هدف از تهیه صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

هدف از تهیه صورت جریان وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد یا صورت جریان وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و خالص تغییرات وجوه نقد یک شرکت طی سال یکسال مالی را به تفکیک فعالیتهای عملیاتی، بازدۀ سرمایه­گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد و تأمین مالی گزارش می­کند.

فوائد تهیه صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را جهت سرمایه­گذاران اعتباردهندگان و … جهت ارزیابی موارد زیر ارائه می­دهد:

۱. توانایی شرکت جهت ایجاد جریانهای نقدی آتی

هدف اولیه تهیه گزارشات مالی ارائه اطلاعاتی است که قابلیت پیش­بینی­کنندگان داشته باشد با بررسی روابط بین اقلامی نظیر فروش و خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی و افزایش و کاهش در وجه نقد به قابلیت پیش­بینی بهتری خواهیم رسید تا این که ما اطلاعات را تنها بر مبنای تعهدی بررسی نماییم.

۲. توانایی واحدهای تجاری جهت پرداختهای مربوط به فعالیت شرکت نظیر بدهیها،‌ سود سهام و …

وجه نقد در ذات خود ضروری و مهم است. بدون وجه نقد کافی یک شرکت قادر به پرداخت حقوق پرسنل،‌ پرداخت بدهی، سود سهام و یا تحصیل تجهیزات نمی­باشد. صورت جریان وجوه نقد نشان می­دهد که وجه نقد شرکت از کجا تحصیل شده و در کجا مصرف شده است. کارمندان، اعتباردهندگان،‌سهامداران و مشتریان بهتر است که به این صورت مالی توجه ویژه­ای نشان دهند، چون این صورت مالی به تنهایی جریانهای نقدی در یک واحد تجاری را نمایش می­دهد.

۳. دلیل تفاوت بین سود عملیاتی و خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

رقم سود عملیاتی مهم است این رقم اطلاعاتی راجع به کارآیی یک شرکت از یک دوره نسبت به دوره دیگر نشان می­دهد، اما برخی از استفاده­کنندگان صورتهای مالی به تعهدی­بودن آن معترضند می­خواهند تا برآوردی از زمانی که این سود به وجه نقد تبدیل می­شود ارائه دهند. بنابر آنچه که ذکر شد خوانندگان صورتهای مالی می­توانند از داشتن علت تفاوت بین سود عملیاتی و خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منتفع شوند، و این اطلاعات آنها را قادر به مشخص­کردن عیار سود خالص می­کند.

۴. فعالیتهای نقدی سایر فعالیتها به غیر از فعالیتهای عملیاتی را نیز مشخص می­کند.

همانطور که در بحث بعدی ذکر خواهد شد صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را به غیر از فعالیتهایی عملیاتی راجع به فعالیتهای مربطو به بازده سرمایه­گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه­گذاریها و تأمین مالی ارائه می­دهد که می­تواند خوانندگان صورتهای مالی را در تحلیل بهتر یاری کند. بعنوان مثال این که چه مقدار دارایی ثابت یا سهام (سرمایه­گذاری بلندمدت) در طی سال خرید و فروخته­شده یا این شرکت طی سال چه مقدار وام اخذیا پرداخت کرده یا چه مقدار سرمایه­گذاری توسط صاحبان سهام در شرکت صورت پذیرفته است.

به طور کلی با مطالعه صورت جریان وجوه نقدی می­توان به پاسخ سئوالاتی از این دست رسید.

 • چرا وجه نقد کاهش یافته در حالیکه سود طی دوره افزایش داشته است؟

 • در سال گذشته شرکت چه مقدار وجه نقد جهت تحصیل دارائی­های ثابت، تجهیزات یا سهام پرداخت کرده است؟

 • آیا سود سهام بیشتری نسبت به سال قبل پرداخت شده؟

 • چه مقدار تسهیلات (وام) شرکت در سال گذشته اخذ کرده است؟

 • مالیات بردرآمد پرداختی شرکت چه مقدار بوده است؟

 • چه مقدار از اصل تسهیلات و چه مقدار از سود تسهیلات پرداخت شده است؟

 • نخستین هدف صورت جریان وجوه نقد تهیه ی اطلاعاتی در ارتباط با دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در طی یک

  دوره حسابداری میباشد. دومین هدف آن تهیه ی اطلاعاتی با مبانی نقدی در ارتباط با فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و

  تامین مالی واحد

  تجاری است.بنابراین صورت جریان وجوه نقد گزارشی از دریافتهای نقدی، پرداختهای نقدی و خالص

  تغییرات در نتایج نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی،مالیات بر درآمد،بازده سرمایه گذاری،سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت

  در طی یک دوره حسابداری است.

