات کاری کارگری در طول هفته – 44 ساعت بوده است. اگر این کارگر نوبت کار در نوبتهای صبح و عصر

بوده باشد و نرخ دستمزد ساعتی وی 2000 ریال باشد، دستمزد استحقاقی او چند ریال خواهد بود؟

الف( 96،800 ب( 217،200 ج( 219،000 د( 328،900

70 اگر نرخ دستمزد ساعتی کارگری – 2400 ریال باشد، نرخ هر ساعت شب کاری وی چند ریال است؟

الف( 2640 ب( 2940 ج( 3240 د( 3360

71 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از وظایف کدام دایره است؟ –

الف( کنترل کیفیت ب( زمان سنجی ج( کارگزینی د( حسابداری

72 حداقل توقف شبانه جهت تحقق ماموریت کدام است؟ –

الف( یک شب ب( دوشب ج( سه شب د( چهارشب

73 امور مربوط به ترفیعات و مرخصی ها از وظایف کدام دایره است؟ –

الف( کارگزینی ب( ثبت اوقات کار ج( زمان سنجی د( حسابداری بهای تمام شده

74 حضور هریک از پرسنل در محل کار و ساعت شروع و پایان کار آنها توسط ………. نشان داده می شود –

الف( لیست حقوق و دستمزد ب( کارت ساعت ج( دایره کارگزینی د( دایره حسابداری حقوق و دستمزد

75 کارگرانی که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند، مرخصی سالانه آنها چند روز است؟ –

الف( 30 روز ب( 35 روز ج( 40 روز د( 45 روز

24

76 کارگران در چه صورت حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند؟ –

الف( ازدواج دائم ب( فوت همسر ج(فوت فرزندان د( همه موارد

77 کاری که از ساعت – 6 بامداد تا 10 شب انجام شود، کار …………………… گویند.

الف( کار روز ب( کار شب ج(کار مختلط د( فوقالعاده

78 اگر دستمزد استحقاقی دو هفته یک کارگر نوبتکار، با نوبت کاری صبح و عصر و شب، مبلغ – 708،400 ریال باشد،

نرخ یک ساعت دستمزد وی چه مبلغی است؟

الف( 9،000 ریال ب( 8،000 ریال ج( 7،000 ریال د( 6،000 ریال

25

مسائل:

-1 کارگری در مدت یک هفته توانسته است 50 ساعت کار کند . نرخ ساعتی دستمزد 1500 ریال است . در هفته مورد

بحث علاوه بر روز جمعه یک روز تعطیل رسمی نیز وجود داشته است . با استفاده از اطلاعات داده شده مطلوب است:

محاسبه دستمزد استحقاقی وی در پایان هفته.

-2 کارگری در طول بهمن ماه 220 ساعت کار کرده است کارگر مذکور 40 ساعت از کار عادی خود را بین ساعت 10

شب تا 6 بامداد انجام داده است اگر نرخ ساعتی این کارگر 2500 ریال باشد مطلوب است: محاسبه دستمزد

استحقاقی وی در پایان بهمن ماه.

-3 کارگری در مدت دوهفته 110 ساعت کار انجام داده است که 15 ساعت از کار عادی وی بین ساعت 22 تا 6 بامداد

روز بعد انجام گرفته است اگر نرخ دستمزد هر ساعت 2000 ریال بوده و کارگر غیر نوبت کار باشد مطلوب است :

الف ( محاسبه دستمزد استحقاقی کارگر؛

ب(ثبت مربوط به دستمزد استحقاقی.

-4 کارگری از مهرماه 210 ساعت کارکرده است و حقوق ساعتی ایشان 2500 ریال است. حقوق وی را در پایان مهرماه

حساب کنید.

-5 دستمزد استحقاقی کارگر نوبتکار، با نوبت کاری عصر و شب، در طی دو هفته با نرخ دستمزد ساعتی 40،000 ریال

را محاسبه و ثبت کنید.

-6 کارگری مدت 10 ماه است که در یک کارگاه مشغول شده است. تعداد روزهای مرخصی استحقاقی وی را محاسبه

کنید.

26

7 آقای جوان نیروی کار بخش تولید شرکت توان است. دستمزد ساعتی ایشان – 28،200 ریال است. ایشان در خرداد

ماه سال جاری 12 ساعت اضافه کاری داشته است. مطلوبست: محاسبه دستمزد استحقاقی وی و انجام ثبت مربوط به

آن.

8 – کارگری در یک هفته 5 روزکارکرده است و پنجشنبه و جمعه تعطیل بوده است. در صورتیکه دستمزد ساعتی

کارگر 42،000 ریال باشد، مزد ایام تعطیل را حساب نمایید .

9 خانم مبینا کارگر خط تولید شرکت نماد است. اگر دستمزد عادی وی برای نیمه اول سال – 34،560،000 ریال باشد،

دستمزد یک ساعت کار ایشان را حساب کنید .

10 کارگری در یک هفته – 60 ساعت با حقوق ساعتی 25000 ریال کارکرده است. اگر 10 ساعت کار ایشان در شب انجام

شده است.مطلوب است محاسبه دستمزد استحقاقی و ثبت آن.

11 اطلاعات بدست آمده کارت ساعت – 3 کارگر نوبت کار شرکت تولیدی برای مدت 2 هفته به شرح زیر است :

کارگر اول نوبت کار صبح و عصر، کارگر دوم نوبت کار عصر و شب و کارگر سوم نوبت کار صبح و شب است. اگر نرخ

نوبت کاری ایشان 15000 ریال باشد، مطلوب است : محاسبه دستمزد استحقاقی ایشان و انجام ثبت مربوط به آن.

12 کارگری در طول خرداد ماه – 220 ساعت کار کرده است. کارگر مذکور 40 ساعت از کار عادی خود را بین ساعت 10

شب تا 6 صبح روز بعد انجام داده و نرخ ساعتی دستمزد این کارگر 2500 ریال باشد، مطلوب است محاسبه دستمزد

استحقاقی او در پایان ماه.

13 کارگری در مدت دو هفته – 110 ساعت کار انجام داده است، که 15 ساعت از کار عادی وی بین ساعات 22 تا 6

بامداد انجام گرفته است. اگر نرخ دستمزد هر ساعت 2000 ریال بوده و کارگر مورد بحث غیر نوبت کار باشد، مطلوب

است: محاسبه دستمزد استحقاقی کارگر و ثبت آن.

14 حقوق پایه ماهانه کارگری – 4،800،000 ریال تعیین شده است. در صورتی که این کارگر در آبانماه علاوه بر ساعات

موظفی خود، 40 ساعت نیز اضافه کاری داشته باشد مطلوب است:

27

الف( محاسبه نرخ ساعتی دستمزد؛

ب( محاسبه دستمزد استحقاقی وی و ثبت آرتیکل مربوط به دستمزد.

15 اطلاعات به دست آمده از ساعات کار – 4 نفر از کارگران نوبت کار شرکت تولیدی الوند در مدت دو هفته متوالی در

دست است:

نام کارگر زمان انجام کار نرخ ساعتی دستمزد

قادری صبح و شب 1200

سعیدی عصر و شب 1300

ملک زاده صبح و عصر 1000

غفاری صبح و عصر و شب 900

مطلوب است:

الف( محاسبه دستمزد عادی کارگران مورد بحث در مدت مذکور؛

ب(محاسبه فوق العاده نوبت کاری؛

ج(محاسبه دستمزد استحقاقی و ثبت آرتیکل مربوطه.

16 آقای محسنی کارگر کارگاه الف میباشد. ایشان در تاریخ – 1 / 7 / 93 استخدام شده است. تعداد روزهای مرخصی

استحقاقی وی با احتساب روز جمعه، در سال 93 چند روز است؟

17 آقای زمانی کارگر کارگاه الف میباشد. طبق قرارداد روز یکشنبه به عنوان روز تعطیل توافق شده است. در ماه –

گذشته، ایشان 3 روز جمعه و 24 روز غیرجمعه کار نموده است و 4 روز یکشنبه تعطیل بوده است. اگر دستمزد روزانه

200،000 ریال باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی وی.

28

18 – آقای خاکپور کارگر شرکت الف می باشد ساعات کار او در یک ماه گذشته به صورت زیر است :

صبح و عصر 25 ساعت، صبح و عصر و شب 125 ساعت و بقیه ساعت تا سقف قانونی در عصرو شب. در صورتیکه نرخ

دستمزد هرساعت آقای خاکپور 28000 ریال باشد محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آقای خاکپور.

19 آقای حسینی کارگر کارگاه بوستان میباشد که در تاریخ – 1 / 4 / 93 استخدام شده است. تعداد روزهای مرخصی

استحقاقی وی بدون احتساب روز جمعه، برای سال 93 چند روز است؟

20 آقای برادران کارگر شرکت تولیدی یاس میباشد. در – 4 هفته گذشته، ساعات کارکرد او به صورت ذیل بوده

است.)آقای برادران کارگر نوبتی کار نبوده است.(

بین ساعت 22 تا 6 بامداد 22 ساعت

بین ساعت 7 تا 14 ظهر 130 ساعت

بین ساعت 14 تا 21 شب 24 ساعت

آقای برادران در سال 87 استخدام شده و مزد هرروز او 320،000 ریال است. مطلوبست محاسبه حقوق و دستمزد

آقای برادران در چهار هفته گذشته و ثبت مربوط به آن.

21 دستمزد کارگری – 480،000 ریال برای 8 ساعت کار روزانه می باشد. نامبرده در یک هفته 60 ساعت کار انجام داده

است. این کارگر نوبت کار نبوده و در هفته مزبور از یک روز تعطیل رسمی به غیر از جمعه استفاده نموده است، ضمنا

نامبرده 6 ساعت از کار عادی خود را در شب انجام داده است .

مطلوبست: محاسبه دستمزد ساعات کار عادی ودستمزد ساعات اضافه کاری و فوق العاده اضافه کاری .

22 کارگری در بخش غیر دولتی مشغول به کار بوده و در یک هفته – 50 ساعت کار انجام داده است با توجه به اینکه در

هفته مذکور دو روز تعطیل رسمی وجود داشته و نامبرده 10 ساعت از کار عادی خود را با توجه به اینکه نوبت کار

نبوده در شب انجام داده است .

مطلوبست : محاسبه حقوق و فوق العاده مزایای نامبرده با توجه به اینکه حقوق ساعتی نامبرده 1400 ریال بوده است.

29

23 آقای محسنی کارگر کارگاه ج می باشد. طبق قرارداد روز سهشنبه بعنوان روز تعطیل توافق شده است. در ماه –

گذشته آقای محسنی 3 روز جمعه و 24 روز غیر جمعه کار نموده است و 4 روز سه شنبه تعطیل بوده است. همچنین

یک روز سهشنبه عید مبعث و تعطیل رسمی بوده است. اگر حق روزانه 280،000 ریال باشد مطلوبست : حقوق و

دستمزد آقای محسنی.

30

فصل دوم: قوانین بیمه، بازنشستگی و مالیات مشمولان قانون خدمات

کشوری)بخش دولتی( و مشمولان قانون کار)بخش خصوصی(

الف( مشمولان قانون مدیریت )خدمات( کشوری:

وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب

قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال

حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می

دهد.

شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت ایجاد و بیش از

پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانهها،

مؤسسات دولتی وشرکتهای دولتی منفرد ا یا مشترک ا ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرد ا

یا مشترک ا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد، شرکت دولتی است .

دستگاه اجرایی: : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی

و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند .

پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و

مسؤولیتهای مشخص ) ثابت و موقت ( پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظرگرفته می شود . پستهای ثابت

صرف ا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد، ایجاد خواهد شد .

31

کارمند دستگاه اجرائی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام

صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود .

کارکنان دولت : به کلیه افراد مشمول قانون استخدام کشوری، که بیمه گزار آنها دولت بوده و در حکم کارگزینی

دارای شماره مستخدم می باشند، اطلاق می گردد.

نظام پرداخت کارکنان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل مبنای تعیین حقوق و مزایای

کارمندان قرار میگیرد.

هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقهبندی می-

گردند و اختصاص می یابد. رتبههای خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص مییابد .

شاغلین مربوط در بدو استخدام، در رتبه مقدماتی قرار میگیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار وخلاقیت ، میزان

افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع ،ارزیابی و با

توجه به امتیاز کسب شده و همچنین طی حداقل مدت تجربه)سابقه کار( به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء

می یابند .

حقوق اشخاص مشمول قانون خدمات کشوری شامل موارد زیر است:

حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ –

فوقالعادهها شامل فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوقالعاده بدی آب و هوا، فوقالعاده سختی کار، فوقالعاده –

اشتغال خارج از کشور،کمک هزینه عائلهمندی و اولاد، فوقالعاده هزینه سفر و مأموریت، نوبتکاری، اضافهکار و ….. .

32

کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون )قانون خدمات

کشوری( که دارای همسر می باشند و حداکثر سه فرزند تعلق میگیرد. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این

بند استفاده میکنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، 25 سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد

اناث )دختر( خواهد بود . کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا

همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای

کمک هزینه عائلهمندی بهرهمند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی، به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط ،

مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند .

حق اولاد به ازای هر فرزند در سال – 93 مبلغ 253،470 ریال و عائلهمندی 977،670 ریال میباشد.

کارمندان – دولت، سالیانه 30 روز حق مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق ومزایای مربوط را دارند و حداکثر 15

از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است .

ساعات – کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته می باشد وکلیه دستگاههای اجرائی موظفند ساعات کار خود را در

شش روز هفته تنظیم نمایند.

شرکتها و مؤسسات دولتی موظف هستند از حقوق و دستمزد ناخالص متعلق به کارکنان خود ، طبق قوانین و مقررات

موضوعه، مبالغی را تحت عنوان حق بازنشستگی، حق بیمه سهم کارمند و مالیات حقوق و دستمزد کسر و وجوه

مربوط را ظرف مهلت مقرر به حساب سازمانهای ذیربط واریز نماید.

شرایط بازنشستگی کارمندان:

دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید :

الف ( حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی ، با

تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر؛

ب ( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق .

نکته: سقف سنی برای بازنشستگی مشمولان قانون خدمات کشوری در مشاغل تخصصی 70 سال است.

