اصول حسابرسی2

اصول حسابرسی

اصول حسابرسی2

‐ 4 ‐

اصول حسابرسی 2 ﻫﺪف اصول حسابرسی 2حسابرسی       ﺻﻮرت ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﻮر ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ د رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ  . ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اصول حسابرسی 2 ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ، ﺗﺨﻠﻒ و اﺷﺘﺒﺎه و   …. ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻗﯿﺪ   . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺪف ﮐﺸﻒ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر از اﻫﺪاف ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد  .    ึ  ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   ึ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ     ึ   ﻫﺪف ﺑﺎزرﺳﺎن ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺐ، ﺗﺨﻠﻒ و اﺷﺘﺒﺎه  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻬﺎﻣﺪاران  ﻫﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ)ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮ ()  ذﯾﻨﻔﻊ (ﺑﻮرس ﺑﺎﻧﮏ،     دوﻟﺘﯽ ึ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی      ึ   ﺑﺎزرﺳﯽ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ  ) ﺑﻮدﺟﻪ  ( تفاوت حسابداری و حسابرسی     ﻣﻮﺿﻮع  ) ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات  (      در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ روی ﺻﻮرت ﻫﺎی   اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی          در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ و  ﺣﺴﺎﺑﺪاری  ، ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪار ﮐﺎرش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ   .     در ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ روش   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی روش  اﺳﺖ      دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ از   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺴﺎﺑﺪار ﮐﺎرﻣﻨﺪ آن  اﺳﺖ      ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم   ﻣﯽ دﻫﺪ وﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ       ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺳﺘﻘﻼل          ﺣ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ  ﺴﺎﺑﺮس ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی و در ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ   .       ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ، داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎ رﺳﯿﺪ ه، داﺷﺘﻦ ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در واﺣﺪ ﻣﻮرد  ﮔﯽ و  ...اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ       از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع، ﻣﺎﻫﯿﺖ، ﺷﯿﻮه و …..ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ   : -1  اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ارﺟﺎع ﮐﺎر  ) دﻟﯿﻞ( اﻟﻒ :ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻟﺰاﻣﯽ         ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیﻃ ﯾﺎ ﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات   اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﻮرس  ( ب : ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺧﺘﯿﺎری              ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻮم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  ) اﻧﻔﺮادی  (   رﺳﯿﺪﮔﯽ -2 اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ  اﻟﻒ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ          ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و  ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﻣﻮارد ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ  . ب :اﺛﺒﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ         ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻗﻼم ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آﻧﻬﺎ         ) درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ  ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻫﺎی   . ج :وﯾﮋه رﺳﯿﺪﮔﯽ       ذی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد ﻧﻔﻌﺎن ﺧﻮاﻫﺪ   .   ﮐﺎر -3 اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم     ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ   : اﻟﻒ : ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ ) ﻣﯿﺎﻧﻪ (            ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﺎر ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ًﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ  از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل و ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد آن را ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ) . اﺛﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎم  ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  . ب :ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ        ﺗﮑﻤ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺲ از   ﭘﺲ از ً ﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﻣﯽ   ) . ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  (

ج :ﻣﺪاوم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ          در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در واﺣﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .  -4  ﺷﯿﻮه  ) روش (ا ﮐﺎر ﻧﺠﺎم     ﮔﺮدد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ   . اﻟﻒ :ﺳﻨ ﺪ رﺳﯽ      رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﺴﺎﺑﺮس  ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﺪارک اوﻟﯿﻪ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺘﻢ        ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺪارک اوﻟﯿﻪ و اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ  ﻫﺎ، ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺒﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  . ب :ای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ        ﺻﻮرت در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺪام ﻣﻨﺪرج در آن ﻣﻮاردی را  ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک اوﻟﯿﻪ ﺳﻌﯽ در اﺛﺒﺎت ﺻﻮرت اﻗﻼم ﻣﻨﺪرج ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ   .   ﮐﻠﯽ -5 اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از دﯾﺪ  )  ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ( ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  : اﻟﻒ :ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎی        در اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری   اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران، ﺑﺎﻧﮏ ً اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎ، اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان و  ….ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ   . ب :رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ        ﻗﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه ﺑﻞ اﺛﺒﺎت، ﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺑﯿﻤﻪ و …ﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت   ج :ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ        ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻨﻈ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻮ ر ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺎﺛﯿ ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽ   . اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ  .اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

ﻓﻠﻮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﭼﺎرت اﻧﻮاع    اﻟﺰاﻣﯽ -1 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  -ﺑﻮرس ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی

اﻟﻒ :ﮐﺎر دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم

2  –  اﻧﻔﺮادی – ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺧﺘﯿﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی

ﺳﯿﺴﺘﻢ -1 ﺑﺮرﺳﯽ

ب :رﺳﯿﺪﮔﯽ  -2            ﻣﺎﻫﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺛﺒﺎﺗﯽ  ) ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ  ( -3   رﺳﯿﺪﮔﯽ وﯾﮋه    ﺿﻤﻨﯽ -1 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ            ج :ﮐﺎر  -ﻧﻬﺎﯾﯽ 2            زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   -3   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺪاوم  ) ﻣﺴﺘﻤﺮ(     ﺳﻨﺪرﺳﯽ -1    د  : ﺷﯿﻮه )اﻧﺠﺎم روش   ﮐﺎر  ( ای -2 ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ     ﻣﺎﻟﯽ -1 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎی      ه :ﮐﻠﯽ  -رﻋﺎﯾﺖ 2                           ﺑﻄﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   -3  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ    آﯾﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای          ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر در ﯾﮏ واﺣﺪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ اﺟﺮای آن ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺣﺮﻓﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﻮﯾﻨﺪ ای ﮔﺮدد آﯾﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای  .ﺣﺮﻓﻪ آﯾﯿﻦ رﻓﺘﺎر  ای ﺑﺮای اﻋﻀﺎء اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ آن اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﻻزم ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای و اﻋﻤﺎل رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﺪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺮﻓﻪ را ﺑﻬﺒﻮد   . اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ        رﻗ ﯾ ﻢ ﺎ ﻧﺎدرﺳ ﻣﻄﻠﺒﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺖ  آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ درﺳﺖ  و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﺠﺎد

ﮐﻨﺪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻋﺪد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺳﻮد ﺑﻪ زﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻮد ﯾﺎ   . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  : -1  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ رﻗﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺎ -2 ﺗﺸﺮﯾﺢ درﺳﺖ ﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﯿﺖ آن ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ .  ﻟﺤﺎظ -3 از  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻻزم . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ     ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺪون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺎﺷﺪ  ، ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ    ﻣﯽ ﺷﻮد  . اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﻦ         از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   : اﻟﻒ :ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯽ       ﻣﺴ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی و ﻓﮑﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺘ  ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه ً ﻘﻞ و ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  : -1  ﻋﺪم اﺳﺘﺤﮑﺎک رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع  -2  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮرد   ﻣﻮﺳﺴﻪ -3 ﻧﺪاﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان   ﻣﻮﺳﺴﻪ -4 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان   وﻇﯿﻔ -5 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪادن ﻋﻘﺎﯾﺪ، آراء و ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ در ﻪ ﺣﺮﻓﻪای  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ -6 ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش  ب :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺶ و        ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻋﻤﻠﯽ ﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ   در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ  . ج :ﮐﺎر دﻗﺖ در             ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻀﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد  .

د :اﺳﺮار ﺣﻔﻆ        ﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺮار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪ  د رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺟﺰء ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ   . اﻫﻢ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای       ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮازﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  : ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت -1 ﻣﻨﻊ   اﻟﺰﺣﻤﻪ -2 ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮدن ﺣﻖ   ﺗ -3 ﻣﻨﻊ  ﺎﯾﯿﺪﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  ﮔﺰارش -4 اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺻﺪور   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن -5 ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺮ

استانداردهای حسابرسی   ) ده فرمان  (      ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﯽ   . وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ .   اﻟﻒ :ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی        اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪﺷﺨﺼﯿﺖ از ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮس وﺿﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   : -1  رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ و آ ﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﺷﺪ.  ﯾ -2 ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺎ اﺳﺘﻘﻼ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ل رای ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺣﻔﻆ . -3  در اﺟﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ب :ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی          اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺤﻮه اﺟﺮای  ﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ  ﺑﺎﺷﺪ  : -1      ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮد.  ﺑﻨﺪ -2 ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع، زﻣﺎن ی  و ﻣﯿﺰان آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﻮد.

ﻗﺎﺑﻞ -3 ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ و   اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﭘﺮس و ﺟﻮ، درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ و  … ﮐﺴﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد  . ج :ﮔﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﺰارش           اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ  اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ   : -1  ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. -2  ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮﻟﯽ در دوره ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ﻣ -3 ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺸﺎ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ   ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ًﻨﻄﻘﺎ ﺧﻼف آن در ﮔﺰارش ﺑﯿﺎن ﺷﻮد. -4  ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﺣﺎوی ﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﺷﻮد   .

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

اﻟﻒ :ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﮐﺎﻓﯽ -1 ﺻﺪاﻗﺖ و آﻣﻮزش    رای -2 اﺳﺘﻘﻼل    ای -3 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺮﻓﻪ

ب :اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ   )ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮای   (

ﮐﺎرﮐﻨﺎن -1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎﻓﯽ و ﻧﻈﺎرت    داﺧﻠﯽ -2 ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی    اﻃﻤﯿﻨﺎن -3 ﮐﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻞ

ج :ﮔﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﺰارش

ﻧﺒﻮدن -1 ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻮدن ﯾﺎ   -2  ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺻﻮل ﻗﺒﻞ دوره    ﮐﺎﻣﻞ -3 ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻓﺸﺎء    ﻣﺎﻟﯽ -4 اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی

مسئولیت قانونی حسابرسان       ﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ د م )ذی ﻧﻔﻌﺎن  ( ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺘ ﮐﻨﻨﺪ ﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ  .ﺳﺮﻣ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﻼ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ و   … در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺴ ای ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﻟﺬا ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﻠﻊ   . در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﮔﺮوه از اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  : اﻟﻒ :ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر در ﻗﺒﺎل         ﻋﺒﺎر ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر اﺳﺖ ت   از ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ و در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻫﺎ  ﺷﻮد ﻣﯽ   ) . ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻬﺎم داران  . ب :ﺛﺎﻟﺚ اﺷﺨﺎص             ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  . ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ          ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ   ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری، ﻗﺼﻮر، ﺗﻘﻠﺐ و ﻋﺪم اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  : 1 ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری        ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺨﻄﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺨﻠﻒ از وﻇﯿﻔﻪ  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدن ﻣﯿﺰاﻧﯽ از دﻗﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن زﯾﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ   ) اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای  ( 2 ﻗﺼﻮر        ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪم دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻣﻞ  ) ﻋﻤﺪه  ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ       ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ) ده ﻓﺮﻣﺎن  ( 3 ﺗﻘﻠﺐ         ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﻄﻠﺒﺶﺣ ﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد  .

وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﻋﺼﺮ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ            اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ  : ای -1 ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و آﯾﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ .  ﺑﺎﺷﻨﺪ -2 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن آﺷﻨﺎ .  ﭘﻮ -3 داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺶ ﻫﺎ ای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ .  ﺟﺪﯾﺪ -4 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎران   ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر -5 ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺎر . -6  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ای.  ﻣﺎﻟﯽ -7 ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﺨﻠﻒ در ﺻﻮرت ﻫﺎی .   دﻗ -8 اﻋﻤﺎل ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺖ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ .  ﻣﻮﺳﺴﻪ -9 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎدر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ . ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ             ﺷﺮﮐﺎء   ﺷﺎﻣﻞً ﺳﺎزﻣﺎن اداری ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ارﺷﺪ، ﺣﺴﺎﺑﺮس و ، ﮐﻤﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮس   ) ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ (ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی   اداری و دﻓﺘﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺸﯽ، اﭘﺮاﺗﻮر، ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و …ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ   . 1 وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺎء       وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد، ﺗﻮاﻓﻖ در ﻫﺪف و ﻣﻘﺎﺻﺪ، ﺣﺪود و زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒ ﮑﺎر و اﻣﻀﺎء ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  . در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﻮن ًﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و  رﺷﺘﻪ ﻫﺎیﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ   ) . ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ( 2 وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان     ﺑ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ               ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ  رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  ) و ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب   ( 3 وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن     ﯾﮏ    ) ﺑﺮ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ً ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر  ( ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و روﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺧﺎص آن واﺣﺪ ﻃﺮح و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺣ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل رﻋﺎﯾﺖ  ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻫ اﺳﺖ ﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ   .

وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ارﺷﺪ        و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ارﺷﺪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﮏ  اﺣﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  . از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران، ﺑﺮرﺳﯽ داﺋﻢ ﮐﺎر ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮ ﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت و ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﺮف ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد  .

5

وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﮐﻤﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن      ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﮐﻤﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ارﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد   .

انواع کنترل ها            ﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ   : -1  ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﻘﻠﺐ و ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن   ) ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان(  ﺣﺴﺎﺑﺪاری -2 اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎی ﻣﺪارک   ﮐﺎرﮐﻨﺎن -3 ﺗﺸﻮﯾﻖ   ﺑﻪا واﺣﺪ ﺟﺮای ﻣﻘﺮرات، اﺻﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻞ ﯾﮏ   ﻫﺎ -4 اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮ  ﯾﮏ از ﻗﺴﻤﺖ  ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی            ﺷﻮﻧﺪ در ﻫﺮ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ   : -1  داﺧﻠﯽ  ) در درون واﺣﺪ( -2  ﺑﯿﺮوﻧﯽ )واﺣﺪ ﺧﺎرج از (  ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  : اﻟﻒ   – ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ) اداری  ( ب   – ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ) ﺣﺴﺎﺑﺪاری  ( اﻟﻒ  -ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی            ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ً آن دﺳﺘﻪ از ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺤ ﻣﺮﻏﻮﯾﺖ ﻮه اﺳﺘﺨﺪام، آﻣﻮزش، و ﮐﻨﺘﺮل  ﮐﺎﻻ )  ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ  ( ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد اصول حسابرسی 2

– ب ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯽ   ) ﺣﺴﺎﺑﺪاری   (        ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ رود و ﻃﺒﻖ  ی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻟﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن     ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ   : 1–  ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ  ) اوﻟﯿﻪ  (       ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺘﺮ و اﺳﻨﺎد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﺮ واﺣﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد      . ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ  ) اوﻟﯿﻪ  ( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  : اﺳﺘﻔﺎده -1 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻮرد .  ﻣﻌﯿﻦ -2 ﻧﮕﻬﺪاری از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی دﻓﺎﺗﺮ .  ﻣﺸﺎﻫ ﻣﻨﺎﺳﺐ -3 ﺪه ﻋﯿﻨﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ در دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ . -4  ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺮاز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوره ای ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺛﺒﺖ .  ﮐﻞ -5 اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺪﻫﮑﺎران و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی دﻓﺘﺮ .  2–  ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  ) اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ  (       ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد آن در ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮوری ﻧﺒﻮده وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺟﺮای ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ         ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ   : ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ -1 ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی        ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ  : ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺪارک   ) ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش (ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده   . ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ -2 ﮐﻨﺘﺮل        ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ  : اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺎﻓﯽ  . وﻇﺎﯾﻒ -3 ﺗﻘﺴﻢ       ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ  و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم و ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﺪاﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از وﻗﻮع آﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ وﺟﻮد   .

