اصول حسابداری ۳

۶ نکته مهم در خصوص محاسبه عیدی و پاداش پایان سال
۶ نکته مهم در خصوص محاسبه عیدی و پاداش پایان سال
فروردین ۳, ۱۳۹۷
برگ راهنماي شرکت در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال 1396
برگ راهنمای شرکت در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال ۱۳۹۶
فروردین ۳, ۱۳۹۷
حسابداری

حسابداری

اصول حسابداری ۳

. ۱ .
فهرست شماره صفحه
– شعب ……………………………………………………………………………………………………………….. – ۲
– سیستم متمرکز …………………………………………………………………………………………………. – ۲
– ۱ – روش قیمت تمام شده ………………………………………………………………………………………. – ۲
– ۲ – روش قیمت فروش ………………………………………………………………………………………….. – ۷
– ۳ – روش قیمت تمام شده بعلاوه درصدی سود ( قیمت سیاهه ) ………………………………………………. – ۹
– سیستم غیر متمرکز ………………………………………………………………………………………………. – ۱۳
– فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………. – ۱۸
– انواع هزینه ها ………………………………………………………………………………………………….. – ۱۸
– نقطه سر به سر ………………………………………………………………………………………………… – ۱۹
– رسم شکل به وسیله روش سنتی ………………………………………………………………………………. – ۱۹
– رسم شکل بوسیله حاشیه سود ………………………………………………………………………………… – ۲۱
– فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………… – ۲۴
– سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………. – ۲۴
– سرمایه گذاری در اوراق قرضه …………………………………………………………………………………. – ۲۴
– صرف یا کسر اوراق قرضه ……………………………………………………………………………………… – ۲۵
– مستهلک نمودن صرف و یا کسر اوراق قرضه ………………………………………………………………….. – ۲۵
– روش مستقیم ………………………………………………………………………………………………….. – ۲۶
– روش بهره موثر ………………………………………………………………………………………………… – ۲۷
– فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………. – ۲۸
– صورت گردش وجوه نقد ……………………………………………………………………………………….. – ۲۸
– صورت های مالی تلفیقی …………………………………………………………………………………………. – ۳۴
– ۳۴ – …………………………………………………………………………………………….. % روش خرید ۱۰۰
– ۳۵ – ……………………………………………………………………………………. % روش خرید کمتر از ۱۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲ .
بنام خدا
شعب
موسساتی که دارای توانایی مالی و یا انعطاف پذیری دربازار هستند جهت کسب سود بیشتر و یا تعیین
سهم بیشتری از بازار اقدام به ایجاد شعبی می نمایند. شعب یاد شده قادر است به مانند مرکز به فروش
برساند. لازم به ذکر است که شعب با نمایندگی تفاوت دارد. حسابداری ارسال کالا از مرکز به شعب با توجه
به دو سیستم انجام می پذیرد:
-۱ سیستم متمرکز
-۲ سیستم غیر متمرکز
سیستم متمرکز
در این سیستم شعبه هیچ گونه دفاتری ندارد و هیچ ثبتی انجام نمی دهد. کلیه عملیات شعبه بوسیله
مرکز کنترل می گردد. هزینه های شعبه توسط مرکز پرداخت می گردد.
سیستم غیر متمرکز
در این سیستم شعب دارای دفاتر مستقل می باشد یعنی این که رویدادهای مالی را ثبت می کنند.
اینگونه شعب می توانند خود اقدام به خرید و فروش کالا نمایند. در خرید و فروش کالا و محاسبه موجودی
پایان دوره و ارزیابی آنها اختیار دارند که از دو سیستم ادواری و یا دائمی و سه روش فایفو ، لایفو و میانگین
استفاده نمایند. در سیستم حسابداری شعب سرفصل حسابداری چون حساب کالای ارسالی، حساب کالای
شعبه، بدهکاران شعبه، هزینه های شعبه، بانک شعبه و نظایر آن را می توان مشاهده نمود. در هر دو سیستم
متمرکز و غیر متمرکز سه روش برای ارسال کالا وجود دارد که شامل:
۱ – روش قیمت تمام شده
شرح بدهکار بستانکار
۱) ارسال کالا از مرکز به شعبه ح / کالای شعبه ح / کالای ارسالی
۲) برگشت کالای ارسالی به مرکز ح / کالای ارسالی ح / کالای شعبه
۳) فروش نقدی کالا بانکمرکز ح / کالای شعبه
۴) برگشت کالای فروش رفته ( نقد ) برگشت از فروش یا ح/کالای شعبه بانک مرکز
۵) فروش نسیه کالا ح / دریافتنی یا بدهکاران شعبه ح / کالای شعبه
۶) برگشت کالای فروش رفته ( نسیه ) برگشت از فروش یا ح/کالای شعبه ح / دریافتنی یا بدهکاران شعبه
۷) اعطای تخفیفات نقدی به خریداران نسیه با اجازه مرکز تخفیفات نقدی فروش ح / دریافتنی یا بدهکاران شعبه
۸) هزینه های عملیاتی هزینه های شعبه بانک مرکز
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳ .
: مثال ۱
شرکت آلفا شعبه ای در کرج دارد که کالا به قیمت تمام شده برای شعبه ارسال می نماید اطلاعات زیر
مربوط به سال ۸۷ می باشد:
۱) موجودی کالای ابتدای دوره ۱۰٫۰۰۰ ریال
۲) کالای ارسالی از مرکز به شعبه ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۳) برگشت کالا از شعبه به مرکز ۲۰٫۰۰۰ ریال
۴) فروشهای نقدی شعبه ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۵) برگشت کالا از فروش نقد ۱۰٫۰۰۰ ریال
۶) فروشهای نسیه شعبه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
۷) برگشت از فروش های نسیه ۵٫۰۰۰ ریال
۸) اعطای تخفیفات با اجازه مرکز ۵% و تصفیه حساب با بدهکاران شعبه
۹) هزینه های شعبه ۶٫۰۰۰ ریال
۱۰ ) موجودی پایان دوره ۸٫۰۰۰ ریال
مطلوب است: الف – ثبت عملیات در دفتر روزنامه و دفتر کل مرکز . ب – بستن حسابهای موقت و تهیه
صورت سود و زیان شعبه.
جواب:
ح/ کالای ارسالی
ح /کالای شعبه
۲) ۲۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۲) ۲۰٫۰۰۰
۳) ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰) ۱۸۰٫۰۰۰ (م ۱۰٫۰۰۰ ۱۴) ۱۸۰٫۰۰۰
۵) صفر ۱۵۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰ (م ۱۳) بانک مرکز ۶۰٫۰۰۰
۴ صفر ) ۱۰٫۰۰۰ ۳) ۱۰۰٫۰۰۰
۹ ح/دریافتنی ) ۶٫۰۰۰ ۷) ۱۳۷٫۵۰۰
۶) ۵٫۰۰۰ ۵) ۱۵۰٫۰۰۰
۷) برگشت از فروش ۱۴۵٫۰۰۰
۴ مانده صفر ) ۱۰٫۰۰۰
۶) ۵٫۰۰۰
۱۲ هزینه های شعبه ) ۱۵٫۰۰۰ (م ۱۵٫۰۰۰
صفر
۹) ۶٫۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش
۱۲) ۶٫۰۰۰ (م ۶٫۰۰۰
۷) ۷٫۲۵۰
صفر
۱۲) ۷٫۲۵۰ (م ۷٫۲۵۰
صفر
۱) ح/کالای شعبه ۲۰۰٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی ۲۰۰٫۰۰۰
۲) ح/ کالای ارسالی ۲۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۲۰٫۰۰۰
۳) بانک مرکز ۱۰۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۱۰۰٫۰۰۰
۴) برگشت از فروش نقد ۱۰٫۰۰۰
بانک مرکز ۱۰٫۰۰۰
۵) ح/دریافتنی ۱۵۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
۶) برگشت از فروش نسیه ۵٫۰۰۰
ح/دریافتنی ۵٫۰۰۰
۷) تخفیفات نقدی فروش* ۷٫۲۵۰
بانک مرکز ۱۳۷٫۷۵۰
ح/دریافتنی ۱۴۵٫۰۰۰
۸) ح/ دریافتنی ۱۳۷٫۷۵۰
بانک مرکز ۱۳۷٫۷۵۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۴ .
*
۵٫۰۰۰ ( برگشت از فروش )- ۱۵۰٫۰۰۰ ( فروش) =۱۴۵٫۰۰۰ . ۱۴۵٫۰۰۰ × %۵ = ۷٫۲۵۰
صورت سود و زیان
فروش ناخالص ۲۵۰٫۰۰۰
( – : برگشت از فروش ( ۱۵٫۰۰۰
( – : تخفیفات نقدی ( ۷٫۲۵۰
( ۲۲٫۲۵۰ )
فروش خالص ۲۲۷٫۷۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
موجودی کالا اول دوره ۱۰٫۰۰۰
+ : کالای ارسالی ۲۰۰٫۰۰۰
( – : برگشت کالای ارسالی ( ۲۰٫۰۰۰
خالص کالای ارسالی ۱۸۰٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ۱۹۰٫۰۰۰
( – : موجودی پایان دوره ( ۸٫۰۰۰
( بهای تمام شده کالای فروش رفته ( ۱۸۲٫۰۰۰
سود ناویژه ۴۵٫۷۵۰
( – : هزینه های عملیاتی ( ۶٫۰۰۰
سود خالص ۳۹٫۷۵۰
۹) هزینه های عملیاتی ۶٫۰۰۰
بانک مرکز ۶٫۰۰۰
۱۰ ) ح/کالای شعبه ۱۰٫۰۰۰
م موجودی اول دوره ۱۰٫۰۰۰
۱۱ ) م موجودی پایان دوره ۸٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زیان ۸٫۰۰۰
۱۲ ) ح/ خلاصه سود و زیان ۲۸٫۲۵۰
ت نقدی فروش ۷٫۲۵۰
هزینه های شعبه ۶٫۰۰۰
برگشت از فروش ۱۵٫۰۰۰
۱۳ ) ح/کالای شعبه ۶۰٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زیان ۶۰٫۰۰۰
۱۴ ) ح/ خلاصه سود و زیان ۳۹٫۷۵۰
ح/ کالای ارسالی ۱۸۰٫۰۰۰
خلاصه سود و زیان مرکز ۲۱۹٫۷۵۰
موجودی اول دوره
ح /خلاصه سود و زیان
۱۱) ۸٫۰۰۰ ۱۲) ۲۸٫۲۵۰ ۱۰) ۱۰٫۰۰۰ م ۱۰٫۰۰۰
۱۳) صفر ۶۰٫۰۰۰
۳۹٫۷۵۰ (م ۱۳) ۳۹٫۷۵۰
موجودی پایان دوره صفر
۸٫۰۰۰ م خلاصه سود و زیان مرکز ۱۱) ۸٫۰۰۰
۱۴) ۲۱۹٫۷۵۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۵ .
: مثال ۲
ایران شعبه ای درتبریز دارد که کالای به بهای تمام شده برای شعبه ارسال می نماید. شعبه خود دارای
بانک می باشد که کلیه فعالیت هایش با بانک صورت می گیرد. اطلاعات زیر مربوط به ۶ ماهه اول سال ۸۸
می باشد:
-۱ موجودی کالای ابتدای دوره در شعبه ۸۰٫۰۰۰ ریال
-۲ مانده حساب بدهکاران شعبه ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
-۳ کالای ارسالی از مرکز به شعبه ۷۵۰٫۰۰۰ ریال
-۴ کالای برگشتی از شعبه به مرکز ۱۰٫۰۰۰ ریال
-۵ فروش نقدی شعبه ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
-۶ فروش نسیه شعبه ۴۵۰٫۰۰۰ ریال
-۷ کالای برگشتی از فروش نقد به شعبه ۳۵٫۰۰۰ ریال
-۸ تخفیفات اعطایی به مشتریان نسیه ۲۵٫۰۰۰ ریال
-۹ هزینه مطالبات سوخت شده شعبه ۴۰٫۰۰۰ ریال
-۱۰ ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
-۱۱ وجوه نقد دریافت شده از مشتریان نسیه ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
-۱۲ هزینه های عملیاتی شعبه ۸۵٫۰۰۰ ریال
-۱۳ هزینه اجاره شعبه ۵۰٫۰۰۰ ریال
-۱۴ کالای مفقود شده شعبه ۳۰٫۰۰۰ ریال ( زیان ناشی از کالا )
-۱۵ موجودی پایان دوره ۱۳۰٫۰۰۰ ریال
مطلوب است: الف – ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه و دفتر کل این شرکت با توجه به این که
شعبه دارای دفاتر مستقل ثبت است . ب – بستن حسابهای موقت و تهیه صورت سود و زیان شعبه.
