تدوین برنامه مقدماتی حسابرسی

حسابرسی

تدوین برنامه مقدماتی حسابرسی

برنامه حسابرسی، طرح نوشته شده لازم برای اجرای کار حسابرسی است. برنامه حسابرسی را معمولاً سرپرست گروه حسابرسی تدوین می­کند و به تصویب مدیر حسابرسی می­رساند.

به طور کلی، برنامه حسابرسی، هدفها و دامنه رسیدگی و همچنین، روشهایی را مشخص می­کند که باید اجرا شود. پس از تکمیل حسابرسی، برنامه حسابرسی به عنوان مستندات کارهای انجام شده محسوب می­شود.

بطور معمول، سه رویکرد برای تدوین برنامه حسابرسی وجود دارد:

  • تدوین برنامه حسابرسی در طول مرحله مقدماتی حسابرسی.

  • تدوین برنامه حسابرسی همگام با پیشرفت کار حسابرسی.

  • استفاده از برنامه­های استاندارد شده حسابرسی

در مواردی هم که حسابرسان از برنامه­های استاندارد شده استفاده می­کنند عموماً آن را تعدیل می­نمایند تا به درد کار مورد نظر بخورد. برنامه­های استاندارد شده معمولاً رهنمودهای کلی را برای شرایط عمومی فراهم می­آورد اما رهنمود ویژه­ای برای موارد خاص در اختیار حسابرس قرار نمی­دهد. در نتیجه بیشتر به دو رویکرد اول برای تدوین برنامه حسابرسی می­پردازیم.

حسابرسان معمولاً پس از بررسی مقدماتی و مشخص شدن فعالیتهای نیازمند توجه برنامه حسابرسی را می­نویسند. چنین برنامه­ای معمولاً شامل همه روشهای حسابرسی است که از ابتدا تا انتهای کار باید انجام شود. سرپرست گروه با پیشرفت کار حسابرسی ممکن است به این نتیجه برسد که برخی از روشها ضروری نیست یا باید تعدیل شود. در این گونه موارد تغییر به عمل آمده در برنامه حسابرسی نوشته می­شود تا تغییر ایجاد شده در طرح حسابرسی را مستند کند.

در مواردی که حسابرسان با تجربه­ای در گروه حسابرسان حضور دارند و شرایط به گونه­ای است که مانع انجام بررسیهای مقدماتی کافی می­باشد تدوین و نگارش برنامه حسابرسی را می­توان پا به پای اجرای حسابرسی انجام داد. این کار در صورتی امکان پذیر است که کار حسابرسی به نسبت ساده است و حتماً حسابرسان با تجربه نیز در گروه حسابرسی حضور دارند. این کار را در شرایطی نیز می­توان انجام داد که آگاهی قسمت مورد رسیدگی از اجرای حسابرسی و آماده شدن آن مورد نظر نباشد و هدف اصلی انجام دادن حسابرسی بطور سرزده یا از نوع پی جویی باشد.

برای مثال مدیریت از حسابرسان خواسته باشد تا در صورت داشتن زمان یا وجود پاره­ای شرایط خاص عملیات ویژه­ای را نیز ضمن انجام دادن ماموریت خود رسیدگی کنند. در این گونه موارد یک حسابرس با تجربه پس از ورود به قسمت مورد رسیدگی به آسانی و بیدرنگ می­تواند با شمّ حسابرسی خود جو عملیاتی را براورد و تعیین کند. بدین ترتیب برنامه حسابرسی نیز می­تواند با گذشت زمان و پیشرفت کار نوشته شود.

ترکیب این دو رویکرد برای تدوین برنامه حسابرسی بسیار دیده می­شود. یک برنامه مقدماتی حسابرسی در طول مقدمات حسابرسی نوشته می­شود بررسی مقدماتی انجام و هدفهای کنترل داخلی، مشخص می­شود و آزمونهای تفصیلی لازم برای ارزیابی کارایی کنترلهای داخلی موجود تدوین می­گردد.

