تغییرات حسا بداری

تغییرات حسا بداری
 • ?تغییرات حسا بداری:

 

 • ?با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی جامعه و نیاز استفاده کنندگان از گزارشهای مالی جهت انطباق هر چه بیشتر واحد مالی با شرایط جدید معمولا تغییراتی نیز در اصول و روشهای حسابداری انجام می گردد که عبارتند از:

 

 • ۱)تغییر دراصول و روشهای پذیرفته شده حسابداری

 

 • ۲)تغییر در برآورد حسابداری

 

 • ۳)تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

 

 • ?تغییر در روش ارزشیابی موجودیها- تغییر در محاسبه استهلاک- تغییر در روش حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

 

 • ?حسابداری موجودی کالا:

 

 • ?موجودیهای کالا مجموعه ای از اقلام مشهود است که دارای ۳ ویژگی زیر است:

 

 • ۱)برای فروش در روال عادی عملیات طی دوره نگهداری می شود.

 

 • ۲)به منظور ساخت و فروش محصول در فرآیند تولید قرار دارد.

 

 • ۳)در تولید کالاها یا خدمات قابل فروش یا ارائه به صرف می رسد.

 

 • ?سیستم های ثبت و اندازه گیری مقادیر موجودیهای مواد و کالا:

 

 • مزایای صورت جریان های نقدی:

 

 • ?صورت جریانهای نقدی از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار بوده که مهمترین آن به شرج زیراست:

 

 • ۱)قابلیت اتکا و مقایسه

 

 • ۲)قابلیت فهم

 

 • ۳)توجه به علایق دیگران

 

 • شکل ومحتوای صورت جریانهای نقدی

 

 • ?جریانهای ورودی وجه نقد عمدتآ ناشی از عوامل زیر است:

 

 • ۱)کا هش در داراییها (غیر از موجودی نقد)

 

 • ۲)افزایش در بدهی

 

 • ۳)افزایش در حقوق صاحبان سهام

 

 • مفهوم وجوه نقد:

 

 • ?وجه نقد شامل پول نقد ومعادل آن(شبه پول) می باشد.

 

 • معادل وجه نقد:

 

 • ?سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن نا چیز بوده وبه آسانی وبدون اطلاع قبل قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد در مقابل جریانهای ورودی جریانهای خروجی قرار دارد که شامل عواملی همچون افزایش درداراییها

 

 • (به غیرازوجه نقد)کاهش دربدهیها و کاهش درحقوق صاحبان سهام می باشد.

 

 • طبقه بندی اقلام صورت جریا نهای نقدی:

 

 • ?درتهیه صورت جریانهای نقدی نیز همانند دیگر صورتهای مالی اقلام دارای ویژگی مشابه دریک گروه طبقه بندی شده و اقلامی که ویژگیهای متفاوتی دارند از یکدیگرتفکیک می شوند لذا اطلاعات صورت جریانهای نقدی عمدتآ به۵ سرفصل اساسی تقسیم می شود.

 

 • فعالیت سرمایه گذاری:

 

 • ?دراین قسمت جریانهای ورودی وجه نقد کاهش در داراییهای بلند مدت و برخی ازداراییهای جاری(مثل اسناد دریافتنی غیر تجاری و سرمایه گذاری کوتاه مدتی است که معادل وجه نقد تلقی می شود) است که ناشی از فروش یا دریافتهای نقدی می باشد.مثالهایی از جریانهای ورود وخروج مربوط به این فعالیتها

 

 • الف)جریانهای نقد ورودی:

 

 • ۱)وجه نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه

 

 • ۲)وجه نقد حاصل از فروش داراییهای بلند مدت

 

 • ۳)دریافتهای نقدی مرتبط با اصل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

 

 • ب)جریانهای نقد خروجی:

 

 • ۱)وجه نقد مصرف شده برای تحصیل سرمایه گذاری در سهام واوراق قرضه

 

 • ۲)وجه نقد مصرف شده جهت خرید یا تحصیل داراییهای بلند مدت

 

 • ۳)وجه نقد پرداختی بابت سپرده گذاری بلند مدت نزد بانکها

 

 • ۴)اعطای وام اعتبار و تسهیلات مالی به دیگران

 

 • فعالیت های تامین مالی:

 

 • ?جریانهای ورودی وجه نقد شامل افزایش دربخش عمده بدهیهای بلند مدت بخشی از بدهیهای اقلام جاری و همچنین برخی از اقلام حقوق صاحبان سهام می باشد.