33

نکته: جمع کسورات پرداخت شده دوسال پایانی خدمت تقسیم بر 24 )ماه( مبنای تعیین حقوق ماهانه بازنشستگی

قرار می گیرد. در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال

خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد) 5 / 2 %( رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده

محاسبه و پرداخت خواهد گردید . در تعیین میزان مستمری بازنشستگی، سنوات پرداخت حق بیمه و حقوق و

مزایای مبنای کسر حق بیمه نقش اساسی دارند.

مثال 1 : رقم تعیین شده حقوق بازنشسستگی برای آقای اکبری، ماهیانه 15،000،000 ریال محاسبه شده است. چنانچه

ایشان با سی و سه سال خدمت بازنشسته شوند، مبلغ حقوق بازنشسستگی ایشان چقدر خواهد بود؟

375،000 = 5 / 2 × % 15،000،000

1،125،000 = 3 × 375،000

مبلغ حقوق بازنشستگی 16،125،000 = 1،125،000 + 15،000،000

کسور بازنشستگی: درصدی از حقوق و مزایا است که بر حسب مقررات مربوطه به طور ماهانه به صندوق

بازنشستگی کشور واریز میشود. مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان ، حقوق

ثابت و فوق العادههای مستمر میباشد. از این مقدار، 9 % حقوق مزایا سهم کارمند و 5 / 13 % سهم کارفرما )دولت( می-

باشد.

موارد مشمول مبنای محاسبه کسور صندوق بازنشستگی کارکنان:

حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ –

فوقالعادههای مستمر شامل فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، فوق العاده شغل برای مشاغل –

تخصصی، فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده اشتغال خارج از کشور، فوق العاده ویژه.

موارد معاف از مبنای محاسبه کسور صندوق بازنشسستگی کارکنان:

فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا، حق اولاد و عائله مندی، هزینه سفر و مأموریت، –

مزایای غیرنقدی، مزایای غیرمستمر و مزایای غیرنقدی.

34

مثال 2 : آقای هادی حقوقبگیر مشمول قانون خدمات کشوری میباشد. با توجه به اطلاعات زیر، مبلغ کسور

بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را محاسبه کنید.

حق شغل 6،000،000 ریال  فوقالعاده شغل 3،700،000 ریال  حق مدیریت 2،300،000 ریال  اضافهکار 1،650،000 ریال

 هزینه سفر 1،300،000 ریال  عائلهمندی 250،000 ریال.

حقوق و مزایای مشمول بازنشستگی 12،000،000 = 2،300،000 + 3،700،000 + 6،000،000

صندوق بازنشستگی سهم کارمند 1،080،000 = 9 × % 12،000،000

صندوق بازنشستگی سهم کارفرما 1،620،000 = 5 / 13 × % 12،000،000

نکته: در فاصله برقراری حقوق بازنشستگی، معمولا تا سه ماه، معادل ?? آخرین حقوق کارمند بازنشسته، به طور علی-

الحساب، توسط سازمان بازنشستگی به وی پرداخت میشود.

مثال 3 : آقای اکبری با حقوق پایهی 15،000،000 ریال در پایان خردادماه سال جاری بازنشسته میشود. مبلغی که وی

به عنوان حقوق بازنشستگی در پایان مردادماه دریافت میکند، چقدر است؟

علیالحساب بازنشستگی 10،000،000 = ?? × 15،000،000

مستمری چیست؟ وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون، به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد، به

بیمه شده و در صورت فوت او، برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود.

شرایط پرداخت مستمری:

در صورت فوت مستخدم، نصف حقوق او به وراث پرداخت میگردد؛ –

هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود، نصف حقوق بازنشستگی پرداخت میشود؛ –

هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود، تمام حقوق وی به وراث پرداخت میشود. –

35

حق بیمه: عبارت از وجوهی است که به حکم قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن، از حقوق کارکنان کسر و

به سازمان بیمه پرداخت میگردد.

حق بیمه کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری:

بیمه شده اصلی)سرپرست( – : فردی است که رأسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی

خدمات درمانی باشد و پس از پرداخت حق السهم ، مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد .

بیمه شده تبعی – : خانواده ، شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرست و یا کفالت بیمه شده اصلی ، از مزایای

بیمه درمان برخوردار می گردند .

بیمه شده تبعی – 1 : به افرادی که در هر خانوار براساس ضوابط، مشمول دریافت سهم دولت ازحق سرانه می شوند،

اطلاق می گردد و شامل کارمند، همسر و سه فرزند اول دارای شرایط تکفل ماهانه میباشد. )سهم کارمند معادل

65 / 1 % حقوق و مزایای مستمر و 7 / 1 % حقوق و مزایای مستمر سهم دولت(

بیمه شده تبعی – 2 : به افرادی که با پرداخت حق سرانه کامل از طرف بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار می گیرند،

اطلاق می گردد و شامل فرزندان چهارم به بعد میباشد.

بیمه شده تبعی – 3 : به کلیه افراد معرفی شده از جانب بیمه شده اصلی )براساس دستورالعمل اجرایی(که مشمول

پرداخت 9 / 2 حق سرانه، مازاد بر حق سرانه کامل می باشند، اطلاق گردد و شامل پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان

فاقد شرایط تکفل میباشد.

صندوق اجرا)اجرائیات(: به مبالغی اطلاق میشود که براساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی، باید توسط کارفرما از

حقوق کارمند کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.

36

مالیات: مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که

نصیب دولت میگردد، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سودها را فراهم ساخته است.

انواع مالیات:

مالیات مستقیم: به طور مستقیم از دارائی و درآمد افراد وصول میشود و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد –

میباشد.

مالیات غیر مستقیم: مالیاتهایی که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل میگردد و بر –

دو نوع است : مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف.

درآمد مشمول مالیات:

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر)اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت

اشتغال، بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق) مقرری، مزد یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر

یا غیرمستمر، قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

موارد مشمول مالیات حقوق و مزایا:

حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ –

فوقالعادههای مستمر شامل فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده سختی کار و –

کار در محیطهای غیرمتعارف، فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده اشتغال

خارج از کشور، فوق العاده ویژه، فوق العاده نوبتکاری، تفاوت تطبیق، حق مسکن، حق مدیریت و …..

37

موارد معاف از مالیات حقوق و مزایا:

حق اولاد و عائلهمندی، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، –

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل – ??? معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات میباشد.

( 20،000،000 = ??? × 120،000،000 .)

عیدی سالانه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان – ??? معافیت مالیاتی سالانه، معاف از مالیات میباشد.

( 10،000،000 =

??? × 120،000،000 .)

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد. –

حقوق بازنشستگی، مستمری، مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مستمری پرداختی به وراث از –

پرداخت مالیات معاف میباشد.

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق:

برای محاسبه درآمد مشمول مالیات،باید درآمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن تقویم و سپس به درآمدهای نقدی

اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد. به همین منظور درآمدهای غیرنقدی به شرح زیر تقویم و

محاسبه میشود:

مسکن با اثاثیه – 25 % و مسکن بدون اثاثیه 20 % حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این

بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما، با راننده – 10 % و بدون راننده 5 % حقوق و مزایای مستمر

نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

سایر مزایای غیرنقدی مستمر از قبیل خواروبار و بن و… معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. –

38

نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای مشمولان قانون خدمات کشوری:

حقوق مزایای کارکنان این بخش، برای سال 93 ، ماهانه تا سقف 10،000،0000 ریال )سالانه 120،000،000 ریال( معاف است

و برای حقوق و مزایای بیشتر از این مبلغ، با نرخ ثابت 10 % از مابهالتفاوت این مبلغ تا حقوق دریافتی، مالیات کسر

میشود.

نکته: مالیات اضافهکار به نرخ 10 % محاسبه میشود.

نکته: 50 % مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم، اعم از آنکه پرداخت کننده بخش

دولتی یا غیردولتی باشد، بخشوده میشود.

مثال 4 : آقای رضایی حقوقبگیر مشمول قانون خدمات کشوری میباشد. با توجه به اطلاعات زیر، موارد خواسته شده

را محاسبه کنید.

حق شغل 7،000،000 ریال  فوقالعاده شغل 4،700،000 ریال  حق مدیریت 2،300،000 ریال  اضافهکار 3،500،000 ریال

 هزینه سفر 1،000،000 ریال  عائلهمندی 600،000 ریال.

مطلوبست محاسبه:

الف( حقوق و مزایای مشمول مالیات ماهانه؛

ب( مبلغ مالیات ماهانه.

حقوق و مزایای مشمول مالیات ماهانه 14،000،000 = 2،300،000 + 4،700،000 + 7،000،000

حقوق ومزایای مستمر پس از کسر معافیت ماهانه 4،000،000 = 10،000،000 – 14،000،000

مالیات مستمر ماهانه 400،000 = 10 × % 4،000،000

مالیات اضافهکار 350،000 = 10 × % 3،500،000

جمع مالیات حقوق و اضافهکار 750،000 = 350،000 + 400،000

مثال 5 : اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد شهریورماه آقای بهاری، مشمول قانون خدمات کشوری، به شرح زیر می-

باشد:

حق شغل 8،000،000 ریال  فوقالعاده شغل 5،500،000 ریال  حق مدیریت 2،300،000 ریال  اضافهکار 4،600،000 ریال

 هزینه سفر 1،000،000 ریال  عائلهمندی 1،200،000 ریال ایشان همچنین از مسکن با اثاثیه استفاده مینماید. –

39

مطلوبست محاسبهی:

الف( مالیات شهریور ماه ایشان، در صورتی که هیچ وجهی بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر نشود.

ب( مالیات شهریور ماه ایشان، در صورتی که مبلغ 1،250،000 ریال بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان

کسر شود.

الف(

حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات 15،800،000 = 2،300،000 + 5،500،000 + 8،000،000

تقویم درآمد غیرنقدی 3،950،000 = 25 × % 15،800،000

حقوق و مزایای مستمر ماهانه مشمول مالیات 19،750،000 = 3،950،000 + 15،800،000

حقوق و مزایای مستمر ماهانه پس از کسر معافیت 9،750،000 = 10،000،000 – 19،750،000

مالیات مستمر ماهانه 975،000 = 10 × % 9،750،000

مالیات اضافهکار 460،000 = 10 × % 4،600،000

جمع مالیات حقوق و اضافهکار 1،435،000 = 460،000 + 975،000

ب(

حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات 15،800،000 = 2،300،000 + 5،500،000 + 8،000،000

تقویم درآمد غیرنقدی 2،700،000 = 1،250،000 – 3،950،000 = 25 × % 15،800،000

حقوق و مزایای مستمر ماهانه مشمول مالیات 18،500،000 = 2،700،000 + 15،800،000

حقوق و مزایای مستمر ماهانه پس از کسر معافیت 8،500،000 = 10،000،000 – 18،500،000

مالیات ماهانه 850،000 = 10 × % 8،500،000

مالیات اضافهکار 460،000 = 10 × % 4،600،000

جمع مالیات حقوق و اضافهکار 1،310،000 = 460،000 + 850،000

40

ب( مشمولان قانون کار)قانون تأمین اجتماعی یا بخش خصوصی(:

کسور حقوق و دستمزد: شرکتها و مؤسسات غیردولتی موظفند از حقوق و دستمزد ناخالص متعلق به کارکنان

خود طبق قانون، و همچنین بر اساس توافق به عمل آمده بین کارگر و کارفرما، مبالغی را به عنوان کسور حقوق و

دستمزد،کسر و وجوه مربوط را ظرف مهلت مقرر به سازمانهای ذیربط واریز نمایند. این مبالغ را میتوان به دو گروه

کسور قانونی و کسور اختیاری تقسیم نمود.

کسور قانونی: عبارت از مبالغ یا وجوهی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس

مصوبات قانونی، باید از حقوق کارگر کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید . کسورات قانونی شامل حق بیمه

سهم کارگر)معادل 7 % حقوق و مزایای مشمول بیمه(، مالیات حقوق و دستمزد، بر اساس ماده 131 قانون مالیاتهای

مستقیم وصندوق اجرا میباشد.

مطابق قانون کار، حق بیمههای اجتماعی کارگران جمعا معادل 30 % حقوق و دستمزد ناخالصی است که 7 % آن به

وسیلهی کارگر پرداخت میشود و از حقوق او کسر میشود. همچنین 20 % به وسیلهی کارفرما پرداخت شده، که این

مبلغ علاوه بر حقوق و دستمزد بوده و برای کارفرما هزینه محسوب میگردد و مابقی) 3 %( توسط دولت پرداخت می-

شود که بایستی در بودجه سالانه کل کشور منظور شود.

کسور توافقی: مبالغی است که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا بر اساس توافق بین آنها، در زمان تهیه لیست

حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر میشود. مهمترین کسور توافقی عبارتند از: اقساط وام مسکن، بدهی

به شرکت تعاونی، اقساط وامهای ضروری، مساعده، پیشپرداخت حقوق و …. .

به مبلغی که معمولا در طی ماه به علت نیاز کارگر به وی پرداخت می شود، مساعده میگویند.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی:

افرادی که به هرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند. –

صاحبان حرف و مشاغل آزاد که به صورت اختیاری بیمه شدهاند. –

دریافتکنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت. –

41

حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه از حقوق و دستمزد:

دستمزد و حقوق، کارمزد و حقالزحمه، حقالمشاوره؛ –

فوق العادهها شامل فوق العاده شغل، فوق العاده اضافهکاری، فوق العاده شبکاری، فوق العاده اشتغال خارج از مرکز، –

فوق العاده سختی کار، فوق العاده جذب، کارانه، ایاب و ذهاب، خواروبار و حق مسکن نقدی؛

مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی و پوشاک)معادل قیمت تمام شده(؛ –

مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی. –

مزایای معاف از کسر حق بیمه:

بازخرید ایام مرخصی، کمک عائلهمندی و حق اولاد، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، حق شیر، خسارت اخراج و –

ذخیره مزایای پایان کار.

مشمولان قانون بیمه بیکاری: کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند، مشمول مقررات

بیمه بیکاری میشوند.

بیکار کیست؟ بیکار بیمه شدهای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد.

حق بیمهی بیکاری: حق بیمهی بیکاری به میزان 3 % حقوق و مزایای مشمول بیمهی فرد بیمه شده میباشد که

توسط کارفرما پرداخت میشود.

