تعدیل حساب سود انباشته اول دوره و سهم اقلیت از سود خالص

تعدیل حساب سود انباشته اول دوره و سهم اقلیت از سود خالص

تعدیل حساب سود انباشته اول دوره و سهم اقلیت از سود خالص شرکت البرز در سال بعد، از محل موجودی‌های کالای اول دوره، باقیمانده کالاهای خریداری شده از شرکت دماوند در سال 1387 را به اشخاص خارج از گروه می‌فروشد. در این صورت سود حاصل از کالاهای اول دوره تحقق یافته است و در کاربرگ تلفیقی سال 1388 باید ثبت شماره 2 انجام شود.

2            سود انباشته اول دوره

12/5

               سهم اقلیت (20%´4/6)

28/1

                موجودی کالا (اول دوره)

4/6

با انجام این ثبت تعدیلی، بهای تمام شده فروش در سال 1388 کاهش یافته و سود دوره جاری به همین میزان افزایش می‌یابد.

در ادامه مثال 5، فرض کنید شرکت دماوند در سال 1388 کالایی را با سودی معادل 20 درصد نسبت به بهای تمام شده به مبلغ 120 میلیون ریال به شرکت البرز می‌فروشد و در پایان سال بر طبق دفاتر شرکت البرز، 30 میلیون ریال از این کالاها در انبارهای شرکت موجود می‌باشد. در این‌صورت همانند سال 1387 معاملات درون‌گروهی به شرح زیر در کاربرگ تلفیقی تعدیل می‌شود.

ثبت 1. حذف مانده حساب‌ها و معاملات درون‌گروهی

1-1

فروش

120

    خرید

120

1-2

موجودی کالا (بهای تمام شده فروش) (20%´(2/1¸30))

5

    موجودی کالا (ترازنامه)

5

1-3

حسابهای پرداختنی

60

     حسابهای دریافتنی

60

ثبت 2. تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری

حقوق صاحبان سرمایه شرکت دماوند شامل 100 میلیون ریال سرمایه و 145 میلیون ریال سود انباشته در ابتدای سال 1388 و مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت در دفاتر شرکت البرز 136 میلیون ریال گزارش شده است.

2

سرمایه

100

سود انباشته اول دوره

70

    سرمایه‌گذاری در شرکت دماوند

136

   سهم اقلیت

34

ثبت 3. شناسایی سهم اقلیت از سود خالص و سود انباشته پس از تاریخ تحصیل

صورتهای سود و زیان شرکت‌های البرز و دماوند برای سال 1388 به شرح زیر است:

سهم اقلیت از سود خالص با توجه به تعدیلات موجودی کالا به شرح زیر حساب می‌شود:

میلیون ریال

سود خالص شرکت دماوند

60

+ سود تحقق نیافته موجودی کالای اول دوره

8

– سود تحقق نیافته موجودی کالای پایان دوره

(5)

– سود خالص شرکت دماوند پس از تعدیل

63

´ درصد مالکیت اقلیت

20%

= سهم اقلیت از سود خالص

6/12

4-1

سهم اقلیت (صورت سود و زیان)

6/12

       سهم اقلیت (ترازنامه)

6/12

سهم اقلیت از سود خالص

سهم اقلیت از سود انباشته پس از تاریخ تحصیل شرکت دماوند به صورت زیر محاسبه می‌شود:

میلیون ریال

سود انباشته اول دوره شرکت دماوند

145

– سود انباشته شرکت دماوند در تاریخ تحصیل

(70)

=  سود انباشته شرکت دماوند از تاریخ تحصیل تا ابتدای دوره

75

+ سود تحقق نیافته موجودی اول دوره

(8)

= سود انباشته تعدیل شده از تاریخ تحصیل تا ابتدای دوره

67

´ درصد مالکیت اقلیت

20%

= سهم اقلیت از سود انباشته پس از تاریخ تحصیل

4/13

بنابراین سهم اقلیت از سود انباشته گروه در کاربرگ‌های تلفیقی به مبلغ 4/13 میلیون ریال ثبت می‌شود:

3-2

سود انباشته

4/13

       سهم اقلیت

4/13

نمونه‌ای از کاربرگ تلفیقی مربوط به دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1388 ارائه می‌شود.

