اصول حسابداري ۳

۶ نکته مهم در خصوص محاسبه عیدی و پاداش پایان سال
۶ نکته مهم در خصوص محاسبه عیدی و پاداش پایان سال
مارس 23, 2018
برگ راهنماي شرکت در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال 1396
برگ راهنماي شرکت در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال ۱۳۹۶
مارس 23, 2018
حسابداری

حسابداری

اصول حسابداري ۳

. ۱ .
فهرست شماره صفحه
– شعب ……………………………………………………………………………………………………………….. – ۲
– سيستم متمرکز …………………………………………………………………………………………………. – ۲
– ۱ – روش قيمت تمام شده ………………………………………………………………………………………. – ۲
– ۲ – روش قيمت فروش ………………………………………………………………………………………….. – ۷
– ۳ – روش قيمت تمام شده بعلاوه درصدي سود ( قيمت سياهه ) ………………………………………………. – ۹
– سيستم غير متمرکز ………………………………………………………………………………………………. – ۱۳
– فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………. – ۱۸
– انواع هزينه ها ………………………………………………………………………………………………….. – ۱۸
– نقطه سر به سر ………………………………………………………………………………………………… – ۱۹
– رسم شکل به وسيله روش سنتي ………………………………………………………………………………. – ۱۹
– رسم شکل بوسيله حاشيه سود ………………………………………………………………………………… – ۲۱
– فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………… – ۲۴
– سرمايه گذاري …………………………………………………………………………………………………. – ۲۴
– سرمايه گذاري در اوراق قرضه …………………………………………………………………………………. – ۲۴
– صرف يا کسر اوراق قرضه ……………………………………………………………………………………… – ۲۵
– مستهلک نمودن صرف و يا کسر اوراق قرضه ………………………………………………………………….. – ۲۵
– روش مستقيم ………………………………………………………………………………………………….. – ۲۶
– روش بهره موثر ………………………………………………………………………………………………… – ۲۷
– فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………. – ۲۸
– صورت گردش وجوه نقد ……………………………………………………………………………………….. – ۲۸
– صورت هاي مالي تلفيقي …………………………………………………………………………………………. – ۳۴
– ۳۴ – …………………………………………………………………………………………….. % روش خريد ۱۰۰
– ۳۵ – ……………………………………………………………………………………. % روش خريد کمتر از ۱۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲ .
بنام خدا
شعب
موسساتي که داراي توانايي مالي و يا انعطاف پذيري دربازار هستند جهت کسب سود بيشتر و يا تعيين
سهم بيشتري از بازار اقدام به ايجاد شعبي مي نمايند. شعب ياد شده قادر است به مانند مرکز به فروش
برساند. لازم به ذکر است که شعب با نمايندگي تفاوت دارد. حسابداري ارسال کالا از مرکز به شعب با توجه
به دو سيستم انجام مي پذيرد:
-۱ سيستم متمرکز
-۲ سيستم غير متمرکز
سيستم متمرکز
در اين سيستم شعبه هيچ گونه دفاتري ندارد و هيچ ثبتي انجام نمي دهد. کليه عمليات شعبه بوسيله
مرکز کنترل مي گردد. هزينه هاي شعبه توسط مرکز پرداخت مي گردد.
سيستم غير متمرکز
در اين سيستم شعب داراي دفاتر مستقل مي باشد يعني اين که رويدادهاي مالي را ثبت مي کنند.
اينگونه شعب مي توانند خود اقدام به خريد و فروش کالا نمايند. در خريد و فروش کالا و محاسبه موجودي
پايان دوره و ارزيابي آنها اختيار دارند که از دو سيستم ادواري و يا دائمي و سه روش فايفو ، لايفو و ميانگين
استفاده نمايند. در سيستم حسابداري شعب سرفصل حسابداري چون حساب کالاي ارسالي، حساب کالاي
شعبه، بدهکاران شعبه، هزينه هاي شعبه، بانک شعبه و نظاير آن را مي توان مشاهده نمود. در هر دو سيستم
متمرکز و غير متمرکز سه روش براي ارسال کالا وجود دارد که شامل:
۱ – روش قيمت تمام شده
شرح بدهکار بستانکار
۱) ارسال کالا از مرکز به شعبه ح / کالاي شعبه ح / کالاي ارسالي
۲) برگشت کالاي ارسالي به مرکز ح / کالاي ارسالي ح / کالاي شعبه
۳) فروش نقدي کالا بانکمرکز ح / کالاي شعبه
۴) برگشت کالاي فروش رفته ( نقد ) برگشت از فروش يا ح/کالاي شعبه بانک مرکز
۵) فروش نسيه کالا ح / دريافتني يا بدهکاران شعبه ح / کالاي شعبه
۶) برگشت کالاي فروش رفته ( نسيه ) برگشت از فروش يا ح/کالاي شعبه ح / دريافتني يا بدهکاران شعبه
۷) اعطاي تخفيفات نقدي به خريداران نسيه با اجازه مرکز تخفيفات نقدي فروش ح / دريافتني يا بدهکاران شعبه
۸) هزينه هاي عملياتي هزينه هاي شعبه بانک مرکز
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳ .
: مثال ۱
شرکت آلفا شعبه اي در کرج دارد که کالا به قيمت تمام شده براي شعبه ارسال مي نمايد اطلاعات زير
مربوط به سال ۸۷ مي باشد:
۱) موجودي کالاي ابتداي دوره ۱۰٫۰۰۰ ريال
۲) کالاي ارسالي از مرکز به شعبه ۲۰۰٫۰۰۰ ريال
۳) برگشت کالا از شعبه به مرکز ۲۰٫۰۰۰ ريال
۴) فروشهاي نقدي شعبه ۱۰۰٫۰۰۰ ريال
۵) برگشت کالا از فروش نقد ۱۰٫۰۰۰ ريال
۶) فروشهاي نسيه شعبه ۱۵۰٫۰۰۰ ريال
۷) برگشت از فروش هاي نسيه ۵٫۰۰۰ ريال
۸) اعطاي تخفيفات با اجازه مرکز ۵% و تصفيه حساب با بدهکاران شعبه
۹) هزينه هاي شعبه ۶٫۰۰۰ ريال
۱۰ ) موجودي پايان دوره ۸٫۰۰۰ ريال
مطلوب است: الف – ثبت عمليات در دفتر روزنامه و دفتر کل مرکز . ب – بستن حسابهاي موقت و تهيه
صورت سود و زيان شعبه.
جواب:
ح/ کالاي ارسالي
ح /کالاي شعبه
۲) ۲۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۲) ۲۰٫۰۰۰
۳) ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰) ۱۸۰٫۰۰۰ (م ۱۰٫۰۰۰ ۱۴) ۱۸۰٫۰۰۰
۵) صفر ۱۵۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰ (م ۱۳) بانک مرکز ۶۰٫۰۰۰
۴ صفر ) ۱۰٫۰۰۰ ۳) ۱۰۰٫۰۰۰
۹ ح/دريافتني ) ۶٫۰۰۰ ۷) ۱۳۷٫۵۰۰
۶) ۵٫۰۰۰ ۵) ۱۵۰٫۰۰۰
۷) برگشت از فروش ۱۴۵٫۰۰۰
۴ مانده صفر ) ۱۰٫۰۰۰
۶) ۵٫۰۰۰
۱۲ هزينه هاي شعبه ) ۱۵٫۰۰۰ (م ۱۵٫۰۰۰
صفر
۹) ۶٫۰۰۰
تخفيفات نقدي فروش
۱۲) ۶٫۰۰۰ (م ۶٫۰۰۰
۷) ۷٫۲۵۰
صفر
۱۲) ۷٫۲۵۰ (م ۷٫۲۵۰
صفر
۱) ح/کالاي شعبه ۲۰۰٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي ۲۰۰٫۰۰۰
۲) ح/ کالاي ارسالي ۲۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۲۰٫۰۰۰
۳) بانک مرکز ۱۰۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۱۰۰٫۰۰۰
۴) برگشت از فروش نقد ۱۰٫۰۰۰
بانک مرکز ۱۰٫۰۰۰
۵) ح/دريافتني ۱۵۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
۶) برگشت از فروش نسيه ۵٫۰۰۰
ح/دريافتني ۵٫۰۰۰
۷) تخفيفات نقدي فروش* ۷٫۲۵۰
بانک مرکز ۱۳۷٫۷۵۰
ح/دريافتني ۱۴۵٫۰۰۰
۸) ح/ دريافتني ۱۳۷٫۷۵۰
بانک مرکز ۱۳۷٫۷۵۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۴ .
*
۵٫۰۰۰ ( برگشت از فروش )- ۱۵۰٫۰۰۰ ( فروش) =۱۴۵٫۰۰۰ . ۱۴۵٫۰۰۰ × %۵ = ۷٫۲۵۰
صورت سود و زيان
فروش ناخالص ۲۵۰٫۰۰۰
( – : برگشت از فروش ( ۱۵٫۰۰۰
( – : تخفيفات نقدي ( ۷٫۲۵۰
( ۲۲٫۲۵۰ )
فروش خالص ۲۲۷٫۷۵۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته:
موجودي کالا اول دوره ۱۰٫۰۰۰
+ : کالاي ارسالي ۲۰۰٫۰۰۰
( – : برگشت کالاي ارسالي ( ۲۰٫۰۰۰
خالص کالاي ارسالي ۱۸۰٫۰۰۰
بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش ۱۹۰٫۰۰۰
( – : موجودي پايان دوره ( ۸٫۰۰۰
( بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ( ۱۸۲٫۰۰۰
سود ناويژه ۴۵٫۷۵۰
( – : هزينه هاي عملياتي ( ۶٫۰۰۰
سود خالص ۳۹٫۷۵۰
۹) هزينه هاي عملياتي ۶٫۰۰۰
بانک مرکز ۶٫۰۰۰
۱۰ ) ح/کالاي شعبه ۱۰٫۰۰۰
م موجودي اول دوره ۱۰٫۰۰۰
۱۱ ) م موجودي پايان دوره ۸٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زيان ۸٫۰۰۰
۱۲ ) ح/ خلاصه سود و زيان ۲۸٫۲۵۰
ت نقدي فروش ۷٫۲۵۰
هزينه هاي شعبه ۶٫۰۰۰
برگشت از فروش ۱۵٫۰۰۰
۱۳ ) ح/کالاي شعبه ۶۰٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زيان ۶۰٫۰۰۰
۱۴ ) ح/ خلاصه سود و زيان ۳۹٫۷۵۰
ح/ کالاي ارسالي ۱۸۰٫۰۰۰
خلاصه سود و زيان مرکز ۲۱۹٫۷۵۰
موجودي اول دوره
ح /خلاصه سود و زيان
۱۱) ۸٫۰۰۰ ۱۲) ۲۸٫۲۵۰ ۱۰) ۱۰٫۰۰۰ م ۱۰٫۰۰۰
۱۳) صفر ۶۰٫۰۰۰
۳۹٫۷۵۰ (م ۱۳) ۳۹٫۷۵۰
موجودي پايان دوره صفر
۸٫۰۰۰ م خلاصه سود و زيان مرکز ۱۱) ۸٫۰۰۰
۱۴) ۲۱۹٫۷۵۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۵ .
: مثال ۲
ايران شعبه اي درتبريز دارد که کالاي به بهاي تمام شده براي شعبه ارسال مي نمايد. شعبه خود داراي
بانک مي باشد که کليه فعاليت هايش با بانک صورت مي گيرد. اطلاعات زير مربوط به ۶ ماهه اول سال ۸۸
مي باشد:
-۱ موجودي کالاي ابتداي دوره در شعبه ۸۰٫۰۰۰ ريال
-۲ مانده حساب بدهکاران شعبه ۱۲۰٫۰۰۰ ريال
-۳ کالاي ارسالي از مرکز به شعبه ۷۵۰٫۰۰۰ ريال
-۴ کالاي برگشتي از شعبه به مرکز ۱۰٫۰۰۰ ريال
-۵ فروش نقدي شعبه ۶۰۰٫۰۰۰ ريال
-۶ فروش نسيه شعبه ۴۵۰٫۰۰۰ ريال
-۷ کالاي برگشتي از فروش نقد به شعبه ۳۵٫۰۰۰ ريال
-۸ تخفيفات اعطايي به مشتريان نسيه ۲۵٫۰۰۰ ريال
-۹ هزينه مطالبات سوخت شده شعبه ۴۰٫۰۰۰ ريال
-۱۰ ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز ۲۵۰٫۰۰۰ ريال
-۱۱ وجوه نقد دريافت شده از مشتريان نسيه ۳۰۰٫۰۰۰ ريال
-۱۲ هزينه هاي عملياتي شعبه ۸۵٫۰۰۰ ريال
-۱۳ هزينه اجاره شعبه ۵۰٫۰۰۰ ريال
-۱۴ کالاي مفقود شده شعبه ۳۰٫۰۰۰ ريال ( زيان ناشي از کالا )
-۱۵ موجودي پايان دوره ۱۳۰٫۰۰۰ ريال
مطلوب است: الف – ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و دفتر کل اين شرکت با توجه به اين که
شعبه داراي دفاتر مستقل ثبت است . ب – بستن حسابهاي موقت و تهيه صورت سود و زيان شعبه.
