نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (ویژه کارفرمایان- اجرائیات و بازرسی)

بیمه تامین اجتماعی

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (ویژه    کارفرمایان- اجرائیات و بازرسی)

 

 

ویژه    کارفرمایان  دانستنی های بیمه ای

در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه های اصلی هر ساختار حکومتی مردم سالار محسوب می شود. در این میان صیانت از نیروی انسانی و توجه به فرایندهای تولیدی در مسیر رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

از عوامل مهم در صیانت از تولید، توجه خاص به کارآفرینان و ارائه اطلاعات به آنها در حوزه های گوناگون است. سازمان تأمین اجتماعی بنا به وظیفه خود به عنوان یک نهاد عمومی اثرگذار بر حوزه تولید و بازار کار و سرمایه، نقش اصلی را در پشتیبانی و حمایت از کارگاه های صنعتی، تولیدی، خدماتی و نیروی انسانی شاغل در آنها ایفا می کند.  کارآفرین از شرکای اجتماعی عمده سازمان هستند، ارائه خدمات ِاز آنجا که کارفرمایان اطلاعاتی و آگاه سازی آنها از قوانین و فرایندهای مرتبط با حوزه های مختلف بیمه های ضروری است.

بیمه تامین اجتماعی

به همین دلیل معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان و ادارات کل تابعه به صورت تخصصی سعی می کنند تا با انتشار مجموعه های کوچک و در عین حال مفید اطلاع رسانی همچون متن حاضر اقدام به معرفی قوانین و مقررات مرتبط با بیمه های اجتماعی کنند، آنچه تقدیم می گردد، ارائه مطالبی در حوزه کارفرمایی بوده که توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان تهیه و تنظیم شده است. پیشاپیش از هرگونه نقصی در مطالب ارائه شده پوزش طلبیده، امیدواریم نظرات بهره برداران جهت بهبود کیفیت متن حاضر در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.  شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه تهیه  شده که از آن عزیزان تشکر می شود.

 

بیمه تامین اجتماعی

ویژه    کارفرمایان  دانستنی های بیمه ای

فصل اول؛ مواد قانونی مرتبط با اجرائیات و بازرسی؛

 

 

ماد  ا تامین اا کارفرما می بایست لیست فرد و حقوق ماهانه کارگران شاغل در کارگاه را تنظیم و به شعبه سازمان مستقر در محل کارگاه تحویل نماید لذا کارفرمایان مکلفند اسامی کلیه افرادی که در محل کارگاه اشتغال دارند اعم از اینکه پاره وقت یا تمام وقت باشد، را در لیست حق بیمه درج نماید در صورتیکه کارگر شاغل در کارگاه به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی باشد، کارفرما می بایستی علاوه بر درج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه مقابل نام وی ایام بیماری را با ذکر تاریخ درج نماید.

بیمه تامین اجتماعی

همچنین در صورتیکه کارفرما دارای کارگاه متعدد باشد می بایستی صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوط ارسال دارد. سازمان تأمین اجتماعی  بر مبنای لیست ارسالی کارفرما میزان حق بیمه را تعیین و وصول خواهد نمود مگر اینکه خلاف واقع بودن لیست احراز گردد و در این حالت ملاک عمل سازمان، گزارش بازرسین سازمان خواهد بود. کلیه وجوه و

مزایای نقدی و غیرنقدی که کارفرما به طور مستمر به کارگر پرداخت می نماید مزد یا حقوق بوده و ملاک محاسبه و کسر حق بیمه می باشد. کارفرمایان مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، لیست کارگاه خود را هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به شعب مربوطه ارسال نمایند درخصوص کارفرمایان کارگاه هایی که مشمول لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر  نفر کارگر دارند) می باشند مهلت تنظیم 5 و ارسال لیست مزد و حقوق هر ماه تا پایان  ماه بعد می باشد.

 

بیمه تامین اجتماعی

ماد  ا تامین اا  ق.ت.ا در مواردی که 40به استناد ماده کارفرما از ارسال لیست خودداری نماید سازمان با توجه به گزارش بازرسین خود حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه را

1354/04/03 گزیده ای از قانون تامین اجتماعی مصوب همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات  منضم به آئین نامه های اجرایی و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی

تعیین و از کارفرما وصول می نماید. ًرأسا 39 همچنین سازمان می تواند وفق ماده ق.ت.ا از تاریخ دریافت لیست مزد و حقوق حداکثر ظرف شش ماه، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار داده و درصورت مشاهده نقص یا اختلاف در لیست به لحاظ تعداد بیمه شده، میزان مزد و حقوق، نوع شغل، نسبت به وصول مابه التفاوت حق بیمه و جرائم متعلقه اقدام نماید.

