تعهد عرفی یا قانونی بدهی زیست محیطی محلهای دفن زباله

بدهی

تعهد عرفی یا قانونی طبق قانون برای دور کردن و رفع یا کاهش  آثار زیست محیطی محلهای دفن زباله

تعهد عرفی یا قانونی طبق قانون برای دور کردن و رفع یا کاهش  آثار زیست محیطی محلهای دفن زباله داشته باشند .

ممکن است الزامات استانداردی در خصوص عملیات روزانه محلهای دفن زباله و مراقبتهای هنگام دفن و پس از دفن وچود داشته باشد. هزینه مراقبتهای پس از دفن میتواند مستلزم نظارت برمکان دفن تا 30 سال پس از دفن باشد کا این هزینه میتواند قابل توجه باشد.

شناخت تعهدات مربوط به محلهای دفن زباله میتواند شامل اندازهگیری بدهی بر اساس مخارج لازم برای تسویه تعهدات در تاریخ گزارشگری با توجه به ارزش زمانی پول باشد.

لازم است که یک واحد اطلاعات مربوط به محلهای دفن زباله را برای ارزیابی  زمانبندی و مبالغ  احتمالی تعهدات آتی نگهداری کند. اطلاعات مربوط  عبارتند از :

الف-بررسی کافی این موضوع که آیا مجاز به دفن زباله ها در مکان مورد نظر است یا خیر،

ب-توصیف الزامات مراقبتی حین دفن و پس از دفن زباله ها

ی-مبنای شناخت و اندازه گیری تعهدات

ت-تعهدات گزارش شده در خصوص مراقبتهای حین دفن و پس از دفن در تاریخ گزارشگری ،مجموع هزینه برآوردی این مراقبتها و تعهدات دیگری که باید شناسایی شود

گ-ظرفیت باقیمانده مکان دفن و عمر باقیمانده برآوردی محلهای دفن زباله

ج-مدت زمان برآوردی مورد نیاز برای مراقبتهای پس از دفن

چ-هزینه های تحمل شده تا این تاریخ در هر سال

ه-هزینه های تحمل شده تا این تاریخ در هرسال

د-درآمدهای برآوردی پس از دفن برای مثال ،درآمد حاصل از تولید گاز دیگر مکان های آلوده شده

واحدها ممکن است در قبال مدیریت مکانهای آلوده شده مسئولیت داشته باشند . آلودگی ممکن است به دلایل زیر اتفاق بیافتد:

الف-ترمیم پنبه های نسوز آزبست

ب-مکانهای قدیمی کارخانه های گاز

پ-مکانهای فرآوری گوشت

م-الوار گیاهان درمانی

ث-معادن

ن-کارخانه های چوب بری و الوار سازی

گ-مکانهای دفع و انهدام زباله به جز محلهای دفن زباله

ی-مکانهای ذخیره سازی آفت کش و سموم

و-دفع فاضلاب و پسآب

ط-مکانهای خرده فروشی و ذخیره سوخت

بسته به ماهیت تعهدات پاکسازی و مدیریت مکانهای آلوده ،هزینه  های واقعی یا احتمالی میتواند بدهی یا بدهی احتمالی در نظر گرفته شود.

سایر تعهدات زیست محیطی

انواع دیگرتعهدات زیست محیطی احتمالی شامل مهار و تخلیه طغیان آب،دفع فاضلاب ،پاکسازی آب آلوده ،جلوگیری از فرسایش و ریسکهای ساحلی است. لازم است هریک از این موضوعات برای مشخص کردن موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

الف-شناخت هزینه ها هنگام وقوع

ب-شناخت به عنوان یک بدهی

ی-افشا به عنوان بدی احتمالی

پ-افشا به عنوان بدهی احتمالی

مستندات مربوطبه مکانهای آلوده

یک واحد باید برای مدیریت زمین آلوده و اطمینان دهی به حسابرس در خصوص نظارت بر بدهیهای ناشی از این قبیل آلودگیها و اسناد و مدارک این زمینها را نگهداری کند. این اطلاعات ابزاری مهم در مدیریت پاکسازی آن مکانهای آلوده است.

اطلاعاتی که ممکن است در رابطه با زمینهای آلوده شده یا بدهیهای مربوط به آنها لازم باشد عبارت است از:

الف-بررسی کافی این موضوع که آیا مجاز به دفن زباله ها در مکان مورد نظر است یا خیر

ب-توصیف آلودگی یا موارد مشکوک به آلودگی

پ-برنامه اقدامات لازم برای بازسازی یا نظارت بر مکان انتخاب شده

ت-هزینه برآوردی برای نظارت یا بازسازی های بعدی شامل تاریخ برآوردها و مفروضات مبنای آن برآوردها

ث-طبقه بندی تعهدات به عنوان یا بدهی احتمالی و مفروضات یا واقعیتهایی که طبقه بندی براساس آنها انجام شده است.

هزینه های سالانه متحمل شده تا تاریخ گزارشگری برحسب سال

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...