حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي

حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي از كاركردهاي حسابدا ري در طي قروني كه از شكل گيري و انسجام آن در دنياي مدرن (پس از انتشار كتاب پاچيولي ) مي گذرد تعابير مختلفي ارائه شده

حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي
از كاركردهاي حسابدا ري در طي قروني كه از شكل گيري و انسجام آن در دنياي مدرن (پس از انتشار كتاب پاچيولي ) مي گذرد تعابير مختلفي ارائه شده
6 ميلادي عبارتند از:  است كه برخي از مه مترين اين تعبيرها تا سال هاي پاياني دهه
1 حسابداري به عنوان يك فن
2 حسابداري به عنوان يك هنر
3 حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي
4 حسابداري به عنوان يك علم
5 حسابداري به عنوان يك دانش توصيفي تحليلي
6 حسابداري به عنوان زبان تجارت
7 حسابداري به عنوان ابزار تصميم گيري هاي مديريت
دانشمند برجسته اطريشي مطرح (Ludwig von bertalanffy) اما از سال 1937 ميلادي كه نظريه عمومي سيستم ها توسط لودويگ فون برتالنفي
شد، واژه سيستم در صدر هم ه مفاهيم جاري قرار گرفته است . برتالنفي سيستم را به عنوان مجموعه اي از عناصر كه با هم روابط متقابل دارند تعريف كرد. هر
چند در طي ساليان بعد انديشمندان مختلفي در حوزه سيستم ها مطالعه كرده و تعاريف كام لتري ارائه دادند اما با بررسي تعاريف ارائه ش ده توسط
دانشمنداني همچون راسل ال. اَكُف، اِم . جِي الكساندر، چارلز وست چرچمن و فردريك همان ويژگي هايي را در تعريف سيستم مي بينيم كه در تعريف
برتالنفي موجود بود. با توجه به تعريف فوق الذكر م يتوان گفت كه سيستم از سه بخش ذيل تشكيل يافته است:
1 داد هها (دروندادها) 2 پردازش (فراگرد) 3 ستاده ها (بروندادها)
به عبارت ديگر مي توان گفت هر سيستم دروندادها را از محيطي كه در آن فعاليت مي كند دريافت كرده و آنرا پس از طي فراگرد بصورت بروندادها به محيط
بازپس مي دهد و در واقع كار اصلي يك سيستم ، تغيير شكل و تبديل دروندادها به بروندادها بوده و به عبارتي سيست مها از محيط تأثير م يپذيرند و بر آن اثر
مي گذارند.
از دهه 1960 ميلادي تقريباً اكثر صاحبان فكر در حوزه ادبيات حسابداري به يك نگرش واحد در تلقي از كاركردهاي حسابداري دست يافتند و آن
نگريستن به حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي بوده است . سيستم اطلاعاتي حسابداري را مي توان بصورت مجموعه اي از اجزا در نظر گرفت كه
داده هاي حسابداري را گردآوري و آنرا جهت استفاده در آينده ذخيره و ب راي كاربران نهايي پردازش م يكند. محصول نهايي سيستم اطلاعاتي حسابداري،
صورت هاي مالي اساسي است. بر طبق بند 8 استاندارد حسابداري شماره 1 ايران مجموعه كامل صورت هاي مالي شامل اجزاي زير است:
الف) صورت هاي مالي اساسي:
1 ترازنامه 2 صورت سود و زيان 3 صورت سود و زيان جامع 4 صورت جريان وجوه نقد
ب) يادداشت هاي توضيحي
نمايشگر 2 1 نحوه عملكرد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري را نشان مي دهد. با توجه به اين نمايشگر اجزاي سيستم اطلاعاتي حسابداري شامل موارد زير است:
1 افراد يا به عبارت ديگر حسابداران 2 فرم ها مانند دفاتر و اسناد حسابداري
3 روش هاي حسابداري 4 ابزار مانند رايانه، ماشين حساب و …
نمايشگر 2 1 سيستم اطلاعاتي حسابداري
اسناد و مدارك
رويدادهاي مالي
دفتر روزنامه
عمومي دفاتر
روزنامه: اختصاصي،
چند ستوني و
ياتركيبي
دفتر كل
دفتر معين
صور ت ها و تراز آزمايشي
گزارشگري مالي
بارخورد
بروندادها فراگرد دروندادها
واحد تجاري
واحد تجاري
كاربران برون سازماني
كاربران درون سازماني
محيط واحد تجاري
عوامل اجتماعي
عوامل اقتصادي
محيط واحد تجاري
حسابداري مالي 5
همانگونه كه در نمايشگر 2 1 نشان داده شده است . كاربران يك سيستم اطلاعاتي حسابدار ي بطور كلي به دو طبقه كاربران بر ون س ازماني و كاربران درون
سازماني طبقه بندي مي گردند. آن بخش از سيستم اطلاعاتي حسابداري كه اطلاعات مورد نياز كاربران برون سازماني را فراهم مي آورد را حسابداري مالي و
آن بخش از سيستم اطلاعاتي حسابداري كه اطلاعات مورد نياز كاربران درون سازماني را فراهم مي كند را اصطلاحاً حسابداري مديريت مي ناميم . در اين
را ايفا مي كند چرا كه فراهم كننده اطلاعاتي است كه مورد نياز هر دو بخش (Data Base) چارچوب، حسابداري بهاي تمام شده نقش پايگاه داد هها
سيستم اطلاعاتي حسابداري يعني حسابداري مالي و حسابداري مديريت م يباشد.
1. جايگاه حسابداري بهاي تمام شده در سيستم اطلاعاتي حسابداري – نمايشگر 3
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري را م يتوان همچنين بر اساس ابزارهاي پردازش اطلاعات (منابع) به سه طبق ه كلي زير تقسيم بندي نمود:
Manual system 1 سيست م دستي
يك سيستم اطلاعاتي حسابداري است كه فقط از منابع انساني استفاده م يكند.
Computer system 2 سيستم رايانه اي
يك سيستم اطلاعاتي حسابداري است كه فقط از منابع رايان هاي استفاده م يكند.
Computer – based system 3 سيستم مبتني بر رايانه
يك سيستم اطلاعاتي حسابداري است كه از هر دو منبع رايان هاي و انساني استفاده مي كند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...