اصول حسابداری 1

مرخصي

اصول حسابداری 1

سر فصل اصول حسابداری 1

 1. آشنایی با مفاهیم حسابداری

 2. تجزیه و تحلیل حسابها

 3. ثبت در دفتر روزنامه

 4. نقل در دفتر کل

 5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:

الف – دوستونی

ب – چهار ستونی

 1. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی

 2. بستن حسابها در قالب:

الف – حسابهای موقت

ب – حسابهای دائمی

 1. افتتاح حسابها

 2. تهیه صورتهای مالی

مفاهیم اولیه حسابداری

– تعریف حسابداری

حسابداری سیستم اطلاعاتی است که به کمک 4 عامل 1 – کارکنان ، 2 – ابزار، 3 – فرمها، 4 – روشها، یک

فعالیت مالی را به اطلاعات مالی تبدیل می کند.

شاخه های حسابداری

 1. حسابداری مالی

 2. حسابداری صنعتی

 3. حسابداری مالیاتی

 4. حسابداری دولتی

 5. حسابداری حسابرسی

 6. حسابداری مدیریت

ری

یت

جو منصور نور

‐ 5 ‐

ن می باشد

بنای کلیه

خاص ثبت

ن رشته از

شود.

ن رشته از

ی مالی در

پیش بینی

حسابداری

فعالیت یک

ی از نظر نوع فعالی

دانشج

خارج از سازمان

ته در واقع زیر

مالی در دفاتر

از وظایف این

استفاده می ش

ی بر عهده این

رشات فعالیتهای

صارف بودجه و

ف این رشته از ح

یزی و کنترل فع

3 – طبقه بندی

اده کنندگان خ

گویند. این رشت

کلیه فعالیتهای

لات می باشد

بینی هزینه ها

مالی و مالیاتی

ه تحلیل و گزار

نترل وظایف مص

ن آن از وظایف

جهت برنامه ری

الی برای استفا

گانی نیز می گ

می نمایند که کل

شود.

م شده محصولا

ه ریزی و پیش ب

طبق قوانین

ص، ثبت، تجزیه

مد، هزینه و کنت

ل اطمینان بودن

د نیاز مدیران ج

سات

ر هدف فعالیت

ماعیلی

ات اطلاعات ما

حسابداری بازرگ

ز آن استفاده م

د نیاز تهیه می

یین بهای تمام

ی جهت برنامه

ملکرد شرکتها

اصول، تشخیص

ت مربوط به درآم

ر در مورد قابل

ش اطلاعات مورد

ی باشد.

انواع موسس

طبقه بندی از نظر

د: حسین اسم

ظیفه آن گزارشا

ز حسابداری، ح

اکثر شرکتها از

های مالی مورد

وظیفه آن تعی

شرکتهای تولید

ی مربوط به عم

که به توضیح ا

شامل اطلاعات

ی باشد.

ک و اظهار نظر

یفه آن گزارش

ز حسابداری می

– 2

استاد

سابداری که وظ

به این رشته از

ابداری است و

وره مالی صورته

ی

حسابداری که و

ت و بیشتر در ش

ی

انواع مالیاتهای

باشد.

سابداری است ک

ی می پردازد و ش

ت در بودجه می

ل دفاتر و مدار

ت

سابداری که وظی

ف این رشته از

مالکیت

اری 1

داری مالی

ن بخش از حس

گفته می شود.

رشته های حسا

در پایان هر دو

داری صنعتی

ن بخش از ح

حسابداری است

داری مالیاتی

حوه محاسبه ا

حسابداری می ب

داری دولتی

شاخه ای از حس

موسسات دولتی

صحیح اعتبارات

رسی

ررسی مستقل

می

باشد.

داری مدیریت

ن بخش از حس

موسسه از وظایف

طبقه بندی از نظر

م درس :

صول حسابدا

1 – حسابد

آن

گ

ر

و

2 – حسابد

آن

ح

3 – حسابد

نح

ح

4 – حسابد

ش

مو

ص

5 – حسابر

بر

6 – حسابد

آن

مو

1 – ط

نام

اص

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 6 ‐

1 – بخش عمومی – 1

واحدها یا سازمان هایی هستند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و

سازمانهای عمومی قرر دارد مانند: وزارتخانه ها، شهرداریها، بانکهای دولتی و غیره ….

2 – بخش خصوصی – 1

واحد هایی هستند که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دارند و این موسسات را می توان به

دو گروه تقسیم کرد:

الف: موسساتی که در مالکیت یک فرد قرار دارد.

ب : موسساتی که طبق قانون با سرمایه چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل می شود. مانند: شرکتهای

سهامی و غیر سهامی.

3 – بخش تعاونی – 1

واحدهایی هستند که با خودیاری و همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوق تشکیل شده به قصد

رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود فعالیت می نماید.

1 – انتفاعی – 2

واحدهایی هستند که به قصد کسب سود به فعالیتهای خدماتی، بازرگانی یا تولیدی می پردازند.

2 – غیر انتفاعی – 2

واحدهایی هستند که هدف آنها کسب سود نمی باشد بلکه به منظور دستیابی به هدفهایی که در راستای منافع

جامعه است فعالیت می نمایند.

1 – شرکت خدماتی – 3

واحد هایی هستند که خدماتی را به مشتریان ارائه می نمایند و در مقابل آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت

می نمایند.

2 – شرکت بازرگانی – 3

واحد هایی هستند که به خرید و فروش کالا مشغولند به این ترتیب که کالایی را می خرند و با افزایش درصدی

سود آن را می فروشند.

3 – شرکت تولیدی – 3

واحد هایی هستند که مواد اولیه را خریداری و به کمک نیروی انسانی، دانش فنی و ماشین آلات آنها را تغییر

شکل داده و به محصول تبدیل و سپس با افزایش درصدی سود آنها را می فروشند.

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 7 ‐

انواع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی:

1 – استفاده کنندگان درون سازمانی

اشخاصی هستند که سطوح مختلف مدیریت که تصمیمات آنها بر عملیات داخلی سازمان اثر مستقیم دارد.

2 – استفاده کنندگان برون سازمانی

اشخاصی هستند که با استفاده از اطلاعات دریافت شده در رابطه با خود یا سازمان تصمیم گیری می نمایند.

انواع گزارشات مالی

1 – گزارشات درون سازمانی

گزارشاتی است که در سطوح مختلف مدیریت جهت ارزیابی عملکرد و هدایت عملیات جاری و برنامه ریزی

فعالیتهای آتی است.

2 – گزارشات برون سازمانی

گزارشاتی است در دست اشخاص خارج از سازمان که آنها را قادر می سازد در اموری مانند سرمایه گذاری

آگاهانه تصمیم بگیرد.

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 8 ‐

تهیه صورتهای مالی

ترازنامه

صورتحسابی است که دارایی ها، بدهی ها و سرمایه شرکت را در یک تاریخ معین بصورت زیر نشان می دهد:

نام شرکت

ترازنامه

87/12/ تاریخ 29

دارایی ها **** بدهی ها ****

سرمایه ****

جمع ***** جمع *****

دارایی ها:

دارایی ها منابع اقتصادی یک شرکت است که در نتیجه یک رویداد مالی گذشته ایجاد و دارای منافع آتی و در

مالکیت شرکت می باشد.

بدهی ها:

تعهدات یک شرکت در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی است که ناشی از یک رویداد گذشته و از محل دارایی ها

پرداخت می شود.

سرمایه:

حق مالی صاحبان سهام نسبت به دارایی ها را سرمایه می گویند و یا به عبارت دیگر از باقی مانده کسر دارایی ها و

بدهی ها سرمایه گفته می شود.

دارایی ها

نام شرکت

ترازنامه

87/12/ تاریخ 29

دارایی ها ← منابع تحت مالکیت

بدهی ها ← تعهدات متعلق به دیگران

چه داریم

از کجا بدست آورده ایم

سرمایه ← تعهدات متعلق به صاحبان شرکت

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 9 ‐

1 – صندوق

2 – بانک

3 – حسابهای دریافتنی ( بدهکاران )

1 – دارایی های جاری ( کوتاه مدت ) 4 – اسناد دریافتنی

5 – موجودی ها

6 – پیش پرداختها

7 – سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1 – زمین

انواع دارایی ها 2 – ساختمان

3 – وسیله نقلیه

1 – دارایی های ثابت مشهود 4 – اثاثه

5 – ماشین آلات

6 – ابزار آلات

2 – دارایی های ثابت ( بلند مدت ) 7 – تجهیزات

1 – سرقفلی

2 – حق الامتیاز

2– دارایی های ثابت نا مشهود 3 – حق التالیف

4 – حق الاختراع

1 – دارایی های جاری ( کوتاه مدت ):

دارایی هایی هستند که طی یک سال مالی به وجه نقد تبدیل می شود که شامل زیر می شود:

1 – صندوق : وجوهی است که نزد شرکت نگهداری می شود. – 1

1 – بانک : وجوهی است که بصورت یک حساب جاری در بانکها نگهداری می شود که به این دو مورد مطالبات – 2

شرکت یعنی اشخاص باید پول به شرکت پرداخت نمایند.

1 – حسابهای دریافتنی ( بدهکاران ) : حسابهای دریافتنی یا بدهکاران اشخاص که متکی به سندی نمی باشد. – 3

1 – اسناد دریافتنی: اسناد دریافتنی بدهکارانی که متکی به سندی می باشد. – 4

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 10 ‐

1 – موجودی ها : اجناسی که به قصد فروش، مصرف و تولید در شرکت خریداری و نگهداری می شود و شامل: – 5

1 – موجودی کالا

2 – موجودی ملزومات

3 – موجودی مواد

1 – پیش پرداخت ها : وجوهی است که شرکت پرداخت می نماید که در آینده برای او خدماتی انجام دهد. – 6

1 – سرمایه گذاری کوتاه مدت : مازاد وجه نقدی است که شرکت در قالب سپرده های بانکی اوراق مشارکت و – 7

خرید سهام انجام می دهد.

– دارایی های ثابت ( بلند مدت ):

دارایی هایی هستند که ویژگی های زیر را دارد:

الف ) دارای عمر مفید بلند است ( بیشتر از یک سال )

ب ) دارای منافع آتی باشد.

ج ) به قصد فروش یا سرمایه گذاری خریداری نشده باشد.

انواع دارایی ها به 2 دسته تقسیم می شوند:

1 – دارایی های ثابت مشهود: دارایی هایی هستند که که قابلیت مشاهده دارد. مانند: 1 – زمین، 2 – وسیله نقلیه،

3 – ساختمان، 4 – اثاثه، 5 – ماشین آلات، 6 – ابزار آلات ، 7 – تجهیزات و ….

2 – دارایی های ثابت نا مشهود: دارایی هایی هستند که که فاقد قابلیت مشاهده دارد. مانند: 1 – سرقفلی، 2 – حق

الامتیاز، 3 – حق التالیف، 4 – حق الاختراع و …

بدهی ها

1 – بدهی های جاری ( کوتاه مدت ):

بدهی هایی هستند که تاریخ پرداخت آن کمتر از یک سال باشد. و شامل موارد ذیل می باشد:

1 – حسابهای پرداختنی ( بستانکاران ) : حسابهای پرداختنی که متکی به سندی نمی باشد. – 1

1 – اسناد پرداختنی: اسناد پرداختنی که متکی به سندی می باشد. – 2

تعهدات شرکت : وجوهی است که شرکت باید به اشخاص پرداخت نماید

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 11 ‐

1 – پیش دریافت ها : وجوهی است که شرکت قبل از انجام کار در آینده از اشخص دریافت می نماید. – 3

1 – وامهای کوتاه مدت : وجوهی است که شرکت جهت تامین نقدینگی خود از موسسات بانکی دریافت می کند. – 4

-2 بدهی های غیر جاری ( بلند مدت ):

بدهی هایی هستند که تاریخ پرداخت آن بیشتر از یک سال باشد. و شامل موارد ذیل می باشد:

1 – حسابهای پرداختنی بلند مدت

2 – اسناد پرداختنی بلند مدت

3 – وامهای دریافتنی بلند مدت

1 – حسابهای پرداختنی ( بستانکاران )

1 – بدهی های جاری ( کوتاه مدت ) 2 – اسناد پرداختنی

3 – پیش پرداختها

4 – وام های کوتاه مدت

انواع بدهی ها

1 – حسابهای پرداختنی بلند مدت

2 – بدهی های ثابت ( بلند مدت ) 2 – اسناد پرداختنی بلند مدت

3 – وام های دریافتنی بلند مدت

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 12 ‐

شکل ترازنامه

ترازنامه شرکت…..

87/12/ تاریخ 29

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق $$ حسابهای دریافتنی ( بستانکاران ) $$

بانک $$ اسناد پرداختنی $$

سرمایه گذاری کوتاه مدت $$ پیش دریافتها $$

حسابهای دریافتنی ( بدهکاران ) $$ وام کوتاه مدت $$

اسناد دریافتنی $$ جمع بدهی های جاری : $$$$

موجودی ها $$ بدهی های ( غیر جاری )ثابت:

پیش پرداختها $$ حسابهای پرداختنی بلند مدت $$

جمع دارایی های جاری : $$$$ اسناد پرداختنی بلند مدت $$

دارایی های ثابت: وام های پرداختنی بلند مدت $$

زمین $$ جمع بدهی های ثابت: $$$$

ساختمان $$ سرمایه $$$$

وسیله نقلیه $$

اثاثه $$

ماشین آلات $$

سرقفلی $$

حق الامتیاز $$

و …. $$

جمع دارایی های ثابت: $$$$

جمع دارایی ها $$$$$$ جمع بدهی ها و سرمایه $$$$$$

: 85/12/ مثال 1 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تهیه ترازنامه شرکت آلفا در تاریخ 29

 1. صندوق 470.000 ریال 6 . زمین 2.500.000 ریال

 2. بانک 4.950.000 ریال 7 . بستانکاران 100.000 ریال

 3. اثاثه 150.000 ریال 8 . ساختمان 6.000.000 ریال

 4. وام بلند مدت 1.500.000 ریال 9 . وسیله نقلیه 9.000.000 ریال

11 . سرمایه 12.580.000 ریال 5. بدهکاران 110.000 ریال 10 . اسناد پرداختنی 9.000.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 13 ‐

ترازنامه شرکت آلفا

85/12/ تاریخ 29

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق ۴٧٠.٠٠٠ حسابهای دریافتنی ( بستانکاران ) ١٠٠.٠٠٠

بانک ۴.٩۵٠.٠٠٠ اسناد پرداختنی

٩.٠٠٠.٠٠٠

حسابهای دریافتنی ( بدهکاران ) ١١٠.٠٠٠ جمع دارایی های جاری :

٩.١٠٠.٠٠٠

جمع دارایی های جاری :

۵.۵٣٠.٠٠٠ بدهی های ( غیر جاری )ثابت:

دارایی های ثابت: وام های پرداختنی بلند مدت ١.۵٠٠.٠٠٠

زمین ٢.۵٠٠.٠٠٠ جمع بدهی های ثابت:

١.۵٠٠.٠٠٠

ساختمان ۶.٠٠٠.٠٠٠

اثاثه ١۵٠.٠٠٠ سرمایه

١٢.۵٨٠.٠٠٠

وسیله نقلیه ٩.٠٠٠.٠٠٠

جمع دارایی های ثابت: ١٧.۶۵٠.٠٠٠

جمع کل دارایی ها ٢٣.١٨٠.٠٠٠ جمع بدهی ها و سرمایه ٢٣.١٨٠.٠٠٠

: 86/6/ مثال 2 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تهیه ترازنامه شرکت آلفا در تاریخ 31

 1. اثاثه 2.500.000 ریال 6 . سرمایه 5.260.000 ریال

 2. بانک 1.870.000 ریال 7 . بستانکاران 750.000 ریال

 3. اسناد پرداختنی 500.000 ریال 8 . موجودی کالا 1.250.000 ریال

 4. پیش پرداخت 290.000 ریال 9 . پیش دریافت 500.000 ریال

 5. بدهکاران 1.100.000 ریال

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 14 ‐

ترازنامه شرکت آلفا

86/6/ تاریخ 31

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

بانک ١.٨٧٠.٠٠٠ حسابهای دریافتنی ( بستانکاران ) ٧۵٠.٠٠٠

پیش پرداخت ٢٩٠.٠٠٠ اسناد پرداختنی ۵٠٠.٠٠٠

حسابهای دریافتنی ( بدهکاران ) ١.١٠٠.٠٠٠ پیش دریافت ۵٠٠.٠٠٠

موجودی کالا ١.٢۵٠.٠٠٠ جمع دارایی های جاری : ١.٧۵٠.٠٠٠

جمع دارایی های جاری : ۴.۵١٠.٠٠٠

دارایی های ثابت: سرمایه ۵.٢۶٠.٠٠٠

اثاثه ٢.۵٠٠.٠٠٠

جمع دارایی های ثابت: ٢.۵٠٠.٠٠٠

جمع کل دارایی ها ٧.٠١٠.٠٠٠ جمع بدهی ها و سرمایه ٧.٠١٠.٠٠٠

صورت حساب سود و زیان شرکت های خدماتی

صورتحسابی است که عملکرد مالی یک شرکت را در قالب درآمد ها و هزینه ها در طی یک دوره مالی نشان می دهد

و شکل آن بصورت زیر می باشد:

شرکت ….

صورت حساب سود و زیان

87/12/ تاریخ 29

درآمد ها:

$$$ ——–

$$$ ——–

$$$ ——–

( کسر می شود ) هزینه ها:

$$$ ——–

$$$ ——–

$$$ ——–

خلاصه سود و زیان ( $$$$ ) یا $$$$

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 15 ‐

زیان : اگر هزینه ها از درآمد بیشتر باشد سود : اگر درآمد از هزینه ها بیشتر باشد.

درآمد

مبلغی است که از ارائه خدمات یا فروش کالا عاید موسسه می شود. شرکتها علاوه بر درآمدهای خود می توانند

درآمدهای دیگری مانند اجاره محل، سود سپرده بانکی و یا سایر درآمد ها بدست می آید.

هزینه

مبلغی است که جهت کسب درآمد در یک شرکت پرداخت می شود. مانند: هزینه حقوق، هزینه آب و برق، هزینه گاز

و …

: 86/12/ مثال 1 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تهیه صورتحساب سود و زیان شرکت آلفا در تاریخ 29

 1. درآمدها 12.000 ریال 6 . هزینه تلفن 3.800 ریال

 2. هزینه آگهی 1.400 ریال 7 . هزینه حقوق 6.600 ریال

 3. هزینه اجاره 4.000 ریال 8 . هزینه آب و برق 500 ریال

مثال 2 : با توجه به مفروضات قبل اگر مبلغ درآمد 20.000 ریال باشد صورتحساب سود و زیان شرکت فوق را تهیه نمایید.

شرکت….

صورت حساب سود و زیان

87/12/ تاریخ 29

درآمد ها: 12.000

( کسر می شود ) هزینه ها:

هزینه آگهی 1.400

هزینه اجاره 4.000

هزینه تلفن 3.800

هزینه حقوق 6.600

هزینه آب و برق 500

( جمع هزینه ها ( 16.300

خلاصه سود و زیان ( 4300 ) زیان

شرکت….

صورت حساب سود و زیان

87/12/ تاریخ 29

درآمد ها: 20.000

( کسر می شود ) هزینه ها:

هزینه آگهی 1.400

هزینه اجاره 4.000

هزینه تلفن 3.800

هزینه حقوق 6.600

هزینه آب و برق 500

( جمع هزینه ها ( 16.300

خلاصه سود و زیان 3700 سود

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 16 ‐

صورت حساب سرمایه

گزارشی است که تغییرات سرمایه یک شرکت را طی یک دوره مالی بصورت زیر نشان می دهد:

سرمایه گذاری

تعریف: پول یا منابع اقتصادی است که صاحب شرکت علاوه بر سرمایه اولیه از محل دارایی های شخصی خود وارد

شرکت می نماید که می تواند به دو صورت انجام شود:

 1. آورده نقد

 2. آورده غیر نقد

برداشت

پولی است که صاحب شرکت جهت مصارف شخصی خود از شرکت دریافت می نماید و به دو صورت امکان پذیر

می باشد:

 1. برداشت نقدی

 2. برداشت غیر نقدی

85 برای شرکت آلفا؟ /12/ مثال 1 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است محاسبه صورت حساب سرمایه در تاریخ 29

سرمایه اول دوره 100.000 ریال

سرمایه گذاری مجدد طی دوره 50.000 ریال

سود خالص 10.000 ریال

برداشت 60.000 ریال

شرکت ….

صورت حساب سرمایه

87/12/ دوره مالی منتهی به 29

سرمایه گذاری اول دوره $$$$

+ : سرمایه گذاری مجدد طی دوره: $$$$

+: سود خالص $$$$

– : زیان خالص ($$$$ )

– : برداشت ($$$$)

سرمایه پایان دوره $$$$$$

شرکت ….

