موضوع: بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ استهلاک دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود جدید ماده ۱۴۹ ق م م مربوط به مقررات و نحوه محاسبه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود که بر اساس متن ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع: بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)

و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي
در اجراي تبصره 5 الحاقي به ماده 4 قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمين
87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيوست تصوير /4/ اجتماعي و برخي قوانين مربوط …. مصوب 8
88 هيأت محترم /11/ آئين نامه اجرائي مربوطه موضوع تصويبنامه شماره 216449 /ت 41297 ك مورخ 4
وزيران درخصوص نحوه دريافت حق بيمه كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي و ارائه تعهدات
قانوني ارسال ميگردد، خواهشمنداست دستورفرمائيد مراتب به كليه واحدهاي اجرائي ابلاغ و
درخصوص بيمه كارفرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخ اص حقوقي غير دولتي ) به شرح ذيل
اقدام نمايند:
تعاريف و كليات:
-1 بيمه شده (كارفرما): اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه حقوق دريافت نمي نمايند.
-2 كارگاه: كارگاههاي موضوع بند( 3) ماده( 2) قانون كه داراي مجوز فعاليت ازمراجع ذيصلاح ميباشند.
-3 شرط سني: حداكثر سن كارفرمايان متقاضي در زمان درخواست 55 سال خواهد بود.
تذكر 1: چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذكور باشد پذيرش درخواست وي
منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سن مقرر خواهد بود.
تذكر 2: سوابق پرداخت حق بيمه جزئي وهم چنين سوابق منتقله از سايرصندوقها(به استثناء مشمولين
قانون نحوه تعديل نيروي انساني) در احراز شرايط سني مورد اشاره ملاك عمل نخواهد بود.
نرخ و مبناي پرداخت حق بيمه:
-4 نرخ پرداخت حق بيمه : نرخ پرداخت حق بيمه مطابق ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و معادل 27
درصد مي باشد.
حوزه
فني و درآمد
موضوع: بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)
و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي
بخشنامه 9
مشترك
فني ودرآمد
2
-5 كارفرمايان (اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غير دولتي ) از شمول قانون كار خارج بوده
و بالتبع مشمول 3 درصد بيمه بيكاري نخواهند بود.
-6 دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه :دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه مشمولين اين آئين نامه بين
حداقل و حداكثر دستمز د قانوني زمان پرداخت و به شرح ذيل خواهد بود و از ابتداي هر سال به ميزان
درصدي كه طبق مصوب ه شورايعالي كار به سطوح دستمزد شاغلين اضافه مي گردد ب ه دستمزد قابل
پرداخت اضافه شده و مبناي دريافت حق بيمه قرار مي گيرد و در حال مبناي پرداخت حق بيمه نبايستي
از حداقل دستمزد كمتر و از حداكثر دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بيشتر باشد.
-7 بيمه شدگاني كه بيش از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، دستمزد مبناء محاسبه حق بيمه آنان
عبارت است از ميانگين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در آخرين دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا
مشروط بر اينكه از حداقل دستمزد سال كمتر نباشد.
-8 بيمه شدگاني كه كمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند ، دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه
آنان به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد مشمول پرداخت حق بيمه خواهد بود.
-9 دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه كارفرمايان كارگا ههاي داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده 35
قانون با رعايت بندهاي فوق الذكر تعيين مي گردد و در هر صورت نبايد كمتر از بالاترين رده دستمزد
مقطوع كارگاه باشد.
-10 مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون مطابق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي
خواهد بود . بديهي است مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در كارگاههاي مشمول قانون معافيت
از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر تا آخرين روز دو ماه بعد خواهد بود و در
صورت عدم ارسال ليست و پرداخت حق ب يمه در مهلت مقرر قانوني، ليست و حق بيمه معوق قابل
دريافت نخواهد بود.
توجه: در ستون شغل بيمه شده مي بايست عنوان كارفرما درج و در رديف اول ليست قيد شود.
