جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

تمديد اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان سال ۹۳
سپتامبر 30, 2017
پرونده حسابرسی
سپتامبر 30, 2017

جدول ارزیابی ریسک حسابرس

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیارزش افزودهخدمات حسابداریحسابرسی حسابداری صنعتی

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

نام حساب دشواري رسيدگي به حساب يا معاملات مباحث پيچيده حسابداري در معرض تحريف قرار داشتن پيچيدگي محاسبات تاثير قضاوت در مورد ادعا ماهيت ، علت و مبلغ تحريفات در حسابهاي سالهاي قبل حساسيت ارزشيابي در مقابل عوامل اقتصادي نتيجه نهائي
زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم
موجودي نقد
سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
حسابها و اسناد دريافتني تجاري
ساير حسابها و اسناد دريافتني
موجودي مواد و كالا
سفارشات و پيش پرداختها
دارائيهاي ثابت
دارائيهاي نامشهود
سرمايه گذاريهاي بلند مدت
ساير دارائيها
حسابها و اسناد پرداختني تجاري
ساير حسابها و اسناد پرداختني
پيش دريافتها
ذخيره ماليات
سود سهام پيشنهادي و پرداختني

نام حساب دشواري رسيدگي به حساب يا معاملات مباحث پيچيده حسابداري در معرض تحريف قرار داشتن پيچيدگي محاسبات تاثير قضاوت در مورد ادعا ماهيت ، علت و مبلغ تحريفات در حسابهاي سالهاي قبل حساسيت ارزشيابي در مقابل عوامل اقتصادي نتيجه نهائي
زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم
تسهيلات مالي
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
سرمايه
اندوخته ها
فروش
برگشت از فروش و تخفيفات
هزينه هاي اداري و عمومي
درآمدها و هزينه هاي عملياتي
هزينه هاي مالي
درآمد ها و هزينه هاي غيرعملياتي
تعديلات سنواتي