  طبقه بندی جریان نقدی:

  صورت

  جریان وجوه نقد برای انعکاس تغییر در جریان نقد طی سال طراحی شده است.در این میان،تعریف وجوه نقد از اهمیت

 • استفاده کنندگان از صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند با توجه به این که ترازنامه و صورت سود وزیان قادر به انعکاس این موضوع نیستند لذا تهیه و ارائه یک صورت مالی اساسی تحت عنوانی صورت جریان وجوه نقد الزامی ست.

  صورت جریان وجوه نقد  گزارشی ست که اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد واحد تجاری را طی یک دوره زمانی معین نشان می دهند.

  تفاوت اساسی صورت جریان وجوه نقد با ترازنامه و صورت سود وزیان این است که دو صورت فوق (ترازنامه صورت سود وزیان) از مبنای تعهدی جهت گزارشگری استفاده می کنند اما صورت جریان وجوه نقد از مبنای نقدی استفاده می کنند.

  هدف از تهیه صورت جریان وجوه نقد بررسی دلائل تغییرات وجوه نقد در طی دوره می باشد.

  طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد :

  بر طبق استاندارد شماره ۲ ایران صورت جریان وجوه نقد به ترتیب عبارتند از :

  ۱- فعالیت های عملیاتی

  ۲- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

  ۳- مالیات بر درآمد

  ۴- فعالیت های سرمایه گذاری

  ۵- فعالیت های تامین مالی

  تفاوت استانداردهای بین المللی و استانداردهای ایران در ارتباط با صورت جریان وجوه نقد تفکیک بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات بر درآمد باعنوان قسمت های جداگانه در صورت جریان وجوه نقد که این امر باعث می شود که صورت جریان وجوه نقد از ۵ قسمت تشکیل شود اما بر اساس استانداردهای بین المللی از ۳ قسمت تشکلیل می شود.

  فعالیت های عملیاتی

  عبارت است از فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمدهای عملیاتی واحد تجاری می باشند این فعالیت ها نشان دهنده تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینه ها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود وزیان عملیاتی در صورت سود و زیان نشان داده می شود جریان های نقدی مرتبط با این نوع فعالیت عبارتند از :

  الف) جریان های نقدی ورودی شامل:

  ۱) دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات

  ۲) دریافت های حاصل از حق الامتیاز، حق الزحمه و سایر درآمدهای عملیاتی

  ب) جریان های نقدی خروجی شامل:

  ۱) وجوه نقد پرداختی به فروشندگان کالا و خدمات

  ۲) وجوه نقد پرداختی به کارکنان بات مزایای پایان خدمت یا وام

  ۳) وجوه نقد پرداختی بابت هزینه های عملیاتی

  ۴) وجوه نقد پرداختی بابت حق بیمه ها، خسارت ها و مستمری ها

   بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی

  در برگیرنده ی دریافت های حاصل از مالکیت سرمایه گذاریها و سود دریافتی از بابت سپرده ی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت بنکی و نیز پرداخت های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی جریان های نقدی مرتبط با این نوع فعالیت عبارتند از

  الف) جریان های نقدی ورودی شامل:

  ۱) سود و کارمزد دریافتی

  ۲) سود سهام دریافتی

  ب) جریان های نقدی خروجی شامل:

  ۱) سود و کارمزد پرداختی

  ۲) سود سهام پرداختی

  ۳) اقساط پرداختی مربوط به قرارداد اجاره به شرط تملیک

  مالیات بر درآمد

  جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد تنها منحصر به پرداخت ها یاعلی الحساب های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از این بابت است (منظور از مالیات ، مالیات بر درآمد ماده ۱۰۵ مالیات های مستقیم) .

  مالیات هایی از قبیل تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم (۳%) ، مالیات بر ارزش افزوده (۵%) همگی جزو فعالیت های عملیاتی محسوب می شوند نه جزء مالیات بر درآمد

  مقاله مدیریت گردش وجوه نقد

  هدف اولیه صورت گردش وجوه نقد فراهم کردن اطلاعاتی درباره دریافت و پرداختهای نقدی یک واحد گزارشگری در طول دوره مالی است. هدف ثانویه، تهیه اطلاعات تأثیر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی روی وجوه نقد است. بنابراین صورت گردش وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و نتایج تغییرات خالص وجوه نقد در اثر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یک واحد تجاری در طول دوره در یک صورت مطابقت از اول تا پایان دوره را نشان می دهد.

  آیا شما از ورود و خروج وجوه نقد آگاه هستید؟ آیا شما می دانید مانده وجوه نقدتان قبل از آنکه حیلی دیر شود؟ پاسخ این سوالات و دیگر سوالات در ذهنتان در این مقاله ارائه می شود.