موجودی اول دوره
ح /خلاصه سود و زیان
۱۴) ۱۳۰٫۰۰۰ ۱۶) ۲۶۵٫۰۰۰ ۱۳) ۸۰٫۰۰۰ (م ۸۰٫۰۰۰
۱۵) صفر ۲۶۰٫۰۰۰
۱۲۵٫۰۰۰ (م ۱۷) ۱۲۵٫۰۰۰
موجودی پایان دوره صفر
۱۳۰٫۰۰۰ (م خلاصه سود و زیان مرکز ۱۴) ۱۳۰٫۰۰۰
۱۷) ۸۶۵٫۰۰۰
۱) ح/کالای شعبه ۷۵۰٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی ۷۵۰٫۰۰۰
۲) ح/ کالای ارسالی ۱۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۱۰٫۰۰۰
۳) بانک شعبه ۶۰۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۶۰۰٫۰۰۰
۴) ح/دریافتنی ۴۵۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۴۵۰٫۰۰۰
۵) برگشت از فروش نقد ۳۵٫۰۰۰
بانک شعبه ۳۵٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۶ .
صورت حساب سود و زیان
فروش ناخالص ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
( – : برگشت از فروش ( ۳۵٫۰۰۰
( – : تخفیفات نقدی ( ۲۵٫۰۰۰
( ۶۰٫۰۰۰ )
فروش خالص ۹۹۰٫۰۰۰
۶) تخفیفات نقدی فروش ۲۵٫۰۰۰
ح/دریافتنی ۲۵٫۰۰۰
۷) ه .مطالبات سوخت شده ۴۰٫۰۰۰
ح/دریافتنی ۴۰٫۰۰۰
۸) بانک مرکز ۲۵۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۲۵۰٫۰۰۰
۹) بانک شعبه ۳۰۰٫۰۰۰
ح/دریافتنی ۳۰۰٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی
ح /کالای شعبه
۲) ۱۰٫۰۰۰ ۱) ۷۵۰٫۰۰۰ ۱) ۷۵۰٫۰۰۰ ۲) ۱۰٫۰۰۰
۳) ۶۰۰٫۰۰۰ ۱۳) ۷۴۰٫۰۰۰ (م ۸۰٫۰۰۰ ۱۷) ۷۴۰٫۰۰۰
۴) صفر ۴۵۰٫۰۰۰
۵) ۳۰٫۰۰۰
۲۶۰٫۰۰۰ (م ۱۵) بانک شعبه ۲۶۰٫۰۰۰
۵ صفر ) ۳۵٫۰۰۰ ۳) ۶۰۰٫۰۰۰
۸ ح/دریافتنی شعبه ) ۲۵۰٫۰۰۰ ۹) ۳۰۰٫۰۰۰
۶) ۲۵٫۰۰۰ ۴) ۴۵۰٫۰۰۰ ۱۰) ۸۵٫۰۰۰
۷) ۴۰٫۰۰۰ ۱۱) ۵۰٫۰۰۰
۹) ۳۰۰٫۰۰۰
برگشت از فروش
۱۶ هزینه م . س ) ۳۵٫۰۰۰ ۵) ۳۵٫۰۰۰
۱۶) ۸۵٫۰۰۰ ۷) صفر ۸۵٫۰۰۰
صفر
تخفیفات نقدی فروش
عملیاتی هزینه
۱۶) ۲۵٫۰۰۰ ۶) ۲۵٫۰۰۰
۱۶) ۸۵٫۰۰۰ ۱۰) ۸۵٫۰۰۰
صفر
صفر
ه . زیان کالا
اجاره هزینه
۱۶) ۳۰٫۰۰۰ ۱۲) ۳۰٫۰۰۰
۱۶) ۵۰٫۰۰۰ ۱۱) ۵۰٫۰۰۰
صفر
صفر
مرکز بانک
۸) ۲۵۰٫۰۰۰
۱۰ ) هزینه های عملیاتی ۸۵٫۰۰۰
بانک شعبه ۸۵٫۰۰۰
۱۱ ) هزینه اجاره ۵۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۵۰٫۰۰۰
۱۲ ) زیان کالای مفقودی ۳۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۳۰٫۰۰۰
۱۳ ) ح/کالای شعبه ۸۰٫۰۰۰
م موجودی اول دوره ۸۰٫۰۰۰
۱۴ ) م موجودی پایان دوره ۱۳۰٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زیان ۱۳۰٫۰۰۰
۱۵ ) ح/کالای شعبه ۲۶۰٫۰۰۰
ح/ خلاصه سود و زیان ۲۶۰٫۰۰۰
۱۶ ) ح/ خلاصه سود و زیان ۲۶۵٫۰۰۰
ت نقدی فروش ۲۵٫۰۰۰
ه . عملیاتی ۸۵٫۰۰۰
برگشت از فروش ۳۵٫۰۰۰
ه . م . س ۴۰٫۰۰۰
ه . زیان کالا ۳۰٫۰۰۰
هزینه اجاره ۵۰٫۰۰۰
۱۷ ) ح/ خلاصه سود و زیان ۱۲۵٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی ۷۴۰٫۰۰۰
خلاصه سود و زیان مرکز ۸۶۵٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۷ .
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
موجودی کالا اول دوره ۸۰٫۰۰۰
+ : کالای ارسالی ۷۵۰٫۰۰۰
( – : برگشت کالای ارسالی ( ۱۰٫۰۰۰
خالص کالای ارسالی ۷۴۰٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ۸۲۰٫۰۰۰
( – : موجودی پایان دوره ( ۱۳۰٫۰۰۰
( بهای تمام شده کالای فروش رفته ( ۶۹۰٫۰۰۰
سود ناویژه ۳۰۰٫۰۰۰
( – : هزینه ها ( ۱۷۵٫۰۰۰
سود خالص ۱۲۵٫۰۰۰
۲ – روش قیمت فروش
در ارسال کالا از مرکز به شعبه به روش قیمت فروش زمانی مرکز از این روش استفاده می کند که قادر
باشد در همان ابتدا قیمت فروش را تعیین نماید. در این حالت کالا به قیمت فروش فرستاده می شود و به
همان قیمت نیز از طرف شعبه به فروش می رسد. در این حالت مانده حساب کالای ارسالی شعبه بایستی
یکسان باشد. عملیاتی که بطور خلاصه در این روش وجود دارد در جدول زیر نمایش داده می شود.
ثبت حساب ها
شرح بدهکار بستانکار
۱) موجودی کالا اول دوره – به بهای فروش کالای شعبه – بهای فروش کالای ارسالی – بهای فروش
۲) ارسال کالا به شعبه – به بهای فروش کالای شعبه – بهای فروش کالای ارسالی – بهای فروش
۳) برگشت کالا از شعبه به مرکز – به بهای فروش کالای ارسالی – بهای فروش کالای شعبه – بهای فروش
۴) فروش نقدی شعبه صندوق / بانک کالای شعبه – بهای فروش
۵) فروش نسیه شعبه بدهکاران شعبه کالای شعبه – بهای فروش
۶) استرداد کالای فروش رفته توسط مشتری به شعبه برگشت از فروش و تخفیفات بدهکاران شعبه
۷) تخفیفات اعطایی به بدهکاران تخفیفات نقدی فروش بدهکاران شعبه
۸) وجوه دریافتی از بدهکاران صندوق / بانک بدهکاران شعبه
۹) مطالبات سوخت شده هزینه مطالبات سوخت شده بدهکاران شعبه
۱۰ ) کالای بین راهی – به بهای فروش کالای ارسالی – بهای فروش کالای شعبه – بهای فروش
۱۱ ) موجودی کالا آخر دوره – به بهای فروش کالای ارسالی – بهای فروش کالای شعبه – بهای فروش
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۸ .
ثبت بستن حساب های موقت
شرح بدهکار بستانکار
۱) موجودی کالا آخر دوره – به بهای تمام شده حساب موجودی کالا حساب خلاصه سود و زیان
۲) کالای ارسالی به شعبه کالای ارسالی – بهای فروش حساب خلاصه سود و زیان
۳) هزینه مطالبات سوخت شده حساب خلاصه سود و زیان هزینه مطالبات سوخت شده
۴) برگشت از فروش و تخفیفات حساب خلاصه سود و زیان برگشت از فروش و تخفیفات
۵) تخفیفات نقدی فروش حساب خلاصه سود و زیان تخفیفات نقدی فروش
۶) هزینه های شعبه حساب خلاصه سود و زیان هزینه های شعبه
۷) حساب خلاصه سود و زیان حساب خلاصه سود و زیان سود و زیان انباشته
: مثال ۳
شرکت آلفا شعبه ای در کرج دارد که کالا را به قیمت فروش برای شعبه خود ارسال می نماید اطلاعات زیر
مربوط به ۶ ماهه اول سال می باشد:
-۱ موجودی کالای شعبه در ابتدای دوره به بهای فروش ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
-۲ ارسال کالا از مرکزبه شعبه ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ یال
-۳ برگشت کالا از شعبه به مرکز ۷۵۰٫۰۰۰ ریال
-۴ فروش نقدی شعبه ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال
-۵ فروش های نسیه شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال
-۶ وجوه نقد دریافت شده از بدهکاران ۷۲۰٫۰۰۰ ریال
-۷ برگشت کالا از فروش های نسیه ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
-۸ برگشت کالا از فروش های نقد ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
-۹ تخفیفات اعطایی به مشتریان نسیه ۱۵٫۰۰۰ ریال
-۱۰ مطالبات سوخت شده ۲۰٫۰۰۰ ریال
-۱۱ هزینه های شعبه ۳۷۵٫۰۰۰ ریال
-۱۲ موجودی کالا پایان دوره به بهای تمام شده ۲۸۰٫۰۰۰ ریال
-۱۳ موجودی کالا اول دوره به بهای تمام شده ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مطلوب است: ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه و کل و بستن حساب های موقت شعبه؟
۱) ح/کالای شعبه ب -ف ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی ب -ف ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۲) ح/کالای شعبه ب -ف ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی ب -ف ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۹ .
۳ – روش قیمت تمام شده بعلاوه درصدی سود ( قیمت سیاهه )
در روش ارسال کالا به قیمت تمام شده بعلاوه درصدی سود ( ارسال کالا به قیمت سیاهه، صورت
حساب، فاکتور ) ، هرگاه مرکز کالا را به این روش ارسال دارد به معنای آن است درصدی به قیمت تمام شده
اضافه نموده و برای شعبه ارسال می گردد. کالای ارسالی از مرکز به شعبه اصطلاحاً به قیمت سیاهه ثبت
خواهد شد اما در حساب کالای شعبه به قیمت تمام شده ثبت می گردد و مابه تفاوت این دو قیمت در
۳) ح/ کالای ارسالی ب-ف ۷۵۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۷۵۰٫۰۰۰
۴) صندوق ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۵) بدهکاران شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۶) صندوق / بانک مرکز ۷۲۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۷۲۰٫۰۰۰
۷) برگشت از فروش ( نسیه ) ۱۰۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۱۰۰٫۰۰۰
۸) برگشت از فروش ( نقد ) ۱۵۰٫۰۰۰
بانک / صندوق ۱۵۰٫۰۰۰
۹) تخفیفات نقدی فروش ۱۵٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
۱۰ ) ه . مطالبات سوخت شده ۲۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۲۰٫۰۰۰
۱۱ ) هزینه های شعبه ۳۷۵٫۰۰۰
بانک / صندوق ۳۷۵٫۰۰۰
۱۲ ) موجودی پایان دوره ۲۸۰٫۰۰۰
خلاصه حساب سود و زیان ۲۸۰٫۰۰۰
۱۳ ) خلاصه حساب سود و زیان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
موجودی اول دوره ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ ) کالای ارسالی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
خلاصه حساب سود و زیان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ ) خلاصه حساب سود و زیان ۶۶۰٫۰۰۰
ه . مطالبات سوخت شده ۲۰٫۰۰۰
برگشت از فروش ۲۵۰٫۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش ۱۵٫۰۰۰
هزینه های شعبه ۳۷۵٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی
ح /کالای شعبه
۳) ۷۵۰٫۰۰۰ ۱) ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳) ۷۵۰٫۰۰۰
۴) ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ۲) ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲) ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۴) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵) ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۷٫۴۵۰٫۰۰۰ (م ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۷٫۴۵۰٫۰۰۰
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ (م ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ (م ۷٫۴۵۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ (م
۶) ۷۲۰٫۰۰۰ ۵) ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۷ خلاصه سود و زیان ) ۱۰۰٫۰۰۰
۱۲) ۲۸۰٫۰۰۰ ۱۳) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹) ۱۵٫۰۰۰
۱۴) ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵) ۶۶۰٫۰۰۰ ۱۰) ۲۰٫۰۰۰
برگشت از فروش
۱۵ هزینه م . س ) ۲۵۰٫۰۰۰ ۷) ۱۰۰٫۰۰۰
۱۵) ۲۰٫۰۰۰ ۱۰) ۲۰٫۰۰۰ ۸) ۱۵۰٫۰۰۰
صفر
صفر
تخفیفات نقدی فروش
صندوق / بانک
۱۵) ۱۵٫۰۰۰ ۹) ۱۵٫۰۰۰
۸) ۱۵۰٫۰۰۰ ۴) ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
صفر
۱۱) ۳۷۵٫۰۰۰ ۶) ۷۲۰٫۰۰۰
موجودی اول دوره
هزینه شعبه
۱۳) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (م ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵) ۳۷۵٫۰۰۰ ۱۱) ۳۷۵٫۰۰۰
صفر
صفر
دوره موجودی پایان
۲۸۰٫۰۰۰ (م ۱۲) ۲۸۰٫۰۰۰
صفر
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۰ .
