گزارشهای مربوط به طرحهای اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

گزارشهای مربوط به طرحهای اوراق مشارکت

در قانون اوراق مشارکت و آیین نامه مربوط تهیه  و ارائه گزارشهای زیر در مورد طرحهای موضوع انتشار اوراق مشارکت به نحوی الزامی شده است.

گزارش توجیهی طرح

گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح

گزارش سود و زیان و تقسیم سود طرح

گزارش سالانه در مورد اوراق مشارکت

گزارش توجیهی :»گزارشی است که توسط ناشر در مورد طرح اوراق مشارکت پیش از انتشار ارواق تهیه و درآن طرح اقتصادی و فنی و مالی توجیه و سود آوری آن گزارش میشود.

در مورد طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت این گزارش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه میشود و آن سازمان گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود در هیات تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت مطرح میکند . چنانچه هیات تشخیص انتفاعی بودن طرح را تایید کند طرح موضوع لایحه بودجه کشور با علامت مشخص درج خواهدشد. هیات تشخیص هیاتی است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران .

در مورد سایر طرحها »گزارش توجیهی طرح ابتدا به بانک عامل ارائه  ودر صورت تایید آن به بانک مرکزی  ارائه شود. بانک مرکزی طرح را بررسی میکند و در صورتی که توجیه کامل اقتصادی و فنی و مالی باشد پس از ارائه تضمین کافی توسط یا شرکت متقاضی به بانک عامل مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم را صادر  خواهد کرد . ماده 4 قانون  و مواد 5 و 12 آیین نامه)

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...