  پنج موضوع بودجه بندی و پیش‌بینی وجوه نقد عبارتند از: پیش‌بینی وجوه نقد چیست؟، چرا شما به پیش‌بینی نیاز دارید؟، دوره زمانی پیش‌بینی شما کدام است؟، شما باید چه چیزهایی را داشته باشید تا پیش‌بینی موفقیت‌آمیز وجوه نقد انجام دهید؟، چگونه پیش‌بینی تان را سازماندهی کنید؟

  ما این پنج موضوع را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم و مبانی درک لازم برای شما را جهت کنترل وجوه نقدتان را براین اساس قرار می دهیم. هنگامی که مبانی کامل شد نقطه شروع را بررسی خواهیم کرد.

  واژه های کلیدی: صورت گردش وجوه نقد، فعالیتهای عملیاتی، فعالیتهای سرمایه گذاری، فعالیتهای تامین مالی ، پیش‌بینی وجوه نقد، دوره زمانی، سازماندهی،

  فهرست مطالب

  صورت حساب گردش وجوه نقد:    ۱
  فواید صورت گردش وجوه نقد:    ۳
  ۱- توانایی واحد گزارشگری در ایجاد گردش وجوه نقد آینده    ۳
  ۲- توانایی واحد گزارشگری (شرکت) در پرداخت سود سهام و برآوردن تعهدات    ۳
  ۳- دلایل اختلاف بین درآمد خالص و گردش نقدی خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی    ۴
  ۴- سرمایه گذاری نقدی و غیرنقدی و فعالیتهای تامین مالی در طول دوره    ۴
  طبقه بندی گردش وجوه نقد:    ۵
  جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی    ۶
  جریان ورودی وجوه نقد:    ۶
  جریان خروجی وجوه نقد:    ۶
  جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری    ۶
  جریان ورودی وجوه نقد:    ۶
  جریان خروجی وجوه نقد:    ۶
  جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی    ۷
  جریان ورودی وجوه نقد:    ۷
  جریان خروجی وجوه نقد:    ۷
  مدیریت گردش وجوه نقد:    ۸
  مقدمه:    ۸
  تعریف: پیش‌بینی نقد چیست؟    ۱۰
  هدف: چرا شما به پیش‌بینی نیاز دارید؟    ۱۱
  بحث خاص، مالیات‌تان را بپردازید!    ۱۳
  دوره زمانی- دوره بودجه شما کدام است؟    ۱۴
  لازمه و پیش شرط- شما بایستی چه چیزی را در اختیار داشته باشید؟    ۱۶
  روند وصول حسابهای دریافتنی:    ۱۸
  روند پرداختها:    ۱۹
  چگونه شما باید شکل پیش‌بینی‌تان را سازماندهی کنید؟    ۲۰
  از کجا شروع می کنید؟    ۲۳
  مراحل عمل:    ۲۴

  صورت حساب گردش وجوه نقد:

  گردش وجوه نقد را برای پذیرفته شدن تهیه نکنید.

  سرمایه گذاران معمولاً به درآمد خالص شرکت به منزله سلامت مالی و دورنمای آینده شرکت نگاه می اندازند نمودار زیر درآمد یک شرکت را در طی ۷ سال مالی نشان می دهد.

  شرکت بخش سودآوری مناسب و حتی دوره های رشد درآمدی را نشان می دهد. بین سالهای اول و چهارم، درآمد خالص این شرکت رشد ۳۲ درصدی از ۳۱ میلیون دلار به ۴۱ میلیون دلار داشته است. آیا این شرکت سرمایه پذیر خوبی به نظر می‌رسد؟ آیا انتظار می رود که سودآوری این شرکت ادامه پیدا کند؟ آیا این شرکت بهره و سود مناسبی تقسیم کرده است و آیا شما حاضر به ادامه سرمایه گذاری در این شرکت هستید؟ سرمایه گذاران با خریداری سهام این شرکت به همه این چند سئوال پاسخ بلی می دهند.

  ۱۸ ماه بعد این شرکت، W.T.Grant، دچار بزرگترین ورشکستگی ایالات متحده شد. بررسیهای دقیقتر صورتهای مالی شرکت نشان می دهد که شرکت چندین سال گردش وجوه نقد پس از عملیات منفی را تجربه کرده است. حتی اگر حقیقتاً سود گزارش کرده باشد. چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟ بخشی ازاین امر به این دلیل است که شرکتها فروشهایی که در صورت سود و زیان گزارش می کند از نوع اعتباری هستند و شرکت در مورد وصول این فروشهای اعتباری مشکل داشته که باعث می‌شود گردش وجوه نقد کمتر از سود ویژه شود. تحلیل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشکلات عملیاتی W.T.Grant است.