ملاحظات خاص

هدف 7:

تشریح ملاحظات خاص در انجام تعدیلات تلفیقی معاملات درون‌گروهی موجودی کالا. خرید و فروش موجودی کالا که تاکنون مطرح شده است از موارد رایج است. اما در این رابطه مسائل پیچیده متعددی می‌تواند در عمل به وجود آید. فروش مواد اولیه در گروه، فروش کالا توسط شرکت‌های عضو گروه به یک شرکت وابسته، شناسایی زیان کاهش ارزش، فروش موجودی کالا با زیان، هزینه حمل موجودی کالا و تأثیر روشهای موجودی کالا بر انجام ثبت‌های تلفیقی، نمونه‌هایی از این موارد هستند. در ادامه این‌گونه مسائل بررسی می‌‌شوند.

فروش مواد اولیه در گروه

محصولی که بین شرکت‌های گروه مبادله می‌شود ممکن است توسط شرکت خریدار عضو گروه به عنوان مواد اولیه تلقی شود. به بیان دیگر محصول یک شرکت در داخل گروه ممکن است به عنوان موجودی مواد اولیه در شرکت دیگری مصرف شود. در پایان دوره مالی بخشی از مواد خریداری شده از شرکت‌های گروه ممکن است در انبار مواد اولیه باشد و مابقی هم در موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره، موجودی کالای ساخته شده پایان دوره یا بهای تمام شده فروش باشد. آن بخش از مواد که در انبار مواد اولیه است یا به حساب کالای در جریان ساخت پایان دوره و کالای ساخته شده پایان دوره منظور شده است دارای سود یا زیان تحقق نیافته مراحل مختلف است. مشکل اصلی محاسبه مواد اولیه ناشی از معاملات درون‌گروهی در مراحل مختلف است. در این رابطه استفاده از برآورد اجتناب‌ناپذیر است و باید به ملاحظات هزینه و منفعت نیز توجه شود.

مثال 6. شرکت اصلی دریا مبلغ 80 میلیون ریال مواد اولیه به شرکت فرعی کارون فروخته است. سود معادل  10 درصد مبلغ فروش است. در پایان دوره مبلغ 10 میلیون ریال از این مواد در انبار شرکت کارون است. مبلغ 20 میلیون ریال از مانده کالای در جریان ساخت پایان دوره و مبلغ 30 میلیون ریال از مانده کالای ساخته شده پایان دوره مربوط به این مواد مصرفی خریداری شده از شرکت دریا است. در فرایند تلفیق، ثبت‌های تعدیلی مربوط به این مبادله به شرح زیر است:

1

فروش

80

       بهای تمام شده فروش

80

حذف معاملات درون‌گروهی

2

بهای تمام شده فروش

6

موجودی مواد (10%´10)

1

موجودی کالای در جریان ساخت (10%´20)

2

موجودی کالای ساخته شده (10%´30)

3

حذف سود تحقق نیافته موجودی کالا

سود تحقق نیافته 10 درصد بهای فروش است که برای هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود.

فروش کالا بین شرکت‌های فرعی

تعدیلات تلفیقی مربوط به فروش کالا بین شرکت‌های فرعی همانند فروش کالا توسط شرکت فرعی به شرکت اصلی است. در این مورد سود تحقق نیافته به طور کامل حذف و سهم اقلیت از سود تحقق نیافته با توجه به درصد مالکیت سهامداران اقلیت در شرکت فرعی فروشنده کالا محاسبه می‌شود.