موجودي اول دوره
ح /خلاصه سود و زيان
۱۴) ۱۳۰٫۰۰۰ ۱۶) ۲۶۵٫۰۰۰ ۱۳) ۸۰٫۰۰۰ (م ۸۰٫۰۰۰
۱۵) صفر ۲۶۰٫۰۰۰
۱۲۵٫۰۰۰ (م ۱۷) ۱۲۵٫۰۰۰
موجودي پايان دوره صفر
۱۳۰٫۰۰۰ (م خلاصه سود و زيان مرکز ۱۴) ۱۳۰٫۰۰۰
۱۷) ۸۶۵٫۰۰۰
۱) ح/کالاي شعبه ۷۵۰٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي ۷۵۰٫۰۰۰
۲) ح/ کالاي ارسالي ۱۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۱۰٫۰۰۰
۳) بانک شعبه ۶۰۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۶۰۰٫۰۰۰
۴) ح/دريافتني ۴۵۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۴۵۰٫۰۰۰
۵) برگشت از فروش نقد ۳۵٫۰۰۰
بانک شعبه ۳۵٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۶ .
صورت حساب سود و زيان
فروش ناخالص ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
( – : برگشت از فروش ( ۳۵٫۰۰۰
( – : تخفيفات نقدي ( ۲۵٫۰۰۰
( ۶۰٫۰۰۰ )
فروش خالص ۹۹۰٫۰۰۰
۶) تخفيفات نقدي فروش ۲۵٫۰۰۰
ح/دريافتني ۲۵٫۰۰۰
۷) ه .مطالبات سوخت شده ۴۰٫۰۰۰
ح/دريافتني ۴۰٫۰۰۰
۸) بانک مرکز ۲۵۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۲۵۰٫۰۰۰
۹) بانک شعبه ۳۰۰٫۰۰۰
ح/دريافتني ۳۰۰٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي
ح /کالاي شعبه
۲) ۱۰٫۰۰۰ ۱) ۷۵۰٫۰۰۰ ۱) ۷۵۰٫۰۰۰ ۲) ۱۰٫۰۰۰
۳) ۶۰۰٫۰۰۰ ۱۳) ۷۴۰٫۰۰۰ (م ۸۰٫۰۰۰ ۱۷) ۷۴۰٫۰۰۰
۴) صفر ۴۵۰٫۰۰۰
۵) ۳۰٫۰۰۰
۲۶۰٫۰۰۰ (م ۱۵) بانک شعبه ۲۶۰٫۰۰۰
۵ صفر ) ۳۵٫۰۰۰ ۳) ۶۰۰٫۰۰۰
۸ ح/دريافتني شعبه ) ۲۵۰٫۰۰۰ ۹) ۳۰۰٫۰۰۰
۶) ۲۵٫۰۰۰ ۴) ۴۵۰٫۰۰۰ ۱۰) ۸۵٫۰۰۰
۷) ۴۰٫۰۰۰ ۱۱) ۵۰٫۰۰۰
۹) ۳۰۰٫۰۰۰
برگشت از فروش
۱۶ هزينه م . س ) ۳۵٫۰۰۰ ۵) ۳۵٫۰۰۰
۱۶) ۸۵٫۰۰۰ ۷) صفر ۸۵٫۰۰۰
صفر
تخفيفات نقدي فروش
عملياتي هزينه
۱۶) ۲۵٫۰۰۰ ۶) ۲۵٫۰۰۰
۱۶) ۸۵٫۰۰۰ ۱۰) ۸۵٫۰۰۰
صفر
صفر
ه . زيان کالا
اجاره هزينه
۱۶) ۳۰٫۰۰۰ ۱۲) ۳۰٫۰۰۰
۱۶) ۵۰٫۰۰۰ ۱۱) ۵۰٫۰۰۰
صفر
صفر
مرکز بانک
۸) ۲۵۰٫۰۰۰
۱۰ ) هزينه هاي عملياتي ۸۵٫۰۰۰
بانک شعبه ۸۵٫۰۰۰
۱۱ ) هزينه اجاره ۵۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۵۰٫۰۰۰
۱۲ ) زيان کالاي مفقودي ۳۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۳۰٫۰۰۰
۱۳ ) ح/کالاي شعبه ۸۰٫۰۰۰
م موجودي اول دوره ۸۰٫۰۰۰
۱۴ ) م موجودي پايان دوره ۱۳۰٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زيان ۱۳۰٫۰۰۰
۱۵ ) ح/کالاي شعبه ۲۶۰٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زيان ۲۶۰٫۰۰۰
۱۶ ) ح/ خلاصه سود و زيان ۲۶۵٫۰۰۰
ت نقدي فروش ۲۵٫۰۰۰
ه . عملياتي ۸۵٫۰۰۰
برگشت از فروش ۳۵٫۰۰۰
ه . م . س ۴۰٫۰۰۰
ه . زيان کالا ۳۰٫۰۰۰
هزينه اجاره ۵۰٫۰۰۰
۱۷ ) ح/ خلاصه سود و زيان ۱۲۵٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي ۷۴۰٫۰۰۰
خلاصه سود و زيان مرکز ۸۶۵٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۷ .
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته:
موجودي کالا اول دوره ۸۰٫۰۰۰
+ : کالاي ارسالي ۷۵۰٫۰۰۰
( – : برگشت کالاي ارسالي ( ۱۰٫۰۰۰
خالص کالاي ارسالي ۷۴۰٫۰۰۰
بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش ۸۲۰٫۰۰۰
( – : موجودي پايان دوره ( ۱۳۰٫۰۰۰
( بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ( ۶۹۰٫۰۰۰
سود ناويژه ۳۰۰٫۰۰۰
( – : هزينه ها ( ۱۷۵٫۰۰۰
سود خالص ۱۲۵٫۰۰۰
۲ – روش قيمت فروش
در ارسال کالا از مرکز به شعبه به روش قيمت فروش زماني مرکز از اين روش استفاده مي کند که قادر
باشد در همان ابتدا قيمت فروش را تعيين نمايد. در اين حالت کالا به قيمت فروش فرستاده مي شود و به
همان قيمت نيز از طرف شعبه به فروش مي رسد. در اين حالت مانده حساب کالاي ارسالي شعبه بايستي
يکسان باشد. عملياتي که بطور خلاصه در اين روش وجود دارد در جدول زير نمايش داده مي شود.
ثبت حساب ها
شرح بدهکار بستانکار
۱) موجودي کالا اول دوره – به بهاي فروش کالاي شعبه – بهاي فروش کالاي ارسالي – بهاي فروش
۲) ارسال کالا به شعبه – به بهاي فروش کالاي شعبه – بهاي فروش کالاي ارسالي – بهاي فروش
۳) برگشت کالا از شعبه به مرکز – به بهاي فروش کالاي ارسالي – بهاي فروش کالاي شعبه – بهاي فروش
۴) فروش نقدي شعبه صندوق / بانک کالاي شعبه – بهاي فروش
۵) فروش نسيه شعبه بدهکاران شعبه کالاي شعبه – بهاي فروش
۶) استرداد کالاي فروش رفته توسط مشتري به شعبه برگشت از فروش و تخفيفات بدهکاران شعبه
۷) تخفيفات اعطايي به بدهکاران تخفيفات نقدي فروش بدهکاران شعبه
۸) وجوه دريافتي از بدهکاران صندوق / بانک بدهکاران شعبه
۹) مطالبات سوخت شده هزينه مطالبات سوخت شده بدهکاران شعبه
۱۰ ) کالاي بين راهي – به بهاي فروش کالاي ارسالي – بهاي فروش کالاي شعبه – بهاي فروش
۱۱ ) موجودي کالا آخر دوره – به بهاي فروش کالاي ارسالي – بهاي فروش کالاي شعبه – بهاي فروش
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۸ .
ثبت بستن حساب هاي موقت
شرح بدهکار بستانکار
۱) موجودي کالا آخر دوره – به بهاي تمام شده حساب موجودي کالا حساب خلاصه سود و زيان
۲) کالاي ارسالي به شعبه کالاي ارسالي – بهاي فروش حساب خلاصه سود و زيان
۳) هزينه مطالبات سوخت شده حساب خلاصه سود و زيان هزينه مطالبات سوخت شده
۴) برگشت از فروش و تخفيفات حساب خلاصه سود و زيان برگشت از فروش و تخفيفات
۵) تخفيفات نقدي فروش حساب خلاصه سود و زيان تخفيفات نقدي فروش
۶) هزينه هاي شعبه حساب خلاصه سود و زيان هزينه هاي شعبه
۷) حساب خلاصه سود و زيان حساب خلاصه سود و زيان سود و زيان انباشته
: مثال ۳
شرکت آلفا شعبه اي در کرج دارد که کالا را به قيمت فروش براي شعبه خود ارسال مي نمايد اطلاعات زير
مربوط به ۶ ماهه اول سال مي باشد:
-۱ موجودي کالاي شعبه در ابتداي دوره به بهاي فروش ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ريال
-۲ ارسال کالا از مرکزبه شعبه ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ يال
-۳ برگشت کالا از شعبه به مرکز ۷۵۰٫۰۰۰ ريال
-۴ فروش نقدي شعبه ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال
-۵ فروش هاي نسيه شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ريال
-۶ وجوه نقد دريافت شده از بدهکاران ۷۲۰٫۰۰۰ ريال
-۷ برگشت کالا از فروش هاي نسيه ۱۰۰٫۰۰۰ ريال
-۸ برگشت کالا از فروش هاي نقد ۱۵۰٫۰۰۰ ريال
-۹ تخفيفات اعطايي به مشتريان نسيه ۱۵٫۰۰۰ ريال
-۱۰ مطالبات سوخت شده ۲۰٫۰۰۰ ريال
-۱۱ هزينه هاي شعبه ۳۷۵٫۰۰۰ ريال
-۱۲ موجودي کالا پايان دوره به بهاي تمام شده ۲۸۰٫۰۰۰ ريال
-۱۳ موجودي کالا اول دوره به بهاي تمام شده ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و کل و بستن حساب هاي موقت شعبه؟
۱) ح/کالاي شعبه ب -ف ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي ب -ف ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۲) ح/کالاي شعبه ب -ف ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي ب -ف ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۹ .
