استعلام از بستانکاران

تائيديه مقاطعه كاران
تائيديه مقاطعه كاران
دسامبر 2, 2017
تاییدیه
تاییدیه دارایی در حسابرسی
دسامبر 2, 2017
استعلام از بستانکاران

استعلام از بستانکاران

استعلام از بستانکاران

استعلام از بستانکاران یعنی تاییدیه مانده بدهی در ترازنامه شرکت یعنی به مانده بدهی شرکت صحه می گذارند با ارسال نامه تاییدیه واستعلام از بستانکارانبه مانده بدهی شرکت اعتبار می دهی

برای شناسایی یک شرکت حسابداری خوب عوامل مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن تسلط کامل به تمام روش های حسابداری، جدیدترین به روز رسانی ها و تغییران آن، روش های حل اختلاف های مالی و غیره است.علم حسابداری زبان تجارت است و از زیر شاخه های رشته مهندسی میباشد.تهیه گزارش های مالی اطلاعات کاملی در اختیار طرفین مالی قرار میدهد…

ارایه خدمات مشاوره ای در شرکت حسابداری

ادامه مقاله

شماره : /۸۱

تاريخ : //۱۳۸۱
شركت/آقاي…….

احتراماً
پيرو نامه شماره …….. مورخ …….. در رابطه با اعلام مبلغ مانده بدهي، خواهشمند است صورت ريز بدهي اين شركت را به منظور حسابرسي مستقيماً به موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش ارسال فرمائيد.

با تقديم احترام
شركت

مراحل حسابرسی شرکتها(بخش ۱)

 

 

 • تشکیل پرونده جاری و دائم بر اساس سیستم حسابداری عطف بندی موسسه:

 

نکته اول: در صورتیکه حسابرسی سال قبل توسط موسسه صورت گرفته باشد پرونده دائم وجود داشته و نیازی به تشکیل پرونده دائم نیست.

نکته دوم: تشکیل پرونده شامل تهیه زونکن، گذاشتن دیوایدر برای سرفصلها مطابق با فهرست پرونده و گذاشتن برنامه رسیدگی می باشد.

 

 • اخذ تراز آزمایشی از شرکت:

 

نکته اول: در صورتیکه تراز آزمایشی شرکت نهایی نشده باشد، تراز موقت اخذ می شود و صرفاً مانده هایی که نهایی شده رسیدگی می گردد.

 

 • تهیه کاربرگهای اصلی هر سرفصلحسابداری

 

نکته اول: کاربرگهای اصلی به شرح زیر تهیه می گردد:

کاربرگ اصلی ۳۰۰۰ شامل مانده سرفصلهای: حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری، پیش دریافتها، سایر حسابهای پرداختنی، سپرده های پرداختنی، ذخایر و  ذخیره بازخرید خدمت سایر بدهیهای با ماهیت بستانکار بجز تسهیلات مالی و ذخیره مالیات که سرفصل جداگانه ای دارند.

کاربرگ اصلی ۳۸۰۰ شامل بدهی مالیاتی و یا ذخیره مالیات

کاربرگ اصلی ۳۹۰۰ شامل تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت

کاربرگ اصلی ۴۰۰۰ شامل جدول داراییهای ثابت و استهلاک انباشته و پیش پرداختهای سرمایه ای

کاربرگ اصلی ۴۱۰۰ شامل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت

کاربرگ اصلی ۴۲۰۰ شامل سایر داراییهای نامشهود و حق الامتیازها

کاربرگ اصلی ۴۳۰۰ شامل موجودی مواد و کالا و اعتبارات اسنادی و کالای در راه

کاربرگ اصلی ۴۵۰۰ شامل حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری و سایر حسابهای دریافتنی، سپرده های دریافتنی، پیش پرداختها و ..

