تاییدیه مدیران مالی

درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد

تاییدیه مدیران مالی

موسسه حسابرسي
تهـــران

احتراماً

درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد مي‌نمايد. اين اظهارات بمنظور تكميل اطلاعاتي كه از دفاتر و مدارك اين شركت بدست آورده ايد و تائيد اطلاعاتي كه شفاهاً از طرف مسئولين امور شركت به شما داده شده است مي‌باشد .

كنترلهـــاي داخلـــي

1- از آنجائيكه صحت و قابليت اعتماد اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي شركت و اينكه اين صورتها عاري از هرگونه اشتباه فاحش و با اهميت مي‌باشند، بستگي تام به كنترلهاي داخلي شركت دارد، بدينوسيله اعلام مي‌نمايد كه مديريت ضوابط نظام كنترل داخلي لازم را درشركت ايجاد و حفظ نموده است . اين ضوابط شامل سياستگذاريها، ايجاد روشها، دستورالعملها و كنترلهائي است كه بطور مستقيم با قابليت اعتماد صورتهاي مالي مرتبط بوده و براي كسب اطمينان از آن طراحي و ايجاد گرديده‌اند . نظام كنترلهاي داخلي شركت همواره موردارزيابي مستمر قرارگرفته و كفايت وانسجام آن مورد تائيد مديريت مي‌باشد. همچنين مديريت پيشنهادهاي حسابرسان مستقل شركت جهت ارتقاء و بهبود سيستم كنترل داخلي را مدنظر قرارداده و بكارگرفته است .

سياستها و روشهاي حسابداري

2- كليه سياستها و روشهاي حسابداري شركت كه براي تعيين نتيجه مالي عمليات و همچنين وضع مالي شركت درپايان سال نقش مهمي دارا مي‌باشند درصورتهاي مالي عنوان گرديده و با روشهاي بكار رفته درسال قبل يكسان مي‌باشد .

3- درتهيه صورتهاي مالي شركت استانداردهاي حسابداري تعيين شده از طرف سازمان حسابرسي رعايت گرديده‌اند. درتهيه صورتهاي مالي تلفيقي ، تعديلات لازم جهت يكسان‌سازي سياستهاي حسابداري شركت‌هاي فرعي با شركت بعمل آمده است.

دارائيهـــاي ثــابـت

4- شركت مالك بلاشك كليه دارائيهاي ثابت مذكور درصورتهاي مالي مي‌باشد .

5- هزينه‌هاي سرمايه‌اي انجام شده درعرض سال نشان‌دهنده اضافات بردارائي ثابت مي‌باشد. هيچگونه هزينه سرمايه‌اي كه مبلغ آن قابل توجه باشد، به حساب هزينه‌هاي جاري سال بدهكار نشده است . همچنين هيچگونه هزينه‌اي كه ماهيت سرمايه‌اي نداشته باشد به حساب دارائي ثابت منظور نگرديده است .
6- هزينه‌هاي استهلاك برمبناي عمر مفيد قابل انتظار دارائيهاي مربوطه محاسبه گرديده است .

7- حسابهاي دارائي ثابت و ذخيره استهلاك مربوط به آنها ، نيازمند انجام تعديلات از بابت اقلام فروخته شده ، از رده خارج شده ، متروكه و يا غيرقابل استفاده نبوده است .

دارائيهاي ثابت نامشهود

8- منحصراً‌ مخارجي كه انتظار مي‌رود دردوره‌هاي آتي براي شركت منشاء تحصيل درآمد باشند، به حساب دارائيهاي ثابت نامشهود منظور شده‌اند.

9- نرخها و روشهاي استهلاك دارائي‌هاي نامشهود با دوره مالي قبل يكنواخت بوده و چنان انتخاب شده‌ كه ارزش دفتري هريك از اقلام متناسب با عمر مفيد آن كاهش يابد و بعلاوه مبالغي كه بابت استهلاك آنها منظور شده ، طبق رويه‌هاي حسابداري تشريح شده دريادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي محاسبه شده است.

سرمايه‌گذاري‌هــا

10- شركت ازنظر حقوقي مالك بلاشك كليه سرمايه‌‌گذاري‌ها بوده و ذخيره لازم براي كاهش ارزش و سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور تماماً درصورتهاي مالي مدنظر گرفته شده است يا هيچگونه ذخيره‌اي براي كاهش ارزش آنها لازم نبوده است.

11- درثبت قيمت تمام شده و شناسائي درآمد سرمايه‌‌گذاري‌ها استانداردهاي مربوطه رعايت شده‌اند . بعلاوه درتهيه صورتهاي مالي ، سرمايه‌گذاريها به نحو مناسب به كوتاه‌مدت و بلندمدت تفكيك گرديده‌اند.