۳ – روش قيمت تمام شده بعلاوه درصدي سود ( قيمت سياهه )
در روش ارسال کالا به قيمت تمام شده بعلاوه درصدي سود ( ارسال کالا به قيمت سياهه، صورت
حساب، فاکتور ) ، هرگاه مرکز کالا را به اين روش ارسال دارد به معناي آن است درصدي به قيمت تمام شده
اضافه نموده و براي شعبه ارسال مي گردد. کالاي ارسالي از مرکز به شعبه اصطلاحاً به قيمت سياهه ثبت
خواهد شد اما در حساب کالاي شعبه به قيمت تمام شده ثبت مي گردد و مابه تفاوت اين دو قيمت در
۳) ح/ کالاي ارسالي ب-ف ۷۵۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۷۵۰٫۰۰۰
۴) صندوق ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۵) بدهکاران شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۶) صندوق / بانک مرکز ۷۲۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۷۲۰٫۰۰۰
۷) برگشت از فروش ( نسيه ) ۱۰۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۱۰۰٫۰۰۰
۸) برگشت از فروش ( نقد ) ۱۵۰٫۰۰۰
بانک / صندوق ۱۵۰٫۰۰۰
۹) تخفيفات نقدي فروش ۱۵٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
۱۰ ) ه . مطالبات سوخت شده ۲۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۲۰٫۰۰۰
۱۱ ) هزينه هاي شعبه ۳۷۵٫۰۰۰
بانک / صندوق ۳۷۵٫۰۰۰
۱۲ ) موجودي پايان دوره ۲۸۰٫۰۰۰
خلاصه حساب سود و زيان ۲۸۰٫۰۰۰
۱۳ ) خلاصه حساب سود و زيان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
موجودي اول دوره ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ ) کالاي ارسالي ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
خلاصه حساب سود و زيان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ ) خلاصه حساب سود و زيان ۶۶۰٫۰۰۰
ه . مطالبات سوخت شده ۲۰٫۰۰۰
برگشت از فروش ۲۵۰٫۰۰۰
تخفيفات نقدي فروش ۱۵٫۰۰۰
هزينه هاي شعبه ۳۷۵٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي
ح /کالاي شعبه
۳) ۷۵۰٫۰۰۰ ۱) ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳) ۷۵۰٫۰۰۰
۴) ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ۲) ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲) ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۴) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵) ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۷٫۴۵۰٫۰۰۰ (م ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۷٫۴۵۰٫۰۰۰
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ (م ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ (م ۷٫۴۵۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ (م
۶) ۷۲۰٫۰۰۰ ۵) ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۷ خلاصه سود و زيان ) ۱۰۰٫۰۰۰
۱۲) ۲۸۰٫۰۰۰ ۱۳) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹) ۱۵٫۰۰۰
۱۴) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵) ۶۶۰٫۰۰۰ ۱۰) ۲۰٫۰۰۰
برگشت از فروش
۱۵ هزينه م . س ) ۲۵۰٫۰۰۰ ۷) ۱۰۰٫۰۰۰
۱۵) ۲۰٫۰۰۰ ۱۰) ۲۰٫۰۰۰ ۸) ۱۵۰٫۰۰۰
صفر
صفر
تخفيفات نقدي فروش
صندوق / بانک
۱۵) ۱۵٫۰۰۰ ۹) ۱۵٫۰۰۰
۸) ۱۵۰٫۰۰۰ ۴) ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
صفر
۱۱) ۳۷۵٫۰۰۰ ۶) ۷۲۰٫۰۰۰
موجودي اول دوره
هزينه شعبه
۱۳) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (م ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵) ۳۷۵٫۰۰۰ ۱۱) ۳۷۵٫۰۰۰
صفر
صفر
دوره موجودي پايان
۲۸۰٫۰۰۰ (م ۱۲) ۲۸۰٫۰۰۰
صفر
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۰ .
حسابي به نام حساب تعديل کالاي شعبه منتقل خواهد شد. در واقع حساب تعديل شعبه يه عنوان سود و
زيان موسسه خواهد بود يعني اگر حساب ياد شده بستانکار شود شعبه سود دارد و اگر بدهکار شد شعبه
زيان کرده است.
شعبه مي تواند بالاتر از قيمت سياهه کالا را به فروش برساند در اين حالت سود بيشتر عايد موسسه
مي گردد اما نمي تواند کمتر از قيمت تمام شده بعلاوه درصدي سود ب فروش برساند مگر آن که مرکز در
جريان اين امر واقع شده باشد.
جهت محاسبه سود مي توان از روش زير استفاده نمود.
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ محاسبه اصل پول X = 20% .. X + 20%X = 12.000.000 .. ….
…… .. … ..
….. ……. ……
.. .. … ..
.. ….. ……. ……
محاسبه سود بعد از ماليات X – 20%X = 8.000.000 .. ….
…… .. … .. .. …………….
……… .. ….. ……. ……
خلاصه عملياتي که در اين روش و در سيستم متمرکز انجام مي شود مي تواند به صورت زير عمل شود.
ثبت حساب ها
شرح بدهکار بستانکار
۱) ارسال کالا به شعبه به نرخ سياهه کالاي شعبه – نرخ سياهه
کالاي ارسالي به شعبه – بهاي تمام شده
تعديل کالاي شعبه
۲) برگشت کالا از شعبه به نرخ سياهه
کالاي ارسالي به شعبه – بهاي تمام شده
تعديل کالاي شعبه
کالاي شعبه – نرخ سياهه
۳) کالاي بين راهي
کالاي ارسالي به شعبه – بهاي تمام شده
تعديل کالاي شعبه
کالاي شعبه – نرخ سياهه
۴) فروش نقدي شعبه بانک شعبه کالاي شعبه – نرخ فروش
۵) فروش نسيه شعبه بدهکاران شعبه کالاي شعبه – نرخ فروش
۶) استرداد کالاي فروش رفته توسط مشتري به شعبه برگشت از فروش و تخفيفات بدهکاران شعبه
۷) تخفيفات اعطايي به بدهکاران تخفيفات نقدي فروش بدهکاران شعبه
۸) مطالبات سوخت شده هزينه مطالبات سوخت شده بدهکاران شعبه
۹) سرقت وجوه نقد شعبه زيان حاصل از سرقت وجوه نقد کالاي شعبه
۱۰ ) کسري و مفقود شده کالا
زيان حاصل از کسري کالاي شعبه
تعديل کالاي شعبه کالاي شعبه
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۱ .
ثبت بستن حساب هاي موقت
شرح بدهکار بستانکار
۱) موجودي کالا اول دوره شعبه کالاي شعبه – نرخ سياهه
موجودي اول دوره شعبه – بهاي تمام شده
تعديل کالاي شعبه
۲) موجودي کالا آخر دوره شعبه
موجودي آخر دوره شعبه – بهاي تمام شده
تعديل کالاي شعبه
کالاي شعبه – نرخ سياهه
۳) برگشت از فروش و تخفيفات شعبه کالاي شعبه برگشت از فروش و تخفيفات
۴) تخفيفات نقدي فروش کالاي شعبه تخفيفات نقدي فروش
۵) کالاي شعبه کالاي شعبه تعديل کالاي شعبه
۶) تعديل کالاي شعبه تعديل کالاي شعبه سود و زيان شعبه
۷) هزينه هاي شعبه سود و زيان شعبه هزينه شعبه
۸) کالاي ارسالي به شعبه کالاي ارسالي به شعبه خلاصه سود و زيان شعبه
۹) سود و زيان شعبه سود و زيان شعبه خلاصه سود و زيان مرکز
*نکته
در حسابداري شعب به روش قيمت تمام شده بعلاوه درصدي سود، حساب کالاي ارسالي به شعبه هميشه
به قيمت تمام شده نگهداري مي شود و حساب کالاي شعبه به قيمت سياهه نگهداري مي شود و اختلاف آن
دو تعديل خواهد شد. در ضمن موجودي اول دوره و موجودي پايان دوره به قيمت تمام شده نگهداري خواهد
شد.
: مثال ۴
فروشگاه ايران شعبه اي در تهران دارد که کالا را به قيمت تمام شده بعلاوه ۲۰ % سود براي شعبه ارسال
مي نمايد. اطلاعات زير مربوط به ۶ ماهه اول سال مي باشد:
-۱ موجودي اول دوره در شعبه به بهاي تمام شده ۸۷۵٫۰۰۰ ريال
-۲ کالاي ارسالي از مرکز به شعبه به نرخ تمام شده ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ريال
-۳ برگشت کالا از شعبه به مرکز به نرخ سياهه ۹۰۰٫۰۰۰ ريال
-۴ فروش نقدي کالا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
-۵ فروش نسيه کالا ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال
-۶ تخفيفات اعطائي به بدهکاران ۳۶۵٫۰۰۰ ريال
-۷ وجوه نقد دريافت شده از بدهکاران شعبه ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ريال
-۸ کالاي خسارت ديده به نرخ سياهه ۶۰٫۰۰۰ ريال
-۹ هزينه هاي شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ريال
-۱۰ موجودي کالا در پايان دوره به نرخ سياهه ۹۷۵٫۰۰۰ ريال
مطلوب است ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه و کل اين شرکت و بستن حساب هاي موقت و تهيه
صورت سود و زيان اين موسسه؟
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۲ .
۱) ح/کالاي شعبه ن – س ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
تعديل کالاي شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۲) ح/ کالاي ارسالي ۷۵۰٫۰۰۰
تعديل کالاي شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ن – س ۹۰۰٫۰۰۰
۳) بانک شعبه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۴) بدهکاران شعبه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۵) تخفيفات نقدي فروش ۳۶۵٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۳۶۵٫۰۰۰
۶) بانک شعبه ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۷) زيان کالا ۵۰٫۰۰۰
تعديل کالاي شعبه ۱۰٫۰۰۰
ح/کالاي شعبه ۶۰٫۰۰۰
۸) هزينه هاي شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
بانک شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
۹) کالاي شعبه ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
موجودي کالا اول دوره ۸۷۵٫۰۰۰
تعديل کالاي شعبه ۱۷۵٫۰۰۰
۱۰ ) موجودي کالا پايان دوره ۸۱۲٫۵۰۰
تعديل کالاي شعبه ۱۶۲٫۵۰۰
ح/کالاي شعبه ۹۷۵٫۰۰۰
۱۱ ) کالاي شعبه ۳۶۵٫۰۰۰
تخفيفات نقدي فروش ۳۶۵٫۰۰۰
۱۲ ) ح / کالاي شعبه ۲٫۵۲۰٫۰۰۰
تعديل کالاي شعبه ۲٫۵۲۰٫۰۰۰
۱۳ ) تعديل کالاي شعبه ۳٫۶۲۲٫۵۰۰
حساب سود و زيان شعبه ۳٫۶۲۲٫۵۰۰
۱۴ ) حساب سود و زيان شعبه ۱٫۰۷۵٫۰۰۰
زيان کالا ۵۰٫۰۰۰
هزينه هاي شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
۱۵ ) ح / کالاي ارسالي ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
حساب سود و زيان شعبه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۶ ) حساب سود و زيان شعبه ۸٫۰۴۷٫۰۰۰
حساب سود و زيان مرکز ۸٫۰۴۷٫۰۰۰
ح/ کالاي ارسالي
ح /کالاي شعبه
۲) ۹۰۰٫۰۰۰ ۱) ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱) ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲) ۷۵۰٫۰۰۰
۳) ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ (م ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۵) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۴) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱) صفر ۳۶۵٫۰۰۰
۷) ۵۰٫۰۰۰
۱۰) بانک شعبه ۹۷۵٫۰۰۰
۲٫۵۲۰٫۰۰۰ (م ۱۲) ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۸) ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ۳) ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ صفر ) ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه تعديل کالاي شعبه
۱) ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۵) ۳۶۵٫۰۰۰ ۴) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۹) ۱۷۵٫۰۰۰ ۷) ۱۰٫۰۰۰ ۶) ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲) ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۱۰) ۱۶۲٫۵۰۰
۳٫۶۲۲٫۵۰۰ (م ۱۳) ۳٫۶۲۲٫۵۰۰
تخفيفات نقدي فروش صفر
۱۱) ۳۶۵٫۰۰۰ ۵) ۳۶۵٫۰۰۰
دوره موجودي کالااول
صفر
۹) ۸۷۵٫۰۰۰ (م ۸۷۵٫۰۰۰
صفر
زيان کالا
۱۴) ۵۰٫۰۰۰ ۷) ۵۰٫۰۰۰
موجودي کالا پايان دوره
صفر
۱۰) ۸۱۲٫۵۰۰
هزينه هاي شعبه
شعبه خلاصه سود و زيان
۱۴) ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ۸) ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
۱۳) ۳٫۶۲۲٫۵۰۰ ۱۴) ۱٫۰۷۵٫۰۰۰
صفر
۱۵) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
خلاصه سود و زيان مرکز
۸٫۰۴۷٫۵۰۰ (م ۱۶) ۸٫۰۴۷٫۵۰۰
۱۶) ۸٫۰۴۷٫۵۰۰
صفر
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۳ .
سيستم غير متمرکز
در اين سيستم ارتباط بين مرکز و شعبه ايجاد مي شود و شعبه مي تواند دفاتري مستقل داشته باشد و
اقدام به فروش کالا و خريد آن با هر سيستمي که تمايل داشته باشد ( دائمي و ادواري ) و هر روشي که
بخواهد مي تواند موجودي ها را نگهداري و ارزيابي نمايد.
در اين سيستم حساب هاي متقابلي بين شعبه و مرکز ايجاد مي شود. مانده اين حساب ها بايستي با
يکديگر برابر باشد اما يکي بدهکار و ديگري بستانکار خواهد بود. در اين حالت شعبه دفاتري براي خود ايجاد
مي کند حساب هايي که به مرکز ارتباط دارد را در حسابي به نام حساب جاري مرکز مي آورد و مرکز نيز هر
گونه حسابي که داشته باشد در حسابي به نام جاري شعبه منتقل مي سازد و حساب جاري شعبه و حساب
جاري مرکز دو حساب متقابل مي باشد اما حساب هايي که تنها مربوط به شعبه است در دفاتر شعبه ثبت
شده اما در دفاتر مرکز ثبتي صورت نخواهد گرفت.
