بخشنامه مالیاتی مکرر اصلاحی نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169

بخشنامه

بخشنامه  مکرر اصلاحی نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169

سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای نحوه رسیدگی به جرائم  مموعموا مماده          ) را ابلاغ کرد.9211 لغایت 9219 (عملکرد 92/1899831 مکرر اصلاحی 961 به گزارش رسانه مالیاتی در این بخشنامه آمده است: نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نمحموه         مموعموا   92/1899831 مکرر قانون مالیات های مستقی  اصلاحی مورخ   961رسیدگی به جرائ  موعوا ماده  9219 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال های   92118918318ص مورخ  31183116/دستورالعمل شماره  ، مقرر می دارد:9211لغایت – مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائ  موعوا ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره  های زمانمی تسملمیم         9 ) سال از تاریخ انقضای مهلمت   5 قانون مالیات های مستقی ، پنج ( 951فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده  تسلی  اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرائ  مربوط بمه      921181821 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریمخ    921181829 حداکثر تا تاریخ 9219عملکرد سال می باشد. – مبنای محاسبه جرائ  مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است 3 که تا آخرین مهلت تسلی  فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت های تمدید شده) نسبت بمه ارسمال فمهمرسمت              مربوط اقدام نشده است. – در مواردی که مؤدی نسبت به تسلی  فهرست امتناا در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقمب آن نسمبمت بمه           2 تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود. – در صورتیکه مؤدی خارج از مهلت مقرر یک 1 ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناا اقدام و متعاقمبمتا تمممام یما          بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت های تمممدیمد شمده)          ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جمریمممه عمدم ارسمال            فهرست نخواهد بود.  – کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معمامله شود، در صورتی که در 5بخشنامه   مکرر اصلاحی 961نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر اینصورت نسبت به مؤدی جدید یما ممابمه      التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.  – ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود. 6 – ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مؤدیان از جمله نام یا شماره 8 شناسه ملی کمه ممنمجمر بمه             1 صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.  مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معامملاتمی اسمت کمه ادارات اممور              961 /- منظور از معاملات موعوا ماده مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فناوری اطلاعات یا سایر مراجع بمه صمورت مسمتمنمد،            صحیح و واقعی دریافت می نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و ممدار        متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائ  مموعموا مماده        مذکور واقع شود. – در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جمرائم  ممؤدی      1 موافقت شود عرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حک  در مواردی که مؤدی قبولی خمود   را نسبت به جرائ  متعلقه اعلام و بخشی از جرائ  مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی ممانمده     جرائ  نیز جاری می باشد. عمنتا این امر مانع از بخشودگی جرائ  توسط ادارات امور مالمیماتمی پمس از طمرح             پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.    ممکمرر م.م.م در         961 – آرای صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائ  موعوا مماده    91 قانون مالیات همای  311صورت اعتراض مؤدی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیأت موعوا ماده مستقی  قابل طرح می باشد.  مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مؤدی امکان پذیر 961 – پس از رسیدگی جرائ  موعوا ماده 99 نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرائ  یا هیأت حل اختلاف مالیاتمی، تموسمط اداره        امور مالیاتی مؤدی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فنماوری بما هممماهمنم می             معاونت مالیات های مستقی  تمهیدات لازم در سامانه بعمل آورند.بخشنامه   مکرر اصلاحی 961نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده    اطملاعمات   92/1899831 مکرر اصملاحمی مصمو         961 – چنانچه پس از رسیدگی به جرائ  موعوا ماده 93 جدیدی از معاملات مؤدی که قبلات در رسیدگی ملحوظ نظر قرار ن رفته است، به دست آید، با رعایت ممهملمت      قانون امکان صدور برگ جریمه متم  وجود دارد.951مرور زمان موعوا ماده – با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقی  از جمله تمهیمدات لازم    92 م.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان   11برای اجرای صحیح مقررات ماده پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثربخشی جرائ  مقرر در رعایت تکالمیمف ممؤدیمان،        قانون همزمان با رسمیمدگمی بمه         921181829 اصلاحی مصو   961ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائ  موعوا ماده پرونده عملکرد مؤدی مورد رسیدگی قرار گیرد. – از آنجاییکه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف بمه رسمیمدگمی         91 جرائ  مطالبه شده در انطبام با مقررات قانونی می باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.  )

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...