حسابی به نام حساب تعدیل کالای شعبه منتقل خواهد شد. در واقع حساب تعدیل شعبه یه عنوان سود و
زیان موسسه خواهد بود یعنی اگر حساب یاد شده بستانکار شود شعبه سود دارد و اگر بدهکار شد شعبه
زیان کرده است.
شعبه می تواند بالاتر از قیمت سیاهه کالا را به فروش برساند در این حالت سود بیشتر عاید موسسه
می گردد اما نمی تواند کمتر از قیمت تمام شده بعلاوه درصدی سود ب فروش برساند مگر آن که مرکز در
جریان این امر واقع شده باشد.
جهت محاسبه سود می توان از روش زیر استفاده نمود.
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ محاسبه اصل پول X = 20% .. X + 20%X = 12.000.000 .. ….
…… .. … ..
….. ……. ……
.. .. … ..
.. ….. ……. ……
محاسبه سود بعد از مالیات X – 20%X = 8.000.000 .. ….
…… .. … .. .. …………….
……… .. ….. ……. ……
خلاصه عملیاتی که در این روش و در سیستم متمرکز انجام می شود می تواند به صورت زیر عمل شود.
ثبت حساب ها
شرح بدهکار بستانکار
۱) ارسال کالا به شعبه به نرخ سیاهه کالای شعبه – نرخ سیاهه
کالای ارسالی به شعبه – بهای تمام شده
تعدیل کالای شعبه
۲) برگشت کالا از شعبه به نرخ سیاهه
کالای ارسالی به شعبه – بهای تمام شده
تعدیل کالای شعبه
کالای شعبه – نرخ سیاهه
۳) کالای بین راهی
کالای ارسالی به شعبه – بهای تمام شده
تعدیل کالای شعبه
کالای شعبه – نرخ سیاهه
۴) فروش نقدی شعبه بانک شعبه کالای شعبه – نرخ فروش
۵) فروش نسیه شعبه بدهکاران شعبه کالای شعبه – نرخ فروش
۶) استرداد کالای فروش رفته توسط مشتری به شعبه برگشت از فروش و تخفیفات بدهکاران شعبه
۷) تخفیفات اعطایی به بدهکاران تخفیفات نقدی فروش بدهکاران شعبه
۸) مطالبات سوخت شده هزینه مطالبات سوخت شده بدهکاران شعبه
۹) سرقت وجوه نقد شعبه زیان حاصل از سرقت وجوه نقد کالای شعبه
۱۰ ) کسری و مفقود شده کالا
زیان حاصل از کسری کالای شعبه
تعدیل کالای شعبه کالای شعبه
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۱ .
ثبت بستن حساب های موقت
شرح بدهکار بستانکار
۱) موجودی کالا اول دوره شعبه کالای شعبه – نرخ سیاهه
موجودی اول دوره شعبه – بهای تمام شده
تعدیل کالای شعبه
۲) موجودی کالا آخر دوره شعبه
موجودی آخر دوره شعبه – بهای تمام شده
تعدیل کالای شعبه
کالای شعبه – نرخ سیاهه
۳) برگشت از فروش و تخفیفات شعبه کالای شعبه برگشت از فروش و تخفیفات
۴) تخفیفات نقدی فروش کالای شعبه تخفیفات نقدی فروش
۵) کالای شعبه کالای شعبه تعدیل کالای شعبه
۶) تعدیل کالای شعبه تعدیل کالای شعبه سود و زیان شعبه
۷) هزینه های شعبه سود و زیان شعبه هزینه شعبه
۸) کالای ارسالی به شعبه کالای ارسالی به شعبه خلاصه سود و زیان شعبه
۹) سود و زیان شعبه سود و زیان شعبه خلاصه سود و زیان مرکز
*نکته
در حسابداری شعب به روش قیمت تمام شده بعلاوه درصدی سود، حساب کالای ارسالی به شعبه همیشه
به قیمت تمام شده نگهداری می شود و حساب کالای شعبه به قیمت سیاهه نگهداری می شود و اختلاف آن
دو تعدیل خواهد شد. در ضمن موجودی اول دوره و موجودی پایان دوره به قیمت تمام شده نگهداری خواهد
شد.
: مثال ۴
فروشگاه ایران شعبه ای در تهران دارد که کالا را به قیمت تمام شده بعلاوه ۲۰ % سود برای شعبه ارسال
می نماید. اطلاعات زیر مربوط به ۶ ماهه اول سال می باشد:
-۱ موجودی اول دوره در شعبه به بهای تمام شده ۸۷۵٫۰۰۰ ریال
-۲ کالای ارسالی از مرکز به شعبه به نرخ تمام شده ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال
-۳ برگشت کالا از شعبه به مرکز به نرخ سیاهه ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
-۴ فروش نقدی کالا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
-۵ فروش نسیه کالا ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
-۶ تخفیفات اعطائی به بدهکاران ۳۶۵٫۰۰۰ ریال
-۷ وجوه نقد دریافت شده از بدهکاران شعبه ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال
-۸ کالای خسارت دیده به نرخ سیاهه ۶۰٫۰۰۰ ریال
-۹ هزینه های شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ریال
-۱۰ موجودی کالا در پایان دوره به نرخ سیاهه ۹۷۵٫۰۰۰ ریال
مطلوب است ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه و کل این شرکت و بستن حساب های موقت و تهیه
صورت سود و زیان این موسسه؟
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۲ .
۱) ح/کالای شعبه ن – س ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
تعدیل کالای شعبه ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۲) ح/ کالای ارسالی ۷۵۰٫۰۰۰
تعدیل کالای شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ن – س ۹۰۰٫۰۰۰
۳) بانک شعبه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۴) بدهکاران شعبه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۵) تخفیفات نقدی فروش ۳۶۵٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۳۶۵٫۰۰۰
۶) بانک شعبه ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۷) زیان کالا ۵۰٫۰۰۰
تعدیل کالای شعبه ۱۰٫۰۰۰
ح/کالای شعبه ۶۰٫۰۰۰
۸) هزینه های شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
بانک شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
۹) کالای شعبه ۱٫۰۵۰٫۰۰۰
موجودی کالا اول دوره ۸۷۵٫۰۰۰
تعدیل کالای شعبه ۱۷۵٫۰۰۰
۱۰ ) موجودی کالا پایان دوره ۸۱۲٫۵۰۰
تعدیل کالای شعبه ۱۶۲٫۵۰۰
ح/کالای شعبه ۹۷۵٫۰۰۰
۱۱ ) کالای شعبه ۳۶۵٫۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش ۳۶۵٫۰۰۰
۱۲ ) ح / کالای شعبه ۲٫۵۲۰٫۰۰۰
تعدیل کالای شعبه ۲٫۵۲۰٫۰۰۰
۱۳ ) تعدیل کالای شعبه ۳٫۶۲۲٫۵۰۰
حساب سود و زیان شعبه ۳٫۶۲۲٫۵۰۰
۱۴ ) حساب سود و زیان شعبه ۱٫۰۷۵٫۰۰۰
زیان کالا ۵۰٫۰۰۰
هزینه های شعبه ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
۱۵ ) ح / کالای ارسالی ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
حساب سود و زیان شعبه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۶ ) حساب سود و زیان شعبه ۸٫۰۴۷٫۰۰۰
حساب سود و زیان مرکز ۸٫۰۴۷٫۰۰۰
ح/ کالای ارسالی
ح /کالای شعبه
۲) ۹۰۰٫۰۰۰ ۱) ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱) ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲) ۷۵۰٫۰۰۰
۳) ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ (م ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۵) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۴) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱) صفر ۳۶۵٫۰۰۰
۷) ۵۰٫۰۰۰
۱۰) بانک شعبه ۹۷۵٫۰۰۰
۲٫۵۲۰٫۰۰۰ (م ۱۲) ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۸) ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ۳) ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ صفر ) ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
بدهکاران شعبه تعدیل کالای شعبه
۱) ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۵) ۳۶۵٫۰۰۰ ۴) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۹) ۱۷۵٫۰۰۰ ۷) ۱۰٫۰۰۰ ۶) ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲) ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ۱۰) ۱۶۲٫۵۰۰
۳٫۶۲۲٫۵۰۰ (م ۱۳) ۳٫۶۲۲٫۵۰۰
تخفیفات نقدی فروش صفر
۱۱) ۳۶۵٫۰۰۰ ۵) ۳۶۵٫۰۰۰
دوره موجودی کالااول
صفر
۹) ۸۷۵٫۰۰۰ (م ۸۷۵٫۰۰۰
صفر
زیان کالا
۱۴) ۵۰٫۰۰۰ ۷) ۵۰٫۰۰۰
موجودی کالا پایان دوره
صفر
۱۰) ۸۱۲٫۵۰۰
هزینه های شعبه
شعبه خلاصه سود و زیان
۱۴) ۱٫۰۲۵٫۰۰۰ ۸) ۱٫۰۲۵٫۰۰۰
۱۳) ۳٫۶۲۲٫۵۰۰ ۱۴) ۱٫۰۷۵٫۰۰۰
صفر
۱۵) ۵٫۵۰۰٫۰۰۰
خلاصه سود و زیان مرکز
۸٫۰۴۷٫۵۰۰ (م ۱۶) ۸٫۰۴۷٫۵۰۰
۱۶) ۸٫۰۴۷٫۵۰۰
صفر
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۳ .
سیستم غیر متمرکز
در این سیستم ارتباط بین مرکز و شعبه ایجاد می شود و شعبه می تواند دفاتری مستقل داشته باشد و
اقدام به فروش کالا و خرید آن با هر سیستمی که تمایل داشته باشد ( دائمی و ادواری ) و هر روشی که
بخواهد می تواند موجودی ها را نگهداری و ارزیابی نماید.
در این سیستم حساب های متقابلی بین شعبه و مرکز ایجاد می شود. مانده این حساب ها بایستی با
یکدیگر برابر باشد اما یکی بدهکار و دیگری بستانکار خواهد بود. در این حالت شعبه دفاتری برای خود ایجاد
می کند حساب هایی که به مرکز ارتباط دارد را در حسابی به نام حساب جاری مرکز می آورد و مرکز نیز هر
گونه حسابی که داشته باشد در حسابی به نام جاری شعبه منتقل می سازد و حساب جاری شعبه و حساب
جاری مرکز دو حساب متقابل می باشد اما حساب هایی که تنها مربوط به شعبه است در دفاتر شعبه ثبت
شده اما در دفاتر مرکز ثبتی صورت نخواهد گرفت.
