حوزه های ابهام و تخمین گذار به مبنای تعهدی حسابداری

تعهدی حسابداری

حوزه های ابهام و تخمین گذار به مبنای تعهدی حسابداری

حوزه هایی که مستلزم اعمال قضاوت قابل ملاحظه است شال موارد زیر است:

الف-تعیین ارزش بکارگیری مستمر دارایی:برای داراییهای مولد وجه نقد و برآورد ارزش بکارگیری مستمر شامل برآورد جریانهای نقدی آتی ناشی از استفاده مستمر دارایی و کنار گذاری نهایی آن و بکارگیری نرخ تنزیل مناسب برای تنزیل این جریانهای نقدی است.نرخ تنزیل،نرخ قبل از مالیاتی است که بیانگر ارزیابیهای جاری بازار از ارزش زمانی پول  و ریسکهای خاص دارایی است که برآوردهای جریان نقدی آتی بابت آن تعدیل نشده است.

ب-برای داراییهای غیر مولد ،برآورد ارزش بکارگیری شامل برآورد ارزش فعلی خدمات بالقوه آتی ناشی از استفاده مستمر دارایی و کنارگذاری نهایی آن است.ارزش فعلی خدمات بالقوه باقیمانده دارایی با استفاده از رویکردهای مشخص شده پیش گفته شامل:»رویکرد بهای جایگزینی  مستهلک شده،رویکرد بهای بازیافتنی ،یا رویکرد واحدهای خدمات تعیین میشود.

ه-تعیین ارزش منصفانه  دارایی پس از کسر مخارج برآوردی فروش »بهترین شواهد برای ارزش منصفانه دارایی پس از کسر مخارج برآوردی فروش، قیمت آن در یک توافق فروش الزام آور در یک معامله حقیقی شود،اگر توافق فروش الزام آور وجود نداشته باشد اما دارایی در بازار فعال معامله شود،ارزش منصفانه دارایی پس از کسر مخارج برآوردی فروش برمبنای قیمت بازار دارایی تعیین میشود. اگر توافق فروش الزام آور و بازار فعالی برای دارایی وجود نداشته باشد،ارزش منصفانه دارایی پس از کسر مخارج برآوردی فروش بر اساس بهترین اطلاعات موجود تعیین میشود تا بیانگر مبلغی باشد که واحد گزارشگر میتواند از کنار گذاری دارایی در یک معامله حقیقی کسب کند.

شرایط گذار

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 21 عطف به ماسبق نمیشود . زیانهای کاهش ارزش که حاصل پذیرش استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره21است در خالص مازاد یا کسری دوره شناسایی میشود.

استاندارد بین المللی حسابداری شماره26 طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 3عطف به ماسبق میشود.

ارتباط با مبنای نقدی حسابداری:»

مسائل شناسایی شده به طورکلی به واحدهای گزارشگری که از مبنای نقدی حسابداری استفاده میشمود. مربوط نمیشود. مگر اینکه واحد گزارشگر قصد داشته باشد در خصوص داراییهای خاص اندازه گیری شده طبق استاندارد بین المللی حسابداری ،موارد افشای اضافی را در یادداشتها ارائه کند.

.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...