مثال 6. فرض کنید شرکت‌های صبا و سیما هر دو تحت مالکیت مشترک شرکت آسمان هستند. درصد مالکیت به ترتیب 80 و 60 درصد است. شرکت صبا کالایی را که بهای تمام شده آن 300 میلیون ریال است به مبلغ 450 میلیون ریال به شرکت سیما می‌فروشد. چنانچه همه این کالاها در پایان سال در انبار شرکت موجود باشد ثبت‌های تلفیقی لازم به شرح زیر است:

1

فروش

450

 بهای تمام شده فروش

450

حذف معاملات درون‌گروهی

2

بهای تمام شده فروش

150

موجودی کالا

150

حذف سود تحقق نیافته

برای محاسبه سهم اقلیت از سود تحقق نیافته، درصد مالکیت شرکت صبا ملاک عمل است. بنابراین، سهم اقلیت از سود تحقق نیافته برابر با 30 میلیون ریال (20%´150) است.

فروش کالا توسط شرکت‌های عضو گروه به یک شرکت وابسته

اگرچه یک شرکت وابسته عضو گروه نیست اما سود تحقق نیافته مربوط به معاملات با آن باید حذف شود. بنابراین، اگر شرکت اصلی یا شرکت‌های فرعی به شرکت وابسته کالا بفروشند، معامله درون‌گروهی نیست و حذف نمی‌شود، اما سود تحقق نیافته آن همانند معاملات درون‌گروهی برای پیاده‌سازی روش ارزش ویژه حذف می‌شود. لازم به یادآوری است که برخلاف شرکت‌های عضو گروه در اینجا تنها سود تحقق نیافته متناسب با سهم گروه در شرکت وابسته حذف می‌شود.

مثال 7. فرض کنید شرکت اصلی کالایی را به مبلغ 40 میلیون ریال به یک شرکت وابسته که در آن 30 درصد مالکیت دارد می‌فروشد و سود فروش 10 میلیون ریال است. در این حالت سود تحقق نیافته تنها به میزان 30 درصد حذف می‌شود. اگر این کالا تماماً در انبار شرکت وابسته باشد، ثبت آن به شرح زیر است:

2

درآمد سود سهام

3

سرمایه‌گذاری در شرکت وابسته (30%´10)

3

حذف سود تحقق نیافته

شناسایی زیان کاهش ارزش

طبق استاندارد حسابداری شمار 8 حسابداری موجودی مواد و کالا، موجودی کالا باید به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اندازه‌گیری شود. بنابراین، اگر بهای تمام شده (مبلغ دفتر) بیش از خالص ارزش فروش باشد، شناسایی زیان کاهش ارزش الزامی است.

مثال 8. فرض کنید شرکت اصلی کالایی را به مبلغ 345 میلیون ریال از شرکت فرعی خود خریداری کرده است. این مبادله 60 میلیون ریال برای شرکت فرعی سود داشته است. این کالا در پایان دوره در انبار شرکت اصلی موجود است و خالص ارزش فروش آن 320 میلیون ریال است. شرکت اصلی در دفاتر خود این زیان را با انجام ثبت زیر شناسایی می‌کند:

هزینه کاهش ارزش موجودی کالا

25

موجودی کالا (ذخیره کاهش ارزش)

25

اگرچه با این ثبت موجودی کالا به مبلغ 320 میلیون ریال کاهش می‌یابد اما بهای تمام شده اولیه آن برای گروه 285 میلیون ریال (60-345) است. در نتیجه، مبلغ 35 میلیون ریال سود تحقق نیافته در موجودی کالا وجود دارد. ثبت‌های تعدیلی کاربرگ تلفیقی به شرح زیر است:

1

فروش

345

بهای تمام شده فروش

345

حذف معاملات درون‌گروهی

2

بهای تمام شده فروش

60

موجودی کالا

35

هزینه کاهش ارزش موجودی کالا

25

حذف معاملات درون‌گروهی

دلیل حذف زیان کاهش ارزش این است که بهای تمام شده کالا برای گروه 285 میلیون ریال و خالص ارزش فروش آن 320 میلیون ریال است. بنابراین از نظر گروه این کالا کاهش ارزش ندارد. چنانچه بهای تمام شده کالا برای گروه بیش از خالص ارزش فروش باشد، زیان کاهش ارزش معادل همین مبلغ حذف نمی‌شود. اگر در مثال قبل خالص ارزش فروش را 250 میلیون ریال در نظر بگیریم شرکت اصلی زیان کاهش ارزش را به شرح زیر در دفاتر خود ثبت می‌کند:

هزینه کاهش ارزش موجودی کالا

95

موجودی کالا (ذخیره کاهش ارزش) (250-345)

95

در این حالت ثبت‌های تعدیلی در کاربرگ تلفیقی به شرح زیر خواهد بود:

1

فروش

345

بهای تمام شده فروش

345

حذف معاملات درون‌گروهی

2

بهای تمام شده فروش

60

موجودی کالا

60

برگشت بخشی از زیان کاهش ارزش

زیان کاهش ارزش برای گروه 95 میلیون ریال نیست، بلکه 35 میلیون ریال (250-285) است. بنابراین، مبلغ 60 میلیون ریال از زیان کاهش ارزش برگشت داده می‌شود. دلیل این تفاوت، شناسایی سود مربوط به معاملات درون‌گروهی به مبلغ 60 میلیون ریال است.

فروش موجودی کالا با زیان

در برخی موارد ممکن است کالایی که بین شرکت‌های گروه مبادله می‌شود، با زیان فروخته شود. مثلاً شرکت اصلی کالایی را به مبلغ کمتر از بهای تمام شده به شرکت فرعی بفروشد. چنانچه این کالا در پایان دوره در انبار شرکت فرعی موجود باشد باید مسأله زیان تحقق نیافته بررسی شود. اگر خالص ارزش فروش کالا به خارج از گروه بیش از مبلغ فروش باشد، زیان شناسایی شده برگشت داده نمی‌شود زیرا ارزش کالا برای گروه کاهش یافته است و زیان آن باید شناسایی شود.

مثال 9. فرض کنید شرکت اصلی کالایی را که بهای تمام شده آن 150 میلیون ریال است به مبلغ 140 میلیون ریال به شرکت فرعی فروخته است. در این مثال، ثبت‌های تعدیلی کاربرگ تلفیقی با این فرض که خالص ارزش فروش کالا برای گروه 160 میلیون ریال باشد، به صورت زیر است:

1

فروش

140

بهای تمام شده فروش

140

حذف معاملات درون‌گروهی

2

موجودی کالا

10

بهای تمام شده فروش

10

حذف زیان تحقق نیافته

هزینه حمل موجودی کالا

در صورتی که شرکت‌های عضو گروه در ارتباط با خرید و فروش کالا به یکدیگر، مبالغی بابت هزینه‌های حمل پرداخت کنند، این هزینه‌ها جزو اقلام درون‌گروهی محسوب می‌شود و باید در کاربرگ‌های تلفیقی حذف شوند. شرکت خریدار، این هزینه‌ها را به بهای تمام شده کالای خریداری شده، و شرکت فروشنده نیز در صورت تقبل هزینه حمل و نقل، آن را به هزینه‌های فروش منظور می‌کند.