صورت حساب سرمایه

87/12/ دوره مالی منتهی به 29

سرمایه گذاری اول دوره ١٠٠.٠٠٠

+ : سرمایه گذاری مجدد طی دوره: ۵٠.٠٠٠

+: سود خالص ١٠.٠٠٠

( – : برداشت ( ۶٠.٠٠٠

سرمایه پایان دوره ١٠٠.٠٠٠

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 17 ‐

مثال 2 : با توجه به اطلاعات مثال قبل فرض کنید شرکت آلفا بجای سود خالص، زیان خالص به مبلغ 50.000 ریال

85 برای شرکت آلفا؟ /12/ داشته باشد مطلوب است تهیه صورت حساب سرمایه در تاریخ 29

ترتیب تهیه صورتهای مالی

١. صورت حساب سود و زیان ← سود یا زیان خالص بدست می آید و به ردیف 2 منتقل می یابد:

٢. صورت حساب سرمایه ← سرمایه پایان هر دوره بدست می آید و به ردیف 3 منتقل می شود:

٣. تراز نامه

؟ 85/12/ مثال : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تهیه صورتهای مالی برای شرکت آلفا به تاریخ 29

صندوق 250.000 ریال برداشت 120.000 ریال

بانک 100.000 ریال هزینه اجاره 60.000 ریال

درآمد 566.000 ریال زمین 350.000 ریال

وام کوتاه مدت 200.000 ریال پیش دریافت 100.000 ریال

حسابهای دریافتنی 150.000 ریال سرمایه اول دوره 500.000 ریال

اسناد پرداختنی 100.000 ریال هزینه حقوق 180.000 ریال

پیش پرداخت 130.000 ریال هزینه آگهی 88.000 ریال

اثاثه 150.000 ریال هزینه آب مصرفی 12.000 ریال

موجودی کالا 120.000 ریال هزینه برق مصرفی 6.000 ریال

بستانکاران 250.000 ریال

شرکت ….

صورت حساب سرمایه

87/12/ دوره مالی منتهی به 29

سرمایه گذاری اول دوره ١٠٠.٠٠٠

+ : سرمایه گذاری مجدد طی دوره: ۵٠.٠٠٠

( +: زیان خالص ( ۵٠.٠٠٠

( – : برداشت ( ۶٠.٠٠٠

سرمایه پایان دوره ۴٠.٠٠٠

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 18 ‐

شرکت آلفا

ترازنامه

85/12/ دوره مالی منتهی به 29

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 250.000 بستانکاران 250.000 ریال

بانک 100.000 اسناد پرداختنی 100.000 ریال

حسابهای دریافتنی 150.000 وام کوتاه مدت 200.000 ریال

موجودی 120.000 پیش دریافت 100.000 ریال

پیش پرداخت 130.000 جمع بدهی های جاری 650.000

جمع دارایی های جاری: 750.000

دارایی های ثابت: سرمایه 600.000

زمین 350.000

اثاثه 150.000

جمع دارایی های ثابت: 500.000

جمع دارایی 1.250.000 جمع بدهی و سرمایه 1.250.000

شرکتآلفا

صورت حساب سود و زیان

85/12/ تاریخ 29

درآمد ها: 566.000

( کسر می شود ) هزینه ها:

هزینه آگهی 88.000

هزینه اجاره 60.000

هزینه آب 12.000

هزینه حقوق 180.000

هزینه برق 6.000

( جمع هزینه ها ( 346.000

خلاصه سود و زیان 220.000 سود خالص

شرکت آلفا

صورت حساب سرمایه

85/12/ دوره مالی منتهی به 29

سرمایه گذاری اول دوره ۵٠٠.٠٠٠

+: سود خالص ٢٢٠.٠٠٠

( – : برداشت ( ١٢٠.٠٠٠

سرمایه پایان دوره ۶٠٠.٠٠٠

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 19 ‐

تجزیه و تحلیل فعالیتهای مالی و اثر این فعالیتها بر روی معادله حسابداری

معادله حسابداری همان ترازنامه است.

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

↓ ↓ ↓

منابع اقتصادی متعلق

به شرکت

حق مالی دیگران

نسبت به دارایی ها

حق مالی صاحب شرکت

نسبت به دارایی

? ?

چی دارم از کجا آورده ام

یک دارایی خود به خود بوجود نمی آید و محل تامین آن از دو منبع است:

 1. تامین از محل دیگران = بدهی ها

 2. تامین از محل صاحب شرکت = سرمایه

قواعد تجزیه و تحلیل

 1. اگر یک طرف معامله به اندازه مبلغی افزایش یابد طرف دیگر به همان اندازه و مبلغ افزایش می یابد.

 2. اگر یک طرف معامله به اندازه مبلغی کاهش یابد طرف دیگر به همان اندازه و مبلغ کاهش می یابد.

 3. اگر یک طرف معامله ثابت باشد طرف دیگر اگر به اندازه مبلغی کاهش یابدهمان طرف به همان اندازه افزایش

می یابد و بالعکس.

مثال 1 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تجزیه و تحلیل فعالیتها و اثر این فعالیتها بر روی معادله حسابداری:

 1. آقای رضایی مبلغ 5.000.000 ریال بصورت نقدی واریز به صندوق ، سرمایه گذاری نموده است.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و از طرف دیگر یک سرمایه افزایش پیدا کرده است ( قاعده اول )

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

اثر فعالیت صندوق =

5.000.000 + 5.000.000

5.000.000 = مانده 5.000.000

 1. ساختمان به مبلغ 3.000.000 ریال به طور نقد از محل صندوق خریداری نموده است.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی بنام ساختمان افزایش یافته و یک دارایی بنام صندوق کاهش یافته . ( قاعده سوم )

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق ساختمان =

= مانده قبلی 5.000.000

5.000.000 = +3.000.000 – اثر فعالیت 3.000.000

5.000.000 = 3.000.000 مانده جدید 2.000.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 20 ‐

 1. اثاثه به مبلغ 800.000 ریال از شرکت آلفا بطور نسیه خریداری نموده است.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی بنام اثاثه افزایش یافته و یک بدهی بنام حسابهای پرداختنی افزایش یافته . ( قاعده اول )

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق ساختمان اثاثه = حساب پرداختنی

= 3.000.000 مانده قبلی 2.000.000

5.000.000 + 800.000 = + اثر فعالیت 800.000

5.000.000 800.000 = 800.000 3.000.000 مانده جدید 2.000.000

 1. مبلغ 500.000 ریال از بدهی خود را به شرکت آلفا پرداخت نموده است نموده است.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و از طرف دیگر یک بدهی به نام ح/پرداختنی کاهش یافته

( قاعده دوم )

 1. قسمتی از اثاثه خریداری شده از شرکت آلفا را به مبلغ 180.000 ریال بطور نسیه به شرکت بتا فروخته است.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام اثاثه کاهش یافته و یک دارایی به نام حسابهای دریافتنی افزایش یافته( قاعده سوم )

 1. مبلغ 100.000 ریال از مطالبات خود را از شرکت بتا دریافت نموده است.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و یک دارایی به نام ح/ دریافتنی کاهش یافته( قاعده سوم )

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق ساختمان اثاثه = حساب پرداختنی

800.000 = 800.000 3.000.000 مانده قبلی 2.000.000

5.000.000 – 500.000 = – اثر فعالیت 500.000

5.000.000 300.000 = 800.000 3.000.000 مانده جدید 1.500.000

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق ساختمان اثاثه ح /دریافتنی = حساب پرداختنی

800.000 = 800.000 3.000.000 مانده قبلی 1.500.000

5.000.000 – 500.000 = + 180.000 – اثر فعالیت 180.000

5.000.000 300.000 = 180.000 620.000 3.000.000 مانده جدید 1.500.000

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق ساختمان اثاثه ح /دریافتنی = حساب پرداختنی

800.000 = 180.000 620.000 3.000.000 مانده قبلی 1.500.000

5.000.000 – 500.000 = – 100.000 + اثر فعالیت 100.000

5.000.000 300.000 = 80.000 620.000 3.000.000 مانده جدید 1.600.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 21 ‐

تهیه تراز نامه مثال 1

شرکت آلفا

ترازنامه

85/12/ دوره مالی منتهی به 29

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 1.600.000 حسابهای پرداختنی 300.000

حسابهای دریافتنی 80.000 جمع بدهی های جاری 300.000

جمع دارایی های جاری: 1.680.000

دارایی های ثابت: سرمایه 600.000

ساختمان 3.000.000

اثاثه 620.000

جمع دارایی های ثابت: 3.620.000

جمع دارایی 5.300.000 جمع بدهی و سرمایه 5.300.000

مثال 2 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تجزیه و تحلیل فعالیتها و اثر این فعالیتها بر روی معادله حسابداری و

تهیه ترازنامه مربوط به انتهای عملیات.:

 1. اختصاص مبلغ 400.000 ریال به عنوان سرمایه اول دوره بصورت نقدی و واریز آن به صندوق.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و از طرف دیگر یک سرمایه افزایش پیدا کرده است

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

اثر فعالیت صندوق =

+ 400.000 + 400.000

400.000 = مانده جدید 400.000

 1. خرید یک قطعه زمین به مبلغ 700.000 ریال که 300.000 ریال آن را نقد می پردازد و برای مابقی آن سفته ای

صادر و به فروشنده می دهد.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی بنام زمین افزایش یافته و یک دارایی بنام صندوق کاهش یافته و از طرف دیگریک بدهی

به نام اسناد پرداختنی افزایش یافته .

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق زمین = اسناد پرداختنی

+ 400.000 = مانده قبلی 400.000

400.000 = +700.000 – اثر فعالیت 300.000

400.000 400.000 = 700.000 مانده جدید 100.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 22 ‐

 1. خرید اثاثه به مبلغ 50.000 ریال بطور نسیه.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی بنام اثاثه افزایش یافته و از طرف دیگر یک بدهی بنام حسابهای پرداختنی افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق زمین اثاثه = حساب پرداختنی اسناد پرداختنی

400.000 = 700.000 مانده قبلی 100.000

400.000 + 50.000 = + اثر فعالیت 50.000

400.000 400.000 50.000 = 50.000 700.000 مانده جدید 100.000

 1. خرید موجودی ملزومات به مبلغ 80.000 ریال که نصف بهای آن را نقد و با فروشنده قرار می گذارد بقیه بدهی

آن را بعداً بپردازد.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام موجودی ملزومات افزایش یافته و یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و از طرف

دیگر یک بدهی به نام ح/پرداختنی افزایش یافته

. 5. پرداخت بهای اثاثه خریداری شده مربوط به بند شماره 3

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و یک بدهی به نام حسابهای پرداختنی کاهش یافته

 1. فروش نصف قطعه زمین خریداری شده به مبلغ 350.000 ریال بصورت نقدی.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و یک دارایی به نام زمین کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق زمین اثاثه ملزومات = حساب پرداختنی اسناد پرداختنی

400.000 50.000 = 50.000 700.000 مانده قبلی 100.000

400.000 + 40.000 = + 80.000 – اثر فعالیت 40.000

400.000 400.000 90.000 = 80.000 50.000 700.000 مانده جدید 60.000

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق زمین اثاثه ملزومات = حساب پرداختنی اسناد پرداختنی

400.000 90.000 = 80.000 50.000 700.000 مانده قبلی 60.000

400.000 – 50.000 = – اثر فعالیت 50.000

400.000 400.000 40.000 = 80.000 50.000 700.000 مانده جدید 10.000

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق زمین اثاثه ملزومات = حساب پرداختنی اسناد پرداختنی

400.000 40.000 = 80.000 50.000 700.000 مانده قبلی 10.000

400.000 = – 350.000 + اثر فعالیت 350.000

400.000 400.000 40.000 = 80.000 50.000 350.000 مانده جدید 360.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 23 ‐

 1. خرید یک دستگاه ساختمان به مبلغ 280.000 ریال بطور نقد.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام ساختمان افزایش یافته و یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق زمین اثاثه ملزومات ساختمان = اسناد / پ حساب / پ

= 80.000 50.000 350.000 مانده قبل 360.000

= + 280.000 – اثر فعالیت 280.000

400.000 40.000 400.000 = 280.000 80.000 50.000 350.000 مانده جدید 80.000

تراز نامه مثال 2

شرکت آلفا

ترازنامه

85/12/ دوره مالی منتهی به 29

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 80.000 حسابهای پرداختنی 40.000

موجودی ملزومات 80.000 اسناد پرداختنی 400.000

جمع دارایی های جاری: 160.000 جمع بدهی های جاری 440.000

دارایی های ثابت:

زمین 350.000

ساختمان 280.000

اثاثه 50.000

جمع دارایی های ثابت: 680.000 سرمایه 400.000

جمع دارایی 840.000 جمع بدهی و سرمایه 840.000

مثال 3 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تجزیه و تحلیل فعالیتهای مالی و تغییرات آن بر روی معادله حسابداری

و تهیه ترازنامه مربوط به انتهای عملیات:

 1. اختصاص مبلغ 2.000.000 ریال به عنوان سرمایه اول دوره بصورت نقدی و واریز آن به صندوق.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و از طرف دیگر یک سرمایه افزایش پیدا کرده است

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

اثر فعالیت صندوق =

+ 2.000.000 + 2.000.000

2.000.000 = مانده جدید 2.000.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 24 ‐

 1. خرید اثاثه به مبلغ 60.000 ریال بطور نقد.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی بنام اثاثه افزایش یافته و یک دارایی بنام صندوق کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق اثاثه =

= مانده قبلی 2.000.000

2.000.000 = +60.000 – اثر فعالیت 60.000

2.000.000 = 60.000 مانده جدید 1.960.000

 1. خرید وسیله نقلیه به مبلغ 1.000.000 ریال که 500.000 ریال آن نقد و برای مابقی سفته ای صادر و به فروشنده

تحویل داده شد.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی بنام وسیله نقلیه افزایش یافته و یک دارایی به نام صندوق کاهش و از طرف دیگر یک

بدهی بنام حسابهای پرداختنی افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق اثاثه وسیله نقلیه = اسناد / پ

= 60.000 مانده قبلی 1.960.000

2.000.000 + 500.000 = + 1.000.000 – اثر فعالیت 500.000

2.000.000 500.000 = 1.000.000 60.000 مانده جدید 1.440.000

 1. خرید موجودی ملزومات به مبلغ 70.000 ریال بطور نسیه.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام موجودی ملزومات افزایش یافته و یک بدهی به نام ح / پ افزایش یافته

دارایی ها بدهی ها + سرمایه

صندوق اثاثه وسیله نقلیه ملزومات = اسناد /پ ح / پ سرمایه

500.000 = 1.000.000 60.000 مانده قبل 1.440.000

+ 70.000 = + اثر فعالیت 70.000

2.000.000 70.000 500.000 = 70.000 1.000.000 60.000 مانده جدید 1.440.000

 1. خرید ماشین آلات به مبلغ 900.000 ریال که 200.000 نقد و با فروشنده قرار می گذارد که بقیه بهای آن را بعداً

بپردازد..

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام ماشین آلات افزایش یافته و یک دارایی به نام صندوق کاهش و از طرف دیگر یک

بدهی به نام ح / پ افزایش یافته

دارایی ها بدهی ها + سرمایه

صندوق اثاثه وسیله نقلیه ملزومات ماشین آلات = اسناد /پ ح / پ سرمایه

70.000 500.000 70.000 1.000.000 60.000 مانده قبل 1.440.000

2.000.000 + 700.000 = + 900.000 – اثر فعالیت 200.000

2.000.000 770.000 500.000 = 900.000 70.000 1.000.000 60.000 مانده جدید 1.240.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 25 ‐

. 6. پرداخت بهای ملزومات خریداری شده مربوط به بند شماره 4

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و از طرف دیگر یک بدهی به نام ح / پ کاهش یافته

دارایی ها بدهی ها + سرمایه

صندوق اثاثه وسیله نقلیه ملزومات ماشین آلات = اسناد /پ ح / پ سرمایه

770.000 500.000 900.000 70.000 1.000.000 60.000 مانده قبل 1.240.000

2.000.000 – 70.000 = – اثر فعالیت 70.000

2.000.000 700.000 500.000 = 900.000 70.000 1.000.000 60.000 مانده جدید 1.170.000

 1. فروش بخشی از اثاثه اداری مربوط به بند شماره 2 به مبلغ 20.000 ریال بصورت نسیه.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام اثاثه کاهش یافته و یک دارایی به نام ح / دریافتنی افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق اثاثه وسیله نقلیه ملزومات ماشین آلات ح / دریافتنی = اسناد /پ ح / پ سرمایه

2.000.000 700.000 500.000 = 900.000 70.000 1.000.000 60.000 مانده قبل 1.170.000

+ 20.000 – اثر فعالیت 20.000

2.000.000 700.000 500.000 = 20.000 900.000 70.000 1.000.000 40.000 مانده جدید 1.170.000

. 8. دریافت مبلغ 5.000 ریال از طلب موسسه مربوط به بند شماره 7

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و یک دارایی به نام ح / دریافتنی کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

مانده قبل صندوق اثاثه وسیله نقلیه ملزومات ماشین آلات ح / دریافتنی = اسناد /پ ح / پ سرمایه

2.000.000 700.000 500.000 = 20.000 900.000 70.000 1.000.000 40.000 1.170.000

– 5.000 + اثر فعالیت 5.000

2.000.000 700.000 500.000 = 15.000 900.000 70.000 1.000.000 40.000 مانده جدید 1.175.000

 1. خرید یک دستگاه ساختمان به مبلغ 60.000 ریال بطور نسیه.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام ساختمان افزایش یافته و از طرف دیگریک بدهی به نام ح / پرداختنی افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق اثاثه وسیله نقلیه ملزومات ماشین آلات ح / دریافتنی ساختمان = اسناد /پ ح / پ سرمایه

2.000.000 700.000 500.000 = 15.000 900.000 70.000 1.000.000 40.000 مانده قبل 1.175.000

– 60.000 + اثر فعالیت 60.000

2.000.000 760.000 500.000 60.000 15.000 900.000 70.000 1.000.000 40.000 مانده جدید 1.175.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 26 ‐

تراز نامه مثال 3

شرکت آلفا

ترازنامه

85/12/ دوره مالی منتهی به 29

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 1.175.000 حسابهای پرداختنی 760.000

ح / دریافتنی 15.000 اسناد پرداختنی 500.000

موجودی ملزومات 70.000 جمع بدهی های جاری: 1.260.000

جمع دارایی های جاری: 1.260.000

دارایی های ثابت:

ساختمان 60.000

وسیله نقلیه 1.000.000

اثاثه 40.000

ماشین آلات 900.000

جمع دارایی های ثابت: 2.000.000 سرمایه 2.000.000

جمع دارایی 3.260.000 جمع بدهی و سرمایه 3.260.000

مثال 4 : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است تجزیه و تحلیل فعالیتهای مالی و تغییرات آن بر روی معادله حسابداری

و تهیه ترازنامه مربوط به انتهای عملیات:

85 افتتاح می نماید. فعالیتهای مالی طی دوره به شرح زیر می باشد: /1/ آقای احسانی عکاسی احسان را در 1

 1. اختصاص مبلغ 4.500.000 جهت سرمایه گذاری اولیه موسسه.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و از طرف دیگر یک سرمایه افزایش پیدا کرده است

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق = سرمایه

مانده قبل =

+ 4.500.000 = + اثر فعالیت 4.500.000

4.500.000 = مانده جدید 4.500.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 27 ‐

 1. خرید یک دستگاه وسیله نقلیه به مبلغ 1.800.000 ریال بصورت نقدی.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام وسیله نقلیه افزایش یافته یک دارایی به نام صندوق کاهش پیدا کرده است

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه = سرمایه

4.500.000 = مانده قبل 4.500.000

= +1.800.000 – اثر فعالیت 1.800.000

4.500.000 = 1.800.000 مانده جدید 2.700.000

 1. خرید میز و صندلی به مبلغ 850.000 ریال بطور نسیه.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام اثاثه افزایش یافته و طرف دیگر یک بدهی به نام ح / پرداختنی افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه = ح / پ سرمایه

4.500.000 = 1.800.000 مانده قبل 2.700.000

+850.000 = + اثر فعالیت 850.000

4.500.000 850.000 = 850.000 1.800.000 مانده جدید 2.700.000

 1. برگشت مبلغ 90.000 ریال از صندلی خریداری شده بند شماره 3 به فروشنده.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام اثاثه کاهش یافته و طرف دیگر یک بدهی به نام ح / پرداختنی کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه = ح / پ سرمایه

4.500.000 850.000 = 850.000 1.800.000 مانده قبل 2.700.000

-90.000 = – اثر فعالیت 90.000

4.500.000 760.000 = 760.000 1.800.000 مانده جدید 2.700.000

. 5. پرداخت مبلغ 500.000 ریال به طلب کاران مربوط به بند شماره 3

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و طرف دیگر یک بدهی به نام ح / پرداختنی کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه = ح / پ سرمایه

4.500.000 760.000 = 760.000 1.800.000 مانده قبل 2.700.000

– 500.000 = – اثر فعالیت 500.000

4.500.000 260.000 = 760.000 1.800.000 مانده جدید 2.200.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 28 ‐

 1. پرداخت اجاره ساختمان عکاسی به مبلغ 420.000 ریال بصورت نقدی.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به صندوق افزایش یافته و طرف دیگر یک سرمایه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه = ح / پ سرمایه

مانده

قبل

4.500.000 260.000 = 760.000 1.800.000 2.200.000

-420.000 = – اثر فعالیت 420.000

4.080.000 260.000 = 760.000 1.800.000 مانده جدید 1.780.000

 1. آقای احسانی با اختصاص مبلغ 2.000.000 ریال بصورت نقدی و واریز به صندوق سرمایه خود را افزایش داد .

