نحوه حسابداری تسهیلات بلند مدت

نرم افزار حسابداری
 1. نحوه حسابداری تسهیلات بلند مدت :

 2. نحوه حسابداری تسهیلات بلند مدت :

 

 1. تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام

 2. تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی

 

 1. شرکتی در آبان سال مالی 1385 تسهیلاتی به مبلغ 1.000 ریال به نرخ 10% دریافت می کند. سود و کارمزد سنوات آتی تسهیلات برابر 100 ریال می باشد. در تاریخ دریافت وام از تسهیلات مزبور 700 ریال کوتاه مدت می باشد.

 

 1. ?ثبت شماره 1)

 2. وجه نقد 1000 معادل وجه نقد دریافتی

 3. پیش پرداخت بهره سنوات آتی 100 معادل سود و کارمزد سنوات آتی

 4. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 700 معادل حصه کوتاه مدت اصل وام

 5. تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 300 معادل حصه بلندمدت اصل وام

 6. تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 100 معادل سود و کارمزد سنوات آتی

 7. هنگام پرداخت اقساط و تحقق بهره به صورت همزمان

 8. ثبت پرداخت قسط

 9. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات

 10. تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات

 11. وجوه نقد X

 12. ثبت تحقق بهره

 13. هزینه های مالی X معادل بهره تحقق یافته

 14. پیش پرداخت بهره سنوات آتی X

 15. در واقع هنگام انعکاس در ترازنامه پیش پرداخت بهره سنوات آتی به عنوان سود و کارمزد سنوات آتی از مانده تسهیلات کسر شده و مبلغ خاص در ترازنامه منعکس می شود.

 16. از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره 200 ریال پرداخت می گردد.

 17. علاوه بر این شرکت 15 ریال بهره مربوط به سال 1385 را شناسایی و تماماً پرداخت می کند.

 

 1. ?ثبت شماره 2)

 2. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 200 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات

 3. تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 15 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات

 4. وجوه نقد 215

 

 1. ?ثبت شماره 3)

 2. هزینه های مالی 15 معادل بهره تحقق یافته

 3. پیش پرداخت بهره سنوات آتی 15

 4. دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده خالص تسهیلات برابر 800 و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر 85 می باشد.

 5. تغییر طبقه بندی از بلندمدت به کوتاه مدت

 6. تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X

 7. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X

 8. در تاریخ ترازنامه از مبلغ تسهیلات 750 ریال کوتاه مدت می باشد.

 9. بنابراین باید طی یک ثبت این تغییر طبقه بندی را باید انجام داد.

 

 1. ?ثبت شماره 4)

 2. تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 250

 3. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 250

 4. سال مالی 1386

 5. از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره 250 ریال پرداخت می گردد.

 6. علاوه بر این شرکت 45 ریال بهره مربوط به سال 1386 را شناسایی ولی به علت سررسید نشدن قسط در سال 1386 (سررسید قسط در سال 1387 می باشد) مبلغ بهره پرداختی شرکت 35 ریال است.

 

 1. ?ثبت شماره 5)

 2. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 250 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات

 3. تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 35 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات

 4. وجوه نقد 285

 

 1. ?ثبت شماره 6)

 2. هزینه های مالی 35 معادل بهره تحقق یافته

 3. پیش پرداخت بهره سنوات آتی 35

 4. هنگام تحقق بهره بدون پرداخت آن در پایان سال مالی 1386

 

 1. ?ثبت شماره 7)

 2. هزینه های مالی 10 معادل بهره تحقق یافته

 3. پیش پرداخت بهره سنوات آتی 10

 4. دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده تسهیلات برابر 550 و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر 40 می باشد.

 5. در تاریخ ترازنامه تسهیلات تماماً کوتاه مدت می باشد.

 

 1. ?ثبت شماره 8)

 2. تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 50

 3. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 50

 4. سال مالی 1387

 5. دوستان فرض کنید اتفاقات زیر در سال مالی 1387 رخ بدهد.

 6. بازپرداخت مابقی تسهیلات مالی دریافت شده در سال 1385

 7. دریافت وام به مبلغ 400 ریال در پایان سال مالی 1387 که از این بابت هیچ گونه بهره ای شناسایی نشده است. سود و کارمزد سنوات آتی این وام 80 ریال می باشد و قرار است که 3 سال دیگر در یک قسط پرداخت شود.

 

 1. ?ثبت شماره 9)

 2. تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 550 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات

 3. تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 50 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات

 4. وجوه نقد 600

 

 1. ?ثبت شماره 10)

 2. هزینه های مالی 40 معادل بهره تحقق یافته

 3. پیش پرداخت بهره سنوات آتی 40

 

 1. ?ثبت شماره 11)

 2. وجوه نقد 400 معادل وجه نقد دریافتی

 3. پیش پرداخت بهره سنوات آتی 80 معادل سود و کارمزد سنوات آتی

 4. تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 400 معادل حصه بلندمدت تسهیلات

 5. تسهیلات مالی دریافتی –

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...