-11 اعضاء هيأت مديره كارگاههاي داراي شخصيت حقوقي كه حقوق دريافت مي دارند در صورت
تمايل به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه مي توانند با ارائه درخواست كتبي پس از بررسي اشتغال
3
بكار در كارگاه ودريافت حقوق نسبت به درج نام خود در ليست كارگاه همانند ساير بيمه شدگان و با
نرخ 27 % اقدام نمايند.
نحوه احتساب و پذيرش سوابق گذشته كارفرمايان:
-12 كارفرمايان حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه تا تاريخ تصويب اين آئين نامه از طريق
كارگاههاي خود براساس ماده 28 قانون اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نموده و يا طبق قانون
معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند (مصوب 1361 ) نسبت
به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود به همراه صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل كارگاه ا قدام
نموده اند، سوابق آنها به استناد ليستهاي ارسالي و حق بيمه هاي پرداختي جزو سوابق بيمه اي آنان
محسوب مي شود.
تذكر: درصورتي كه كارگاه طبق ليستهاي ارسالي در دوره مذكور موضوع بند 12 داراي بدهي
قطعي باشد، پذيرش سوابق كارفرما منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت حق بيمه قطعي خواهد بود.
-13 كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه قبل از صدور اين بخشنامه با توجه به
86/4/ 52 مورخ 19 -1/ قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و يا براساس دستوراداري شماره 3966
(موضوع بيمه كارفرمايان كارگاههاي صنفي ) در زمره بيمه شدگان سازمان قرار گرفته اند و قرارداد
آنان معتبر مي باشد م ي توانند بدون رعايت شرط سني با انجام معاينات پزشكي (در صورت عدم انجام
معاينات پزشكي ) با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط اين آئين نامه نسبت به تداوم
بيمه پردازي خود اقدام نمايند . اينگونه افراد مي ب ايست فرم شماره يك پيوست (درخواست تبد يل
قرارداد و تغيير نرخ حق بيمه و ارسال ليست ) را تكميل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضور
مسئول امور فني بيمه شدگان شعبه (جهت احراز هويت كارفرما ) و ثبت دفتر نسبت به بيمه پردازي اقدام
نمايند. فرم مذكور در پرونده فني بيمه شده ضبط ونگهداري مي گردد.
بديهي است در مورد بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد كه متقاضي استمرار بيمه پردازي
خود برابر ضوابط اين آئين نامه مي باشند ، واحد امور فني بيمه شدگان مكلف است در هنگام ارائه
درخواست توسط بيمه شده، علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم ان قطاع بيمه پردازي آنان اطمينان حاصل
نمايند تا وقفه در سوابق بيمه پردازي اين قبيل متقاضيان ايجاد نگردد.
4
-14 كارفرماياني كه وفق مقررات و پس از احراز شرايط ، نسبت به عقد قرارداد و ارسال ليست و
پرداخت حق بيمه خود اقدام مي نمايند مي توانند درخصوص سوابق گذشته خويش با تنظيم فرم شماره
9 پيوست، مدارك و مستندات مربوطه از جمله جواز فعاليت كه به تأييد اتحاديه مربوطه رسيده باشد ،
تصاوير اسناد مالكيت، اجاره يا رهن كارگاه و ساير مستندات مربوط به درخواست خود مبني بر
پذيرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمايند كه در اينصورت شعبه مكلف است ضمن انجام
بازرسي تحقيقي 2 نفره متشكل از بازرس كارگاه، مسئول مطالبات با احراز اشتغال وي در كارگاه
نسبت به محاسبه حق بيمه متعلقه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد اقدام نمايد.
تذكر 1: در صورت تغيير مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه شده (ناشي از مصوبات شورايعالي كار )
كه عموماً در ابتداي هر سال صورت مي گيرد و ارائه درخواست احتساب و پذيرش سوابق گذشته اشتغال
كارفرما، مبناي محاسبه حق بيمه (موضوع بند 14 ) دستمزد سال پرداخت خواهد بود.