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

١ ارزیابی کنترل هاي داخلی ارزیابی ریسک اهداف کنترل: الف- هدفهاي عام وراهبردهاي کلیدي واحد اقتصادي باید توصیف شود؛ ب- هدف فعالیت هاي عمده باید تعیین و از سازگاري آن ها با یکدیگر اطمینان حاصل شود؛ پ- در فرآیند ارزیابی ریسک باید پیامد ریسکها، هم در مورد هدفهاي عام وهم براي هدف فعالیتها، شناسایی و بررسی شوند و ت- باید سازو کارهایی براي شناسایی دگرگونیها و نشان دادن واکنش مناسب به آنها به کار گرفته شوند. شماره جدول: واحد مورد رسیدگی: سال منتهی به: تهیه شده توسط: پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی /شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد نمودار / عطف سیستم شرح برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد الف- هدفهاي عام واحد اقتصادي ۱-الف-تبیین مقاصد واحد اقتصادي از راه تدوین هدفهاي عام در چارچوب رهنمود ها و گزارههاي کلی. -آیا مدیریت، هدفهاي عام واحد اقتصادي را تبیین کرده است؟ -آیا هدف هاي عام با هدف هاي مشترك کلیه واحدهاي اقتصادي (بعنوان یک الگوي عام)تطبیق دارد؟ ۲ -الف-آگاهی کامل کارکنان و هیئت مدیره از هدفهاي عام واحد اقتصادي. -آیا اطلاعات مربوط به هدفهاي عام واحد اقتصادي به کارکنان و هیئت مدیره منتقل شده است؟ پرسشنامه ارزیابی کنترل هاي داخلی ارزیابی ریسک ٢ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و امضاء آري خیر مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد -آیا مدیریت براي اطمینان یافتن از برقراري ارتباطات اثربخش با کارکنان، باز خورد لازم را از مدیران کلیدي، سایر کارکنان و هیئت مدیره دریافت می کند. ۳-الف- پیوند وسازکارراهبرها با هدف هاي عام واحد اقتصادي. -آیا طرح راهبردي از هدفهاي عام واحداقتصادي پیشتیبانی می کند؟ -آیا در طرح راهبردي به تخصیص منابع وتعیین اولویتها درسطوح بالاي سازمان توجه شده است؟ ۴-الف-سازگاري طرحها و بودجهها با هدفهاي عام، طرحهاي راهبردي و شرایط کنونی واحد اقتصادي. -آیا مبانی ومفروضات طرحها و بودجهها، وضعیت گذشته وشرایط کنونی واحد اقتصادي را بازتاب می دهند؟ -آیا میزان جزئیات طرحها و بودجههاي ابلاغی به سطوح مختلف مدیریت کافی است؟ نتیجه گیري ها / اقدام هاي لازم: ٣ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد ب-هدف فعالیت ها ۱-ب-پیوند متقابل هدف فعالیتها با هدفهاي عام و طرحهاي راهبردي واحد اقتصادي. -آیا مدیریت، منابع لازم براي تحقق هدفها را معین کرده است؟ -آیا طرحهایی براي آیا هدف تمام فعالیت هاي عمده با هدفهاي عام و طرحهاي راهبردي واحد اقتصادي پیوندي محکم دارند؟ -آیاهدف فعالیتها گهگاه ازاین حیث که کماکان بجا ومربوطند، بررسی می شوند؟ ۲ -ب-سازگاري هدف فعالیتها با یکدیگر. -آیا هدفهاي یک فعالیت مکمل هم هستند و یکدیگر را تقویت می کنند؟ -آیا در واحد اقتصادي هدف فعالیتهاي مختلف مکمل هم هستند و یکدیگررا تقویت می کنند؟ ۳-ب-مرتبط بودن هدف فعالیتها با تمام فرآیندهاي مهم تجاري. -آیا هدف فعالیتهاي کلیدي مربوط به جریانکالاو خدمات وفعالیتهاي پشتیبانی، تعیین شده است؟ -آیا هدف فعالیتها با تجربه ها وعملکرد پیشین، هدف واحدهاي اقتصادي یا صنایع هم تراز، سازگار، یا به دلایل تفاوتها توجه شده است؟ -آیا هدف مربوط به فعالیتهاي اساسی تعیین شده است؟ ۴-ب-مشخص بودن هدف فعالیتها. -آیا هدفها، کمی وقابل اندازه گیري است؟ ۵-ب-کفایت منابع براي محقق ساختن هدف ها. -آیا مدیریت، منابع لازم براي تحقق هدفها را معین کرده است؟ -آیا طرحهایی براي تحصیل منابع لازم از قبیل منابع مالی، نیروي انسانی، تسهیلات تولید و فن آوري تدوین شده است؟ ۴ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد ۶-ب-شناسایی هدفهایی که براي تحقق هدفهاي عام واحد اقتصادي مهم شناخته می شوند. -آیا مدیریت، اموري را که براي تحقق هدفهاي عام واحد اقتصادي باید با دقت انجام شود یا به هیچ وجه نباید مشکلی در انجام آنها پدید آید، مشخص کرده است؟ -آیا بودجه مخارج سرمایه اي و جاري، مبناي تجزیه و تحلیل مدیریت از اهمیت نسبی هدفها، تعیین می شود؟ -آیا مدیریت به هدفهایی که از عوامل اساسی موفقیت تلقی می شوند، توجه ویژه دارد؟ ۷-ب-مشارکت تمام سطوح مدیریت در تعیین هدفها و میزان پایبندي آنها به هدفهاي تعیین شده. -آیا مدیران در تعیین هدفهاي فعالیت هایی که مسئول انجام آنها هستند ،مشارکت و مداخله می کنند؟ -آیا رویه هایی براي چیره شدن بر اختلاف نظرها وجود دارد؟ -آیا مدیران از هدفهاي تعیین شده پشتیبانی می کنند؟ آیا به تضاد منابع افراد ،گروهها وسازمان و کاهش آن ،توجه شده است؟ نتیجه گیري ها/ اقدام هاي لازم: ۵ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد پ-ریسکها ۱-پ-کفایت ساز و کارهاي شناسایی ریسکهاي برخاسته از منابع برون سازمانی . آیا مدیریت به ریسکهاي برخاسته از منابع عرضه، تغییرات و تحولات فن آوري، خواسته هاي اعتبار دهندگان، اقدامات رقیبان، شرایط اقتصادي، شرایط سیاسی ،مقررات و حوادث طبیعی توجه دارد؟ ۲ -پ -کفایت ساز و کارهاي شناسایی ریسکهاي برخاسته از منابع درون سازمانی. آیا مدیریت به ریسکهاي برخاسته از منابع انسانی، تامین مالی، روابط کارگري و سیستم هاي اطلاعاتی توجه دارد؟ ۳-پ-شناسایی ریسکهاي عمده مرتبط با هدف هر یک از فعا لیتهاي مهم -آیا ریسکهاي مرتبط با هدف فعالیتهاي اساسی تعیین شده است؟ ۴-پ – عمقی ومربوط بودن فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک، از جمله برآورد اهمیت ریسکها، ارزیابی احتمال رویداد آنها وتعیین اقدامهاي لازم. -آیا در تجزیه وتحلیل ریسکها، فرآیندهاي رسمی به کار گرفته می شوند؟ آیا ریسکهاي شناسایی شده به هدف مورد نظر مربوط است؟ آیا در تجزیه وتحلیل ریسکها، سطوح مناسبی از مدیریت مشارکت می کنند؟ نتیجه گیري ها/ اقدامات لازم: ۶ پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شر / نمودار سیستم ح عطف امه کنترل برن ف جایگزین عط برنامه دارد ندارد حسابرسی ت-اداره کردن تغییرات محیطی ۱-ت وجود سازو کارهایی براي پیش بینی و شناسایی رویدادها یا فعالیت هاي عادي موثر بر هدفهاي عام با هدف فعالیتهاي واحد اقتصادي ونشان دادن واکنش مناسب به آنها. -آیا تغییرات عادي وروزمره به عنوان بخشی از فرایند معمول شناسایی وتجزیه وتحلیل ریسک توجه می شود؟ -آیا براي پی بردن به سایر تغییرات با اهمیت،سازوکارهاي جدا گانهاي در نظر گرفته شده است؟ -آیا ریسکها و فرصتهاي برخاسته از تغییرات درچنان مراتب عالی سازمانی بررسی می شود که می تواند تمام پیامدهاي آنها را شناسایی وطرح هاي اجرایی مناسب را تدوین کند؟ -آیا فرایند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک،تمام فعالیتهاي درون سازمانی بسیارحساس را در بر می گیرد؟ ۲ -ت-وجود سازو کارهایی براي شناسایی و واکنش در مقابل تغییراتی که اثر شدید تر و فراگیرتر بر واحد اقتصادي دارد،تغییراتی که ممکن است توجه مدیریت عالی را طلب کند. تغییر محیط فعالیت: – آیا در واحد اقتصادي با انجام تحقیقات بازار یا سایر برنامه ها، موضوعاتی مانند تغییرات عمده آمارهاي جمعیتی، اولویتها یا الگوهاي مصرفی مشتریان شناسایی می شود؟ – آیا واحد اقتصادي از تغییرات عمده عرضه تقاضاي نیروي کار، اعم از برون سازمانی یا درون سازمانی، که ممکن است بر سطح مهارتهاي موجود تاثیر بگذارد، آگاهی دارد؟ – آیا مشاورحقوقی، مدیریت را بطور دورهاي از پیامد قوانین آگاه می کند؟ نتیجه گیري ها/ اقدامات لازم: ٧ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شر / نمودار سیستم ح عطف امه کنترل برن ف جایگزین عط برنامه دارد ندارد حسابرسی کارکنان جدید: – آیا براي اطمینان یافتن از آگاهی کارکنان جدید به فرهنگ واحد اقتصادي و هماهنگی عملی آنها با این فرهنگ، تدبیر ها و اقدامهاي ویژه اي در پیش گرفته می شود؟ – آیا به فعالیتهاي کنترلی کلیدي ،که مسئولان آنها تغییر کرده یا بر کنار شده اند، توجه می شود؟ -آیا سازو کارهایی براي ارزیابی آثار سیستمهاي جدید وجود دارد؟ – آیا رویههایی برقرار شده است تا به هنگام ایجاد سیستم هاي رایانه اي جدید و استقرار آنها، فعالیت هاي کنترلی موجود را بازنگري کنند؟ – آیا مدیریت آگاهی دارد که از خط مشیهاي مرتبط با توسعه و اجراي سیستمها، با وجود اعمال فشار براي ” کوتاه کردن” این فرایند، پیروي می شود؟ – آیا به اثر سیستمهاي جدید بر جریانهاي اطلاعات و کنترل هاي مربوط، و آموزش کارکنان، از جمله مقاومت کارکنان در برابر تغییر، توجه شده است؟ رشد سریع : – آیا توانمنديهاي سیستم متناسب با حجم فزاینده اطلاعات افزایش می یابد؟ – آیا شمار کارکنان عملیاتی، حسابداري و داده پردازي، متناسب با افزایش حجم فعالیت ها افزوده شده است ؟ – آیا فرآیندي براي باز نگري بودجه ها یا پیش بینی ها وجود دارد؟ – آیا فرآیندي براي باز نگري بودجهها یا پیش بینی ها وجود دارد؟ – آیا فرایندي براي بررسی پیامدهاي باز نگري هدفها و طرحهاي یک یا چند واحد سازمانی براي سایر واحد ها وجود دارد؟ ٨ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد فن آوري جدید: – آیا اطلاعات مربوط به پیشـرفتهـاي فـن آوري از طریق تهیه گزارشهاي لازم، دریافت مشاوره، حضور در سمینار ها یـا سـرمایه گـذاري مشـترك یـا شـر کتهاي پیشرو در امر تحقیق و توسعه گردآوري می شود؟ – آیا فن آوريهاي جدیدیا کاربرد هـاي جدیـد فـن آوري ها، که به وسیله رقیبان ابداع میشود تعقیـب میشود؟ – آیا سازو کارهایی وجود دارد که از راه در آمیخـتن کاربردهاي جدید فن آوري با فرآیندهاي تولیدي یـا سیستمهاي اطلاعاتی، از این کاربردها بهره بـرداري کنند و این بهره برداري را به کنترل درآورند؟ – آیاتوانایی پیش بینی معقول نتایج عملیاتی ومـالی وجود دارد؟ – آیا کفایت سیستمهاي اطلاعـاتی و فعالیـت هـاي کنترلی موجود براي خط تولید، محصول یا فعالیـت جدید، ارزیابی می شود؟ – آبـا طـرحهـایی بــراي اسـتخدام وآمـوزش افــراد متخصص در زمینه تولید محصولات یا انجام فعالیت ها جدید تهیه وتدوین می شود؟ – آیا به منظور پیگیري نتایج اولیه و در صورت لزوم بهبود تولید و بازار یابی رویه هایی برقرار می شود؟ – آیا الزامات گزارش دهی مالی، قـانونی و مقرراتـی، شناسایی و از آنها پیروي می شود؟ – آیا آثار خط تولیـد، محصـول، فعالیـت و تحصـیل شرکتهاي جدید بر سـایر محصـولات وسـود آوري شرکت، تحت نظارت قرار می گیرد؟ ٩ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل ف جایگزین برنامه عط حسابرسی دارد ندارد -آیا شیوه تسهیم هزینههاي سربار به منظور انعکاس صحیح سـهم هریـک از محصـولات اصلاح می شود؟ تجدید ساختار شرکت: – آیا آثـار بـالقوه تغییـر وظـایف یـا تعـدیل کارکنان بر عملیات مرتبط بـا آنهـا، تجزیـه وتحلیل می شود؟ – آیا مسئولیتهاي کنترلی کارکنان انتفالی یا منفصل به سایر کارکنان واگذار می شود؟ – آیا اثر تعدیل چشمگیر نیروي انسـانی بـر روحیه و رفتار کارکنان باقیمانده مورد توجه قرار می گیرد؟ – آیا اقدام هاي احتیاطی براي پیشـگیري از پیامدهاي نارضایتی کارکنان سابق انجام می شود؟ عملیات برون مرزي: – آیامدیریت از فرهنـگ سیاسـی، حقـوقی، تجــاري و اجتمــاعی محــیط هــا و منــاطق عملیات برون مرزي آگاهی دارد؟ – آیا کارکنان به آداب و رسوم و قوانین ایـن محیطها آگاه شده اند؟ – آیا به هنگام رویـداد اخـتلال در عملیـات برون مرزي، یا سازو کارهاي برقراري ارتباط با آن، رویه هاي جانشین به کار می رود؟ نتیجه گیري ها / اقدام هاي لازم: تائیدشده توسط مدیر فنی: تاریخ: ١٠ پرسش پاسخ پاسخ آري پاسخ خیر عطف کاربرگهاي رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آري خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد فن آوري جدید: – آیا اطلاعات مربوط به پیشرفتهاي فن آوري از طریق تهیه گزارشهاي لازم، دریافت مشاوره، حضور در سمینار ها یا سرمایه گذاري مشترك یا شرکتهاي پیشرو در امر تحقیق و توسعه گردآوري می شود؟ – آیا فن آوریهاي جدیدیا کاربرد هاي جدید فن آوريها، که به وسیله رقیبان ابداع میشود تعقیب می شود؟ – آیا سازو کارهایی وجود دارد که از راه در آمیختن کاربردهاي جدید فن آوري با فرآیندهاي تولیدي یا سیستم هاي اطلاعاتی، از این کاربردها بهره برداري کنند و این بهره برداري را به کنترل درآورند؟ – آیا توانایی پیش بینی معقول نتایج عملیاتی ومالی وجود دارد؟ – آیا کفایت سیستمهاي اطلاعاتی و فعالیتهاي کنترلی موجود براي خط تولید، محصول یا فعالیت جدید، ارزیابی می شود؟ -آیا طرحهایی براي استخدام وآموزش افراد متخصص در زمینه تولید محصولات یا انجام فعالیتها جدید تهیه وتدوین می شود، – آیا به منظور پیگیري نتایج اولیه و در صورت لزوم بهبود تولید و بازار یابی رویه هایی برقرار می شود؟ – آیا الزامات گزارش دهی مالی، قانونی و مقرراتی، شناسایی و از آنها پیروي می شود؟ – آیا آثار خط تولید، محصول، فعالیت و تحصیل شرکتهاي جدید بر سایر محصولات وسود آوري شرکت، تحت نظارت قرار می گیرد؟


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است