براي آن که ثبت رويدادهاي مالي را در سيستم متمرکز متوجه شويم از ارسال کالا به قيمت تمام شده در
اين سيستم با ارائه جدول زير استفاده مي کنيم:
دفاتر مرکز دفاتر شعبه
شرح عمليات بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار
ارسال کالا از مرکز به شعبه ( ق – ت ) جاري شعبه کالاي ارسالي کالاي دريافتي از مرکز جاري مرکز
برگشت کالا از شعبه به مرکز کالاي ارسالي جاري شعبه جاري مرکز کالاي دريافتي از مرکز
ارسال وجه نقد از مرکز به شعبه جاري شعبه بانک/صندوق بانک/صندوق جاري مرکز
ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز بانک/صندوق جاري شعبه جاري مرکز بانک/صندوق
فروش کالا در شعبه —— —— بدهکار/ بانک فروش
خريد کالا توسط شعبه —— —— خريد بستانکار/ بانک
استرداد کالاي فروش رفته —— —— برگشت از فروش و ت بدهکاران
دريافت وجه نقد از بدهکاران —— —— بانک/صندوق بدهکاران
موجودي کالاي آخر دوره شعبه —— —— موجودي کالا خلاصه سود و زيان
پرداخت هزينه ها توسط شعبه —— —— هزينه ها بانک/صندوق
پرداخت هزينه ها توسط مرکز جاري شعبه هزينه ها هزينه ها جاري مرکز
انتقال سود و زيان شعبه به مرکز جاري شعبه سود و زيان شعبه خلاصه سود و زيان جاري مرکز
: مثال ۵
شرکت سعادت شعبه اي در اهواز دارد که کالا را به بهاي تمام شده براي شعبه ارسال مي دارد و شعبه
داراي دفاتر مستقل است ( سيستم غير متمرکز ) اطلاعات زير مربوط به عملکرد سال ۸۵ اين شعبه
مي باشد:
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۴ .
-۱ ارسال کالا به شعبه به بهاي تمام شده ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال
-۲ ارسال وجه نقد از مرکز به شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال
-۳ خريد نسيه کالا توسط شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال
-۴ خريد اثاثه اداري به مبلغ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال توسط شعبه که اسناد و مدارک آن نيز در شعبه نگهداري
مي شود
-۵ فروش نقدي کالا ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ ريال
-۶ فروش نسيه کالا ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ريال
-۷ هزينه هاي پرداخت شده توسط شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ريال
-۸ وصول مطالبات توسط شعبه ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ريال
-۹ پرداخت مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰ ريال بابت پيش پرداخت بيمه توسط شعبه
-۱۰ پرداخت بدهي هاي شعبه توسط شعبه ۳٫۶۶۰٫۰۰۰ ريال
-۱۱ ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال
ساير اطلاعات شامل ارزيابي موجودي کالا در پايان دوره به بهاي تمام شده ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ ريال و هزينه هاي
استهلاک شعبه ۶٫۰۰۰ ريال و مبلغ ۲۴٫۰۰۰ ريال از بيمه منقضي شده است.
مطلوب است ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه شعبه و مرکز و انتقال آنها به دفتر کل و بستن حساب هاي
.۸۵/۱۲/ موقت و هم چنين صورت سود و زيان شعبه و تهيه ترازنامه شعبه به تاريخ ۲۹
دفتر مرکز دفتر شعبه
۱) کالاي دريافتي از مرکز ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱) جاري شعبه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
کالاي ارسالي به شعبه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ جاري مرکز ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۲) بانک شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲) جاري شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
بانک مرکز ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ جاري مرکز ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۳) ثبت ندارد ۳) خريد کالا ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۴) ثبت ندارد ح / جاري شعبه ح / پرداختني ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۴) اثاثه اداري ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱) ۵) ثبت ندارد ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۲ ح / پرداختني ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ) ۶) ثبت ندارد ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۵) بانک شعبه ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ ۱۸) ۷) ثبت ندارد ۸۹۴٫۰۰۰
۸) ثبت ندارد ۶٫۴۹۴٫۰۰۰ (م فروش کالا ۴٫۳۲۰٫۰۰۰
۹) ثبت ندارد بانک مرکز ۶) ح / دريافتني ۲٫۵۲۰٫۰۰۰
۲ فروش کالا ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱۰ ) ثبت ندارد ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۷) هزينه هاي شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰
کالاي ارسالي به شعبه بانک شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰
۸) بانک شعبه ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ۱) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
ح / دريافتني ۱٫۴۴۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۵ .
۹) پيش پرداخت بيمه ۱۸۰٫۰۰۰ ۱۱ ) جاري مرکز ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ بانک شعبه ۱۸۰٫۰۰۰
۱۰ ) ح / پرداختني ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
ثبت دفتر کل دفاتر شعبه ۱۱ ) جاري مرکز ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
بانک شعبه جاري مرکز بانک شعبه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۲ ) هزينه استهلاک ۶٫۰۰۰ ۱) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۲ استهلاک انباشته ۶٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷) ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ۵) ۴٫۳۲۰٫۰۰۰
۱۳ ) هزينه بيمه ۲۴٫۰۰۰ ۱۷) ۸۹۴٫۰۰۰ ۹) ۱۸۰٫۰۰۰ ۸) ۱٫۴۴۰٫۰۰۰
۶٫۴۹۴٫۰۰۰ (م پيش پرداخت بيمه ۲۴٫۰۰۰ ۱۰) ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
۱٫۳۶۴٫۰۰۰ (م ۱۴ ) موجودي پايان دوره ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
کالاي دريافتي خلاصه سود و زيان شعبه ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۱۵ ) خلاصه سود و زيان شعبه ۸٫۵۸۶٫۰۰۰ ۱۵) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
ح / پرداختني صفر هزينه بيمه ۲۴٫۰۰۰
۳ خريد کالا هزينه هاي شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰) ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
۱۵ هزينه استهلاک ۶٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۳) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴) ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ (م صفر خريد کالا ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
فروش کالا کالاي دريافتي ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۶ ) فروش کالا ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ ۵) ح / دريافتني ۴٫۳۲۰٫۰۰۰
۶ خلاصه سود و زيان شعبه ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ ) ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۸) ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ۶) ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۶٫۸۴۰٫۰۰۰ (م ۱۷ ) خلاصه سود و زيان شعبه ۸۹۴٫۰۰۰ ۱۶) ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ (م ۶٫۸۴۰٫۰۰۰
صفر جاري مرکز ۸۹۴٫۰۰۰
هزينه هاي شعبه هزينه بيمه ۱۸ ) جاري شعبه ۸۹۴٫۰۰۰
۱۵) ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ۷) ۱٫۳۵۶٫۰۰۰
۱۵) ۲۴٫۰۰۰ ۱۳) ۲۴٫۰۰۰
خلاصه سود و زيان مرکز /
سود و زيان شعبه
۸۹۴٫۰۰۰
صفر صفر
موجودي کالا پايان دوره خلاصه سود و زيان شعبه پيش پرداخت بيمه هزينه استهلاک
۱۵) ۶٫۰۰۰ ۱۲) ۶٫۰۰۰ ۱۳) ۲۴٫۰۰۰ ۹) ۱۸۰٫۰۰۰ ۱۴) ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ ۱۵) ۸٫۵۸۶٫۰۰۰ ۱۴) ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۱۵۶٫۰۰۰ (م صفر ۱۶) ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ (م ۶٫۸۴۰٫۰۰۰
۸۹۴٫۰۰۰ (م استهلاک انباشته ۱۷) اثاثه ۸۹۴٫۰۰۰
۱۲) ۴ صفر ۶٫۰۰۰ ) ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ (م ۶٫۰۰۰ (م
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۶ .
صورت حساب سود و زيان
فروش خالص ۶٫۸۴۰٫۰۰۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته:
موجودي کالا اول دوره ۰
+ : کالاي دريافتي ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
+: خريد طي دوره ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
خريد خالص ۷٫۲۰۰٫۰۰۰
بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش ۷٫۲۰۰٫۰۰۰
– : موجودي پايان دوره
)
( ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
( بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ( ۴٫۵۶۰٫۰۰۰
سود ناويژه ۲٫۲۸۰٫۰۰۰
( – : هزينه ها ( ۱٫۳۸۶٫۰۰۰
سود خالص ۸۹۴٫۰۰۰
شرکتسعادت
ترازنامه
۸۵/۱۲/ دوره مالي منتهي به ۲۹
دارايي هاي جاري: بدهي هاي جاري:
صندوق ۱٫۳۶۴٫۰۰۰ ح / پرداختني ۲٫۳۴۰٫۰۰۰
حسابهاي دريافتني ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ جمع بدهي هاي جاري ۲٫۳۴۰٫۰۰۰
موجودي کالا ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ بدهي هاي غير جاري: ۰
پيش پرداخت بيمه ۱۵۶٫۰۰۰ جمع بدهي هاي جاري ۰
جمع دارايي هاي جاري: ۵٫۲۴۰٫۰۰۰
دارايي هاي ثابت: ح / جاري مرکز ۶٫۴۹۴٫۰۰۰
اثاثه ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
( استهلاک انباشته ( ۶٫۰۰۰
ارزش دفتري اثاثه ۳٫۵۹۴٫۰۰۰
جمع دارايي هاي ثابت: ۳٫۵۹۴٫۰۰۰
جمع دارايي ۸٫۸۳۴٫۰۰۰ جمع بدهي و سرمايه ۸٫۸۳۴٫۰۰۰
: مثال ۶
شرکت مهران شعبه اي در کرج دارد شعبه داراي دفاتر مستقل مي باشد. دفتر مرکزي و شعبه هر دو از
سيستم ادواري استفاده مي نمايند اطلاعات زير مربوط به سال جاري اين موسسه مي باشد:
۱٫ کالاي ارسالي به شعبه به بهاي تمام شده ۲۰۰٫۰۰۰ ريال
۲٫ وجوه نقد ارسالي از مرکز به شعبه ۱۵۰٫۰۰۰ ريال
۳٫ خريد تجهيزات توسط شعبه به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ريال که مدارک آن بايد در دفاتر مرکز ثبت و محاسبه
گردد
۴٫ فروش کالا به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ريال بطور نسيه که بهاي تمام شده آن ۱۷۰٫۰۰۰ ريال است
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۷ .
۵٫ وصول مطالبات توسط شعبه به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ريال
۶٫ هزينه هاي شعبه ۱۵٫۰۰۰ ريال
۷٫ مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰ ريال از شعبه به مرکز ارسال گرديد
۸٫ از هزينه هاي انجام گرفته در مرکز جمعاً ۸٫۰۰۰ ريال مربوط به شعبه مي باشد
مطلوب است ثبت رويدادهاي فوق در دفتر روزنامه و کل اين شرکت؟
دفتر مرکز دفتر شعبه
۱) موجودي کالا ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) جاري شعبه ۲۰۰٫۰۰۰
موجودي کالا ۲۰۰٫۰۰۰ جاري مرکز ۲۰۰٫۰۰۰
۲) بانک شعبه ۱۵۰٫۰۰۰ ۲) جاري شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
بانک مرکز ۱۵۰٫۰۰۰ جاري مرکز ۱۵۰٫۰۰۰
۳) تجهيزات ۱۲۰٫۰۰۰
۳) جاري مرکز ۱۲۰٫۰۰۰
جاري شعبه ۱۲۰٫۰۰۰ بانک شعبه ۱۲۰٫۰۰۰
۴) ثبت ندارد ۴) ح / دريافتني ۲۵۰٫۰۰۰
۵) ثبت ندارد فروش ۲۵۰٫۰۰۰
۶) ثبت ندارد ۴) قيمت تمام شده کالاي فروش رفته ۱۷۰٫۰۰۰
۷) بانک مرکز ۱۸۰٫۰۰۰ موجودي کالا ۱۷۰٫۰۰۰
۵) بانک شعبه ۲۰۰٫۰۰۰ جاري شعبه ۱۸۰٫۰۰۰
۸) جاري شعبه ۸٫۰۰۰ ح / دريافتني ۲۰۰٫۰۰۰
۶) هزينه هاي شعبه ۱۵٫۰۰۰ هزينه هاي عملياتي ۸٫۰۰۰
ثبت دفتر کل دفاتر مرکز بانک شعبه ۱۵٫۰۰۰
موجودي کالا جاري شعبه ۷) جاري مرکز ۱۸۰٫۰۰۰
۳ بانک شعبه ۱۸۰٫۰۰۰ ) ۱۲۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰
۸) هزينه هاي شعبه ۸٫۰۰۰ ۷) ۱۸۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰
۸ جاري مرکز ۸٫۰۰۰ ) تجهيزات ۸٫۰۰۰
۳ ثبت دفتر کل دفاتر شعبه ) ۱۲۰٫۰۰۰
بانک مرکز بانک شعبه جاري مرکز
۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۳) ۱۲۰٫۰۰۰ ۳) ۱۲۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۷) هزينه هاي عملياتي ۱۸۰٫۰۰۰
۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۷) ۱۸۰٫۰۰۰ ۶) ۱۵٫۰۰۰ ۵) ۲۰۰٫۰۰۰ ۸) ۸٫۰۰۰
۸) ۸٫۰۰۰ ۷) ثبت دفتر کل دفاتر شعبه ۱۸۰٫۰۰۰
ح / دريافتني موجودي کالا
۴ هزينه هاي شعبه فروش ) ۱۷۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۵) ۲۰۰٫۰۰۰ ۴) ۲۵۰٫۰۰۰
۴) ۲۵۰٫۰۰۰ ۶) ۱۵٫۰۰۰
۸) قيمت تمام شده ۸٫۰۰۰
۴) ۱۷۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۸ .