ماد  ا تامین اا قانون تامین اجتماعی 47به استناد ماده کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در

اختیار او بگذارند و بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند. لذا ضمانت اجرای این امر  قانون تامین اجتماعی معین 102در ماده شده است و چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نماید یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط  و تسلیم مدارک و یا عکس آنها به بازرس خودداری نماید به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بیمه تامین اجتماعی

ق.ت.ا نتیجه 47لذا به موجب ماده بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. در ماده  مقرر 1382 قانون نظام صنفی مصوب 92 شده است «سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق  بیمه در

مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت نماید» در واقع مستند به این ماده سازمان از انجام بازرسی از واحدهای صنفی منع نشده و  استناد به نظر بازرسی منوط به شکایت ًصرفا کارکنان واحدهای صنفی شده است. بنابراین  منوط به شکایت کارکنان ًانجام بازرسی صرفا کارگاه نمی باشد و سازمان مکلف به انجام آن براساس مقررات قانون تأمین اجتماعی است زیرا انجام عملیات بازرسی به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان می باشد.

 

 

ماد   ا تامین اا مطالبات سازمان بابت حق  بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد  و 98 و خسارات مذکور در مواد 90 و 66 این قانون در حکم مطالبات مستند 100 به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.

 

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط

مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری  قانون بیمه های 35 بر اساس آیین نامه ماده  قانون 100اجتماعی اجرا خواهد شد. (ماده طبق قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی  ملغی شده و قانون 1361/04/13مصوب دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان … مصوب  با اصلاحات بعدی جایگزین 1373/05/09 آن گردیده است.) و (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

 

بیمه تامین اجتماعی

ی ا ا آین ام اای ماد م  –  ا تامین اا  ارتین داد  ار  ی مطالبات سازمان تامین اجتماعی – ماد بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های  اجتماعی و قانون  بیمه های  اجتماعی  روستاییان و قانون  تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات  98 و90 و66 و46 و42مندرج در مواد قانون تامین اجتماعی 108 و 101 و100و از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول  می باشد. درصورتی که اشخاص حقیقی – ماد یا حقوقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف  ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه 48مدت

سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید. اقامتگاه بدهکار همان است که –ماد در پرونده امر منعکس می باشد

 

و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خودرا به سازمان اعلام ننموده است برگ های اجرایی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد. بدهکار مکلف است محل اقامت –ت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر اینصورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلی به قوت قانونی خود باقیست.

48 مأمور اجرا مکلف است ظرف –ماد ساعت یک نسخه از اجرائیه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ، رسید بگیرد. در صورتی که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ می شود، مشروط بر اینکه به نظر مأمورین سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجرا موظف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجرا عودت دهد.

بیمه تامین اجتماعی

احتساب مواعد طبق مقررات –ماد مندرج در آیین دادرسی مدنی است. در صورتی که اجرائیه علیه –ماد اشخاص حقوقی باشد اجرائیه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصی که حق امضاء

دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجرائیه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسئول دفتر ابلاغ می نماید. ت  اجرائیه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد. ت  چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین شده ممکن نگردد برگ های اجرایی در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

 

درصورتی که اجرائیه علیه –ماد وزارتخانه ها و ادارات رسمی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات مأمور به خدمت عمومی و شهرداری ها و موسساتی که  متعلق به دولت است ً یا کلاًسرمایه آن جزئا صادر گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ می گردد. همین که اجرائیه به بدهکار –ماد ابلاغ شده، نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید

 

و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه  خواهد بود.1352سال

هرگاه محل اقامت بدهکار –ماد معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجرا در عین حال که برگ های اجرائیه را صادر می کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در خواهد آورد. اشیاء زیر از مستثنیات دین –ماد محسوب و توقیف نمی شود:

 

الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است. ب) اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شرکت ها. پ) لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزی و صنعتی و ابزار کار که برای شغل مدیون ) قانون 3لازم است. (بموجب تبصره ماده( رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  سازمان 1394/02/02مالی کشور مصوب تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال  از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و 1395 توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند) هرگاه معلوم شود که وجه نقد –ماد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث می باشد، مراتب توقیف  آن  به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت ًکتبا به بدهکار نیز ً می شود و جریان امر کتبا اعلام خواهد شد.

ابلاغ بازداشت نامه شخص –ماد ثالث را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد.  هر گاه مال بازداشت شده –ماد در نزد شخص ثالث، وجه نقد یا طلب حال  در قبال ًباشد شخص مزبور باید آن را فورا اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید. هرگاه شخص ثالثی که مال  –ماد یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه به عمل خواهد آمد.

بیمه تامین اجتماعی

پس از بازداشت مال طبق – ماد  نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ 17 و16مواد و اعلام میشود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را به عمل آورند: الف: دستمزد کارشناس تجدیدنظر را بمیزان تعیین شده از طرف اجراء در صندوق اجراء تودیع نماید.

