اوراق مشارکت بیمارستانی

اوراق مشارکت
اوراق مشارکت شهر سالم
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷
اوراق مشارکت
گزارشهای مربوط به طرحهای اوراق مشارکت
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۷
اوراق مشارکت بیمارستانی

اوراق مشارکت بیمارستانی

اوراق مشارکت بیمارستانی

در آذر ۱۳۷۴ نخستین اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت در اجرای تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴    برای  تامین مالی ۱۰ طرح بیمارستانی توسط وزارت مسکن و شهرسازی  و از طریق بانک مسکن عرضه شد.

این اوراق جمعا به مبلغ ۵۰ میلیارد  و در قطعات ۱۰۰ هزار ریالی تا دو و نیم میلیون ریالی به سررسید ۵ سال صادر شد.سود علی الحساب این اوراق نیز ۲۰ درصد بود که طبق تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ از پرداخت مالیات معاف شد. از اوراق مزبور  استقبال چندانی نشد و فقط حدود ۳۰ میلیارد ریال آن به فروش رسید که بخش عمده آن نیز بایت تسویه مطالبات به پیمانکاران طرف قرارداد وزارت مسکن و شهرسازی داده شد

اوراق مشارکت بیمارستانی

در آذر ۱۳۷۴ نخستین اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت در اجرای تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴    برای  تامین مالی ۱۰ طرح بیمارستانی توسط وزارت مسکن و شهرسازی  و از طریق بانک مسکن عرضه شد.

این اوراق جمعا به مبلغ ۵۰ میلیارد  و در قطعات ۱۰۰ هزار ریالی تا دو و نیم میلیون ریالی به سررسید ۵ سال صادر شد.سود علی الحساب این اوراق نیز ۲۰ درصد بود که طبق تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ از پرداخت مالیات معاف شد. از اوراق مزبور  استقبال چندانی نشد و فقط حدود ۳۰ میلیارد ریال آن به فروش رسید که بخش عمده آن نیز بایت تسویه مطالبات به پیمانکاران طرف قرارداد وزارت مسکن و شهرسازی داده شد.

اوراق مشارکت بیمارستانی

در آذر ۱۳۷۴ نخستین اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت در اجرای تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴    برای  تامین مالی ۱۰ طرح بیمارستانی توسط وزارت مسکن و شهرسازی  و از طریق بانک مسکن عرضه شد.

این اوراق جمعا به مبلغ ۵۰ میلیارد  و در قطعات ۱۰۰ هزار ریالی تا دو و نیم میلیون ریالی به سررسید ۵ سال صادر شد.سود علی الحساب این اوراق نیز ۲۰ درصد بود که طبق تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ از پرداخت مالیات معاف شد. از اوراق مزبور  استقبال چندانی نشد و فقط حدود ۳۰ میلیارد ریال آن به فروش رسید که بخش عمده آن نیز بایت تسویه مطالبات به پیمانکاران طرف قرارداد وزارت مسکن و شهرسازی داده شد.

اوراق مشارکت بیمارستانی

در آذر ۱۳۷۴ نخستین اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت در اجرای تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴    برای  تامین مالی ۱۰ طرح بیمارستانی توسط وزارت مسکن و شهرسازی  و از طریق بانک مسکن عرضه شد.

این اوراق جمعا به مبلغ ۵۰ میلیارد  و در قطعات ۱۰۰ هزار ریالی تا دو و نیم میلیون ریالی به سررسید ۵ سال صادر شد.سود علی الحساب این اوراق نیز ۲۰ درصد بود که طبق تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ از پرداخت مالیات معاف شد. از اوراق مزبور  استقبال چندانی نشد و فقط حدود ۳۰ میلیارد ریال آن به فروش رسید که بخش عمده آن نیز بایت تسویه مطالبات به پیمانکاران طرف قرارداد وزارت مسکن و شهرسازی داده شد.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است