فرم تقاضاي بخشودگی جریمه فرم عمومی مالیاتی

سرمایه‌گذاری

فرم تقاضاي بخشودگی جریمه

فرم عمومی مالیاتی

جمهوري اسلامی ایران شماره: وزارت اموراقتصادي ودارائی فرم تقاضاي بخشودگی جریمه(1 (تاریخ: سازمان امورمالیاتی کشور دراجراي ماده191قانون مالیاتهاي مستقیم شماره پرونده مالیاتی:

اداره کل امور مالیاتی اداره امورمالیاتی شماره گروه مالیاتی شماره واحدمالیاتی شماره نشانی تلفن شماره پستی رئیس امورمالیاتی……………….. بنا به درخواست وارده به شماره…………………………..مورخ…………………………….مودي ( تصویر پیوست ) بامشخصات ذیل : نام ونام خانوادگی تاریخ نوع فعالیت نام پدر شخص حقیقی/حقوقی تولد/ثبت شماره شناسنامه/ثبت محل صدور/ثبت شماره ملی شماره اقتصادي به نشانی: تلفن: شماره پستی: باتوجه به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهاي…………….جمعاًبه مبلغ……………………………….. ریال پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به مبلغ………………………………… ریال عملکرد سال سال گذشته 3 سوابق مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم پس ازوصول مبلغ……………………………………….. ریال،مبلغ ………………………………………ریال معادل…………درصد بخشوده گردد . وضعیت اضهارنامه نحوه تشخیص مالیات وضعیت پرداخت اصل مالیات تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بر تاریخ ابلاغ گ قطعی مرحله توضیحات قطعیت تسلیم نموده تسلیم علی رسیدگی ننموده الراس ماده 272 پرداخت شده پرداخت نشده عملکرد / سال مورددرخواست *دلائل ابرازي موضوع ماده191قانون مالیاتهاي مستقیم مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف قانونی : مهروامضاء کارشناس ارشدمالیاتی……………………………………. مهروامضاء رئیس گروه مالیاتی………………………………………… رئیس گروه مالیاتی……………………. پس از وصول مبلغ…………………………………………..ریال بابخشودگی مبلغ……………………………………….ریال ازجرائم مالیاتی مودي فوق الذکربه میزان…………..درصدموافقت می گردد. ********************************************************************************************** اداره کل امور مالیاتی………………….. بااحترام، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی شماره……………………..بانظرموافق مبنی بربخشودگی جرائم پس ازوصول مبلغ…………………………………………………………….ریال ازجریمه/جرائم فوق ،به مبلغ…………………………………………….ریال معادل…………………درصدجهت استحضارایفاد می گردد. مهروامضاء رئیس امور مالیاتی…………………………………………. رئیس امور مالیاتی……………………. پس از وصول مبلغ…………………………………………..ریال بابخشودگی مبلغ……………………………………….ریال ازجریمه/جرائم فوق معادل…………..درصدموافقت می گردد. مدیرکل/معاون اداره کل امور مالیاتی ……………………………… *جریمه یاجرائم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن درجدول ظهر فرم مشخص گردد. شناسه فرم1/ 2502) خرداد87(دفترخدمات مودیان مبالغ به ریال ردیف شرح جریمه عملکردسال/سالهاي مبلغ کل جریمه مانده جریمه پرداخت نشده جریمه موضوع ماده 43 قانون مالیاتهاي مستقیم 1 جریمه موضوع ماده 51 قانون مالیاتهاي مستقیم 2 جریمه موضوع ماده 57 قانون مالیاتهاي مستقیم 3 (اظهار نامه خلاف واقع) جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاي 4 مستقیم جریمه موضوع تبصره3 ماده 177 قانون مالیاتهاي 5 مستقیم جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهاي مستقیم 6 جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهاي مستقیم 7 عدم تسلیم اظهارنامه (10(% عدم تسلیم اظهارنامه(اشخاص حقوقی) (40(% درآمدهاي کتمان شده هزینه هاي غیر واقعی جریمه موضوع ماده 193 قانون مالیاتهاي مستقیم 8 عدم تسلیم ترازنامه عدم تسلیم حساب سود و زیان عـدم ارائه دفـاتر رد دفاتـر جریمه موضوع ماده 194 قانون مالیاتهاي مستقیم 9 جریمه موضوع ماده 195 قانون مالیاتهاي مستقیم 10 جریمه موضوع ماده 196 قانون مالیاتهاي مستقیم 11 جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهاي مستقیم 12 حقوق موضوع ماده 86 قانون یادشده تکلیفی موضوع ماده 104 قانون یادشده جریمه موضوع ماده 199 قانون مالیاتهاي مستقیم 13 جریمه موضوع ماده 200قانون مالیاتهاي مستقیم 14 سایر جرایم مالیاتی 15 جمـــــــــع

فرم های عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...