تعهــــدات سرمايـــه‌اي

12- تا آنجا كه ما اطلاع داريم، هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه به تصويب هيات مديره رسيده ولي ذخيره‌اي براي آنها درحسابها درنظر گرفته نشده است، دريادداشتهاي ترازنامه بطور كامل ذكر گرديده است .

13- تعهدات قابل توجهي براي خريد دارائيهاي غيرجاري ديگر وجود ندارد .

شركتهــاي وابستــــه

14- كليه معاملات قابل توجه با شركتهاي وابسته مشخص شده و دريادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي جداگانه‌ نشان داده شده است .

موجوديهـــاي جنســي

15- شركت مالك بالاشك كليه موجوديهاي جنسي كه دردفاتر منعكس و تحت صورتخلاصه زيردرتاريخ ترازنامه ارائه مي‌گردد ، مي‌باشد .
كسورات بابت استهلاك ،
قيمت تمام شده نابابي و كاهش درارزش
واقعــــي قابــل بازيـــافت بهــاي خالص
ريــال ريــال ريــال
مواد خام
كالاي درجريان ساخت
كالاي ساخته شده توليد شده
كالاي ساخت شده وارداتي
مواد غيرمستقيم و لوازم يدكي

16- مقادير موجوديهاي جنسي كه درليست موجوديها وارد شده است طبق صورت‌برداري انجام شده و تحت نظارت مسئولين صلاحيتدار شركت بشرح زير بدست آمده است :

الف ـ شمارش عيني ـ توزين و يا اندازه‌گيري .

ب ـ استخراج مانده‌هاي مربوط از كارتهاي انبار كه درستي آنها از طريق شمارش عيني موجوديها درطي سال اثبات شده است . درطي دوره مورد گزارش كليه اقلام مربوطه بطور پراكنده 3بار شمارش شده و كليه اختلافات قابل توجه مورد رسيدگي و اصلاح واقع شده است .

ج ـ درمورد موجوديهائي كه درمحل شركت نمي‌باشند (جمع ارزش درپايان سال مبلغ ………. ريال) صحت آنها از طريق استخراج مانده‌ حساب دردفاتر و تطبيق با مدارك مربوطه و از طريق دريافت تائيديه‌ لازم از نگهدارينده‌هاي كالا و يا مدارك مثبته ديگر اثبات شده است .

17- درمورد هرگونه بدهي تا تاريخ 29/12/1394 که مربوط به اقلام مندرج در موجوديهاي جنسي گردد ، ذخيره كامل درصورتهاي مالي شركت درنظر گرفته شده است . كليه كالاهاي ارسالي به مشتريان كه تا پايان سال صورتحساب مربوط به آنها صادر شده است از موجوديهاي كالا خارج شده‌اند .

18- مبلغي كه بعنوان موجوديهاي جنسي در ترازنامه نشان داده شده است نماينده ارزش مقادير موجوديهاي جنسي كه بشرح زير قيمت‌گذاري شده‌اند مي‌باشد .

مـــواد خــــام
– قيمت تمام شده به روش ……………….
كالاي درجريان ساخت
– قيمت تمام شده (شامل هزينه سربار) به روش ……….
كالاي ساخته شده
– قيمت تمام شده (شامل هزينه سربار) به روش میانگین موزون
لوازم يدكي و مواد مصرفي
– قيمت تمام شده به روش…………….

“ قيمت تمام شده” شامل كليه هزينه‌هائي است كه براي تحصيل كالا يا خدمات مربوطه و انتقال آنها به محل كنوني و تبديل آنها به حالات فعلي صورت گرفته است . تسهيم هزينه‌هاي سربار با توجه به سطح فعاليت معمول شركت صورت گرفته است .
19- درموارد مقتضي درمقابل كاهش احتمالي ارزش قابل بازيافت موجوديهاي جنسي راكد، ناباب ، خسارت ديده و يا غيرقابل مصرف ذخيره لازم درنظر گرفته شده است .

20- درآمد حاصله از قراردادهاي تكميل نشده بنحو منصفانه و معقولي با توجه به پيشرفت هرقرارداد محاسبه گرديده و درمقابل هزينه‌هاي احتمالي و يا زيانهاي باقوه ذخيره كافي درنظر گرفته شده است. درمورد قراردادهاي منعقده‌اي كه تا تاريخ ترازنامه دردست گرفته نشده‌اند هيچگونه زياني پيش‌بيني نمي‌شود.

21- اساس ارزيابي موجوديهاي جنسي نسبت به سال گذشته هيچگونه تغييري نكرده است .