یک برنامه مقدماتی حسابرسی معمولاً شامل بخشهای زیر است:

1- مقدمات حسابرسی

2- بررسی مقدماتی

3- حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی قسمت مورد رسیدگی و تحلیل عملکرد آن

4- حسابرسی عملیات آزمونهای حسابرسی را تنها در صورتی می­توان تدوین کرد که هدفهای کنترل داخلی مشخص شده باشد و فرایندها و فعالیتهای تعبیه شده در فعالیتهای عملیاتی به منظور دستیابی به آن هدفهای کنترل داخلی تعیین گردیده باشد. در نتیجه بهترین زمان برای تعیین آزمونهای تفصیلی حسابرسی پس از تکمیل رسیدگی به سیستم اطلاعاتی قسمت مورد رسیدگی است.

5- تعیین دستورها و رهنمودهای لازم برای تدوین گزارش حسابرس.

6- روشهای پایانی ک ار

فرایند تدوین برنامه حسابرسی: سرپرس گروه حسابرسی است که معمولاً مسئولیت تهیه برنامه حسابرسی را به عهده دارد. دیگر اعضای گروه نیز می­توانند او را در تهیه بخشهایی از برنامه یاری دهند اما مسئولیت کلی تدوین برنامه حسابرسی حتی در این گونه موارد با سرپرست گروه است.

در عمل تهیه برنامه حسابرسی به تعیین این که چه شواهدی مورد نیاز است مناسبترین منابع این شواهد کدامند و کدام روشهای رسیدگی برای گرداوری و تجزیه و تحلیل این شواهد بهترین است نیاز دارد. سرپرست گروه همچنین تعیین می­کند که در هر مرحله از فرایند حسابرسی چه روشهایی باید اجرا شود.

این برنامه به عنوان یک سند نوشته می­شود و توسط سرپرست گروه حسابرسی در پرونده­های حسابرسی نگهداری می­گردد. سپس کپی بخشهایی که باید توسط هر یک از اعضای گروه رسیدگی شود در اختیار آنان گذارده می­شود.

منابع اطلاعاتی حسابرسی: گرچه منابع اطلاعاتی فراوانی ممکن است وجود داشته باشد اما همه آنها را می­توان در تعداد اندکی گروه کلی به شرحی که در فصل 3 آمد دسته­بندی کرد. شکل 1-6 برخی از منابع کلی شواهد و نمونه­هایی مشخص از سر یک را نشان می­دهد. اطلاعات مندرج در این شکل بینشی از گوناگونی و تعداد منابع اطلاعاتی ممکن را در اختیار شما قرار می­دهد همچنین برخی گروه بندیهای کلی را برای طبقه بندی منابع گوناگون نشان می­دهد.

روش­های حسابرسی

روش­های حسابرسی عبارت است از کاری که حسابرسان برای گرداوری شواهد حسابرسی انجام می­دهند. شکل 2-6 روشهای گوناگونی را نشان می­دهد که در برنامه حسابرسی می­آید.

واژه­ها برای شما آشنا می­باشد اما، از آنجا که بیشتر آنها دارای معنای خاص در حسابرسی هستند، توصیفی مختصر از هر یک و نمونه­ای از برنامه حسابرسی آن را در شکل ارائه داده­ایم. فراموش نکنید که فهرست مندرج در این شکل، در برگیرنده همه موارد نیست؛ اما معرّف واژگان متداول در برنامه­های حسابرسی است.

شکل برنامه حسابرسی: برنامه­های حسابرسی را می­توان به شکلهای گوناگون تهیه کرد. شکل 3-6 نمونه­ای از برنامه حسابرسی را نشان می­دهد که با فرایند حسابرسی توصیف شده تا اینجا هماهنگ است. این برنامه قسمت مورد رسیدگی و تاریخ اجرای حسابرسی

را نشان می­دهد. عبارت برنامه حسابرسی نیز روی آن درج شده است و تصویب آن توسط مدیریت حسابرسی و تاریخ تصویب را نیز نشان می­دهد.

در این برنامه ستونهایی برای نشان دادن روشهایی که در هر مرحله از حسابرسی باید انجام شود نام حسابرس اجرا کننده روشها  تاریخ تکمیل هر روش و عطف به کاربرگهای مرتبط با روشهای گوناگون حسابرسی پیش­بینی شده است. آخرین ستون ملاحظات، برای درج نکات مربوط به مراحل و روشهای گوناگون حسابرسی است. برای مثال فرض کنید که سرپرست گروه به هر دلیل تصمیم بگیرد حسابرسان را جا به جا کند یا بخواهد برخی از روشها اجرا نشود. توضیح لازم در این باره را در ستون ملاحظات یادداشت می­کند.

