ایین نامه32952/6409/4/30رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، هنری انتشاراتی

قرارداد اجاره

ایین نامه مالیاتی 32952/6409/4/30

رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، هنری انتشاراتی

شماره:32952/6409/4/30

تاریخ:12/07/1379

پیوست:

 

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر

دانشکده امور اقتصادی

 

 

ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 295 مورخ 9/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 46646/3635- 5/30 مورخ 10/9/72 بند یک بخشنامه شماره 22052-4562-4/30 مورخ 7/5/77، چون در خصوص تاریخ اجرای مقررات تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 نظرات مختلفی مطرح می باشد لذا بلحاظ رفع ابهامات اجرائی موجود و ایجاد رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی مشمول تبصره مذکور و همچنین حل اختلاف مالیاتی مربوطه موارد قانونی زیر را متذکر می گردد:

1- مقررات تبصره 6 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71، طبق ماده 60 همان قانون، از تاریخ 1/1/71 به بعد در مورد موسسات فرهنگی و هنری مذکور در آن تبصره و همچنین ” مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه” که به موجب قانون استفساریه مصوب 31/1/76 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/76 مشمول حکم تبصره مزبور شناخته شده اند لازم الاجرا بوده است،لکن این حکم با عنایت به ماده 4 قانون مدنی نسبت به عملکرد سنوات قبل از 71 که قوانین و مقررات مالیاتی دیگری بر حسب مورد حاکمیت داشته قابل تسری نمی باشد.

2- با توجه به حکم ماده 4 قانون مدنی(عدم عطف به ماسبق) از یکطرف نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر مبنی بر اینکه” شمول معافیت مشروط به شروع فعالیت از 1/1/1371 به بعد نمی باشد”، راه حل مکشل در مورد موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی که تاریخ شروع فعالیت آنها طبق گواهی مراجع ذیربط قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مذکور بوده، اینگونه به نظر می رسد که معافیت حسب مورد نسبت به بقیه مدتهای مقرر از تاریخ 1/1/1371 منظور گردد. ایین نامه مالیاتی 32952/6409/4/30

3- با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10/3/76 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 صالاحی فوق شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 31/1/76 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.

مقتضی است مأمورین تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت موازین قانونی فوق رسیدگی و اقدام لازم معمول دارند.

 

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

ایین نامه مالیاتی 32952/6409/4/30

رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، هنری انتشاراتی

شماره:32952/6409/4/30

تاریخ:12/07/1379

پیوست:

 

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر

دانشکده امور اقتصادی

 

 

ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 295 مورخ 9/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 46646/3635- 5/30 مورخ 10/9/72 بند یک بخشنامه شماره 22052-4562-4/30 مورخ 7/5/77، چون در خصوص تاریخ اجرای مقررات تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 نظرات مختلفی مطرح می باشد لذا بلحاظ رفع ابهامات اجرائی موجود و ایجاد رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی مشمول تبصره مذکور و همچنین حل اختلاف مالیاتی مربوطه موارد قانونی زیر را متذکر می گردد:

1- مقررات تبصره 6 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71، طبق ماده 60 همان قانون، از تاریخ 1/1/71 به بعد در مورد موسسات فرهنگی و هنری مذکور در آن تبصره و همچنین ” مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه” که به موجب قانون استفساریه مصوب 31/1/76 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/76 مشمول حکم تبصره مزبور شناخته شده اند لازم الاجرا بوده است،لکن این حکم با عنایت به ماده 4 قانون مدنی نسبت به عملکرد سنوات قبل از 71 که قوانین و مقررات مالیاتی دیگری بر حسب مورد حاکمیت داشته قابل تسری نمی باشد.

2- با توجه به حکم ماده 4 قانون مدنی(عدم عطف به ماسبق) از یکطرف نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر مبنی بر اینکه” شمول معافیت مشروط به شروع فعالیت از 1/1/1371 به بعد نمی باشد”، راه حل مکشل در مورد موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی که تاریخ شروع فعالیت آنها طبق گواهی مراجع ذیربط قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مذکور بوده، اینگونه به نظر می رسد که معافیت حسب مورد نسبت به بقیه مدتهای مقرر از تاریخ 1/1/1371 منظور گردد.

3- با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10/3/76 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 صالاحی فوق شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 31/1/76 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.

مقتضی است مأمورین تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت موازین قانونی فوق رسیدگی و اقدام لازم معمول دارند.

ایین نامه مالیاتی 32952/6409/4/30

علی اکبر عرب مازار

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...