VC
y = a + bx
Q
P
FC
فصل دوم
انواع هزينه ها
FC -1 هزينه هاي ثابت
هزينه هايي هستند که در طول مدت توليد ثابت مي باشند يعني اين که موسسه چه توليد داشته باشد و
چه نداشته باشد اين هزينه ها وجود دارد. مانند هزينه هاي مربوط به اجاره ساختمان، هزينه هاي سرمايه اي
چون ماشين آلات و تجهيزات. اگر بخواهيم نمودار آن را به روي محور مختصات رسم نماييم بصورت زير
خواهد بود:
VC -2 هزينه هاي متغير
هزينه هايي هستند که رابطه مستقيمي با توليد دارند و هر چه قدر توليد افزايش يابد اين
هزينه ها نيز افزايش مي يابد. بنابراين هزينه هاي متغير رابطه مستقيم و مثبت با توليد دارد و اگر
بخواهيم آن را به روي محور مختصات رسم نماييم به صورت زير خواهد بود:
TC -3 هزينه کل
جمع هزينه هاي متغير و ثابت را هزينه کل مي گويند و اگر بخواهيم آن را به روي محور
مختصات رسم نماييم به صورت زير خواهد بود:
مثال:
a = 200000
b = 100
Q1 = 50 y1 = 200000 + 100 ( 50 )
Q2 = 100 y2 = 200000 + 100 ( 100 )
Q3 = 500 y3 = 200000 + 100 ( 500 )
هر قدر اوليد افزايش يابد هزينه ثابت کمتر خواهد شد ( براي يک بار )
VC
y=bx
Q
P
تعداد توليد
هزينه متغير
y=a
FC
۵
Q
P
۱۰
FC
Q
P
FC
a
Q
P
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۱۹ .
نقطه سر به سر
موسسات توليدي هميشه بر آن هستند که توليد را حداقل به جايي برسانند که در آن نقطه هيچ گونه
سود و زيان وجود نداشته باشد. اين نقطه را نقطه سر به سر مي گويند. بنابراين به هر ميزان که توليدات
افزايش يابند ( بعد از نقطه سر به سر ) سود عايد موسسه مي گردد.
هزينه ها – درآمد = سود
مقدار توليد = سود × هزينه متغير يک واحد + هزينه ثابت يک واحد ) – قيمت يک واحد × ( مقدار توليد
. = Q.P – ( FC + VC.Q ) .. . = Q.P – FC – VC.Q
۰ = Q.P – FC – VC.Q .. Q.P –VC.Q = FC
Q ( P –VC ) = FC Q = FC
P..VC مقدار توليد در تقطه سر به سر
P – VC حاشيه سود
. = Q.P – ( FC + VC.Q ) .. . = Q.P – FC – VC.Q
Q.P –VC.Q = FC + . .. Q ( P –VC ) = FC + .
Q = FC.. ..
P..VC مقدار توليد با حجم معيني سود
: مثال ۷
اگر هزينه مواد مستقيم يک واحد ۱٫۰۰۰ ريال، دستمزد مستقيم ۱٫۵۰۰ ريال و هزينه سربار متغير آن ۵۰۰
ريال باشد قيمت فروش يک واحد ۵٫۰۰۰ ريال . در صورتي که هزينه ثابت ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال باشد مقدار توليددر
نقطه سر به سر چقدر خواهد بود؟ و اگر بخواهيم ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال سود داشته باشيم چقدر بايستي توليد
نماييم؟ در ضمن نمودار آن را نيز رسم نماييد.
VC = ( 1000 + 1500 + 500 ) = 3000
P = 5000 , FC .. 6.500.000
P – VC = 5000 – ۳۰۰۰ = ۲۰۰۰
Q1 = FC
P..VC = …………….
…….. .. ۳۲۵۰ .. Q1= 3250 , Q2 = FC.. ..
P..VC = …………………………….
…….. .. ۸۰۰۰ .. Q2=
۸۰۰۰
رسم شکل به وسيله روش سنتي
براي نمايش نمودار نقطه سر به سر و با حجم معيني سود مراحل زير را انجام مي دهيم:
-۱ محور مختصات رسم مي نماييم.
FC . -2 منحني هزينه ثابت را رسم مي نماييم
Q و ۲ Q -3 دو نقطه را به روي محور مختصات از نظر توليد تعيين مي کنيم اين دو نقطه مي توانند ۱
باشند.
آنگاه نمودار هزينه ( Q و ۲ Q ها تعيين مي نماييم ( هزينه هاي مربوط به ۱ Y -4 دو مبلغ را بر روي محور
فروش کل ) دو نقطه را بر محور ) TR متغير را نيز رسم مي کنيم سپس براي رسم منحني درآمد کل
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۰ .
ها مشخص مي کنيم آنگاه درآمد هاي حاصل در اين دو نقطه را تعيين نموده و در نهايت از نقطه X
صفر منحني درآمد رسم مي نماييم. هر جا که منحني درآمد منحني هزينه کل را قطع کند نقطه سر
به سر خواهد شد.
درآمد ها هزينه ها
VC.Q1 = 3000.. 3250 = 9.750.000 VC.Q1 = 9.750.000.. 6.500.000 = 16.250.000
VC.Q2 = 3000.. 8000 = 24.000.000 VC.Q2 = 24.000.000.. 6.500.000 = 30.500.000
TR.Q1 = 5000.. 3250 = 16.250.000
TR.Q2 = 5000.. 8000 = 24.000.000
محاسبه حاشيه سود
براي محاسبه حاشيه سود به طور کلي کافي است که فروش را در دو نقطه سر به سر و با حجم معيني سود
محاسبه نموده و هزينه ها را از آن کسر مي نماييم.
Q2 Q1
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فروش ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰
( ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ( هزينه ( ۹٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ حاشيه سود ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
( ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ) ( هزينه ثابت ( ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
سود صفر ۹٫۵۰۰٫۰۰۰
Q 1=3250 Q2=8000
TR
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ..
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۶٫۵۰۰٫۰۰۰
TC
FC
..
..
منطقه سود
منطقه زيان
نقطه سر به سر
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۱ .
رسم شکل بوسيله حاشيه سود
براي رسم شکل بوسيله حاشيه سود مراحل زير را انجام مي دهيم:
-۱ محور مختصات رسم مي نماييم.
VC . -2 از نقطه صفر منحني هزينه متغير را رسم مي نماييم
FC . -3 به موازات منحني هزينه متغير هزينه ثابت را رسم مي نماييم
فروش کل ) را رسم مي نماييم. ) TR -4 سپس از نقطه صفر منحني درآمد کل
-۵ هر جايي که درآمد کل ( فروش کل ) منحني هزينه ثابت را قطع نمود آن نقطه سر به سر است.
تفاوت عمده روش سنتي و حاشيه سود در اين است که در روش حاشيه سود در هر مقطع از توليد
مي توان ميزان هزينه متغير، هزينه کل، هزينه ثابت، حاشيه سود و همچنين فروش را نشان داد.
محاسبه نقطه سر به سر و حجم معيني سود در موسساتي که چند نوع محصول توليد مي کنند
براي محاسبه نقطه سر به سر و مقدار توليد با حجم معيني سود مراحل زير را مي بايستي اجرا
نماييم:
-۱ محاسبه حاشيه سود هر واحد.
-۲ محاسبه متوسط سود هر واحد.
-۳ محاسبه درصد ترکيب.
-۴ محاسبه نقطه سر به سر براي کل محصولات.
-۵ محاسبه مقدار توليد با حجم معيني سود.
-۶ محاسبه نقطه سر به سر براي هر يک از محصولات.
-۷ محاسبه مقدار توليد با حجم معيني سود براي هر يک از محصولات.
-۸ رسم شکل بوسيله حاشيه سود يا روش سنتي براي هر يک از محصولات و يا کل محصولات.
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰
Q1=3250 Q2=8000
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۶٫۵۰۰٫۰۰۰
..
منطقه سود
منطقه زيان
نقطه سر به سر
۹٫۷۵۰٫۰۰۰
..
TR
FC
VC
..
.. حاشيه سود
ه . متغير
ه . ثابت
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۲ .
: مثال ۸
شرکت آلفا در نظر دارد دو محصول الف و ب به تعداد ۲۰۰۰ واحد و ۸۰۰۰ واحد توليد نمايد. قيمت
فروش محصولات به ترتيب ۵٫۰۰۰ ريال و ۷٫۰۰۰ ريال، هزينه هاي متغير به ترتيب ۲۵۰۰ و ۳۵۰۰ مي باشد.
مطلوب است: محاسبه نقطه سر به سر اگر هزينه ثابت ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال باشد؟ محاسبه مقدار توليد در
صورتي که ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال سود وجود داشته باشد؟ محاسبه نقطه سربه سر براي هر يک از محصولات و
با حجم معيني سود ؟ رسم شکل بوسيله حاشيه سود براي کل محصولات؟
تعداد مبلغ فروش هزينه متغير حاشيه سود
۲۵۰۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰۰ الف ۲۰۰۰
۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۷۰۰۰ ب ۸۰۰۰
۱۰۰۰۰
= درصد ترکيب الف ……..
………. .. …… .. …. ۲۵۰۰ = حاشيه سود الف % × ۲۰% = ۵۰۰
= درصد ترکيب ب ……..
………. .. …… .. …. ۸۰۰۰ = حاشيه سود ب % × ۸۰% = ۲۸۰۰
۵۰۰ متوسط حاشيه سود ( روش اول ) + ۲۸۰۰ = ۳۳۰۰
۲۰۰۰ = حاشيه سود الف × ۲۵۰۰ = ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۰۰۰ = حاشيه سود ب × ۳۵۰۰ = ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۰۰۰٫۰۰۰+ حاشيه سود کل ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
متوسط حاشيه سود (روش دوم)
………………
………. .. ۳۳۰۰
P – VC . CM Q1 = FC
CM .. Q1 = ………………
…….. = نقطه سر به سر براي محصول الف و ب ۴۵۴۵
Q2 = ………………………………..
…….. = مقدار توليد با حجم معيني سود ۱۲۱۲۱
الف Q1 = 4545 × ۲۰% = نقطه سر به سر در الف ۹۰۹
ب Q2 = 4545 × ۸۰% = نقطه سر به سر در ب ۳۶۳۶
الف Q1 = 12121 × ۲۰% = مقدار توليد با حجم معيني سود براي در الف ۲۴۲۴
ب Q2 = 12121 × ۸۰% = مقدار توليد با حجم معيني سود براي در ب ۹۶۹۷
محاسبه براي رسم شکل:
VC.Q1 ..
.. الف Q1 .VC = 909 × ۲۵۰۰ = ۲٫۲۷۲٫۵۰۰
.. ب Q2 .VC = 3636 × ۳۵۰۰ = ۱۲٫۷۲۶٫۰۰۰
۲٫۲۷۲٫۵۰۰ + ۱۲٫۷۲۶٫۰۰۰ = ۱۴٫۹۹۸٫۵۰۰
VC.Q2 ..