كــالاي درراه

22- مبالغ پرداخت شده بابت اعتبارات اسنادي شركت صرفاً‌ جهت قيمت اجناسي است كه شركت خريداري نموده و قيمتهاي صورتحسابهاي پرداخت شده حداقل و بهترين قيمت بوده كه درشرائط و اوضاع و احوال وجود داشته است.

23- بجز اعتبارات اسنادي كه درترازنامه شركت منعكس گرديده، هيچگونه اعتباري بنفع هيچ شخص ثالثي و بنام شركت گشايش نيافته است .

24- اعتباراتي كه اجناس آنها وارد گرديده جزو موجوديهاي جنسي محسوب شده و اعتبارات آنها بسته گرديده است . همچنين مبالغ باقيمانده اعتباراتي كه قسمتي از آنها رسيده قابل بازيافت و تحت كنترل شركت مي‌باشد .

بـــدهكـــاران

25- مبالغي كه بعنوان بدهكاران تجاري، اسناد دريافتني و يا سايربدهكاران درصورتهاي مالي نشان داده شده‌اند. مطالبات واقعي شركت را تشكيل مي‌دهند و شامل هيچگونه مبلغي بابت كالاهاي تحويلي به صورت اماني يا قابل برگشت نمي‌گردد.

26- درمقابل مطالبات مشكوك‌الوصول ، تخفيفات و اقلام قابل برگشت از فروش ذخيره كافي درنظر گرفته شده است.

سايــر دارائيهــاي جــاري

27- درمقابل كاهش ارزش هريك از اقلام ساير دارائيهاي جاري ذخيره كافي درنظرگرفته شده است .

دارائيهاي گروگذاشته شده

28- درتاريخ ترازنامه هيچيك از دارائيهاي شركت درگرو و يا رهن شخص ديگري نبوده و حقوق نسبت به آنها به هيچ نحو به ديگري واگذار نشده است . درموارديكه اقلام دارائي دررهن يا گرو مي‌باشند، مورد به نحو مقتضي دريادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي افشاء گرديده است . همچنين هيچگونه تضميني نسبت به بدهي‌هاي اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده باشد بجزآنچه دريادداشتهاي پيوست افشاء شده باشد وجود نداشته است .

بدهيهــــــــا

29- كليه بدهيهاي قابل توجه كه تا تاريخ ترازنامه تعلق گرفته و شركت از آنها اطلاع داشته است درصورتهاي مالي درنظر گرفته شده‌اند . بعلاوه هيچكدام از بدهيهاي شركت باستثناي موارد زير اولويتي نسبت به ديگران نداشته‌اند :

امــورحقوقــي

30- هيچگونه ادعاي حقوقي مربوط به نقض اساسنامه شركت يا هرگونه مقررات يا قوانين كه اگر شركت درمورد آنها محكوم شود . اثرات مهمي دروضع مالي نشان داده شده درصورتهاي مالي شركت بگذارد ، وجود ندارد يا حسب مورد به نحو مقتضي دريادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي افشاء شده است. به اعتقاد ماو مطابق آخرين اطلاعات موجود، هيچگونه تخلفي ازاين قبيل درطي دوره مورد گزارش رخ نداده است .

بدهيـهاي مشــروط (احتمــالي)

31- كليه بدهيهاي احتمالي كه مبلغ آنها قابل توجه بوده و شركت ازآنها اطلاع داشته باشد دريادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي ذكر شده‌اند.

تعهدات خريــد و فـــروش

32- درتاريخ ترازنامه ، شركت هيچگونه تعهدي بابت خريدهائي علاوه براحتياجات شركت يا به قيمتهاي بيش از قيمتهاي بازار درآن تاريخ يا بازخريد اقلام فروش رفته و يا فروش به قيمتهائي كه منجر به زيان براي شركت شود نداشته است.

قـــــراردادهــا

33- درموردكليه قراردادهاي مهمي كه در طول سال درجريان بوده و يا پس از آن تا اين تاريخ به جريان افتاده‌اند، كليه اطلاعات لازم دراختيار شما قرار داده شده است .

حق‌پذيره‌نويسي سهام شركت

34- بجز موارديكه درصورتهاي مالي ذكر گرديده است . هيچگونه امتيازي براي خريد سهام شركت يا حقي براي پذيره‌نويسي سهام شركت درتاريخ ترازنامه و يا بعد از آن اعطاء نگرديده است.