نکته: بیمه شده قبل از بیکار شدن، باید حداقل 6 ماه سابقهی پرداخت حق بیمه را داشته باشد تا واجد شرایط

دریافت مقرری بیمهی بیکاری گردد و زمانی که بیمهشده مجددا به کار اشتغال یابد، مقرری قطع میشود. جمع مدت

پرداخت مقرری بیمهی بیکاری، برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای افراد متأهل یا متکلف حداکثر 50 ماه، بر اساس

سابقهی کلی پرداخت حق بیمه میباشد.

42

شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی )حق اولاد ( به مشمولان قانون کار:

– حق عائلهمندی در بخش خصوصی همان حق اولاد است.کمک هزینه عائلهمندی منحصرا تا دو فرزند به بیمهشده

پرداخت میشود.)برای سال 93 به ازای هر فرزند 608،880 ریال(.

بیمه شده حداقل سابقهی پرداخت حق بیمهی – 720 روز کار)حدود 2 سال( را داشته باشد.

سن فرزندان او از – 18 سال کمتر باشد، یا به تحصیل اشتغال داشته و یا اینکه معلول باشد.

بازنشستگی: عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

× سنوات پرداخت حق بیمه × میزان حقوق بازنشستگی = متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ???

مثال 6 : در صورتی که متوسط مزد ماهانه دو سال آخر کارگری با 28 سال سابقه پرداخت حق بیمه، 12،000،000 ریال

باشد، مطلوبست محاسبهی حقوق بازنشستگی وی.

حقوق بازنشستگی 11،200،000 = 12،000،000 × 28 × ???

درآمد مشمول مالیات حقوق: عبارتست از حقوق)مقرری، مزد یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به شغل اعم از

مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

مزایای مستمر نقدی شامل: دستمزد عادی ماهانه، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، کارانه، حق اولاد و عائله – –

مندی، و …. .

مزایای مستمر غیرنقدی شامل: استفاده از مسکن واگذاری از طرف کارفرما)با اثاثیه و بدون اثاثیه(، استفاده از –

اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما)با راننده و بدون راننده(، سایر مزایای مستمر غیرنقدی از قبیل خواروبار

و بن.

43

موارد معاف از مالیات حقوق و مزایا:

هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، –

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل – ??? معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات میباشد.

( 20،000،000 = ??? × 120،000،000 )

عیدی سالانه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان – ??? معافیت مالیاتی سالانه، معاف از مالیات میباشد.

( 10،000،000 = ??? × 120،000،000 )

حقوق بازنشستگی، مستمری، مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مستمری پرداختی به وراث از –

پرداخت مالیات معاف میباشد.

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات:

برای محاسبه درآمد مشمول مالیات،باید درآمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن تقویم و سپس به درآمدهای نقدی

اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد. به همین منظور درآمدهای غیرنقدی) مشابه موارد ذکر

شده برای مشمولان قانون خدمات کشوری(تقویم میگردد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد:

نرخ مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد در مورد مشمولان قانون کار، پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون، بر

طبق ماده 131 خواهد بود.

44

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم)سال 1393 🙂

درآمد سالانه تا مبلغ – 120،000،000 ریال )ماهانه 10،000،000 ریال( معاف از مالیات؛

درآمد سالانه تا – 960،000،000 ریال)ماهانه تا 80،000،000 ریال(نسبت به مازاد 120،000،000 ریال، به نرخ 10 ؛%

درآمد سالانه از – 960،000،000 ریال بیشتر)ماهانه بیشتر از 80،000،000 ریال( نسبت به مازاد 960،000،000 ریال به نرخ

20 . %

محاسبهی مالیات حقوق و مزایای مستمر ماهانه:

برای محاسبهی مالیات حقوق و مزایای مستمر ماهانه، نخست حقوق ومزایای مستمر ماهانه هر یک از کارکنان را

محاسبه و 12 برابر نموده، سپس با اعمال نرخ ماده 131 مالیات سالانه محاسبه شده و این مبلغ بر 12 تقسیم شده تا

مالیات بر درآمد حقوق و مزایای مستمر ماهانه محاسبه گردد.

محاسبهی مالیات مزایای غیرمستمر و اضافه کار:

× در این حالت نخست حقوق و مزایای مستمر سالانه)حقوق ماهانه 12 ( محاسبه شده، سپس مزایای غیرمستمر و

اضافه کار هر یک از کارکنان با حقوق و مزایای مستمر سالانه جمع شده، سپس با مبلغ به دست آمده بر اساس ماده

131 ، مالیات سالانه محاسبه شده و بر 12 تقسیم میشود تا مالیات ماهانه محاسبه شود.

مالیات مزایای غیرنقدی: مزایای غیرنقدی مشمولان قانون کار، مازاد بر مبلغ معاف)حداکثر معادل ??? معافیت مالیاتی

سالیانه، معاف از مالیات میباشد(، به مجموع درآمد سالانه حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ ماده 131

قانون مالیات مستقیم خواهد شد.

محاسبه مالیات عیدی یا پاداش آخر سال: پاداشهای بین سال به مجموع درآمد مشمول مالیات مستمر و غیر مستمر

اضافه شده و مالیات آن به نرخ ماده 131 محاسبه میشود. عیدی و پاداش آخر سال مشمولان قانون کار، مازاد بر مبلغ

معاف)حداکثر معادل ??? معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات میباشد(، به مجموع درآمد سالانه مشمول مالیات

حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ ماده 131 قانون مالیات مستقیم خواهد شد. بدیهی است چنانچه طی

سال چند بار پاداش به هر یک از کارکنان پرداخت شود، فقط پاداش آخر سال مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.

45

مشمولان قانون مدیریت کشوری مشمولان قانون کار

تفاوت

کمک هزینه اولاد حداکثر تا سه فرزند. –

حق اولاد و عائلهمندی معاف از مالیات است. –

حق اولاد به ازای هر فرزند در سال – 93 مبلغ 253،470

ریال و عائلهمندی 977،670 ریال میباشد.

حداکثر – 15 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را می-

توانند ذخیره کنند.

نرخ مالیات پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون، – 10

% خواهد بود.

حق بیمه سهم کارمند معادل – 65 / 1 % حقوق و مزایای

مستمر و 7 / 1 % حقوق و مزایای مستمر سهم دولت است.

کمک هزینه اولاد حداکثر تا دوفرزند. –

حق اولاد و عائلهمندی مشمول مالیات است. –

حق اولاد به ازای هر فرزند در سال – 93 مبلغ 608،880

ریال میباشد. حق عائلهمندی در بخش خصوصی همان حق

اولاد است.

حداکثر – 9 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را می-

توانند ذخیره کنند.

مالیات حقوق بر اساس ماده – 131 قانون مالیاتهای

مستقیم.

حق بیمه سهم کارگر – 7 % حقوق و مزایای مشمول بیمه و

سهم کارفرما 20 % است.

بیمه بیکاری – 3 %و سهم کارفرما است.

شباهت

موارد معاف از مالیات حقوق و مزایا:

معافیت ماهانه – 10،000،000 ریال و معافیت سالانه 120،000،000 ریال)سال 93 )

هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، –

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل – ??? معافیت مالیاتی سالیانه) 20،000،000 ریال(.

عیدی سالانه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان – ??? معافیت مالیاتی سالانه) 10،000،000 ریال(.

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد. –

– 50 % مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی

باشد، بخشوده میشود.

46

درآمدهای غیرنقدی به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:

مسکن با اثاثیه – 25 % و مسکن بدون اثاثیه 20 % حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از

حقوق کارمند کسر میشود.

استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما، با راننده – 10 % و بدون راننده 5 % حقوق و مزایای مستمر نقدی در

ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

سایر مزایای غیرنقدی مستمر از قبیل خواروبار و بن و… معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. –

مثال 7 : اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد خردادماه آقای نیکمنش، کارگر یک شرکت تولیدی، به شرح زیر است:

دستمزد عادی ماهانه 9،500،000 ریال فوق العاده جذب – 3،000،000 ریال مأموریت – 1،000،000 ریال حق اولاد –

600،000 ریال حق مدیریت – 3،400،000 ریال.

مطلوبست: الف( محاسبهی مالیات ماهانه ایشان.

ب( چنانچه ایشان در مناطق کمتر توسعه یافته مشغول خدمت باشند، مالیات حقوق ماهانه چقدر است؟

الف(

دستمزد ماهانه مشمول مالیات 16،500،000 = 600،000 + 3،400،000 + 3،000،000 + 9،500،000

دستمزد سالانه مشمول مالیات 198،000،000 = 12 × 16،500،000

دستمزد سالانه مشمول مالیات پس از کسر معافیت 78،000،000 = 120،000،000 – 198،000،000

مالیات ماهانه 650،000 = 12 ÷ 7،800،000 مالیات سالانه 7،800،000 = 10 × % 78،000،000

ب( مالیات پس از بخشودگی منطقه کمتر توسعه یافته 325،000 = 50 × % 650،000

47

مثال 8: آقای زمانی در یک شرکت غیر دولتی در 1 / 1 / 93 استخدام شده است. طبق حکم استخدامی حقوق مزایای

نامبرده به شرح زیر می باشد :

پایه حقوق 4،100،000 ریال حق جذب – 2،400،000 ریال عائله مندی – 600،000 ریال فوق العاده شغل – 2،500،000

ریال حق مسکن – 900،000 حق ایاب و ذهاب ماهانه – 800،000 ریال.

چنانچه در بهمن و اسفند ماه بابت پاداش بهره وری نامبرده به ترتیب 3،000،000 و 5،000،000 ریال پرداخت شده و

عیدی پایان سال نیز معادل 6،000،000 ریال به وی تعلق گرفته باشد، مجموع مالیات پرداختی نامبرده از تاریخ

استخدام تا پایان سال 93 را محاسبه کنید .

دستمزد ماهانه مشمول مالیات 11،300،000 = 800،000 + 900،000 + 2،500،000 + 600،000 + 2،400،000 + 4،100،000

دستمزد سالانه مشمول مالیات 135،600،000 = 12 × 11،300،000

مجموع دستمزد سالانه و پاداش 143،600،000 = 3،000،000 + 5،000،000 + 135،600،000

دستمزد سالانه مشمول مالیات پس از کسر معافیت 23،600،000 = 120،000،000 – 143،600،000

مالیات پرداختی سالانه 2،360،000 = 10 × % 23،600،000

عیدی پایان سال کمتر از مبلغ معافیت سالانه است، بنابراین مشمول مالیات نمیباشد.

48

سؤالات تستی:

-1 اولین رتبه برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در بدو استخدام کدام است؟

الف( پایه ب( مقدماتی ج( ارشد د( خبره

-2 به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تا چند فرزند حق اولاد تعلق میگیرد؟

الف( 2 ب( 3 ج( 4 د( 5

-3 چند درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته، بخشوده میشود؟

% الف( 40 % ب( 50 % ج( 30 % د( 20

-4 حقوق و مزایای مستمر غیرنقدی سالانه، حداکثر معادل …………….. معافیت حقوق سالانه، از پرداخت مالیات معاف

میباشد.

الف( سه ماه ب( دو دوازدهم ج( یک دوازدهم د( یک ماه

-5 کدام گزینه برای تقاضای بازنشستگی کارمندان دستگاه اجرایی از شرایط لازم میباشد؟

الف )حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصص؛

ب( سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر؛

ب )حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق؛

د( همه موارد.

-6 در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد

بر سی سال، چند درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد

گردید؟

% 2 % ب( 5 % ج( 10 % د( 12 / الف( 5

-7 در چه صورتی کل حقوق مستخدم رسمی، به وراث وی پرداخت میشود؟

الف( فوت مستخدم قبل از بازنشستگی ب( فوت مستخدم بعد از بازنشستگی

49

ج( فوت مستخدم در زمان انجام وظیفه د( بازخرید مستخدم

8 به آن بخش از سود فعالیتهای اقتصادی مؤسسات که نصیب دولت میشود، ……………… میگویند. –

الف( سود ب( درآمد ج( اجرائیات د( مالیات

9 در فاصله برقراری حقوق بازنشستگی، معمولا علیالحساب پرداختی توسط سازمان بازنشستگی تا چند ماه –

پرداخت میشود؟

الف( یک ماه ب( دو ماه ج( سه ماه د( چهار ماه

10 کدام یک از موارد زیر در محاسبهی سهم صندوق بازنشستگی حقوق کارکنان دولت، معاف میباشد؟ –

الف( حق شغل ب( حق شاغل ج( فوقالعاده سختی کار د( فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته

11 در لیست حقوق و دستمزد، مالیات جزء کدام یک از موارد زیر میباشد؟ –

الف( کسورات ب( مزایا ج( اضافات د( فوقالعادهها

12 …………….. وجوهی است که طبق حکم دادگاه، توسطط کارفرما از حقوق کارگر کسر و به صندوق اجرا واریز می – –

شود.

الف(مالیات ب(اجرائیات ج( بیمه د(کسورات

13 بابت سهم صندوق بازنشستگی کارکنان، چه درصدی از حقوق کارمند کسر میشود؟ –

الف( 9 % ب( 5 / 13 % ج( 5 / 8 % د( 7 %

14 در صورت فوت مستخدم قبل از بازنشستگی، چه بخشی از حقوق وی به وراث تعلق میگیرد؟ –

الف( تمام حقوق بازنشسستگی ب( تمام حقوق ج( نصف حقوق بازنشستگی د( نصف حقوق

15 مسکن بدون اثاثیه، معادل ………….. حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از –

حقوق کارمند کسر میشود، تقویم میگردد.