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به صندوق افزایش یافته و طرف دیگر یک سرمایه افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه = ح / پ سرمایه

مانده

قبل

4.080.000 260.000 = 760.000 1.800.000 1.780.000

+2.000.000 = + اثر فعالیت 2.000.000

6.080.000 260.000 = 760.000 1.800.000 مانده جدید 3.780.000

 1. دریافت مبلغ 850.000 ریال از مشتریان بابت ظهور عکس .

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به صندوق افزایش یافته و طرف دیگر یک سرمایه افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه = ح / پ سرمایه

مانده

قبل

6.080.000 260.000 = 760.000 1.800.000 3.780.000

+850.000 = + اثر فعالیت 850.000

مانده

جدید

6.930.000 260.000 = 760.000 1.800.000 4.630.000

 1. ارسال صورتحساب ظهور عکس برای مشتریان به مبلغ 1.000.000 ریال .

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام ح/دریافتنی افزایش یافته و طرف دیگر یک سرمایه افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه ح/ریافتنی = ح / پ سرمایه

6.930.000 260.000 = 760.000 1.800.000 مانده قبل 4.630.000

+1.000.000 = + اثر فعالیت 1.000.000

7.930.000 260.000 = 1.000.000 760.000 1.800.000 مانده جدید 4.630.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 29 ‐

10 . دریافت صورتحساب از تعمیرگاه فنی بابت سرویس و تعمیر ماشین آلات چاپ عکس به مبلغ 650.000 ریال .

تجزیه و تحلیل: یک بدهی به نام ح/پرداختنی افزایش یافته و یک بدهی به نام هزینه تعمیرات از سرمایه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه ح/ریافتنی = ح / پ سرمایه

مانده

قبل

6.930.000 260.000 = 1.000.000 760.000 1.800.000 4.630.000

-650.000 + اثر فعالیت = 650.000

مانده

جدید

7.280.000 910.000 = 1.000.000 760.000 1.800.000 4.630.000

11 . برداشت نقدی آقای احسانی جهت مصارف شخصی به مبلغ 200.000 ریال .

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و یک بدهی به نام برداشت شخصی از سرمایه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق وسیله نقلیه اثاثه ح/ریافتنی = ح / پ سرمایه

مانده

قبل

6.930.000 910.000 = 1.000.000 760.000 1.800.000 4.630.000

– 200.000 = – اثر فعالیت 200.000

مانده

جدید

7.080.000 910.000 = 1.000.000 760.000 1.800.000 4.430.000

****

نکات مثال شماره 4

 1. دریافت صورتحساب ← ح / پرداختنی ← نسیه

 2. ارسال صورتحساب ← ح / دریافتنی ← نسیه

اثر درآمدها، هزینه و برداشت بر روی معادله حسابداری:

 1. درآمدها اثر مستقیم بر سرمایه و باعث افزایش آن می شود

 2. هزینه ها و برداشت اثر معکوس بر روی سرمایه دارد و باعث کاهش سرمایه می شود.

سرمایه

سرمایه اولیه درآمدها هزینه ها برداشت

دارایی + – –

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 30 ‐

تراز نامه مثال 4

موسسه احسانی

ترازنامه

85/12/ دوره مالی منتهی به 29

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 4.430.000 حسابهای پرداختنی 910.000

ح / دریافتنی 1.000.000 جمع بدهی های جاری: 910.000

جمع دارایی های جاری: 5.430.000

دارایی های ثابت:

وسیله نقلیه 1.800.000

اثاثه 760.000

جمع دارایی های ثابت: 2.560.000 سرمایه 7.080.000

جمع دارایی 7.990.000 جمع بدهی و سرمایه 7.990.000

مثال 5 : آقای سعیدی در اول تیر ماه 81 موسسه حول و نقل سعید را تاسیس نموده است فعالیتهای مالی زیر در

تیرماه به شرح زیر می باشد مطلوب است:

81 واریز مبلغ 5.000.000 ریال سرمایه گذاری اولیه آقای سعیدی به حساب جاری شرکت. /4// 1. در تاریخ 1

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و از طرف دیگر یک سرمایه افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک

م . قبل – – = – –

+5.000.000 = + اثر . ف 5.000.000

5.000.000 = م . جدید 5.000.000

81 خرید نقدی 5 دستگاه کامیون به مبلغ 3.000.000 ریال و صدور چک در وجه فروشنده. /4/ 2. در تاریخ 1

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام وسیله نقلیه افزایش یافته و یک دارایی به نام بانک کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه

5.000.000 = م . قبل 5.000.000

= +3.000.000 – اثر . ف 3.000.000

5.000.000 = 3.000.000 م . جدید 2.000.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 31 ‐

81 خرید نقدی به مبلغ 200.000 ریال ملزومات و صدور چک در وجه فروشنده. /4/ 3. در تاریخ 8

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام ملزومات افزایش یافته و یک دارایی به نام بانک کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات

5.000.000 = 3.000.000 م . قبل 2.000.000

= +200.000 – اثر . ف 200.000

5.000.000 = 200.000 3.000.000 م . جدید 1.800.000

81 خرید تعدادی میز و صندلی به مبلغ 600.000 ریال به طور نسیه از فروشگاه سحر. /4/ 4. درتاریخ 12

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام اثاثه افزایش یافته و از طرف دیگر یک بدهی به نام ح/پرداختنی افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/پرداختنی

5.000.000 = 200.000 3.000.000 م . قبل 1.800.000

+600.000 = + اثر . ف 600.000

5.000.000 600.000 = 600.000 200.000 3.000.000 م . جدید 1.800.000

81 صدور چک به مبلغ 400.000 ریال در وجه فروشگاه سحر بابت پرداخت بخشی از بدهی /4/ 5. در تاریخ 20

موسسه.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام بانک کاهش یافته و از طرف دیگر یک بدهی به نام ح/پرداختنی کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/پرداختنی

5.000.000 600.000 = 600.000 200.000 3.000.000 م . قبل 1.800.000

– 400.000 = – اثر . ف 400.000

5.000.000 200.000 = 600.000 200.000 3.000.000 م . جدید 1.400.000

81 فروش نسیه مبلغ 250.000 ریال از اثاثه خریداری شده به شرکت رضایی. /4/ 6. در تاریخ 25

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام ح/دریافتنی افزایش یافته و یک دارایی به نام اثاثه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی

5.000.000 200.000 = 600.000 200.000 3.000.000 م . قبل 1.400.000

= +250.000 – اثر . ف 250.000

5.000.000 200.000 = 250.000 350.000 200.000 3.000.000 م . جدید 1.400.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 32 ‐

81 دریافت مبلغ 150.000 ریال از طلب موسسه از شرکت رضایی و واریز آن به حساب جاری /4/ 7. در تاریخ 30

شرکت.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام بانک افزایش یافته و بدهی به نام ح/پرداختنی کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی

5.000.000 200.000 = 250.000 350.000 200.000 3.000.000 م . قبل 1.400.000

= -150.000 + اثر . ف 150.000

5.000.000 200.000 = 100.000 350.000 200.000 3.000.000 م . جدید 1.550.000

81 دریافت مبلغ 320.000 ریال از شرکت حمیدی بابت کرایه حمل کالا و واریز آن به حساب /5/ 8. در تاریخ 6

صندوق شرکت.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و از طرف دیگر سرمایه افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی

5.000.000 200.000 = 100.000 350.000 200.000 3.000.000 م . قبل 1.550.000

+320.000 = + اثر . ف 320.000

5.320.000 200.000 = 100.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . جدید 320.000

81 ارسال صورتحساب حمل کالا برای شرکت سپهر به مبلغ 240.000 ریال که قرار شد مبلغ آن /5/ 9. در تاریخ 10

طی دو ماه آینده دریافت شود.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام ح/دریافتنی افزایش یافته و از طرف دیگر سرمایه افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی

5.320.000 200.000 = 100.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . قبل 320.000

+240.000 = + اثر . ف 240.000

5.56.000 200.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . جدید 320.000

81 بستن قرارداد جهت حمل کالا برای شرکت سینا و دریافت مبلغ 120.000 ریال وجه نقد به /5/ 10 . در تاریخ 16

عنوان پیش دریافت از شرکت مذکور و واریز آن به صندوق شرکت.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته و از طرف دیگر بدهی به نام پیش پرداخت افزایش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی پیش پرداخت

5.56.000 200.000 = 100.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . قبل 320.000

+120.000 = + اثر . ف 120.000

5.56.000 120.000 200.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . جدید 440.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 33 ‐

81 پرداخت مبلغ 280.000 ریال از صندوق موسسه بابت حقوق رانندگان در مرداد ماه. /5/ 11 . در تاریخ 25

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و از طرف دیگر سرمایه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی پیش پرداخت

5.56.000 120.000 200.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . قبل 440.000

– 280.000 = – اثر . ف 280.000

5.280.000 120.000 200.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . جدید 160.000

81 دریافت صورتحساب از تعمیرگاه دقت به مبلغ 150.000 ریال بابت تعمیر یکی از کامیونهای /4/ 12 . در تاریخ 26

موسسه که قرار شد مبلغ آن طی سه ماه آینده پرداخت شود.

تجزیه و تحلیل: یک بدهی به نام ح/ پرداختنی افزایش یافته و از طرف دیگر سرمایه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی پیش پرداخت

5.280.000 120.000 200.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . قبل 160.000

-150.000 + اثر . ف = 150.000

5.130.000 120.000 350.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . جدید 160.000

81 صدور چک به مبلغ 300.000 ریال بابت حق بیمه یک سالیه کامیونهای موسسه از تاریخ /5/ 13 . در تاریخ 28

. 82/6/ 81/6/1 تا 1

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام بانک کاهش یافته و از طرف دیگر سرمایه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی پیش پرداخت

5.130.000 120.000 350.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.550.000 م . قبل 160.000

-300.000 = – اثر . ف 300.000

4.830.000 120.000 350.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.250.000 م . جدید 160.000

81 پرداخت مبلغ 60.000 ریال از صندوق شرکت بابت صورتحساب تلفن آقای سعیدی. /5/ 14 . در تاریخ 29

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام صندوق کاهش یافته و از طرف دیگر سرمایه کاهش یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ح/پرداختنی پیش پرداخت

4.830.000 120.000 350.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.250.000 م . قبل 160.000

-60.000 = – اثر . ف 60.000

4.770.000 120.000 350.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.250.000 م . جدید 100.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 34 ‐

81 آقای سعیدی با واریز مبلغ 400.000 ریال به حساب جاری شرکت و اختصاص یک دستگاه /5/ 15 . در تاریخ 31

ساختمان به ارزش 1.600.000 ریال سرمایه خود را افزایش می دهد.

تجزیه و تحلیل: یک دارایی به نام بانک افزایش یافته ویک دارایی به نام ساختمان افزایش از طرف دیگر سرمایه افزایش

یافته

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

صندوق بانک و.نقلیه ملزومات اثاثه ح/دریافتنی ساختمان ح/پرداختنی

پیش

پرداخت

4.770.000 120.000 350.000 = 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.250.000 م . قبل 100.000

2.000.000 = +1.600.000 + اثر . ف 400.000

6.770.000 120.000 350.000 = 1.600.000 340.000 350.000 200.000 3.000.000 1.650.000 م . جدید 100.000

در ثبت فعالیتها ) T ثبت فعالیتهای مالی در حسابها ( استفاده از حساب

برای این که صورتحسابهای نامبرده شده تا کنون ( ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و صورتحساب سرمایه ) در پایان

دوره مالی راحت تر تهیه شود باید حساب هر یک از اقلامی که در این صورتحسابها وجود دارد بصورت جداگانه تهیه

شود. مثلاً برای صندوق، حسابهای دریافتنی، بستانکاران، درآمد، هزینه ها باید حساب جداگانه تهیه و افزایش یا

استفاده می کنیم . هر T کاهش اقلام مذکور را باید در این حسابها ثبت کنیم و برای این کار از علامت خاصی به نام

از قسمتهای زیر تشکیل شده است: T حساب

عنوان حساب: نام هریک از اقلام دارایی ها ، بدهی ها،سرمایه، درآمد،

هزینه ها و برداشت

طرف بدهکار طرف بستانکار

↓ ↓

بصورت قراردادی برای همه

حسابهاست

بصورت قراردادی برای همه

حسابهاست

جمع ( گردش ) بدهکار جمع ( گردش) بستانکار

مانده بدهکار مانده بستانکار

گردش بستانکار< گردش بدهکار گردش بدهکار< گردش بستانکار

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 35 ‐

باید مراحل زیر را به ترتیب اجرا نماییم: T برای ثبت فعالیتهای مالی در حساب

1 – تجزیه و تحلیل 2 – قاعده 3 – ثبت

↓ ↓ ↓

چه اتفاقی افتاده است اثر آن اتفاق

مشخص می شود T بر روی حساب

تاریخ

نام و مبلغ بدهکار

نام و مبلغ بستانکار

3 قاعده اصلی موثر در معادله حسابداری

دارایی ها بدهی ها سرمایه درآمد هزینه ها برداشت

افزایش کاهش کاهش افزایش کاهش افزایش کاهش افزایش افزایش کاهش افزایش کاهش

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

طرف بد طرف بس طرف بد طرف بس طرف بد طرف بس طرف بد طرف بس طرف بد طرف بس طرف بد طرف بس

مانده بدهکار مانده بستانکار مانده بستانکار مانده بستانکار مانده بدهکار مانده بدهکار

؟ T مثال : با توجه به اطلاعات مثالهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مطلوب است ثبت فعالیتهای مالی در حساب

1 – مثال 1

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش یافته افزایش در دارایی(صندوق) : بدهکار صندوق 5.000.000

یک سرمایه افزایش یافته افزایش در سرمایه : بستانکار سرمایه 5.000.000

سرمایه صندوق

5.000.000 5.000.000

2 – مثال 1

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ساختمان افزایش افزایش در دارایی(ساختمان) : بدهکار ساختمان 3.000.000

یک دارایی به نام صندوق کاهش کاهش در دارایی(صندوق) : بستانکار صندوق 3.000.000

ساختمان سرمایه صندوق

3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 36 ‐

3 – مثال 1

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه افزایش از طرف افزایش در دارایی(اثاثه) : بدهکار اثاثه 800.000

دیگر یک بدهی به نام ح/پ افزایش افزایش در بدهی(ح/پ) : بستانکار ح/پرداختنی 800.000

ح/پرداختنی

اثاثه ساختمان سرمایه صندوق

3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 800.000 800.000

4 – مثال 1

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش کاهشدر بدهی(ح/پ) : بدهکار ح/پرداختنی 500.000

یک بدهی به نام ح/پ کاهش کاهش در دارایی(صندوق) : بستانکار صندوق 500.000

ح/پرداختنی

اثاثه ساختمان سرمایه صندوق

3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 800.000 800.000 500.000

500.000

5 – مثال 1

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه کاهش افزایش در دارایی(ح/د) : بدهکار ح/دریافتنی 180.000

یک دارایی به نام ح/د افزایش کاهش در دارایی(اثاثه) : بستانکار اثاثه 180.000

ح/پرداختنی ح/دریافتنی اثاثه ساختمان سرمایه صندوق

3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 180.000 800.000 180.000 800.000 500.000

500.000

6 – مثال 1

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق) : بدهکار صندوق 100.000

یک دارایی به نام ح/د کاهش کاهش در دارایی(ح/د) : بستانکار ح/دریافتنی 100.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 37 ‐

ح/پرداختنی ح/دریافتنی اثاثه ساختمان سرمایه صندوق

3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 180.000 800.000 100.000 180.000 800.000 500.000

500.000 100.000

م 300.000 م 80.000 م 620.000 م 3.000.000 م 5.000.000 م 1.600.000

1 – مثال 2

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق) : بدهکار صندوق 400.000

یک سرمایه افزایش افزایش در سرمایه : بستانکار سرمایه 400.000

سرمایه صندوق

400.000 400.000

2 – مثال 2

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام زمین افزایش افزایش در دارایی(زمین) : بدهکار زمین 700.000

یک دارایی به نام صندوق و ح/پ افزایش کاهش در دارایی (صندوق) : بستانکار صندوق 300.000

افزایش در بدهی (اسناد/پ) : بستانکار اسناد/پرداختنی 400.000

اسناد/پرداختنی

زمین سرمایه صندوق

300.000 400.000 400.000 700.000 400.000

3 – مثال 2

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه افزایش افزایش در دارایی(اثاثه) : بدهکار اثاثه 50.000

یک بدهی به نام ح/پ افزایش افزایش در بدهی (ح/پ) : بستانکار ح/پرداختنی 50.000

اسناد/پرداختنی ح/پرداختنی اثاثه زمین سرمایه صندوق

300.000 400.000 400.000 700.000 50.000 50.000 400.000

4 – مثال 2

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ملزومات افزایش افزایش در دارایی(ملزومات) : بدهکار ملزومات 80.000

یکدارایی به نام صندوق کاهش و

یک بدهی به نام ح/پ افزایش

افزایش در دارایی(صندوق) :

افزایش در بدهی (ح/پ) :

بستانکار

بستانکار

صندوق

ح/پرداختنی

40.000

40.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 38 ‐

اسناد/پرداختنی ح/پرداختنی اثاثه زمین سرمایه صندوق

300.000 400.000 400.000 700.000 50.000 50.000 400.000

40.000

40.000

ملزومات

80.000

5 – مثال 2

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش کاهش در بدهی(ح/پ) : بدهکار ح/پرداختنی 50.000

یکبدهی به نام ح/پ کاهش

کاهش در دارایی(صندوق) :

بستانکار

صندوق

50.000

اسناد/پرداختنی ح/پرداختنی اثاثه زمین سرمایه صندوق

300.000 400.000 400.000 700.000 50.000 50.000 50.000 400.000

40.000

40.000

50.000

ملزومات

80.000

6 – مثال 2

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق) : بدهکار صندوق 350.000

یکدارایی به نام زمین کاهش

کاهش در دارایی (زمین) :

بستانکار

زمین

350.000

اسناد/پرداختنی ح/پرداختنی اثاثه زمین سرمایه صندوق

300.000 400.000 400.000 350.000 700.000 50.000 50.000 50.000 400.000

40.000

40.000 350.000

50.000

ملزومات

80.000

7 – مثال 2

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ساختمان افزایش افزایش در دارایی(ساختمان) : بدهکار ساختمان 280.000

یک دارایی به نام صندوق کاهش

کاهش در دارایی (صندوق) :

بستانکار

صندوق

280.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 39 ‐

1 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق) : بدهکار صندوق 2.000.000

یک سرمایه افزایش یافته افزایش در سرمایه : بستانکار سرمایه 2.000.000

سرمایه صندوق

2.000.000 2.000.000

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه افزایش افزایش در دارایی(اثاثه) : بدهکار اثاثه 60.000

یک دارایی به نام صندوق کاهش کاهش در دارایی(صندوق) : بستانکار صندوق 60.000

ح/پرداختنی

اثاثه

سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 60.000

3 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام وسیله نقلیه افزایش افزایش در دارایی(وسیله نقلیه)

:

بدهکار وسیله نقلیه 1.000.000

یک دارایی به نام صندوق کاهش افزایش در بدهی(اسناد/پ) : بستانکار اسناد/پ 500.000

یک بدهی به نام اسناد/پ افزایش کاهش در دارایی(صندوق) : بستانکار

صندوق 500.000

اسناد/پرداختنی ح/پرداختنی اثاثه زمین سرمایه صندوق

300.000 400.000 400.000 350.000 700.000 50.000 50.000 50.000 400.000

40.000 350.000 40.000 م 50.000 م 350.000 م 400.000 م 400.000

50.000

280.000

م 40.000

م 80.000

ملزومات ساختمان

280.000 80.000

م 80.000 م 280.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 40 ‐

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه اسناد/پ سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 500.000 60.000 1.000.000

500.000

4 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام موجودی ملزومات افزایش افزایش در دارایی(ملزومات) : بدهکار ملزومات 70.000

یک بدهی به نام ح/پ افزایش افزایش در بدهی(ح/پ) : بستانکار ح/پ 70.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه اسناد/پ سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 500.000 60.000 1.000.000 70.000

500.000

ملزومات

70.000

5 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ماشین آلات افزایش افزایش در دارایی(ماشین آلات) : بدهکار ماشین آلات 900.000

یک دارایی به نام صندوق کاهش کاهش در دارایی(صندوق) : بستانکار صندوق 200.000

یک بدهی به نام ح/پ افزایش افزایش در بدهی(ح/پ) : بستانکار ح/پ 700.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه اسناد/پ سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 500.000 60.000 1.000.000 70.000

500.000 700.000

200.000

ملزومات ماشین آلات

900.000 70.000

6 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش کاهش در بدهی(ح/پ) : بدهکار ح/پ 70.000

یک بدهی به نام ح/پ کاهش کاهش در دارایی(صندوق) : بستانکار صندوق 70.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 41 ‐