برای آن که ثبت رویدادهای مالی را در سیستم متمرکز متوجه شویم از ارسال کالا به قیمت تمام شده در
این سیستم با ارائه جدول زیر استفاده می کنیم:
دفاتر مرکز دفاتر شعبه
شرح عملیات بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار
ارسال کالا از مرکز به شعبه ( ق – ت ) جاری شعبه کالای ارسالی کالای دریافتی از مرکز جاری مرکز
برگشت کالا از شعبه به مرکز کالای ارسالی جاری شعبه جاری مرکز کالای دریافتی از مرکز
ارسال وجه نقد از مرکز به شعبه جاری شعبه بانک/صندوق بانک/صندوق جاری مرکز
ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز بانک/صندوق جاری شعبه جاری مرکز بانک/صندوق
فروش کالا در شعبه —— —— بدهکار/ بانک فروش
خرید کالا توسط شعبه —— —— خرید بستانکار/ بانک
استرداد کالای فروش رفته —— —— برگشت از فروش و ت بدهکاران
دریافت وجه نقد از بدهکاران —— —— بانک/صندوق بدهکاران
موجودی کالای آخر دوره شعبه —— —— موجودی کالا خلاصه سود و زیان
پرداخت هزینه ها توسط شعبه —— —— هزینه ها بانک/صندوق
پرداخت هزینه ها توسط مرکز جاری شعبه هزینه ها هزینه ها جاری مرکز
انتقال سود و زیان شعبه به مرکز جاری شعبه سود و زیان شعبه خلاصه سود و زیان جاری مرکز
: مثال ۵
شرکت سعادت شعبه ای در اهواز دارد که کالا را به بهای تمام شده برای شعبه ارسال می دارد و شعبه
دارای دفاتر مستقل است ( سیستم غیر متمرکز ) اطلاعات زیر مربوط به عملکرد سال ۸۵ این شعبه
می باشد:
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۴ .
-۱ ارسال کالا به شعبه به بهای تمام شده ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال
-۲ ارسال وجه نقد از مرکز به شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال
-۳ خرید نسیه کالا توسط شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال
-۴ خرید اثاثه اداری به مبلغ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال توسط شعبه که اسناد و مدارک آن نیز در شعبه نگهداری
می شود
-۵ فروش نقدی کالا ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ ریال
-۶ فروش نسیه کالا ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ریال
-۷ هزینه های پرداخت شده توسط شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ریال
-۸ وصول مطالبات توسط شعبه ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال
-۹ پرداخت مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰ ریال بابت پیش پرداخت بیمه توسط شعبه
-۱۰ پرداخت بدهی های شعبه توسط شعبه ۳٫۶۶۰٫۰۰۰ ریال
-۱۱ ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
سایر اطلاعات شامل ارزیابی موجودی کالا در پایان دوره به بهای تمام شده ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال و هزینه های
استهلاک شعبه ۶٫۰۰۰ ریال و مبلغ ۲۴٫۰۰۰ ریال از بیمه منقضی شده است.
مطلوب است ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه شعبه و مرکز و انتقال آنها به دفتر کل و بستن حساب های
.۸۵/۱۲/ موقت و هم چنین صورت سود و زیان شعبه و تهیه ترازنامه شعبه به تاریخ ۲۹
دفتر مرکز دفتر شعبه
۱) کالای دریافتی از مرکز ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱) جاری شعبه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
کالای ارسالی به شعبه ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ جاری مرکز ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۲) بانک شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲) جاری شعبه ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
بانک مرکز ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ جاری مرکز ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۳) ثبت ندارد ۳) خرید کالا ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۴) ثبت ندارد ح / جاری شعبه ح / پرداختنی ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۴) اثاثه اداری ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱) ۵) ثبت ندارد ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۲ ح / پرداختنی ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ) ۶) ثبت ندارد ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۵) بانک شعبه ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ ۱۸) ۷) ثبت ندارد ۸۹۴٫۰۰۰
۸) ثبت ندارد ۶٫۴۹۴٫۰۰۰ (م فروش کالا ۴٫۳۲۰٫۰۰۰
۹) ثبت ندارد بانک مرکز ۶) ح / دریافتنی ۲٫۵۲۰٫۰۰۰
۲ فروش کالا ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱۰ ) ثبت ندارد ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۷) هزینه های شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰
کالای ارسالی به شعبه بانک شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰
۸) بانک شعبه ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ۱) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
ح / دریافتنی ۱٫۴۴۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۵ .
۹) پیش پرداخت بیمه ۱۸۰٫۰۰۰ ۱۱ ) جاری مرکز ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ بانک شعبه ۱۸۰٫۰۰۰
۱۰ ) ح / پرداختنی ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
بانک شعبه ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
ثبت دفتر کل دفاتر شعبه ۱۱ ) جاری مرکز ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
بانک شعبه جاری مرکز بانک شعبه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۲ ) هزینه استهلاک ۶٫۰۰۰ ۱) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱) ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۲ استهلاک انباشته ۶٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷) ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ۵) ۴٫۳۲۰٫۰۰۰
۱۳ ) هزینه بیمه ۲۴٫۰۰۰ ۱۷) ۸۹۴٫۰۰۰ ۹) ۱۸۰٫۰۰۰ ۸) ۱٫۴۴۰٫۰۰۰
۶٫۴۹۴٫۰۰۰ (م پیش پرداخت بیمه ۲۴٫۰۰۰ ۱۰) ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
۱٫۳۶۴٫۰۰۰ (م ۱۴ ) موجودی پایان دوره ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
کالای دریافتی خلاصه سود و زیان شعبه ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۱۵ ) خلاصه سود و زیان شعبه ۸٫۵۸۶٫۰۰۰ ۱۵) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱) ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
ح / پرداختنی صفر هزینه بیمه ۲۴٫۰۰۰
۳ خرید کالا هزینه های شعبه ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۰) ۳٫۶۶۰٫۰۰۰
۱۵ هزینه استهلاک ۶٫۰۰۰ ) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۳) ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴) ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ (م صفر خرید کالا ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
فروش کالا کالای دریافتی ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۶ ) فروش کالا ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ ۵) ح / دریافتنی ۴٫۳۲۰٫۰۰۰
۶ خلاصه سود و زیان شعبه ۶٫۸۴۰٫۰۰۰ ) ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ ۸) ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ۶) ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۶٫۸۴۰٫۰۰۰ (م ۱۷ ) خلاصه سود و زیان شعبه ۸۹۴٫۰۰۰ ۱۶) ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ (م ۶٫۸۴۰٫۰۰۰
صفر جاری مرکز ۸۹۴٫۰۰۰
هزینه های شعبه هزینه بیمه ۱۸ ) جاری شعبه ۸۹۴٫۰۰۰
۱۵) ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ ۷) ۱٫۳۵۶٫۰۰۰
۱۵) ۲۴٫۰۰۰ ۱۳) ۲۴٫۰۰۰
خلاصه سود و زیان مرکز /
سود و زیان شعبه
۸۹۴٫۰۰۰
صفر صفر
موجودی کالا پایان دوره خلاصه سود و زیان شعبه پیش پرداخت بیمه هزینه استهلاک
۱۵) ۶٫۰۰۰ ۱۲) ۶٫۰۰۰ ۱۳) ۲۴٫۰۰۰ ۹) ۱۸۰٫۰۰۰ ۱۴) ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ ۱۵) ۸٫۵۸۶٫۰۰۰ ۱۴) ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۱۵۶٫۰۰۰ (م صفر ۱۶) ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ (م ۶٫۸۴۰٫۰۰۰
۸۹۴٫۰۰۰ (م استهلاک انباشته ۱۷) اثاثه ۸۹۴٫۰۰۰
۱۲) ۴ صفر ۶٫۰۰۰ ) ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
۳٫۶۰۰٫۰۰۰ (م ۶٫۰۰۰ (م
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۶ .
صورت حساب سود و زیان
فروش خالص ۶٫۸۴۰٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
موجودی کالا اول دوره ۰
+ : کالای دریافتی ۴٫۸۰۰٫۰۰۰
+: خرید طی دوره ۲٫۴۰۰٫۰۰۰
خرید خالص ۷٫۲۰۰٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ۷٫۲۰۰٫۰۰۰
– : موجودی پایان دوره
)
( ۲٫۶۴۰٫۰۰۰
( بهای تمام شده کالای فروش رفته ( ۴٫۵۶۰٫۰۰۰
سود ناویژه ۲٫۲۸۰٫۰۰۰
( – : هزینه ها ( ۱٫۳۸۶٫۰۰۰
سود خالص ۸۹۴٫۰۰۰
شرکتسعادت
ترازنامه
۸۵/۱۲/ دوره مالی منتهی به ۲۹
دارایی های جاری: بدهی های جاری:
صندوق ۱٫۳۶۴٫۰۰۰ ح / پرداختنی ۲٫۳۴۰٫۰۰۰
حسابهای دریافتنی ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ جمع بدهی های جاری ۲٫۳۴۰٫۰۰۰
موجودی کالا ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ بدهی های غیر جاری: ۰
پیش پرداخت بیمه ۱۵۶٫۰۰۰ جمع بدهی های جاری ۰
جمع دارایی های جاری: ۵٫۲۴۰٫۰۰۰
دارایی های ثابت: ح / جاری مرکز ۶٫۴۹۴٫۰۰۰
اثاثه ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
( استهلاک انباشته ( ۶٫۰۰۰
ارزش دفتری اثاثه ۳٫۵۹۴٫۰۰۰
جمع دارایی های ثابت: ۳٫۵۹۴٫۰۰۰
جمع دارایی ۸٫۸۳۴٫۰۰۰ جمع بدهی و سرمایه ۸٫۸۳۴٫۰۰۰
: مثال ۶
شرکت مهران شعبه ای در کرج دارد شعبه دارای دفاتر مستقل می باشد. دفتر مرکزی و شعبه هر دو از
سیستم ادواری استفاده می نمایند اطلاعات زیر مربوط به سال جاری این موسسه می باشد:
۱٫ کالای ارسالی به شعبه به بهای تمام شده ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۲٫ وجوه نقد ارسالی از مرکز به شعبه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
۳٫ خرید تجهیزات توسط شعبه به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال که مدارک آن باید در دفاتر مرکز ثبت و محاسبه
گردد
۴٫ فروش کالا به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال بطور نسیه که بهای تمام شده آن ۱۷۰٫۰۰۰ ریال است
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۷ .
۵٫ وصول مطالبات توسط شعبه به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۶٫ هزینه های شعبه ۱۵٫۰۰۰ ریال
۷٫ مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰ ریال از شعبه به مرکز ارسال گردید
۸٫ از هزینه های انجام گرفته در مرکز جمعاً ۸٫۰۰۰ ریال مربوط به شعبه می باشد
مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و کل این شرکت؟
دفتر مرکز دفتر شعبه
۱) موجودی کالا ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) جاری شعبه ۲۰۰٫۰۰۰
موجودی کالا ۲۰۰٫۰۰۰ جاری مرکز ۲۰۰٫۰۰۰
۲) بانک شعبه ۱۵۰٫۰۰۰ ۲) جاری شعبه ۱۵۰٫۰۰۰
بانک مرکز ۱۵۰٫۰۰۰ جاری مرکز ۱۵۰٫۰۰۰
۳) تجهیزات ۱۲۰٫۰۰۰
۳) جاری مرکز ۱۲۰٫۰۰۰
جاری شعبه ۱۲۰٫۰۰۰ بانک شعبه ۱۲۰٫۰۰۰
۴) ثبت ندارد ۴) ح / دریافتنی ۲۵۰٫۰۰۰
۵) ثبت ندارد فروش ۲۵۰٫۰۰۰
۶) ثبت ندارد ۴) قیمت تمام شده کالای فروش رفته ۱۷۰٫۰۰۰
۷) بانک مرکز ۱۸۰٫۰۰۰ موجودی کالا ۱۷۰٫۰۰۰
۵) بانک شعبه ۲۰۰٫۰۰۰ جاری شعبه ۱۸۰٫۰۰۰
۸) جاری شعبه ۸٫۰۰۰ ح / دریافتنی ۲۰۰٫۰۰۰
۶) هزینه های شعبه ۱۵٫۰۰۰ هزینه های عملیاتی ۸٫۰۰۰
ثبت دفتر کل دفاتر مرکز بانک شعبه ۱۵٫۰۰۰
موجودی کالا جاری شعبه ۷) جاری مرکز ۱۸۰٫۰۰۰
۳ بانک شعبه ۱۸۰٫۰۰۰ ) ۱۲۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰
۸) هزینه های شعبه ۸٫۰۰۰ ۷) ۱۸۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰
۸ جاری مرکز ۸٫۰۰۰ ) تجهیزات ۸٫۰۰۰
۳ ثبت دفتر کل دفاتر شعبه ) ۱۲۰٫۰۰۰
بانک مرکز بانک شعبه جاری مرکز
۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۳) ۱۲۰٫۰۰۰ ۳) ۱۲۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۷) هزینه های عملیاتی ۱۸۰٫۰۰۰
۲) ۱۵۰٫۰۰۰ ۷) ۱۸۰٫۰۰۰ ۶) ۱۵٫۰۰۰ ۵) ۲۰۰٫۰۰۰ ۸) ۸٫۰۰۰
۸) ۸٫۰۰۰ ۷) ثبت دفتر کل دفاتر شعبه ۱۸۰٫۰۰۰
ح / دریافتنی موجودی کالا
۴ هزینه های شعبه فروش ) ۱۷۰٫۰۰۰ ۱) ۲۰۰٫۰۰۰ ۵) ۲۰۰٫۰۰۰ ۴) ۲۵۰٫۰۰۰
۴) ۲۵۰٫۰۰۰ ۶) ۱۵٫۰۰۰
۸) قیمت تمام شده ۸٫۰۰۰
۴) ۱۷۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۸ .