آگاه کردن قسمت مورد رسیدگی از اجرای حسابرسی

حسابرسان پیش از شروع حسابرسی باید به قسمت مورد رسیدگی اطلاع دهند که  حسابرسی قرار است انجام شود، کی شروع خواهد شد و هدف­ها و دامنه آن کدامند. حسابرسان باید فهرستی از جدولها، مدارک و دیگر اطلاعات مورد نیازشان را به قسمت مورد رسیدگی ارائه کنند که آن قسمت باید برای شروع حسابرسی، آماده کرده باشد. در این فهرست ممکن است کارکنانی را که باید با آنان گفتگو شود، مشخص کنند.

حسابرسان باید مدیریت ارشد قسمت مورد رسیدگی و کمیته حسابرسی را نیز از زمان اجرای حسابرسی و مقصود از آن، آگاه کنند. حسابرسان همچنین باید روشها و نحوه گزارشگری مورد نظر و چگونگی پیگیری آن را نیز توصیف کنند.

این گونه تماسها هم رعایت ادب است و هم عرف حرفه. حسابرسان نباید مخّل عملیات سازمانشان شوند. حسابرسان باید حسابرسیهای خود را چنان برنامه­ریزی کنند که عملیات جاری سازمان تا حد ممکن به روال عادی انجام پذیرد. چنین آگاهی­ای سبب می­شود قسمت مورد رسیدگی بتواند برای حسابرسی شدن، آماده شود، مدارک لازم را گرداوری کند، جدولهای مورد نیاز را تهیه کند و به آن دسته از کارکنانش که بیش از همه درگیر خواهند شد، هشدار دهد.

برای مثال، اگر قسمت مورد رسیدگی از اجرای حسابرسی، به موقع آگاه شده باشد احتمالاً خواهد توانست پروژه به خصوصی را که به توجه کامل مدیریت و کارکنان نیاز دارد، تا پس از اجرای حسابرسی به تاخیر اندازد. گاه، قسمت مورد رسیدگی ممکن است به منظور قطع نشدن عملیات برنامه­ریزی شده­اش از حسابرسان بخواهد که حسابرسی را به زمان دیگری موکول کنند. در این گونه موارد، حسابرسان یا کار حسابرسی را به تعویق می­اندازند یا به زمینه­هایی می­پردازند که احتمالاً کمترین خلل را در اجرای آن کارهای خاص به وجود می­آورد.

چنانچه حسابرسان احساس کنند که قسمت مورد رسیدگی کوشش می­کند از حسابرسی شدن جلوگیری کند، حسابرسان ممکن است تصمیم بگیرند که حسابرسی را انجام دهند.

در این گونه موارد، حسابرسان به قسمت مورد رسیدگی اطلاع می­دهند که حسابرسی انجام خواهد شد. حسابرسان به منظور رعایت ادب هم که شده احتمالاً تایید قسمت مورد رسیدگی را نیز دریافت می­کنند، هر چند که به این تایید نیز چندان و

نیازی نیست. چنین مواردی به ندرت پیش می­آید، چون حسابرسان به طور معمول موفق می­شوند فعالیتهای خود را چنان با قسمت مورد رسیدگی هماهنگ کنند که هم عملیات حسابرسی و هم عملیات قسمت مورد رسیدگی به خوبی انجام گیرند.

گاه، حسابرسان به این نتیجه می­رسند که حسابرسی باید به طور سرزده انجام شود.

دلیل اصلی برای حسابرسی بی خبر این است که حسابرسان احتمال می­دهند مدیریت یا کارکنان مرتبط با عملیات مورد رسیدگی ممکن است در صورت با خبر شدن از انجام گرفتن حسابرسی، چیزی را از آنان پنهان کنند. در این گونه موارد، حسابرسان انجام شدن حسابرسی را به قسمت مورد رسیدگی اطلاع نمی­دهند، هر چند که ممکن است مدیریت ارشد سازمان و کمیته حسابرسی را از این امر آگاه کنند.

به طور خلاصه، جنبه­های اصلی تماس مقدماتی به شرح زیر است:

  • حسابرسان، قسمت مورد رسیدگی را (از انجام شدن حسابرسی) آگاه می­کنند.

حسابرسان، مقامات بالاتر قسمت مورد رسیدگی و کمیت

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...