.. الف Q1 .VC = 2424 × ۲۵۰۰ = ۶٫۰۶۰٫۰۰۰
.. ب Q2 .VC = 9697 × ۳۵۰۰ = ۳۳٫۹۳۹٫۵۰۰
۶٫۰۶۰٫۵۰۰ + ۳۳٫۹۳۹٫۵۰۰ = ۳۹٫۹۹۹٫۵۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۳ .
TR.Q1 ..
.. الف Q1 .P = 909 × ۵۰۰۰ = ۴٫۵۴۵٫۰۰۰
.. ب Q2 .P = 3636 × ۷۰۰۰ = ۲۵٫۴۵۲٫۰۰۰
۴٫۵۴۵٫۰۰۰ + ۲۵٫۴۵۲٫۰۰۰ = ۲۹٫۹۹۷٫۰۰۰
TR.Q2 ..
.. الف Q1 .P = 2424 × ۵۰۰۰ = ۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰
.. ب Q2 .P = 9697 × ۷۰۰۰ = ۶۷٫۸۷۹٫۰۰۰
۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰ + ۶۷٫۸۷۹٫۰۰۰ = ۷۹٫۹۹۹٫۰۰۰
از روش فوق نيز مي توانيم استفاده نماييم:
الف VC = 2500 × ۲۰% = ۵۰۰
ب VC = 3500 × ۸۰% = ۲۸۰۰ .. ۵۰۰ + ۲۸۰۰ = هزينه متوسط ۳۳۰۰
Q1 = 4545 × ۳۳۰۰ = ۱۴٫۹۹۸٫۵۰۰
الف P = 5000 × ۲۰% = ۱۰۰۰
ب P = 7000 × ۸۰% = ۵۶۰۰ .. ۱۰۰۰ + ۵۶۰۰ = متوسط قيمت فروش ۶۶۰۰
Q2 = 12121 × ۶۶۰۰ = ۷۹٫۹۹۹٫۰۰۰
.VC.Q1.. 15.000.000
.VC.Q2.. 40.000.000
.TR.Q1.. 30.000.000
.TR.Q2.. 80.000.000
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰
..
..
..
..
Q1=4545 Q2=12121
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
منطقه سود
منطقه زيان
نقطه سر به سر
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
TR
FC
VC
حاشيه سود
ه . متغير
ه . ثابت
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۴ .
فصل سوم
سرمايه گذاري
اشخاص حقيقي و حقوقي به طرق مختلف اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند سرمايه گذاري ها با توجه به
ريسک هاي که دارد قابل بررسي است. اين گونه سرمايه گذاري ها مي توانند شامل:
-۱ سرمايه گذاري در بانک
-۲ سرمايه گذاري در سهام شرکت ها و بورس
-۳ سرمايه گذاري در اوراق قرضه و مشارکت
سرمايه گذاري در اوراق قرضه
يکي از راه هاي مناسب براي کسب سود منطقي خريد اوراق قرضه منتشره از طرف سازمان هاي مختلف
مي باشد. اينگونه اوراق به پشتوانه مرجعي منتشر مي گردد و داراي ريسک بسيار پايين و سود منطقي و
مناسب مي باشد. معمولاً اوراق قرضه داراي عمر مشخصي مي باشد از ديگر ويژگي هاي آن ارزش اسمي و
نرخ بهره آن مي باشد که معمولاً بهره اوراق قرضه به شکل هاي گوناگون پرداخت مي شود ( هر سال دو
مرتبه، سه مرتبه و چهار مرتبه ). هرگاه اقدام به خريد اوراق قرضه شرکتي نماييم ثبت عمليات آن به شکل
زير خواهد بود:
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ******
بانک ******
: مثال ۹
شرکت تهران اوراق قرضه شرکت ايران را در اول سال که مبلغ اسمي آن ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بود بطور نقد
به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال خريداري کرد. عمر اوراق قرضه ۵ سال مي باشد و هر شش ماه يک بار بهره به آن
% تعلق مي گيرد. مطلوب است: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه اين شرکت با توجه به اين که بهره آن ۱۸
مي باشد؟
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۸% .. ..
….
= ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
۱) سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۲
درآمد بهره ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۳
درآمد بهره ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۵ .
: مثال ۱۰
۴ خريداري شده باشد ثبت عمليات / اگر در مثال شماره ۹ ( مثال بالا ) اوراق قرضه به تاريخ ۳۰
فوق در سال اول چگونه خواهد بود؟
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۸% .. ..
….
= ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۱) سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بهره دريافتي ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۲
بهره دريافتي ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۹۰۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۳
درآمد بهره ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
صرف يا کسر اوراق قرضه
هر گاه اوراق قرضه را به قيمتي بالاتر از ارزش اسمي خريداري شود و يا به فروش برسد اصطلاحاً
مي گويند قرضه به صرف خريداري شده يا فروخته شده است. دليل آن وجود اوراق قرضه مشابه در بازار
مي باشد.
هر گاه اوراق قرضه به هر دليلي کمتر از ارزش اسمي فروخته شود اصطلاحاً مي گويند اوراق قرضه به
کسر خريداري يا فروخته شده است.
مستهلک نمودن صرف و يا کسر اوراق قرضه
براي مستهلک نمودن صرف و يا کسر اوراق قرضه دو روش وجود دارد:
-۱ روش مستقيم
-۲ روش بهره موثر
دلائل مستهلک نمودن صرف و يا کسر اوراق قرضه اين است که در پايان عمر مفيد اوراق قرضه مبلغ ياد
شده در صورتي که به صرف باشد از اوراق قرضه کسر مي گردد تا به مبلغ اسمي برسد و در صورتي که به
کسر باشد به اوراق قرضه اضافه مي شود تا در نهايت به ارزش اسمي آن برسد.
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۶ .
روش مستقيم
براي محاسبه صرف و يا کسر اوراق قرضه به روش مستقيم ابتدا سرمايه گذاري در اوراق قرضه را بدهکار
نموده و بانک را بستانکار مي کنيم سپس اختلاف بين ارزش اسمي و مبلغ خريداري شده را محاسبه نموده
آنگاه با توجه به عمر اوراق قرضه و تعداد دفعاتي که در سال بهره پرداخت مي شود مبلغ مورد اختلاف را
تقسيم بر عدد بدست آمده نموده بدين ترتيب براي سال هاي عمر اوراق قرضه مبلغ ياد شده مستهلک
خواهد شد.
: مثال ۱۱
شرکت بهمن اوراق قرضه شرکت آلفا را که ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ارزش اسمي آن بود به دليل بهره ۱۸ % آن و
با توجه به بهره ۱۶ % بازار به مبلغ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال خريداري نمود. عمر اوراق قرضه ۵ سال و در هر سال دو
% نوبت بهره پرداخت خواهد شد. اگر اوراق قرضه ياد شده بهره اي معادل ۱۸ % داشته باشد ولي بهره بازار ۲۰
باشد و اوراق قرضه ياد شده ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال خريداري شده باشد: مطلوب است مستهلک نمودن صرف و يا
کسر اوراق قرضه ياد شده در ۵ سال؟
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = صرف اوراق قرضه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ سال .. ۲ مرتبه = ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تعداد دفعات دريافت بهره ۱۰ .. ۱۰ = مبلغ مستهلک شده هر دوره ۲۰۰٫۰۰۰
۱) سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۲۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۲۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۲ ) بانک ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ = کسر اوراق قرضه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ سال .. ۲ مرتبه = ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تعداد دفعات دريافت بهره ۱۰ .. ۱۰ = مبلغ مستهلک شده هر دوره ۱۰۰٫۰۰۰
۱) سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمايه گذاري در اوراق قرضه
۲) ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳) ۲۰۰٫۰۰۰
..
..
۱۱) ۲۰۰٫۰۰۰
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲) ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (م ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۷ .
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۱۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۱۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲ ) بانک ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
روش بهره موثر
در اين روش مستهلک شدن صرف و يا کسر اوراق قرضه با توجه به نرخ بازار انجام مي پذيرد. بدين معنا
که ابتدا نرخ بهره موثر را محاسبه مي کنيم که به اين صورت بدست مي آيد:
نرخ بهره بازار
تعداد دفعات دريافت بهره در سال آنگاه
مبلغ سرمايه گذاري در اوراق قرضه را در نرخ بهره موثر ضرب مي کنيم . عدد حاصل درآمد بهره در دوره
اول خواهد بود و اگر اوراق قرضه به کسر باشد اختلاف حاصل بين درآمد بهره و وجه نقد دريافت شده از
بانک به حساب بدهکار سرمايه گذاري در اوراق قرضه منتقل خواهد شد. و در صورتي که سرمايه گذاري
صرف باشد اختلاف حاصل به بستانکار سرمايه گذاري اوراق قرضه منتقل مي گردد. اين روند ادامه پيدا
مي کند تا اين که به پايان عمر اوراق قرضه برسد.
: مثال ۱۲
با توجه به مثال بالا بهره موثر در حالت کسر و صرف بدست آوريد؟
= نرخ بهره موثر …. %
.. .. …. ( در حالت کسر ) %
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۰% = درآمد بهره مرحله اول ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
( ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۲۵۰٫۰۰۰) .. ۱۰% = درآمد بهره مرحله دوم ۳٫۴۲۵٫۰۰۰
( ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۲۵۰٫۰۰۰ .. ۲۷۵٫۰۰۰ ) .. درآمد بهره مرحله سوم ***** = % ۱۰
۱) سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۲۵۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۲۷۵٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۴۲۵٫۰۰۰
سرمايه گذاري در اوراق قرضه
۱) ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲) ۱۰۰٫۰۰۰
۳) ۱۰۰٫۰۰۰
..
..
۱۱) ۱۰۰٫۰۰۰
۱۲) ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (م ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمايه گذاري در اوراق قرضه
۱) ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲) ۲۵۰٫۰۰۰
۳) ۲۷۵٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۸ .
= نرخ بهره موثر …. %
.. .. .. ( در حالت صرف ) %
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۸% = درآمد بهره مرحله اول ۲٫۹۶۰٫۰۰۰
( ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۹۰٫۰۰۰) .. ۸% = درآمد بهره مرحله دوم ۲٫۹۴۴٫۸۰۰
( ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۹۰٫۰۰۰ .. ۲۰۵٫۲۰۰ ) .. درآمد بهره مرحله سوم ***** = % ۸
۱) سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۱۹۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۶۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۲۰۵٫۲۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۴۴٫۸۰۰
: مثال ۱۳
اگر فرض کنيم در مثال بالا شرکت بهمن اوراق قرضه ياد شده را به مبلغ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال بطور نقد
بفروش برساند مطلوب است: محاسبه سود و زيان حاصل از فروش اوراق قرضه؟
( ۱۹۰٫۰۰۰ .. ۲۰۵٫۲۰۰ ) = ۳۹۵٫۲۰۰
بانک ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰
استهلاک سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۹۵٫۲۰۰
زيان ناشي از فروش اوراق قرضه ۱۰۴٫۸۰۰
سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
فصل چهارم
صورت گردش وجوه نقد
يکي از صورت هاي مالي مهم در موسسات، صورت گردش وجوه نقد مي باشد ( صورت جريان هاي نقد ).
صورت گردش وجوه نقد بيان کننده اين موضوع است که وجوه نقد حاصل در موسسات چگونه بوجود آمده
است و از چه مسير هايي گذشته است.
صورت گردش وجوه نقد هم براي اعتبار دهندگان و هم سرمايه گذاران بسيار با اهميت است چرا که
روند بوجود آمدن وجوه نقد را نشان مي دهد. ممکن است موسسه اي وجوه نقد قابل توجهي داشته باشد تا
قبل از آن که به بررسي آن بپردازيم نقطه مثبتي تلقي نخواهد داشت. چرا که ممکن است وجوه نقد حاصل از
سرمايه گذاري در اوراق قرضه
۲) ۱۹۰٫۰۰۰ ۱) ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳) ۲۰۵٫۲۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۲۹ .