 

ب: قبض صندوق را ضمیمه لایحه  روز از تاریخ ابلاغ به 5اعتراضی حداکثر اجرا تسلیم نماید. حق الاجرای عملیات  اجرایی –ماد معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیه می باشد که پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار تعلق  می گیرد. وصول حق الاجرا به  همان ترتیبی  است که  برای وصول  بدهی مقرر شده است. چنانچه بدهکار ظرف مدت –ماد یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد. عملیات اجرائی راجع به بدهی –ماد متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.

 

چنانچه اجرا بدهی بدهکاران  –ماد را پس از صدور اجرائیه تقسیط نماید وثیقه کافی از آنها اخذ خواهد نمود. (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بانکی و یا اموال غیر منقول می باشد.)

سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اختیار انجام بازرسی دوره ای کارگاهی می تواند از دفاتر قانونی شرکت ها و مؤسسات حقیقی و حقوقی، در مواردی نظیر اخذ مفاصا حساب توسط مؤسسات دارای شخصیت حقوقی و یا جا به جای سهام اعضای شرکت و یا انتقال مالکیت و اموال شرکت و… حسابرسی به عمل خواهد آمد. عملیات حسابرسی و نحوه اجرای آن  و 11/2 و 11/1و 11 در قالب بخشنامه های  جدید درآمد صورت می گیرد (متن 11/3 کامل بخشنامه های مذکور در سایت تامین اجتماعی جهت بهره برداری علاقه مندان موجود می باشد).

 

درخواست انجام حسابرسی از طریق شعبه ای که شخص حقیقی/ حقوقی نزد آن دارای پرونده مطالباتی بوده و یا شعبه محل کارخانه کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی و یا فنی مهندسی ثابت، صورت می گیرد. درخواست شعبه به موسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در تهران یا شهرستان ذیربط ارسال و گروهی برای رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت

به آنجا مراجعه می نمایند. در برخی موارد با اخذ اسناد و مدارک اشخاص حقوقی، انجام بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها در محل مؤسسه حسابرسی صورت می گیرد. معمولا قبل از انجام حسابرسی، فرم هایی مخصوص برای شرکت مربوطه ارسال می گردد که در آن یک سری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه های مالیاتی مورد سوال قرار می گیرد

 

که پس از تکمیل فرم های مربوطه و ارسال آن به موسسه حسابرسی یا شعبه ذیربط، مراحل بعدی انجام کار صورت می پذیرد. مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی پس از رسیدگی دفاتر، مدارک مربوطه را در فرم های مخصوص وارد و به شعبه ایکه پرونده مطالباتی شرکت در آن رسیدگی می شود ارسال می نماید و در این حالت مؤسسات حقوقی به استناد مواد  قانون تأمین اجتماعی حق اعتراض 43و42 و ارائه مستندات دال بر رد بخشی از بدهی اعلام شده را دارند.

بیمه تامین اجتماعی

نکته قابل توجه: بدهی حق بیمه ناشی از

«حسابرسی از دفاتر قانونی شرکتها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی»

 

 

30حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا روز مشمول جریمه تأخیر نبوده و پس از آن  %2در صورت عدم اعتراض کارفرما ماهیانه جریمه تاخیر پرداخت به آن تعلق می گیرد.

الی  ارس ا دات ا الی ا قرارهای صادره از هیأت های تشخیص مطالبات الی د: موارد ارجاعی از طریق مدیرعامل سازمان معاونت فنی و درآمد و اداره کل درآمد حق بیمه.

الی س: کارگاه های حائز شرایط صدور مفاصاحساب قرارداد

 

بر اساس بازرسی. الی ار شرکت ها و مؤسسات در حال تصفیه یا انحلال این نکته نیز قابل توجه است که بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ها حداکثر تا ده سال انجام می گیرد با لحاظ تاریخ شمول مؤسسه حقوقی، البته در مواردی که بیش از ده سال دفاتر قانونی شرکت موجود باشد و شرکت نیز همکاری لازم را جهت انجام حسابرسی بنماید. انجام بازرسی بلااشکال می باشد.

 

«حقوق و مزایای مشمول و غیر مشمول  جدید درآمد بوده 11/1طبق بخشنامه که بازرسان دفاتر قانونی در زمان انجام حسابرسی می بایستی مورد توجه قرار دهند». مایا ی م – بازخرید ایام مرخصی 1 – کمک عائله مندی 2

بیمه تامین اجتماعی

– هزینه سفر و فوق العاده مأموریت3 – حق همسر به کارکنان در مؤسسات 4 مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت. – کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام 5 بیماری. – حق شیر و حق تضمین (کسری صندوق). 6 – خسارات اخراج و مزایای پایان کار 7 (حق سنوات).

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...