09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

 ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

 

در پایان سال مالی از روی تراز اختتامیه،‌ سند اختتامیه در دفتر روزنامه صادر می‌گردد. سند حسابداری آن نیز بدین صورت است كه بدهیها و

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بدهكار شده و دارایيها بستانكار می‌شوند و نهایتاً این ارقام به دفتر كل انتقال می یابد همچنین در سال مالی بعد، سند افتتاحیه در دفتر روزنامه درج می‌شود كه حسابهای مذكور در سند اختتامیه سال قبل

عیناً برعكس می‌شود، یعنی در سند حسابداری دارایيها بدهكار و بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بستانكار می‌گردند و سپس این ارقام به دفتر كل منتقل می‌شوند و به این ترتیب مانده حساب‌های سال قبل به سال جدید منتقل می‌گردد.

 ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

 

در پایان سال مالی از روی تراز اختتامیه،‌ سند اختتامیه در دفتر روزنامه صادر می‌گردد. سند حسابداری آن نیز بدین صورت است كه بدهیها و

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بدهكار شده و دارایيها بستانكار می‌شوند و نهایتاً این ارقام به دفتر كل انتقال می یابد همچنین در سال مالی بعد، سند افتتاحیه در دفتر روزنامه درج می‌شود كه حسابهای مذكور در سند اختتامیه سال قبل

عیناً برعكس می‌شود، یعنی در سند حسابداری دارایيها بدهكار و بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بستانكار می‌گردند و سپس این ارقام به دفتر كل منتقل می‌شوند و به این ترتیب مانده حساب‌های سال قبل به سال جدید منتقل می‌گردد.

 ماهیت تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه

 

در پایان سال مالی از روی تراز اختتامیه،‌ سند اختتامیه در دفتر روزنامه صادر می‌گردد. سند حسابداری آن نیز بدین صورت است كه بدهیها و

حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بدهكار شده و دارایيها بستانكار می‌شوند و نهایتاً این ارقام به دفتر كل انتقال می یابد همچنین در سال مالی بعد، سند افتتاحیه در دفتر روزنامه درج می‌شود كه حسابهای مذكور در سند اختتامیه سال قبل

عیناً برعكس می‌شود، یعنی در سند حسابداری دارایيها بدهكار و بدهیها و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) بستانكار می‌گردند و سپس این ارقام به دفتر كل منتقل می‌شوند و به این ترتیب مانده حساب‌های سال قبل به سال جدید منتقل می‌گردد.

با ما در ارتباط باشید