VC
y = a + bx
Q
P
FC
فصل دوم
انواع هزینه ها
FC -1 هزینه های ثابت
هزینه هایی هستند که در طول مدت تولید ثابت می باشند یعنی این که موسسه چه تولید داشته باشد و
چه نداشته باشد این هزینه ها وجود دارد. مانند هزینه های مربوط به اجاره ساختمان، هزینه های سرمایه ای
چون ماشین آلات و تجهیزات. اگر بخواهیم نمودار آن را به روی محور مختصات رسم نماییم بصورت زیر
خواهد بود:
VC -2 هزینه های متغیر
هزینه هایی هستند که رابطه مستقیمی با تولید دارند و هر چه قدر تولید افزایش یابد این
هزینه ها نیز افزایش می یابد. بنابراین هزینه های متغیر رابطه مستقیم و مثبت با تولید دارد و اگر
بخواهیم آن را به روی محور مختصات رسم نماییم به صورت زیر خواهد بود:
TC -3 هزینه کل
جمع هزینه های متغیر و ثابت را هزینه کل می گویند و اگر بخواهیم آن را به روی محور
مختصات رسم نماییم به صورت زیر خواهد بود:
مثال:
a = 200000
b = 100
Q1 = 50 y1 = 200000 + 100 ( 50 )
Q2 = 100 y2 = 200000 + 100 ( 100 )
Q3 = 500 y3 = 200000 + 100 ( 500 )
هر قدر اولید افزایش یابد هزینه ثابت کمتر خواهد شد ( برای یک بار )
VC
y=bx
Q
P
تعداد تولید
هزینه متغیر
y=a
FC
۵
Q
P
۱۰
FC
Q
P
FC
a
Q
P
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۱۹ .
نقطه سر به سر
موسسات تولیدی همیشه بر آن هستند که تولید را حداقل به جایی برسانند که در آن نقطه هیچ گونه
سود و زیان وجود نداشته باشد. این نقطه را نقطه سر به سر می گویند. بنابراین به هر میزان که تولیدات
افزایش یابند ( بعد از نقطه سر به سر ) سود عاید موسسه می گردد.
هزینه ها – درآمد = سود
مقدار تولید = سود × هزینه متغیر یک واحد + هزینه ثابت یک واحد ) – قیمت یک واحد × ( مقدار تولید
. = Q.P – ( FC + VC.Q ) .. . = Q.P – FC – VC.Q
۰ = Q.P – FC – VC.Q .. Q.P –VC.Q = FC
Q ( P –VC ) = FC Q = FC
P..VC مقدار تولید در تقطه سر به سر
P – VC حاشیه سود
. = Q.P – ( FC + VC.Q ) .. . = Q.P – FC – VC.Q
Q.P –VC.Q = FC + . .. Q ( P –VC ) = FC + .
Q = FC.. ..
P..VC مقدار تولید با حجم معینی سود
: مثال ۷
اگر هزینه مواد مستقیم یک واحد ۱٫۰۰۰ ریال، دستمزد مستقیم ۱٫۵۰۰ ریال و هزینه سربار متغیر آن ۵۰۰
ریال باشد قیمت فروش یک واحد ۵٫۰۰۰ ریال . در صورتی که هزینه ثابت ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد مقدار تولیددر
نقطه سر به سر چقدر خواهد بود؟ و اگر بخواهیم ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال سود داشته باشیم چقدر بایستی تولید
نماییم؟ در ضمن نمودار آن را نیز رسم نمایید.
VC = ( 1000 + 1500 + 500 ) = 3000
P = 5000 , FC .. 6.500.000
P – VC = 5000 – ۳۰۰۰ = ۲۰۰۰
Q1 = FC
P..VC = …………….
…….. .. ۳۲۵۰ .. Q1= 3250 , Q2 = FC.. ..
P..VC = …………………………….
…….. .. ۸۰۰۰ .. Q2=
۸۰۰۰
رسم شکل به وسیله روش سنتی
برای نمایش نمودار نقطه سر به سر و با حجم معینی سود مراحل زیر را انجام می دهیم:
-۱ محور مختصات رسم می نماییم.
FC . -2 منحنی هزینه ثابت را رسم می نماییم
Q و ۲ Q -3 دو نقطه را به روی محور مختصات از نظر تولید تعیین می کنیم این دو نقطه می توانند ۱
باشند.
آنگاه نمودار هزینه ( Q و ۲ Q ها تعیین می نماییم ( هزینه های مربوط به ۱ Y -4 دو مبلغ را بر روی محور
فروش کل ) دو نقطه را بر محور ) TR متغیر را نیز رسم می کنیم سپس برای رسم منحنی درآمد کل
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۰ .
ها مشخص می کنیم آنگاه درآمد های حاصل در این دو نقطه را تعیین نموده و در نهایت از نقطه X
صفر منحنی درآمد رسم می نماییم. هر جا که منحنی درآمد منحنی هزینه کل را قطع کند نقطه سر
به سر خواهد شد.
درآمد ها هزینه ها
VC.Q1 = 3000.. 3250 = 9.750.000 VC.Q1 = 9.750.000.. 6.500.000 = 16.250.000
VC.Q2 = 3000.. 8000 = 24.000.000 VC.Q2 = 24.000.000.. 6.500.000 = 30.500.000
TR.Q1 = 5000.. 3250 = 16.250.000
TR.Q2 = 5000.. 8000 = 24.000.000
محاسبه حاشیه سود
برای محاسبه حاشیه سود به طور کلی کافی است که فروش را در دو نقطه سر به سر و با حجم معینی سود
محاسبه نموده و هزینه ها را از آن کسر می نماییم.
Q2 Q1
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فروش ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰
( ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ( هزینه ( ۹٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ حاشیه سود ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
( ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ) ( هزینه ثابت ( ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
سود صفر ۹٫۵۰۰٫۰۰۰
Q 1=3250 Q2=8000
TR
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ..
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۶٫۵۰۰٫۰۰۰
TC
FC
..
..
منطقه سود
منطقه زیان
نقطه سر به سر
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۱ .
رسم شکل بوسیله حاشیه سود
برای رسم شکل بوسیله حاشیه سود مراحل زیر را انجام می دهیم:
-۱ محور مختصات رسم می نماییم.
VC . -2 از نقطه صفر منحنی هزینه متغیر را رسم می نماییم
FC . -3 به موازات منحنی هزینه متغیر هزینه ثابت را رسم می نماییم
فروش کل ) را رسم می نماییم. ) TR -4 سپس از نقطه صفر منحنی درآمد کل
-۵ هر جایی که درآمد کل ( فروش کل ) منحنی هزینه ثابت را قطع نمود آن نقطه سر به سر است.
تفاوت عمده روش سنتی و حاشیه سود در این است که در روش حاشیه سود در هر مقطع از تولید
می توان میزان هزینه متغیر، هزینه کل، هزینه ثابت، حاشیه سود و همچنین فروش را نشان داد.
محاسبه نقطه سر به سر و حجم معینی سود در موسساتی که چند نوع محصول تولید می کنند
برای محاسبه نقطه سر به سر و مقدار تولید با حجم معینی سود مراحل زیر را می بایستی اجرا
نماییم:
-۱ محاسبه حاشیه سود هر واحد.
-۲ محاسبه متوسط سود هر واحد.
-۳ محاسبه درصد ترکیب.
-۴ محاسبه نقطه سر به سر برای کل محصولات.
-۵ محاسبه مقدار تولید با حجم معینی سود.
-۶ محاسبه نقطه سر به سر برای هر یک از محصولات.
-۷ محاسبه مقدار تولید با حجم معینی سود برای هر یک از محصولات.
-۸ رسم شکل بوسیله حاشیه سود یا روش سنتی برای هر یک از محصولات و یا کل محصولات.
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰
Q1=3250 Q2=8000
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۶٫۵۰۰٫۰۰۰
..
منطقه سود
منطقه زیان
نقطه سر به سر
۹٫۷۵۰٫۰۰۰
..
TR
FC
VC
..
.. حاشیه سود
ه . متغیر
ه . ثابت
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۲ .
: مثال ۸
شرکت آلفا در نظر دارد دو محصول الف و ب به تعداد ۲۰۰۰ واحد و ۸۰۰۰ واحد تولید نماید. قیمت
فروش محصولات به ترتیب ۵٫۰۰۰ ریال و ۷٫۰۰۰ ریال، هزینه های متغیر به ترتیب ۲۵۰۰ و ۳۵۰۰ می باشد.
مطلوب است: محاسبه نقطه سر به سر اگر هزینه ثابت ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد؟ محاسبه مقدار تولید در
صورتی که ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سود وجود داشته باشد؟ محاسبه نقطه سربه سر برای هر یک از محصولات و
با حجم معینی سود ؟ رسم شکل بوسیله حاشیه سود برای کل محصولات؟
تعداد مبلغ فروش هزینه متغیر حاشیه سود
۲۵۰۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰۰ الف ۲۰۰۰
۳۵۰۰ ۳۵۰۰ ۷۰۰۰ ب ۸۰۰۰
۱۰۰۰۰
= درصد ترکیب الف ……..
………. .. …… .. …. ۲۵۰۰ = حاشیه سود الف % × ۲۰% = ۵۰۰
= درصد ترکیب ب ……..
………. .. …… .. …. ۸۰۰۰ = حاشیه سود ب % × ۸۰% = ۲۸۰۰
۵۰۰ متوسط حاشیه سود ( روش اول ) + ۲۸۰۰ = ۳۳۰۰
۲۰۰۰ = حاشیه سود الف × ۲۵۰۰ = ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۰۰۰ = حاشیه سود ب × ۳۵۰۰ = ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۰۰۰٫۰۰۰+ حاشیه سود کل ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
متوسط حاشیه سود (روش دوم)
………………
………. .. ۳۳۰۰
P – VC . CM Q1 = FC
CM .. Q1 = ………………
…….. = نقطه سر به سر برای محصول الف و ب ۴۵۴۵
Q2 = ………………………………..
…….. = مقدار تولید با حجم معینی سود ۱۲۱۲۱
الف Q1 = 4545 × ۲۰% = نقطه سر به سر در الف ۹۰۹
ب Q2 = 4545 × ۸۰% = نقطه سر به سر در ب ۳۶۳۶
الف Q1 = 12121 × ۲۰% = مقدار تولید با حجم معینی سود برای در الف ۲۴۲۴
ب Q2 = 12121 × ۸۰% = مقدار تولید با حجم معینی سود برای در ب ۹۶۹۷
محاسبه برای رسم شکل:
VC.Q1 ..
.. الف Q1 .VC = 909 × ۲۵۰۰ = ۲٫۲۷۲٫۵۰۰
.. ب Q2 .VC = 3636 × ۳۵۰۰ = ۱۲٫۷۲۶٫۰۰۰
۲٫۲۷۲٫۵۰۰ + ۱۲٫۷۲۶٫۰۰۰ = ۱۴٫۹۹۸٫۵۰۰
VC.Q2 ..