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه اسناد/پ سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 500.000 60.000 1.000.000 70.000 70.000

500.000 700.000

200.000

70.000

ملزومات ماشین آلات

900.000 70.000

7 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه کاهش افزایش در دارایی(ح/دریافتنی) : بدهکار ح/دریافتنی 20.000

یک دارایی به نام ح/دریافتنی افزایش کاهش در دارایی(اثاثه) : بستانکار اثاثه 20.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه اسناد/پ سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 500.000 20.000 60.000 1.000.000 70.000 70.000

500.000 700.000

200.000

70.000

ملزومات ماشین آلات ح/دریافتنی

20.000 900.000 70.000

8 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق) : بدهکار صندوق 5.000

یک دارایی به نام ح/دریافتنی کاهش کاهش در دارایی(ح/دریافتنی) : بستانکار ح/دریافتنی 5.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه اسناد/پ سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 500.000 20.000 60.000 1.000.000 70.000 70.000

500.000 5.000 700.000

200.000

70.000

ملزومات ماشین آلات ح/دریافتنی

5.000 20.000 900.000 70.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 42 ‐

9 – مثال 3

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ساختمان افزایش افزایش در دارایی(ساختمان) : بدهکار ساختمان 60.000

یک بدهی به نام ح/پرداختنی افزایش افزایش در بدهی(ح/پرداختنی) : بستانکار ح/پرداختنی 60.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه اسناد/پ سرمایه صندوق

60.000 2.000.000 2.000.000 500.000 20.000 60.000 1.000.000 70.000 70.000

700.000

60.000

500.000 5.000 م 1.000.000 م 40.000 م 500.000 م 2.000.000

200.000

70.000 م 760.000

م 1.1750.000

ملزومات ماشین آلات ح/دریافتنی ساختمان

60.000 5.000 20.000 900.000 70.000

م 70.000 م 900.000 م 15.000 م 60.000

1 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق) : بدهکار صندوق 4.500.000

یکسرمایه افزایش افزایش در بدهی (سرمایه) :

بستانکار

سرمایه

4.500.000

سرمایه صندوق

4.500.000

4.500.000

2 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام وسیله نقلیه افزایش افزایش در دارایی(وسیله نقلیه) : بدهکار وسیله نقلیه 1.800.000

یکدارایی به نام صندوق کاهش کاهش در دارایی (صندوق) :

بستانکار

صندوق

1.800.000

وسیله نقلیه سرمایه صندوق

4.500.000 1.800.000

4.500.000

1.800.000

3 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه افزایش افزایش در دارایی(اثاثه) : بدهکار اثاثه 850.000

یکبدهی به نام ح/پرداختنی افزایش افزایش در بدهی (ح/پ) : بستانکار ح/پ 850.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 43 ‐

ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

4.500.000 1.800.000 850.000 850.000

4.500.000

1.800.000

4 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه کاهش کاهشدر بدهی(ح/پ) : بدهکار ح/پ 90.000

یکبدهی به نام ح/پرداختنی کاهش کاهش در دارایی (اثاثه) :

بستانکار

اثاثه

90.000

ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000 850.000 90.000

4.500.000

1.800.000

5 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش کاهشدر بدهی(ح/پ) : بدهکار ح/پ 500.000

یکبدهی به نام ح/پرداختنی کاهش کاهش در دارایی (صندوق) :

بستانکار

صندوق

500.000

ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

90.000

500.00

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000 850.000

4.500.000

1.800.000

500.000

6 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش افزایش در هزینه ها(هزینه اجاره) : بدهکار هزینه اجاره 420.000

از طرف دیگریکسرمایه کاهش کاهش در دارایی (صندوق) :

بستانکار

صندوق

420.000

هزینه اجاره ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

90.000 420.000

500.00

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000 850.000

4.500.000

1.800.000

500.000

420.000

7 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی (صندوق) : بدهکار صندوق 2.000.000

یکسرمایه افزایش افزایشدر بدهی(سرمایه) : بستانکار سرمایه 2.000.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 44 ‐

هزینه اجاره ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

90.000 420.000

500.00

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000 850.000

2.000.000

4.500.000

2.000.000

1.800.000

500.000

420.000

8 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی (صندوق) : بدهکار صندوق 850.000

یکسرمایه افزایش افزایش در درآمدها(درآمد ظهورعکس) : بستانکار

درآمد ظهور عکس

850.000

هزینه اجاره ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

90.000 420.000

500.00

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000 850.000

2.000.000

4.500.000

2.000.000

850.000

1.800.000

500.000

420.000

درآمد ها

850.000

9 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ح/دریافتنی افزایش افزایش در دارایی (ح/دریافتنی) : بدهکار ح/دریافتنی 1.000.000

از طرف دیگریکسرمایه افزایش افزایشدر درآمدها(درآمد ظهور) : بستانکار

درآمد ظهور عکس

1.000.000

ح/دریافتنی ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

90.000 1.000.000

500.00

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000 850.000

2.000.000

4.500.000

2.000.000

850.000

1.800.000

500.000

420.000

درآمد ها

850.000

1.000000

هزینه اجاره

420.000

10 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یکبدهی به نام ح/پرداختنی افزایش افزایش در هزینه ها(هزینه تعمیرات) : بدهکار هزینه تعمیرات 650.000

یکسرمایه کاهش افزایشدر بدهی(ح/پرداختنی) : بستانکار

ح/پرداختنی

650.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 45 ‐

درآمد ها

850.000

1.000000

م 1.850.000

هزینه اجاره

420.000

م 420.000

هزینه تعمیرات

650.000

م 650.000

صورت حساب سود و زیان

درآمد ها: 1.850.000

( کسر می شود ) هزینه ها:

هزینه اجاره 420.000

هزینه تعمیرات 650.000

( جمع هزینه ها ( 1.070.000

خلاصه سود و زیان 780.000 سود خالص

برداشت

200.000

م 200.000

ح/دریافتنی ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

90.000 1.000.000

500.00

850.000

650.000

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000

2.000.000

4.500.000

2.000.000

850.000

1.800.000

500.000

420.000

درآمد ها

850.000

1.000000

هزینه اجاره

420.000

هزینه تعمیرات

650.000

11 – مثال 4

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش افزایش در برداشتها(برداشت) : بدهکار برداشت شخصی 200.000

یکسرمایه کاهش کاهشدر دارایی(صندوق) : بستانکار

صندوق

200.000

ح/دریافتنی ح/پرداختنی اثاثه وسیله نقلیه سرمایه صندوق

90.000 1.000.000

500.00

850.000

650.000

4.500.000 1.800.000 90.000 850.000

2.000.000

4.500.000

2.000.000

850.000

1.800.000

500.000

420.000

200.000

م 1.000.000 م 1.800.000

م 760.000 م 6.500.000

م 910.000

م 4.430.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 46 ‐

ترازنامه

مثال شماره 4

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 4.430.000 حسابهای پرداختنی 910.000

ح / دریافتنی 1.000.000 جمع بدهی های جاری: 910.000

جمع دارایی های جاری: 5.430.000

دارایی های ثابت:

وسیله نقلیه 1.800.000

اثاثه 760.000

جمع دارایی های ثابت: 2.560.000 سرمایه 7.080.000

جمع دارایی 7.990.000 جمع بدهی و سرمایه 7.990.000

1 – مثال 5

صورت حساب سرمایه

سرمایه گذاری اول دوره 4.500.000

سرمایه گذاری طی دوره 2.000.000

+: سود خالص 780.000

( – : برداشت ( 200.000

سرمایه پایان دوره 7.080.000

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام بانک افزایش افزایش در دارایی(بانک) : بدهکار بانک 5.000.000

از طرف دیگریک سرمایه افزایش افزایش سرمایه : بستانکار سرمایه 5.000.000

سرمایه بانک

5.000.000 5.000.000

2 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام وسیله نقلیه افزایش افزایشدر دارایی(وسیله.ن) : بدهکار وسیله نقلیه 3.000.000

یک دارایی به نام بانک کاهش کاهش در دارایی(بانک) : بستانکار بانک 3.000.000

وسیله نقلیه

سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 47 ‐

3 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ملزومات افزایش افزایش در دارایی(ملزومات) : بدهکار ملزومات 200.000

یک دارایی به نام بانک کاهش کاهش در دارایی(بانک) : بستانکار بانک 200.000

وسیله نقلیه

ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 3.000.000

200.000

4 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام اثاثه افزایش افزایش در دارایی(اثاثه) : بدهکار اثاثه 600.000

یک بدهی به نام ح/پ افزایش افزایش در بدهی(ح/پ) : بستانکار ح/پ 600.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 600.000 3.000.000 600.000

200.000

5 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام بانک کاهش کاهشدر بدهی(ح/پ) : بدهکار ح/پ 400.000

یک بدهی به نام ح/پ کاهش کاهشدر دارایی(بانک) : بستانکار بانک 400.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000

400.000

6 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ح/دریافتنی افزایش افزایش در دارایی(ح/دریافتنی) : بدهکار ح/دریافتنی 250.000

یک دارایی به نام اثاثه کاهش کاهشدر دارایی(اثاثه) : بستانکار اثاثه 250.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000

400.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 48 ‐

ح/دریافتنی

250.000

7 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام بانک افزایش افزایش در دارایی(بانک) : بدهکار بانک 150.000

یک دارایی به نام ح/دریافتنی کاهش کاهش در دارایی(ح/دریافتنی) : بستانکار ح/دریافتنی 150.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000

400.000

ح/دریافتنی

150.000 250.000

8 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق ) : بدهکار صندوق 320.000

از طرف دیگر یک سرمایه افزایش یافته افزایش در درآمدها(درآمد حمل) : بستانکار درآمد حمل 320.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000

400.000

ح/دریافتنی صندوق درآمدها

320.000 320.000 150.000 250.000

9 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام ح/دریافتنی افزایش افزایش در دارایی(ح/دریافتنی ) : بدهکار ح/دریافتنی 240.000

یک سرمایه افزایش افزایش در درآمدها(درآمد حمل) : بستانکار درآمد حمل 240.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 49 ‐

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000

400.000

ح/دریافتنی صندوق درآمدها

320.000 320.000 150.000 250.000

240.000

240.000

10 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق افزایش افزایش در دارایی(صندوق ) : بدهکار صندوق 120.000

یک بدهی به نام پیش/د افزایش افزایش در بدهی( پیش دریافت ) : بستانکار پیش دریافت 120.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000

400.000

ح/دریافتنی صندوق پیش دریافت درآمدها

320.000 120.000 320.000 150.000 250.000

240.000 120.000 240.000

11 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش افزایش در هزینه ها(هزینه حقوق ) : بدهکار هزینه حقوق 280.000

یک سرمایه کاهش کاهش در دارایی( صندوق ) : بستانکار صندوق 280.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000

400.000

ح/دریافتنی صندوق پیش دریافت درآمدها هزینه حقوق

280.000

320.000 120.000 280.000 320.000 150.000 250.000

240.000 120.000 240.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 50 ‐

12 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک بدهی به نام ح/پرداختنی افزایش افزایش در هزینه ها(هزینه تعمیر ) : بدهکار هزینه تعمیرات 150.000

از طرف دیگریک سرمایه کاهش افزایش در بدهی( ح/پرداختنی ) : بستانکار ح/پرداختنی 150.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000 150.000

400.000

ح/دریافتنی صندوق پیش دریافت درآمدها هزینه حقوق هزینه تعمیرات

320.000 120.000 280.000 320.000 150.000 250.000

240.000

150.000 280.000

120.000 240.000

13 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام پیش پرداخت افزایش افزایش در دارایی(پ/پرداخت ) : بدهکار پیش پرداخت 300.000

و یک دارایی به نام بانک کاهش یافته کاهش در دارایی( بانک ) : بستانکار بانک 300.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000 150.000

400.000

300.000

ح/دریافتنی صندوق پیش دریافت درآمدها هزینه حقوق هزینه تعمیرات

150.000 280.000 320.000 120.000 280.000 320.000 150.000 250.000

240.000 120.000 240.000

پیش پرداختها

300.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 51 ‐

14 – مثال 5

تجزیه و تحلیل

قاعده

ثبت

یک دارایی به نام صندوق کاهش افزایش در برداشتها(برداشت ) : بدهکار برداشت 60.000

یک سرمایه کاهش کاهش در دارایی( صندوق ) : بستانکار صندوق 60.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

200.000 150.000 150.000

400.000

300.000

ح/دریافتنی صندوق پیش دریافت درآمدها هزینه حقوق هزینه تعمیرات

320.000 120.000 280.000 320.000 150.000 250.000

240.000

150.000 280.000

60.000 120.000 240.000

پیش پرداختها

300.000

برداشت

60.000

15 – مثال 5

تجزیه و تحلیل قاعده ثبت

یک دارایی به نام بانک افزایش افزایش در دارایی(بانک ) : بدهکار بانک 400.000

یک دارایی به نام ساختمان افزایش

یک بدهی به نام سرمایه افزایش

افزایش در دارایی( ساختمان ) :

افزایش در بدهی( سرمایه ) :

بدهکار

بستانکار

ساختمان 1.600.000

سرمایه

2.000.000

ح/پرداختنی وسیله نقلیه اثاثه ملزومات سرمایه بانک

3.000.000 5.000.000 5.000.000 200.000 250.000 600.000 3.000.000 600.000 400.000

150.000 2.000.000 150.000 م 3.000.000 م 350.000 م 200.000

400.000

200.000

400.000

300.000

م 350.000

م 7.000.000

م 1.650.000

ح/دریافتنی صندوق پیش دریافت ساختمان هزینه حقوق هزینه تعمیرات

1.600.000 120.000 280.000 320.000 150.000 250.000

150.000 280.000

60.000 م 120.000 م 280.000 م 150.000 120.000 240.000

م 340.000 م 100.000 م 1.600.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 52 ‐

ترازنامه

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 100.000 ح/ پرداختنی 350.000

بانک 1.650.000 پیش دریافت 120.000

ح/دریافتنی 340.000 جمع بدهی های جاری: 470.000

موجودی ملزومات

پیش پرداخت

200.000

300.000

جمع دارایی های جاری: 2.590.000

دارایی های ثابت:

ساختمان 1.600.000

وسیله نقلیه 3.000.000

اثاثه 350.000 سرمایه 7.070.000

جمع دارایی های ثابت: 4.950.000

جمع دارایی 7.540.000 جمع بدهی و سرمایه 7.540.000

برداشت

60.000

م 60.000

پرداختها پیش

300.000

م 300.000

درآمدها

320.000

240.000

م 560.000

صورت حساب سود و زیان

درآمد ها: 560.000

( کسر می شود ) هزینه ها:

هزینه حقوق 280.000

هزینه تعمیرات 150.000

( جمع هزینه ها ( 430.000

خلاصه سود و زیان 130.000 سود خالص

صورت حساب سرمایه

سرمایه گذاری اول دوره 5.000.000

سرمایه گذاری طی دوره 2.000.000

+: سود خالص 130.000

( – : برداشت ( 60.000

سرمایه پایان دوره 7.070.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 53 ‐

ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر قانونی حسابداری

دفاتر حسابداری شامل دفتر کل و دفتر روزنامه می باشد.

دفتر روزنامه

دفتری است که کلیه فعالیتهای مالی یک شرکت به ترتیب تاریخ وقوع و بصورت روزانه ثبت می شود.

دفتر کل

دفتری است که حسابهای یک شرکت را از یک دیگر تفکیک می نماید و دفتر کل اطلاعات مالی را برای تهیه

می باشد. T صورتهای مالی فراهم می نماید و نوع ساده آن همان حساب

شکل دفتر روزنامه:

ردیف

تاریخ شرح روز عطف مبلغ بدهکار مبلغ بستانکار ماه

نام حساب بد $$$$

نام حساب بس $$$$

شرح مختصری از فعالیت

جمع $$$$$ $$$$$

شکل دفتر کل:

ردیف

تاریخ شرح عطف

مبلغ تشخیص روز مانده ماه بدهکار بستانکار

بد یا بس

مثال: با توجه به اطلاعات مثالهای قبل ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) مطلوب است:

ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه و نقل آن به دفتر کل:

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 54 ‐

2 – 1 مثال 1 – مثال 1

صندوق 5.000.000 ساختمان 3.000.000

سرمایه 5.000.000 صندوق 3.000.000

شرح : سرمایه گذاری نقدی شرح : بابت خرید نقدی ساختمان

4 – 3 مثال 1 – مثال 1

اثاثه 800.000 ح/پرداختنی 500.000

ح/پرداختنی 800.000 صندوق 500.000

شرح : بابت خرید اثاثه بصورت نسیه شرح : بابت پرداخت بدهی بصورت نقد عطف به بند شماره 3

6 – 5 مثال 1 – مثال 1

ح/دریافتنی 180.000 صندوق 100.000

اثاثه 180.000 ح/دریافتنی 100.000

شرح : بابت برگشت اثاثه خریداری شده شرح : دریافت مطالبات

2 – 1 مثال 2 – مثال 2

صندوق 400.000 زمین 300.000

سرمایه 400.000

صندوق

ح/ پرداختنی

300.000

400.000

شرح : سرمایه گذاری نقدی شرح : بابت خرید زمین بصورت نقدی و نسیه

4 – 3 مثال 2 – مثال 2

اثاثه 5.000.000 ملزومات 80.000

ح/پرداختنی 5.000.000

ح/پرداختنی

صندوق

40.000

40.000

شرح : بابت خرید اثاثه بصورت نسیه شرح : بابت خرید ملزومات بصورت نقد و نسیه

6 – 5 مثال 2 – مثال 2

ح/پرداختنی 50.000 صندوق 350.000

صندوق 50.000 زمین 350.000

شرح : بابت پرداخت اثاثه خریداری شده بصورت نقد شرح : بابت فروش نصف قطعه زمین

7 – مثال 2

ساختمان 280.000

صندوق 280.000

شرح : بابت خرید یک دستگاه ساختمان

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 55 ‐

2 – 1 مثال 3 – مثال 3

صندوق 2.000.000 اثاثه 60.000

سرمایه 2.000.000 صندوق 60.000

شرح : سرمایه گذاری نقدی شرح : بابت خرید اثاثه بصورت نقد

4 – 3 مثال 3 – مثال 3

وسیله نقلیه 1.000.000 ملزومات 70.000

اسناد/پرداختنی

صندوق

500.000

500.000

ح/پرداختنی 70.000

شرح : بابت خرید وسیله نقلیه بصورت نقد و نسیه شرح : بابت خرید ملزومات بطور نسیه

6 – 5 مثال 3 – مثال 3

ماشین آلات 900.000 ح/پرداختنی 70.000

صندوق

ح/ پرداختنی

200.000

700.000

صندوق 70.000

شرح : بابت خرید ماشین الات بصورت نقد ونسیه شرح : بابت بهای ملزومات خریداری شده عطف به شماره 5

8 – 7 مثال 3 – مثال 3

ح/دریافتنی 20.000 صندوق 5.000

اثاثه 20.000 ح/دریافتنی 5.000

شرح : بابت فروش اثاثه عف به بند شماره 2 شرح : بابت دریافت طلب از موسسه عطف به بند شماره 7

9 – مثال 3

ساختمان 60.000

ح/پرداختنی 60.000

شرح : بابت خرید ساختمان به صورت نسیه

2 – 1 مثال 4 – مثال 4

صندوق 4.500.000 وسیله نقلیه 1.800.000

سرمایه 4.500.000 صندوق 1.800.000

شرح : سرمایه گذاری نقدی شرح : بابت خرید وسیله نقلیه بصورت نقد

4 – 3 مثال 4 – مثال 4

اثاثه 850.000 ح/پرداختنی 90.000

ح/پرداختنی 850.000 صندوق 90.000

شرح : بابت خرید اثاثه بصورت نسیه شرح : بابت برگشت اثاثه خریداری شده عطف به بند 3

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 56 ‐

6 – 5 مثال 4 – مثال 4

ح/پرداختنی 500.000 هزینه اجاره ساختمان 420.000

صندوق 500.000 صندوق 420.000

شرح : بابت پرداخت بدهی نقدی عطف به بند 3 شرح : بابت پرداخت نقدی اجاره ساختمان

8 – 7 مثال 4 – مثال 4

صندوق 2.000.000 صندوق 850.000

سرمایه 2.000.000 درآمد ظهور عکس 850.000

شرح : سرمایه گذاری طی دوره بصورت نقدی شرح : بابت دریافت نقدی درآمد ظهور عکس

10 – 9 مثال 4 – مثال 4

ح/دریافتنی 1.000.000 ح/پرداختنی 650.000

درآمد ظهور عکس 2.000.000 هزینه تعمیرات 650.000

شرح : بابت ارسال صورتحساب درآمد ظهور عکس شرح : دریافت صورت حساب هزینه تعمیر ماشین آلات

11 – مثال 2

برداشت 200.000

صندوق 200.000

شرح : بابت برداشت شخصی آقای احسانی بصورت نقدی

2 – 1 مثال 5 – مثال 5

بانک 5.000.000 وسیله نقلیه 3.000.000

سرمایه 5.000.000 بانک 3.000.000

شرح : سرمایه گذاری نقدی در بانک بصورت حساب جاری شرح : بابت خرید وسیله نقلیه بصورت صدور چک نقدی