طريق وام و يا فروش سهام جديد و يا اين که از طريق سرمايه گذاري ساير شرکت ها صورت بگيرد و يا
برعکس، اگر نقدينگي موسسه اي قابل توجه نباشد دال بر عدم فعاليت آن موسسه نخواهد بود. بنابراين نياز
به ابزاري داريم که چگونگي بوجود آمدن وجه نقد را مشخص مي کند که آن را به نام صورت جريان هاي نقد
مي شناسيم. صورت هاي جريان هاي نقد به دو روش تهيه مي شود:
-۱ روش مستقيم
-۲ روش سود و زيان
در بررسي هاي صورت گردش وجوه نقد بطور کلي به سه بخش خلاصه مي شود:
-۱ بخش فعاليت هاي عملياتي
-۲ بخش سرمايه گذاري ( فعاليت سرمايه گذاري )
-۳ بخش فعاليت هاي تامين مالي
تفاوت ميان دو روش مستقيم و سود و زيان تنها در بخش فعاليت هاي عملياتي خواهد و ساير بخش ها
تفاوتي بين اين دو روش مشاهده نمي گردد.
طبق استانداردهاي جديد گزارش وجوه نقد در پنج بخش خلاصه مي شود:
-۱ بخش فعاليت هاي عملياتي
-۲ بخش فعايت هاي بازده سرمايه گذاري
-۳ بخش ماليات
-۴ بخش فعاليت هاي سرمايه گذاري
-۵ بخش فعاليت هاي تامين مالي
فروش = وجوه دريافت شده از مشتريان
حالت اول : کاهش حسابهاي دريافتني + افزايش حسابهاي دريافتني –
حالت دوم : کاهش پيش دريافت فروش – افزايش پيش دريافت فروش +
: مثال ۱۴
فروش موسسه اي ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال، حساب هاي دريافتني اول دوره و پايان دوره به ترتيب
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است و پيش دريافت فروش در ابتداي دوره و پايان دوره به ترتيب ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است .مطلوب است وجوه نقد دريافت شده از مشتريان؟
( پيش دريافت اول – پيش دريافت پايان ) + ( ح/ دريافتني پايان – ح/ دريافتني اول ) + فروش = وجه نقد
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجه نقد – ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
روش ثبتي:
وجه نقد ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ح/دريافتني ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پيش دريافت فروش ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
فروش ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۰ .
: مثال ۱۵
اگر طبق مثال بالا حساب هاي دريافتني پايان دوره ۵۰۰۰٫۰۰۰ ريال و پيش دريافت فروش پايان دوره
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال باشد وجوه نقد دريافت شده از مشتريان چقر خواهد بود؟
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجه نقد +( ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) + ( ۰۰۰٫۰۰۰٫ – ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجه نقد + ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ح/دريافتني ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پيش دريافت فروش ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
فروش ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
خريد = وجوه نقد پرداخت شده به مشتريان از فروشندگان
حالت اول : کاهش حساب هاي پرداختني + افزايش حساب هاي پرداختني –
حالت دوم : کاهش پيش پرداخت خريد – افزايش پيش پرداخت خريد +
: مثال ۱۶
خريد موسسه اي ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰ ريال است ح/ پرداختني اول دوره و پايان دوره به ترتيب ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ و
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است و پيش پرداخت خريد به ترتيب در اول دوره و پايان دوره ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
است . مطلوب است وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان؟
( پيش پرداخت اول – پيش پرداخت پايان ) + ( ح/ پرداختي پايان – ح/ پرداختي اول ) + خريد = وجه نقد
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختي + ( ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) + ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ )
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختي – ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰
خريد ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پيش پرداخت خريد ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
ح / پرداختني ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰
: مثال ۱۷
اگر در مثال ياد شده حساب هاي پرداختي اول دوره ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و پيش پرداخت خريد در اول دوره
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال باشد مطلوب است وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان؟
( پيش پرداخت اول – پيش پرداخت پايان ) + ( ح/ پرداختي پايان – ح/ پرداختي اول ) + خريد = وجه نقد پرداختي
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختي + ( ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) + ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختي – ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰
خريد ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پيش پرداخت خريد ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ح / پرداختني ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۱ .
هزينه استهلاک – هزينه عملياتي = وجوه نقد پرداخت شده بابت هزينه هاي عملياتي
کاهش بدهي هزينه عملياتي + افزايش بدهي هزينه عملياتي –
کاهش پيش پرداخت هزينه عملياتي – افزايش پيش پرداخت هزينه عملياتي +
( پ/پرداخت ه. عملياتي اول – پ/پرداخت ه. عملياتي پايان ) + ( بدهي ه. عملياتي پايان – بدهي ه. عملياتي
اول ) + هزينه استهلاک – هزينه عملياتي = وجوه نقد پرداختي هزينه عملياتي
: مثال ۱۸
جمع هزينه هاي عملياتي موسسه اي ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است و هزينه استهلاک ماشين آلات آن
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است بدهي هزينه عملياتي در ابتداي دوره و پايان دوره به ترتيب ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
است پيش پرداخت هزينه عملياتي در ابتدا و پايان دوره ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ريال است. مطلوب است
محاسبه وجوه نقد پرداخت شده بابت هزينه هاي عملياتي؟
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختي هزينه عملياتي – ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
هزينه عملياتي ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پيش پرداخت هزينه عملياتي ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
بدهي هزينه عملياتي ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
استهلاک انباشته ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد پرداختني ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد = وجوه نقد دريافت شده بابت ساير درآمد ها
کاهش درآمد دريافتني + افزايش درآمد دريافتني –
کاهش پيش دريافت درآمد – افزايش پيش دريافت درآمد +
: مثال ۱۹
درآمد تميرات ماشين آلات موسسه اي ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي باشد. پيش دريافت درآمد در ابتداي
دوره و پايان دوره به ترتيب ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و درآمد دريافتني در ابتداي دوره و پايان دوره
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است مطلوب است محاسبه وجوه نقد دريافت شده بابت ساير درآمد ها؟
درآمد = وجوه نقد ساير درآمد ها
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد ساير درآمد ها + ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰
وجوه نقد دريافت شده ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پيش دريافت درآمد ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد دريافتني ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۲ .
: مثال ۲۰
مانده حساب هاي زير مربوط به شرکت آلفا مي باشد مطلوب است محاسبه گردش وجوه نقد اين
شرکت در بخش فعاليت هاي عملياتي؟
۸۰/۱۲/۲۹ شرح / نام حساب ۸۰/۱/۱
۹ حساب هاي دريافتني تجاري ۱ ۱۴
۲۰ حساب هاي پرداختني تجاري ۲ ۱۸
۱۱ پيش پرداخت خريد ۲ ۱۶
۳۰ پيش دريافت فروش ۱ ۱۲
۹ پيش پرداخت هزينه عملياتي ۳ ۱۸
۱۵ بدهي هزينه عملياتي ۳ ۲
۷ درآمد اجاره ۴ ۱۵
۱۳ پيش دريافت درآمد اجاره ۴ ۱۰
فروش ۲۵۰ و خريد ۱۷۰ و هزينه عملياتي ۵۰ و درآمد اجاره ۳۰ و هزينه استهلاک ۵
فروش = وجوه نقد دريافت شده از مشتريان ۱ .. ح / دريافتني .. پيش دريافت فروش
۲۵۰ + ۵ + ۱۸ = ۲۷۳
خريد = وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان ۲ .. ح / پرداختني .. پيش پرداخت خريد
۱۷۰ – ۲ – ۵ = ۱۶۳
ه. استهلاک – ه. عملياتي = وجوه نقد پرداخت شده بابت هزينه عملياتي ۳ .. بدهي ه. عملياتي .. پيش پرداخت ه. عملياتي
۵۰ – ۵ – ۱۳ – ۹ = ۲۳
درآمد = وجوه نقد دريافت شده بابت ساير درآمدها ۴ .. درآمد دريافتني .. پيش دريافت درآمد
۳۰ + ۸ + ۳ = ۴۱
و با توجه به مثال ياد شده اگر ساير اطلاعات به صورت زير باشد صورت جريان هاي نقد چگونه خواهد شد؟
۲- خريد دارايي ثابت ۱۰ -۱ خريد اوراق بهادار قابل فروش ۳۰
۴- انتشار سهام جديد ۱۵ -۳ دريافت وام از بانک ۴۰
۶- خريد سهام خزانه ۴۰ -۵ سپرده گذاري سهام جديد ۱۵
۸- موجودي نقد اول دوره ۱۸۰ -۷ دريافت اصل سپرده گذاري ۳۵
۱۰ – فروش دارايي ثابت ۸ -۹ فروش اوراق بهادار قابل خريد و فروش ۴۵
۱۲ -اعطاي وام به کارکنان سازمان ۷ -۱۱ دريافت وجه نقت بابت دعوي حقوقي ۵
۱۴ -فروش سهام خزانه ۶۰ -۱۳ سرمايه گذاري در ساير شرکت ها ۴۰
۱۶ -دريافت سود سپرده گذاري در ساير شرکت ها ۷ -۱۵ دريافت سود سپرده گذاري ۴
۱۸ – انتشار اوراق قرضه ۶۵ -۱۷ پرداخت سود وام دريافتي ۴
۲۰ -پرداخت اصل اوراق قرضه ۲۵ -۱۹ پرداخت سود اوراق قرضه منتشره ۶
-۲۱ ماليات ۱۲
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۳ .
نام شرکت: آلفا
صورت گردش وجوه نقد
۸۰/۱۲/ تاريخ ۲۹
-۱ فعاليت هاي عملياتي:
الف ) جريان هاي نقد ورودي:
۱ – وجوه نقد دريافت شده از مشتريان ۲۷۳
۲ – وجوه نقد دريافت شده بابت ساير درآمد ها ۴۱
۳ – وجوه نقد دريافت شده بابت دعوي حقوقي ۵
ب ) جريان هاي نقد خروجي:
( ۱ – وجوه نقد پرداخت شده بابت هزينه عملياتي ( ۲۳
( ۲ – وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان ( ۱۶۳
( ۳ – وجوه نقد پرداخت شده به وام کارکنان شرکت ( ۷
خالصجريان هاي نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي ۱۲۶
-۲ فعاليت هاي بازده سرمايه گذاري:
الف ) جريان هاي نقد ورودي:
۱ – وجوه نقد دريافت شده بابت سود سپرده گذاري ۴
۲ – وجوه نقد دريافت شده بابت سود سپرده گذاري ساير شرکت ها ۷
ب ) جريان هاي نقد خروجي:
( ۱ – وجوه نقد پرداخت شده بابت سود اوراق قرضه ( ۶
( ۲ – پرداخت سود وام بانکي ( ۴
خالص جريان هاي نقد ناشي از فعاليت هاي بازده سرمايه گذاري ۱
-۳ ماليات بر درآمد:
الف ) جريان هاي نقد خروجي:
( ۱ – پرداخت وجوه نقد بابت ماليات ( ۱۲
( خالص جريان هاي نقد ناشي از فعاليت هاي مالياتي ( ۱۲
-۴ فعاليت هاي سرمايه گذاري:
الف ) جريان هاي نقد ورودي:
۱ – وجوه نقد دريافت شده از فروش دارايي ثابت ۸
۲ – وجوه نقد دريافت شده از بابت اصل سپرده گذاري ۳۵
۳ – فروش اوراق بهادار قابل خريد و فروش ۴۵
ب ) جريان هاي نقد خروجي:
( ۱ – وجوه نقد پرداخت شده بابت خريد دارايي ثابت ( ۱۰
( ۲ – وجوه نقد پرداخت شده بابت خريد اوراق بهادار ( ۳۰
( ۳ – وجوه نقد پرداخت شده بابت سپرده گذاري در بانک ( ۶۰
( ۴ – وجوه نقد پرداخت شده بابت سرمايه گذاري در شرکت ها ( ۴۰
( خالص جريان هاي نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري ( ۵۲
-۵ فعاليت هاي تامين مالي:
الف ) جريان هاي نقد ورودي:
۱ – وجوه نقد حاصل از خريد سهام خزانه ۶۰
۲ – وجوه نقد حاصل از انتشار سهام جديد ۱۵
۳ – وجوه نقد حاصل از دريافت وام بانک ۴۰
۴ – وجوه نقد حاصل از انتشار اوراق قرضه ۶۵
ب ) جريان هاي نقد خروجي:
( ۱ – وجوه نقد پرداختي بابت خريد سهام خزانه ( ۴۰
( ۲ – وجوه نقد پرداختي بابت اصل اوراق قرضه ( ۲۵
خالص جريان هاي نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي ۱۱۵
خالص افزايش يا کاهش در وجوه نقد ۱۷۸
اضافه مي شود : وجوه نقد اول دوره ۱۸۰
خالص جريان هاي نقد در پايان دوره ( مانده نقد پايان دوره ) ۳۵۸
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۴ .