الف( 5 % ب( 10 % ج( 20 % د( 25 %

50

16 سقف سنی برای بازنشستگی مشمولان قانون خدمات کشوری در مشاغل تخصصی چند سال است؟ –

الف( 60 سال ب( 65 سال ج( 70 سال د( 75 سال

17 کدام گزینه از کسورات قانونی مربوط به مشمولان قانون کار میباشد؟ –

الف( مالیات، بیمه سهم کارفرما، اجرائیات ب( مالیات، بیمه سهم کارگر، اجرائیات

ج( مالیات، مساعده، بیمه د( بیمه سهم کارگر، اجرائیات، اقساط وام تعاونی

18 در چه صورتی کارفرما وجوهی را از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز مینماید؟ –

الف( بر اساس حکم دادگاه ب(بر اساس توافق با کارگر ج( بر اساس توافق با اشخاص ثالث د(هیچ کدام

19 کدام گروه مشمول مقررات قانون بیمهی بیکاری میشوند؟ –

الف( مشمولین قانون تأمین اجتماعی ب( بازنشستگان و از کارافتادگان

ج( اتباع خارجی د( صاحبان حرف و مشاغل آزاد

20 کدام گزینه در محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کاربرد دارد؟ –

الف( خسارت اخراج ب( فوق العاده مأموریت ج( فوق العاده جذب د( هزینه سفر

21 حق بیمههای اجتماعی کارگران جمعا معادل ………………… حقوق و دستمزد مشمول بیمه میباشد که …………. آن –

به وسیلهی کارگر و …………. توسط کارفرما و به همراه …………… بیمهی بیکاری به حساب ………….. واریز میگردد.

الف ( 27 – % 7 – % 20 – % 3 % سازمان تأمین اجتماعی ب( – 27 – % 7 – % 20 – % 3 % اداره دارایی –

ج( 30 – % 7 – % 23 – % 3 % سازمان تأمین اجتماعی د( – 30 – % 7 – % 23 – % 3 % اداره دارایی –

22 جمع مدت پرداخت مقرری بیمهی بیکاری برای مجردین حداکثر چند ماه است؟ –

الف ( 50 ماه ب( 24 ماه ج( 36 ماه د( 30 ماه

23 کدامیک از گزینه های زیر مشمول کسر حق بیمه می شود؟ –

الف( حق شغل و شاغل ب( بازخرید ایام مرخصی ج( عائله مندی د( خسارت اخراج

51

24 کدام گزینه از کسورات توافقی حقوق کارگران میباشد؟ –

الف( پیشپرداخت حقوق ب( مالیات ج(بیمه بیکاری د(کسورات صندوق اجرا

25 جمع مدت پرداخت مقرری بیمهی بیکاری برای کارگران متأهل حداکثر چند ماه است؟ –

الف ( 50 ماه ب( 24 ماه ج( 36 ماه د( 30 ماه

26 کارفرما در کدام مورد میتواند از مزد کارگر برداشت نماید؟ –

الف(اگر کارفرما وجهی به عنوان مساعده به کارگر داده باشد.

ب( اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده باشد.

ج( مواردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

د( همه موارد

27 مبالغی را که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط بر اساس مصوبههای قانونی از دستمزد کارگران و –

کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت مینماید ………………….. گویند.

الف ( هزینه ب( برداشت از حقوق ج( مساعده د( کسورات قانونی

28 کدامیک از گزینه های زیر مشمول پرداخت مالیات می باشد؟ –

الف( دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی ب( مزایای پایان خدمت

ج( بن کارگری ماهانه د( خسارت اخراج

29 به مبلغی که معمولا در طی ماه به علت نیاز کارگر به وی پرداخت می شود، چه می گویند؟ –

الف( اجرائیات ب( پاداش ج( کارآموزی د( مساعده

30 درآمد حقوق کدام گروه از کارکنان دولت از پرداخت مالیات معاف است؟ –

الف( وزارت بازرگانی ب( نیروهای مسلح ج( سازمان تامین اجتماعی د( آموزش و پرورش

52

31 کدام مورد از حقوق و مزایای کارکنان قانون خدمات کشوری مشمول مالیات نمی باشد؟ –

الف( کمک هزینه عائله مندی ب( حقوق مبنا ج( افزایش سنواتی د( بدی آب و هوا

32 کدام یک از گزینه های زیر جزء کسورات حقوق و دستمزد است؟ –

الف( ذخیره ایام مرخصی ب( بیمه بیکاری ج( بیمه سهم کارفرما د( مالیات حقوقی

33 کدام یک از گزینه های زیر جزء کسور توافقی نیست؟ –

الف( مساعده ب( اقساط بدهی شرکت تعاونی ج( بدهی کارگر به صندوق اجرا د( اجاره بهای خانه های سازمانی

34 شرایط پرداخت حق اولاد به کارگر بیمه شده، کدام یک از گزینههای زیر میباشد؟ –

الف( سن فرزند او 18 سال کمتر باشد. ب( به تحصیل اشتغال داشته باشد.

ج( تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو قادر به کارکردن نباشد. د( همه موارد

35 کدام گزینه در هنگام تهیه لیست حقوق دستمزد مؤسسات مشمول قانون کار از حقوق کارگر کسر نمی شود ؟ –

الف (حق بیمه سهم کا رگر ب( مالیات حقوق ج( بدهی کارگر وشرکت تعاونی د( دستمزد ایام مرخصی

36 طبق قانون ،آیا کلیه مزایای غیرنقدی غیرمستمر حقوق بگیر مشمول مالیات است؟ –

الف( بله ب( خیر ج( 5 % مزایای غیر نقدی مشمول مالیات است. د( 30 % حقوق پایه معاف است.

37 حقوق پایه کارگری – 8،000،000 ریال است. مالیات حقوق و مزایای نامبرده کدام گزینه است؟)سال 93 )

الف( معاف از مالیات ب( 800،000 ج( 1،600،000 د( 400،000

38 دایره حسابداری موظف است در زمان تنظیم هرلیست حقوق و دستمزد و باتوجه به قانون و توافق به عمل آمده –

با کارگر یا کارمند مبالغی را از حقوق و دستمزد کارگران کسر نماید این کسورات شامل:

الف( کسری کار و تاخیر حضور ب( کسور قانونی و توافقی ج( کسری کار بابت غیبت غیر موجه د( کسور قانونی

39 حق بیمه بیکاری معادل چند درصد حقوق مشمول بیمه می باشد؟ –

الف( 7 % ب( 20 % ج( 3 % د( 23 %

53

40 مطابق قانون تأمین اجتماعی، جهت پرداخت کمک هزینه عائلهمندی، باید کارگر حداقل سابقه پرداخت چند روز –

حق بیمه داشته باشد؟

الف( 365 ب( 360 ج( 720 د( 742

41 حق عائله مندی )اولاد( پرداختی در بخش خصوصی حداکثر تا چند فرزند می باشد؟ –

الف( 3 فرزند ب( 2 فرزند ج( 4 فرزند د( کلیه فرزندان

42 تا چند درصد از مالیات حقوق شاغلین در روستاها و مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ –

الف( 10 % ب( 25 % ج( 50 % د( 5 %

43 کدامیک از گزینه های زیر مشمول پرداخت مالیات می باشد؟ –

الف( دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی ب( مزایای غیر نقدی از جمله ایاب و ذهاب

ج( فوق العاده هزینه سفر و مأموریت د( فوق العاده پاداش تولیدی

44 برای دریافت مقرری بیمه بیکاری حداقل سابقه پرداخت حق بیمه چند ماه است؟ –

الف( 3 ماه ب( 9ماه ج( 12 ماه د( 6 ماه

45 در تعیین میزان مستمری بازنشستگی چه عواملی نقش اساسی دارند؟ –

الف( سنوات پرداخت حق بیمه ب( میزان کمک هزینه ها

ج( حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه د( الف و ج

46 کدام یک از حق بیمههای زیر بایستی در بودجه سالانه کل کشور منظور شود؟ –

الف( 3 % بیمه سهم دولت ب( 20 % بیمه سهم کارفرما ج( 7 % بیمه سهم کارگر د( 3 % بیمه بیکاری

47 جمع ساعات کارکردکارگران یک کارگاه در آبانماه، – 4،192 ساعت میباشد. اگر کارگران مجموعا در این ماه فقط

352 ساعت اضافه کاری داشته باشند، تعداد آنها چند نفر است؟

الف( 26 نفر ب( 20 نفر ج( 24 نفر د( 22 نفر

48 با توجه به اطلاعات زیر حقوق و مزایای خالص چند ریال است؟ –

جمع حقوق و مزایا 5،200،000 ریال مالیات – 304،000 ریال بیمه سهم کارگر – 364،000 ریال بیمه سهم کارفرما –

1،040،000 ریال بدهی تعاونی – 250،000 ریال اقساط وام مسکن – 320،000 ریال.

54

الف( 5،200،000 ریال ب( 3،962،000 ریال ج( 2،922،000 ریال د( 2،278،000 ریال

مسائل:

-1 اگر حقوق و مزایای مشمول بازنشستگی آقای احمدی، مشمول قانون خدمات کشوری، 10،500،000 ریال باشد،

صندوق بازنشستگی سهم کارگر و کارفرما را محاسبه کنید.

1393 مشغول به کار است، چنانچه حقوق و مزایای /1/ -2 خانم نویدی مدیر اداری شرکت دولتی است که از تاریخ 1

وی طبق حکم به شرح زیر باشد :

حق شغل و شاغل 4،500،000 ریال – فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 152،000 ریال – فوق العاده شغل 2،840،000

ریال – بدی آب و هوا 270،000 – اضافه کاری فروردین ماه 1،880،000 ریال-حق عایله مندی 900،000 ریال- فوق العاده

کارایی 540،000 ریال- بن غیر نقدی 350000 ریال

مطلوب است :

الف(محاسبه صندوق بازنشستگی سهم کارمند و سهم کارفرما در فروردین ماه؛

ب( محاسبه مالیات حقوق فروردین ماه.

-3 اطلاعات حقوقی آقای موسوی، مشمول قانون خدمات کشوری، به شرح زیر است:

حق شغل و شاغل 3،050،000 ریال- حق اولاد 500،000 ریال- فوق العاده شغل 1،200،000 ریال- بدی آب و هوا 250،000

ریال – حق مدیریت 4،600،000 ریال – هزینه سفر 400،000 ریال- فوق العاده کارایی 540،000 ریال – حق مسکن

500،000 ریال-عائله مندی 970،000 ریال- اضافه کاری 2،000،000 ریال.

مطلوبست :محاسبه مالیات حقوق و دستمزد آقای موسوی.

55

4 اطلاعات آقای سعیدی در خرداد ماه – 93 به شرح زیر است :

حق شغل و شاغل 5،897،000 ریال فوق العاده جذب – 680،000 ریال حق اولاد – 600،000 ریال حق مدیریت –

3،400،000 ریال بن نقدی مستمر ماهانه – 350،000 ریال پاداش افزایش تولید – 180000 ریال.

مطلوب است: محاسبه سهم بیمه کارگر و کارفرما.

5 آقای هادی از تاریخ – 1 / 2 / 93 به عنوان منشی یک شرکت دولتی، با حقوق و مزایای زیر استخدام شده است:

حق شغل و شاغل 4،850،000 ریال فوق العاده شغل – 1،350،000 ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز – 900،000 ریال

حق اولاد – 500،000 ریال عائلهمندی – 970،000 ریال هزینه سفر – 1،500،000 ریال .

مطلوبست: محاسبه بازنشستگی سهم آقای هادی ؛

محاسبه مالیات حقوق اردیبهشت ماه ایشان.

6 آقای نجفی با حقوق پایه – 13،500،000 ریال در 25 تیرماه 93 ، با سی سال سابقه خدمت بازنشسته میشود. مبلغی

که به عنوان حقوق بازنشستگی در شهریورماه به صورت علیالحساب دریافت خواهند کرد، چقدر است؟

7 چنانچه دستمزد مشمول مالیات آقای خویشوند، مشمول قانون خدمات کشوری، در تیرماه – 93 مبلغ 15،380،000

ریال باشد، مطلوبست:

الف( محاسبهی درآمد مشمول مالیات؛

ب( محاسبهی مالیات تیرماه.

8 حقوق و مزایای خانم مهربانی، کارمند شاغل در بخش دولتی شامل موارد زیر است: –

حق شغل و شاغل 6،100،000 ریال فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته – 600،000 ریال فوق العاده کارایی و عملکرد –

3،300،000 ریال فوق العاده سختی کار – 2،000،000 ریال ساعات اضافه کاری – 50 ساعت نرخ یک ساعت اضافه –

کاری معادل ???? حق شغل و شاغل .

مطلوبست محاسبهی: بازنشستگی سهم کارمند، بازنشستگی سهم دولت، مالیات حقوق ماهانه.

56

9 حقوق و مزایای آقای کیانی، کارمند مشمول قانون خدمات کشوری، شامل موارد زیر است: –

حق شغل و شاغل 5،400،000 ریال فوق العاده جذب – 900،000 ریال فوق العاده کارایی و عملکرد – 3،000،000 ریال –

فوق العاده سختی کار 1،500،000 ریال عائلهمندی – 970،000 ریال حق اولاد – 500،000 ریال ساعات اضافه کاری – 90

ساعت نرخ یک ساعت اضافه کاری معادل – ???? حق شغل و شاغل . مطلوبست محاسبهی: بازنشستگی سهم کارمند و

کارفرما، مالیات حقوق.

10 حقوق و مزایای سالانه مشمول مالیات آقای بیات که در یک شرکت غیردولتی مشغول کار میباشد، مبلغ –

250،000،000 ریال میباشد. مالیات ماهانه و سالانه حقوق ایشان را محاسبه کنید.

11 آقای شافعی مدیر امور اداری یک شرکت دولتی است که از تاریخ – 1 / 1 / 90 مشغول به کار شده است. چنانچه حقوق

و مزایای وی طبق حکم استخدامی 1 / 1 / 93 به شرح زیر باشد، مطلوبست محاسبهی مالیات ماهانه، بازنشستگی و بیمه

سهم کارمند.

حق شغل و شاغل 4،900،000 ریال فوق العاده شغل – 950،000 ریال فوق العاده کارایی و عملکرد – 2،500،000 ریال –

فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 800،000 ریال فوق العاده سختی کار – 2،500،000 ریال عائلهمندی – 970،000 ریال

حق اولاد – 250،000 ریال .

12 در صورتی که دستمزد ماهانه مشمول مالیات آقای ذکایی، کارمند بخش دولتی، – 12،000،000 ریال باشد و مبلغ

برخی از مزایای وی شامل حق اولاد 500،000 ریال ، حق مأموریت 900،000 ریال ، حق مسکن نقدی 850،000 ریال می-

باشد. مطلوبست محاسبه حقوق و مزایای کامل وی.

13 حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران شرکت تولیدی اروم آدا در خردادماه سال جاری – 90،000،000 ریال میباشد.