4 – 3 مثال 5 – مثال 5

ملزومات 200.000 اثاثه 600.000

بانک: 200.000 ح/پرداختنی 600.000

شرح : بابت خرید ملزومات بصورت نقد ( صدور چک ) شرح : بابت خرید اثاثه بصورت نسیه

6 – 5 مثال 5 – مثال 5

ح/پرداختنی 400.000 ح/دریافتنی 250.000

بانک 400.000 اثاثه 250.000

شرح : بابت پرداخت قسمتی از بدهی بصورت نقد عطف به بند 4 شرح : بابت فروش نسیه اثاثه خریداری شده

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 57 ‐

8 – 7 مثال 5 – مثال 5

بانک 150.000 صندوق 320.000

ح/دریافتنی 150.000 درآمد حمل کالا 320.000

شرح : بابت دریافت از طلبکاران بصورت نقد شرح : بابت دریافت نقدی درآمد حمل کالا

10 – 9 مثال 5 – مثال 5

ح/دریافتنی 240.000 صندوق 120.000

درآمد حمل کالا 240.000 پیش دریافت حمل کالا 120.000

شرح : بابت ارسال صورتحساب درآمد حمل کالا از شرکت سپهر شرح : بابت پیش دریافت نقدی حمل کالا از شرکت سینا

12 – 11 مثال 5 – مثال 5

هزینه حقوق 280.000 هزینه تعمیرات 150.000

صندوق 280.000 ح/دریافتنی 150.000

شرح : بابت پرداخت هزینه حقوق رانندگاه در مردادماه شرح : بابت دریافت صورتحساب هزینه تعمیرات ماشین آلات

14 – 13 مثال 5 – مثال 5

پیش پرداخت بیمه 300.000 برداشت 60.000

بانک 300.000 صندوق 60.000

شرح : بابت پیش پرداخت هزینه بیمه سالیانه بصورت نقد شرح : بابت برداشت جهت پرداخت هزینه تلفن آقای سعیدی بصورت نقد

15 – مثال 5

بانک

ساختمان

400.000

1.600.000

سرمایه 2.000.000

شرح : بابت واریز نقدی و غیر نقدی جهت سرمایه گذاری طی دوره

تراز آزمایشی

از آنجایی که ثبتهای حسابداری بصورت دوطرفه انجام می شود معمولاً حسابدارن برای اطمینان از ثبت فعالیتها و

درستی مانده حسابها فهرستی از مانده حسابهای دفتر کل تهیه می کنند که به آن تراز آزمایشی می گویند یک از

مزایای تراز آزمایشی این است که از روی آن بسادگی و به سرعت می توان صورتهای مالی را تهیه نمود و انواع

ترازآزمایشی بصورت زیر می باشد:

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 58 ‐

1 – شرح

1 – دو ستونی 2 – مانده بدهکار

3 – مانده بستانکار

1 – شرح

2 – گردش بدهکار

2 – چهار ستونی 3 – گردش بستانکار

4 – مانده بدهکار

5 – مانده بستانکار

شکل تراز آزمایشی

بصورت زیر می باشد:

تراز آزمایشی

نام موسسه:

تاریخ :

شرح گردش بدهکار گردش بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار

1) دارایی جاری

2) دارایی غیر جاری

3) بدهی جاری

4) بدهی غیر جاری

5) سرمایه

6) برداشت

7) درآمد ها

8) هزینه ها

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 59 ‐

5 مطلوب است تهیه تراز آزمایشی دو ستونی؟ – 4 – 3 – 2 – مثال: با توجه به اطلاعات مثالهای 1

تراز آزمایشی مثال شماره 1 تراز آزمایشی مثال شماره 2

نام حساب مانده بدهکار مانده بدهکار

نام حساب مانده بدهکار مانده بدهکار

صندوق 1.600.000 صندوق 80.000

بدهکاران 80.000 موجودی ملزومات 80.000

ساختمان 3.000.000 زمین 350.000

اثاثه 620.000 ساختمان 280.000

ح/پرداختنی 300.000 اثاثه 50.000

سرمایه 5.000.000 ح/پرداختنی 40.000

5.300.000 اسناد پرداختنی 400.000 5.300.000

سرمایه 400.000

840.000 840.000

تراز آزمایشی مثال شماره 3 تراز آزمایشی مثال شماره 4

نام حساب مانده بدهکار مانده بدهکار

نام حساب مانده بدهکار مانده بدهکار

صندوق 1.175.000 صندوق 4.430.000

ح/دریافتنی 15.000 ح/دریافتنی 1.000.000

موجودی ملزومات 70.000 وسیله نقلیه 1.800.000

ساختمان 60.000 اثاثه 760.000

وسیله نقلیه 1.000.000 ح/ پرداختنی 910.000

اثاثه 40.000 سرمایه 6.500.000

ماشین آلات 900.000 برداشت 200.000

ح/ پرداختنی 760.000 درآمدها 1.850.000

اسناد پرداختنی 500.000 هزینه ها 1.070.000

9.260.000 9.260.000 سرمایه 2.000.000

3.260.000 3.260.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 60 ‐

تراز آزمایشی مثال شماره 5

نام حساب مانده بدهکار مانده بدهکار

صندوق 100.000

بانک 1.650.000

ح/دریافتنی 340.000

موجودی ملزومات 200.000

پیش پرداختها 300.000

ساختمان 1.600.000

وسیله نقلیه 3.000.000

اثاثه 350.000

ح/پرداختنی 350.000

پیش دریافتها 120.000

سرمایه 7.000.000

برداشت 60.000

درآمدها 560.000

هزینه ها 430.000

8.030.000 8.030.000

اصلاح حسابها در پایان دوره مالی

درآمدها && ← اصل تحقق درآمد: به محض ارائه خدمات درآمدها باید شناسایی و ثبت

شود . هرچند که پول نقد دریافت شده باشد یا نشده باشد

در صورت حساب سود و زیان

هزینه ها && ← اصل تطابق: هزینه های هر دوره باید از درآمد های همان دوره کسر

شود. هزینه که پول نقد دریافت شده باشد یا نشده باشد

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 61 ‐

1 – اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه ها ( بیمه و اجاره )

2 – اصلاح حساب پیش دریافت درآمد

اصلاح حسابها 3 – اصلاح حساب موجودی ملزومات

شامل موارد 4 – اصلاح حساب هزینه های معوقه ( اتفاق افتاده ولی ثبت نشده )

فوق می باشد 5 – اصلاح حساب درآمد های معوقه ( اتفاق افتاده ولی ثبت نشده )

6 – اصلاح حساب موجودی کالا که فقط در مورد شرکتهای بازرگانی استفاده می شود

7 – اصلاح حساب استهلاک که فقط در مورد دارایی های ثابت است

8 – اصلاح حساب مطالبات سوخت شده که فقط در مورد بدهکاران است

1 – اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه ها ( بیمه و اجاره )

هر گاه شرکتی هزینه ای را متحمل گردد که منافع مربوط به آن در بیش از یک دوره مالی نصیب آن شود آن را

پیش پرداخت هزینه می گویند. که یک نوع دارایی جاری است مانند پیش پرداخت بیمه ، اجاره و غیره.

ثبت اصلاحی آن بصورت زیر است:

1– زمان ایجاد حساب پیش پرداخت هزینه ها

پیش پرداخت هزینه بدهکار

&&

صندوق/بانک بستانکار

&&

2– زمان اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه در پایان دوره مالی

هزینه مربوطه ( برق ) بدهکار

&&

پیش پرداخت هزینه بستانکار

&&

محاسبه پیش پرداخت هزینه :

تعداد ماه مصرف شده

مبلغ پیش پرداخت × تعداد ماه قرارداد

85 محل کار خود را با پرداخت 480.000 ریال به مدت 2 سال در مقابل /3/ مثال 1 : موسسه خدماتی آلفا در تاریخ 1

؟ 85/12/ آتش سوزی بیمه می نماید مطلوب است: ثبت های لازم در دفتر روزنامه به تاریخ 29

85 پیش پرداخت بیمه /3/1

بدهکار

480.000

صندوق/بانک

بستانکار

480.000

85/12/29 هزینه بیمه

بدهکار

200.000

پیش پرداخت بیمه

بستانکار

200.000

محاسبه پیش پرداخت هزینه :

تعداد ماه مصرف شده

= مبلغ پیش پرداخت 200.000 × تعداد ماه قرارداد

??

480.000 × ??

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 62 ‐

86 به مبلغ 1.500.000 ریال اجاره می نماید. /9/ مثال 2 : شرکت آلفا برای محل کار خود ساختمان را در تاریخ 1

86/12/ مطلوب است: ثبت مالی فوق در دفتر روزنامه و اصلاح حساب به تاریخ 29

86 پیش پرداخت اجاره /9/1

بدهکار

1.500.000

صندوق/بانک

بستانکار

1.500.000

86/12/29 هزینه اجاره

بدهکار

500.000

پیش پرداخت اجاره

بستانکار

500.000

محاسبه پیش پرداخت هزینه :

تعداد ماه مصرف شده

= مبلغ پیش پرداخت 500.000 × تعداد ماه قرارداد

?

1.500.000 × ??

2 – اصلاح حساب پیش دریافت درآمد

هرگاه موسسه ای مبلغی را از مشتریان خود دریافت نماید تا بعداً کاری را انجام دهد مبلغ دریافت شده پیش

دریافت درآمد نامیده می شود و یک نوع بدهی محسوب می شود . هر زمان که موسسه به تعهد خود عمل نمود و

خدمات ارائه نماید درآمد تحقق می پذیرد.

ثبت اصلاحی آن بصورت زیر است:

1– زمان ایجاد حساب پیش دریافت درآمد

صندوق / بانک بدهکار

&&

پیش دریافت درآمد بستانکار

&&

2– زمان اصلاح حساب پیش دریافت درآمد

پیش دریافت درآمد بدهکار

&&

درآمد بستانکار

&&

محاسبه پیش دریافت درآمد :

تعداد ماه مصرف شده

مبلغ پیش دریافت درآمد × تعداد ماه قرارداد

87 قرارداد مبنی بر سرویس دستگاه حرارت مرکزی ساختمان بتا با شرکت /9/ مثال: موسسه خدماتی آلفا در تاریخ 1

مذکور به امضاء می رساند بر اساس این قرار داد موسسه خدماتی آلفا با دریافت مبلغ 1.800.000 ریال تعهد می نماید

در مدت 6 ماه کار سرویس دستگاه حرارت مرکزی شرکت بتا را به انجام رساند . مطلوب است ثبتهای فعالیت ملی

فوق در دفتر روزنامه؟

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 63 ‐

87 صندوق/بانک /9/1

بدهکار

1.800.000

پیش دریافت درآمد

بستانکار

1.800.000

87/12/29 پیش دریافت درآمد

بدهکار

1.200.000

درآمد

بستانکار

1.200.000

محاسبه پیش دریافت درآمد :

تعداد ماه مصرف شده

= مبلغ پیش دریافت درآمد 1.200.000 × تعداد ماه قرارداد

?

1.800.000 × ?

3 – اصلاح حساب موجودی ملزومات

قسمتی از دارایی های جاری است که بطور روزانه در جریان کار روزمره موسسه استفاده می شود و ازبین می رود.

1– زمان ایجاد حساب موجودی ملزومات ( خرید )

موجودی ملزومات بدهکار

&&

صندوق / بانک بستانکار

&&

2– زمان اصلاح حساب موجودی ملزومات در پایان دوره

هزینه ملزومات بدهکار

&&

موجودی ملزومات بستانکار

&&

موجودی ملزومات پایان دوره – موجودی ملزومات طی دوره + خرید ملزومات اول دوره = هزینه ملزومات مصرف شده ( روش محاسبه )

85 مبلغ 600.000 ریال ملزومات اداری بطور نقد خریداری نموده است /3/ مثال: موسسه خدماتی آلفا در تاریخ 1

85 پایان دوره 35.000 /12/ 85 ( اول دوره 20.000 ریال و موجودی ملزومات در 29 /1/ حساب موجودی ملزومات در 1

ریال ) مطلوب است ثبتهای حسابداری فوق؟

85 موجودی ملزومات /3/8

بدهکار

600.000

صندوق / بانک

بستانکار

600.000

85/12/29 هزینه ملزومات

بدهکار

585.000

موجودی ملزومات

بستانکار

585.000

20.000 + 600.000 ‐ 35.000 = 585.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 64 ‐

4 – اصلاح حساب هزینه های معوقه

هزینه هایی هستند که تا پایان دوره مالی تحقق یافته اند اما در دفاتر ثبت نشده است به عنوان مثال اگر پرداخت

حقوق ماهیانه کارکنان در تاریخ 15 هر ماه انجام پذیرد در پایان اسفند ماه معادل 15 روز از حقوق ماهیانه کارکنان

تحقق یافته که جزء هزینه های دوره مالی است و باید در دفاتر ثبت شود.

مثال: موسسه خدماتی رضا مبلغ 12.000 ریال از حقوق اسفند ماه کارکنان را پرداخت نکرده است مطلوب است ثبت

فعالیت مالی فوق در دفتر روزنامه؟

88 هزینه حقوق /12/29

بدهکار

12.000

بستانکار

حقوق پرداختنی یک بدهی جاری است که در ترازنامه نشان داده می شود حقوق پرداختنی 12.000

5 – اصلاح حساب درآمد های معوقه

درآمدهایی که طی دوره مالی تحقق یافته اند ولی دریافت ثبت نشده است . مثلاً اگر یک موسسه قرارداد ارائه

خدماتی را بسته باشد اما دریافت وجه نقد منوط به اتمام کار باشد درآمد حاصل از ارائه آن قسمت از کار یا خدمات

که مربوط به دوره مالی جاری است تحقق می یابد در حالی که در حسابها ثبتی صورت نگرفته است در نتیجه در پایان

دوره مالی ثبت حسابداری زیر انجام می گیرد.

حسابهای دریافتنی بدهکار

&&

بستانکار

درآمد &&

مثال: موسسه خدماتی آلفا در تاریخ اول دی ماه قرارداد 6 ماهه ای جهت نصب دستگاه حرارتی ساختمان مسکونی

بتا می بندد مبلغ قرارداد 3.600.000 ریال و پرداخت آن با تایید کارشناس فنی مجتمع صورت خواهد گرفت مطلوب

است ثبت اصلاحی فوق در دفترروزنامه؟

88 ح/دریافتنی /12/29

بدهکار

1.800.000

بستانکار

?.???.???

?

= محاسبه درآمد فوق درآمد 1.800.000 ? 3 = 1.800.00

6 – اصلاح حساب موجودی کالا

این موضوع مربوط به شرکتهای بازرگانی است که بعداً گفته می شود.

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 65 ‐

7 – اصلاح حساب استهلاک دارایی های ثابت

مربوط به مبحث دارایی های ثابت است که یکی از روشهای استهلاک روش خط مستقیم است.

= روش خط مستقیم ( یکی از روشهای استهلاک ) ارزش اسقاط– بهای تمام شده دارایی

عمر مفید

هزینه استهلاک بدهکار

&&

بستانکار

استهلاک انباشته &&

هزینه استهلاک یک حساب هزینه ای است استهلاک انباشته یکی از ترازنامه ای است که در قسمت

که در سود و زیان می آید. دارای های ثابت از آن کسر می شود و به عنوان یک حساب کاهنده است

و در ترازنامه به این شکل نوشته می شود:

86 وسیله نقلیه ای به /1/ مثال: شرکت آلفا در تاریخ 1

مبلغ 1.000.000 ریال بطور نقد خریداری نمده است عمر مفید

آن 4 سال و ارزش اسقاط آن 200.00 ریال و روش استهلاک

خط مستقیم است مطلوب است ثبت اصلاحی استهلاک

؟ 86/12/ در تاریخ 29

88 هزینه استهلاک /12/29

بدهکار

200.000

استهلاک انباشته

بستانکار

200.000

?.???.???????.???

?

200.00 = = محاسبه استهلاک

ترازنامه

&&

&&

دارایی های ثابت:

وسیله نقلیه &&

استهلاک انباشته شده

وسیله نقلیه ( && )

ارزش دفتری &&

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 66 ‐

بستن حسابها

1 – حسابهای موقت: حسابهایی هستند که در صورت سود وزیان می آیند و مانده آنها در پایان

دوره مالی باید صفر شود

بستن حسابها مانند: 1- درآمدها

-2 هزینه ها ↓

در پایان دوره 2- حسابهای دایمی : حسابهایی هستند که در ترازنامه می آیند و مانده آنها سال به سال انتقال

مالی انجام پیدا می کند و صفر صفر نمی شود.

می شود مانند: 1- کلیه اقلام دارایی ها

-2 کلیه اقلام بدهی ها

-3 کلیه اقلام سرمایه

-1 بستن حسابهای موقت

مراحل زیر را انجام می دهیم:

-1 کلیه اقلام سود و زیان که مانده بدهکار دارند بستانکار می کنیم و حساب خلاصه سود و زیان را بدهکار می نماییم

( تمامی هزینه )

-1 خلاصه سود و زیان بدهکار

&&

بستانکار

هزینه ها ( به تفکیک ) &&

-2 کلیه اقلام سود و زیان که مانده بستانکار دارند ( درآمد ها ) بدهکار می کنیم و به جمع آنها حساب خلاصه سود و زیان

را بستانکار می نماییم

-2 درآمد ها ( به تفکیک ) بدهکار

&&

بستانکار

خلاصه سود و زیان &&

-3 حساب خلاصه سود و زیان را مانده گیری می نماییم

خلاصه سود و زیان

مانده بدهکار مانده بستانکار

? ?

زیان خالص سود خالص

? ?

سرمایه &&

خلاصه سود و زیان &&

خلاصه سود و زیان &&

سرمایه &&

جواب باید برابربا جواب صورت سود و زیان باشد

-4 بستن حساب برداشت سرمایه &&

برداشت &&

مثال: با توجه به اطلاعات مثال 4 و 5 مطلوب است بستن حسابهای موقت

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 67 ‐

مثال 4

-1 درآمد ظهور عکس

بدهکار

1.850.000

بستانکار

خلاصه سود و زیان 1.850.000

بابت بستن حساب درآمد

2 – خلاصه سود و زیان

بدهکار

1.070.000

بستانکار

تعمیرات هزینه

هزینه اجاره

420.000

650.000

بابت بستن حساب هزینه ها

3 – خلاصه سود و زیان

بدهکار

780.000

بستانکار

سرمایه 780.00

بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان

4 – سرمایه

بدهکار

200.000

بستانکار

برداشت 200.00

بابت بستن حساب برداشت

مثال 5

-1 درآمد

بدهکار

560.000

بستانکار

خلاصه سود و زیان 560.000

بابت بستن حساب درآمد

2 – خلاصه سود و زیان

بدهکار

430.000

بستانکار

تعمیرات هزینه

هزینه حقوق

150.000

280.000

بابت بستن حساب هزینه ها

3 – خلاصه سود و زیان

بدهکار

130.000

بستانکار

سرمایه 130.00

بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان

4 – سرمایه

بدهکار

60.000

بستانکار

برداشت 60.00

بابت بستن حساب برداشت

خلاصه سود و زیان

1.850.000 1.070.000

780.000 مانده 780.000

خلاصه سود و زیان

560.000 430.000

130.00 130.00

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 68 ‐

مثال: مانده برخی از حسابهای موجود در تراز آزمایشی اصلاح شده موسسه خدماتی آلفا در دست می باشد مطلوب است انجام ثبتهای

مربوط به بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه؟

سرمایه 850.000 ریال درآمد حق مشاوره 246.000 ریال هزینه ملزومات 320.000 ریال

برداشت 80.000 ریال هزینه حقوق 283.000 ریال هزینه آب و برق 67.000 ریال

درآمد حق الوکاله 583.000 ریال هزینه اجاره 120.000 ریال هزینه آگهی 45.000 ریال

-1 درآمد حق الوکاله

درآمد حق مشاوره

بدهکار

583.000

246.000

بستانکار

خلاصه سود و زیان 829.000

بابت بستن حساب درآمد

2 – خلاصه سود و زیان

بدهکار

547.000

بستانکار

هزینه حقوق

هزینه اجاره

هزینه ملزومات

هزینه آب و برق

هزینه آگهی

283.000

120.000

320.000

67.000

45.000

بابت بستن حساب هزینه ها

-1 خلاصه سود و زیان

بدهکار

282.000

بستانکار

سرمایه 282.00

بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان

2 – سرمایه

بدهکار

80.000

بستانکار

برداشت 80.00

بابت بستن حساب برداشت

خلاصه سود و زیان

829.000 547.000

282.000 مانده 282.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 69 ‐

2 – بستن حسابهای دایمی

به دو صورت به شرح زیر می توان حسابها را ببندیم:

-1 معکوس کردن دارایی ها بدهی و سرمایه

بدهی ها &&& دارایی ها &&&

– — – —– – — —–

– ——– – ——–

– —— — – — —–

سال مالی بعد بدهی ها &&& ? سرمایه &&&

دارایی ها &&& ——– –

– —— — – —— —

– ——– – ——–

——– – سرمایه &&&

– ————————— – —————————

بابت بستن حسابهای دایمی بابت افتتاح حسابهای دایمی در سال بعد

2 – استفاده از حسابهای واسطه تراز افتتاحیه و اختتامیه

تراز افتتاحیه &&& دارایی ها &&&

دارایی ها &&& —– — –

– ——– – ——–

– — —– – ——–

——– – تراز افتتاحیه &&&

سال مالی بعد تراز افتتاحیه &&& ? بدهی ها &&&

——– – بدهی ها &&&

– ——– – — —–

– ——– – ——–

دارایی ها &&& ——– –

تراز اختتامیه &&& سرمایه &&&

– ————————— – —————————

بابت بستن حسابهای دایمی بابت افتتاح حسابهای دایمی در سال بعد

مثال: با توجه به اطلاعات مثالهای 1 و 2 و 3و 4 و 5 مطلوب است بستن حسابهای دائمی؟

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 70 ‐

مثال 1 روش معکوس

1/1 / سال جدید

ح/پرداختنی 300.000 صندوق 1.600.00

سرمایه 5.000.000 ح/دریافتنی 80.000

صندوق 1.600.00 ساختمان 3.000.000

ح/دریافتنی 80.000 اثاثه 620.000

ساختمان 3.000.000 ح/پرداختنی 300.000

اثاثه 620.000 سرمایه 5.000.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال جدید

مثال 2 روش معکوس

1/1 / سال جدید

ح/پرداختنی 40.000 صندوق 80.000

اسناد پرداختنی 400.000 موجودی ملزومات 80.000

سرمایه 400.000 زمین 350.000

صندوق 80.000 اثاثه 50.000

موجودی ملزومات 80.000 ساختمان 280.000

زمین 350.000 ح/پرداختنی 40.000

اثاثه 50.000 اسناد پرداختنی 400.000

ساختمان 280.000 سرمایه 400.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال جدید

مثال 3 روش تراز افتتاحیه و اختتامیه

1/1 / سال جدید

تراز اختتامیه 3.260000 صندوق 1.175.000

صندوق 1.175.000 موجودی ملزومات 70.000

موجودی ملزومات 70.000 ح/دریافتنی 15.000

ح/دریافتنی 15.000 اثاثه 40.000

اثاثه 40.000 وسیله نقلیه 1.000.000

وسیله نقلیه 1.000.000 ماشین آلات 900.000

ماشین آلات 900.000 ابزارآلات 60.000

ابزارآلات 60.000 تراز افتتاحیه 3.260000

اسناد پرداختنی 500.000 تراز افتتاحیه 3.260000

ح/پرداختنی 760.000 اسناد پرداختنی 500.000

سرمایه 2.000.000 ح/پرداختنی 760.000

تراز اختتامیه 3.260000 سرمایه 2.000.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال جدید

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 71 ‐

مثال 4 روش معکوس

1/1 / سال جدید

ح/پرداختنی 910.000 صندوق 4.430.000

سرمایه 7.080.000 ح/دریافتنی 1.000.000

صندوق 4.430.000 وسیله نقلیه 1.800.000

ح/دریافتنی 1.000.000 اثاثه 760.000

وسیله نقلیه 1.800.000 ح/پرداختنی 910.000

اثاثه 760.000 سرمایه 7.080.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال جدید

مثال 5 روش معکوس

1/1 / سال جدید

ح/پرداختنی 350.000 صندوق 100.000

پیش دریافت 120.000 بانک 1.650.000

سرمایه 7.070.000 ح/دریافتنی 340.000

صندوق 100.000 موجودی ملزومات 200.000

بانک 1.650.000 ساختمان 1.600.000

ح/دریافتنی 340.000 وسیله نقلیه 3.000.000

موجودی ملزومات 200.000 اثاثه 350.000

ساختمان 1.600.000 ح/پرداختنی 350.000

وسیله نقلیه 3.000.000 پیش دریافت 120.000

اثاثه 350.000 سرمایه 7.070.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال جدید

نکته:

در اقلام حسابهای دائمی مانده پایان دوره سال جاری ، مانده اول دوره سال بعد است و در اقلام حسابهای موقت مانده

پایان دوره در پایان سال صفر می شود.

مثال:

تراز آزمایشی موسسه آلفا در پایان اسفند 81 ( قبل از اصلاح حسابها ) در دست می باشد و سایر اطلاعات به قرار زیر

می باشد:

 1. پیش دریافت درآمد مربوط به قراردادی است که آموزشگاه برای آموزش کارکنان در اول بهمن ماه بسته است

و مدت این قرارداد 6 ماهه و کل مبلغ قرارداد در اول بهمن دریافت شده است.

 1. پیش پرداخت اجاره بابت اجاره یک ساله محل آموزشگاه است که تاریخ شروع اجاره اول آذرماه 81 می باشد.

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 72 ‐

 1. موجودی ملزومات طبق شمارش در پایان اسفند 81 معادل 60.000 ریال می باشد.

 2. در اول اسفند ماه 81 قراردادی برای 150 ساعت آموزش کارکنان از قرار هر ساعت 1000 ریال بسته شده است

که پس از اتمام دوره آموزش صورت حساب تنظیم و ارسال خواهد شد و تا پایان اسفند ماه کارکنان 70

ساعت آموزش دیده اند.

 1. حقوق پرداخت نشده معلمان در پایان سال 81 مبلغ 80.000 ریال می باشد.

مطلوب است:

 1. انجام ثبتهای اصلاحی لازم در پایان سال 81 در دفتر روزنامه و انتقال در دفتر کل

 2. تهیه تراز آزمایشی بعد از اصلاحات

 3. تهیه صورتهای مالی

 4. بستن حسابهای موقت

 5. بستن حسابهای دائمی

شرح م بدهکار م بستانکار

بانک 820.000

ح/ دریافتنی 880.000

موجودی ملزومات 150.000

پیش پرداخت اجاره 600.000

اثاثه 200.000

ح / پرداختنی 430.000

پیش دریافت درآمد 300.000

سرمایه 1.500.000

برداشت 130.000

درآمد خدمات آموزشی 950.000

هزینه حقوق 320.000

هزینه آب و برق 80.000

3.180.000 جمع 3.180.000

بانک

820.000

م 820.000

ح/دریافتنی

880.000

(4)70.000

م 950.000

موجودی ملزومات

(3)90.000 150.000

م 60.000

هزینه ملزومات

(3)90.000

م 90.000

پیش پرداخت اجاره

(2)200.000 600.000

م 400.000 اثاثه

200.000

م 200.000

ح/پرداختنی

430.000

م 430.000

پیش دریافت درآمد

300.000 (1)100.000

حقوق م 200.000 هزینه

320.000

(5)80.000

م 400.000

سرمایه

1.5000.000

م 1.500.000

برداشت

130.000

م 130.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 73 ‐

1 – اصلاح حساب پیش دریافت درآمد

پیش دریافت درآمد 1000.000

= 100.000 ) درآمد 100.000

?

( 300.000 × ?

2 – اصلاح حساب پیش پرداخت اجاره

هزینه اجاره 200.000

= 200.000 ) پیش پرداخت اجاره 200.000

?

(600.000 × ??

3 – اصلاح حساب موجودی ملزومات

هزینه ملزومات 90.0000

(150.000 – 60.000 = 90.000 ) موجودی ملزومات 90.000

4 – اصلاح حساب درآمد معوقه

حسابهای دریافتنی 70.000

(1000 × 70 = 70.000 ) درآمد 70.000

5 – هزینه حقوق 80.000

حقوق پرداختنی 80.000

درآمدها

950.000

(1)100.000

(4)70.000

م 1.120.000

هزینه آب و برق

80.000

م 80.000

هزینه اجاره

(2)200.000

م 200.000

حقوق پرداختنی

(5)80.000

م 80.000

شرح م بدهکار م بستانکار

بانک 820.000

ح/ دریافتنی 950.000

موجودی ملزومات 60.000

پیش پرداخت اجاره 400.000

اثاثه 200.000

ح / پرداختنی 430.000

پیش دریافت درآمد 200.000

حقوق پرداختنی 80.000

سرمایه 1.500.000

برداشت 130.000

درآمد خدمات آموزشی 1.120.000

هزینه اجاره 200.000

هزینه حقوق 400.000

هزینه آب و برق 80.000

هزینه ملزومات 90.000

3.330.000 جمع 3.330.000

صورت حساب سرمایه

سرمایه اولیه 1.500.000

سود خالص 350.000

( برداشت ( 130.000

سرمایه پایان دوره 1.720.000

صورت سود و زیان

درآمد ها 1.120.000

هزینه اجاره 200.000

هزینه حقوق 400.000

هزینه آب و برق 80.000

هزینه ملزومات 90.000

( جمع هزینه ها ( 770.000

سود خالص 350.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 74 ‐

ترازنامه

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

بانک 820.000 ح/پرداختنی 430.000

ح/دریافتنی 950.000 پیش دریافت درآمد 200.000

موجودی ملزومات 60.000 حقوق پرداختنی 80.000

پیش پرداخت اجاره 400.000

جمع دارایی های جاری: 2.230.000 سرمایه 1.720.000

دارایی های ثابت:

اثاثه 200.000

جمع دارایی ها 2.430.000 جمع بدهی و سرمایه 2.430.000

بستن حسابهای موقت:

1 – خلاصه سود و زیان 770.000

هزینه اجاره 200.000

هزینه حقوق 400.000

هزینه آب و برق 80.000

هزینه ملزومات 90.000

بابت بستن حساب هزینه ها

خلاصه سود و زیان 770.000

سرمایه 770.000

2 – درآمد ها 1.120.000

خلاصه سود و زیان 1.120.000

بابت بستن حساب درآمد ها

3 – خلاصه سود وزیان 350.000

سرمایه 350.000

بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان

-4 سرمایه 130.000

برداشت 130.000

بابت بستن حساب برداشت

خلاصه سود و زیان

(2)1.120.000 (1)770.000

3) م 350.000 )350.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 75 ‐

بستن حسابهای دائمی:

روش معکوس

سال 82

ح/پرداختنی 430.000 بانک 820.000

پ دریافت درآمد 200.000 ح/دریافتنی 950.000

حقوق پرداختنی 80.000 موجودی ملزومات 60.000

سرمایه 1.720.000 پ پرداخت اجاره 400.000

بانک 820.000 اثاثه 200.000

ح/دریافتنی 950.000 ح/پرداختنی 430.000

موجودی ملزومات 60.000 پ دریافت درآمد 200.000

پ پرداخت اجاره 400.000 حقوق پرداختنی 80.000

اثاثه 200.000 سرمایه 1.720.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال 82

مثال مهم

آقای رضایی در اسفند 85 موسسه نقشه کشی رضایی را تاسیس نموده است فعالیتهای مالی او به شرح زیر است:

85 واریز مبلغ 2.000.000 ریال وحه نقد به حساب جاری نزد بانک تجارت و تخصیص یک /12/ 1) در تاریخ 1

دستگاه ساختمان به ارزش 3.000.000 ریال به عنوان سرمایه اولیه

85 صدور یک فقره چک به مبلغ 300.000 ریال بابت بیمه یکساله ساختمان موسسه /12/ 2) در تاریخ 1

85 خرید تعدادی تجهیزات نقشه کشی به مبلغ 720.000 ریال از فروشگاه پارس که مبلغ /12/ 3) در تاریخ 2

320.000 ریال آن را طی یک فقره چک پرداخت و قرار شد بقیه بهای آن را 10 روز بعد پرداخت نماید.

88 صدور یک فقره چک به مبلغ 450.000 ریال بابت خرید تعدادی میز و صندلی /12/ 4) در تاریخ 2

85 خرید مبلغ 85.000 ریال ملزومات و صدور یک فقره چک در وجه فروشنده /12/ 5) در تاریخ 3

85 بستن قراردادی با شرکت پیمانکاری آلفا جهت تهیه نقشه یک مجتمع مسکونی و /12/ 6) در تاریخ 7

دریافت مبلغ 300.000 ریال وجه نقد به عنوان پیش دریافت و واریز آن به حساب جاری نزد بانک

85 ارسال صورتحساب به مبلغ 400.000 ریال به شرکت بتا بابت تهیه نقشه ساختمان برای آن شرکت /12/ 7) در تاریخ 10

85 پرداخت بدهی به فروشگاه پارس /12/ 8) در تاریخ 12

85 برداشت مبلغ 100.000 ریال از حساب جاری نزد بانک توسط آقای رضایی برای مصرف شخصی /12/ 9) در تاریخ 14

85 صدور یک فقره چک به مبلغ 120.000 ریال در وجه موسسه کیهان بابت درج آگهی روزنامه /12/ 10 ) در تاریخ 17

85 دریافت بخشی از طلب موسسه از شرکت بتا به میزان 250.000 ریال /12/ 11 ) در تاریخ 21

85 دریافت مبلغ 535.000 ریال از شرکت محمدی بابت تهیه نقشه ساختمانی آن شرکت /12/ 12 ) در تاریخ 23

85 پرداخت مبلغ 72.000 ریال بابت هزینه آب و برق اسفند ماه /12/ 13 ) در تاریخ 27

85 پرداخت مبلغ 300.000 ریال بابت حقوق اسفند ماه کارکنان /12/ 14 ) در تاریخ 28

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 76 ‐

مطلوب است:

1) ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه

2) نقل به دفتر کل

85/12/ 3) تهیه تراز آزمایشی در تاریخ 29

4) انجام ثبتهای اصلاحی در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر کل با توجه به اطلاعات زیر:

الف) معادل 30 % از خدمات موضوع قرارداد با شرکت پیمانکاری آلفا انجام شده است.

ب) بیمه مصرف شده یک از 12 می باشد

ج) موجودی ملزومات طبق شمارش در پایان اسفند ماه 52.000 ریال است

85/12/ 5) تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده در تاریخ 29

85/12/ 6) تهیه صورت سود و زیان برای یک ماهه منتهی به 29

85/12/ 7) تهیه صورت حساب سرمایه یک ماهه منتهی به 29

85/12/ 8) تهیه ترازنامه به تاریخ 29

9) انجام ثبتهای مربوط به حسابهای موقت در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر کل

10 ) انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای دائمی در پایان سال 85

11 ) انجام ثبتهای مربوط به افتتاح حسابهای دائمی در فروردین سال 86

85/12/1 85/12/1

بانک

ساختمان

2.000.000

3.000.000

پ پرداخت بیمه 300.000

سرمایه 5.000.000 بانک 300.000

شرح : سرمایه گذاری نقدی و غیر نقدی شرح : بابت بیمه یکساله ساختمان موسسه بطور نقدی

85/12/2 85/12/2

تجهیزات 720.000 اثاثه 450.000

بانک

ح/پرداختنی

320.000

400.000

بانک 450.000

شرح : بابت خرید تجهیزات بطور نقد و نسیه شرح : بابت خرید میز و صندلی بطور نقدی

85/12/7 85/12/3

موجودی ملزومات 85.000 بانک 300.000

بانک 85.000 پ دریافت درآمد 300.000

شرح : بابت خرید ملزومات بطور نقدی شرح : دریافت بابت بستن قرارداد انجام کار بطور نقد

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 77 ‐

85/12/12 85/12/10

ح /دریافتنی 400.000 ح/پرداختنی 400.000

درآمد 400.000 بانک 400.000

شرح : بابت ارسال صورتحساب درآمد تهیه نقشه شرح : بابت پرداخت بدهی به فروشگاه پارس از بانک

85/12/17 85/12/14

برداشت 100.000 هزینه آگهی 120.000

بانک 100.000 بانک 120.000

شرح : بابت برداشت شخصی آقای رضایی شرح : بابت هزینه آگهی موسسه بطور نقدی

85/12/23 85/12/21

بانک 250.000 بانک 535.000

ح /دریافتنی 250.000 درآمد 535.000

شرح : بابت دریافت طلب از موسسه …. بطور نقد شرح : بابت کسب درآمد تهیه نقشه

85/12/28 85/12/27

هزینه آب و برق 72.000 هزینه حقوق 300.000

بانک 72.000 بانک 300.000

شرح : بابت پرداخت هزینه آب و برق بطور نقد شرح : بابت پرداخت هزینه حقوق بطور نقد

موجودی ملزومات

تجهیزات

سرمایه

بانک

(2)300.000 (1)2.000.000 (1)5.000.000 (3) 33.000 (ج) 720.000 (5)85.000

(3)320.000 (6)300.000 م 52.000 م 720.000 م 5.000.000

(4)450.000 (12)535.000

(5)85.000 (11) پ دریافت درآمد ح / پرداختنی ساختمان 250.000

(8)400.000 (1)3.000.000 (3)400.000 (8)400.000 (6) 90.000 (الف) 300.000

(9)100.000 م 210.000 م صفر م 3.000.00

(10)120.000

(13) ح / دریافتنی اثاثه پ پرداخت بیمه 72.000

(14) 25.000 (ب) 300.000 (2)300.000 (4)450.000 (11)250.000 (7)400.000

م 150.000 م 450.000 م 25.000 م 938.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 78 ‐

هزینه ملزومات

هزینه آگهی

برداشت

درآمد

(12)535.000 (9)100.000 (10) 33.000 (ج) 120.000

(7)400.000 م 33.000 م 120.000 م 100.000

90.000 (الف)

هزینه بیمه هزینه حقوق هزینه آب و برق م 1.025.000

(13)72.000 (14) 25.000 (ب) 300.000

م 25.000 م 300.000 م 72.00

اصلاح حسابها:

الف : پیش دریافت درآمد 90.000

300.000 – %30 = درآمد 90.000 بابت انجام 30 % از قرارداد 90.000

ب: هزینه بیمه 25.000

300.000 × 1 ÷ 12 = پ پرداخت بیمه 25.000 بابت بیمه یک ماهه منتهی به پایان سال 25.000

ج: هزینه ملزومات 33.000

8500 – 5200 = موجودی ملزومات 33.000 بابت ملزومات مصرف شده منتهی به پایان سال 33.000

تراز آزمایشی قبل از اصلاح حساب ها

تراز آزمایشی بعد از اصلاح حساب ها

شرح مانده بدهکار مانده بستانکار شرح مانده بدهکار مانده بستانکار

بانک 938.000 بانک 938.000

ح / دریافتنی 150.000 ح / دریافتنی 150.000

موجودی ملزومات 85.000 موجودی ملزومات 52.000

پ پرداخت بیمه 300.000 پ پرداخت بیمه 275.000

ساختمان 3.000.000 ساختمان 3.000.000

تجهیزات 720.000 تجهیزات 720.000

اثاثه 450.000 اثاثه 450.000

پ دریافت درآمد 300.000 پ دریافت درآمد 210.000

سرمایه 5.000.000 سرمایه 5.000.000

برداشت 100.000 برداشت 100.000

درآمد 935.000 درآمد 1.025.000

هزینه حقوق 300.000 هزینه حقوق 300.000

هزینه آگهی 120.000 هزینه آگهی 120.000

هزینه آب و برق 72.000 هزینه آب و برق 72.000

6.235.000 هزینه بیمه 25.000 جمع 6.235.000

هزینه ملزومات 33.000

6.235.000 جمع 6.235.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 79 ‐

خلاصه سود و زیان

ترازنامه

درآمد 1.025.000 دارایی های جاریی: بدهی های جاریی:

هزینه ها: بانک 938.000 پ دریافت درآمد 210.000

هزینه حقوق 300.000 ح/دریافتنی 150.000

هزینه بیمه 25.000 اثاثه 450.000

هزینه آگهی 120.000 جمع دارایی های جاریی: 1.538.000

هزینه آب و برق 72.000 دارایی های ثابت:

هزینه ملزومات 33.000 م . ملزومات 52.000

جمع هزینه ها: ( 550.000 ) ساختمان 3.000.000

سود خالص 475.000 تجهیزات 720.000

پ پرداخت بیمه 275.000

صورت حساب سرمایه جمع دارایی های ثابت: 4.047.000 سرمایه 5.375.000

سرمایه اول دوره 5.000.000 جمع دارایی ها 5.585.000 جمع بدهی و سرمایه 5.585.000

سود خالص 475.000

( برداشت ( 100.000

سرمایه پایان دوره 5.375.000

بستن حسابهای موقت:

1 – خلاصه سود و زیان 550.000

هزینه بیمه 25.000

هزینه حقوق 300.000

هزینه آب و برق 72.000

هزینه ملزومات 90.000

هزینه آگهی 120.000

بابت بستن حساب هزینه ها

2 – درآمد ها 1.025.000

خلاصه سود و زیان 1.025.000

بابت بستن حساب درآمد ها

3 – خلاصه سود وزیان 475.000

سرمایه 475.000

بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان

خلاصه سود و زیان

(2)1.025.000 (1)550.000

3) م 475.000 )475.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 80 ‐

-4 سرمایه 100.000

برداشت 100.000

بابت بستن حساب برداشت

بستن حسابهای دائمی:

روش معکوس

سال 86

پ دریافت درآمد 210.000 بانک 938.000

سرمایه 5.375.000 ح/دریافتنی 150.000

بانک 938.000 موجودی ملزومات 52.000

ح/دریافتنی 150.000 اثاثه 200.000

موجودی ملزومات 52.000 ساختمان 3.000.000

اثاثه 200.000 تجهیزات 720.000

ساختمان 3.000.000 پ پرداخت بیمه 275.000

تجهیزات 720.000 پ دریافت درآمد 210.000

پ پرداخت بیمه 275.000 سرمایه 5.375.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال 86

عملیات حسابداری در شرکتهای بازرگانی

تعاریف شرکت بازرگانی

یک واحد اقتصادی است که به کسب سود، خرید و فروش کالا می پردازد و معمولاً بدون تغییر شکل کالای خریداری

شده را می فروشد . در شرکتهای بازرگانی برای ثبت حسابداری از دو روش ادواری و دائمی استفاده می شود.