.. الف Q1 .VC = 2424 × ۲۵۰۰ = ۶٫۰۶۰٫۰۰۰
.. ب Q2 .VC = 9697 × ۳۵۰۰ = ۳۳٫۹۳۹٫۵۰۰
۶٫۰۶۰٫۵۰۰ + ۳۳٫۹۳۹٫۵۰۰ = ۳۹٫۹۹۹٫۵۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۳ .
TR.Q1 ..
.. الف Q1 .P = 909 × ۵۰۰۰ = ۴٫۵۴۵٫۰۰۰
.. ب Q2 .P = 3636 × ۷۰۰۰ = ۲۵٫۴۵۲٫۰۰۰
۴٫۵۴۵٫۰۰۰ + ۲۵٫۴۵۲٫۰۰۰ = ۲۹٫۹۹۷٫۰۰۰
TR.Q2 ..
.. الف Q1 .P = 2424 × ۵۰۰۰ = ۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰
.. ب Q2 .P = 9697 × ۷۰۰۰ = ۶۷٫۸۷۹٫۰۰۰
۱۲٫۱۲۰٫۰۰۰ + ۶۷٫۸۷۹٫۰۰۰ = ۷۹٫۹۹۹٫۰۰۰
از روش فوق نیز می توانیم استفاده نماییم:
الف VC = 2500 × ۲۰% = ۵۰۰
ب VC = 3500 × ۸۰% = ۲۸۰۰ .. ۵۰۰ + ۲۸۰۰ = هزینه متوسط ۳۳۰۰
Q1 = 4545 × ۳۳۰۰ = ۱۴٫۹۹۸٫۵۰۰
الف P = 5000 × ۲۰% = ۱۰۰۰
ب P = 7000 × ۸۰% = ۵۶۰۰ .. ۱۰۰۰ + ۵۶۰۰ = متوسط قیمت فروش ۶۶۰۰
Q2 = 12121 × ۶۶۰۰ = ۷۹٫۹۹۹٫۰۰۰
.VC.Q1.. 15.000.000
.VC.Q2.. 40.000.000
.TR.Q1.. 30.000.000
.TR.Q2.. 80.000.000
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰
..
..
..
..
Q1=4545 Q2=12121
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
منطقه سود
منطقه زیان
نقطه سر به سر
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
TR
FC
VC
حاشیه سود
ه . متغیر
ه . ثابت
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۴ .
فصل سوم
سرمایه گذاری
اشخاص حقیقی و حقوقی به طرق مختلف اقدام به سرمایه گذاری می نمایند سرمایه گذاری ها با توجه به
ریسک های که دارد قابل بررسی است. این گونه سرمایه گذاری ها می توانند شامل:
-۱ سرمایه گذاری در بانک
-۲ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و بورس
-۳ سرمایه گذاری در اوراق قرضه و مشارکت
سرمایه گذاری در اوراق قرضه
یکی از راه های مناسب برای کسب سود منطقی خرید اوراق قرضه منتشره از طرف سازمان های مختلف
می باشد. اینگونه اوراق به پشتوانه مرجعی منتشر می گردد و دارای ریسک بسیار پایین و سود منطقی و
مناسب می باشد. معمولاً اوراق قرضه دارای عمر مشخصی می باشد از دیگر ویژگی های آن ارزش اسمی و
نرخ بهره آن می باشد که معمولاً بهره اوراق قرضه به شکل های گوناگون پرداخت می شود ( هر سال دو
مرتبه، سه مرتبه و چهار مرتبه ). هرگاه اقدام به خرید اوراق قرضه شرکتی نماییم ثبت عملیات آن به شکل
زیر خواهد بود:
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ******
بانک ******
: مثال ۹
شرکت تهران اوراق قرضه شرکت ایران را در اول سال که مبلغ اسمی آن ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بود بطور نقد
به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری کرد. عمر اوراق قرضه ۵ سال می باشد و هر شش ماه یک بار بهره به آن
% تعلق می گیرد. مطلوب است: ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه این شرکت با توجه به این که بهره آن ۱۸
می باشد؟
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۸% .. ..
….
= ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
۱) سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۲
درآمد بهره ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۳
درآمد بهره ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۵ .
: مثال ۱۰
۴ خریداری شده باشد ثبت عملیات / اگر در مثال شماره ۹ ( مثال بالا ) اوراق قرضه به تاریخ ۳۰
فوق در سال اول چگونه خواهد بود؟
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۸% .. ..
….
= ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۱) سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بهره دریافتی ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۲
بهره دریافتی ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۹۰۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ (۳
درآمد بهره ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
صرف یا کسر اوراق قرضه
هر گاه اوراق قرضه را به قیمتی بالاتر از ارزش اسمی خریداری شود و یا به فروش برسد اصطلاحاً
می گویند قرضه به صرف خریداری شده یا فروخته شده است. دلیل آن وجود اوراق قرضه مشابه در بازار
می باشد.
هر گاه اوراق قرضه به هر دلیلی کمتر از ارزش اسمی فروخته شود اصطلاحاً می گویند اوراق قرضه به
کسر خریداری یا فروخته شده است.
مستهلک نمودن صرف و یا کسر اوراق قرضه
برای مستهلک نمودن صرف و یا کسر اوراق قرضه دو روش وجود دارد:
-۱ روش مستقیم
-۲ روش بهره موثر
دلائل مستهلک نمودن صرف و یا کسر اوراق قرضه این است که در پایان عمر مفید اوراق قرضه مبلغ یاد
شده در صورتی که به صرف باشد از اوراق قرضه کسر می گردد تا به مبلغ اسمی برسد و در صورتی که به
کسر باشد به اوراق قرضه اضافه می شود تا در نهایت به ارزش اسمی آن برسد.
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۶ .
روش مستقیم
برای محاسبه صرف و یا کسر اوراق قرضه به روش مستقیم ابتدا سرمایه گذاری در اوراق قرضه را بدهکار
نموده و بانک را بستانکار می کنیم سپس اختلاف بین ارزش اسمی و مبلغ خریداری شده را محاسبه نموده
آنگاه با توجه به عمر اوراق قرضه و تعداد دفعاتی که در سال بهره پرداخت می شود مبلغ مورد اختلاف را
تقسیم بر عدد بدست آمده نموده بدین ترتیب برای سال های عمر اوراق قرضه مبلغ یاد شده مستهلک
خواهد شد.
: مثال ۱۱
شرکت بهمن اوراق قرضه شرکت آلفا را که ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش اسمی آن بود به دلیل بهره ۱۸ % آن و
با توجه به بهره ۱۶ % بازار به مبلغ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری نمود. عمر اوراق قرضه ۵ سال و در هر سال دو
% نوبت بهره پرداخت خواهد شد. اگر اوراق قرضه یاد شده بهره ای معادل ۱۸ % داشته باشد ولی بهره بازار ۲۰
باشد و اوراق قرضه یاد شده ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری شده باشد: مطلوب است مستهلک نمودن صرف و یا
کسر اوراق قرضه یاد شده در ۵ سال؟
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = صرف اوراق قرضه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ سال .. ۲ مرتبه = ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تعداد دفعات دریافت بهره ۱۰ .. ۱۰ = مبلغ مستهلک شده هر دوره ۲۰۰٫۰۰۰
۱) سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۲۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۲۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۲ ) بانک ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ = کسر اوراق قرضه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ سال .. ۲ مرتبه = ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تعداد دفعات دریافت بهره ۱۰ .. ۱۰ = مبلغ مستهلک شده هر دوره ۱۰۰٫۰۰۰
۱) سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق قرضه
۲) ۲۰۰٫۰۰۰ ۱) ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳) ۲۰۰٫۰۰۰
..
..
۱۱) ۲۰۰٫۰۰۰
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲) ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (م ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۷ .
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۱۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۱۰۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲ ) بانک ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
روش بهره موثر
در این روش مستهلک شدن صرف و یا کسر اوراق قرضه با توجه به نرخ بازار انجام می پذیرد. بدین معنا
که ابتدا نرخ بهره موثر را محاسبه می کنیم که به این صورت بدست می آید:
نرخ بهره بازار
تعداد دفعات دریافت بهره در سال آنگاه
مبلغ سرمایه گذاری در اوراق قرضه را در نرخ بهره موثر ضرب می کنیم . عدد حاصل درآمد بهره در دوره
اول خواهد بود و اگر اوراق قرضه به کسر باشد اختلاف حاصل بین درآمد بهره و وجه نقد دریافت شده از
بانک به حساب بدهکار سرمایه گذاری در اوراق قرضه منتقل خواهد شد. و در صورتی که سرمایه گذاری
صرف باشد اختلاف حاصل به بستانکار سرمایه گذاری اوراق قرضه منتقل می گردد. این روند ادامه پیدا
می کند تا این که به پایان عمر اوراق قرضه برسد.
: مثال ۱۲
با توجه به مثال بالا بهره موثر در حالت کسر و صرف بدست آورید؟
= نرخ بهره موثر …. %
.. .. …. ( در حالت کسر ) %
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۰% = درآمد بهره مرحله اول ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
( ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۲۵۰٫۰۰۰) .. ۱۰% = درآمد بهره مرحله دوم ۳٫۴۲۵٫۰۰۰
( ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۲۵۰٫۰۰۰ .. ۲۷۵٫۰۰۰ ) .. درآمد بهره مرحله سوم ***** = % ۱۰
۱) سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۲۵۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۲۷۵٫۰۰۰
درآمد بهره ۳٫۴۲۵٫۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق قرضه
۱) ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲) ۱۰۰٫۰۰۰
۳) ۱۰۰٫۰۰۰
..
..
۱۱) ۱۰۰٫۰۰۰
۱۲) ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (م ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق قرضه
۱) ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲) ۲۵۰٫۰۰۰
۳) ۲۷۵٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۸ .
= نرخ بهره موثر …. %
.. .. .. ( در حالت صرف ) %
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۸% = درآمد بهره مرحله اول ۲٫۹۶۰٫۰۰۰
( ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۹۰٫۰۰۰) .. ۸% = درآمد بهره مرحله دوم ۲٫۹۴۴٫۸۰۰
( ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ .. ۱۹۰٫۰۰۰ .. ۲۰۵٫۲۰۰ ) .. درآمد بهره مرحله سوم ***** = % ۸
۱) سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
بانک ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۳۰ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۲
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۱۹۰٫۰۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۶۰٫۰۰۰
۱۲/۲۹ بانک ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ (۳
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۲۰۵٫۲۰۰
درآمد بهره ۲٫۹۴۴٫۸۰۰
: مثال ۱۳
اگر فرض کنیم در مثال بالا شرکت بهمن اوراق قرضه یاد شده را به مبلغ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بطور نقد
بفروش برساند مطلوب است: محاسبه سود و زیان حاصل از فروش اوراق قرضه؟
( ۱۹۰٫۰۰۰ .. ۲۰۵٫۲۰۰ ) = ۳۹۵٫۲۰۰
بانک ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰
استهلاک سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۹۵٫۲۰۰
زیان ناشی از فروش اوراق قرضه ۱۰۴٫۸۰۰
سرمایه گذاری در اوراق قرضه ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
فصل چهارم
صورت گردش وجوه نقد
یکی از صورت های مالی مهم در موسسات، صورت گردش وجوه نقد می باشد ( صورت جریان های نقد ).
صورت گردش وجوه نقد بیان کننده این موضوع است که وجوه نقد حاصل در موسسات چگونه بوجود آمده
است و از چه مسیر هایی گذشته است.
صورت گردش وجوه نقد هم برای اعتبار دهندگان و هم سرمایه گذاران بسیار با اهمیت است چرا که
روند بوجود آمدن وجوه نقد را نشان می دهد. ممکن است موسسه ای وجوه نقد قابل توجهی داشته باشد تا
قبل از آن که به بررسی آن بپردازیم نقطه مثبتی تلقی نخواهد داشت. چرا که ممکن است وجوه نقد حاصل از
سرمایه گذاری در اوراق قرضه
۲) ۱۹۰٫۰۰۰ ۱) ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳) ۲۰۵٫۲۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۲۹ .