مطلوبست محاسبهی: حق بیمه اجتماعی سهم کارگران و کارفرما.

14 آقای نیکخو از تاریخ – 1 / 7 / 90 در یک شرکت خصوصی، با حقوق و مزایای ماهانه زیر استخدام شده است.

پایه حقوق 5،700،000 ریال فوق العاده شغل – 3،400،000 ریال حق جذب – 1،000،000 ریال حق اولاد – 600،000 ریال –

بن غیرنقدی ماهانه 800،000 ریال حق مسکن – 900،000 ریال .

مطلوبست محاسبهی حق بیمه اجتماعی سهم کارگر و کارفرما و بیمه بیکاری.

57

15 آقای زرگر از تاریخ – 1 / 1 / 93 به عنوان منشی شرکت خصوصی با حقوق و مزایای زیر استخدام شده است:

پایه حقوق 5،500،000 ریال حق جذب – 2،400،000 ریال فوق العاده اشتغال خارج از مرکز – 800،000 ریال حق اولاد –

1،200،000 ریال هزینه سفر – 1،000،000 ریال حق مسکن – 500،000 ریال. مطلوبست محاسبهی: بازنشستگی سهم

کارگر و کارفرما، حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و مالیات دستمزد.

16 آقای نجفی با حقوق پایهی – 15،600،000 ریال در 15 آذرماه بازنشسته میشود. مبلغی که به عنوان حقوق

بازنشستگی دی ماه به صورت علیالحساب دریافت خواهند نمود، چقدر است؟

17 با توجه به اطلاعات زیر، کسور قانونی آقای سامی، شاغل در بخش خصوصی، را محاسبه کنید. –

دستمزد پایه 6،000،000 ریال فوق العاده شغل – 1،700،000 ریال فوق العاده مأموریت – 1،000،000 ریال حق اولاد –

600،000 ریال حق جذب – 1،500،000 ریال فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته – 1،000،000 ریال.

18 آقای امیری در یک شرکت خصوصی مشغول به کار است. حقوق و مزایای نام برده طبق حکم استخدامی به شرح –

زیر است:

دستمزد پایه 5،300،000 ریال فوق العاده شغل – 1،400،000 ریال فوق العاده مأموریت – 1،500،000 ریال حق اولاد –

1200،000 ریال حق جذب – 1،700،000 ریال حق مسکن – 900،000 ریال پاداش افزایش تولید – 600،000 ریال فوق –

العاده مناطق کمتر توسعه یافته 1،200،000 ریال.

اضافه کاری ایشان در بهمن ماه 2،500،000 ریال بوده است . مجموع اضافه کاری پرداختی تا ابتدای بهمن ماه

18،300،000 ریال بوده است. مطلوبست:

الف( محاسبه مالیات حقوق و دستمزد بهمن ماه وی.

ب( محاسبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما.

19 چنانچه جمع حقوق و مزایای مستمر یکی از کارکنان – 11،530،000 ریال باشد و ایشان از مسکن با اثاثیه و ماشین

بدون راننده استفاده کند، مطلوبست محاسبهی: درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی.

58

20 آقای کیانی در یک شرکت تولیدی مشغول هستند. چنانچه ایشان دارای سه فرزند باشند، حق اولاد ایشان در –

سال 93 چه مبلغی است؟

21 اگر جمع حقوق و مزایای مستمر نقدی ماهانه یکی از کارکنان شرکت گلریز در سال جاری – 12،000،000 ریال است.

چنانچه ایشان از مسکن بدون اثاثیه استفاده نماید و در هر ماه معادل 850،000 ریال کالای اساسی به وی تعلق گیرد،

مطلوبست محاسبهی درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی.

22 در صورتی که متوسط مزد ماهانه دو سال آخر کارگری با – 26 سال سابقه پرداخت حق بیمه، 10،000،000 ریال باشد،

مطلوبست محاسبهی حقوق بازنشستگی وی.

23 اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تیرماه آقای ذکایی، مشمول قانون کار، به شرح زیر میباشد: –

حق شغل 7،530،000 ریال  فوقالعاده شغل 6،500،000 ریال  حق مدیریت 3،370،000 ریال  اضافهکار 5،200،000

ریال  هزینه سفر 1،200،000 ریال  عائلهمندی 1،200،000 ریال ایشان همچنین از مسکن با اثاثیه استفاده مینماید. –

مطلوبست محاسبهی:

الف( مالیات تیر ماه ایشان، در صورتی که هیچ وجهی بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر نشود.

ب( مالیات تیر ماه ایشان، در صورتی که مبلغ 1،450،000 ریال بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر

شود.

24 حقوق و مزایای ماهانه دو کارگر کارگاه تولیدی فلز کار در اردیبهشت ماه به شرح زیرمی باشد: –

کارگر شماره 1: حقوق پایه ماهانه 4،000،000 ریال اضافه کاری – 90 ساعت خوار و بار و مسکن – 840،000 ریال پاداش –

کارکرد ماهانه 500،000 ریال ایاب و ذهاب – 900،000 ریال حق جذب – 2،300،000 ریال .

کارگر شماره 2 : حقوق پایه ماهانه 4،300،000 ریال اضافه کاری – 100 ساعت خواروبار و مسکن – 1،280،000 ریال –

ایاب و ذهاب 900،000 ریال حق جذب – 2،500،000 ریال حق عائلهمندی – 600،000 ریال.

59

مطلوبست : محاسبه حقوق دستمزد مشمول مالیات سالانه و مالیات ماهانه هریک به طور جداگانه و محاسبه حقوق و

دستمزد مشمول بیمه و حق بیمه سهم کارگر، سهم کارفرما و بیمه بیکاری هرنفر به طور جداگانه با توجه به این که

نرخ هر ساعت اضافهکار ???? حقوق مستمر ماهانه است.

25 مدیر ادارای یک شرکت غیر دولتی در – 1 / 1 / 93 استخدام شده است. طبق حکم استخدامی حقوق مزایای نامبرده

به شرح زیر می باشد :

پایه حقوق 5100،000 ریال حق جذب – 1500،000 ریال عائله مندی – 600،000 ریال فوق العاده شغل – 2300،000 ریال

حق مسکن – 800،000 حق ایاب و ذهاب ماهانه – 250،000 ریال.

چنانچه در بهمن و اسفند ماه بابت پاداش بهره وری نامبرده به ترتیب 3700،000 و 4000،000 ریال پرداخت شده و

عیدی پایان سال نیز معادل 4500،000 ریال به وی تعلق گرفته باشد، مجموع مالیات پرداختی نامبرده از تاریخ

استخدام تا پایان سال 93 را محاسبه کنید .

26 حقوق و مزایای کارمندی از یک موسسه تولیدی به شرح ذیل است – .

حقوق پایه 7000،000 ریال، فوق العاده تسهیلات زندگی 3000،000 ریال، فوق العاده بدی آب و هوا 1200،000 ریال، فوق

العاده حق مرزی 800،000 ریال، حق عائله مندی 600،000 ریال، استفاده از مسکن با اثاثیه.

همچنین در این کارخانه کارگری حقوق و مزایای خود را به شرح زیر دریافت می نماید :

حقوق پایه 5،000،000 ریال، خواروبارو مسکن 1،800،000 ریال، حق عائله مندی 1،200،000 ریال، فوق العاده بدی آب و

هوا 880،000 ریال، فوق العاده تسهیلات زندگی 2،000،000 ریال .

مطلوبست : محاسبه حقوق و مزایای ناخالص دونفر و محاسبه مالیات و حق بیمه و خالص دریافتی هریک از آنان.

27 – کارمندی در بخش دولتی مشغول به کار می باشد .

حقوق پایه نامبرده مبلغ 4،300،000 ریال می باشد فوق العاده شغل – 3،200،000 ریال فوق العاده سختی شرایط کار –

830،000 ریال فوق العاده بدی آب و هوا – 1،500،000 ریال فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته – 650،000 ریال –

کمک هزینه عائله مندی 970،000 ریال کمک هزینه اولاد – 500،000 ریال، فوق العاده حق جذب – 670،000

ریال . مطلوبست : محاسبه مالیات ماهانه ایشان.

60

28 آقای فریبرز کارمند یک شرکت خصوصی که از تاریخ – 1 / 1 / 93 به استخدام شرکت مزبور درآمده است حقوق و

مزایای نامبرده طبق حکم استخدامی عبارتند از :

پایه حقوق 6000،000 ریال حق جذب – 1،300،000 ریال فوق العاده شغل – 2،000،000 ریال تفاوت تطبیق – 1500،000

ریال اضافه کار فروردین ماه واردیبهشت ماه نامبرده به ترتیب معادل – 120 و 130 ساعت بوده و نرخ هر ساعت اضافه

کار 4 / 1 حقوق و مزایای مستمر یک ساعت میباشد.

مطلوبست : محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و مزایای آقای فریبرز در فروردین و اردیبهشت ماه سال 93 .

61

فصل سوم: حسابداری دستمزد در شرکتهای تولیدی

حسابداری دستمزد در شرکتهای تولیدی معمولا مستلزم انجام سه فعالیت مشخص به شرح زیر میباشد:

ثبت اوقات کار، محاسبهی جمع هزینه دستمزد، تخصیص هزینهی دستمزد

الف( ثبت اوقات کار: وظیفه این بخش گردآوری ساعات کار انجام شده توسط کارکنان خط تولید کارخانه است.

اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده با استفاده از دوکارت حضور و غیاب)کارت ساعت( و کارت اوقات کار کارکنان،

مشخص و نگهداری میشود.

کارت حضور و غیاب: این کارت حضور هر یک از پرسنل را در محل کارخانه همراه با ساعت شروع و پایان کار آنها

در هر روز یا هر نوبت کاری و همچنین جمع ساعات کار، ساعات اضافه کاری، مرخصی ساعتی و ساعت ورود و خروج

هر کارگر را به محل کار نشان میدهد.

کارت اوقات کار: در این کارت تعداد ساعات کار انجام شده روی هر سفارش و یا در هر یک از خطوط تولید، شرحی

از کار انجام شده و نرخ دستمزد کارکنان مربوط درج میشود.جمع هزینه دستمزد و ساعات کار انجام شده برای

سفارشهای مختلف و یا در خطوط مختلف تولید برای یک دورهی معین باید برابر با جمع هزینه دستمزد و ساعات کار

انجام شده بررای آن دوره باشد.

ب(محاسبهی جمع هزینه دستمزد: وظیفه اولیه دایره حقوق و دستمزد، محاسبهی جمع هزینه دستمزد شامل

مبلغ دستمزد ناخالص و مبلغ دستمزد خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان بعد از لحاظ کردن کسور مربوطه

شامل مالیات، سهم کارکنان بابت بیمه اجتماعی، اقساط وام و نظایر آن است.

دستمزد تولیدی: عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت یا تعهد میگردد.

دستمزد مستقیم: عبارتست از هزینه کار انجام شدهای که مستقیما به جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد می-

گردد.

ج( تخصیص هزینه دستمزد: دایره حسابداری صنعتی با استفاده از کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار

کارکنان به عنوان مبنا، جمع هزینه دستمزد) شامل حقوق و دستمزد ناخالص و سهم کارفرما بابت بیمههای اجتماعی و

بیکاری کارکنان و نظایر آن( را به تک تک سفارشها و خطوط تولید و یا محصولات تخصیص میدهد.

62

روشهای پرداخت حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی عبارتند از:

پرداخت دستمزد برمبنای زمان و ساعت کار ؛ –

پرداخت دستمزد برمبنای پارچه کاری؛ –

پرداخت دستمزد برمبنای سهیم کردن در سود. –

انواع طرحهای تشویقی دستمزد:

طرحهای تشویقی دستمزد را میتوان به صورت فردی و یا جمعی اجرا نمود. مهمترین طرحهای تشویقی دستمزد

عبارتند از:

طرح پارچهکاری مستقیم، طرح پاداش صد در صد، طرح پاداش دستهجمعی.

طرح تشویقی پارچهکاری مستقیم: در این طرح برای تولید محصول، تعداد یا مقدار استاندارد در ساعت و برای کارگر

یک نرخ حداقل دستمزد در ساعت تعیین میگردد.کارگرانی که نتوانند تولید خود را در ساعت به میزان استاندارد

تعیین شده برسانند، حداقل دستمزد ساعتی پرداخت خواهد شد ولی کارگرانی که میزان تولیدی بیش از استاندارد

داشته باشند، مشمول طرح بوده و دستمزد بیشتری دریافت میکنند. در این طرح ابتدا نرخ دستمزد به ازای تولید

یک واحد محصول محاسبه شده و سپس در تعداد تولید ضرب میشود تا دستمزد استحقاقی کارگر محاسبه شود.

مثال 1 : نرخ دستمزد ساعتی کارگری 2،000 ریال میباشد. چنانچه زمان استاندارد تولید یک واحد کالا 12 دقیقه باشد

و این کارگر در یک ساعت 8 واحد کالا تولید کرده باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی این کارگر با استفاده

از طرح پارچهکاری.

400 = 5 ÷ 2،000 = دستمزد تولید یک واحد 5 = 12 ÷ 60 = تعداد تولید در یک ساعت

3،200 = 8 × 400 = دستمزد استحقاقی

مثال 2 : زمان استاندارد تولید یک کالا 15 دقیقه میباشد. نرخ دستمزد ساعتی کارگری 4،000 ریال میباشد. چنانچه

یک کارگر در 8 ساعت کار 40 واحد کالا تولید کند، مطلوبست محاسبهی دستمزد استحقاقی 8 ساعت وی.

1،000 = 4 ÷ 4،000 = دستمزد تولید یک واحد 4 = 15 ÷ 60 = تعداد تولید در یک ساعت

40،000 = 1،000 × 40 = دستمزد استحقاقی

63

وظایف حسابداری بهای تمام شده ، از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد، عبارتند از:

درج زمان کار انجام شده و هزینه دستمزد مستقیم در گزارش بهای تمام شده محصول؛ –

طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد برحسب نوع کار دوایر و مراحل تولید؛ –

ارائه گزارشها و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد. –

دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری:

هزینه دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری، هنگامی مطرح میشود که کارکنان آماده برای انجام کار هستند و

دستمزد نیز دریافت میکنند اما کاری برای انجام دادن ندارند.اوقات بیکاری به علل گوناگون از جمله خرابی ماشین-

آلات، نبود سفارش، عدم دسترسی به موقع مواد اولیه، قطع برق، آمادهسازی ماشینها،استفاده از مواد نامرغوب و

نظایر آن ناشی میشود. دستمزد اوقات تلف شده جزء هزینههای سربار ساخت محاسبه میشود.