کاربرگ اصلی ۴۷۰۰ شامل موجودی نقد و بانک، بانکها، صندوق و تنخواه گردانها و اسناد در جریان وصول

کاربرگ اصلی ۵۵۰۰ شامل فروش، درآمد حاصل از ارائه خدمات، برگشت از فروش و درآمد های عملیاتی

کاربرگ اصلی ۵۶۰۰ شامل هزینه دستمزد، سربار، قیمت تمام شده، هزینه های عمومی و اداری و هزینه های مالی

کاربرگ اصلی ۵۷۵۰ شامل سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

کاربرگ اصلی ۵۹۵۰ شامل حسابها و طرف حسابهای انتظامی

نکته دوم: کاربرگهای اصلی فوق در برخی از شرکتها بطور کامل مورد نیاز نمی باشد بطور مثال در شرکتهای خدماتی کاربرگ ۴۳۰۰ موجودیها کاربرد ندارد و لذا گذاشتن دیوایدر، برنامه رسیدگی و تهیه کاربرگ اصلی نیازی نیست. همچنین در صورتیکه شرکت دارای سرفصل سرمایه گذاری باشد صرفاً کاربرگ ۴۱۰۰ تهیه می شود.

نکته سوم: در صورتیکه قبل از پایان سال مالی شرکت باشد و یا تراز نهایی نشده باشد، لزومی به تهیه کلیه کاربرگهای اصلی نیست و اگر هم تهیه شد مانده ها باید با مداد درج گردد و پس از اخذ تراز نهایی، مانده ها با خودکار آبی درج شود.

نکته چهارم: کاربرگ اصلی هر قسمت حتماً می بایست در کاربرگ ۱۴ ستونی تهیه شود و به شرح صفحه بعد تکمیل گردد:

ستون اول و دوم مخصوص شرح حساب، ستون سوم بابت عطف، در ستون چهارم مانده تراز اولیه (قبل از اصلاحات نهایی) درج می گردد، در ستون پنجم و ششم اقلام تعدیلات بین دو تراز در بدهکار و بستانکار درج می گردد و در ستون هفتم مانده تراز نهایی درج می شود. ستون هشتم و نهم مربوط به تغییرات طبقه بندی بوده که بسته به ماهیت حساب افزایش و کاهش آن در ستونهای مزبور در ج می شود. و در ستون دهم مانده حساب طبق صورتهای مالی درج می گردد.

 

 • ارسال تاییدیه های حسابرسی:

 

فرم تاییدیه بانکی جهت کلیه بانکهایی که شرکت در آنجا حساب داشته و یا تسهیلات اخذ نموده است.

فرم تاییده طلب/ بدهی جهت اقلام عمده بدهکاران تجاری، بستانکاران تجاری، اسناد دریافتنی و پرداختنی، پیش پرداختها و پیش دریافتها

فرم تاییدیه کارکنان جهت مانده های عمده بدهکاران کارکنان، تنخواه گردانها و صندوق و بستانکاران کارکنان

فرم تاییدیه کارفرما برای کارفرمای پروژه ها (در شرکتهایی که فعالیتشان اخذ کارهای پیمانی از کارفرمایان می باشد)

فرم تاییدیه پیمانکار برای پیمانکار پروژه ها (در شرکتهایی که خود شرکت کارفرمای دیگران باشد)

فرم تاییدیه کالای امانی برای کالاهای امانی ما نزد دیگران و کالای امانی دیگران نزد ما

فرم تاییدیه سرمایه گذاریها برای سرمایه گذاری در سهام شرکتها

 

 • تهیه کاربرگهای فرعی هر حساب:

 

جهت مانده فرعی هر قسمت کاربرگ ۱۴ ستونی تهیه می گردد، بطور مثال برای مانده بدهکاران تجاری کاربرگ ریز اقلام تشکیل دهنده تهیه می گردد.

