بدهیهای مالی شناسایی و اندازگیری اولیه

بدهیهای مالی

بدهیهای مالی  شناسایی  و  اندازگیری اولیه

بدهیهای مالی هنگام شناخت اولیه به عنوان  بدهیهای مالی اندازه گیری شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا  زیان ،وامها و استقراض ها،پراختنی ها ،طبقه بندی میشوند.

به خالص بدهیهای معامله در ابتدا به ارزش منصفانه و در خصوص  وامها و استقراض و بیمه پرداختنی ،به خالص مخارج معامله که به طور مستقیم قابل انتساب است،شناسایی میشوند.

بدهیهای مالی گروه شامل قراردادهای سرمایه گذاری بدون ویژگی اختیار مشارکت در منافع ،خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ،پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ؟،استقراض و ابزارهای مالی مشتقه میشود.

اندازه گیری بعدی

اندازه گیری بعدی بدهیهای مالی بستگی به طبقه بندی  آنها به شرح زیر دارد :

بدهیهای مالی  اندازه گیری شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان شامل بدهیهای مالی نگهداری شده برای معامله و بدهیهای مالی نگهداری شده برای معامله  و بدهیهای مالی اختصاص یافته هنگام شناسایی اولیه به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان میشود.

چنانچه بدهیهای مالی به قصد بازخرید در آینده ای نزدیک تحمل شوند،این طبقه همچنین شامل ابزارهای مالی مشتقه ای است که گروه وارد آنها شده است و به عنوان ابزارهای مصون سازی در روابط مصون سازی اختصاص یافته است. مشتقه های ضمنی جداگانه نیز به جز مواردی که به عنوان ابزارهای مصون سازی موثر تعیین شده اند ،به عنوان نگهداری شده برای معامله طبقه بندی میشوند .

بدهیهای مالی که هنگام شناخت اولیه ، به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه گیری شده اند  ،در تاریخ اولیه شناخت و تنها در صورت احراز معیارهای مندرج در استاندارد بین المللی حسابداری 39تخصیص داده میشوند.گروه قراردادهای سرمایه گذاری بدون ویژگی اختیار  مشارکت در منافع و خالص ارزش دارایی قابل انتساب به دارندگان واحدهای سرمایه پذیر را هنگام شناخت اولیه به عنوان بدهیهای  مالی اندازه گیری شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان تعیین کرده است . سود یا زیان ناشی از بدهیهای اختصاص یافنه یا نگهداری شده برای معامله ،در سود یا زیان دوره شناسایی میشود.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...