1( ثبت لیست هزینه حقوق و دستمزد:

××× حساب هزینه)کنترل( حقوق و دستمزد

××× ذخیره دستمزد ایام مرخصی

××× مالیات پرداختنی

حق بیمه پرداختنی) 7 ××× )%

××× صندوق اجرائیات

××× مساعده

××× بدهی به شرکت تعاونی

××× اقساط وام

××× حقوق و دستمزد پرداختنی

64

2 ( ثبت حق بیمههای اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما

هزینه بیمه اجتماعی) 20 ××× )%

هزینه بیمه بیکاری) 3 ××× )%

××× حق بیمه پرداختنی

3 ( ثبت پرداخت حقوق و دستمزد

××× حقوق و دستمزد پرداختنی

××× بانک

4( ثبت مربوط به تخصیص هزینه حقوق و دستمزد

کنترل کالای در جریان ساخت) 1 ××× )

کنترل سربار ساخت) 2 ××× )

کنترل سربار فروش) 3 ××× )

کنترل سربار اداری) 4 ××× )

××× هزینه )کنترل( حقوق و دستمزد

دستمزد اوقات تلف شده دستمزد مستقیم = ) – 1 )

+ مستقیم و غیرمستقیم تولیدی + دستمزد غیرمستقیم تولیدی = ) 2 )

فوق العاده اضافه کار + فوق العاده شب کاری+ فوق العاده نوبت کاری+ فوق العاده روز جمعه+دستمزد اوقات تلف شده

+ هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولیدی +دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد

هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم قسمت فروش+ دستمزد مرخصی سهم قسمت فروش+دستمزد فروش = ) 3 )

هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم قسمت اداری+دستمزد مرخصی قسمت اداری+دستمزد قسمت اداری = ) 4 )

65

5 ( ثبت پرداخت کسورات قانونی

××× صندوق اجرائیات

××× حق بیمه پرداختنی

××× مالیات پرداختنی

××× بانک

6 ( ثبت پرداخت کسور توافقی

××× بدهی به شرکت تعاونی

××× اقساط وام

××× بانک

مثال 3 : شرکت سهامی آذراب اطلاعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد اسفندماه سال جاری را به شرح زیر اعلام

نموده است.

جمع دستمزدمستقیم مبلغ – 8،200،000 ریال و جمع دستمزد غیر مستقیم مبلغ 3،800،000 ریال است.

– 70 % از دستمزد غیر مستقیم مربوط به کارخانه است و باقیمانده به طور مساوی بین بخش های اداری وتوزیع و

فروش سرشکن گردیده است.

دستمزد ایام مرخصی مربوط به اسفندماه مبلغ – 1،200،000 ریال است که باید به جمع حقوق ودستمزد اضافه گردد.

حق بیمه سهم کارگر – 7 % و سهم کارفرما 20 %و حق بیمه بیکاری معادل 3 %حقوق و دستمزد ناخالص می باشد.

سایر کسورمربوط به حقوق ودستمزد عبارت است از: –

مالیات بر حقوق و دستمزد 250،000 ریال شرکت تعاونی – 200،000 ریال اقساط وام – 400،000 ریال صندوق اجرا –

150،000 ریال مساعده – 1،500،000 ریال.

در اسفند ماه معادل مبلغ – 550،000 ریال اوقات تلف شده وجود داشته است.

مطلوبست:

66

الف(ثبت عملیات مربوط به لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه؛

ب( ثبت مربوط به تسهیم هزینه حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه؛

ج(تهیه لیست حقوق و دستمزد کارگران.

الف(

کل حقوق و دستمزد 12،000،000 = 8،200،000 + 3،800،000

بیمه سهم کارگر 840،000 = 7 × % 12،000،000

حقوق و دستمزد با ذخیره ایام مرخصی 13،200،000 = 1،200،000 + 12،000،000

کنترل حقوق و دستمزد 13،200،000

بیمه سهم کارگر 840،000

مالیات 250،000

ذخیره ایام مرخصی 1،200،000

اقساط وام 400،000

مساعده 1،500،000

شرکت تعاونی 200،000

اجرائیات 150،000

حقوق پرداختنی 8،660،000

ثبت لیست حقوق و دستمزد

ب(

دستمزد غیرمستقیم کارخانه 2،660،000 = 70 × % 3،800،000

دستمزد غیرمستقیم بخش اداری 570،000 = 15 × % 3،800،000

دستمزد غیرمستقیم بخش توزیع و فروش 570،000 = 15 × % 3،800،000

67

بیمه بیکاری و اجتماعی دستمزد مستقیم 1،886،000 = 23 × % 8،200،000

بیمه بیکاری و اجتماعی دستمزد غیرمستقیم کارخانه 611،800 = 23 × % 2،660،000

بیمه بیکاری و اجتماعی بخش اداری 131،100 = 23 × % 570،000

بیمه بیکاری و اجتماعی بخش توزیع و فروش 131،100 = 23 × % 570،000

سهم دستمزد مستقیم از دستمزد ایام مرخصی 820،000 = ?,???,?????,???,??? × 1،200،000

سهم دستمزد غیرمستقیم از دستمزد ایام مرخصی 380،000 = ????,?????,???,??? × 1،200،000

سهم بخش کارخانه از دستمزد ایام مرخصی 266،000 = 70 × % 380،000

سهم بخش اداری از دستمزد ایام مرخصی 57،000 = 15 × % 380،000

سهم بخش توزیع و فروش از دستمزد ایام مرخصی 57،000 = 15 × % 380،000

هزینه بیمه اجتماعی 2،400،000 = 20 × % 12،000،000

هزینه بیمه بیکاری 360،000 = 3 × % 12،000،000

7،650،000 = 550،000 – 8،200،000 = دستمزد اوقات تلف شده دستمزد مستقیم = ) – 1 )

+دستمزد اوقات تلف شده + دستمزد غیرمستقیم تولیدی = ) 2 )

+ هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولیدی +دستمزد ایام مرخصی سهم دستمزد

مستقیم و غیرمستقیم تولیدی

6،793،800 = 611،800 + 1،886،000 + 266،000 + 820،000 + 550،000 + 2،660،000 ( = 2 )

هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم قسمت فروش+ دستمزد مرخصی سهم قسمت فروش+دستمزد فروش = ) 3 )

758،100 = 57،000 + 131،100 + 570،000 ( = 3 )

هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری قسمت اداری+دستمزد مرخصی سهم قسمت اداری+دستمزد قسمت اداری = ) 4 )

758،100 = 57،000 + 131،100 + 570،000 ( = 4 )

68

کنترل کالای در جریان ساخت) 1 ) 7،650،000

کنترل سربار ساخت) 2 ) 6،793،800

کنترل سربار اداری) 3 ) 758،100

کنترل سربار توزیع و فروش) 4 ) 758،100

هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما 2،400،000

هزینه بیمه بیکاری سهم کارفرما 360،000

کنترل حقوق و دستمزد 13،200،000

ثبت تسهیم حقوق و دستمزد

ج( تهیه لیست حقوق و دستمزد:

کسورات حقوق و دستمزد

خالص پرداختی

نام و نام

خانوادگی

جمع حقوق و

مزایا

حقوق

مشمول بیمه

بیمه

مالیات

اقساط

وام

مساعده

اجرائیات

شرکت

تعاونی

حقوق پرداختنی

کارگران

13،200،000

12،000،000

840،000

250،000

400،000

1،500،000

150،000

200،000

8،660،000

مثال 4 : اطلاعات زیر مربوط به لیست حقوق و دستمزد شرکت تولیدی گیلان در پایان آبان ماه 1393 میباشد :

– کل حقوق و دستمزد آبان ماه 75،000،000 ریال

– حقوق و دستمزد مشمول بیمه 60،000،000 ریال

– مالیات حقوق و دستمزد 2،183،500 ریال

– دستمزد ایام مرخصی برآورد شده معادل 3 % کل حقوق و مزایا میباشد.

– سایر کسورات حقوق و دستمزد: مساعده 8،000،000 ریال  صندوق اجرا 1،200،000 ریال  اقساط وام

3،000،000 ریال

69

مطلوبست محاسبه:

الف( ثبت و تهیه لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه،

ب( محاسبه و ثبت حق بیمههای اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما،

ج( ثبت پرداخت حقوق،

د(ثبت پرداخت حق بیمه.

بیمه سهم کارگر 4،200،000 = 7 × % 60،000،000

ذخیره دستمزد ایام مرخصی 2،250،000 = 3 × % 75،000،000

30 / 8 / 93 کنترل حقوق و دستمزد 77،250،000

ذخیره ایام مرخصی 2،250،000

حق بیمه پرداختنی 4،200،000

مالیات پرداختنی 2،183،500

صندوق اجرا 1،200،000

مساعده 8،000،000

اقساط وام 3،000،000

حقوق و دستمزد پرداختنی 56،416،500

کسورات حقوق و دستمزد

خالص پرداختی

نام و نام

خانوادگی

جمع حقوق و

مزایا

حقوق

مشمول

بیمه

بیمه

مالیات

اقساط

وام

مساعده

اجرائیات

حقوق پرداختنی

کارگران

77،250،000

60،000،000

4،200،000

2،183،500

3،000،000

8،000،000

1،200،000

56،416،500

70

ب(

حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما 12،000،000 = 20 × % 60،000،000

حق بیمه بیکاری 1،800،000 = 3 × % 60،000،000

30 / 8 / 93 هزینه بیمه اجتماعی 12،000،000

هزینه بیمه بیکاری 1،800،000

حق بیمه پرداختنی 13،800،000

ثبت حق بیمههای بیکاری و اجتماعی سهم کارفرما

ج( 30 / 8 / 93 حقوق و دستمزد پرداختنی 56،416،500

بانک 56،416،500

ثبت پرداخت حقوق

د( کل حق بیمه پرداختنی 18،000،000 = 1،800،000 + 4،200،000 + 12،000،000

30 / 8 / 93 حق بیمهی پرداختنی 18،000،000

بانک 18،000،000

ثبت پرداخت حق بیمه

محاسبه و ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی:

چنانچه در واحدها و مؤسسات تولیدی هزینه دستمزد ایام مرخصی، پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی،

یک جا به حساب هزینههای سربار مربوطه، منظور گردد، باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولید شده در ماه-

هایی که کارکنان از مرخصی استفاده نمودهاند، میشود. چرا که هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام

نشده خواهد بود. همچنین در زمان مرخصی کارگر، از حجم تولید کاسته شده و با کاهش حجم تولید، به علت ثابت

بودن بسیاری از اقلام هزینه، بهای تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش مییابد. بنابراین برای رفع

این اشکالات، از روش ایجاد ذخیره برای دستمزد ایام مرخصی استفاده میشود. در این روش، در ابتدای هر دورهی

71

مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برای یک سال محاسبه و بر 12 تقسیم میشود هزینه حقوق و دستمزد

ایام مرخصی هر ماه محاسبه شود. در پایان هر ماه، در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد ثبت زیر انجام میشود.

××× کنترل حقوق و دستمزد

××× ذخیره دستمزد ایام مرخصی

××× حقوق و دستمزد پرداختنی

ثبت )لیست( هزینه دستمزد

××× کنترل کالای در جریان ساخت

××× ) کنترل سربار ساخت)ذخیره مرخصی

××× کنترل حقوق و دستمزد

ثبت تخصیص هزینه دستمزد

هنگامی که کارگر از مرخصی استحقاقی استفاده مینماید، دستمزد وی از محل ذخیره دستمزد ایام مرخصی انباشته

شده پرداخت و به صورت زیر ثبت خواهد شد:

××× ذخیره دستمزد ایام مرخصی

××× بانک

ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی

مثال 5 : آقای رادمنش یکی از کارکنان خط تولید کارخانه، ماهیانه مبلغ 10،800،000 ریال دستمزد دریافت میکند و

مستحق استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی سالانه میباشد. مطلوبست ثبت لیست حقوق و دستمزد وی در پایان

مهرماه.

کنترل دستمزد 11،700،000 = 900،000 + 10،800،000 دستمزد ایام مرخصی ماهیانه 900،000 = 12 ÷ 10،800،000

72

کنترل حقوق و دستمزد 11،700،000

ذخیره دستمزد ایام مرخصی 900،000

حقوق و دستمزد پرداختنی 10،800،000

ثبت )لیست( هزینه دستمزد

کنترل کالای در جریان ساخت 10،800،000

کنترل سربار 900،000

کنترل حقوق و دستمزد 11،700،000

ثبت تخصیص هزینه دستمزد

مثال 6 : با توجه به مثال قبل، چنانچه در دی ماه، آقای رادمنش از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده باشد،

مطلوبست ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی وی.

ذخیره دستمزد ایام مرخصی 900،000

بانک 900،000

ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی

هزینه پاداش سالانه:

در ابتدای هر دورهی مالی ، هنگام برآورد بودجه دستمزد، مبلغ پاداش سالانه بر اساس تجربیات سال گذشته و حداقل

دستمزد برآورد و ثبت میشود. چنانچه مبلغ پاداش در آخرین ماه دورهی مالی در حسابها منعکس شود، بهای تمام

شده محصول در آن ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت. به همین دلیل مبلغ پاداش را در طول دورهی مالی، به طور

یکسان در هر ماه محاسبه و ثبت میشود.)مشابه ذخیره ایام مرخصی(

73

مثال 7 : متوسط حقوق ثابت ماهانه کارخانه تولیدی سپیدار 15،000،000 ریال میباشد. طبق پیشبینی در ابتدای دوره

مالی، پاداش سالانه 5 / 2 برابر متوسط حقوق ثابت ماهانه میباشد. نسبتهای مرتبط با بخشهای متفاوت حقوق و

دستمزد به شرح زیر میباشد. 65 %دستمزد مستقیم، 15 %دستمزد غیرمستقیم تولیدی، 12 % قسمت فروش و 8 %

قسمت اداری. مطلوبست:

الف( محاسبه و ثبت ذخیره پاداش آبان ماه،

ب( ثبت تخصیص)تسهیم( پاداش و دستمزد در آبان.