 

 • رسیدگی به سرفصل نقد و بانک (قسمت ۴۷۰۰ پرونده):

 

رسیدگی به موجودی نزد بانکها:

اخذ صورت مغایرت حساب بانکی که توسط شرکت تهیه شده و اخذ آخرین صورتحساب بانکی دریافت شده از بانک توسط شرکت، مطابقت آنها با یکدیگر و بررسی اقلام باز صورت مغایرت بانکی، در صورت عدم تهیه صورت مغایرت بانکی توسط شرکت، حسابرس شخصاً اقدام به تهیه صورت مغایرت بانکی به شرح زیر می نماید:

صورت مغایرت حساب ۵۱۳۲ نزد بانک ملی شعبه میدان تجریش

شرح مبلغ شرح مبلغ
مانده طبق دفاتر ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶ مانده طبق صورتحساب ۵۰۰ر۱۵۲ر۱۷
اضافه می شود: اضافه می شود:
کسر می شود: کسر می شود: کسر می شود:
چک ۵۵۵۱۲۳ در وجه فروشکاه یگانه ۵۰۰ر۱۵۲ر۱
مانده واقعی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶ مانده واقعی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶

نکات قابل توجه در رسیدگی به حساب بانکی:

 • استخراج تعداد حسابهای راکد و کم گردش بانکی
 • استخراج حسابهای بانکی که به نام شرکت نمی باشد و یا صاحبان امضای مجاز آنها تغییر کرده است
 • رسیدگی به اقلام باز صورتحساب بانک و کنترل آن در صورت حساب بانک در سال بعد
 • پیگیری دریافت تاییدیه بانکی
 • پیگیری مجوز هیات مدیره در خصوص افتتاح حسابهای جاری
 • اطمینان تسعیر ارز موجودی بانکهای ارزی (در صورت وجود) به نرخ ارز در پایان سال

رسیدگی به حساب صندوق و تنخواه گردان:

اگر شرکت حساب صندوق و تنخواه گردان داشت قاعدتاً می بایست دارای آیین نامه صندوق و تنخواه گردان نیز باشند و لذا آیین نامه را از شرکت اخذ  می کنیم. بالاترین گردش بدهکار صندوق و تنخواه گردان طی سال را بررسی می کنیم و آن را با مفاد آیین نامه که در آن سقف مجاز صندوق و تنخواه گردان تعیین شده مطابقت می دهیم.  در صورت تعیین سقف مجاز، مانده صندوق و تنخواه گردان هیچگاه نباید از سقف مجاز بیشتر باشد. اگر در آیین نامه صندوق و تنخواه گردان تضمین مشخص شده که آنرا با تضمین اخذ شده از صندوقدار و یا تنخواه دار مطابقت می دهیم و اگر مشخص نشده باشد، حداقل تضمین مورد نیاز برای هر صندوق و هر تنخواه، تضمینی معادل سقف تعیین شده و یا سقف واقعی آن می بایست از صندوقدار و یا تنخواه دار اخذ گردد.

نکات قابل پیگیری در رسیدگی به حساب صندوق و تنخواه گردان:

 • تعیین حداکثر سقف حساب صندوق و تنخواه گردان طی سال و مطابقت آن با آیین نامه صندوق و تنخواه و یا مجوزهای سقف (در صورت وجود)
 • بررسی تضمین اخذ شده از صندوقدار و دارندگان تنخواه و بررسی کفایت تضمین با توجه به بالاترین سقف وجه نزد صندوق و تنخواه گردان طی سال
 • بررسی دریافتها و پرداختهای عمده و غیر عادی حساب صندوق و تنخواه
 • اطمینان از تسعیر ارز نزد صندوق و تنخواه (در خصوص حسابهای صندوق و تنخواه ارزی) به نرخ ارز در پایان سال
 • استخراج مانده تنخواه گردان و صندوقهای راکد و بلا استفاده و تسویه نشده
 • اخذ تاییدیه از صندوقدار و تنخواه دار
 • بررسی اینکه آیا صندوق و وجه نزد تنخواه گردان توسط مسئولین مالی در مقطع پایان سال مالی شمارش شده یا خیر؟

 