تذكر 2: دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه سوابق گذشته با احراز ساير شرايط اين دسته از بيمه شدگان ،
دستمزد مبناء قرارداد جاري آنان خواهد بود.
نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه:
-15 ارائه درخواست مطابق فرم شماره 1پيوست توسط متقاضي و ثبت آن در دفتر شعبه انجام ميگيرد.
-16 واحد امور فني بيمه شدگان مكلف است پس از اخذ درخواست از متقاضي(در صورت احراز
شرايط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبني بر تأييد كارفرمائي متقاضي و
فعال بودن كارگاه مطابق فرم شماره 2 پيوست اقدام نمايد.
-17 واحد درآمد مي بايست نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را مطابق ذيل فرم شماره 2 پيوست
به واحد امور فني بيمه شدگان اعلام نمايد.
-18 كليه متقاضيان مي بايست قبل از انعقاد قرارداد توسط كميسيون پزشكي سازمان مورد معاينه
قرارگيرند لذا واحد امورفني بيمهشدگان موظف است پس از جمعآوري سوابق (درصورت لزوم)
واحراز شرايط متقاضي از حيث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفي متقاضي به
كميسيون پزشكي مطابق فرم شماره 3 پيوست اقدام نمايد.
5
-19 كميسيونهاي پزشكي موظف هستند خارج از نوبت ، وضعيت متقاضي را مورد بررسي قرار داده و
حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ دريافت معرفي نامه (فرم شماره 3) نظريه خود را طبق فرم شماره 4
پيوست به شعبه درخواست كننده ارائه نمايند.
-20 چنانچه براساس نظريه كميسيون پزشكي سازمان، متقاضي در بدو قرارداد به علت بيماري يا عارضه
خاصي از كارافتاده كلي شناخته شود بيماري يا عارضه مذكور موجب استفاده وي از مزاياي قانوني
ازكارافتادگي كلي نخواهد بود مگراينكه بيمه شده به عارضه يا بيماري ديگري مبتلا شود كه در
اينصورت امكان استفاده از حمايت مذكور با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.
-21 آن دسته از بيمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد كه برابر مقررات مربوطه با نرخ هاي 12 % و
%14 به دليل ازكارافتادگي كلي نسبت به پرداخت حق بيمه با نرخهاي ياد شده اقدام مي نمايند در
صورتي كه مشمول مقررات اين بخشنامه قرار گيرند، چنانچه به عارضه يابيماري ديگري غير از بيماري
موضوع ازكارافتادگي قبلي مبتلا شوند مي توانند از مزاياي ازكارافتادگي با رعايت مقررات مربوطه
بهره مند شوند.
-22 افراد تحت تكفل متقاضيان به منظور استفاده از خدمات درماني بايد قبلاً با معرفي صندوق طبق فرم
شماره 5 پيوست در واحدهاي درماني صندوق موردمعاينه پزشكي قرارگيرند و صندوق در قبال درمان
بيماريهاي متقاضي و افراد تحت تكفل وي كه مربوط به قبل از دوران بيمه پردازي مي باشد هيچگونه
تعهدي نخواهد داشت .
-23 واحد امور فني بيمه شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظريه كميسيون پزشكي نسبت به تنظيم
قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پيوست شماره 6 اقدام و كليه مدارك را در پرونده فني بيمه شده ضبط
و نسخه اي از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتي كارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظيم
ليست وپرداخت حق بيمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوط به متقاضي را تسليم وي نمايد.