پاداش سالانه 37،500،000 = 5 / 2 × 15،000،000

پاداش ماهانه 3،125،000 = 12 ÷ 37،500،000

30 / 8 / 93 کنترل حقوق و دستمزد 18،125،000

ذخیره پاداش 3،125،000

دستمزد پرداختنی 15،000،000

ثبت پاداش فروردین ماه

9،750،00 = 65 × % 15،000،000 2،031،250 = 65 × % 3،125،000

2،250،000 = 15 × % 15،000،000 468،750 = 15 × % 3،125،000

1،800،000 = 12 × % 15،000،000 375،000 = 12 × % 3،125،000

1،200،000 = 8 × % 15،000،000 250،000 = 8 × % 3،125،000

4،750،000 = 468،750 + 2،031،250 + 2،250،000 = کنترل سربار ساخت

2،175،000 = 375،000 + 1،800،000 = کنترل سربار فروش

1،450،000 = 250،000 + 1،200،000 = کنترل سربار اداری

31 / 1 / 91 کنترل کالای در جریان ساخت 9،750،000

کنترل سربار ساخت 4،750،000

کنترل سربار فروش 2،175،000

کنترل سربار اداری 1،450،000

کنترل حقوق و دستمزد 18،125،000

74

سؤالات تستی:

-1 هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی، به ………………… اضافه میگردد.

الف(هزینههای عملیاتی ب( هزینههای غیرعملیاتی ج( قیمت تمام شده کالا د( هزینههای تجاری

-2 هزینه کار انجام شده که مستقیما در جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد میگردد را ……………. گویند.

الف( سربار ساخت ب( اضافه کاری ج( مزایای کار د( دستمزد مستقیم

3 – دستمزد غیرمستقیم عبارتست از:

الف( دستمزدی که در ارتباط مستقیم با تولید مشخص و معینی باشد.

ب( هزینه کار انجام شدهای است که به طور مستقیم در ساخت محصول صرف نشده است.

ج( وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت میشود.

د(زمانی که طبق روال عادی کار لازم است.

-4 کدام گزینه از دلایل اتلاف وقت در کارخانهها نمیباشد؟

الف( خرابی ماشینآلات ب( قطع جریان برق ج(استفاده از مواد نامرغوب د( رسیدن بهموقع مواد به کارخانه

-5 زمان پرداخت دستمزد ایام مرخصی به کارکنان چه حسابی بدهکار می شود ؟

الف ( هزینه دستمزد ایام مرخصی ب ( بانک ج ( کنترل سربار ساخت د ( ذخیره دستمزد ایام مرخصی

-6 در موسسات تولیدی برای تخصیص هزینه حقوق و دستمزد به حساب تولید، چه حسابی بدهکار خواهد شد؟

الف( کنترل حقوق و دستمزد ب( کنترل سربار ج( حساب کالای در جریان ساخت د( حساب هزینه حقوق

-7 در موسسات تولیدی هزینههای غیر مستقیم تولید اصطلاحا ………. گفته میشود.

الف( هزینه های عمومی ب( هزینه های تولید ج( هزینه د( سربار

-8 کدام گزینه از روشهای پرداخت حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی نمی باشد؟

الف( پرداخت دستمزد برمبنای زمان و ساعت کار .

ب( پرداخت دستمزد برمبنای پارچه کاری.

ج( پرداخت دستمزد برمبنای سهیم کردن در سود.

75

د( پرداخت دستمزد برمبنای تناوب آزاد.

9 هزینه دستمزد ایام مرخصی کارکنان که به طور مستقیم در تولید کار می کنند به چه حسابی بدهکار می شود؟ –

الف( سربار اداری و تشکیلاتی ب( سربار توزیع و فروش ج( هزینه حقوق و دستمزد د( سربار ساخت

10 در ثبت تسهیم هزینه حقوق کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمی شود؟ –

الف( حق بیمه سهم کارفرما ب( حق بیمه سهم کارگر ج( دستمزد ایام مرخصی د( فوق العاده اضافه

کاری

11 در کارگاههای تولیدی فوق العاده اضافه کاری با چه حسابی بدهکار می شود؟ –

الف( کنترل کار در جریان ساخت ب( کنترل سربار اداری ج( کنترل سربار ساخت د( هزینه حقوق و

دستمزد

12 کدام مورد از وظایف حسابداری بهای تمام شده از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ –

الف( درج زمان کار انجام شده و هزینه دستمزد مستقیم در گزارش بهای تمام شده محصول.

ب( ثبت و تخصیص هزینه دستمزد غیر مستقیم در برگه های تجزیه و تحلیل.

ج( طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد برحسب نوع کار دوایر و مراحل تولید.

د( ارائه گزارشها و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد.

13 فوق العاده اضافه کاری کارگران در کدام یک از طبقات زیر قرار می گیرد؟ –

الف( سربار ثابت مستقیم ب( سربار ثابت غیر مستقیم ج( سربار متغیر غیر مستقیم د( سربار متغیر مستقیم

14 اگر دستمزد مستقیم جمعا – 600،000 ریال و دستمزد غیرمستقیم 200،000 ریال باشد، مبلغی که باید به حساب

هزینه بیمه اجتماعی منظور گردد کدام است؟

الف( 184،000 ب( 160،000 ج( 216،000 د( 120،000

15 جهت تهیه گزارش کارکرد ابتدا به کدام از موارد زیر می بایست مراجعه نمود؟ –

الف( لیست حقوق ماه قبل ب( بایگانی ج( کارت ساعت د( اطلاعات پرسنلی

16 در صورتی که جمع حقوق و مزایای ماهانه کارگران یک کارگاه مبلغ – 90،000،000 ریال باشد و پاداش سالیانه معادل

دو ماه حقوق و مزایایی ماهانه کارگران پیش بینی شود،ذخیره پاداش یک ماه کارگران عبارت است از :

الف( 180،000،00 ریال ب( 15،000،000 ریال ج( 7،500،000 ریال د( 1،250،000 ریال

76

17 کدام یک از موارد زیر دستمزد مستقیم تولیدی محسوب میشود؟ –

الف( دستمزد سرکارگران ب( دستمزد ساعات اضافهکاری و فوقالعاده آن

ج( دستمزد ایام مرخصی د( دستمزد عادی ساعات اضافهکاری کارگران خط تولید

18 هنگام ایجاد ذخیره دستمزد ایام مرخصی کارگران، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار میشوند؟ –

الف( هزینه حقوق بانک ب( کنترل حقوق و دستمزد ذخیره دستمزد ایام مرخصی – –

ج( ذخیره دستمزد ایام مرخصی بانک د( بانک ذخیره دستمزد ایام مرخصی – –

19 در طرح تشویقی پارچهکاری، ……………. –

الف( یک نرخ ساعتی برای تولید هر واحد محصول تعیین میشود.

ب( یک زمان واقعی برای تولید هر واحد محصول محاسبه میشود.

ج( استاندارد در قالب زمان لازم برای تولید کل مشخص میشود.

د(حداقل دستمزد به کارگران پرداخت میشود.

20 زمان لازم برای ساخت یک محصول – 12 دقیقه تعیین شده است و نرخ هر ساعت کار 2،000 ریال میباشد. اگر

کارگری در هر ساعت 4 واحد محصول تولید کند، دستمزد استحقاقی یک ساعت این کارگر چقدر است؟

الف( 1،800 ریال ب( 2،000 ریال ج( 2،200 ریال د( 2،500 ریال

21 هنگام پرداخت حقوق و دستمزد، کدام حساب بستانکار میشود؟ –

الف( بانک ب( کنترل حقوق و دستمزد ج( سربار ساخت د( کالای در جریان ساخت

22 هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خط تولید، در زمان تسهیم به چه حسابی بدهکار میشوند؟ –

الف( مساعده ب( کالای در جریان ساخت ج( سربار اداری د( سربار توزیع و فروش

23 برای ساخت – 80 واحد از محصول معینی، یک ساعت تعیین شده است. اگر کارگری در مدت 8 ساعت 680 واحد

محصول تولید کند و نرخ دستمزد ساعتی آن 1000 ریال باشد، مبلغ دستمزد این کارگر کدام است؟

الف( 8،500 ریال ب( 6،800 ریال ج( 8،000 ریال د( 8،200 ریال

24 هنگام پرداخت دستمزد ایام مرخصی کارگران، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار میشوند؟ –

الف( هزینه حقوق بانک ب( کنترل حقوق و دستمزد ذخیره دستمزد ایام مرخصی – –

77

ج( ذخیره دستمزد ایام مرخصی بانک د( بانک ذخیره دستمزد ایام مرخصی – –

25 برای ثبت تسهیم حقوق و دستمزد در کارگاههای تولیدی، دستمزد ساعت کار عادی به چه حسابی بدهکار می – –

شود؟

الف( کنترل سربار ساخت ب( کنترل سربار فروش ج( کالای در جریان ساخت د( کنترل سربار اداری

26 در ثبت تسهیم هزینه حقوق کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمیشود؟ –

الف( فوقالعاده اضافهکاری ب( فوقالعاده نوبتکاری ج( حق بیمه سهم کارفرما د( حق بیمه سهم کارگر

27 در مؤسسات تولیدی معمولا برای ثبت هزینه حقوق و دستمزد مربوط به لیست حقوق، از چه حسابی استفاده –

میشود؟

الف( حساب تولید ب( هزینه حقوق و دستمزد ج( کنترل حقوق و دستمزد د( سربار ساخت

28 نرخ دستمزد ساعتی کارگری – 1،200 ریال میباشد. دایره زمانسنجی، زمان لازم برای تولید یک واحد محصول را

5 / 1 ساعت تعیین نموده است. اگر یک کارگر در 6 ساعت کار خود، 8 واحد کالا تولید کند، بر اساس پارچهکاری،

دستمزد کارگر در 6 ساعت چه مبلغی است؟

الف( 8،400 ریال ب( 9،600 ریال ج( 14،400 ریال د( 10،000 ریال

29 هنگام ثبت لیست حقوق و دستمزد، کدام حساب بدهکار میشود؟ –

الف(کالای در جریان ساخت ب( کنترل سربار ج( کنترل حقوق و دستمزد د( الف و ب

30 آرتیکل حسابداری کترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره پاداش بستانکار، بیانگر کدام گزینه میباشد؟ –

الف( پرداخت پاداش به کارکنان ب( محاسبه و برآورد پاداش کارکنان و ثبت در حسابها

ج( انتقال هزینه پاداش به حساب تولید د( همه موارد

31 هزینه حقوق و دستمزد تیرماه شرکت تولیدی خزر – 400،000 ریال میباشد که 50 % به دایره تولیدی، 20 % به واحد

اداری و مابقی به واحد فروش تعلق دارد. در زمان تسهیم، کالای در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار میشود؟

الف( 2،000،000 ریال ب( 4،000،000 ریال ج( 800،000 ریال د( 1،200،000 ریال

32 کدام گزینه در ارتباط با ثبت و انتقال هزینه حقوق و دستمزد به حساب تولید صحیح است؟ –

الف( کنترل حقوق و دستمزد بدهکار دستمزد پرداختنی بستانکار –

ب( کالای در جریان ساخت و کنترل سربار بدهکار کنترل حقوق و دستمزد بستانکار –

78

ج( کالای در جریان ساخت بدهکار کنترل حقوق و دستمزد بستانکار –

د( کنترل حقوق و دستمزد بدهکار کالای در جریان ساخت بستانکار –

33 در ابتدای هر دورهی مالی ، هنگام برآورد بودجه دستمزد، مبلغ پاداش سالانه بر اساس ……………….. برآورد و –

ثبت میشود.

الف( تجربیات سال گذشته و حداقل دستمزد ب( دوبرابر حداقل دستمزد ماهانه

ج( تصمیم هیأت وزیران و حداقل دستمزد د(همه موارد

34 کدام فعالیتها معمولا در حسابداری دستمزد شرکتهای تولیدی انجام میشود؟ –

الف( ثبت اوقات کار ب( محاسبه جمع هزینه دستمزد ج( تخصیص هزینه دستمزد د( هر سه مورد

35 در ثبت تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، کدام یک از موارد زیر به حساب کالای در جریان ساخت بدهکار می – –

شود؟

الف( دستمزد غیرمستقیم ب( حق بیمه اجتماعی ج( دستمزد مستقیم د( دستمزد ایام مرخصی

36 هزینه حقوق و دستمزد تیرماه شرکت تولیدی خزر – 4،000،000 ریال میباشد که 50 % به دایره تولیدی، 20 % به

واحد اداری و مابقی به واحد فروش تعلق دارد. در صورت وجود 67،000 ریال دستمزد اوقات تلف شده، در زمان

تسهیم، کالای در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار میشود؟

الف( 2،067،000 ریال ب( 1،933،000 ریال ج( 2،000،000 ریال د( 4،067،000 ریال

37 هنگام تخصیص پاداش به حساب کارگران، در دفاتر چه ثبتی انجام میشود؟ –

الف( حساب ذخیره پاداش بدهکار حساب بانک بستانکار –

ب( بانک بدهکار ذخیره پاداش بستانکار –

ج( کنترل حقوق و دستمزد بدهکار ذخیره پاداش بستانکار –

د( ذخیره پاداش بدهکار کنترل حقوق و دستمزد بستانکار –

38 نرخ دستمزد ساعتی آقای شادمانی برمبنای حقوق پایه – 12،500 ریال است. چنانچه جمع کارکرد او در هفته 64

ساعت باشد فوق العاده اضافه کاری نامبرده در صورتیکه 8 ساعت از کار عادی وی در شب انجام شده باشد )غیر

نوبت کار( چه مبلغ است؟

الف( 13،500 ب( 100،000 ج( 140،000 د( 18،750

79

39 با توجه به سؤال – 38 ، دستمزد استحقاقی آقای شادمانی چه مبلغی خواهد بود؟

الف( 865،000 ب( 887،500 ج( 935،000 د( 940،000

40 اگر دستمزد مستقیم جمعا – 600،000 ریال و دستمزد غیرمستقیم 200،000 ریال باشد، مبلغی که باید به حساب