-1 روش ادواری: در این سیستم از حسابهای زیر استفاده می شود:

-1 خرید کالا 2- فروش کالا 3- برگشت از خرید 4- برگشت از فروش 5- هزینه حمل کالای خریداری شده

-6 تخفیفات نقدی خرید 7- تخفیفات نقدی فروش

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 81 ‐

حساب خرید کالا

یک حساب موقتی است که در صورت حساب سود و زیان نشان داده می شود و خرید کالایی که به قصد فروش

خریداری می شود در این حساب نگهداری می شود که در دفاتر خریدار ثبت می گردد.

حساب خرید کالا ( کالایی که به قصد فروش خریداری می کنیم )

1 – خرید کالا به صورت نقدی خرید کالا $$$

بانک / صندوق $$$

2 – خرید کالا به صورت نسیه خرید کالا $$$

ح/ پرداختنی $$$

: مثال 1

3 به تعداد 7 دستگاه اجاق گاز به بهای هر دستگاه 1.500.000 ریال را بطور / فروشگاه لوازم خانگی آلفا در تاریخ 5

نقد خریداری می نماید مطلوب است ثبت حسابداری در دفاتر روزنامه؟

خرید کالا به صورت نقدی خرید کالا 10.500.000

بانک / صندوق 10.500.000

: مثال 2

3 به تعداد 7 دستگاه اجاق گاز به بهای هر دستگاه 1.500.000 ریال بطور / فروشگاه لوازم خانگی آلفا در تاریخ 5

نسیه خریداری می نماید مطلوب است ثبت حسابداری در دفاتر روزنامه؟

خرید کالا به صورت نقدی خرید کالا 10.500.000

ح/ پرداختنی 10.500.000

حساب فروش کالا

فروش کالا در حقیقت نشان دهنده درآمد برای شرکتهای بازرگانی است و یک حساب موقتی است که در صورت

سود و زیان نشان داده می شود و در دفاتر فروشنده ثبت می گردد.

حساب فروش کالا

1 – فروش کالا به صورت نقدی بانک / صندوق $$$

فروش کالا $$$

2 – فروش کالا به صورت نسیه ح/ دریافتنی $$$

فروش کالا $$$

فروش کالا

افزایش

بستانکار

م . بستانکار

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 82 ‐

: مثال 1

3 به تعداد 7 دستگاه اجاق گاز به بهای هر دستگاه 1.500.000 ریال بطور نقد / فروشگاه لوازم خانگی آلفا در تاریخ 5

می فروشد مطلوب است ثبت حسابداری در دفاتر روزنامه؟

فروش کالا به صورت نقدی بانک / صندوق 10.500.000

فروش کالا 10.500.000

: مثال 2

3 به تعداد 7 دستگاه اجاق گاز به بهای هر دستگاه 1.500.000 ریال بطور / فروشگاه لوازم خانگی آلفا در تاریخ 5

نسیه می فروشد مطلوب است ثبت حسابداری در دفاتر روزنامه؟

فروش کالا به صورت نقدی ح/ دریافتنی 10.500.000

فروش کالا 10.500.000

حساب هزینه حمل کالای خریداری شده

کالا معمولاً در محل شرکت فروشنده به خریدار تحویل می شود و حمل آن به عهده خریدار است. خریدار هزینه ای

که بابت حمل کالا پرداخت می نماید در حسابی به نام هزینه حمل کالای خریداری شده ثبت می نماید.

حساب هزینه حمل کالای خریداری شده یک حساب موقت است که در صورت حساب سود و زیان نشان داده

می شود و در دفاتر خریدار ثبت می گردد.

هزینه حمل کالای خریداری شده $$$

بانک / صندوق $$$

نکته:

در بعضی از موارد شرکت فروشنده کالا ، پرداخت هزینه حمل کالا را تا شرکت خریدار پرداخت می نماید این هزینه

نباید با هزینه حمل کالای خریداری شده اشتباه گردد. چون حساب هزینه حمل کالای خریداری شده در بهای تمام

شده کالای خریداری شده تاثیر دارد ولی حساب هزینه حمل کالای فروش رفته جزء هزینه های فروش است که در

دفاتر فروشنده ثبت می گردد.

: مثال 1

79 مبلغ 250.000 ریال بابت حمل کالای خریداری شده بصورت نقدی پرداخت می /48/ فروشگاه آلفا در تاریخ 4

شود. مطلوب است ثبت فعالیتهای مالی در دفتر روزنامه؟

هزینه حمل کالای خریداری شده 250.000

بانک / صندوق 250.000

ه . حمل کالای خریداری شده

افزایش کاهش

↓ ↓

بدهکار بستانکار

م . بدهکار

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 83 ‐

: مثال 2

اطلاعات زیر از شرکت آلفا در دست می باشد:

 1. اختصاص مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان سرمایه اولیه بصورت نقدی.

 2. خرید کالا به مبلغ 50.000 ریال بطور نقدی

 3. خرید وسیله نقلیه به مبلغ 100.000 ریال بطور نقد

 4. فروش مقداری از کالا به مبلغ 40.000 ریال بطور نقد

 5. فروش 60.000 ریال از وسیله نقلیه خریداری شده بطور نقد.

مطلوب است ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفاتر روزنامه و نقل آن به دفتر کل؟

2- خرید کالا 50.000 – 1 صندوق 1.000.000

سرمایه 1.000.000 صندوق 50.000

شرح : سرمایه گذاری نقدی شرح : بابت خرید کالا بطور نقدی

4- صندوق 40.000 -3 وسیله نقلیه 100.000

بانک 100.000 فروش کالا 40.000

شرح : بابت خرید توسیله نقلیه بطور نقدی شرح : بابت فروش کالا بطور نقدی

5 – صندوق 60.000

وسیله نقلیه 60.000

شرح : بابت فروش وسیله نقلیه خریداری شده بطور نقدی

صندوق سرمایه وسیله نقلیه خرید کالا فروش کالا

4)40.000 3)50.000 5)60.000 3)100.000 1)1.000.000 2)50.000 1)1.000.000

5)60.000 3 م 1.000.000 م 40.000 م 50.000 )100.000 4)40.000

5 م 100.000 )60.000

م 950.000

نکته:

با خرید یک دارایی و فروش یک دارایی حسابهای همان دارایی بدهکار و بستانکار می شود نه حساب خرید کالا و

فروش کالا.

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 84 ‐

مثال : موسسه تجاری آلفا در فروردین ماه 75 فعالیتهای مالی زیر را انجام داده است:

 1. اختصاص مبلغ 2.000.000 ریال به عوان سرمایه اول دوره بصورت نقد.

 2. خرید اثاثه اداری به مبلغ 160.000 ریال بصورت نسیه

 3. پرداخت مبلغ 15.000 ریال بابت هزینه آب و برق

 4. خرید کالا به مبلغ 130.000 ریال بطور نسیه

 5. برداشت مبلغ 40.000 ریال جهت مصارف شخصی

 6. فروش کالا به مبلغ 80.000 ریال بصورت نسیه

 7. خرید کالا به مبلغ 210.000 ریال به صورت نقد

 8. فروش مقداری اثاثه به مبلغ 110.000 ریال بطور نقد

 9. فروش کالا به مبلغ 250.000 ریال بطور نقد

10 . خرید ماشین آلات به مبلغ 800.000 ریال که در مقابل آن سفته ای صادر و به فروشنده صادر می کند

مطلوب است ثبت فالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه و نقل آن در دفتر کل؟

2 -اثاثه 160.000 -1 صندوق 2.000.000

سرمایه 2.000.000 ح/پرداختنی 160.000

4 – خرید کالا 130.000 3 – ه . آب و برق 15.000

صندوق 15.000 ح/پرداختنی 130.000

6 – ح / دریافتنی 80.000 5 – برداشت 40.000

صندوق 40.000 فروش 80.000

8 – صندوق 110.000 7 – خرید کالا 210.000

صندوق 210.000 اثاثه 110.000

10 – ماشین آلات 800.000 9 – صندوق 250.000

فروش 250.000 اسناد پرداختنی 800.000

صندوق سرمایه اثاثه ح/پرداختنی

2)160.000 8)110.000 2)160.000 1)2.000.000 3)15.000 1)2.000.000

4)140.000 5 م 2.000.000 م 50.000 )40.000 8)110.000

7 م 300.000 )210.000 9)250.000

م 9.095.000 برداشت فروش ماشین آلات

10)800.000 6)80.000 5)40.000

9 م 800.000 )250.000 خرید کالا م 40.000

4 م 330.000 )130.000

7 اسناد پرداختنی ه.آب و برق )210.000

3)15.000 10)800.000 م 340.000

م 800.000 م 15.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 85 ‐

انواع تخفیفات در شرکتهای بازرگانی

-1 تخفیف تجاری

معمولاً فروشندگان کالا در سال برای خریداران عمده خود تخفیف های خاصی قائل می شوند که این نوع تخفیف را

تخفیف تجاری می گویند که شناسایی می شوند ولی در دفاتر فروشنده و خریدار ثبت نمی شود.

86 تعداد 5 دستگاه اجاق گاز از شرکت بتا به قیمت هر واحد 1.600.000 ریال با /10/ مثال: فروشگاه آلفا در تاریخ 17

%2 تخفیف تجاری خریداری نموده است مطلوب است ثبت فعالیت فوق در دفتر خریدار و دفاتر فروشنده؟

1.600.000 = قیمت کالا ? 5 = 8.000.000

8.000.000 = تخفیف تجاری ? %2 = 1.600.000

8.000.000 = خالص قیمت کالا – 1.600.000 = 7.840.000

دفاتر خریدار دفاتر فروشنده

خرید کالا 7.840.000 صندوق 7.840.000

صندوق 7.840.000 فروش کالا 7.840.000

-2 تخفیفات بعلت عیب و نقص کالا

گاهی اتفاق می افتد که خریدار به علت عیب و نقص کالای موجود می خواهد معامله را فسخ نماید در این مورد

فروشنده قبول می کند قسمتی از بهای کالا را به عنوان تخفیف به او برگشت دهد در این مواقع در دفاتر خریدار از

حسابی به نام برگشت از خرید و در دفاتر فروشنده برگشت از فروش ثبت می شود و هر دو این حساب موقت می

باشند و در صورت حساب سود و زیان نشان داده می شود.

دفاتر خریدار دفاتر فروشنده

صندوق $$$$ برگشت از فروش کالا $$$$

برگشت از خرید کالا $$$$ صندوق $$$$

برگشت از فروش کالا

افزایش کاهش

↓ ↓

بدهکار بستانکار

م . بدهکار

برگشت از خرید کالا

کاهش افزایش

↓ ↓

بدهکار بستانکار

م . بستانکار

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 86 ‐

86 کالایی را به مبلغ 90.000 ریال بطور نقد خریداری نموده است و در /3/ مثال: موسسه تجاری آلفا در تاریخ 5

86 بعلت معیوب بودن کالا فروشنده مبلغ 20.000 ریال را به موسسه آلفا تخفیف می دهد. مطلوب است /3/ تاریخ 9

ثبت فعالیت مالی فوق در دفاتر خریدار و فروشنده؟

دفاتر خریدار دفاتر فروشنده

3/5 خرید کالا 90.000 صندوق 90.000

صندوق 90.000 فروش کالا 90.000

بابت خرید بطور کالای نقدی بابت فروش کالا بطور نقد

3/9 صندوق 20.000 برگشت از فروش کالا 20.000

برگشت از خرید کالا 20.000 صندوق 20.000

بابت تخفیف کالای خریداری شده بابت تخفیف کالای فروخته شده

-3 تخفیفات نقدی

معمولاً خرید و فروش کالا در شرکتهای بازرگانی بطور نسیه انجام می گیرد بعضی از فروشندگان به خریداران اجازه

می دهند که در مدت معینی مثلاً 30 روزه یا 60 روزه و غیره بهای کالای خریداری شده را بپردازند در این صورت

گفته می شود که شرط فروش نسیه 30 روزه یا 60 روزه است . برای اینکه خریداران در مدت کوتاه تری بهای کالا را

بپردازد معمولاً فروشندگان برای تشویق نوع خاصی تخفیف به عنوان جایزه در نظر گرفته که به آن تخفیف نقدی می

10 یعنی نسیه 30 روزه در 10 روز اول 2% تخفیف. /2 – گویند. مثلاً ممکن است شرط فروش به این صورت باشد: ن/ 30

تخفیف نقدی هم در دفاتر خریدار و هم در دفاتر فروشنده به شرح زیر ثبت می شود. در دفاتر خریدار از حسابی

به نام تخفیفات نقدی خرید که یک حساب موقت است و در صورت حساب سود و زیان نشان داده می شود و در دفاتر

فروشنده از حسابی به نام تخفیفات فروش که یک حساب موقتی است و در صورت حساب سود و زیان نشان داده می

شود و ثبتهای آن بصورت زیر است:

دفاتر خریدار دفاتر فروشنده

زمان خرید کالا

خرید کالا $$$$ ح/ دریافتنی $$$$

ح/ پرداختنی $$$$ فروش کالا $$$$

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 87 ‐

استفاده از دوره تخفیف

ح/ پرداختنی $$$$ صندوق $$$$

صندوق $$$$ ت نقدی فروش $$$$

ت نقدی خرید$$$$ ح/ دریافتنی $$$$

عدم استفاده از دوره تخفیف

ح/ پرداختنی $$$$ صندوق $$$$

صندوق $$$$ ح/ دریافتنی $$$$

84 کالایی با شرط فروش نسیه 60 روزه که 10 روز اول 2% تخفیف /9/ مثال: موسسه تجاری آلفا در تاریخ 2

10 ) به قیمت 1.500.000 ریال به بازرگانی بتا می فروشد. مطلوب است ثبت خرید و فروش کالا در دفاتر /%2- ( ن/ 60

خریدار و فروشنده با توجه به دو فرض زیر:

84 به شرکت آلفا باشد. /9/ -1 پرداخت بدهی در تاریخ 10

84 باشد. /9/ -2 پرداخت بدهی در تاریخ 17

دفاتر خریدار دفاتر فروشنده

9/ زمان خرید کالا 2

خرید کالا 1.500.0000 ح/ دریافتنی 1.500.000

ح/ پرداختنی 1.500.000 فروش کالا 1.500.000

9/ استفاده از دوره تخفیف 10

ح/ پرداختنی 1.500.000 صندوق 1.470.000

صندوق 1.470.000 ت نقدی فروش 30.000

ت نقدی خرید 30.000 ح/ دریافتنی 1.500.000

9/ عدم استفاده از دوره تخفیف 17

ح/ پرداختنی 1.500.000 صندوق 1.500.000

صندوق 1.500.000 ح/ دریافتنی 1.500.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 88 ‐

اصلاح حساب در شرکت بازرگانی

همانند اصلاح حسابها در شرکت خدماتی است به جزء یک مورد ، و در مورد موجودی کالا.

الف – اصلاح حساب موجودی کالا در اول دوره

خلاصه حساب سود و زیان $$$$ حذف موجودی اول دوره

موجودی کالا $$$$

ب – اصلاح حساب موجودی کالا در پایان دوره

موجودی کالا $$$$ جایگزینی موجودی پایان دوره

خلاصه حساب سود و زیان $$$$

نکته:

در اصلاح حساب موجودی کالا در شرکتهای بازرگانی ابتدا افتتاح حساب موجودی کالا را ایجاد می کنیم و سپس 2

سند اصلاح حسابها را اعمال می کنیم.

مثال : با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است اصلاح حساب موجودی کالا:

موجودی اول دوره 150.000 ریال

موجودی پایان دوره 180.000 ریال

1 – خلاصه حساب سود و زیان 150.000

موجودی کالا 150.000

2 – موجودی کالا 180.000

خلاصه حساب سود و زیان 180.000

بستن حسابها در شرکتهای بازرگانی

الف – بستن حساب موقت

-1 تمامی حسابهای موقتی که مانده بدهکار دارند ( هزینه ها، خرید کالا، برگشت از فروش و تخفیفات نقدی فروش )

بستانکار و در مقابل حساب خلاصه سود و زیان برهکار می شود

خلاصه سود و زیان $$$$$

هزینه ها $$$$$

خرید کالا $$$$$

برگشت از فروش $$$$$

ت . ن . فروش $$$$$

موجودی کالا

مانده اول دوره $$$ حذف $$$

جایگزینی $$$

م . بدهکار $$$

هميشه با جایگزینی

برابر است

موجودی کالا

150.000 حذف اول دوره 150.000

جایگزین 180.000

م . 180.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 89 ‐

-2 تمامی حسابهای موقتی که مانده بستانکار دارند ( فروش کالا، برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید) بدهکار و

در مقابل حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می شود.

فروش کالا $$$$$

برگشت از خرید $$$$$

ت . ن . خرید $$$$$

خلاصه سود و زیان $$$$$

٣- حساب خلاصه سود و زیان را مانده گیری می کنیم .

۴- بستن حساب برداشت

سرمایه $$$$$

برداشت $$$$$

نکته: زیان و سود خالص باید برابر باشد با نتیجه صورتحساب سود و زیان در شرکتهای بازرگانی

ب – بستن حساب دائمی

عیناً مشابه بستن حسابهای دائمی در شرکتهای خدماتی است.

ج – افتتاح حساب در دوره مالی جدید

عیناً مشابه افتتاح حسابهای دائمی در شرکتهای خدماتی است.

خلاصه سود و زیان

بابت اصلاح حساب موجودی کالا

در اول دوره

بابت اصلاح حساب موجودی کالا در

پایان دوره

( 2 ) $$$$$ ( 1 ) $$$$$

$$$$$

→ زیان خالص

$$$$$

سود خالص ←

سرمایه $$$

خ سود و زیان $$$

خ سود و زیان $$$

سرمایه $$$

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 90 ‐

تهیه صورتهای مالی

مشابه صورتهای مالی در شرکتهای خدماتی است به جز صورت حساب سود و زیان که با هم تفاوت دارند

صورت حساب سود و زیان در شرکتهای بازرگانی

فروش کالا طی دوره $$$$

-: ( برگشت از فروش ) ( $$$$ )

-: ( ت. ن. فروش ) ( $$$$ )

فروش کالا $$$$$

-: بهای تمام شده کالای فروش رفته:

موجودی کالای اول دوره $$$$

+: خرید کالا طی دوره $$$$

+: هزینه حمل کالای خریداری شده $$$$

بهای تمام شده کالای خریداری شده $$$$

-: ( برگشت از خرید کالا ) ( $$$$ )

-: ( ت.ن. خرید ) ( $$$$ )

خرید خالص $$$$

بهای آماده برای فروش $$$$

-: موجودی کالا آخر دوره ( $$$$ )

بهای تمام شده کالای فروش رفته ( $$$$ )

سود یا زیان نا خالص ($$$ -) یا $$$$

-: ( هزینه های عملیاتی ) ( $$$$ )

سود یا زیان خالص ($$$ -) یا $$$$

نکته : ترتیب نوشتن تراز آزمایش در شرکتهای بازرگانی به صورت زیر می باشد:

-1 دارایی های جاری 2- دارایی های غیر جاری

-3 بدهی های جاری 4- بدهی های غیر جاری

-5 سرمایه 6- برداشت

-7 فروش 8- برگشت از فروش

-9 ت . ن . فروش 10 – خرید

-11 برگشت از خرید 12 – ت . ن. خرید

-13 تمامی هزینه ها

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 91 ‐

مثال 1 : مانده های زیر در پایان سال 75 از دفاتر موسسه بازرگانی رضایی در دست می باشد:

موجودی کالا اول دوره 200.000 ریال ت . ن. خرید 27.000 ریال

فروش کالا طی دوره 920.000 ریال هزینه حمل کالای خریداری شده 80.000 ریال

برگشت از فروش 50.000 ریال هزینه حقوق 130.000 ریال

ت . ن. فروش 28.000 ریال هزینه آب و برق 35.000 ریال

خرید کالا طی دوره 520.000 ریال هزینه ایاب و ذهاب 60.000 ریال

برگشت از خرید 63.000 ریال موجودی کالا در پایان دوره 140.000 ریال

مطلوب است :

-1 بستن حسابهای موقت

-2 تهیه صورت سود و زیان

مثال

نکته مهم در نوشتن تراز آزمایشی دو ستونی یا چهار ستونی

در تراز آزمایشی قبل از اصلاحات ترتیب نوشتن بدین صورت می باشد:

دارایی ها – بدهی های – سرمایه – برداشت – فروش – برگشت از فروش – ت . ن . فروش – خرید – برگشت از خرید

– ت . ن . خرید – هزینه ها به تفکیک.

در تراز آزمایشی بعد از اصلاحات ترتیب نوشتن بدین صورت می باشد:

دارایی ها – بدهی های – سرمایه – برداشت – خلاصه سود و زیان – فروش – برگشت از فروش – ت . ن . فروش –

خرید – برگشت از خرید – ت . ن . خرید – هزینه ها به تفکیک.