انواع کنترل ها در یک نگاه

اﻧﻮاع ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ

-داﺧﻠﯽ 1  ) درون واﺣﺪ  (

( ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ)اداری –1 1 – ﭘﺎﯾﻪ ) اوﻟﯿﻪ(       -ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ 1  ( ﻣﺎﻟﯽ)ﺣﺴﺎﺑﺪاری –2   1– ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )اﻧﻀﺒﺎﻃ   –  ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 2 (ﯽ  -ﺑﯿﺮوﻧﯽ 2  ) درون واﺣﺪ  ( وﻇﺎﯾﻒ – 3  ﺗﻘﺴﯿﻢ            اﺟﺰاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ      ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ   : ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ -1 ﻣﺤﯿﻂ        ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ،   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، روش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ  . ﺣﺴﺎﺑﺪاری -2 ﺳﯿﺴﺘﻢ      دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﻮدار ﺣﺴﺎب ﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و روش ﻫﺎی   . ﮐﻨﺘﺮل -3 روش ﻫﺎی      ﺛ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ، ارزش ﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﻗﻼم  ﺒﺖ ﺷﺪه  . اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ         ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ   : ﺷﻮد -1 ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪون ﺗﻬﯿﻪ .  ﺷﻮد -2 ﺗﻤﺎم دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل .  ﺑ -3 ﻣﺪارک و ﻓﺮم ﻫﺎ ﺷﻮد ﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری .  ﺑﺎﺷﺪ -4 ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز و در ازای اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ .  ﺷﻮد -5 دﻓﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ روز ﻧﮕﻬﺪاری .  ﺷﻮد -6 دﻓﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻓﻮاﺻﻞ ﯾﺎ دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده .  ﻗﺴﻤﺖ -7 ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .اصول حسابرسی 2

ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ          ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ  . – ﺣﺴﺎﺑ ﺷﻮاﻫﺪ ﺮﺳﯽ  : اﻃﻼﻋﺎﺗﯽاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را رد ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ . – ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪارک   :ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را رد ﯾﺎ اﺛﺒﺎت .     دارد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ   : ﻣﺴﺘﻘﻞ -1 ﮐﺴﺐ ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ از ﻣﺪارک .  واﺣﺪ -2 وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻗﻮی در .  ﺷﻮاﻫﺪ -3 ﮐﺴﺐ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﺪارک و .  1–   ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ  ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ   (       از ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارک ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و   ) … داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ  (و  ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ اﺛﺒﺎت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد  .  ﺛﺎﻟﺚ – 2 اﻇﻬﺎرات اﺷﺨﺎص         اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﮑﺎران   .  ﺣﺴﺎﺑﺪاری – 3 دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد       ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎی دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﯿﻪ دارد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ   .  رﺳﻤﯽ – 4 اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ           ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ، رﺳﯿﺪ و ﺣﻮاﻟﻪ اﻧﺒﺎر، ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺠﺎﻣﻊ و   …. از اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ﺣﺪودی  ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﺪارکﺗ ﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎرج از واﺣﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﺪارک ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ  . ﺣﺴﺎﺑﺮس – 5 ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت          ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺣﺴﺎﺑﺮس در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه اﺳﺘﻬﻼک و  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮک اﻟﻮﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ   .

اصول حسابرسی 2

ﮐﺎرﮐﻨﺎن – 6 اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﯾﺮان و           ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ اﺧﺬ ﺷﻮد و اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﻼﺣﯿﺖ  ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﺗﺮازﻧ – 7 روﯾﺪاد ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺎﻣﻪ         روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس روی ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﻮل وﺟﻪ از ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ  . ﻣﺪﯾﺮان – 8 ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ           ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر در آن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﮑﺘﻮب ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد دارد و ﻫﺪف از درﯾﺎﻓﺖ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  : اﻟﻒ   -ﻣ ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﻮرد ﺴ ﻣﺎﻟﯽ ﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ وی در ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی   . ب   -ﻣﻮارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮ  دارد ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻫﺪاف آﺗﯽ   . ج   -ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺻﺎﺣﺐ   .         در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ً اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ آن ﻣﺤﺪودﯾﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻮد ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ   . روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ      اﯾﻦ روش ﻫﺎ، روش ﻫﺎی وﯾﮋه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﻣﺪارک و ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ روش ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   :   ﻋﯿﻨﯽ -1 ﺷﻤﺎرش و ﺑﺎزرﺳﯽ       ﻣﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ  رد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .  ﺛﺎﻟﺚ -2 درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از اﺷﺨﺎص      ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺻﺤﺖ  ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  : ا     ﺑﺎﻧﮏ –ﻟﻒ ب   – ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و      – ج از ﺻﻨﺪوق دار  ) اﻣﺎﻧﺖ دار ﺷﺮﮐﺖ  ( د   -ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ وام   .

