درخواست تاییدیه مثبت از بدهکاران

حسابرسی فروش

درخواست تاییدیه مثبت از بدهکاران

شماره : /81
تاريخ : //1381
شركت/ آقاي………

احتراماً
پيرو نامه شماره……… مورخ ………… خواهشمنداست دستورفرمائيد نسبت به ارسال پاسخ تائيديه مورد درخواست به موسسه ك… اقدام عاجل به عمل آيد.

شماره بخشنامه مرجع صادر کننده موضوع شرح تاریخ بخشنامه
Select 9428617/2 کمیته فنی سازمان حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی گروه ، همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی صورتهای مالی تلفیقی گروه ، همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی-نهایی شده 1394/12/22

تاییدیه مثبت از بدهکاران
Select 9428617/1 کمیته فنی سازمان حسابرسی صورتهای مالی جداگانه شرکت نمونه- نهایی شده صورت مالی جداگانه شرکت نمونه 1394/12/22
Select 9326565 سازمان حسابرسی چک لیست رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی بخشنامه به تمام مديران محترم حسابرسي احتراما به پیوست چک لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، که گزیده‌ای از پرسش‌های مندرج در چک لیست تهیه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد ارسال می‌گردد. تکمیل این چک لیست در خصوص رسیدگی‌های مربوط به تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس الزامی است. یادآوری می‌نماید موارد عدم رعایت باید تحت عنوان فرعی «گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس»، دربخش «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مقرراتي» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت‌های مزبور، درج شود. 1393/11/26
Select 922075/6 کمیته فنی سازمان حسابرسی تاییدیه مدیران صورتهای مالی نهایی جایگزین تاییدیه مدیران مورخ 21/08/1391 شده است. (اشاره به قوانین مبارزه با پولشویی بند شماره 9) 1392/02/03

تاییدیه مثبت از بدهکاران
Select 922075/5 کمیته فنی سازمان حسابرسی تاییدیه مدیران بررسی اجمالی جایگزین تاییدیه مدیران مورخ 21/08/1391 شده است. (اشاره به قوانین مبارزه با پولشویی بند شماره 9) 1392/02/03
Select 922075/4 کمیته فنی سازمان حسابرسی دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری جهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود 1392/02/03
Select 922075/3 کمیته فنی سازمان حسابرسی دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان جهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود 1392/02/03
Select 922075/2 کمیته فنی سازمان حسابرسی چک لیست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی جهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود 1392/02/03
Select 922075/1 کمیته فنی سازمان حسابرسی چک لیست دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری جهت مشاهده جزئیات به پورتال سازمان مراجعه شود 1392/02/03
Select 9120841/2 کمیته فنی سازمان حسابرسی تاییدیه مدیران صورتهای مالی نهایی با تاییدیه مدیران مورخ 03/02/1392 جایگزین شده است 1391/08/21
Select 9120841/1 کمیته فنی سازمان حسابرسی تاییدیه مدیران بررسی اجمالی با تاییدیه مدیران مورخ 03/02/1392 جایگزین شده است 1391/08/21
Select 9120840 کمیته فنی سازمان حسابرسی برنامه بررسی اجمالی 1391/08/21
Select 9114585 کمیته فنی سازمان حسابرسی گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی (دریافتی طی نامه شماره 12398/200 مورخ 21/06/1391) 1391/06/25
Select 9031877 کمیته فنی سازمان حسابرسی دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی جایگزین دستورالعملهای مورخ 28/12/1383 شده است. 1390/12/23
Select 9019572 کمیته فنی سازمان حسابرسی چک لیست افشای اطلاعات در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی 1390/08/15
Select 908107 کمیته فنی سازمان حسابرسی چک لیست رعایت آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک جایگزین چک لیست مورخ 17/02/1385 شده است. 1390/04/13
Select 906533 کمیته فنی سازمان حسابرسی نحوه افشای مناسب سود هر سهم در گزارش حسابرسی 1390/03/25
Select 8934292 کمیته فنی سازمان حسابرسی بخشنامه به دستگاههای اجرایی، جهت ارائه گزارش جداگانه عملکرد بابت حداکثر استفاده از توان فنی و مهندس تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 1389/12/28
Select 8920952 کمیته فنی سازمان حسابرسی دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل در مورد بررسی اجمالی صورتهای میان دوره ای 1389/08/19
Select 8918461 کمیته فنی سازمان حسابرسی چک لیستهای رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به تفکیک شرکتهای پذیرفته شده در “بورس “، “فرابورس”، “غیر بورسی و غیر فرابورسی” 1389/07/26