نام حساب مانده بدهکار مانده بستانکار

خلاصه سود و زیان $$$$ $$$$$

اصلاح حساب موجودی کالا اول دوره اصلاح حساب موجودی کالا آخر دوره

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 92 ‐

مثال 3 : تراز آزمایشی زیر در پایان سال 74 قبل از اصلاحات پایان دوره شرکت بازرگانی حمیدی در دست می باشد:

اطلاعات زیر جهت اصلاح حسابها در پایان سال 74 به

شرح زیر است:

-1 موجودی کالا در پایان دوره 535.000 ریال

-2 موجودی ملزومات در پایان دوره 55.000 ریال

-3 مانده حساب پیش پرداخت بیمه مربوط به بیمه

یکساله ساختمان است که تاریخ شروع بیمه در

74 می باشد. /8/ تاریخ 1

-4 پیش دریافت فروش مربوط به قراردادی است که تا

پایان سال 74 مبلغ 25 % آن تحویل گردیده است.

5 – حقوق ثبت و پرداخت نشده کارکنان در پایان سال

74 مبلغ 32.000 ریال است.

مطلوب است:

-1 ثبت مربوط به اصلاح حسابها در پایان دوره

-2 تهیه ترآز آزمایشی دو ستونی بعد از اصلاح حساب

-3 تهیه صورتحساب سود و زیان و صورت حساب سرمایه و تراز نامه.

-4 ثبت مربوط به بستن حسابهای موقت.

5 – بستن حسابهای دائمی و افتتاح آن در سال 75

تراز آزمایشی قبل از اصلاحات

نام حساب مانده بدهکار مانده بستانکار

بانک 615.000

ح / دریافتنی 375.000

موجودی کالا 450.000

موجودی ملزومات 135.000

پیش پرداخت بیمه 300.000

ساختمان 1.800.000

اثاثه اداری 420.000

ح / پرداختنی 324.000

اسناد پرداختنی بلند مدت 500.000

پیش دریافت فروش 600.000

سرمایه 2.500.000

برداشت 130.000

فروش کالا 1.425.000

برگشت از فروش 48.000

خرید کالا 652.000

ت . ن. خرید کالا 36.000

هزینه حمل کالای خریداری شده 33.000

هزینه حقوق 263.000

هزینه تعمیرات ساختمان 32.000

هزینه آب و برق 85.000

هزینه های متفرقه 47.000

5.385.000 جمع 5.385.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 93 ‐

مثال 4 : بسیار مهم

آقای شریعتی در اسفند ماه 84 موسسه بازرگانی شریعت را تاسیس نموده است و فعالیتهای مالی در اسفند ماه 84 به

شرح زیر می باشد:

84/12/1 واریز مبلغ 3.500.000 ریال وجه نقد به صندوق موسسه و تخصیص مقداری کالا به ارزش 600.000 ریال و -1

هم چنین یک دستگاه اتومبیل به ارزش 900.000 ریال به عنوان سرمایه اولیه

84/12/1 پرداخت مبلغ 450.000 ریال بابت اجاره 6 ماهه دفتر موسسه -2

84/12/1 پرداخت مبلغ 300.000 ریال به شرکت بیمه ایران بابت بیمه یکساله اتومبیل -3

84/12/2 خرید تعدادی میز و صندلی به مبلغ 600.000 ریال بطور نقدی -4

( 10 / 2 – 84/12/5 خرید تعدادی کالا به مبلغ 400.000 ریال از شرکت آلفا با شرایط ( ن / 30 – 5

84/12/6 پرداخت مبلغ 25.000 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده بصورت نقدی -6

84/12/9 فروش کالا به مبلغ 750.000 ریال به فروشگاه تیر بطور نقدی -7

84/12/11 اعطای مبلغ 30.000 ریال تخفیف به فروشگاه تیر به علت معیوب بودن بخش از کالا – 8

84/12/12 برداشت مبلغ 120.000 ریال از صندوق جهت مصارف شخصی -9

( 5 / 1 – 84/12/13 خرید مبلغ 600.000 ریال کالا از موسسه بازرگانی مهر با شرایط ( ن / 20 – 10

84/12/14 پرداخت مبلغ 30.000 ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده -11

5/ 84/12/14 پرداخت بدهی به شرکت آلفا به تاریخ 12 -12

( 10 / 2 – 84/12/15 فروش مبلغ 300.000 ریال کالا به فروشگاه آبان با شرایط ( ن / 30 -13

84/12/16 دریافت مبلغ 400.000 ریال از فروشگاه دی بابت پیش دریافت فروش کالا -14

84/12/20 خرید مبلغ 250.000 ریال کالا از شرکت بهمن بطور نقدی -15

84/12/21 برگشت مبلغ 50.000 ریال از کالای خریداری شده از شرکت بهمن بعلت معیوب بودن و دریافت وجه نقد -16

84/12/23 برداشت مقداری کالا به ارزش 150.000 ریال جهت مصارف شخصی -17

12/ 84/12/23 پرداخت بدهی به موسسه بازرگانی مهر مربوط به 13 -18

84/12/26 فروش مبلغ 450.000 ریال کالا به فروشگاه اسفند بطور نقد -19

84/12/27 دریافت طلب از فروشگاه آبان -20

84/12/27 پرداخت مبلغ 75.000 ریال بابت هزینه آب و برق اسند ماه -21

84/12/28 پرداخت مبلغ 250.000 ریال بابت حقوق اسفند ماه کارکنان -22

مطلوب است:

-1 ثبت فعالیتهای مالی در دفتر روزنامه

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 94 ‐

-2 نقل به دفتر کل

-3 تهیه تراز آزمایشی قبل از اصلاح حسابها

-4 ثبت مربوط به اصلاح حسابها

5 – تهیه تراز آزمایشی بعد از اصلاح حسابها

-6 تهیه ترازنامه ، صورتحساب سرمایه ، سود و زیان

-7 بستن حسابهای موقت و دائمی

8 – افتتاح حسابهای دائمی در سال جدید

سایر اطلاعات برای اصلاح حسابها به شرح زیر است

-1 موجودی کالا در پایان سال 84 به مبلغ 750.000 ریال

-2 موجودی ملزومات در پایان سال به مبلغ 35.000 ریال

-3 معادل 30 % از کالای موضوع پیش دریافت از فروشگاه دی تحویل گردیده است

1 می باشد. / 1 و بیمه مصرف شده 12 / -4 اجاره مصرف شده معادل 6

: جواب مثال شماره 1

صورت حساب سود و زیان

فروش کالا طی دوره 920.000

( – ( برگشت از فروش ) ( 50.000

( – ( ت. ن. فروش ) ( 28.000

فروش کالا 842.000

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

موجودی کالای اول دوره 200.000

+ خرید کالا طی دوره 520.000

+ هزینه حمل کالای خریداری شده 80.000

بهای تمام شده کالای خریداری شده 600.000

( – ( برگشت از خرید کالا ) ( 63000

( – ( ت.ن. خرید ) ( 27.000

خرید خالص 510.000

بهای آماده برای فروش 710.000

( – موجودی کالا آخر دوره ( 140.000

( بهای تمام شده کالای فروش رفته ( 570.000

سود نا خالص 272.000

( ( هزینه حقوق ) ( 130.000

( ( هزینه آب و برق ) ( 35.000

( ( هزینه ایاب و ذهاب ) ( 60.000

سود خالص 47.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 95 ‐

: جواب مثال شماره 3

-1 خلاصه سود و زیان 450.000

موجودی کالا 450.000

-2 موجودی کالا 535.000

خلاصه سود و زیان 535.000

-3 هزینه ملزومات 80.000

موجودی ملزومات 80.000

-4 هزینه بیمه 125.000

300.000 پ پرداخت بیمه 125.000 × 5/12 = 125.000

5 – پ دریافت فروش 150.000

300.000 فروش 150.000 × 5/12 = 125.000

-6 هزینه حقوق 32.000

حقوق پرداختنی 32.000

1 – حساب خلاصه سود و زیان 200.000

موجودی کالا 200.000

-2 موجودی کالا 140.000

حساب خلاصه سود و زیان 140.000

3 – حساب خلاصه سود و زیان 903.000

ه . حمل کالای خریداری شده 80.000

هزینه حقوق 130.000

هزینه آب و برق 35.000

هزینه ایاب و ذهاب 60.000

خرید کالا 520.000

برگشت از فروش 50.000

ت. ن . فروش 28.000

-4 فروش کالا 920.000

برگشت از خرید 63.000

ت . ن . خرید 27.000

حساب خلاصه سود و زیان 1.010.000

5 – حساب خلاصه سود و زیان 47.000

سرمایه 47.000

خلاصه سود و زیان

140.000 (2) 200.000 (1)

1.010.000 (4) 903.000 (3)

47.000 م . 47.000 (5)

فروش کالا

5)1.425.000

150.000

م 1.575.000

موجودی کالا

1)450.000 م 450.000

2)535.000

م 535.000

پ دریافت فروش

600.000 5)150.000

م 450.000

خلاصه سود و زیان

2)535.000 1)450.000

هزینه ملزومات

3)80.000

هزینه بیمه

4)125.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 96 ‐

صورت حساب سرمایه

سرمایه اول دوره 2.500.000

+ : سود خالص 299.000

( -: برداشت ( 130.000

سرمایه پایان دوره 2.669.000

موجودی ملزومات

3)80.000 م 135.000

55.000

حقوق پرداختنی

6)32.000

تراز آزمایشی بعد از اصلاحات

نام حساب مانده بدهکار مانده بستانکار

بانک 615.000

ح / دریافتنی 375.000

موجودی کالا 535.000

موجودی ملزومات 55.000

پیش پرداخت بیمه 175.000

ساختمان 1.800.000

اثاثه اداری 420.000

ح / پرداختنی 324.000

حقوق پرداختنی 32.000

اسناد پرداختنی بلند مدت 500.000

پیش دریافت فروش 450.000

سرمایه 2.500.000

535.000 خلاصه سود و زیان 450.000

برداشت 130.000

فروش کالا 1.575.000

برگشت از فروش 48.000

خرید کالا 652.000

ت . ن. خرید کالا 36.000

هزینه حمل کالای خریداری شده 33.000

هزینه حقوق 295.000

هزینه تعمیرات ساختمان 32.000

هزینه آب و برق 85.000

هزینه های متفرقه 47.000

هزینه ملزومات 80.000

هزینه بیمه 125.000

5.952.000 جمع 5.952.000

صورت حساب سود و زیان

فروش کالا 1.575.000

( – ( برگشت از فروش ) ( 480.000

فروش کالا 1.527.000

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

موجودی کالای اول دوره 450.000

+ خرید کالا 652.000

+ هزینه حمل کالای خریداری شده 33.000

( – ( ت.ن. خرید ) ( 36.000

خرید خالص 649.000

بهای آماده برای فروش 1.099.000

( – موجودی کالا آخر دوره ( 535.000

( بهای تمام شده کالای فروش رفته ( 564.000

سود نا خالص 963.000

( ( هزینه حقوق ) ( 295.000

( ( هزینه تعمیرات ) ( 32.000

( ( هزینه آب و برق ) ( 85.000

( ( هزینه متفرقه ) ( 47.000

( ( هزینه ملزومات ) ( 80.000

( ( هزینه بیمه ) ( 125.000

سود خالص 292.000

پ پرداخت بیمه

4)125.000 300.000

هزینه حقوق

6) 32.000

263.000

م 295.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 97 ‐

ترازنامه

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

بانک 615.000 ح / پرداختنی 324.000

ح / دریافتنی 375.000 حقوق پرداختنی 32.000

موجودی کالا 535.000 پ دریافت فروش 450.000

موجودی ملزومات 55.000 جمع بدهی های جاری 806.000

پ پرداخت بیمه 175.000 بدهی های ثابت:

جمع دارایی های جاری 1.755.000 ا / پ / بلند مدت 500.000

دارایی های ثابت: جمع بدهی های ثابت 500.000

ساختمان 1.800.000

اثاثه 420.000

جمع دارایی های ثابت 2.220.000 سرمایه پایان دوره 2.669.000

جمع دارایی ها 3.975.000 جمع بدهی ها و سرمایه 3.975.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 98 ‐

: جواب مثال شماره 4

2 1

صندوق

کالا

ماشین آلات

3.500.000

600.000

900.000

پ پرداخت اجاره 450.000

سرمایه 5.000.000 صندوق 450.000

4 3

پ پرداخت بیمه 300.000 موجودی ملزومات 600.000

صندوق 300.000 صندوق 600.000

6 5

خرید کالا 400.000 هزینه حمل کالا 25.000

ح/ پرداختنی 400.000 صندوق 25.000

8 7

صندوق 750.000 برگشت از فروش 30.000

فروش کالا 750.000 صندوق 30.000

10 9

برداشت 120.000 خرید کالا 600.000

صندوق 120.000 ح/پرداختنی 600.000

12 11

هزینه حمل کالا 30.000 ح/پرداختنی 400.000

صندوق 30.000

صندوق

ت . ن . خرید

392.000

8.000

14 13

ح/دریافتنی 300.000 صندوق 400.000

فروش کالا 300.000 پ دریافت فروش 400.000

16 15

خرید کالا 250.000 صندوق 50.000

صندوق 250.000 برگشت از خرید 50.000

18 17

برداشت 150.000 ح / پرداختنی 600.000

موجودی کالا 150.000 صندوق 600.000

20 19

صندوق 450.000 صندوق 300.000

فروش کالا 450.000 ح/دریافتنی 300.000

22 21

هزینه آب و برق 75.000 هزینه حقوق 250.000

صندوق 75.000 صندوق 250.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 99 ‐

برگشت از فروش ح/پرداختنی پ پرداخت اجاره موجودی کالا صندوق

2)450.000 1)3.500.000 17)150.000 1)600.000 2)450.000 5)400.000 12)400.000 8)30.000

3)300.000 5)750.000 10 م 450.000 م 450.000 )600.000 18)600.000 م 30.000

4)600.000 14) م صفر 400.000

6)25.000 16) برداشت پ پرداخت بیمه ماشین آلات 50.000

8)30.000 19)450.000 1)900.000 3) 9 هزینه حمل کالا 300.000 )120.000

9)120.000 20)300.000 6 م 300.000 م 900.000 )25.000 17)150.000

11)30.000 11)30.000 م 270.000

12) م 55.000 خرید کالا سرمایه 392.000

15)250.000 1)5.000.000 5) ت.ن. خرید 400.000

18)600.000 15 م 5.000.000 ) 12 فروش کالا 250.000 )8.000

21)75.000 10)650.000 7)750.000 م 8.000

22) 13 م 1.250.000 موجودی ملزومات 250.000 )300.000

4 م 2.328.000 )600.000 19) ح / دریافتنی 450.000

20 م 1.500.000 م 600.000 )300.000 13)300.000

م صفر پ دریافت فروش

14) هزینه حقوق هزینه آب و برق برگشت از خرید 400.000

15 م 400.000 )50.000 21)75.000 22)250.000

م 250.000 م 75.000 م 50.000

اصلاح حسابها

-1 خلاصه سود و زیان 450.000

موجودی کالا 450.000

-2 موجودی کالا 750.000

خلاصه سود و زیان 750.000

-3 هزینه ملزومات 565.000

35.000- موجودی ملزومات 565.000 600.000=565.000

-4 پیش دریافت فروش 120.000

400.000 فروش 120.000 × %30=120.000

5 – هزینه اجاره 75.000

450.000 پ پرداخت اجاره 75.000 – 1/6=75.000

-6 هزینه بیمه 25.000

300.000 پ پرداخت بیمه 25.000 – 1/12 = 25.000

تراز آزمایشی قبل از اصلاحات

نام حساب مانده بدهکار مانده بستانکار

صندوق 2.328.000

موجودی کالا 450.000

موجودی ملزومات 600.000

پیش پرداخت بیمه 300.000

پیش پرداخت اجاره 450.000

ماشین آلات 900.000

پیش دریافت فروش 400.000

سرمایه 5.000.000

برداشت 270.000

فروش کالا 1.500.000

برگشت از فروش 30.000

خرید کالا 1.250.000

ت . ن. خرید کالا 8.000

برگشت از خرید 50.000

هزینه حمل کالای خریداری شده 55.000

هزینه آب و برق 75.000

هزینه حقوق 250.000

6.958.000 جمع 6.958.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 100 ‐

موجودی ملزومات موجودی کالا پ پرداخت اجاره هزینه ملزومات خلاصه سود و زیان

2)750.000 1)450.000 3)565.000 5)750.000 450.000 1)450.000 450.000 3)565.000 600.000

2 م 375.000 م 565.000 )750.000 م 35.000

م 750.000

فروش هزینه اجاره هزینه بیمه پ پرداخت بیمه پ دریافت فروش

400.000 4)120.000 6)25.000 300.000 6)25.000 5)75.000 1.500.000

4 م 75.000 م 25.000 م 275.000 م 280.00 )120.000

م 1.620.000

تراز آزمایشی بعد از اصلاحات

نام حساب مانده بدهکار مانده بستانکار

صندوق 2.328.000

موجودی کالا 750.000

موجودی ملزومات 35.000

پیش پرداخت بیمه 275.000

پیش پرداخت اجاره 375.000

ماشین آلات 900.000

پیش دریافت فروش 280.000

سرمایه 5.000.000

برداشت 270.000

750.000 خلاصه سود و زیان 450.000

فروش کالا 1.620.000

برگشت از فروش 30.000

خرید کالا 1.250.000

ت . ن. خرید کالا 8.000

برگشت از خرید 50.000

هزینه حمل کالای خریداری شده 55.000

هزینه آب و برق 75.000

هزینه حقوق 250.000

هزینه بیمه 25.000

هزینه اجاره 75.000

هزینه ملزومات 565.000

7.708.000 جمع 7.708.000

صورت حساب سود و زیان

فروش کالا 1.620.000

( – ( برگشت از فروش ) ( 30.000

فروش کالا 1.590.000

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

موجودی کالای اول دوره 450.000

+ خرید کالا 1.250.000

+ هزینه حمل کالای خریداری شده 55.000

( – ( ت.ن. خرید ) ( 8.000

( – ( برگشت از خرید ) ( 50.000

خرید خالص 1.247.000

بهای آماده برای فروش 1.697.000

( – موجودی کالا آخر دوره ( 750.000

( بهای تمام شده کالای فروش رفته ( 947.000

سود نا خالص 643.000

( ( هزینه حقوق ) ( 250.000

( ( هزینه آب و برق ) ( 75.000

( ( هزینه بیمه ) ( 25.000

( ( هزینه اجاره ) ( 75.000

( ( هزینه ملزومات ) ( 565.000

( ( زیان خالص ) ( 347.000

صورت حساب سرمایه

سرمایه اول دوره 5.000.000

( زیان خالص ( 347.000

( برداشت ( 270.000

سرمایه پایان دوره 4.383.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 101 ‐

ترازنامه

دارایی های جاری: بدهی های جاری:

صندوق 2.328.000 پ دریافت فروش 280.000

موجودی کالا 750.000

موجودی ملزومات 35.000

پ پرداخت بیمه 275.000 جمع بدهی های جاری 280.000

پ پرداخت اجاره 375.000

جمع دارایی های جاری 3.763.000

دارایی های ثابت:

ماشین آلات 900.000

جمع دارایی های ثابت 900.000 سرمایه پایان دوره 4.383.000

جمع دارایی ها 4.663.000 جمع بدهی ها و سرمایه 4.663.000

1 – حساب خلاصه سود و زیان 450.000

موجودی کالا ( اول ) 450.000

-3 موجودی کالا ( پایان ) 750.000

حساب خلاصه سود و زیان 750.000

3 – حساب خلاصه سود و زیان 2.325.000

ه . حمل کالای خریداری شده 55.000

هزینه حقوق 250.000

هزینه آب و برق 75.000

هزینه بیمه 25.000

هزینه اجاره 75.000

هزینه ملزومات 565.000

خرید کالا 1.250.000

برگشت از فروش 30.000

-5 فروش کالا 1.620.000

برگشت از خرید 50.000

ت . ن . خرید 8.000

حساب خلاصه سود و زیان 1.678.000

5 – سرمایه 347.000

حساب خلاصه سود و زیان 347.000

6 – سرمایه 270.000

برداشت 270.000

خلاصه سود و زیان

750.000 (2) 450.000 (1)

1.678.000 (4) 2.325.000 (3)

347.000 (5) م 347.000

نام درس : استاد: حسین اسماعیلی دانشجو منصور نوری

اصول حسابداری 1

‐ 102 ‐

بستن و افتتاح حسابهای دائمی

روش معکوس

سال 85

پ دریافت فروش 280.000 صندوق 2.328.000

سرمایه 4.383.000 موجودی کالا 750.000

صندوق 2.328.000 موجودی ملزومات 35.000

موجودی کالا 750.000 پ پرداخت بیمه 275.000

موجودی ملزومات 35.000 پ پرداخت اجاره 375.000

پ پرداخت بیمه 275.000 ماشین آلات 900.000

پ پرداخت اجاره 375.000

ماشین آلات 900.000 پ دریافت فروش 280.000

سرمایه 4.383.000

بابت بستن حساب دائمی بابت افتتاح حساب دائمی در سال 85

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...