بیمه اتکایی تعهد شده

بیمه اتکایی

بیمه اتکایی تعهد شده

گروه همچنین در روند عادی فعالیتهای تجاری،ریسک بیمه اتکایی مربوط به قراردادهای بیمه عمر و غیرعمری که قابلیت  اجرا را دارد را بر عهده میگیرد. حق بیمه ها و خسارتهای مربوط به بیمه اتکایی تعهد شده،به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی میشود. بدهیهای بیمه اتکایی معرف مانده های بدهی به شرکتهای بیمه بیمه است . مبالغ پرداختنی ،به شیوه ای که با قرارداد بیمه اتکایی مربوط همخوانی دارد،برآورد میشود.

درخصوص بیمه های اتکایی واگذار شده و پذیرفته شده،حق بیمه ها و خسارتها بر مبنای ناخالص ارائه میشوند.

هنگام تسویه یا انقضای حقوق قراردادی،یاهنگام انتقال قرارداد به شخصی دیگر ،داراییها با بدهیهای بیمه اتکایی قطع شناخت میشود.

آن دسته از قراردادهای بیمه اتکایی که منجر به انتقال ریسک بیمه ای قابل ملاحظه نمیشوند،به طور مستقیم در صورت وضعیت مالی منعکس میشوند.قراردادهای مورد نظر شامل داراییهای سپرده شده نزد بانک یا بدهیهای مالی است که بر مبنای مابه ازای پرداختی یا دریافتی ،پس از کسر هرگونه حق بیمه تعیین شده یا حق الزحمه هایی که توسط قلم بیمه اتکایی شده قابل نگهداری است،شناسایی میشوند.درآمد سرمایه گذاری حاصل از قراردادهای مذکور،هنگام انتقال به دوره های آتی ،بااستفاده از روش نرخ بهره موثر منعکس میشود.

اندازه گیری ارزش منصفانه

ابزارهای مالی مشتقه ها و داراییهای غیرمالی نظیر سرمایه گذاری در املاک در هریک از تاریخهای کزارشگری به ارزش منصفانه اندازه گیری  میشود.خلاصه ای از افشاهای مربوط به ارزش منصغانه در خصوص ابزارهای مالی و داراییهای غیرمالی اندازه گیری شده به ارزش منصفانه یا در مواردی که ارزش منصفانه افشا شده است ،در یادداشت های زیر ارائه گردیده است:

افشاهای مربوط به قضاوتها ،برآوردها و مفروضات قابل ملاحظه     یادداشت 25

سرمایه گذاری در املاک     یادداشت29

ابزارهای مالی شامل ثبت شده به بهای مام شده مستهلک شده   یادداشت 27

افشاهای کمی در مورد سلسله مراتب انداه گیری ارزش منصفانه یادداشت   28

ارزشمنصفانه قیمتی است که در تاریخ اندازه گیری در یک کعامله سازمان یافته میان فعالان بازار بابت فروش یک دارایی دریافت یا در ازای انتقال ک بدهی پرداخت میشد/ اندازه گیری ارزش منصفانه برمبنای این فرض انجام میشود که معامله مورد نظر برایفروش دارایی یا انتقال بدهی در یک از دوحالت زیر انجام شود:

1دریک بازار اصلی برای دارایی یا بدهی مورد نظر

2درنبود بازار اصلی ،درباصرفه ترین بازار برای دارایی و بدهی مدنظر گروه به بازار اصلی یا با صرفه ترین بازار دسترسی داشته باشد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...