صورت هاي مالي تلفيقي
شرکت هايي که داراي توانايي مالي مناسبي هستند براي آن که سهم بيشتري از بازار داشته باشند و يا
رقباي خود را به نوعي از بين ببرند اقدام به سرمايه گذاري در آن شرکت ها مي نمايند. سرمايه گذاري در
اين گونه شرکت ها باعث خواهد شد که قدرت تصميم گيري موسسه سرمايه گذار ( مادر ) بر موسسه سرمايه
پذير تاثير زيادي داشته باشد به شرط آن که بيش از ۵۰ % موسسه را خريداري نمايد تا بتواند در آن موسسه
اعمال نفوذ داشته باشد. جهت تحصيل شرکت تابعه دو روش وجود دارد:
-۱ روش خريد
-۲ روش فروش سهام
% روش خريد ۱۰۰
در زمان خريد مقايسه اي بين ترازنامه دو شرکت انجام مي پذيرد و نگاه اقدام به تهيه ترازنامه تلفيقي
مي نماييم. در تهيه ترازنامه تلفيقي ابتدا ستوني به نام حذف و تعديلات ايجاد مي نماييم و آنگاه هر تغييري
که صورت مي پذيرد را در اين ستون مي آوريم. ابتدا سرايه گذاري در شرکت تابعه را حذف مي نماييم و
آنگاه حقوق صاحبان سهام را نيز حذف خواهيم کرد سپس به ما به تفاوت ايجاد شده توجه مي کنيم اگر
مابه تفاوت ايجاد شده تغييراتي را در بين نداشت آن را به عنوان سرقفلي شناسايي مي کنيم ولي اگر
تغييراتي به وجود آمد آن تغييرات را از مابه تفاوت کسر و باقي مانده به عنوان سرقفلي شناسايي مي شود.
در آخرين مرحله جمع دو تراز شرکت مادر و تابعه را به عنوان تراز تلفيقي تهيه مي کنيم.
: مثال ۲۱
شرکت الف با پرداخت ۱۵۰ ميليون ريال شرکت ب را بطور ۱۰۰ % خريداري مي کند. ترتزنامه اين دو
شرکت در زمان خريد به صورت زير مي باشد و پس از بررسي متوجه شده اند که دارايي هاي ثابت شرکت ب
۱۰ ميليون ريال کمتر ارزيابي شده است. مطلوب است تهيه صورت تلفيقي؟
۶۵ – ( ۱۵ + ۵ ) = ۴۵ . ۱۵۰– ۴۵ = ۱۰۵ مابه تفاوت ۱۰۵ – ۱۰ = سرقفلي ۹۵
شرکت الف شرکت ب حذف و تعديلات تراز تلفيقي
۱۸۵ ۲۵ دارايي جاري ۱۶۰
– ( ۱۵۰ ) – سرمايه گذاري در شرکت ب ۱۵۰
۹۵ سرقفلي ۹۵
۱۳۰ ۱۰ ۴۰ دارايي ثابت ۸۰
۴۱۰ ( ۴۵ ) ۶۵ جمع دارايي ها ۳۹۰
۹۰ ۱۵ بدهي جاري ۷۵
۱۱۰ ۵ بدهي هاي بلند مدت ۱۰۵
۵۰ ( ۱۰ ) ۱۰ سود سهام تقسيم نشده ۵۰
۱۶۰ ( ۳۵ ) ۳۵ سرمايه سهام عادي ۱۶۰
۴۱۰ ( ۴۵ ) ۶۵ ۳۹۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۵ .
% روش خريد کمتر از ۱۰۰
گاهي اوقات ممکن است شرکت ها اقدام به خريد شرکت تابعه نمايد اما شرکت تابعه حاضر نباشد کليه
حقوق صاحبان سهام را به شرکت مادر بفروشد بنابراين درصدي از اين حقوق براي صاحبان قبلي باقي
مي ماند اين روش نيز مانند روش قبلي مي باشد اما با کمي تفاوت به اين صورت که هرگونه حق و حقوقي که
مربوط به شرکاي قبلي است بايستي در نظر گرفته شود اگر تغييري در دارايي ها صورت گيرد اين تغيير به
همان درصدي که شرکت تابعه خريداري شده در ستون تراز تلفيقي و قبل از آن در ستون ذف و تعديلات
گنجانده مي گردد. نگاه بقيه مراحل شبيه به حالت خريد ۱۰۰ % خواهد بود.
: مثال ۲۲
فرض کنيد در مثال شماره ۲۱ شرکت الف با پرداخت ۱۵۰ ميليون ريال تنها ۸۰ % شرکت ب را
خريداري کرده است. مطلوب است: محاسبه صورت تلفيقي اين شرکت؟
۶۵ – ( ۱۵ + ۵ ) = ۴۵
۴۵ × %۸۰ = ۳۶ . ۱۵۰ – ۳۶ = مابتفاوت ۱۱۴
۱۰ × %۸۰ = ۱۱۴ . دارايي ۸ – ۸ = سرقفلي ۱۰۶
%۲۰ × ۱۰ = %۲۰ و سود انباشته باقي مانده ۲ × ۳۵ = سرمايه سهام عادي باقي مانده ۷
شرکت الف شرکت ب حذف و تعديلات تراز تلفيقي
۱۸۵ ۲۵ دارايي جاري ۱۶۰
– ( ۱۵۰ ) – سرمايه گذاري در شرکت ب ۱۵۰
۱۰۶ سرقفلي ۱۰۶
۱۲۸ ۸ ۴۰ دارايي ثابت ۸۰
۴۱۹ ( ۳۶ ) ۶۵ جمع دارايي ها ۳۹۰
۹۰ ۱۵ بدهي جاري ۷۵
۱۱۰ ۵ بدهي هاي بلند مدت ۱۰۵
۵۰ ( ۱۰ ) ۱۰ سود سهام تقسيم نشده ۵۰
۲ باقي مانده سهام تقسيم نشده ۲
۱۶۰ ( ۳۵ ) ۳۵ سرمايه سهام عادي ۱۶۰
۷ باقي مانده سرمايه سهام عادي ۷
۴۱۹ ( ۳۶ ) ۶۵ ۳۹۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۶ .
: مثال ۲۳
اطلاعات زير مربوط به ترازنامه شرکت آلفا و بتا است. که شرک آلفا با پرداخت ۲۰۰ ميليون ريال
بطور نقد شرکت بتا را خريداري نمود. مطوب است تهيه تراز تلفيقي اين شرکت؟
ترازنامه شرکت آلفا به شرح: وجه نقد ۵۰ ، حساب هاي دريافتني ۳۰ ، موجودي کالا ۱۰۰ ، تجهيزات ۲۰۰ ، ماشين
آلات ۳۰۰ ، ساختمان ۳۰۰ ، ( جمع دارايي ها ۹۸۰ )، بدهي هاي جاري شامل: حساب هاي پرداختني ۳۰ ، اسناد
پرداختني ۲۰ ، پيش دريافت فروش ۸۰ ، ( جمع بدهي هاي جاري ۱۳۰ )، وام هاي بلند مدت ۱۵۰ ، حقوق
صاحبان سهام شامل: سرمايه سهام عادي ۶۰۰ ، سود تقسيم نشده ۳۰۰ ، و ترازنامه شرکت بتا به شرح: وجه
نقد ۱۰ ، حساب هاي دريافتني ۵، موجودي کالا ۱۰۰ ، ( جمع دارايي هاي جاري ۱۱۵ )، تجهيزات ۶۰ ، ساختمان
، ۸۵ ، ( جمع دارايي هاي ثابت ۱۴۵ )، ( جمع دارايي ها ۲۶۰ ) و بدهي هاي شامل: حساب هاي پرداختني ۳۰
پيش دريافت فروش ۲۰ ، وام بلند مدت ۳۵ ، سرمايه سهام عادي ۱۳۵ ، سود تقسيم نشده ۴۰ . و اگر شرکت
آلفا ۹۰ % اين شرکت را خريداري کرده باشد تراز تلفيقي آن چگونه خواهد شد و در بررسي هاي به عمل آمده
مشخص شد ساختمان بتا ۲۰ % کمتر ارزيابي شده بود.
در روش ۱۰۰ % خريد
۲۶۰ – ( ۳۰ + ۲۰ + ۳۵ ) = ۱۷۵ . ۲۰۰ – ۱۷۵ = مابه تفاوت ۲۵
%۲۰ × ۸۵ = ۲۵ . دارايي ۱۷ – ۱۷ = سرقفلي ۸
شرکت الف شرکت ب حذف و تعديلات تراز تلفيقي
۶۰ ۱۰ وجه نقد ۵۰
۳۵ ۵ حساب هاي دريافتني ۳۰
– ( ۲۰۰ ) – سرمايه گذاري در شرکت بتا ۲۰۰
۸ سرقفلي – ۸
۲۰۰ ۱۰۰ موجودي کالا ۱۰۰
۱۱۵ جمع دارايي هاي جاري ۳۸۰
۲۶۰ ۶۰ تجهيزات ۲۰۰
۳۰۰ – ماشين آلات ۳۰۰
۴۰۲ ۱۷ ۸۵ ساختمان ۳۰۰
۱۴۵ جمع دارايي هاي ثابت ۸۰۰
۱۲۶۵ ( ۱۷۵ ) ۲۶۰ جمع دارايي ها ۱۱۸۰
۶۰ ۳۰ حساب هاي پرداختني ۳۰
۲۰ – اسناد پرداختني ۲۰
۱۰۰ ۲۰ پيش دريافت ۸۰
۱۸۵ ۳۵ وام بلند مدت ۱۵۰
۶۰۰ ( ۱۳۵ ) ۱۳۵ سرمايه سهام عادي ۶۰۰
۳۰۰ ( ۴۰ ) ۴۰ سود تقسيم نشده ۳۰۰
۱۲۶۵ ( ۱۷۵ ) ۲۶۰ ۱۱۸۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوري
اصول حسابداري ۳
. ۳۷ .
در روش ۹۰ % خريد
۲۶۰ – ( ۳۰ + ۲۰ + ۳۵ ) = ۱۷۵ . ۱۷۵ × %۹۰ =۱۵۷/۵ . ۲۰۰ -۱۵۷/۵ = ۴۲/ مابه تفاوت ۵
%۲۰ × ۸۵ = ۱۷ . دارايي ۱۷ × %۹۰ =۱۵/۳ . ۴۲/۵ -۱۵/۳ = ۲۷/ سرقفلي ۲
۴ × %۱۰ = ۱۳۵ و باقي مانده سود تقسيم نشده ۴ × %۱۰ = ۱۳/ باقي مانده سرمايه سهام عادي ۵
شرکت الف شرکت ب حذف و تعديلات تراز تلفيقي
۶۰ ۱۰ وجه نقد ۵۰
۳۵ ۵ حساب هاي دريافتني ۳۰
– ( ۲۰۰ ) – سرمايه گذاري در شرکت بتا ۲۰۰
۲۷/۲ ۲۷/ سرقفلي – ۲
۲۰۰ ۱۰۰ موجودي کالا ۱۰۰
۱۱۵ جمع دارايي هاي جاري ۳۸۰
۲۶۰ ۶۰ تجهيزات ۲۰۰
۳۰۰ – ماشين آلات ۳۰۰
۴۰۰/۳ ۱۵/۳ ۸۵ ساختمان ۳۰۰
۱۴۵ جمع دارايي هاي ثابت ۸۰۰
۱۲۸۲/۵ ( ۱۵۷/۵ ) ۲۶۰ جمع دارايي ها ۱۱۸۰
۶۰ ۳۰ حساب هاي پرداختني ۳۰
۲۰ – اسناد پرداختني ۲۰
۱۰۰ ۲۰ پيش دريافت ۸۰
۱۸۵ ۳۵ وام بلند مدت ۱۵۰
۶۰۰ ( ۱۳۵ ) ۱۳۵ سرمايه سهام عادي ۶۰۰
۱۳/۵ ۱۳/ باقي مانده سرمايه سهام عادي ۵
۳۰۰ ( ۴۰ ) ۴۰ سود تقسيم نشده ۳۰۰
۴ باقي مانده سود تقسيم نشده ۴
۱۲۸۲/۵ ( ۱۵۷/۵ ) ۲۶۰ ۱۱۸۰
پايان جزوه حسابداري ۳
استاد مقدم
تهيه کننده جزوه
منصور نوري


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.