دارد دو ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ از ﺑﺪﻫﮑﺎران و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران وﺟﻮد   . درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ دار ای ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ارﺳﺎل و از آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب  ) ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ (اﺧﺬ      ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻣﺜﺒﺖ -1 ﺗﺎﯾﯿﺪ  در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﯾﯿﺪ از ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  . -2  ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﯾﯿﺪﯾ ﺑ ﻪ از ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﺪ و ﺮﻋﮑﺲ  .       ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ        ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع  ﻫﺎ ﺑﺮای اﻗﻼم ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ  ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮای اﻗﻼم ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻨﻔﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد  .    ﺳﻨﺪرﺳﯽ -3        ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ از ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ  آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﻨﺪرﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ   :     اﻟﻒ  -ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ       ب  -ﺑﻮدن ﻣﻌﺘﺒﺮ       ج  -ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻧﻮع ﻋﺎدی و      د  – ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ      ه  -ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ        و  – ﺻﺤﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ    ﻣﺠ -4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺪد                 ﺧﻮدش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ً در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر را ﻣﺠﺪدا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .     ردﯾﺎﺑﯽ -5         ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش از ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺒﺪاء ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .    ﻣﺪاﻗﻪ -6        ﻧﮕﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮب  ﻋﺎدی ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ و ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻗﻼم ﻏﯿﺮ   .  ﮔﯿﺮی -7 ﭘﯽ            د ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در  ﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖاصول حسابرسی 2

-8     ( Cut Off ) روش ﻣﯿﺎن ﺑﺮ         ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ً ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دوره ﺑﻌﺪ  ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪ در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد  .   ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -9 روش ﻫﺎی          ﻧﺴﺒﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑ ﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪه و  ﻂ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف دارد  .   ﮔﯿﺮی -10 ﻧﻤﻮﻧﻪ              ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ً از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و روﯾﺪادﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ روﯾﺪادﻫﺎ را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻗﺮار داده وﻟﯽ ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺳﺎده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی آﻣﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﺣﺘﻤﺎل و روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  اﻋ و رﺳﺪ ﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ   .   ﻣﺮﺑﻮط -11 ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت             ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ درآﻣﺪ، اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و  …. -12   ﻣﻌﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪارک    ﻣﺨﺘﻠﻒ -13 ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﻼﺣﻈﺎت   ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﺮگ          ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻮده و ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪارک ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر و ﮔﺰارش     ﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮگ ﺑﺎﺷﺪ   ﻫﺎﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  داﺷﺘﻪ و ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﻓﺸﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن  ﮐﺎرﺑﺮگ ﻣﯽ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر و از روی ﻣﺪارک و دﻓﺎﺗﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻬﯿﻪ  ﮐﺎرﺑﺮگ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ   ﻫﺎ از داراﯾﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب   ﺷﻮد)ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺎﻫﯿﺖ ـ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ـ    ( اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ   ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ -1 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮس ای ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ  .  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ -2 دﻫﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ . -3  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺪﯾﺮان و …ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم .  رﻋﺎ -4 ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ -5 ﮐﻤﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪی ﻫﺎی .

اصول حسابرسی 2

اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮگ  -1  ﮐﺎرﺑﺮگ ﻋﻤﻮﻣﯽ)اداری (         ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدش ﻋﻤﻠﯿﺎت،  ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ، ﺑﻮدﺟﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﻬﺎﯾﯽ -2 ﮐﺎرﺑﺮگ          ﺟﺪوﻟﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﺟﺎری و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﮐﻞ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و اﻗﻼم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮن (  اﺻﻠﯽ -3 ﮐﺎرﺑﺮگ        اﺻﻠ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ای از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻫﻢ ﮔﺮوه دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮگ  ﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮگ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺎرﺑﺮگ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺟﺪاول (   ﺑﻨﺪی -4 ﮐﺎرﺑﺮگ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﻃﺒﻘﻪ         ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﻣﺪارک ﺣﺴﺎﺑﺪاری و   ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ گ اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻧﺪارد اﺻﻼﺣﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی در دﻓﺎﺗﺮ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﺛﺒﺖ (  ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ -5 ﮐﺎرﺑﺮگ         ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﺣﺴﺎب داراﯾﯽ، ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و  … را در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺎن    ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﻓﺮﻋﯽ -6 ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی          ﺣ ﺟﺪاول ﮐﻤﮑﯽ، ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺴﺎب ﻣﯽ ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎرﺑﺮگ ﻓﺮﻋﯽ درج ﮔﺮدد. -7  ﻣﺪارک ﻣﻮﯾﺪ)ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾﯿﺪ (       ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻮده وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ  :ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎ ت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و …ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰء ﻣﺪارک ﻣﻮﯾﺪ ﻣﯽ  . ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻨ ﺎد و ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دو ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ               ) ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ (ﺷﻮد .ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮ ﻣﯽ   : -1  ﭘﺮوﻧﺪهﺟﺎری               ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻫﺮ دوره ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  .