تاییدیه مثبت از بدهکاران

استانداردهای حسابرسی ایران که بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تدوین شده است در بخش ۵۸ با عنوان تاییدیه مدیران، استانداردها و راهنمایی‌های لازم در باره استفاده از تاییدیه مدیران به عنوان یکی از شواهد حسابرسی، روش‌های ارزیابی و مستند‌سازی آن و بیان اقداماتی که در صورت خودداری مدیران واحد مورد رسیدگی از ارائه تاییدیه مناسب باید انجام شود، اشاره کرده است.
حمید رضا بیک‌زاده*
استانداردهای حسابرسی ایران که بر مبنای استانداردهای بین‌المللی تدوین شده است در بخش ۵۸ با عنوان تاییدیه مدیران، استانداردها و راهنمایی‌های لازم در باره استفاده از تاییدیه مدیران به عنوان یکی از شواهد حسابرسی، روش‌های ارزیابی و مستند‌سازی آن و بیان اقداماتی که در صورت خودداری مدیران واحد مورد رسیدگی از ارائه تاییدیه مناسب باید انجام شود، اشاره کرده است.
در این خصوص در جهت نیل به هدف موضوع مورد بحث، ضروری است نگاهی به رئوس برخی از بند‌های استاندارد داشته باشیم.
بند ۲- حسابرس در هر حسابرسی باید تاییدیه‌ای مناسب از مدیران دریافت کند.
بند 3 – حسابرس باید شواهدی را گردآوری کند که نشان دهد مدیران، مسوولیت ارائه صحیح صورت‌های مالی را تایید کرده‌اند.
بند ۱۵- اگر مدیران از ارائه تاییدیه‌ای که حسابرس دریافت آن را ضروری می‌داند خودداری کنند، این امر موجب محدودیت در دامنه رسیدگی می‌شود و حسابرس باید نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه کند.
همانگونه که در بند 2 این استاندارد عنوان شده است، حسابرس در هر حسابرسی باید تاییدیه‌ای مناسب از مدیران اخذ کند.
توجه به مفاد استاندارد این مفهوم کلی را یادآور می‌شود که:
1 – مسوولیت حسابرس، درخواست و اخذ تاییدیه از مدیران واحد مورد رسیدگی است و از آنجایی که گردآوری شواهد حسابرسی که در بخش 50 استانداردهای حسابرسی به طور مفصل به آن پرداخته شده است، جزء ذاتی و لاینفک فرآیند حسابرسی صورت‌های مالی است، به نظر می‌رسد مستند‌سازی در خواست تاییدیه مدیران نیز ضرورت داشته باشد تا احتمال هر گونه ادعایی از جانب مدیران واحدهای مورد رسیدگی مبنی بر عدم در خواست تاییدیه از سوی حسابرس به حداقل برسد.
تاییدیه مثبت از بدهکاران
۲ – مسوولیت مدیران واحد مورد رسیدگی در پاسخگویی تاییدیه یاد شده بعد از در خواست حسابرسی ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر مادامی که حسابرس خواهان تاییدیه‌هایی از این قبیل نباشد برای مدیران واحد مورد رسیدگی نیز از این بابت مسوولیتی متصور نیست. با عنایت به توضیحات بالا، به تازگی مشاهده می‌شود برخی از مدیران محترم حسابرسی، استانداردهایی ورای استانداردهای حسابرسی تدوینی سازمان حسابرسی ابداع کرده و بدون درخواست تاییدیه مدیران از واحد مورد رسیدگی و مستندات‌سازی آن، مطلب را به عنوان محدودیت در رسیدگی تلقی و در بند توضیحی قبل از اظهار نظر درج و گزارش خود را مشروط می‌کنند، در حالی‌که هیچ گونه شواهدی مبنی بر درخواست تاییدیه یاد شده در پرونده‌های حسابرسی گرد‌آوری نشده است.

 

البته تا آن مقدار که نگارنده با استانداردها و محیط حرفه حسابرسی آشنایی دارد در تمامی مباحث حسابرسی به ویژه در بخش آیین رفتار حرفه‌ای، اصل بی‌طرفی، حسابداران حرفه‌ای را به برخورد منصفانه، درستکارانه و به دور از غرض ملزم می‌کند. امیدواریم مدیران محترم حسابرسی اسیر حواشی موضوعات کم اهمیت و گاه بی‌اهمیت پیرامون حسابرسی واحدهای مورد رسیدگی قرار نگرفته تا شاید ناخواسته در مظان قرار نگیرند.
*حسابدار رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...