رويدادهاي بعد از ترازنــامه

35- بررسي وقايعي كه بين تاريخ ترازنامه و تاريخ اين نامه اتفاق افتاده است ، ما را قادر مي‌سازد كه نتيجه‌گيري كنيم كه دراين فاصله هيچگونه رويدادي كه نسبت به صورتهاي مالي اثر قابل توجهي داشته باشد ، اتفاق نيافته است .

صورتجلســات

36- تمامي صورتجلسات مجامع عمومي سهامداران و جلسات هيات مديره (ازجمله صورتجلسات كميته‌هاي موثر شركت از قبيل هيات عامل ، كميته مديريت، كميته بودجه ، كميته حسابرسي و غيره) كه درطي دوره تشكيل گرديده دراختيار شما قرارداده شده است و بدينوسيله تائيد مي‌شود كه صورتجلسات مذكور نماينده صحيح و كاملي ازمذاكرات و تصميمات متخذه درجلسات مذكور مي‌باشد.

احتياجـات نقــدي آتــي

37- به نظر هيات مديره، شركت براي تامين فعاليتهاي مالي و تعهدات خود طي 12 ماه آتي (از تاريخ ترازنامه) منابع نقدي كافي دراختيار خواهد داشت.

رعــايت قوانيــن و مقــررات

38- درسال مالي مورد گزارش، هيچگونه رويداد يا معامله‌اي كه ماهيت غيرقانوني داشته و يا مغاير با اساسنامه شركت بوده وعدم افشاي آن صورتهاي مالي را گمراه كننده سازد وجود نداشته است .

39- مديرعامل شركت طي دوره تصدي خود، مديريت عامل هيچ شركت ديگري را بعهده نداشته است.

40- درطي سال مالي مورد رسيدگي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت هيچگونه وام يا اعتباري از شركت دريافت نكرده و شركت هيچيك از ديون آنها راتضمين يا تعهد نكرده است .

41- درطي دوره مورد رسيدگي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت هيچگونه معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام نداده‌اند .

42- درطي دوره مورد رسدگي اعضاي غيرموظف هيات مديره درقبال سمت مديريت خود هيچگونه وجهي از شركت دريافت نكرده‌اند.

43- كليه معاملات با اشخاص وابسته و مشمول ماده 129 قانون تجارت طبق مقررات قانوني به بازرس شركت اطلاع داده شده و تشريفات قانوني مربوطه درخصوص اخذ راي و عدم شركت مدير ذينفع درآن به نحو مقتضي رعايت گرديده‌اند.

44- كليه معاملات داخلي و خارجي انجام شده طي دوره مورد رسيدگي و همچنين هرگونه تخفيف يا كميسيون دريافتي از اين بابت بطور كامل و صحيح دردفاتر شركت ثبت شده است .

45- پوشش بيمه‌اي كليه دارائيها و حيطه‌هاي ريسكي فعاليت شركت كه قابل بيمه شدن مي‌باشد. (به استثناء موارد زير) درطي دوره مالي مورد رسيدگي كامل بوده و بيمه‌نامه‌هاي مربوطه تا تاريخ اين نامه همگي كماكان معتبر مي‌باشند.

46- شركت طي سال مالي مورد رسيدگي‌، از نظر فروش و توزيع محصولات تابع مقررات خاص نهاد يا سازمان بخصوص بوده است و يا هرگونه محدوديت دراين زمينه به نحو كامل رعايت گرديده است .

كليـــــات

47- هيچگونه قصور يا تخلف از مقررات درطي سال مشاهده نشده است كه به شما اظهار نشده باشد و ما هيچگونه اطلاعي از وجود شرائط ديگري كه ممكن است حاكي از تعلل يا تخلف بوده باشد نداريم . ما متوجه مي‌باشيم كه رسيدگيهاي شما شامل آنگونه رسيدگيهاي آزمايشي نسبت به مدارك حسابداري شركت و آنگونه اقدامات حسابرسي ديگر كه شما درشرائط موجود بمنظور اظهارنظر نسبت به وضع مالي شركت و نتيجه مالي حاصل از عمليات سال ضروري تشخيص داده‌ايد، گرديده است و متوجه هستيم كه رسيدگيهاي آزمايشي و روشهاي نمونه‌برداري شما الزاماً موارد كوتاهي يا تخلف از مقررات را (چنانچه وجود داشته باشد) افشاء نمي‌نمايد.

48- در معاملات و فعالیتهای انجام شده، قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی بطور کامل رعایت شده و هیچگونه رویداد یا معامله ای به منظور پولشویی صورت نپذیرفته است یا در صورت وجود هر گونه معاملات مشکوک یا مظنون به پولشویی، موارد در اسرع وقت به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی گزارش شده است.

با احترام

هيـــات مديـــره

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...