انواع تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

قراردادهای بلندمدت

انواع تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

انواع تضمین قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری بلندمدت و … به قرار زیر می‌باشد:

الف) تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام): مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح زیر تعیین می‌شود:[2]

– میزان تضمین شرکت در مناقصه بر حسب آورد هزینه اجرای کار تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، مازاد بر یکصد میلیون ریال تا مبلغ 10000 میلیون ریال بعدی برابر 5/0 درصد، مازاد بر 10000 میلیون ریال تا 1000000 میلیون ریال برابر برا 3/0 درصد، مازاد بر 1000000 میلیون ریال معادل 2/0 درصد می‌باشد.

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

l تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد (5٪) مبلغ اولیه پیمان است، که به صورت ضمانت‌نامه بانکی و سایر ضمانت‌نامه‌ها بر اساس شرایط عمومی پیمان تعیین می‌شود. انواع ضمانت‌نامه می‌تواند شامل.

ضمانت‌نامه بانکی، ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی، وجوه نقد، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت، وثیقه ملکی معادل نود درصد (90٪) ارزش کارشناسی رسمی، انواع اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل هفتاد درصد (70٪) ارزش روز آن، مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرای و ذیحسابان مربوط.

 

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

l ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات، پس از تحویل موقت همراه با صدور گواهی موقت و تصویب صورت وضعیت قطعی با رعایت شرایط عمومی پیمان آزاد می‌شود.

ج) تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری معادل بیست درصد (20٪) معادل اولیه پیمان است، که حداقل در سه قسط در ازای تضمین به نفع کارفرما بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود:

– قسط اول معادل هشت درصد (8٪) پس از تحویل کارگاه،

– قسط دوم معادل شش و نیم درصد (5/6٪) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات،

– قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (5/5٪) پس از انجام سی درصد (30٪) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.

پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده نیم درصد (5/14٪) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت‌های موقت کسر می‌شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (٪8) علاوه بر چهارده نیم درصد (5/14٪) مذکور از صورت وضعیت‌ها به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود، کسر می‌گردد.

 

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

ضمانت‌نامه پیش پرداخت، پس از استهلاک مبلغ آن به تناسب کسر مبلغ پیش‌پرداخت از محل صورت وضعیت‌های تاییده شده به پیمانکار بازگردانده می‌شود.

د) تضمین حسن انجام کار: کارفرما در هر پرداختی بابت مبلغ ناخالص صورت وضعیت‌های تایید شده به پیمانکار معادل ده درصد (10٪) بابت حس انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری می‌نماید. معادل هشتاد درصد (80٪) مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای واگذاری تضمین به نفع کارفرما مطابق با ماده (35) شرایط عمومی پیمان و تبصره‌های مرتبط با آن به پیمانکار می‌تواند، مسترد شود. در شرایط کلی، چنان‌چه پیمانکار وجه سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانت‌نامه‌ها دریافت نکرده باشد، نصف این مبلغ بلافاصله پس از تحویل موقت و تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار بازگردانده می‌شود (ماده 35 شرایط عمومی پیمان).

 

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

ج – نظارت بر اجرای نظارت

کارفرما به منظور نظارت در اجرای عملیات پیمان نماینده‌ای اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان دستگان نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن به عهده گرفته، تعیین و به صورت مکتوب به پیمانکار معرفی می‌نماید، پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و اصول فنی در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمانی با نظارت مستقیم دستگاه نظارت اجرا کند. کارفرما یا دستگاه نظارت برای کنترل مستقیم در اجرای عملیات موضوع پیمان شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان ناظر مقیم به پیمانکار معرفی نموده، ناظر مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان در اجرای عملیات نظارت دقیق به عمل آورده، هرگاه عیب و نقصی در اجرای عملیات مشاهده کند به پیمانکار جهت رفع نقص آن اقدام نماید

انواع تضمین[1] قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری بلندمدت و … به قرار زیر می‌باشد:

الف) تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام): مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح زیر تعیین می‌شود:[2]

– میزان تضمین شرکت در مناقصه بر حسب آورد هزینه اجرای کار تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، مازاد بر یکصد میلیون ریال تا مبلغ 10000 میلیون ریال بعدی برابر 5/0 درصد، مازاد بر 10000 میلیون ریال تا 1000000 میلیون ریال برابر برا 3/0 درصد، مازاد بر 1000000 میلیون ریال معادل 2/0 درصد می‌باشد.

 

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

l تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد (5٪) مبلغ اولیه پیمان است، که به صورت ضمانت‌نامه بانکی و سایر ضمانت‌نامه‌ها بر اساس شرایط عمومی پیمان تعیین می‌شود. انواع ضمانت‌نامه می‌تواند شامل.

ضمانت‌نامه بانکی، ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی، وجوه نقد، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت، وثیقه ملکی معادل نود درصد (90٪) ارزش کارشناسی رسمی، انواع اوراق مشارکت، سهام شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل هفتاد درصد (70٪) ارزش روز آن، مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرای و ذیحسابان مربوط.

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

l ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات، پس از تحویل موقت همراه با صدور گواهی موقت و تصویب صورت وضعیت قطعی با رعایت شرایط عمومی پیمان آزاد می‌شود.

ج) تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری معادل بیست درصد (20٪) معادل اولیه پیمان است، که حداقل در سه قسط در ازای تضمین به نفع کارفرما بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود:

– قسط اول معادل هشت درصد (8٪) پس از تحویل کارگاه،

– قسط دوم معادل شش و نیم درصد (5/6٪) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات،

– قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (5/5٪) پس از انجام سی درصد (30٪) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.

پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده نیم درصد (5/14٪) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت‌های موقت کسر می‌شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (٪8) علاوه بر چهارده نیم درصد (5/14٪) مذکور از صورت وضعیت‌ها به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود، کسر می‌گردد.

 

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

l ضمانت‌نامه پیش پرداخت، پس از استهلاک مبلغ آن به تناسب کسر مبلغ پیش‌پرداخت از محل صورت وضعیت‌های تاییده شده به پیمانکار بازگردانده می‌شود.

د) تضمین حسن انجام کار: کارفرما در هر پرداختی بابت مبلغ ناخالص صورت وضعیت‌های تایید شده به پیمانکار معادل ده درصد (10٪) بابت حس انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری می‌نماید. معادل هشتاد درصد (80٪) مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای واگذاری تضمین به نفع کارفرما مطابق با ماده (35) شرایط عمومی پیمان و تبصره‌های مرتبط با آن به پیمانکار می‌تواند، مسترد شود. در شرایط کلی، چنان‌چه پیمانکار وجه سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانت‌نامه‌ها دریافت نکرده باشد، نصف این مبلغ بلافاصله پس از تحویل موقت و تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار بازگردانده می‌شود (ماده 35 شرایط عمومی پیمان).

 

تضمین قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

ج – نظارت بر اجرای نظارت

کارفرما به منظور نظارت در اجرای عملیات پیمان نماینده‌ای اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان دستگان نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن به عهده گرفته، تعیین و به صورت مکتوب به پیمانکار معرفی می‌نماید، پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و اصول فنی در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمانی با نظارت مستقیم دستگاه نظارت اجرا کند. کارفرما یا دستگاه نظارت برای کنترل مستقیم در اجرای عملیات موضوع پیمان شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان ناظر مقیم به پیمانکار معرفی نموده، ناظر مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان در اجرای عملیات نظارت دقیق به عمل آورده، هرگاه عیب و نقصی در اجرای عملیات مشاهده کند به پیمانکار جهت رفع نقص آن اقدام نماید

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...