 

 • ?نمونه هایی از جریانهای نقدی ورودی و خروجی مرتبط با این فعالیتها:

 

 • الف)ورودیها:

 

 • ۱)وجه نقد حاصل ازانتشار سهام و اوراق قرضه

 

 • ۲)دریافتهای نقدی ناشی ازاستقراض(اعم ازکوتاه مدت و بلند مدت)

 

 • ب)خروجیها:

 

 • ۱)وجه نقد مصرف شده بابت بازخرید سهام اوراق قرضه

 

 • ۲)وجه نقد مصرف شده بابت باز پرداخت اصل تسهیلات دریافتی

 

 • ۳)وجه نقد مصرف شده بابت اقساط اجاره های بلند مدت

 

 • ۳)فعالیتهای عملیاتی:

 

 • ?این دسته ازفعالیتها عبارتست ازفعالیتهای اصلی مولد درآمدعملیاتی واحد تجاری این فعالیت متضمن تولیدوفروش کالا وارائه خدمات بوده و هزینه ها ودرآمدهای مرتبط با آن در تعبین سودوزیان عملیاتی در صورت سودوزیان منظور می شود برای گزارشگری و افشای وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی دو روش تحت عناوین ۱)روش مستقیم ۲)روش غیر مستقیم  ممکن است استفاده شود.

 

 • الف)روش مستقیم:

 

 • ?استفاده از این روش به نوعی تبدیل سودوزیان از مبنای تعهدی به مبنای نقدی تلقی می شود.

 

 • الف)جریانهای نقدی ورودی:

 

 • ۱)وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و انجام خدمات

 

 • ۲)وجوه نقد دریافتی بابت اجاره محل حق الزحمه کارمزد و خدمات دیگر

 

 • ب)جریانهای نقد خروجی:

 

 • ۱)وجوه نقد پرداختی به عرضه کنندگان کالا و خدمات

 

 • ۲)پرداختهای نقدی به کارکنان تجاری

 

 • ۳)وجه نقد پرداختی به ارائه کنندگان خدمات بیمه تبلیغات و…

 

 • ۴)بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی با بت تامین ما لی:

 

 • الف)جریانهای نقد ورودی:

 

 • ۱)سود وکارمزد دریافتی(بهره دریافتی)

 

 • ۲)سود سهام دریافتی

 

 • ب)جریانهای نقد خروجی:

 

 • ۱)سود کارمزد پرداختی(بهره پرداختنی)

 

 • ۲)سود سهام پرداختنی

   

  ۳)حصه ای ازاقساط اجاره به شرط تملیک اجاره پرداختی که هزینه های تامین مالی محسوب می شود.

   

  ?افزایش بهره دریافتنی-کاهش بهره دریافتنی+درآمد بهره=وجوه نقد دریافتی بابت بهره وامهای اعطایی

   

  ?افزایش سود سهام دریافتی-کاهش سود سهام دریافتی+درآمدحاصل ازسرمایه گذاری=دریافتی

   

   ?بابت سود سهام

   

  ?افزایش در بهره پرداختنی-کاهش در بهره پرداختنی+کاهش در پیش پرداخت بهره-افزایش در پیش پرداخت بهره+هزینه بهره=وجوه دریافتی بابت هزینه ی وامهای دریافتی

   

  ۵)ما لیات بر درآمد:

   

  ?پرداختی بابت مالیات به شرح زیر است:

   

  ?کاهش پیش پرداخت مالیات-افزایش پیش پرداخت مالیات+افزایش ذخیره مالیات بر درآمد-کاهش ذخیره مالیات بر درآمد+هزینه مالیات=پرداختی بابت مالیات

   

  ?روابطی که برای محا سبه اقلام صورت جریانهای نقدی در روش مستقیم درقسمت فعالیتهای عملیاتی ا ستفاده می شوند عبارتند از:

   

  ?هزینه م.م-کاهش پیش دریافت فروش کالا-افزایش پیش دریافت فروش کالا+افزایش خالص حسابها واسناد دریافتنی تجاری-کاهش خا لص حسابها واسناد دریافتنی تجاری+فروش خالص=وجوه دریافتی ازمشتریان

   

  ?کاهش پیش دریافت-افزایش پیش دریافت+افزایش حسابهای دریافتنی-کاهش حسابهای دریافتنی+درآمد مربوط=وجوه دریافتی بابت یک درآمد

   

  ?کاهش درپیش پرداخت خرید-افزایش در پیش پرداخت خرید+افزایش در حسابها واسناد پرداختنی تجاری-کاهش در حسابها واسناد پرداختنی تجاری+خرید خالص=وجه پرداختی بابت خرید کالا

   

  ?کاهش موجودی کالا-افزایش موجودی کالا+قیمت تمام شده کالای فروش رفته=خرید خالص

   

   

   

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...