داﺋﻤﯽ -2 ﭘﺮوﻧﺪه              ﺑﺎﺷﺪ  .  ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ً ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ، اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، روش ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎب داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و   ….      ﮐﻨ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی داﺋﻤﯽ اﻫﺪاف زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺪ  : ﯾﺎدآوری دارد -1 ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮد .  ﺟﺪﯾﺪ -2 ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺧﻼﺻﻪ ای از روش ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن .  آن -3 ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮای اﻗﻼم ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن از ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ .   ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻪﮔﺎن   :       ﻣ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ  ﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد آن ﻗﻀﺎوت ﺷﻮد  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی  :      ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ  ) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد  (ﺗﻬﯿﻪ ﻟﺬا ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای  ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ روش ﻫﺎی آﻣﺎری اﮐﺘﻔﺎ   . ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از      روش ﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺖ  .     ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ آﻣﺎری و ﻏﯿﺮ آﻣﺎری ﻣﯽ   . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی آﻣﺎری   ﻓﺮاﯾﻨﺪ  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ  ) ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دادن  ( وﯾﮋه ﮔﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮔﻔﺘﻪ  دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺎن ً ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮض اﺳﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ  . ﺧﻄﺮ اﺷﺘﺒﺎه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی  :     اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل  ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه        درﺻﺪ 100 ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﻼم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮ آﻣﺎری      ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻏﯿﺮ آﻣﺎری ﯾﺎ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ و ای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد   در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی       ﻣﺸﺎﺑ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ  ﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ آراﺋﯽ روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدش و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﻪ ای      اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ   . ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی      ﻧ روش ﻫﺎی ﮔﯿﺮد ﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی آﻣﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ  . ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺻﻔﺖ ﻫﺎ   ) ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ  ( و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺻﻔﺖ ﻫﺎ   ) ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ  (     اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻣﻞ  : ً ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ آزﻣﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻟﻒ  :ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﯽ دﻓﻌﺎت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ   . ب :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻓﺘﺮی ﺑﺎ درﺻﺪر ﺧﺪاد ﮐﻢ ﮐﻪ  ) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارد  (اﺳﺘﻔ ﺷﻮد ﺎده ﻣﯽ   . ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ  ) آزﻣﻮن ﻣﺤﺘﻮی  (     ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺤﺘﻮی  ) اﺛﺒﺎﺗﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و  ( …. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  . زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯽ   : ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﺮآورد ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻫ اﺳﺖ ﺮ واﺣﺪ   . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی       ﻣﺤﺘﻮ در اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎی رﻋﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ا ﻣﻮاﺟﻪ ی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎ دو ﺟﻨﺒﻪ از ﺧﻄﺮ          ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  : اﻟﻒ :رﻋﺎﯾﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎی  ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:   داﺧﻠﯽ -1 ً : ﺧﻄﺮ اﺗﮑﺎی ﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ واﻗﻌﺎ  اﺗﮑﺎ ﺑﻪ  ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ اﺗﮑﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ.  داﺧﻠﯽ -2 ﺧﻄﺮ اﺗﮑﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل  :  ﺑﯿﺸﺘﺮ از ً ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺳﻬﻮا آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﮑﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ب :ﻣﺤﺘﻮی در اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن  ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:    ﺧ -1 ﻄﺮ رد ﻧﺎدرﺳﺖ )آﻟﻔﺎ 🙁  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری را دارای اﺷﺘﺒﺎه . اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ً ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ -2  ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎدرﺳﺖ )ﺑﺘﺎ 🙁  ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻗﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑ اﺳﺖ ﭙﺬﯾﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارای اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ .  * ﻧﮑﺘﻪ      در  رﯾﺴﮏ آﻟﻔﺎ  ) رد ﻧﺎدرﺳﺖ (ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ  و  در رﯾﺴﮏ ﺑﺘﺎ  ) ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎدرﺳﺖ  ( ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی        راﺳﺘﺎ IT ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ در  ی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اﺟﺮا، ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻓﻮاﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺎﻣﻞ  : ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ -1 ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﻀﺎوت .  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ -2 اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه .  رﻗﺎﺑﺘﯽ -3 ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ . ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی         ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، ﺑﺮﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  . ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ        ﻧﻮﻋﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن اﺳﺖ .واﺣﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺴ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای  ﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  : رﻋﺎﯾﺖ :ﺷﻮد -1 در واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﻣﯽ .  ﮐﺎراﺋﯽ :ﻫﺴﺘﻨﺪ -2 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرآﻣﺪ .  ﺑﻮدن -3 ﻣﻮﺛﺮ  :ﻣ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﯽ .  ﺑﻮدن -4 ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد  :ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ .  ﺑﻮدن -5 ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ   ﻣﺠﺎز -6 در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد   ﺑﻮدن -7 ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ

اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ       ﺷﻮد 4 رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ   : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ -1 ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ  -2  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ -3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی   ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ -4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰارش  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی      ﮔﯿﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ  ﺷﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ  :   ﺳﯿﺴﺘ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ -1 ﻢ ﻫﺎی   ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ -2 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ         دﺳﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت  ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻓﺮم ﻫﺎی ورودی راﯾﺎﻧﻪ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  . وﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ  ) PC   ﻫﺎ  ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده و در آﻧﻬﺎ از ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺑﻼدرﻧﮓ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی  ﺑﻪ دو ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  : ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ -1 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن        ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی   ورودی، ﭘﺮدازش و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  . در اﯾﻦ روش ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازش آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﻋﻮض ﻣﺪارک ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ داده ﻫﺎی ورودی را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  . در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺟﻮد ﻧ آن ﺪارد و از ﻣﺰاﯾﺎی   ﺳﺎده ﺑﻮدن، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ  . و از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻋﺪم اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮدازش ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻋﺪم ﮐﺸﻒ ﺳﻮء ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و   … -2  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ       ﮐﻨﺘﺮ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ل ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﺗﮑﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ  . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم واﺣﺪ ﻫﺎی ورودی ﭘﺮدازش و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .

ااصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

اﻫﺪاف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی   اﻋﺘﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت :رﺳ -1 ﺑﺮ اﺳﺎس ﯿ ﭘﺮداز ﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ورودی و روش ش  آن ﻣﯿﺰان اﺗﮑﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.  اﻃﻼﻋﺎت -2 ﺣﻔﺎﻇﺖ  :ﺷﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ .  ﺳﯿﺴﺘﻢ -3 ﮐﺎراﯾﯽ  :ﺗﻌﯿﯿ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف  ﻦ ﺷﺪه در واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .   ﺳﯿﺴﺘﻢ -4 اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن  :ﮐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺎ ﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ        ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از IT ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺮا در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ی اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی  . ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ً ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  : ﮐﺎرﺑﺮگ ذﺧﯿﺮ -1 ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺎﺗﺮ، واﺿﺢ ﺗﺮ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ  ه ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.  دﺳﺘﯽ -2 ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت .  ﺷﻮد -3 ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ . -4  ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﮔﺰارش آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.  ﺷﺪن -5 روﺣﯿﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻢ  ﯾﺎﺑﺪ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎرﻫﺎی دﻓﺘﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ . -6  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی، ﻫﺰﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ      ﺷﺎﻣﻞ  : آزﻣﺎﯾﺸﯽ -1 داده ﻫﺎی : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ا ز اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮدازش ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮدازش ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮدازش دﺳﺘﯽ   ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ از ً ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه و اﺳﺘﻬﻼک از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ   .

اصول حسابرسی 2

 

آزاصول حسابرسی 2ﻣﺎﯾﺸﯽ -2 ﺗﺴﻬﯿﻼت : ITF   ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی داده ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد واﺣﺪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن، ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺣﺴﺎب ﻫﺎ در ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ و ﭼﻮن داده در آن  ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣ ﺷﻮد ﻌﺎﻣﻼت واﻗﻌﯽ ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﺪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ    . ﻣﻮازی -3 ﭘﺮدازش : در دو روش ﺑﺎﻻ در دو داده ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در     ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﻮازی داده ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ   ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺎدی ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ   . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﭘﺮدازش ﻣﻮازی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ  . ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ -4 ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻮش : راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ   . اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼ ت و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺣﺴﺎﺑﺮس اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص را ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  . رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   ) اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  (     ﺧﻄﺮ  ) رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ (ﻋﺒﺎرت  اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ) ﺣﺎوی ( اﺷﺘﺒﺎه و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   : -1  رﯾﺴﮏ ﻧﻮع اول  ) رﯾﺴﮏ آﻟﻔﺎ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺰارش ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .  ) رد ﻧﺎدرﺳﺖ( -2  رﯾﺴﮏ ﻧﻮع دوم  ) رﯾﺴﮏ ﺑﺘﺎ(        ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارای اﺷﺘﺒﺎه و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ  ) رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎدرﺳﺖ  ( اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ      ﺑﺎﺷﺪ رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﺰء ذﯾﻞ ﻣﯽ   : -1   (  IR  ) اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ذاﺗﯽ -2   (  CR  ) رﯾﺴﮏ ﮐﻨﺘﺮل -3   (  DR  ) رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﮐﺸﻒ AR = IR . CR . DR

اصول حسابرسی 2 اصول حسابرسی 2 اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2 اصول حسابرسی 2 اصول حسابرسی 2

-1  رﯾﺴﮏ ذاﺗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن اﺷﺘﺒﺎه و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت در ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض  ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻮ ً ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻮااصول حسابرسی 2ﻣﻞ  ﺛﺮ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ذاﺗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  : -1  ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ -2 ﺻﻼﺣﯿﺖ   ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ -3 اﻧﮕﯿﺰه ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر   ﮔﺬﺷﺘﻪ -4 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺳﺎل   -5  ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  ) اوﻟﯿﻦ( -6  اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ  ﺣﺴﺎﺑﺪاری -7 اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﺎوت در ﻋﻤﻠﯿﺎت  -2  اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ  ) رﯾﺴﮏ  ( ﮐﻨﺘﺮل      ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از وﻗﻮع آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ  . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  . ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ   . ﮐﺸﻒ -3 رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺟﻮد دارد ﮐﺸﻒ ﻧﮑﻨﺪ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﮐﺸﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﻌ ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺎ ﻣﻼت را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻣﻌ ﻫﺎی ﺎ ﻣﻼت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ  . ﺳﻮال :ﮐﺪا ﺑﺎﺷﺪ م ﯾﮏ از رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﯽ ؟  ﺟﻮاب :ﮐﻨﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﮐﺸﻒ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ   رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﮐﺸﻒ        روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس   ) روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ (ﺷﻮﻧﺪ  .  ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﯽ ً ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰ اﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی و اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ  .

اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

گزارش حسابرسی       ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ  . ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ  :  ﻋﻨﻮان -1 ﮔﺰارش  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ   .  ﻣﺨﺎﻃﺐ -2 ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و اﻟ  ﮐﺴﯽً ﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس را دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﻬﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن    ﻣﻘﺪﻣﻪ -3 ﺑﻨﺪ  در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣ ﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺴ ﺷﻮد ﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ   : ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ   ………….. در ﺗﺎرﯾﺦ  …………. و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺮدش وﺟﻮه ﻧﻘﺪ آن ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﯾﮏ اﻟﯽ  …..ﺗ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه  ﻬﯿﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺬﺑﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﻔﺎد اﺳﺎس ﻧ ﺷﺮﮐﺖ ﺎﻣﻪ       ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  . رﺳﯿﺪﮔﯽ -4 ﺑﻨﺪ داﻣﻨﻪ  اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه    ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای  ( و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  : ﺣﺴﺎﺑ اﺳﺖ ﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه   . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮر اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را ﭼﻨﺎن  رﯾﺰی و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﺒﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ای ﺑﻪ  ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ  . ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺻﻮل و روﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮآورد ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺖ

اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

‐ 29 ‐

اراﺋﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  .ﻣﻌﻘ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ا ﻮل ﺑﺮای ﻇ ﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  . ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ -5 ﺑﻨﺪ  در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮارد اﻧﺤﺮاف از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺤﺪودﯾﺖ در داﻣﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﻮارد اﺑﻬﺎم و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد  . ﻧﻈﺮ -6 ﺑﻨﺪ اﻇﻬﺎر  ﭘﺲ از ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺰ ارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﺣﺴﺎﺑﺮس در اﯾﻦ  ﺑﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  : اﻟﻒ  :ﻣﻘﺒﻮل           ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻮرت  ی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ………. در ﺗﺎرﯾﺦ…  . و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ آن را ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﺑﻮر ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  . ب  :ﻣﺸﺮوط          ا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ  ﺳﺘﺜﻨﺎی آﺛﺎر ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻫﺎی …….اﺳﺘﺜﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ء  آﺛﺎر  در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ً ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ………ﻣﯽ ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ      ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ……. در ﺗﺎرﯾﺦ  …… و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ آن را ﺑﺮ ای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﺑﻮر از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  . ج  :ﻣﺮدود        ﻣﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات اﺳﺎﺳﯽ د  ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻫﺎی …….ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮔﺰارش  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ  وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ  …… در ﺗﺎرﯾﺦ  …… و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ آن را ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ   ﻣﺬﺑﻮر از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ  . د  :ﻧﻈﺮ ﻋﺪم اﻇﻬﺎر         ﺷ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در داﻣﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺮح  ﻫﺎی  ….. اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ……..اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻻ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم   ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ  .اصول حسابرسی 2

اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  : ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺛﺮ ﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ  :    اﻟﻒ :ﺧﺎص ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ        ب :دارد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺛﺮ   . ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل  ) ﻣﺸﺮوط، ﻣﺮدود و ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ  (اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﯽ   . ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎص         ﺻﻮ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ر ت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻓﺸﺎء ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ  و ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻬﺎم ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ  . اﻟﻒ  :اﻫﻤﯿﺖ اﺑﻬﺎم ﺑﺎ         اﺑﻬﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ   : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﺎ روﯾﺪادﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ً واﺣﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ  . در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺑﻬﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺠﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎص  ) ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ  ( ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ آورده ﺷﺪه اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  . ب  :رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در         رﺳﯿﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در داﻣﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد روش ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد  : -1  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ارﺳﺎل ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﯽ -2 ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت .   ج : ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ )ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری  (       ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮس درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﻄﺒﺎق روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻓﻖ  ﺑﺎﺷﺪ  . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮ  ﻣﻘﺒﻮل)   ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ﻣﺮدود  (ﮐﻨﺪ اﻇﻬﺎر   ). ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻓﺸﺎی ﮐﺎﻻ  (اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

اصول حسابرسی 2

 

*اصول حسابرسی 2

  اصول حسابرسی 2

اصول حسابرسی 2

:1ﻧﮑﺘﻪ      در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در داﻣﻨﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ  ) ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﯽ (ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮ           ) ﻣﺸﺮوط ﯾﺎ ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ (ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر   . *  :2ﻧﮑﺘﻪ    ﺻﻮرت در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد اﺑﻬﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻓﺸﺎء ﯾﺎ ﻋﺪم اﻓﺸﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻦ   : ”  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺎﻻ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺛﺎر آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .”  از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺑﻬﺎم اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ   . ﺟﺪول ﮐﻠﯽ اﻧﻮاع اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ     ﻣﻮﺿﻮع            ﺳﻄﺢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯽ  اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ    اﺳﺎﺳﯽ  ) ﻋﻤﺪه(  ﻣﺤﺪودﯾﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺸﺮوط  ﻧﻈﺮ ﻋﺪم اﻇﻬﺎر   ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺸﺮوط  ﻣﺮدود  اﺑﻬﺎم ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺸﺮوط  ﻧﻈﺮ ﻋﺪم اﻇﻬﺎر       پایان جزوه اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2اصول حسابرسی 2

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...