مثال 10. فرض کنید شرکت اصلی کالایی را به مبلغ 100 مییون ریال خریداری و آن را به بهای 120 میلیون ریال به شرکت فرعی بفروشد و مبلغ 15 میلیون ریال نیز بابت هزینه‌های حمل از شرکت فرعی دریافت کند. در این صورت ثبت مندرج در صفحه بعد در کاربرگهای تلفیقی انجام می‌شود:

فروش

135

موجودی کالا

35

بهای تمام شده فروش

100

فروش کالا توسط شرکت اصلی به شرکت فرعی

اگر شرکت اصلی هزینه‌های حمل را از شرکت فرعی دریافت نکند، در این صورت آن را به عنوان هزینه‌های فروش تلقی می‌کند و در کاربرگ تلفیقی ثبت تعدیلی زیر را انجام می‌دهد:

فروش

120

بهای تمام شده فروش

100

هزینه‌های فروش

15

موجودی کالا

5

در شرایطی ممکن است هزینه‌های حمل کالا از جانب شرکت فرعی به اشخاص خارج از گروه پرداخت شود. در این صورت هزینه‌های مزبور جزو بهای تمام شده کالای خریداری شده تلقی می‌شود و باید در ترازنامه تلفیقی نشان داده شود. در این شرایط تنها ثبت تعدیلی در کاربرگ تلفیقی به میزان 120 میلیون ریال و به صورت زیر خواهد بود.

فروش

120

بهای تمام شده فروش

100

موجودی کالا

20

این حالت در مواردی که پرداخت هزینه‌های حمل از جانب شرکت اصلی نیز انجام پذیرد، مصداق خواهد داشت. در این شرایط پس از حذف مربوط به حساب‌های درون‌گروهی فروش و بهای تمام شده فروش در کاربرگ تلفیقی، ثبت تعدیلی دیگری به صورت زیر انجام می‌شود.

موجودی کالا

15

هزینه‌های فروش

15

با انجام این ثبت تعدیلی هزینه‌های فروش به بهای تمام شده کالا افزوده می‌شود، زیرا کالای مزبور هنوز به اشخاص خارج از گروه فروخته نشده است. در صورت فروش کالاها به اشخاص خارج از گروه، هزینه‌های مزبور از دیدگاه تلفیقی جزو هزینه‌های دوره خواهند بود.

تأثیر روش‌های ارزیابی موجودی بر تعدیلات تلفیقی

در هنگام ارزیابی کالا و محاسبه بهای تمام شده فروش روش‌های ارزیابی موجودی کالا، نظیر فایفو، میانگین و یا شناسایی ویژه بر انجام محاسبات مرتبط با بهای تمام شده موجودی کالا و بهای تمام شده کالاهای فروش رفته مؤثر است. از دیدگاه تلفیقی از هر روشی که برای ارزیابی موجودی کالا استفاده می‌شود، ثبت‌های تعدیلی باید چنان انجام شود که بهای تمام شده فروش و موجودی کالا در پایان دوره شامل بهای تمام شده اولیه از تاریخ تحصیل باشد.

مثال 11. فرض کنید شرکت مارگون 80 درصد مالکیت شرکت فرعی یاسوج را در اختیار دارد. این شرکت در سال 1389، 10 واحد کالا به مبلغ 80 میلیون ریال خریداری و آن را به شرکت یاسوج به مبلغ 100 میلیون ریال فروخت. شرکت یاسوج از روش میانگین برای ارزیابی موجودی خود استفاده می‌کند. این شرکت 8 واحد از کالای خریداری شده از شرکت مارگون را فروخت. در پایان سال با استفاده از روش میانگین، بهای تمام شده هر واحد موجودی کالا 12 میلیون ریال ارزیابی گردید. از این رو بهای تمام شده موجودی کالا را 24 میلیون ریال محاسبه نمود. از آنجا که بهای تمام شده هر واحد کالای شرکت مارگون 8 میلیون ریال بود، از این رو بهای تمام شده اولیه موجودی کالای موجود در انبار شرکت مارگون 16 (8´2) میلیون ریال است. بنابراین مبلغ 8 میلیون ریال (16-24) سود تحقق نیافته باید در کاربرگ‌های تلفیقی به صورت زیر تعدیل شود:

بهای تمام شده فروش

8

موجودی کالا

8

خلاصه فصل

 1. فروش کالا در درون گروه. ممکن است فروش کالا توسط شرکت اصلی به شرکت فرعی، شرکت فرعی به شرکت اصلی و شرکت فرعی به شرکت فرعی دیگر انجام پذیرد. در هر سه حالت حسابهای درون گروهی خرید و فروش و نیز سایر حسابهای درون گروهی مانند مطالبات و بدهی‌ها حذف می‌شود. فرایند حذف ارقام درون‌گروهی منجر به خارج شدن سودها و زیان‌های تحقق نیافته موجودی‌های کالا در کاربرگهای تلفیقی می‌شود.

 2. فروش کالا توسط شرکت اصلی به شرکت فرعی. در مواردی که شرکت اصلی به شرکت‌های فرعی خود کالا بفرود، سود و زیان این معامله درون‌گروهی در دفاتر شرکت اصلی ثبت می‌شود. از این رو حذف سود و زیان تحقق نیافته باعث کاهش یا افزایش سود تلفیقی و سهم شرکت اصلی می‌شود و اثری بر سهم اقلیت ندارد.

 3. وجود موجودی کالای اول دوره و پایان دوره حاصل از فروش شرکت اصلی به شرکت فرعی. با توجه به اینکه صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از صورتهای مالی جداگانه تهیه می‌شود و موجودی کالای مربوط به معاملات درون گروهی شامل سود تحقق نیافته است، از این‌رو سود انباشته اول دوره و موجودی کالای اول دوره، نیز تعدیل می‌شود و آثار ناشی از سودهای تحقق نیافته موجودی کالای پایان دوره در کاربرگهای تلفیقی تعدیل می‌شود.

 4. فروش کالا توسط شرکت فرعی به شرکت اصلی. اگر شرکت فرعی فروشنده کالا به شرکت اصلی باشد، معاملات درون گروهی صرف‌نظر از اینکه چه کسی فروشنده است، حذف می‌شود. اگر بخشی از کالای فروش رفته از شرکت اصلی به شرکت فرعی به فروش نرفته باشد باید سود و زیان تحقق نیافته موجودی کالا بین اقلیت و اکثریت تقسیم شود. این موضوع باعث می‌شود تا سهم اقلیت از سود خالص شرکت فرعی و سود و زیان انباشته شرکت به میزان سود و زیان تحقق نیافته تعدیل شود.

 5. وجود موجودی کالای اول دوره و پایان دوره حاصل از فروش شرکت فرعی به شرکت اصلی. با توجه به آثار ناشی از سودهای تحقق نیافته موجودی‌های کالا در ابتدا و پایان دوره باید این ارقام در محاسبه سهم اقلیت از سود خالص شرکت فرعی در نظر گرفته شود. اما از نظر انجام ثبت‌های تعدیلی در کاربرگ تلفیقی، با آن همانند فروش کالا از شرکت اصلی به شرکت فرعی برخورد می‌شود.

 6. انجام تعدیلات تلفیقی در سیستم ادواری موجودی کالا. نحوه تهیه کاربرگ تلفیقی در سیستم ادواری همانند سیستم دائمی است، با این تفاوت که در سیستم ادواری به جای حساب موجودی کالا، حساب خرید در مقابل حساب فروش در تعدیلات درون‌گروهی حذف می‌شود و موجودی کالای اول و پایان دوره نیز به دلیل وجود سودهای تحقق نیافته تعدیل می‌شود.