 • رسیدگی به حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری و پیش پرداختها (قسمت ۴۵۰۰ پرونده):

 

رسیدگی به حساب بدهکاران تجاری:

بدهکاران تجاری شامل مطالبات شرکت از خریداران محصولات و کالاها و خدمات ارائه شده شرکت می باشند. اقلام بدهکار مانده حسابهای سرفصل فوق عمدتاً به طرف حساب فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در حسابها ثبت می شوند و اقلام بستانکار حسابهای دریافتنی تجاری عمدتاً مربوط به وجوه نقد دریافتی از مشتریان شرکت می باشد.در مواردی که فروش و یا درآمد خدمات شرکت در قسمت ۵۵۰۰ پرونده اثبات کلی گردد و یا اقلام عمده تشکیل دهنده فروش محصولات در قسمت سندرسی شود، از رسیدگی به اقلام بدهکار گردش بدهکاران تجاری در کاربرگهای رسیدگی به بدهکاران تجاری صرفه نظر می شود و صرفاً برخی از اقلام بستانکار عمده جهت اطمینان از صحت دریافت وجه سند رسی می گردد.

کنترلهای مربوط به سندرسی اقلام عمده بدهکاران تجاری:

 • کنترل ثبت صحیح و طرف حساب (مربوط به اقلام بدهکار و بستانکار حساب)
 • کنترل رسید دریافت وجه نقد/ اسناد (صرفا مربوط به اقلام بستانکار حساب)
 • کنترل مدارک دریافت وجه (صرفا مربوط به اقلام بستانکار حساب)
 • کنترل صورتحساب فروش (صرفا مربوط به اقلام بدهکار حساب و در صورت عدم اثبات کامل فروش در قسمت ۵۵۰۰)

پیگیری سال مالی بعد کلیه اقلام:در پایان رسیدگی به حساب بدهکاران تجاری، ضمن بررسی پاسخ تاییدیه های واصله و پیگیری مجدد از بابت عدم دریافت پاسخ تاییدیه ها، اقلام عمده مانده های بدهکاران تجاری پیگیری سال مالی بعد می گردد و بررسی می شود که آیا مطالبات تجاری در سال بعد و تا زمان رسیدگی وصول گردیده یا خیر؟

جمع بندی اقلام راکد بدهکاران تجاری: از طریق بررسی مانده پایان سال و ابتدای سال، در صورت عدم تغییر مانده ها، کلیه اقلام راکد سرفصل جمع بندی می شود و بررسی می گردد که آیا ذخیره م.م. دارد یا خیر و آیا نیازی به احتساب ذخیره است یا خیر؟

 

رسیدگی به اسناد دریافتنی تجاری:

اسناد دریافتنی تجاری شامل چکهای دریافتی از مشتریان شرکت می باشد که تاکنون وصول نشده و نزد صندوق شرکت و یا بانک نگهداری می شود و قاعدتاً باید در سررسید به بانک جهت وصول ارائه شود.

صورت ریز اسناد دریافتنی تجاری را می بایست شرکت تهیه و به حسابرس ارائه دهد و در صورت عدم ارائه آن توسط شرکت، حسابرس می بایست راساً نسبت به تهیه صورت ریز به شرح زیر اقلام کند:

شماره چک عهده (نام مشتری واگذارنده) مبلغ چک سررسید چک

اسنادی که تا تاریخ رسیدگی سررسید نشده، قاعدتاً می بایست نزد صندوق یا بانک باشد، در صورتیکه چک نزد صندوق باشد می بایست توسط حسابرس مشاهده عینی شود و اگر نزد بانک باشد، مدارک خواباندن چک به حساب باید کنترل شود.

در صورتیکه سررسید چک مربوط به گذشته باشد و در سررسید وصول نشده باشد، احتمال دارد که مشکوک الوصول است و نیاز به ذخیره م.م. دارد لکن باید از شرکت علل عدم وصول چک در سررسید سئوال شود.