-24 تاريخ شروع بيمه پردازي مشمولين با توجه به ليستهاي ارسالي ازتاريخ انعقاد قرارداد وبا رعايت
ماده 39 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
-25 واحدهاي اجرائي مربوطه موظفند حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ثبت تقاضا در دفترشعبه
استحقاق يا عدم استحقاق متقاضي را از لحاظ سن، سابقه واخذ نظريه كميسيون پزشكي بررسي نموده و
6
نتيجه را با استفاده از فرمهاي 7 و 8 پيوست حسب مورد به متقاضي اعلام و متقاضي نيز موظف است
ظرف مدت يك ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه با رعايت ماده 39 قانون اقدام نمايد.
ضمناً درصورت عدم رعايت مهلت هاي تعيين شده، درخواست مورد نظر منتفي و ارائه درخواست
مجدد مستلزم احراز شرايط مندرج در اين بخشنامه خواهد بود.
تذكر 1: نظربه اينكه ماهيت بيمه اين قبيل افراد اختياري مي باشد لذا چنانچه كارفرمايان مذكور به
هرنحوي از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود در مهلت مقرر قانوني برابر ماده 39 قانون تأمين
اجتماعي خودداري نمايند درصورتي كه انقطاع در پرداخت حق بيمه بيش از سه ماه باشد قرارداد
منعقده ملغي تلقي وادامه بيمهپردازي آنان منوط به احراز شرايط مقرر در اين بخشنامه خواهد بود و
چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حقبيمه كمتر از سه ماه باشد پذيرش ليست وپرداخت حق بيمه ماه
مورد نظر با رعايت ماده 39 قانون تأمين اجتماعي بلامانع مي باشد.
ساير موارد:
-26 حق بيمه سوابق ايام گذشته در صورت تقاضاي كارفرما و موافقت سازمان طبق ماده 46 قانون و
حداكثر در سي و شش قسط قابل تقسيط مي باشد. بديهي است در صورت عدم پرداخت در
سررسيدهاي مقرر و تب ديل به حال شدن آن پذيرش سوابق اينگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهي
حق بيمه مي باشد.
-27 سابقه ايجادي ناشي از پرداخت حق بيمه هاي معوقه (موضوع بند 14 ) در احراز شرايط مقرر به
منظور برخورداري از حمايتهاي قانوني محسوب نشده و صرفاً در محاسبات ميزان ارائه تعهدا ت ملاك
عمل مي باشد.
-28 احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفاً براي ايامي مجاز خواهد بود كه
كارفرماي متقاضي نسبت به درج نام خود در ليست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بيمه متعلقه به
شعبه ذيربط در مهلت مقرر قانوني موضوع ماده 39 قانون (تا آخر ين روز ماه بعد ) اقدام نمايد و دري افت
ليست معوق قانوناً مجاز نيست.
-29 بيمه شدگان مذكور حسب ضوابط و شرايط مقرر در قانون تأمين اجتماعي از تعهدات ذيل بهره مند
خواهند شد.
7
الف- بازنشستگي
ب- ازكارافتادگي كلي
ج- فوت
د- خدمات درماني
كمك » ،« غرامت دستمزد ايام بيماري » -30 با توجه به تعاريف مندرج د ر قانون تأمين اجتماعي پرداخت
هزينه » به بيمه شدگان مشمول اين قانون موضوعيت نداشته و پرداخت « كمك ازدواج » و « بارداري
با رعايت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود. « پروتز و اروتز » و وسايل كمك پزشكي « كفن و دفن
-31 شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مكلف است نرم افزار مربوطه را در حداقل زمان با
هماهنگي واحدهاي تخصصي معاونت فني و درآمد تهيه و در واحدهاي اجرائي نصب نمايد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل بيمه اي، معاونين مربوطه، روسا و كارشناسان ارشد
درآمد، امور فني بيمه شدگان، امور فني مستمريها و نامنويسي و حسابهاي انفرادي و امور مالي ادارات
كل استانها و روسا و معاونين ذيربط و مسئولين واحدهاي اجرائي شعب و شركت مشاور مديريت و
خدمات ماشيني تأمين خواهند بود. 669393
و من ا… التوفيق.
دكتر رحمت ا… حافظي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...