 7. ملاحظات خاص در انجام ثبت‌های تعدیلی در کاربرگ تلفیقی. ممکن است محصولاتی که بین شرکت‌های گروه مبادله می‌شود، دارای کاربرد تولیدی باشد و محصول یک شرکت در داخل گروه، مواد اولیه شرکت دیگری محسوب شود. در این صورت لازم است آن بخش از مواد که در انبار مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده پایان دره دارای سود یا زیان تحقق نیافته است تعدیل شود. در شرایطی ممکن است کالا توسط شرکت‌های عضو گروه به یک شرکت وابسته واگذار شود. در شرایطی که موجودی کالای معاملات درون‌گروهی مشمول کاهش ارزش شده باشد، از دیدگاه تلفیقی رقم کاهش ارزش در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که رقم انعکاس یافته در صورتهای مالی جداگانه متفاوت از رقم کاهش ارزش از دیدگاه شخصیت تلفیقی باشد برحسب مورد، حساب‌های موجودی کالا و زیان کاهش ارزش تعدیل می‌شود. گاهی اوقات معاملات کالا میان شرکت‌های گروه، شامل هزینه‌های حمل است. در صورت انجام این هزینه‌ها بین شرکت‌های گروه، رقم هزینه‌های حمل در صورتهای مالی تلفیقی حذف می‌شود. اما در صورت انجام حمل و نقل کالا توسط اشخاص خارج از گروه و پرداخت به آنها، رقم هزینه‌های حمل جزء بهای تمام شده کالا در صورتهای مالی تلفیقی نشان داده می‌شود.

پرسش‌ها

 1. معاملات درون‌گروهی را براساس تئوری‌های سهم اقلیت در فصل دوم توضیح دهید.

 2. چرا تأثیر معاملات درون‌گروهی موجودی کالا باید از صورتهای مالی تلفیقی حذف شود؟

 3. چرا وجود سودهای درون‌گروهی انجام تعدیل در کاربرگهای تلفیقی را ضروری می‌سازد؟

 4. آیا وجود سهامداران اقلیت بر نحوه تهیه کاربرد تلفیقی مربوط به معاملات درون‌گروهی تأثیر می‌گذارد؟

 5. آیا هزینه‌های حمل بر انجام ثبت‌های تعدیلی تأثیر دارد؟ توضیح دهید.

 6. با فرض انجام معامله درون‌گروهی موجودی کالا تفاوت میان روش ادواری و دائمی در زمان تهیه کاربرگهای تلفیقی چیست؟

 7. آیا نوع روش‌های موجودی کالا (فایفو، میانگین و شناسایی ویژه) بر انجام تعدیلات درون‌گروهی تأثیرگذار است؟

 8. حذف سود تحقق نیافته موجودی کالا در معاملات درون‌گروهی چگونه بر سود و زیان انباشته تلفیقی اثر می‌گذارد؟ (این موضوع را با فرض فروش واحد اصلی به واحد فرعی و فروش واحد فرعی به واحد اصلی تشریح نمایید).

 9. آیا فروش کالا از یک شرکت فرعی به شرکت فرعی دیگر همانند فروش شرکت اصلی به شرکت فرعی تلقی می‌شود یا فروش شرکت فرعی به شرکت اصلی؟ چرا؟

 10. اگر شرکت اصلی پیش از تحصیل شرکت فرعی به انجام معاملات خرید و فروش کالا با آن مبادرت نماید، بعد از تحصیل شرکت فرعی نحوه برخورد با سود خرید و فروش موجودی کالا که قبل از تاریخ تحصیل به دست آمده است، چگونه است؟

 11. نحوه فروش کالا به شرکت‌های وابسته توسط شرکت‌های عضو گروه را تشریح کنید.

 12. اگر از دیدگاه شرکت‌های عضو گروه، فروش موجودی مواد اولیه از یکی از شرکت‌های به عنوان کار در جریان ساخت از طرف شرکت دیگر عضو گروه تلقی شود، نحوه برخورد با آنها در کاربرگهای تلفیقی چگونه است؟

تمرین‌ها

تأثیر فروش درون‌گروهی بر بهای تمام شده فروش. شرکت املن خریدهای زیر را از شرکت افشین (که 100 درصد مالکیت آن را در اختیار دارد) طی سال‌های 1382 تا 1384 انجام داده است. مانده خرید و موجودی کالا در پایان

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...