خدمات حسابداری

هدف تاسیس شرکت حسابداری
هدف شرکت حسابداری این است که با فراهم کردن آموزش حسابداری برای شهروندان ایرانی خدمات و حمایت از جوامع حرفه ای و دانشگاه و فرصت ها برای توسعه استادان، شرکتها واشخاص خقیقی  به نیازهای حوزه های اداری خدمت کند.