اسنادی که سررسید آنها تا زمان رسیدگی باشد، قاعدتاً باید تا تاریخ رسیدگی وصول شده باشد که در این صورت پیگیری سال مالی بعد می گردد و تاریخ وصول اسناد در کاربرگ درج می شود.

در صورتیکه اسناد دریافتنی شرکت سررسید بلند مدت دارد (بلند مدت منظور بیش از یکسال از پایان سال مالی سررسید داشته باشد) می بایست بعنوان مطالبات بلند مدت در صورتهای مالی طبقه بندی گردد.

نکته: با اخذ صورت ریز و پیگیریهای فوق، نیازی به سند رسی در سرفصل اسناد دریافتنی نیست.

رسیدگی به سایر حسابهای دریافتنی غیر تجاری:

منظور از سایر حسابهای دریافتنی غیر تجاری، کلیه مطالبات شرکت بجز مطالبات از خریداران محصولات و خدمات و اسناد دریافتنی از آنها می باشد و در واقع بجز بدهکاران و اسناد دریافتنی تجاری، مابقی مطالبات بعنوان مطالبات غیر تجاری طبقه بندی می گردند و عمدتاً شامل مطالبات از سایر شرکتها، مطالبات از کارکنان و سپرده ها و … می باشد.

رسیدگی به گردش بستانکار حساب فوق که عمدتاً مربوط به وصول مطالبات بوده همانند بدهکاران تجاری می باشد و همان کنترلها را می توان برای سندرسی به اقلام حساب فوق نیز استفاده نمود.

رسیدگی به گردش بدهکار اقلام فوق با توجه به اینکه مربوط به مطالبات فروش نمی باشند، باید حتما بصورت ماهیتی رسیدگی و ماهیت حساب در کاربرگ درج شود و لذا سند رسی خاص و کنترل خاصی ندارد.

پیگیری سال مالی بعد و اقلام راکد سرفصل فوق مطابق با سایر مطالبات باید انجام شود و برای اقلام عمده نیز تاییدیه ارسال گردد.

در خصوص مطالبات از کارکنان باید در وامهای پرداختی مدارک پرداخت وام، آیین نامه وام و تضمین کارکنان بررسی شود و کسر اقساط از حقوق کارکنان نیز بررسی گردد. در صورتیکه اقساطی از کارکنان کسر نگردد باید دلایل عدم کسر اقساط بررسی شود و نیاز به کسری ذخیره نیز بررسی گردد.

رسیدگی به پیش پرداختها و سفارشات خارجی:

منظور از پیش پرداختها، وجوهی است که شرکت پرداخت کرده و قرار است در آینده خدمات یا کالایی به شرکت ارائه شود و یا هزینه ای به شرکت تحمیل گردد.

رسیدگی به پیش پرداخت خرید کالا و خدمات: این سرفصل مربوط به وجوهی است که طبق قرارداد یا توافقنامه ای به دیگران پرداخت شده و مقرر شده در آینده کالا یا خدماتی به شرکت تحویل گردد. بخشی از پیش پرداختهایی که بابت خرید اقلام سرمایه ای و اقلام دارایی ثابت می باشد بعنوان پیش پرداختهای سرمایه ای می بایست به سرفصل داراییهای ثابت طبقه بندی گردد.

کنترلهای حسابرسی مربوط به سند رسی پیش پرداخت خرید کالا و خدمات:

 • کنترل صحت ثبت و طرف حساب (بدهکار و بستانکار حساب)
 • کنترل قرارداد یا توافقنامه فیمابین (فقط اقلام بدهکار)
 • کنترل آیین نامه معاملات و اخذ استعلام بهاء در خصوص انتخاب فروشنده یا پیمانکار (فقط اقلام بدهکار)
 • کنترل مدارک پرداخت وجه (فقط اقلام بدهکار)
 • کنترل صورتحساب کالا یا خدمات دریافتی (فقط اقلام بستانکار)
 • کنترل رسید کالا یا خدمات (فقط اقلام بستانکار)