  همانطوری که در ابتدای داستان آمد آزمایشات روی گردش وجوه نقد شرکت W.T.Grant انجام شده که آیا کمبود با اهمیت نقدینگی و عدم انعطاف پذیری مالی شرکت را که نهایتاً باعث ورشکستگی شرکت شد نشان داده است. هدف از این متن امتحان کردن اجزاء اصلی صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتی که از این صورت تهیه می شود، می باشد.

  هدف اولیه صورت گردش وجوه نقد فراهم کردن اطلاعاتی درباره دریافت و پرداختهای نقدی یک واحد گزارشگری در طول دوره مالی است. هدف ثانویه، تهیه اطلاعات تأثیر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی روی وجوه نقد است. بنابراین صورت گردش وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و نتایج تغییرات خالص وجوه نقد در اثر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یک واحد تجاری در طول دوره در یک صورت مطابقت از اول تا پایان دوره را نشان می دهد.

  فواید صورت گردش وجوه نقد:

  اطلاعات یک گردش وجوه نقد بایستی به سرمایه گذاران، بستانکاران و ارزیابی دیگران درمواردی به شرح زیر کمک می کند.

  ۱- توانایی واحد گزارشگری در ایجاد گردش وجوه نقد آینده

  هدف اولیه گزارشات مالی تهیه اطلاعاتی است که امکان پیش‌بینی مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان وجوه نقد آینده را به ما می دهد. با بررسی ارتباط بین اقلامی از قبیل فروش و خالص گردش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و یا خالص گردش نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و افزایش یا کاهش در وجوه نقد، امکان پیش‌بینی بهتر مبالغ، زمان بندی و عدم اطمینان گردش وجوه نقد آتی از بررسی اطلاعات حاصل از مبنای تعهدی گردش وجوه نقد است.

  ۲- توانایی واحد گزارشگری (شرکت) در پرداخت سود سهام و برآوردن تعهدات

  اگرچه آسان ولی وجوه نقد بسیار مهم است. اگر یک شرکت وجوه نقد کافی نداشت حقوق کارمندان شرکت پرداخت نمی شد و بدهیهای شرکت تسویه نمی شد و سود سهام پرداخت نمی شد و تجهیزات تحصیل نمی شد.

  یک صورت گردش وجوه نقد به ما نشان می دهد که وجوه نقد چگونه مصرف می‌شود و از کجا می آید؟ مستخدمین و کارکنان و بستانکاران و سهامداران و مشتریان علاقه ویژه ای به صورت گردش وجوه نقد دارند چون تنهاترین گزارش است که گردش وجوه نقد یک شرکت را نشان می دهد.

  ۳- دلایل اختلاف بین درآمد خالص و گردش نقدی خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی

  سود خالص خیلی مهم است. زیرا اطلاعاتی راجع به موفقیت یا مطلوبیت یک موسسه تجاری را از یک دوره نسبت به دوره دیگر نشان می دهد. اما بعضی افراد برای رسیدن به مبنای تعهدی گردش وجوه نقد چند برآورد بایستی انجام دهند که این برآوردها حیاتی هستند. در نتیجه قابلیت اتکای این اعداد چالش برانگیز هستند. این فقط در مورد وجه نقد نیست. بنابراین همانطوری که در داستان اول متنی آمد استفاده کنندگان صورتهای مالی از دانستن دلایل اختلاف بین خالص سود و گردش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بهره مند می شوند و آنها می توانند در مورد قابلیت اتکا اقلام سود و زیان ارزیابی کنند.

  ۴- سرمایه گذاری نقدی و غیرنقدی و فعالیتهای تامین مالی در طول دوره

  با بررسی فعالیتهای سرمایه گذاری شرکت (خرید و فروش دارائیهایی غیر از محصولات خودش) و فعالیتهای تامین مالی آنها (استقراض و باز پرداخت وام و سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام و پرداخت سود به سهامداران)، مطالعه کننده صورت مالی گردش وجوه نقد بهتر می تواند درک کند که چرا دارائیها و بدهیها در طول دوره افزایش یا کاهش می یابند. برای مثال سوالهای زیر ممکن است پاسخ داده شود.

  چطور وجوه نقد افزایش می یابند وقتی که زیان خالص برای دوره وجود دارد؟ چگونه عایدات حاصله از اوراق قرضه استفاده می شود؟ چگونه توسعه تجهیزات و تاسیسات تامین مالی شده است؟ چرا سود سهام افزایش پیدا نکرده است؟ چگونه بدهیها تسویه می شوند؟ چقدر وجه نقد طی سال قرض گرفته شده است؟ آیا گردش وجوه نقد بیشتر یا کمتر از سود خالص است؟

  جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

  مطالب پیشنهادی:

 • مقاله چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان

 • مقاله نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی

 • مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت

 • مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

 • مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

 •  

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...