طریق وام و یا فروش سهام جدید و یا این که از طریق سرمایه گذاری سایر شرکت ها صورت بگیرد و یا
برعکس، اگر نقدینگی موسسه ای قابل توجه نباشد دال بر عدم فعالیت آن موسسه نخواهد بود. بنابراین نیاز
به ابزاری داریم که چگونگی بوجود آمدن وجه نقد را مشخص می کند که آن را به نام صورت جریان های نقد
می شناسیم. صورت های جریان های نقد به دو روش تهیه می شود:
-۱ روش مستقیم
-۲ روش سود و زیان
در بررسی های صورت گردش وجوه نقد بطور کلی به سه بخش خلاصه می شود:
-۱ بخش فعالیت های عملیاتی
-۲ بخش سرمایه گذاری ( فعالیت سرمایه گذاری )
-۳ بخش فعالیت های تامین مالی
تفاوت میان دو روش مستقیم و سود و زیان تنها در بخش فعالیت های عملیاتی خواهد و سایر بخش ها
تفاوتی بین این دو روش مشاهده نمی گردد.
طبق استانداردهای جدید گزارش وجوه نقد در پنج بخش خلاصه می شود:
-۱ بخش فعالیت های عملیاتی
-۲ بخش فعایت های بازده سرمایه گذاری
-۳ بخش مالیات
-۴ بخش فعالیت های سرمایه گذاری
-۵ بخش فعالیت های تامین مالی
فروش = وجوه دریافت شده از مشتریان
حالت اول : کاهش حسابهای دریافتنی + افزایش حسابهای دریافتنی –
حالت دوم : کاهش پیش دریافت فروش – افزایش پیش دریافت فروش +
: مثال ۱۴
فروش موسسه ای ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، حساب های دریافتنی اول دوره و پایان دوره به ترتیب
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و پیش دریافت فروش در ابتدای دوره و پایان دوره به ترتیب ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است .مطلوب است وجوه نقد دریافت شده از مشتریان؟
( پیش دریافت اول – پیش دریافت پایان ) + ( ح/ دریافتنی پایان – ح/ دریافتنی اول ) + فروش = وجه نقد
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجه نقد – ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
روش ثبتی:
وجه نقد ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ح/دریافتنی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پیش دریافت فروش ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
فروش ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۰ .
: مثال ۱۵
اگر طبق مثال بالا حساب های دریافتنی پایان دوره ۵۰۰۰٫۰۰۰ ریال و پیش دریافت فروش پایان دوره
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد وجوه نقد دریافت شده از مشتریان چقر خواهد بود؟
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجه نقد +( ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) + ( ۰۰۰٫۰۰۰٫ – ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجه نقد + ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
ح/دریافتنی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پیش دریافت فروش ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
فروش ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
خرید = وجوه نقد پرداخت شده به مشتریان از فروشندگان
حالت اول : کاهش حساب های پرداختنی + افزایش حساب های پرداختنی –
حالت دوم : کاهش پیش پرداخت خرید – افزایش پیش پرداخت خرید +
: مثال ۱۶
خرید موسسه ای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰ ریال است ح/ پرداختنی اول دوره و پایان دوره به ترتیب ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ و
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و پیش پرداخت خرید به ترتیب در اول دوره و پایان دوره ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
است . مطلوب است وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان؟
( پیش پرداخت اول – پیش پرداخت پایان ) + ( ح/ پرداختی پایان – ح/ پرداختی اول ) + خرید = وجه نقد
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختی + ( ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) + ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ )
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختی – ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰
خرید ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پیش پرداخت خرید ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
ح / پرداختنی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰
: مثال ۱۷
اگر در مثال یاد شده حساب های پرداختی اول دوره ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و پیش پرداخت خرید در اول دوره
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد مطلوب است وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان؟
( پیش پرداخت اول – پیش پرداخت پایان ) + ( ح/ پرداختی پایان – ح/ پرداختی اول ) + خرید = وجه نقد پرداختی
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختی + ( ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) + ( ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختی – ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰
خرید ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پیش پرداخت خرید ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ح / پرداختنی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۱ .
هزینه استهلاک – هزینه عملیاتی = وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتی
کاهش بدهی هزینه عملیاتی + افزایش بدهی هزینه عملیاتی –
کاهش پیش پرداخت هزینه عملیاتی – افزایش پیش پرداخت هزینه عملیاتی +
( پ/پرداخت ه. عملیاتی اول – پ/پرداخت ه. عملیاتی پایان ) + ( بدهی ه. عملیاتی پایان – بدهی ه. عملیاتی
اول ) + هزینه استهلاک – هزینه عملیاتی = وجوه نقد پرداختی هزینه عملیاتی
: مثال ۱۸
جمع هزینه های عملیاتی موسسه ای ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و هزینه استهلاک ماشین آلات آن
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است بدهی هزینه عملیاتی در ابتدای دوره و پایان دوره به ترتیب ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
است پیش پرداخت هزینه عملیاتی در ابتدا و پایان دوره ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال است. مطلوب است
محاسبه وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه های عملیاتی؟
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد پرداختی هزینه عملیاتی – ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه عملیاتی ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پیش پرداخت هزینه عملیاتی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
بدهی هزینه عملیاتی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
استهلاک انباشته ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
وجه نقد پرداختنی ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد = وجوه نقد دریافت شده بابت سایر درآمد ها
کاهش درآمد دریافتنی + افزایش درآمد دریافتنی –
کاهش پیش دریافت درآمد – افزایش پیش دریافت درآمد +
: مثال ۱۹
درآمد تمیرات ماشین آلات موسسه ای ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. پیش دریافت درآمد در ابتدای
دوره و پایان دوره به ترتیب ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و درآمد دریافتنی در ابتدای دوره و پایان دوره
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ و ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است مطلوب است محاسبه وجوه نقد دریافت شده بابت سایر درآمد ها؟
درآمد = وجوه نقد سایر درآمد ها
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = وجوه نقد سایر درآمد ها + ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ + ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰
وجوه نقد دریافت شده ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
پیش دریافت درآمد ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد دریافتنی ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۲ .
: مثال ۲۰
مانده حساب های زیر مربوط به شرکت آلفا می باشد مطلوب است محاسبه گردش وجوه نقد این
شرکت در بخش فعالیت های عملیاتی؟
۸۰/۱۲/۲۹ شرح / نام حساب ۸۰/۱/۱
۹ حساب های دریافتنی تجاری ۱ ۱۴
۲۰ حساب های پرداختنی تجاری ۲ ۱۸
۱۱ پیش پرداخت خرید ۲ ۱۶
۳۰ پیش دریافت فروش ۱ ۱۲
۹ پیش پرداخت هزینه عملیاتی ۳ ۱۸
۱۵ بدهی هزینه عملیاتی ۳ ۲
۷ درآمد اجاره ۴ ۱۵
۱۳ پیش دریافت درآمد اجاره ۴ ۱۰
فروش ۲۵۰ و خرید ۱۷۰ و هزینه عملیاتی ۵۰ و درآمد اجاره ۳۰ و هزینه استهلاک ۵
فروش = وجوه نقد دریافت شده از مشتریان ۱ .. ح / دریافتنی .. پیش دریافت فروش
۲۵۰ + ۵ + ۱۸ = ۲۷۳
خرید = وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان ۲ .. ح / پرداختنی .. پیش پرداخت خرید
۱۷۰ – ۲ – ۵ = ۱۶۳
ه. استهلاک – ه. عملیاتی = وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه عملیاتی ۳ .. بدهی ه. عملیاتی .. پیش پرداخت ه. عملیاتی
۵۰ – ۵ – ۱۳ – ۹ = ۲۳
درآمد = وجوه نقد دریافت شده بابت سایر درآمدها ۴ .. درآمد دریافتنی .. پیش دریافت درآمد
۳۰ + ۸ + ۳ = ۴۱
و با توجه به مثال یاد شده اگر سایر اطلاعات به صورت زیر باشد صورت جریان های نقد چگونه خواهد شد؟
۲- خرید دارایی ثابت ۱۰ -۱ خرید اوراق بهادار قابل فروش ۳۰
۴- انتشار سهام جدید ۱۵ -۳ دریافت وام از بانک ۴۰
۶- خرید سهام خزانه ۴۰ -۵ سپرده گذاری سهام جدید ۱۵
۸- موجودی نقد اول دوره ۱۸۰ -۷ دریافت اصل سپرده گذاری ۳۵
۱۰ – فروش دارایی ثابت ۸ -۹ فروش اوراق بهادار قابل خرید و فروش ۴۵
۱۲ -اعطای وام به کارکنان سازمان ۷ -۱۱ دریافت وجه نقت بابت دعوی حقوقی ۵
۱۴ -فروش سهام خزانه ۶۰ -۱۳ سرمایه گذاری در سایر شرکت ها ۴۰
۱۶ -دریافت سود سپرده گذاری در سایر شرکت ها ۷ -۱۵ دریافت سود سپرده گذاری ۴
۱۸ – انتشار اوراق قرضه ۶۵ -۱۷ پرداخت سود وام دریافتی ۴
۲۰ -پرداخت اصل اوراق قرضه ۲۵ -۱۹ پرداخت سود اوراق قرضه منتشره ۶
-۲۱ مالیات ۱۲
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۳ .
نام شرکت: آلفا
صورت گردش وجوه نقد
۸۰/۱۲/ تاریخ ۲۹
-۱ فعالیت های عملیاتی:
الف ) جریان های نقد ورودی:
۱ – وجوه نقد دریافت شده از مشتریان ۲۷۳
۲ – وجوه نقد دریافت شده بابت سایر درآمد ها ۴۱
۳ – وجوه نقد دریافت شده بابت دعوی حقوقی ۵
ب ) جریان های نقد خروجی:
( ۱ – وجوه نقد پرداخت شده بابت هزینه عملیاتی ( ۲۳
( ۲ – وجوه نقد پرداخت شده به فروشندگان ( ۱۶۳
( ۳ – وجوه نقد پرداخت شده به وام کارکنان شرکت ( ۷
خالصجریان های نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۱۲۶
-۲ فعالیت های بازده سرمایه گذاری:
الف ) جریان های نقد ورودی:
۱ – وجوه نقد دریافت شده بابت سود سپرده گذاری ۴
۲ – وجوه نقد دریافت شده بابت سود سپرده گذاری سایر شرکت ها ۷
ب ) جریان های نقد خروجی:
( ۱ – وجوه نقد پرداخت شده بابت سود اوراق قرضه ( ۶
( ۲ – پرداخت سود وام بانکی ( ۴
خالص جریان های نقد ناشی از فعالیت های بازده سرمایه گذاری ۱
-۳ مالیات بر درآمد:
الف ) جریان های نقد خروجی:
( ۱ – پرداخت وجوه نقد بابت مالیات ( ۱۲
( خالص جریان های نقد ناشی از فعالیت های مالیاتی ( ۱۲
-۴ فعالیت های سرمایه گذاری:
الف ) جریان های نقد ورودی:
۱ – وجوه نقد دریافت شده از فروش دارایی ثابت ۸
۲ – وجوه نقد دریافت شده از بابت اصل سپرده گذاری ۳۵
۳ – فروش اوراق بهادار قابل خرید و فروش ۴۵
ب ) جریان های نقد خروجی:
( ۱ – وجوه نقد پرداخت شده بابت خرید دارایی ثابت ( ۱۰
( ۲ – وجوه نقد پرداخت شده بابت خرید اوراق بهادار ( ۳۰
( ۳ – وجوه نقد پرداخت شده بابت سپرده گذاری در بانک ( ۶۰
( ۴ – وجوه نقد پرداخت شده بابت سرمایه گذاری در شرکت ها ( ۴۰
( خالص جریان های نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری ( ۵۲
-۵ فعالیت های تامین مالی:
الف ) جریان های نقد ورودی:
۱ – وجوه نقد حاصل از خرید سهام خزانه ۶۰
۲ – وجوه نقد حاصل از انتشار سهام جدید ۱۵
۳ – وجوه نقد حاصل از دریافت وام بانک ۴۰
۴ – وجوه نقد حاصل از انتشار اوراق قرضه ۶۵
ب ) جریان های نقد خروجی:
( ۱ – وجوه نقد پرداختی بابت خرید سهام خزانه ( ۴۰
( ۲ – وجوه نقد پرداختی بابت اصل اوراق قرضه ( ۲۵
خالص جریان های نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی ۱۱۵
خالص افزایش یا کاهش در وجوه نقد ۱۷۸
اضافه می شود : وجوه نقد اول دوره ۱۸۰
خالص جریان های نقد در پایان دوره ( مانده نقد پایان دوره ) ۳۵۸
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۴ .