رسیدگی به پیش  پرداخت هزینه ها: این سرفصل مربوط به وجوهی است که بابت هزینه های آتی پرداخت شده و با گذشت زمان به حساب هزینه منظور می گردد. رسیدگی به حساب فوق ماهیتی بوده و نیازی به سندرسی نمی باشد. این حساب می بایست بررسی گردد که آیا سهم هزینه هر سال بدرستی محاسبه و در حسابها منظور شده یا خیر؟

نکته: جهت اقلام پیش پرداخت هزینه تاییدیه ارسال نمی گردد.

پیش پرداخت سود سنواتی آتی: این حساب مربوط به سهم هزینه مالی سالهای آتی تسهیلات مالی می باشد که در پایان سال به سرفصل تسهیلات طبقه بندی می گردد و رسیدگی به این سرفصل نیز در کاربرگ تسهیلات مالی انجام می شود و لذا نیازی به رسیدگی به این سرفصل در قسمت پیش پرداختها نیست.

پیگیری سال مالی بعد و جمع بندی اقلام راکد نیز مطابق حسابهای دریافتنی در خصوص پیش پرداختها انجام می گردد.

سفارشات خارجی: منظور از سفارشات خارجی مربوط به وجوهی است که بابت خرید کالا یا خدمات خارج از کشور پرداخت شده و عمدتاً از طریق اعتبارات بانکی صورت گرفته باشد. ریز مخارج سفارشات خارجی عبارتند از وجوه ارزی پرداخت شده توسط بانک یا شرکت، هزینه های ثبت سفارش، کرایه حمل کشتی یا هواپیما و بیمه باربری و مخارج گمرکی مربوط به واردات کالا و… می باشد. در واقع کلیه هزینه هایی که جهت رسیدن یک کالای خارجی تا انبار شرکت تحمیل می گردد در حساب سفارشات ثبت شده و در پایان بعنوان بهای تمام شده کالای وارداتی به حساب موجودیها منظور و صفر می گردد. جهت مانده های عمده حساب فوق سعی می گردد که تاییدیه خارجی ارسال گردد. در رسیدگی به سفارشات خارجی پرونده سفارش مربوطه اخذ می گردد و صورتحساب خرید (invoice)و پکینگ لیست و مدارک حواله ارزی و تامین ارز، مدارک باربری و صورتحساب حمل و بیمه و برگ سبز گمرگی (در خصوص مواردی که در گمرک ترخیص شده) اخذ و کپی تهیه و رسیدگی می گردد.

 

 • رسیدگی به موجودی مواد و کالا (قسمت ۴۳۰۰ پرونده):

 

سرفصل موجودی مواد و کالا عمدتاً شامل حسابهای زیر می باشد:

موجودی مواد اولیه (صرفاً در شرکتهای تولیدی)

موجودی محصول (صرفاً در شرکتهای تولیدی)

موجودی کالا (صرفاً در شرکتهای بازرگانی)

موجودی کالای در جریان ساخت (صرفاً در شرکتهای تولیدی)

موجودی کالای امانی نزد دیگران

موجودی قطعات و لوازم یدکی

پروژه ها و پیمانهای در جریان پیشرفت (در شرکتهای پیمانکاری)

مراحل رسیدگی به حساب موجودیها:

 1. اخذ صورت گردش موجودیهای کالا (مواد اولیه، محصول، کالای در جریان ساخت، قطعات و لوازم یدکی و سایر موجودیها) و انجام رسیدگیهای زیر:
 • مطابقت مقداری و ریالی موجودی اول دوره طبق صورت گردش با موجودی پایان دوره گردش سال قبل
 • مطابقت مقداری موجودی پایان دوره با لیست شمارش شرکت در انبارگردانی پایان سال
 • مطابقت مقداری موجودی پایان دوره با لیست نمونه برداری حسابرس ناظر در انبارگردانی
 • مطابقت مقداری و ریالی موجودیهایی که گردش عمده دارند با کاردکس حسابداری و کاردکس ریالی انبار (در سیستم حسابداری انبار)
 • مطابقت مقداری موجودیهایی که گردش عمده دارند با کاردکس مقداری انبار (در سیستم انبار)
 • مطابقت ریالی موجودی پایان دوره با مانده تراز نهایی