هزینه بیمه اجتماعی منظور گردد، کدام است؟

الف( 56،000 ب( 160،000 ج( 216،000 د( 120،000

41 هنگام استفاده از مرخصی استحقاقی ،پرداخت دستمزد مربوطه به کدام حساب بدهکار می شود؟ –

الف( کار در جریان ساخت ب( سربار ساخت ج( ذخیره ایام مرخصی د( هزینه دستمزد

42 تعداد ساعات کاری کارگران در واحد تولیدی کیان در طی آذرماه بالغ بر – 1200 ساعات بوده است که 50 ساعت آن

اوقات تلف شده بوده است. اگر متوسط نرخ دستمزد ساعتی کارگران 2000 ریال باشد، چه مبلغی در ثبت تسهیم

هزینه حقوق و دستمزد به بدهکار یا بستانکار حساب کالای در جریان ساخت منظور می شود؟

الف( کنترل کالای در جریان ساخت 2400،000 ریال بدهکار ب( کنترل کالای در جریان ساخت 2400،000 ریال

بستانکار

ج( کنترل کالای در جریان ساخت 2300،000 ریال بدهکار د( کنترل کالای در جریان ساخت 2300،000 بستانکار

43 هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگران خط تولید و سرپرستان دوایر تولیدی به ترتیب به چه حسابهایی سرشکن –

می شود؟

الف( کنترل کالای در جریان ساخت کنترل سربار ساخت ب( هردو به حساب کنترل کالای در جریان ساخت –

ج( کنترل سربار ساخت کنترل کالای در جریان ساخت د( هردو به حساب کنترل سربار ساخت –

44 در ثبت تسهیم هزینه کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمی باشد؟ –

الف( حق بیمه سهم کارفرما ب( حق بیمه سهم کارگر ج( حق بیمه بیکاری د( فوق العاده اضافه کاری

45 کدام گزینه ثبت حق بیمه سهم کارفرما را در دفتر نشان میدهد؟ –

الف(هزینه بیمه اجتماعی بدهکار حق بیمه پرداختنی بستانکار ب(حق بیمه پرداختنی بدهکار بانک بستانکار – –

ج(هزینه حقوق بدهکار حق بیمه پرداختنی بستانکار د( حساب پرداختنی بدهکار بانک بستانکار – –

46 حساب ذخیره ایام مرخصی – 150،000 ریال بدهکار و حساب بانک 150،000 ریال بستانکار. این ثبت مربوط به کدام

رویداد زیر میباشد؟

80

الف( محاسبه و برآورد حقوق ایام مرخصی پرسنل در حسابها ب( انتقال هزینه ایام مرخصی در حسابهای تولید

ج( محاسبه و برآورد پاداش پرسنل در حسابها د( انتقال هزینه پاداش در حسابهای تولید

47 زمان پرداخت هزینه بیمه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار –

میشوند؟

الف( هزینه بیمه بیمه پرداختنی ب( بانک بیمه پرداختنی – –

ج( بیمه پرداختنی هزینه بیمه د( بیمه پرداختنی بانک – –

48 زمان لازم برای ساخت یک واحد محصول – 12 دقیقه است. اگر کارگری در یک ساعت 7 واحد تولید کند و نرخ

دستمزد ساعتی وی 1،000 ریال باشد، دستمزد ساعتی وی بر اساس پارچهکاری چقدر است؟

الف( 1000 ریال ب( 1،200 ریال ج( 1،400 ریال د( 1،600 ریال

49 جهت استفاده از طرحهای تشویقی، تعداد تولید استاندارد یک ساعت، توسط کدام دایره مشخص میشود؟ –

الف( برنامهریزی تولید ب( دایره زمان سنجی ج(حسابداری بهای تمام شده د( حسابداری حقوق و دستمزد

50 اگر حقوق بر اساس تعداد تولید شده ضرب در نرخ دستمزد هر واحد تولید، محاسبه و پرداخت شود، به این روش –

پرداخت چه میگویند؟

الف( کارمزد ب(طرح تشویقی ج( کارمزد ساعتی د( پارچهکاری

51 دستمزد کارگران یک کارگاه سالانه – 241،920،000 ، است. اگر عیدی و پاداش سالانه 5 / 2 برابر حقوق ماهانه

پرداخت شود، ذخیره پاداش هر ماه چه مبلغی ثبت میشود؟

الف( 4،200،000 ریال ب( 5،000،000 ریال ج( 5،200،000 ریال د( 6،000،000 ریال

52 اوقات تلف شده در کدام یک از طبقات زیر قرار دارد؟ –

الف( سود و زیان ب( حقوق و دستمزد ج( سربار اداری و تشکیلاتی د( سربار ساخت

53 کنترل حقوق و دستمزد – 200،000 ریال بدهکار و حساب ذخیره پاداش 200،000 ریال بستانکار. این ثبت مربوط به

کدام رویداد زیر است؟

الف( پرداخت پاداش به کارکنان ب( محاسبه و برآورد پاداش کارکنان و ثبت در حسابها

ج( انتقال هزینه پاداش به حساب تولید د( هیچ کدام از موارد فوق.

81

54 برای ثبت حق بیمه بیکاری، کدام حسابها به ترتیب بدهکار و بستانکار میشوند؟ –

الف(هزینه بیمههای اجتماعی حق بیمه پرداختنی ب( هزینه بیمه بیکاری حق بیمه پرداختنی – –

ج( حق بیمه پرداختنی حق بیمه بیکاری د( هزینه بیمه اجتماعی هزینه بیمه بیکاری – –

55 محاسبه زمان کار انجام شده جهت پرداخت دستمزد به استناد کدام کارت می باشد؟ –

الف( کارت اوقات کار ب( کارت ساعت ج( کارت حساب مواد د( کارت هزینه سفارش

82

مسائل:

-1 کارگری در طول یک هفته 58 ساعت با دستمزد ساعتی 80،000 ریال کار انجام داده است. مطلوبست محاسبه و

ثبت هزینه دستمزد.

-2 دایره زمانسنجی، زمان لازم برای ساخت یک واحد محصول را 6 دقیقه تعیین نموده است. نرخ دستمزد ساعتی

2،300 ریال میباشد. کارگر اول در مدت 8 ساعت 88 واحد و کارگر دوم در مدت 4 ساعت 48 واحد کالا تولید نموده-

اند. مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی یک ساعت هر کدام از کارگرها با استفاده از طرح تشویقی پارچهکاری.

-3 با توجه به اطلاعات زیر دستمزد استحقاقی آقای احمدی را محاسبه و ثبت تخصیص دستمزد را انجام دهید.

کارکرد هفته 50 ساعت ، 10 ساعت از کار عادی در شب انجام شده است، نرخ دستمزد ساعتی 60،000 ریال.

-4 در صورتی که نرخ دستمزد ساعتی کارگری 62،000 ریال و ساعات کارکرد وی در هفته 44 ساعت و نوبتکار صبح

و شب باشد، دستمزد استحقاقی وی برای دو هفته محاسبه و ثبتهای هزینه و تخصیص را انجام دهید.

-5 طبق استاندارد زمان مجاز برای ساخت یک واحد محصول 5 دقیقه میباشد. کارگری در یک ساعت 15 واحد

محصول تولید کرده است. اگر نرخ دستمزد ساعتی وی 9،000 ریال باشد، دستمزد استحقاقی یک ساعت وی را بر

اساس طرح پارچهکاری مستقیم به دست آورید.

-6 خانم مهرافزا یکی از کارکنان مستقیم خط تولید است که هفتهای 4،400،000 ریال دستمزد دریافت میکند و حق

استفاده از چهارهفته مرخصی را در سال دارد. ثبتهای حسابداری لازم برای انعکاس هزینه دستمزد ماهانه وی را

برای خردادماه در دفتر روزنامه بنویسید.

83

7 در آغاز دوره مالی جمع حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم شرکت تولیدی اسفندیار – 8،400،000 ریال برآورد

شده است که 60 % آن دستمزد مستقیم و بقیه دستمزد غیر مستقیم میباشد. از دستمزد غیر مستقیم 35 % مربوط

به سربار ساخت ، 40 % مربوط به سربار اداری و تشکیلاتی و بقیه مربوط به سربار توزیع و فروش است.

برآورد سالانه ایام مرخصی نشان میدهد که هزینه مرخصی کار مستقیم مبلغ 252،000 ریال و هزینه مرخصی کار

غیرمستقیم مبلغ 63،000 ریال خواهد بود. اطلاعات استخراج شده از لیست حقوق و دستمزد خرداد ماه جمع دستمزد

مستقیم و غیر مستقیم را مبلغ 760،000 ریال نشان می دهد که به نسبت های فوق به بخشهای مختلف تسهیم می-

شوند. با استفاده از اطلاعات فوق مطلوب است :

الف(تعیین درصد هزینه مرخصی کار مستقیم و کار غیر مستقیم؛

ب( ثبت حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه؛

ج(تسهیم حقوق و دستمزد به قسمتهای مختلف.

8 حقوق پایه ماهیانه کارگری – 2،580،000 ریال تعیین شده است . چنانچه این کارگر مستقیما در خط تولید مشغول

بوده و در آبان ماه علاوه بر کار ساعات موظفی خود 40 ساعت نیز اضافه کاری داشته باشد، مطلوب است :

الف ( محاسبه نرخ ساعتی دستمزد؛

ب ( محاسبه مبلغ دستمزد و فوق العاده اضافه کاری؛

ج ( ثبت آرتیکل مربوط به دستمزد این کارگر؛

د ( ثبت تسهیم هزینه دستمزد در دفتر روزنامه.

9 متوسط دستمزد هفتگی کارگری – 52000 ریال است. مدیر واحد تجاری تصمیم گرفته است که دستمزد دو هفته

وی را به عنوان پاداش در پایان سال پرداخت نماید. اگر کار این کارگر به عنوان کار مستقیم تلقی شود مطلوب است:

محاسبه و ثبت پاداش و هزینه حقوق و دستمزد یک هفته وی در دفتر روزنامه.

10 در یک کارخانه تولیدی – 140 نفر کارگر کار می کنند که متوسط دستمزد ساعتی هر کدام 800 ریال می باشد. در

مدت دو هفته، جمعا 320 ساعت از وقت کارگران به علل مختلف تلف شده است. در صورتی که تمام این کارگران

مستقیما به تولید محصول اشتغال داشته باشند، مطلوب است: ثبت آرتیکل مربوط به حقوق و دستمزد دو هفته

کارگران در دفتر روزنامه.

84

11 متوسط حقوق ثابت ماهانه کارخانه تولیدی سپیدار – 210،000،000 ریال میباشد. طبق پیشبینی در ابتدای دوره

مالی، پاداش سالانه 2 برابر متوسط حقوق ثابت ماهانه میباشد. نسبتهای مرتبط با بخشهای متفاوت حقوق و

دستمزد به شرح زیر میباشد.

50 % دستمزد مستقیم، 25 %دستمزد غیرمستقیم تولیدی، 15 % قسمت فروش و 10 % قسمت اداری. مطلوبست:

الف( محاسبه و ثبت ذخیره پاداش تیر ماه،

ب( ثبت تخصیص)تسهیم( پاداش و دستمزد در تیر ماه.

12 اطلاعات حقوق ودستمزد فروردین ما ه سال – 86 شرکت تولیدی زاینده رود به شرح زیر می باشد :

جمع حقوق ودستمزد مبلغ – 2،000،000 ریال که 75 % آن مستقیم و بقیه غیر مستقیم است.

از دستمزد غیر مستقیم – 60 % مربوط به کارخانه، 30 % مربوط به قسمت اداری و تشکیلاتی و 10 % مربوط به

قسمت توزیع و فروش میباشد.

حق بیمه اجتماعی سهم کارگر – 7 %،سهم کارفرما 20 % وبیمه بیکاری 3 % میباشد.

مطلوبست:ثبت تسهیم هزینه حقوق ودستمزد

13 اطلا عات زیر در مورد کارکرد یک هفته دو نفر از کارگران شرکت تولیدی هیرمند در دست است: –

نام کارگر ساعات کارکرد نرخ ساعتی دستمزد نوع کار

مهدی 44 5000 غیر نوبتکار

علی 44 6000 نوبتکار صبح وعصر

توجه: آقای مهدی 5ساعت از کار عادی خود را بین ساعت 10 شب تا 6 صبح انجام داده است.

مطلوب است :محاسبه دستمز د استحقاقی کارگران به طور جداگانه و ثبت مربوط به آن.

85

14 حقوق ودستمزد شرکت تولیدی آتیه در خردادماه سال جاری، شامل اطلاعاتی به شرح زیر است: –

جمع حقوق ودستمزد مبلغ – 30،000،000 ریال است که 70 %آن دستمزد مستقیم و بقیه دستمزد غیر مستقیم است.

از دستمزد غیر مستقیم – 50 %مربوط به کار خانه و 30 % مربوط به بخش داری و 20 %مربوط به توزیع و فروش می-

باشد.

مطابق قانون حق بیمه سهم کارگر – 7 %و سهم کارفرما 20 % و حق بیمه بیکاری سهم کارفرما معادل 3 %حقوق ودستمزد

میباشد.

بر اساس برآوردهای انجام شده نرخ دستمزد ایام مرخصی برای دستمزدمستقیم – 5 % وبرای دستمزد غیرمستقیم

3 % می باشد. باتوجه به اینکه دستمزد ایام مرخصی کارگران در جمع حقوق و دستمزد منظور شده است و با همان

درصدهای اعلام شده به قسمتهای مختلف سرشکن میگردد.

عیدی و پاداش کارگران معادل مبلغ – 18،000،000 ریال در سال برآورد شده است.

طی خردادماه جمعا مبلغ – 800،000 ریال اوقات تلف شده وجود داشته است.

مبلغ – 2،500،000 ریال مساعده به کارگران پرداخت شده است.

سایر کسور حقوق و دستمزد شامل اقلام زیر است. –

مالیات حقوق ودستمزد مبلغ 820،000 ریال بدهی کارگران به صندوق اجرا مبلغ – 410،000 ریال بدهی کارگران به –

شرکت تعاونی 370،000 ریال بدهی کارگران بابت اقساط وام مسکن – 640،000 ریال.

مطلوبست:

الف(تهیه و ثبت لیست حقوق ودستمزد خردادماه؛

ب(ثبت مربوط به تسهیم دستمزد؛

ج(ثبت های مربوط به پرداخت دستمزد وکسور مربوط به آن.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...