صورت های مالی تلفیقی
شرکت هایی که دارای توانایی مالی مناسبی هستند برای آن که سهم بیشتری از بازار داشته باشند و یا
رقبای خود را به نوعی از بین ببرند اقدام به سرمایه گذاری در آن شرکت ها می نمایند. سرمایه گذاری در
این گونه شرکت ها باعث خواهد شد که قدرت تصمیم گیری موسسه سرمایه گذار ( مادر ) بر موسسه سرمایه
پذیر تاثیر زیادی داشته باشد به شرط آن که بیش از ۵۰ % موسسه را خریداری نماید تا بتواند در آن موسسه
اعمال نفوذ داشته باشد. جهت تحصیل شرکت تابعه دو روش وجود دارد:
-۱ روش خرید
-۲ روش فروش سهام
% روش خرید ۱۰۰
در زمان خرید مقایسه ای بین ترازنامه دو شرکت انجام می پذیرد و نگاه اقدام به تهیه ترازنامه تلفیقی
می نماییم. در تهیه ترازنامه تلفیقی ابتدا ستونی به نام حذف و تعدیلات ایجاد می نماییم و آنگاه هر تغییری
که صورت می پذیرد را در این ستون می آوریم. ابتدا سرایه گذاری در شرکت تابعه را حذف می نماییم و
آنگاه حقوق صاحبان سهام را نیز حذف خواهیم کرد سپس به ما به تفاوت ایجاد شده توجه می کنیم اگر
مابه تفاوت ایجاد شده تغییراتی را در بین نداشت آن را به عنوان سرقفلی شناسایی می کنیم ولی اگر
تغییراتی به وجود آمد آن تغییرات را از مابه تفاوت کسر و باقی مانده به عنوان سرقفلی شناسایی می شود.
در آخرین مرحله جمع دو تراز شرکت مادر و تابعه را به عنوان تراز تلفیقی تهیه می کنیم.
: مثال ۲۱
شرکت الف با پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال شرکت ب را بطور ۱۰۰ % خریداری می کند. ترتزنامه این دو
شرکت در زمان خرید به صورت زیر می باشد و پس از بررسی متوجه شده اند که دارایی های ثابت شرکت ب
۱۰ میلیون ریال کمتر ارزیابی شده است. مطلوب است تهیه صورت تلفیقی؟
۶۵ – ( ۱۵ + ۵ ) = ۴۵ . ۱۵۰– ۴۵ = ۱۰۵ مابه تفاوت ۱۰۵ – ۱۰ = سرقفلی ۹۵
شرکت الف شرکت ب حذف و تعدیلات تراز تلفیقی
۱۸۵ ۲۵ دارایی جاری ۱۶۰
– ( ۱۵۰ ) – سرمایه گذاری در شرکت ب ۱۵۰
۹۵ سرقفلی ۹۵
۱۳۰ ۱۰ ۴۰ دارایی ثابت ۸۰
۴۱۰ ( ۴۵ ) ۶۵ جمع دارایی ها ۳۹۰
۹۰ ۱۵ بدهی جاری ۷۵
۱۱۰ ۵ بدهی های بلند مدت ۱۰۵
۵۰ ( ۱۰ ) ۱۰ سود سهام تقسیم نشده ۵۰
۱۶۰ ( ۳۵ ) ۳۵ سرمایه سهام عادی ۱۶۰
۴۱۰ ( ۴۵ ) ۶۵ ۳۹۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۵ .
% روش خرید کمتر از ۱۰۰
گاهی اوقات ممکن است شرکت ها اقدام به خرید شرکت تابعه نماید اما شرکت تابعه حاضر نباشد کلیه
حقوق صاحبان سهام را به شرکت مادر بفروشد بنابراین درصدی از این حقوق برای صاحبان قبلی باقی
می ماند این روش نیز مانند روش قبلی می باشد اما با کمی تفاوت به این صورت که هرگونه حق و حقوقی که
مربوط به شرکای قبلی است بایستی در نظر گرفته شود اگر تغییری در دارایی ها صورت گیرد این تغییر به
همان درصدی که شرکت تابعه خریداری شده در ستون تراز تلفیقی و قبل از آن در ستون ذف و تعدیلات
گنجانده می گردد. نگاه بقیه مراحل شبیه به حالت خرید ۱۰۰ % خواهد بود.
: مثال ۲۲
فرض کنید در مثال شماره ۲۱ شرکت الف با پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال تنها ۸۰ % شرکت ب را
خریداری کرده است. مطلوب است: محاسبه صورت تلفیقی این شرکت؟
۶۵ – ( ۱۵ + ۵ ) = ۴۵
۴۵ × %۸۰ = ۳۶ . ۱۵۰ – ۳۶ = مابتفاوت ۱۱۴
۱۰ × %۸۰ = ۱۱۴ . دارایی ۸ – ۸ = سرقفلی ۱۰۶
%۲۰ × ۱۰ = %۲۰ و سود انباشته باقی مانده ۲ × ۳۵ = سرمایه سهام عادی باقی مانده ۷
شرکت الف شرکت ب حذف و تعدیلات تراز تلفیقی
۱۸۵ ۲۵ دارایی جاری ۱۶۰
– ( ۱۵۰ ) – سرمایه گذاری در شرکت ب ۱۵۰
۱۰۶ سرقفلی ۱۰۶
۱۲۸ ۸ ۴۰ دارایی ثابت ۸۰
۴۱۹ ( ۳۶ ) ۶۵ جمع دارایی ها ۳۹۰
۹۰ ۱۵ بدهی جاری ۷۵
۱۱۰ ۵ بدهی های بلند مدت ۱۰۵
۵۰ ( ۱۰ ) ۱۰ سود سهام تقسیم نشده ۵۰
۲ باقی مانده سهام تقسیم نشده ۲
۱۶۰ ( ۳۵ ) ۳۵ سرمایه سهام عادی ۱۶۰
۷ باقی مانده سرمایه سهام عادی ۷
۴۱۹ ( ۳۶ ) ۶۵ ۳۹۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۶ .
: مثال ۲۳
اطلاعات زیر مربوط به ترازنامه شرکت آلفا و بتا است. که شرک آلفا با پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال
بطور نقد شرکت بتا را خریداری نمود. مطوب است تهیه تراز تلفیقی این شرکت؟
ترازنامه شرکت آلفا به شرح: وجه نقد ۵۰ ، حساب های دریافتنی ۳۰ ، موجودی کالا ۱۰۰ ، تجهیزات ۲۰۰ ، ماشین
آلات ۳۰۰ ، ساختمان ۳۰۰ ، ( جمع دارایی ها ۹۸۰ )، بدهی های جاری شامل: حساب های پرداختنی ۳۰ ، اسناد
پرداختنی ۲۰ ، پیش دریافت فروش ۸۰ ، ( جمع بدهی های جاری ۱۳۰ )، وام های بلند مدت ۱۵۰ ، حقوق
صاحبان سهام شامل: سرمایه سهام عادی ۶۰۰ ، سود تقسیم نشده ۳۰۰ ، و ترازنامه شرکت بتا به شرح: وجه
نقد ۱۰ ، حساب های دریافتنی ۵، موجودی کالا ۱۰۰ ، ( جمع دارایی های جاری ۱۱۵ )، تجهیزات ۶۰ ، ساختمان
، ۸۵ ، ( جمع دارایی های ثابت ۱۴۵ )، ( جمع دارایی ها ۲۶۰ ) و بدهی های شامل: حساب های پرداختنی ۳۰
پیش دریافت فروش ۲۰ ، وام بلند مدت ۳۵ ، سرمایه سهام عادی ۱۳۵ ، سود تقسیم نشده ۴۰ . و اگر شرکت
آلفا ۹۰ % این شرکت را خریداری کرده باشد تراز تلفیقی آن چگونه خواهد شد و در بررسی های به عمل آمده
مشخص شد ساختمان بتا ۲۰ % کمتر ارزیابی شده بود.
در روش ۱۰۰ % خرید
۲۶۰ – ( ۳۰ + ۲۰ + ۳۵ ) = ۱۷۵ . ۲۰۰ – ۱۷۵ = مابه تفاوت ۲۵
%۲۰ × ۸۵ = ۲۵ . دارایی ۱۷ – ۱۷ = سرقفلی ۸
شرکت الف شرکت ب حذف و تعدیلات تراز تلفیقی
۶۰ ۱۰ وجه نقد ۵۰
۳۵ ۵ حساب های دریافتنی ۳۰
– ( ۲۰۰ ) – سرمایه گذاری در شرکت بتا ۲۰۰
۸ سرقفلی – ۸
۲۰۰ ۱۰۰ موجودی کالا ۱۰۰
۱۱۵ جمع دارایی های جاری ۳۸۰
۲۶۰ ۶۰ تجهیزات ۲۰۰
۳۰۰ – ماشین آلات ۳۰۰
۴۰۲ ۱۷ ۸۵ ساختمان ۳۰۰
۱۴۵ جمع دارایی های ثابت ۸۰۰
۱۲۶۵ ( ۱۷۵ ) ۲۶۰ جمع دارایی ها ۱۱۸۰
۶۰ ۳۰ حساب های پرداختنی ۳۰
۲۰ – اسناد پرداختنی ۲۰
۱۰۰ ۲۰ پیش دریافت ۸۰
۱۸۵ ۳۵ وام بلند مدت ۱۵۰
۶۰۰ ( ۱۳۵ ) ۱۳۵ سرمایه سهام عادی ۶۰۰
۳۰۰ ( ۴۰ ) ۴۰ سود تقسیم نشده ۳۰۰
۱۲۶۵ ( ۱۷۵ ) ۲۶۰ ۱۱۸۰
نام درس : استاد: مقدم دانشجو منصور نوری
اصول حسابداری ۳
. ۳۷ .
در روش ۹۰ % خرید
۲۶۰ – ( ۳۰ + ۲۰ + ۳۵ ) = ۱۷۵ . ۱۷۵ × %۹۰ =۱۵۷/۵ . ۲۰۰ -۱۵۷/۵ = ۴۲/ مابه تفاوت ۵
%۲۰ × ۸۵ = ۱۷ . دارایی ۱۷ × %۹۰ =۱۵/۳ . ۴۲/۵ -۱۵/۳ = ۲۷/ سرقفلی ۲
۴ × %۱۰ = ۱۳۵ و باقی مانده سود تقسیم نشده ۴ × %۱۰ = ۱۳/ باقی مانده سرمایه سهام عادی ۵
شرکت الف شرکت ب حذف و تعدیلات تراز تلفیقی
۶۰ ۱۰ وجه نقد ۵۰
۳۵ ۵ حساب های دریافتنی ۳۰
– ( ۲۰۰ ) – سرمایه گذاری در شرکت بتا ۲۰۰
۲۷/۲ ۲۷/ سرقفلی – ۲
۲۰۰ ۱۰۰ موجودی کالا ۱۰۰
۱۱۵ جمع دارایی های جاری ۳۸۰
۲۶۰ ۶۰ تجهیزات ۲۰۰
۳۰۰ – ماشین آلات ۳۰۰
۴۰۰/۳ ۱۵/۳ ۸۵ ساختمان ۳۰۰
۱۴۵ جمع دارایی های ثابت ۸۰۰
۱۲۸۲/۵ ( ۱۵۷/۵ ) ۲۶۰ جمع دارایی ها ۱۱۸۰
۶۰ ۳۰ حساب های پرداختنی ۳۰
۲۰ – اسناد پرداختنی ۲۰
۱۰۰ ۲۰ پیش دریافت ۸۰
۱۸۵ ۳۵ وام بلند مدت ۱۵۰
۶۰۰ ( ۱۳۵ ) ۱۳۵ سرمایه سهام عادی ۶۰۰
۱۳/۵ ۱۳/ باقی مانده سرمایه سهام عادی ۵
۳۰۰ ( ۴۰ ) ۴۰ سود تقسیم نشده ۳۰۰
۴ باقی مانده سود تقسیم نشده ۴
۱۲۸۲/۵ ( ۱۵۷/۵ ) ۲۶۰ ۱۱۸۰
پایان جزوه حسابداری ۳
استاد مقدم
تهیه کننده جزوه
منصور نوری

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.