۲-۸- رسیدگی به حساب خرید موجودی مواد اولیه و موجودی قطعات و لوازم یدکی و انجام رسیدگیهای زیر:

استخراج اقلام عمده خرید مواد اولیه (در شرکتهای تولیدی) و خرید کالا (در شرکتهای بازرگانی) از سیستم حسابداری جهت سند رسی و رسیدگی با استفاده از کنترلهای کاربردی زیر:

 • کنترل ثبت صحیح و طرف حساب
 • کنترل درخواست خرید
 • کنترل و مطابقت خرید با آیین نامه معاملات شرکت (در صورت وجود آیین نامه معاملات این کنترل درج می شود)
 • کنترل مجوز خرید (هیات مدیره یا مصوبه کمیسیون معاملات یا امضای مدیریت در درخواست خرید)
 • کنترل اخذ استعلام بها از فروشندگان مختلف
 • کنترل فاکتور معتبر فروشنده
 • کنترل رسید انبار از لحاظ مقدار
 • کنترل و مطابقت خرید با قرارداد مربوطه (در صورتیکه خرید قراردادی باشد کنترل فوق درج می گردد)

۳-۸- رسیدگی به مصرف موجودیها:

مصرف موجودیها و مواد اولیه و کالا بر اساس روش قیمت گذاری موجودیهای شرکت که در رویه های حسابداری درج شده اندازه گیری می شود. بطور مثال اگر روش قیمت گذاری موجودیها، میانگین موزون باشد، در کاردکس حسابداری انبار، روش مزبور در صادره های کالا کنترل می گردد.

۴-۸- اثبات وجود و ارزش موجودیها:

لیست نمونه برداری حسابرس در انبارگردانی، پس از رسیدگی به صورت گردش موجودیها، بر اساس بهای کالا ها در پایان سال قیمت گذاری شده و میزان اثبات وجود موجودیها مشخص می گردد.

اثبات ارزش موجودیها از طریق اثبات روش قیمت گذاری موجودی پایان دوره کالا و مواد اولیه صورت می گیرد.

۵-۸- بررسی عدم نیاز به ذخیره کاهش ارزش موجودیها:

در صورتیکه موجودیهای شرکت فاسد و غیر قابل مصرف و فروش باشد، جهت کل مانده موجودیهای مزبور می بایست ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود. اگر ارزش روز یک دارایی از بهای تمام شده دفتری آن دارایی طبق دفاتر، کمتر باشد می بایست جهت مابه التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور گردد. اگر موجودیهای شرکت راکد و بلا استفاده باشد و یا موضوع استفاده از آن دارایی از بین رفته باشد، می بایست این مطلب که احتمالاً ذخیره کاهش ارزش نیاز دارد توسط حسابرس درج گردد.

۶-۸- رسیدگی به کالای امانی شرکت نزد دیگران:

جهت کلیه کالاهای امانی شرکت نزد دیگران می بایست ضمن بررسی مدارک تحویل کالا به دیگران، نسبت به ارسال تاییدیه اقدام گردد.

 

۷-۸- عطف صورت گردش موجودیها به بهای تمام شده:

مصرف مواد اولیه مندرج در صورت گردش موجودی مواد اولیه می بایست به بهای مواد مصرفی مندرج در جدول بهای تمام شده عطف متقابل گردد.

ستون صادره صورت گردش انبار محصول می بایست به بهای تمام شده محصول فروش رفته عطف متقابل گردد.

ستون وارده انبار محصول در واقع تولیدات شرکت می باشد که می بایست با آمار تولید شرکت مطابقت گردد.


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.